Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1918

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 300 kB
4. 11. 1918 1/1918 Sb.
Zákon , jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení
3/1918 Sb.
Zákon o nejvyšším správním soudě a o řešení kompetenčních konfliktů
5/1918 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje nejvyšší soud
9/1918 Sb.
Zákon , jímž se pozměňuje vojenský trestní zákon a řád
2/1918 Sb.
Zákon , jímž se zřizují nejvyšší správní úřady ve státě československém
4/1918 Sb.
Zákon o příslušnosti k rozhodování o nárocích proti státu nebo jeho částem
6/1918 Sb.
Zákon , jímž se určuje doba organisace řádných soudů I. a II. instance ve smyslu třetího odstavce § 6. zákona ze dne 21.prosince 1867, čís. 144 ř.z.
7/1918 Sb.
Nařízení o ustavení a jmenování personálu pro nejvyšší správní soud v Praze
8/1918 Sb.
Zákon , jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné
10/1918 Sb.
Nařízení o sídle nejvyššího vojenského soudního dvora
 
Částka 2
pdf 213 kB
6. 11. 1918 11/1918 Sb.
Zákon o zřízení samostatného státu československého Pozn.: Tento předpis obsahuje recepční normu.
14/1918 Sb.
Nařízení Nařízení Národního výboru československého ze dne 31.října 1918
15/1918 Sb.
Nařízení o zřízení Československé cukerní komise
16/1918 Sb.
Nařízení , jímž se zakazuje vývoz cukru z území československého státu
17/1918 Sb.
Nařízení o zajištění cukru v závodech cukr zpracujících pro potřebu všeobecnou
18/1918 Sb.
Nařízení Nařízení Národního výboru československého ze dne 4.listopadu 1918
12/1918 Sb.
Nařízení Nařízení Národního výboru československého ze dne 29. října 1918
13/1918 Sb.
Nařízení Nařízení Národního výboru československého ze dne 29.října 1918
 
Částka 3
pdf 253 kB
8. 11. 1918 20/1918 Sb.
Nařízení o zřízení úřadu pro zásobování lidu
19/1918 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje povolení platiti válečnou daň dluhopisy rakouských válečných půjček
21/1918 Sb.
Nařízení o přísaze vojsk československých
22/1918 Sb.
Nařízení o obchodu tříslivy, surovými a vydělanými kožemi
23/1918 Sb.
Nařízení o utvoření komise pro osobní demobilisaci
24/1918 Sb.
Nařízení o utvoření komise pro věcnou demobilisaci
25/1918 Sb.
Nařízení o zřízení pivovarské komise
26/1918 Sb.
Nařízení o hospodaření s minerálními oleji, výrobky z nich, benzolem a dehtovými oleji
 
Částka 4
pdf 268 kB
9. 11. 1918 27/1918 Sb.
Zákon o půjčce národní svobody
28/1918 Sb.
Nařízení o amnestii
29/1918 Sb.
Nařízení o zřízení československé komise lihové
 
Částka 5
pdf 206 kB
13. 11. 1918 30/1918 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje odborná finanční komise při úřadu pro finanční správu.
31/1918 Sb.
Nařízení , kterým se berním úřadům ukládá přijímati k inkasu splatné státní obligace a cenné papíry rakouského, uherského a společného státu, jakož i splatné kupony k nim, kdykoli strana požádá
32/1918 Sb.
Zákon o obstavení velkostatků
33/1918 Sb.
Nařízení o odvetných opatřeních za příčinou válečných událostí
34/1918 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se povinnost oznámiti zásoby určitých dosud zabavených předmětů
35/1918 Sb.
Zákon o osobní nedotknutelnosti (imunitě) členů Národního shromáždění
 
Částka 6
pdf 571 kB
14. 11. 1918 36/1918 Sb.
Zákon o jednacím řádu Národního shromáždění
40/1918 Sb.
Zákon o zřízení zvláštního úřadu (ministerstva) pro správu pošt, telegrafů a telefonů
37/1918 Sb.
Zákon o prozatímní ústavě
38/1918 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje zemský správní výbor
39/1918 Sb.
Zákon o rozpuštění sboru obecních starších hlavního města Prahy a zřízení správního sboru
 
Částka 7
pdf 630 kB
28. 11. 1918 41/1918 Sb.
Nařízení o obchodu rybami sladkovodními
42/1918 Sb.
Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
43/1918 Sb.
Nařízení o zřízení Československé vývozní a dovozní komise
44/1918 Sb.
Nařízení o hospodaření vlnou, bavlnou, lnem, konopím, jutou a jinými rostlinnými vlákny, přízemi a tovary z nich vyrobenými
45/1918 Sb.
Nařízení o hospodaření s kovy
46/1918 Sb.
Nařízení o zhospodařování železa
47/1918 Sb.
Nařízení o částečné demobilisaci ze dne 23. listopadu 1918
48/1918 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňují ustanovení o hospodaření strojenými hnojivy
49/1918 Sb.
Zákon o zavedení obchodních platidel
50/1918 Sb.
Nařízení o zřízení československé komise pro státní dodávky
 
Částka 8
pdf 115 kB
4. 12. 1918 51/1918 Sb.
Vyhláška , že se opravují tiskové chyby v nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918 o amnestii Sb. z. a n. č. 28
52/1918 Sb.
Nařízení o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní
53/1918 Sb.
Nařízení o zrušení krajského soudu v Trutnově
54/1918 Sb.
Nařízení , týkající se zřízení úřadu pro přípravu mírové konference
55/1918 Sb.
Nařízení jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský.
 
Částka 9
pdf 267 kB
6. 12. 1918 56/1918 Sb.
Nařízení o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům
57/1918 Sb.
Nařízení o zřízení československé komise k hospodaření suchými kořeny čekankovými
 
Částka 10
pdf 45 kB
9. 12. 1918 58/1918 Sb.
Nařízení o dodávkách k vojenským účelům
 
Částka 11
pdf 146 kB
11. 12. 1918 59/1918 Sb.
Nařízení o zřízení a stanovách československého poradního sboru a komise pro přechodní hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živností.
61/1918 Sb.
Zákon , jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly
60/1918 Sb.
Nařízení týkající se organisace potravních skladišť civilních státních zřízenců
 
Částka 12
pdf 196 kB
15. 12. 1918 62/1918 Sb.
Nařízení , jímž zrušují se obmezení platící pro průmysl cementářský
63/1918 Sb.
Zákon o podpoře nezaměstnaných
 
Částka 13
pdf 276 kB
16. 12. 1918 64/1918 Sb.
Zákon o mimořádných přechodních ustanoveních na Slovensku
65/1918 Sb.
Zákon , jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918-19 částečně mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896,z.ř. čís.220
66/1918 Sb.
Nařízení o ustanovení a jmenování pomocného personálu pro Nejvyšší soud v Praze.
67/1918 Sb.
Nařízení o zřízení československé komise pro průmysl drožďárenský
 
Částka 14
pdf 413 kB
20. 12. 1918 68/1918 Sb.
Nařízení , týkající se ošacení lidového
69/1918 Sb.
Nařízení , které se týká opatřování palivového dříví pro obyvatelstvo
70/1918 Sb.
Nařízení o zastavení činnosti zemských správních komisí uhelných
71/1918 Sb.
Nařízení , týkající se koží a obuvi
72/1918 Sb.
Nařízení , týkající se obchodu textiliemi
73/1918 Sb.
Nařízení o výrobě marmelád a hospodaření jimi v zásobovacím období 1918/1919
74/1918 Sb.
Nařízení o výrobě kyselého zelí a sušené zeleniny, jakož i obchodu předměty těmi
75/1918 Sb.
Nařízení o obchodu čerstvou zeleninou
76/1918 Sb.
Zákon o zřízení československé státní "Vysoké školy zvěrolékařské v Brně"
77/1918 Sb.
Zákon o zřízení stipendií pro československé studující zvěrolékařství na cizích školách zvěrolékařských
78/1918 Sb.
Zákon o zřízení fondu ke vzdělání učitelských sil pro vysoké školy
79/1918 Sb.
Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
80/1918 Sb.
Nařízení o zapravení poplatků z nákladních listů kolkovými známkami
81/1918 Sb.
Nařízení o postupu c. k. rakouské vlády při upisování válečných půjček
82/1918 Sb.
Zákon o prozatímní ochraně lesů
 
Částka 15
pdf 398 kB
23. 12. 1918 83/1918 Sb.
Nařízení o ochraně nájemců
84/1918 Sb.
Nařízení , kterým zrušují se nařízení ministra vnitra ve shodě s účastnými ministry ze dne 19. května 1918,z.ř. čís. 175, a nařízení ministra vnitra ze dne 19. května 1918,z.ř. čís. 176, o krajských hejtmanech a krajích Litoměřice a Praha-okolí
 
Částka 16
pdf 181 kB
24. 12. 1918 85/1918 Sb.
Nařízení o zřízení úřadu spojené správy v obvodě Ostravskoslezském
86/1918 Sb.
Nařízení o placení kolkovného
87/1918 Sb.
Nařízení o vydávání cestovních pasů
88/1918 Sb.
Nařízení o službě berní, pokladniční, loterní a při kolkovém úřadě
 
Částka 17
pdf 530 kB
27. 12. 1918 89/1918 Sb.
Zákon , jímž se prozatímně mění některá ustanovení vojenského trestního řádu
90/1918 Sb.
Zákon , kterým se povoluje 10 milionů korun na přípravné práce k írovému jednání
91/1918 Sb.
Zákon o osmihodinové pracovní době
92/1918 Sb.
Zákon o zřízení Všeobecného pensijního ústavu v Praze
93/1918 Sb.
Zákon o platu presidenta Československé republiky
94/1918 Sb.
Zákon o platech ministrů
95/1918 Sb.
Zákon o vedení státního hospodářství od 1.ledna do 30.června 1919
 
Částka 18
pdf 230 kB
16. 12. 1918 96/1918 Sb.
Nařízení o cestování do území československé republiky
97/1918 Sb.
Nařízení o dopravě semene, podsevků a odpadků červeného jetele
98/1918 Sb.
Nařízení o zvýšení spotřební dávky cukru
99/1918 Sb.
Nařízení , jímž se zbavuje účinnosti cís. nařízení ze dne 1.května 1915, z.ř.č.108, o domobraně
100/1918 Sb.
Nařízení o příplatcích k drahotním přídavkům pro státní zřízence činné i ve výslužbě a pro jich pozůstalé
101/1918 Sb.
Nařízení o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců
102/1918 Sb.
Nařízení , jímž se odkládá platnost předpisů zákona ze dne 23.prosince 1917 z.ř.č. 501, o smlouvě pojišťovací, předpisů nařízení těchže ministerstev, jímž zbavují se platnosti obmezení smluvní svobody pro některé skupiny pojišťovacích smluv ze dne 24.prosince 1917, z.ř.č. 502, a předpisů nařízení ministerstva vnitra, práv, obchodu a financí ze dne 29.prosince 1917, č. 521, jímž se stanoví některé změny nařízení těchto ministerií ze dne 5.března 1896, z.ř.č. 31, o zakládání zařízení a hospodaření pojišťoven (Pojišťovací regulativ)
103/1918 Sb.
Nařízení , jímž se na čas zvyšují znalecké poplatky soudních lékařů trestním řízení