Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1919

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 612 kB
3. 1. 1919 1/1919 Sb.
Nařízení o stanovení nejvyšších cen rafinovaného a denaturovaného lihu, tuzemského rumu, výčepní kořalky, jakož i surového lihu
2/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu lnem
3/1919 Sb.
Nařízení o úlevách při plnění soukromoprávních pohledávek
4/1919 Sb.
Nařízení o vydání Věstníku pro železnice a plavbu
 
Částka 2
pdf 517 kB
10. 1. 1919 6/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění přejímací ceny jednotlivých druhů polních plodin, stanovené nařízením úřadu pro lidovou výživu ze dne 27. června 1918, z.ř.č. 235
7/1919 Sb.
Nařízení o změně správního období pro státní hospodaření, o hrazení vydání až do uzákonění řádného rozpočtu, jakož i o státní účetní uzávěrce za dobu od 1. července do 31. prosince 1918 a za správní rok 1917/18
8/1919 Sb.
Nařízení , jímž doplňuje se nařízení ze dne 30. listopadu 1918, č. 57 sbírky zákonů a nařízení státu československého, o zřízení československé komise k hospodaření suchými kořeny čekankovými
10/1919 Sb.
Nařízení k výkonu zákona ze dne 10.prosince 1918, čís. 65 Sb. z. a n., jímž se pro ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/1919 částečně mění ustanovení zákona ze dne 25. října 1896, z.ř.čís.220
9/1919 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nejvyšší ceny vepřů a vepřového masa
5/1919 Sb.
Nařízení o Státním obilním ústavu
 
Částka 3
pdf 137 kB
13. 1. 1919 11/1919 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o 8hodinové době pracovní
 
Částka 4
pdf 294 kB
14. 1. 1919 12/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje generální finanční ředitelství pro Slovensko
13/1919 Sb.
Nařízení o zrušení platnosti starých kolků
14/1919 Sb.
Nařízení o zachování služebních poměrů podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války
15/1919 Sb.
Nařízení , jímž se obmezuje výpověď určitých služebních poměrů
16/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Úřední sběrna drobného jatečného dobytka a masa pro policejní obvod pražský a obec Vysočany
 
Částka 5
pdf 298 kB
15. 1. 1919 17/1919 Sb.
Nařízení o zřízení Československé komise sladové
18/1919 Sb.
Nařízení o úpravě výroby a obchodu vlnou a hadry
19/1919 Sb.
Nařízení o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím
20/1919 Sb.
Nařízení o stanovení nejvyšších cen za lněnou a koudelnou přízi
21/1919 Sb.
Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků, kterým se mění resp. doplňuje nařízení jeho ze dne 22. listopadu 1918, č. 42 sbírky zákonů a nařízení státu Československého
22/1919 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nejvyšší ceny za telata a telecí maso
23/1919 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nejvyšší ceny za skopce a skopové maso
 
Částka 6
pdf 111 kB
22. 1. 1919 24/1919 Sb.
Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
25/1919 Sb.
Nařízení o úpravě hospodaření výrobky minerálních olejů, benzolem, oleji dehtovými a karbidem
26/1919 Sb.
Nařízení , jímž se lhůta k dokončení novostaveb a staveb s malými byty dále prodlužuje
27/1919 Sb.
Nařízení o placení kolkovného
 
Částka 7
pdf 361 kB
27. 1. 1919 28/1919 Sb.
Nařízení o zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového
29/1919 Sb.
Nařízení o zřízení hospodářského svazu sušáren bramborů
30/1919 Sb.
Nařízení o cestování do území československé republiky
31/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty promlčecí a lhůty ku předložení kuponů a podílních listů získaných
32/1919 Sb.
Nařízení o obchodních a živnostenských komorách
33/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zrušují nařízení týkající se soupisu a dopravy strojů a kotlů
34/1919 Sb.
Nařízení , jímž ustanovuje se soud příslušný, zbaviti svéprávnosti příslušníky, kteří zde nebydlí ani nepobývali
35/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení úřadu pro lidovou výživu ve shodě s ministerstvem orby ze dne 26. července 1917, z.ř.č. 309, o používání obilí a mlýnských výrobků ke krmení
36/1919 Sb.
Nařízení , kterým se omezuje porážka telat
37/1919 Sb.
Nařízení o zrušení úřadu vyživovacích inspektorů
 
Částka 8
pdf 312 kB
29. 1. 1919 38/1919 Sb.
Nařízení o zabírání bytů obcemi
 
Částka 9
pdf 1045 kB
31. 1. 1919 39/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem
40/1919 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou voda
41/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení ze dne 29. srpna 1918, z.ř.č. 321, jímž se obmezovalo používati slámy jako steliva a zabezpečovalo lesní stelivo
42/1919 Sb.
Zákon , jímž se upravuje pořad stolic ve věcech poplatkových
43/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení § 17 cís.nař. ze dne 16.dubna 1916, z.ř.č. 103 a § 22. zákona ze dne 16.února 1918, z.ř.č. 66, týkající se splatnosti daně z válečných zisků nebo daně válečné
44/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zvyšuje přirážka celní
45/1919 Sb.
Nařízení , kterým se na Slovensku uherské všeobecné kolkové známky berou z oběhu a nařizuje se přechodně, že poplatky, které se posud nahrazovaly kolky, mají býti placeny hotovými
46/1919 Sb.
Nařízení ku provedení nařízení z 22. prosince 1918 Sb. z. a n., o vydávání cestovních pasů
 
Částka 10
pdf 88 kB
1. 2. 1919 47/1919 Sb.
Nařízení o zřízení Československé devisové ústředny
48/1919 Sb.
Nařízení o hlavním puncovním úřadu v Praze
 
Částka 11
pdf 366 kB
5. 2. 1919 49/1919 Sb.
Zákon o organisaci statistické služby
50/1919 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje druhá česká universita
51/1919 Sb.
Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
52/1919 Sb.
Zákon , jímž se poskytují drahotní přídavky aktivním a pensionovaným učitelům veřejných, obecných a měšťanských škol, jakož i vdovám , a sirotkům po těchto učitelích po dobu od 1.ledna 1919 do konce června 1919
53/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje císařské nařízení ze dne 9.srpna 1915,z.ř.č.234, o zcizování hospodářských a lesních pozemků
54/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty ku dodatečnému započítání služební doby, kterou kancelářští oficianti před svým ustanovením ztrávili jako kancelářští pomocníci nebo ve vojenské službě presenční
55/1919 Sb.
Nařízení o přísaze státních úředníků, úředníků podniků a zřízenců již ustanovených
56/1919 Sb.
Nařízení o obsazování míst radů a projednávání osobních a disciplinárních záležitostí u vrchního zemského soudu v Praze a obsazování míst u soudů a státních zastupitelstev
 
Částka 12
pdf 29 kB
6. 2. 1919 57/1919 Sb.
Nařízení o zákazu převodu pohledávek a úhrad z ciziny do území republiky československé
 
Částka 13
pdf 140 kB
12. 2. 1919 58/1919 Sb.
Vyhláška o úředním listu československého státu
59/1919 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se hospodářský svaz průmyslu cihlářského
60/1919 Sb.
Nařízení , kterým upravují se znalecké poplatky soudních lékařů v řízení nesporném
61/1919 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje nařízení téhož ministra ze dne 22. listopadu 1918, čís. 43 Sb. z. a n., o zřízení Československé vývozní a dovozní komise, vydané v základě zmocňovacího zákona z 24.července 1917, z. ř. čís. 307
62/1919 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje a mění nařízení ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb. z. a n., o ochraně nájemců
 
Částka 14
pdf 92 kB
13. 2. 1919 63/1919 Sb.
Zákon o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
64/1919 Sb.
Zákon , jímž mění se § 9. zák. ze dne 21. července 1871, z.ř.č. 77, o zřízení a působnosti úřadů báňských
 
Částka 15
pdf 395 kB
17. 2. 1919 65/1919 Sb.
Nařízení o zřízení ústřední státní pokladny republiky Československé v Praze
66/1919 Sb.
Nařízení , týkající se zvýšení cestovních diet a stravného pro zřízence československých státních drah
67/1919 Sb.
Zákon o organisaci lidových kursů občanské výchovy
68/1919 Sb.
Nařízení , jímž se upravují cestovní diety (doprovodné) poštovního personálu, doprovázejícího vlakové pošty
69/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu lnem
70/1919 Sb.
Nařízení o hospodaření kostmi, kostním tukem a kostní moučkou
71/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu zeleninou a ovocem
72/1919 Sb.
Nařízení o ceně zdaněného cukru spotřebního
73/1919 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňují některá ustanovení cejchovního řádu, vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze dne 19. prosince 1872, z.ř.č. 171
74/1919 Sb.
Zákon o přejímání státních úředníkův a zřízenců, jakož i úředníkův a a zřízenců státních podniků
 
Částka 16
pdf 1220 kB
18. 2. 1919 75/1919 Sb.
Zákon Řád volení v obcích republiky Československé
76/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení dosavadních obecních zřízení a městských statutů v Československé republice. (Novela k obecním zřízením)
 
Částka 17
pdf 573 kB
22. 2. 1919 77/1919 Sb.
Zákon , jímž mění se ustanovení o způsobilosti k soudcovskému úřadu
78/1919 Sb.
Zákon o platech profesorů vysokých skol
79/1919 Sb.
Zákon o služebním poměru učitelů vysokoškolských Pozn.: ust. §§ 1 až 6 odst. 1 a §§ 15 až 17 nabývají účinosti už dnem 22.2.1919;
80/1919 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje nařízení o příročí
81/1919 Sb.
Nařízení , jímž mění se nařízení ministerstva orby ve shodě s úřadem pro vyživování obyvatelstva ze dne 1.července 1918, z.ř.č. 245, o obchodu osivem
82/1919 Sb.
Nařízení o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží a obchodu jimi
83/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zakazuje vývoz semen řepy cukrovky, polocukrovky a řepy krmné všeho druhu
 
Částka 18
pdf 1150 kB
25. 2. 1919 84/1919 Sb.
Zákon , jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky
85/1919 Sb.
Nařízení o soupisu dluhopisů rakouských a uherských válečných půjček a pokladničních poukázek Rakousko-uherské banky
86/1919 Sb.
Nařízení o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu
87/1919 Sb.
Nařízení o zákazu vydávati uschované cenné papíry
88/1919 Sb.
Zákon o státní půjčce ve zlatě, stříbře a cizích valutách
 
Částka 19
pdf 618 kB
26. 2. 1919 89/1919 Sb.
Zákon , jímž zařaďují se oficianti do úřednických tříd hodnostních a platových
90/1919 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv obhospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
91/1919 Sb.
Nařízení o dopravě semena, podsevků a odpadků červeného jetele ve vnitrozemí
92/1919 Sb.
Nařízení , jímž prozatímně upravuje se zdravotní správa lázeňských míst na Slovensku
93/1919 Sb.
Nařízení o lněném semínku
94/1919 Sb.
Nařízení o cenách a úpravě obchodu surovými kožemi a usněmi hovězími, telecími a koňskými a výtažky tříslovin
95/1919 Sb.
Nařízení o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů
 
Částka 20
pdf 51 kB
1. 3. 1919 96/1919 Sb.
Nařízení o zřízení revisního odboru při ministerstvu financí
 
Částka 21
pdf 584 kB
3. 3. 1919 97/1919 Sb.
Zákon o celním území a vybírání cla
98/1919 Sb.
Zákon o státním bytovém fondu
99/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 20 původního nařízení k zákonu o celní sazbě ze dne 21.února 1906, z.ř.č. 22
100/1919 Sb.
Nařízení o dovozních a vývozních syndikátech
101/1919 Sb.
Nařízení o odborových sdruženích cenových
102/1919 Sb.
Nařízení , týkající se organisací obchodnictva pro válečné a přechodné hospodářství
103/1919 Sb.
Nařízení o přípustných hranicích stupňovitosti pivní mladinky
104/1919 Sb.
Nařízení o zákazu výroby pivní náhražky
105/1919 Sb.
Nařízení o cestování do území republiky československé
106/1919 Sb.
Nařízení o mimořádných příplatcích k drahotním přídavkům pro státní zřízence činné i ve výslužbě a pro jejich pozůstalé
107/1919 Sb.
Nařízení o přídavcích k adjutu praktikantů
108/1919 Sb.
Nařízení o obmezení výpovědi určitých služebních poměrů
 
Částka 22
pdf 351 kB
4. 3. 1919 110/1919 Sb.
Nařízení o soupisu peněžních vkladů a členských a závodních podílů
 
Částka 23
pdf 238 kB
6. 3. 1919 111/1919 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje § 303 tr.z.
112/1919 Sb.
Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků, kterým se ruší nařízení její ze dne 7.ledna 1919, čís. 21 Sb. z. a n.
113/1919 Sb.
Nařízení o obmezení výplat a zákazu vývozu
114/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních stavů
 
Částka 24
pdf 127 kB
9. 3. 1919 115/1919 Sb.
Nařízení , kterým pozměňují se některá ustanovení nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, z.ř.č. 37, o fysikátní zkoušce zvěrolékařské
116/1919 Sb.
Nařízení jímž se stanoví nejvyšší ceny selat
117/1919 Sb.
Nařízení , o ceně mouky amerického původu
118/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění zadržených vkladů při okolkování bankovek
 
Částka 25
pdf 99 kB
11. 3. 1919 119/1919 Sb.
Nařízení o úpravě poměru k Rakousko-uherské bance
 
Částka 26
pdf 267 kB
12. 3. 1919 120/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 16.února 1918, z.ř.č. 62, o úpravě obchodu umělým medem a syrobem
121/1919 Sb.
Nařízení o zavedení nejvyšších cen pro droždí
122/1919 Sb.
Nařízení o státních zkouškách judicielních a státovědeckých
123/1919 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nejvyšší ceny piva
124/1919 Sb.
Nařízení o zkrácení přípravné zkoušky soudcovské a přejímání soudců z Bosny a Hercegoviny
125/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu obilím, mlýnskými výrobky, rýží a luštěninami cizozemského původu
 
Částka 27
pdf 567 kB
14. 3. 1919 126/1919 Sb.
Nařízení o soupisu a označení cenných papírů
127/1919 Sb.
Zákon o dalším prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
128/1919 Sb.
Nařízení o filmování a zakládání filmových podniků na Slovensku
 
Částka 28
pdf 60 kB
15. 3. 1919 129/1919 Sb.
Nařízení o zákazu lombardovati cenné papíry a vydávati uschované valuty, zlato a stříbro
130/1919 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje nařízení ze dne 6.března 1919, čís. 113 Sb. z. a n., o povinné nabídce cizích valut a pohledávek
 
Částka 29
pdf 773 kB
19. 3. 1919 131/1919 Sb.
Úmluva o organisaci plavby na horním Dunaji mezi Bratislavou a Bajou
132/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění ustanovení nařízení Národního výboru ze dne 9. listopadu 1918, čís. 31 Sb. z. a n., o výplatě splatných kuponů státních dluhopisů
133/1919 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ve shodě se zúčastněnými ministerstvy ze dne 2. října 1918, z.ř. č. 357, o zásilkách zeleninových semen
134/1919 Sb.
Zákon , jímž zřizuje se nejvyšší důchodkový soud
135/1919 Sb.
Nařízení o částečné onerositě platů členů vlády
136/1919 Sb.
Nařízení o přeměně státní polepšovny v Košicích
137/1919 Sb.
Nařízení o Státním ústavu pro tuky, oleje a mléko.
138/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění § 1. zákona ze dne 13. listopadu 1918, čís. 37 Sb. z. a n., o prozatímní ústavě
139/1919 Sb.
Zákon , jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení
140/1919 Sb.
Zákon , aby byly zřízeny poštovní úřady šekové pro území státu československého
 
Částka 30
pdf 304 kB
21. 3. 1919 141/1919 Sb.
Nařízení o soupisu mincovaného i nezpracovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz
142/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje čl. 11. nařízení ze dne 4. března 1919, čís. 110 Sb. z. a n., pro výplaty vkladů na běžných účtech mezi peněžními ústavy
 
Částka 31
pdf 58 kB
21. 3. 1919 143/1919 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje zákon ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.
 
Částka 32
pdf 814 kB
26. 3. 1919 144/1919 Sb.
Nařízení o stanovení nejvyšších cen za lněnou a konopnou přízi
145/1919 Sb.
Nařízení o exekuci podle spisů a listin zřízených v německo-rakouském státě
146/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu karbidem
147/1919 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění ministerské nařízení ze dne 25. července 1889, z.ř.č. 122, o opatřeních, aby zvýšena byla bezpečnost převozu
148/1919 Sb.
Nařízení o ochraně původského práva na dílech literárních, uměleckých a fotografickcýh naproti německo-rakouskému státu
149/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu lučebninami dosud zabavenými
150/1919 Sb.
Nařízení o obnově klidu nedělního a svátečního
151/1919 Sb.
Nařízení o provádění věcné demobilisace
152/1919 Sb.
Zákon o nejvyšší emisi dluhopisů "Zemědělské banky markrabství Moravského" v Brně
153/1919 Sb.
Zákon , jenž se týče oddělení správy finanční od správy politické
155/1919 Sb.
Zákon , jímž se prozatímně mění ustanovení notářských řádů ze dne 25. července 1871, z.ř.č. 75 a čl. zák. XXXV: 1874 a VII: 1886
156/1919 Sb.
Zákon , kterým povoluje se náklad na nouzové práce silniční
 
Částka 33
pdf 528 kB
28. 3. 1919 157/1919 Sb.
Zákon o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
158/1919 Sb.
Nařízení , kterým se až na další zastavuje působnost nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 20. ledna 1919, čís. 39 Sb.z. a n., o úpravě obchodu mlékem, mléčnými výrobky, jakož i vepřovým sádlem
159/1919 Sb.
Nařízení o omezení výroby piva
160/1919 Sb.
Nařízení o použití cukrovky ze sklizně 1919
161/1919 Sb.
Nařízení , čís. 63.829/18-K, o obchodu sušeným ovocem a neslazenými povidly švestkovými v Čechách.
162/1919 Sb.
Nařízení , čís. 8906 pres., o zastavení oprávnění míti nebo nositi zbraně v Čechách.
 
Částka 34
pdf 73 kB
31. 3. 1919 163/1919 Sb.
Nařízení o vývozu cukru
164/1919 Sb.
Nařízení o obchodu rybami sladkovodními, kterým se nařízení úřadu pro zásobování lidu ze dne 22. listopadu 1918, č.41 Sb. z. a n., částečně mění, pokud se týče, doplňuje
 
Částka 35
pdf 74 kB
1. 4. 1919 165/1919 Sb.
Nařízení , kterým zrušuje se úprava obchodu cukrovým zbožím (cukrátka, kandisový cukr) a cukrářským zbožím
166/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty pro povinnou nabídku cizích valut a cenných papírů znějících na cizí měnu
167/1919 Sb.
Nařízení o zákazu výplat účtů před 26. únorem 1919 vzniklých
 
Částka 36
pdf 110 kB
3. 4. 1919 168/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění ustanovení o obmezení výplaty vkladů u peněžních ústavů
169/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění nařízení Národního výboru československého ze dne 5. listopadu 1918, č. 21 Sb. z. a n., o přísaze vojsk československých
170/1919 Sb.
Zákon , jímž se upravuje státní daň a přirážková základna u daní reálných
 
Částka 37
pdf 536 kB
5. 4. 1919 171/1919 Sb.
Nařízení o zřízení Kontrolního a kompensačního úřadu pro mezinárodní obchod
172/1919 Sb.
Nařízení o prozatímní úpravě lékárenských sazeb k rakouské farmakopoei Ed. VIII.
173/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zrušují zkušebny cen
174/1919 Sb.
Nařízení o doplnění nařízení, týkajícího se zřízení hospodářského svazu průmyslu škrobového
175/1919 Sb.
Zákon o zřízení a působnosti nejvyššího účetního kontrolního úřadu
176/1919 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí
177/1919 Sb.
Nařízení o hospodaření zlomkovou litinou
178/1919 Sb.
Nařízení o slibu prozatímních zřízenců československých státních drah
179/1919 Sb.
Nařízení o slibu praktikantů, prozatímních úředníků a prozatímních sluhů, vstupujících do státní služby
 
Částka 38
pdf 153 kB
9. 4. 1919 180/1919 Sb.
Zákon o fakultativním pohřbívání ohněm
181/1919 Sb.
Zákon o omezení práva stěhovacího
182/1919 Sb.
Zákon o změnách a doplněních některých ustanovení o zdanění lihu Pozn.: Na Slovensku nabývá zákon účinnosti dnem 1.září 1919.
183/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení ze dne 8.ledna 1919, č.9 Sb. zák. a nař., o nejvyšších cenách vepřů a vepřového masa
 
Částka 39
pdf 939 kB
12. 4. 1919 184/1919 Sb.
Nařízení o soupisu pojistek životních na kapitál a důchod a soupisu pojistek na zásoby zboží uloženého neb dopravovaného
185/1919 Sb.
Nařízení o soupisu jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních
186/1919 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje uzavříti úvěr do 179,000.000 dolarů
187/1919 Sb.
Zákon , jímž se upravuje oběh a správa platidel v Československém státě a doplňuje zmocnění ministerstva financí dané zákonem ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n.
188/1919 Sb.
Zákon , jímž se zmocňuje vláda, stanoviti prozatím počet, sídla a obvody soudních tabulí a hlavních zastupitelstev i soudů na Slovensku
 
Částka 40
pdf 472 kB
15. 4. 1919 189/1919 Sb.
Zákon o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích
190/1919 Sb.
Nařízení o zrušení komise pro železo
191/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu kávovými náhražkami
192/1919 Sb.
Nařízení jímž se mění nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, z.ř.č. 192, o úpravě obchodu semen a slamou a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy
193/1919 Sb.
Nařízení , jímž doplňuje se nařízení téže vlády ze dne 7.března 1919, čís. 120 Sbírky zák. a nař. státu československého, o úpravě obchodu umělým medem a syrupem
194/1919 Sb.
Vyhláška , že se opravují chyby v nařízení ministerstva veřejných prací ze dne 20. listopadu 1918, č. 52 Sb.z. a n. z roku 1918, o zřízení československého ústředního inspektorátu pro službu cejchovní
195/1919 Sb.
Zákon o prodloužení platnosti zákona o podpoře nezaměstnaných
196/1919 Sb.
Zákon o způsobilosti k notářskému úřadu (veřejných notářů) na Slovensku
197/1919 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje Husova československá evangelická fakulta bohoslovecká v Praze
198/1919 Sb.
Zákon o remuneracích asistentů a konstruktérů vysokoškolských
199/1919 Sb.
Zákon o organisaci péče o válečné poškozence
200/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis mincovaného i nemincovaného zlata, stříbra, zlatých a stříbrných mincí a cizozemských papírových peněz
201/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis a označení cenných papírů
 
Částka 41
pdf 762 kB
18. 4. 1919 202/1919 Sb.
Nařízení čís. 96.037-M o úpravě obchodu jedlou solí v Čechách
203/1919 Sb.
Zákon , jenž se týče převzetí poštmistrů, poštovních oficiantů, poštovních expedientů se zkouškou oficiantskou a telegrafních adjunktů (aspirantů) do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd
204/1919 Sb.
Zákon , jímž se poskytuje osvobození od domovní daně činžovní a přirážek pro novostavby v t. zv. pevnostním obvodu města Hradce Králové
205/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění § 48 říšského zákona o školách obecných
206/1919 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví nejvyšší ceny lihu a lihovin
207/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění zákony o úrazovém pojištění dělníků Pozn.: Zákon nabývá účinnosti k uvedenému datu pouze ve vztahu ke zřízencům podniků železničních. V plném rozsahu pak k datu pozdějšímu, a to k 01.07.1919.
208/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění odstavec 1. § 5 zákona z 21. března 1918, z. ř. č. 108, a doplňuje § 411 tr.ř.
 
Částka 42
pdf 549 kB
23. 4. 1919 209/1919 Sb.
Zákon , kterým se povoluje státní subvence tří pětin skutečného nákladu, až do výše 9,080.000 K na provádění nouzových prací v Praze
210/1919 Sb.
Zákon o úpravě poměrů družstev na Slovensku
211/1919 Sb.
Zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, případně mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro hlavní město Prahu a okolí, daného zákonem ze dne 10. dubna 1886, č. 40 z.z.
212/1919 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje zemská správní komise pro Slezsko
213/1919 Sb.
Zákon o sloučení sousedních obcí s Brnem
214/1919 Sb.
Zákon o sloučení sousedních obcí s Olomoucem
 
Částka 43
pdf 280 kB
24. 4. 1919 215/1919 Sb.
Zákon o zabrání velkého majetku pozemkového Pozn.: podle § 32 zák. č. 229/1991 Sb. se předpis ode dne 24.6. 1991 nadále nepoužije;
216/1919 Sb.
Zákon o nejvyšším soudě Pozn.: ust. § 1 nabývá účinnosti dnem 1.11.1919;
 
Částka 44
pdf 864 kB
28. 4. 1919 217/1919 Sb.
Nařízení o sestavení likvidační bilance
 
Částka 45
pdf 279 kB
28. 4. 1919 218/1919 Sb.
Nařízení o úředním stejnokroji úředníků politické a policejní služby státní
 
Částka 46
pdf 482 kB
30. 4. 1919 219/1919 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňují některá ustanovení prováděcího nařízení ze dne 24. března 1914, z.ř.č. 72, k zákonu ze dne 2.února 1914, z.ř.č. 40, o dani ze šumivých vín
229/1919 Sb.
Nařízení , jež se týká zřízení ředitelství pošt a telegrafů v Pardubicích
220/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zastavuje činnost Úřední sběrny drobného jatečného dobytka a masa v Praze
221/1919 Sb.
Nařízení o dopravních osvědčeních pro ocet
222/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění ustanovení prováděcího předpisu o dani z minerálních olejů ze dne 9. července 1903, z.ř.č. 143, pokud se týkají daněprostého odběru zdanitelného minerálního oleje
223/1919 Sb.
Nařízení o ochraně zaměstnanců používajících bezplatného bytu
224/1919 Sb.
Nařízení o dodatečných prohlídkách válečných invalidů
225/1919 Sb.
Nařízení kterým se zrušují všechna dosavadní nařízení vajec se týkající
226/1919 Sb.
Nařízení o veřejném hospodaření sladem
227/1919 Sb.
Nařízení o službě u civilních soudních schovacích úřadů
228/1919 Sb.
Nařízení o obchodování tříslovou kůrou (smrkovou a dubovou)
 
Částka 47
pdf 732 kB
7. 5. 1919 230/1919 Sb.
Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb a prodejních cen poštovních a telegrafních cenin
231/1919 Sb.
Nařízení o pojmenování bohoslovecké fakulty v Olomouci
232/1919 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného vojenskou správou
233/1919 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají na základě § 5. nařízení veškerého ministerstva ze dne 15. ledna 1915, z.ř.č. 11, ve shodě s československým vojenským velitelstvím v Praze následující ustanovení o malém pohraničním styku na hranicích státu s Dolními a Horními Rakousy v politických okresích v Jindřichově Hradci, Třeboni, Kaplici a Krumlově
 
Částka 48
pdf 101 kB
8. 5. 1919 234/1919 Sb.
Nařízení o učitelské způsobilosti pro dvoutřídní školy obchodní
235/1919 Sb.
Nařízení o některých změnách rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních
236/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění vydávání označených cenných papírů z úschovy a výplaty na označené kupony
 
Částka 49
pdf 111 kB
10. 5. 1919 237/1919 Sb.
Nařízení o vzájemném výkonu exekučních titulů povstalých v Čechách, na Moravě a ve Slezsku s jedné a na Slovensku s druhé strany
238/1919 Sb.
Nařízení o uspořádání služby pro nejvyšší důchodkový soud
239/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují nejvyšší ceny pro plechové a lité zboží
 
Částka 50
pdf 122 kB
14. 5. 1919 240/1919 Sb.
Nařízení o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek
241/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšuje náhrada za ušlý výdělek přísedících živnostenských soudů
242/1919 Sb.
Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
243/1919 Sb.
Nařízení o vydání nových nákladních listů pro tuzemskou dopravu zboží na železnicích
 
Částka 51
pdf 564 kB
19. 5. 1919 244/1919 Sb.
Nařízení o zavedení nejvyšších cen pro droždí
245/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu ovocem a zeleninou a jich výrobky
246/1919 Sb.
Nařízení o organisaci Bankovního úřadu ministerstva financí, o statutu Bankovního výboru při ministerstvu financí, o obchodech Bankovního úřadu ministerstva fianncí, dále o vyúčtování a převzetí lombardu a pokladničních poukázek,vyúčtování žirových účtů Rakousko-uherské banky a o převzetí zaměstnanců této banky
 
Částka 52
pdf 280 kB
19. 5. 1919 247/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu s kostmi
248/1919 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách cihlářského zboží
 
Částka 53
pdf 249 kB
21. 5. 1919 249/1919 Sb.
Zákon o převzetí smluvních cejchmistrů a výpomocných technických sil do stavu státních úředníků zařaděných do hodnostních tříd
250/1919 Sb.
Zákon , kterým se zrušují zákony o certifikatistech
251/1919 Sb.
Zákon , jímž se zrušují se zpětnou působností některá ustanovení služební pragmatiky pro úředníky, učitele a sluhy, jakož i normálu pro kancelářský personál města Olomouce
252/1919 Sb.
Zákon o definitivním ustanovení výpomocných sluhů
253/1919 Sb.
Nařízení o obchodu lučebninami
254/1919 Sb.
Nařízení o obchodu hořčičným semenem
255/1919 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se zákaz o používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží a podávání cukru v určitých podnicích
256/1919 Sb.
Nařízení , že jest použiti ministerského nařízení ze dne 27. července 1907, ř.z.č. 193, na oddělení pro kartáčnictví, jež jest zřízeno při Deylově ústavu pro slepé v Praze III
 
Částka 54
pdf 250 kB
22. 5. 1919 257/1919 Sb.
Nařízení o přídavcích k adjutu auskultantů a právních praktikantů
258/1919 Sb.
Nařízení o zákazu jízdy soukromými osobními automobily
259/1919 Sb.
Zákon , kterým se povoluje státním zaměstnancům (zaměstnaným ve státních ponicích a fondech) mimořádná peněžitá výpomoc pro druhé pololetí 1919
260/1919 Sb.
Zákon , kterým zmocňuje se vláda k částečné úpravě pensijních a provisijních nároků veškerých pensistů, provisionistů a příjemců darů z milosti
261/1919 Sb.
Zákon o výkonu volebního práva do obcí a osad některých zaměstnanců státních a osob vojenských
262/1919 Sb.
Zákon o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní
 
Částka 55
pdf 126 kB
24. 5. 1919 263/1919 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje trestní řád hledíc k výroku rozsudku o ztrátě práva volebního
264/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu olejnatými plodinami
265/1919 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se nařízení místodržitele pro Čechy ze dne 4.dubna 1917, č.30 z.z., kterým se stanoví nejvyšší ceny mléčných výrobků a vepřového sádla
266/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu kávou
 
Částka 56
pdf 93 kB
27. 5. 1919 267/1919 Sb.
Nařízení o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva Pozn.: ust. § 8 nabývá účinnosti dnem vyhlášení
 
Částka 57
pdf 583 kB
30. 5. 1919 268/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění předpisy zákona o nemocenském pojištění dělníků
269/1919 Sb.
Zákon o padělání peněz a cenných papírů
270/1919 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 145 Sb. z. a n., o úpravě obchodu ovocem a zeleninou a jejich výrobky
 
Částka 58
pdf 317 kB
31. 5. 1919 271/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o prozatímní ústavě
272/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 10.dubna 1919, č.207 Sb.z. a n., o úrazovém pojištění dělníků, pokud jde o železniční zřízence
273/1919 Sb.
Nařízení , o provedení § 10. zákona o nejvyšším soudu ze dne 16.dubna 1919, č.216 Sb. z. a n.
 
Částka 59
pdf 1345 kB
5. 6. 1919 274/1919 Sb.
Zákon , jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na veřejných školách obecných a občanských (měšťanských)
275/1919 Sb.
Zákon o platech zatimních a suplujících profesorů státních středních škol
276/1919 Sb.
Zákon o úvěru pro živnostníky válkou poškozené
277/1919 Sb.
Zákon o stavebních úlevách, kterým se doplňují, pokud se týče mění ustanovení některých paragrafů nynějšího stavebního řádu pro zemské hlavní město Brno, pro král. hlavní město Olomouc, pro král. město Jihlavu a Znojmo a pro jejich místa předměstská, daného zákonem ze dne 16. června 1894, č.63 z.z. a změněného a doplněného zákonem ze dne 16. června 1914, čís.39 z.z.
278/1919 Sb.
Zákon o sestavování seznamu porotců Pozn.: ust. upravující sestavování seznamů porotců nabývají účinnosti dnem 3.7.1919;
279/1919 Sb.
Nařízení o zastupování státního majetku na Slovensku
 
Částka 60
pdf 128 kB
5. 6. 1919 280/1919 Sb.
Zákon o stavebních úlevách, kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 15. dubna 1919, č. 211 Sb. z. a n., týkajícího se stavebních úlev pro Prahu a okolí, na města Plzeň a Budějovice
281/1919 Sb.
Zákon o státní podpoře stavebního ruchu
282/1919 Sb.
Zákon o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů
283/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty ku soupisu pojistek
284/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení ze dne 6. března 1919, čís. 116 Sb. z. a nař., o nejvyšších cenách selat
 
Částka 61
pdf 244 kB
6. 6. 1919 285/1919 Sb.
Nařízení , jímž mění se čl.11. nařízení ze dne 4.března 1919, č.110 Sb. z. a n., o výplatě vkladů a podílů
286/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje zákaz používati cukru ku výrobě piva
287/1919 Sb.
Nařízení o formě podniků sloužících účelům přechodného hospodářství
288/1919 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zemské zřízení moravské
289/1919 Sb.
Zákon o započtení služebních let soudních kancelářských úředníků se středoškolským vzděláním
290/1919 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních
291/1919 Sb.
Zákon o doplňování komisí pro daň z příjmu
292/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25.října 1896, z.ř.č. 220, o dani důchodové
293/1919 Sb.
Zákon o změně platnosti ustanovení o středních školách na Slovensku
294/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů
295/1919 Sb.
Zákon , kterým se upravuje správa obcí, o jejichž sloučení nebo rozloučení se jedná
 
Částka 62
pdf 85 kB
7. 6. 1919 296/1919 Sb.
Nařízení , jímž zavádí se odchylky od platných zákonů
297/1919 Sb.
Nařízení , jimž podřizují se občanské osoby, které se dopustí trestných činů proti válečné moci státní, vojenské trestní soudní pravomoci
298/1919 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26.prosince 1912, z.ř.č.236, válečných úkonech
 
Částka 63
pdf 318 kB
9. 6. 1919 299/1919 Sb.
Zákon , jímž se zřizují lidové soudy cenové
300/1919 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví státní znak
 
Částka 64
pdf 49 kB
9. 6. 1919 301/1919 Sb.
Nařízení o zastavení činnosti porotních soudů
 
Částka 65
pdf 461 kB
11. 6. 1919 302/1919 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, č. 297 Sb. z. a n., kterým podřizují se občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní, vojenské trestní soudní pravomoci
303/1919 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje nařízení ze dne 6. června 1919, čís. 298 Sb.z. a n., jímž se vyhlašuje počátek závazků ku konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26.prosince 1912 z.ř.č. 236, o válečných úkonech
304/1919 Sb.
Zákon o poplatku z cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty
305/1919 Sb.
Zákon , jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů
306/1919 Sb.
Zákon , jímž se zrušují dvorní dekret ze dne 4.října 1833, čís. 2633 Sb.z., a článek V. uvoz. zákona k civilnímu řádu soudnímu ze dne 1. srpna 1895, z.ř.č.112, o likvidaci a vymáhání advokátních platů
307/1919 Sb.
Zákon o zařadění cestmistrů, poříčních, přístavních, nadjezných, jezných, podjezných, asistentů poříční správy I.třídy, asistentů poříční správy II.třídy, plavidelníků, podplavidelníků, mostních a řidičů silničních parních válců do úřednických tříd hodnostních a platových
308/1919 Sb.
Nařízení o způsobilosti kancelářských úředníků pro soudy na Slovensku
309/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zakazuje uveřejňovati vojenské zprávy v tiskopisech
310/1919 Sb.
Nařízení o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva
311/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení ze dne 6. března 1919, č.113 Sb. z. a n., o obmezení výplat a zákazu vývozu, a jímž se zakazuje dovoz neokolkovaných bankovek Rakousko-uherské banky.
312/1919 Sb.
Nařízení o dočasném připuštění rukopisných prací habilitačních
313/1919 Sb.
Nařízení o působnosti finančních prokuratur
 
Částka 66
pdf 536 kB
12. 6. 1919 314/1919 Sb.
Nařízení o požadování a soupisu pohonných prostředků automobilních
315/1919 Sb.
Nařízení o požadování a soupisu gymových obručí (pneumatik) automobilních
316/1919 Sb.
Nařízení o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů
317/1919 Sb.
Nařízení o požadování automobilů v automobilních továrnách na území domácím
318/1919 Sb.
Zákon o zajištění půdy drobným pachtýřům
 
Částka 67
pdf 512 kB
13. 6. 1919 319/1919 Sb.
Zákon , kterým se povoluje další náklad na nouzové práce silniční
320/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení občanského práva o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství Pozn.: ust. §§ 1 až 12 nabývají účinnosti až 13.7.1919;
 
Částka 68
pdf 197 kB
14. 6. 1919 321/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení ministerského nařízení ze dne 5. března 1896, z.ř. č. 31 (pojišťovacího regulativu)
322/1919 Sb.
Nařízení o částečném zastavení působnosti zákona o osmihodinové době pracovní ve službě poštovní, telegrafní a telefonní
 
Částka 69
pdf 109 kB
20. 6. 1919 323/1919 Sb.
Nařízení o změně předpisů o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty na Slovensku
324/1919 Sb.
Nařízení o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách
325/1919 Sb.
Nařízení , týkající se překročování hranic vojenskými povinníky
326/1919 Sb.
Nařízení o doplnění nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. května 1919, č. 264 Sb. z. a n.
 
Částka 70
pdf 503 kB
21. 6. 1919 327/1919 Sb.
Zákon o povinné nabídce pohledávek, znějících na cizí měnu, Československé devisové ústředně
328/1919 Sb.
Zákon o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi
329/1919 Sb.
Zákon o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové
330/1919 Sb.
Zákon o pozemkovém úřadě
331/1919 Sb.
Zákon o poplatku za ujednání příslušnosti soudní a za žaloby podle nich podané
332/1919 Sb.
Zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
333/1919 Sb.
Zákon o příslušnosti ve věcech stavby vodních cest
334/1919 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 10.června 1919, č.316 Sb.z. a n., o požadování, soupisu a odvodu automobilů nákladních a motocyklů
335/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu textiliemi
 
Částka 71
pdf 269 kB
24. 6. 1919 336/1919 Sb.
Nařízení kterým se omezuje výroba sekaného zboří uzenářského a stanoví se nejvyšší ceny tohoto zboží
337/1919 Sb.
Nařízení o obchodu rannými brambory
338/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění bod 2. § 15 nařízení ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z. a n., o použití cukrovky ze sklizně 1919
339/1919 Sb.
Nařízení k provedení zákona o platech profesorů vysokoškolských
340/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí čl. VII. zákona ze dne 23. května 1919, č.276 Sb.z. a n., o úvěru pro živnostníky válkou poškozené
341/1919 Sb.
Nařízení o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích
342/1919 Sb.
Nařízení , č.184.652-18/L pro Čechy, kterým se povoluje podávání mléka a mléčných nápojů v živnostech hostinských a výčepnických
 
Částka 72
pdf 469 kB
25. 6. 1919 343/1919 Sb.
Nařízení , kterým prodlužuje se platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném
344/1919 Sb.
Nařízení , jímž zakazuje se demonstrativní chování na veřejných místech a užívání odznaků s provokativním rázem
345/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zrušují nařízení bývalého úřadu pro výživu lidu ze dne 3. června 1918, č. 192 ř.z., o úpravě obchodu senem a slamou, a č. 193, jímž se ustanovily přejímací ceny sena a slámy
346/1919 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách cihlářského zboží
347/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 28. května 1919, čís. 299 Sb. z. a n., o lidových soudech cenových
 
Částka 73
pdf 69 kB
27. 6. 1919 348/1919 Sb.
Nařízení o poskytnutí drahotních přídavkům státním zřízencům
349/1919 Sb.
Nařízení o poskytnutí drahotních přídavků státním zřízencům ve výslužbě, vdovám a sirotkům po státních zřízencích i osobám požívajícím darů z milosti
 
Částka 74
pdf 271 kB
30. 6. 1919 350/1919 Sb.
Nařízení o obmezení výpovědi některých služebních poměrů
351/1919 Sb.
Nařízení ku provedení zákona o spoplatnění cizozemských cenných papírů, jakož i obchodování s cizozemskými právními subjekty
352/1919 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje lhůta pro některé případy soudcovského příročí
353/1919 Sb.
Nařízení o rozdělení komise pro státní zkoušky judiciální a státovědecké v Praze
 
Částka 75
pdf 580 kB
1. 7. 1919 354/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky
355/1919 Sb.
Nařízení o odkladu působnosti zákona o osmihodinné době pracovní pro podniky železniční
356/1919 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
357/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu zrnkovou kávou
 
Částka 76
pdf 1202 kB
4. 7. 1919 358/1919 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách
359/1919 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklavy ve Slezsku
 
Částka 77
pdf 617 kB
5. 7. 1919 360/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí uznávání původnosti odrůd a uznávání osiva a sádí kulturních rostlin
361/1919 Sb.
Vyhláška o zásadách, podle nichž se má prováděti uznávání původnosti odrůd a uznávání osiv a sádí kulturních rostlin
362/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o změnách ustanovení občanského práva o manželském právu
363/1919 Sb.
Nařízení o vydání státovek znějících na 100 K československých
364/1919 Sb.
Vyhláška o vydávání jednostokorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919
 
Částka 78
pdf 717 kB
10. 7. 1919 365/1919 Sb.
Nařízení o zrušení dozoru nad obchodováním
366/1919 Sb.
Zákon o zmocnění pro vyhlášení amnestie v oboru poplatkovém
367/1919 Sb.
Nařízení o amnestii v oboru poplatkovém
368/1919 Sb.
Zákon , jímž mění se výměra poplatků z dolových a povrchových měr (měrného) a z výhradních kutisk (kutebného)
369/1919 Sb.
Zákon o soupisu nemovitostí za účelem uložení majetkové dávky
370/1919 Sb.
Nařízení o soupisu nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních
 
Částka 79
pdf 237 kB
11. 7. 1919 371/1919 Sb.
Vyhláška o zřízení nových celních úřadů na hranicích československého státu
372/1919 Sb.
Zákon na úpravu služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhův a podúředníků
373/1919 Sb.
Zákon o doplnění sítě železniční stavbou drah místních
374/1919 Sb.
Zákon o zařadění okresních lesních a lesních příručích do úřednických tříd hodnostních a platových
375/1919 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje československá státní universita v Bratislavě
376/1919 Sb.
Zákon , kterým povoluje se úvěr na hrazení nákladu, vzniklého dovozem obilí a mouky z ciziny
377/1919 Sb.
Nařízení o zrušení osvědčení pro dopravu dříví
378/1919 Sb.
Zákon , kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních
 
Částka 80
pdf 6465 kB
12. 7. 1919 379/1919 Sb.
Nařízení o provedení zákona ze dne 20.února 1919, č.97 Sb.z. a n., o celním území a vybírání cla
 
Částka 81
pdf 187 kB
12. 7. 1919 380/1919 Sb.
Nařízení , kterým se upravují služební a hmotné poměry finanční stráže na Slovensku
381/1919 Sb.
Nařízení o zvýšení nejnižších požitků finanční stráže na Slovensku
382/1919 Sb.
Zákon o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni
 
Částka 82
pdf 533 kB
19. 7. 1919 383/1919 Sb.
Nařízení o cenách mouky amerického původu Pozn.: Ustanovení týkající se cen amer. mouky k vaření a pečení nabývají zpětné účinnosti 18.05.1919.
384/1919 Sb.
Nařízení o hospodaření benzolem a stanovení cen
385/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu dehtem a jeho deriváty, vyjímaje benzol a stanovení cen
386/1919 Sb.
Nařízení o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ku krmení
387/1919 Sb.
Zákon , jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 16. dubna 1919, čís. 215 Sb. z. a n., o zabrání velkého majetku pozemkového
388/1919 Sb.
Nařízení o obchodu rybami sladkovodními
 
Částka 83
pdf 197 kB
21. 7. 1919 389/1919 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi
 
Částka 84
pdf 548 kB
23. 7. 1919 390/1919 Sb.
Zákon o převzetí venkovských poštovních sluhů, zaměstnaných u poštovních úřadů třídních, do stavu výpomocných poštovních sluhův a do stavu sluhů pro rozumu článku II. zákona z 25. září 1908, č. 204 ř.z.
391/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu čekankovými kořeny
392/1919 Sb.
Nařízení , kterým doplňuje se nařízení ministerstva spravedlnosti ze dne 21. srpna 1916, č. 268 ř.z.
393/1919 Sb.
Nařízení , č.210.595/M, o dozoru nad výmlatem v Čechách
394/1919 Sb.
Nařízení o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků Pozn.: ust. o spotřební dávce samozásobitelů § 1 nabývá účinnosti k 15.08.1919 pro Čehy, Moravu a Slezsko, k 01.08.1919 pro Slovensko.
 
Částka 85
pdf 249 kB
24. 7. 1919 395/1919 Sb.
Nařízení o vydání státovek znějících na 5000 K československých
396/1919 Sb.
Vyhláška o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919
397/1919 Sb.
Nařízení ,jímž se mění předpisy o uveřejňování rejstříkových zápisů
398/1919 Sb.
Nařízení , jímž část pravomoci zemského výboru slezského přejímá správa státní
399/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb.z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
 
Částka 86
pdf 585 kB
26. 7. 1919 400/1919 Sb.
Nařízení o zřízení Zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného
401/1919 Sb.
Nařízení o výměně kolků vzatých z oběhu
402/1919 Sb.
Nařízení o obchodu s osivem obilí
403/1919 Sb.
Nařízení o celním osvobození raných bramborů v r.1919
404/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění krmné řepy, pelušky a vlčího bobu, planých (koňských) kaštanů a žaludů, klihovky (mrtve), vinných matolin a rákosu
405/1919 Sb.
Nařízení k výkonu zákona ze dne 27. května 1919, čís. 292 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o přímých daních osobních ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř.z., o dani důchodové
406/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění předpisy o uveřejňování a vyhlašování ztrát cenných papírů a podobných listin
 
Částka 87
pdf 1123 kB
28. 7. 1919 407/1919 Sb.
Nařízení o změně názvu Akademie umění v Praze
408/1919 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 24.ledna 1919, č.42 Sb.z. a n., o pořadu stolic ve věcech poplatkových
409/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění ustanovení o příslušnosti ku vyměřování daně výdělkové dle II. hlavy zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř.z.
410/1919 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
411/1919 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí
412/1919 Sb.
Zákon o povinném očkování proti neštovicím Pozn.: Účinnost pro území Slovenska stanovena odlišně zvláštním nařízením.
413/1919 Sb.
Nařízení o zřízení fondu pro zlevnění oděvních potřeb ve prospěch nejméně majetných obyvatel, jímž se současně zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 16. června 1919, č.335 Sb.z. a n.
414/1919 Sb.
Zákon , jímž se zavádí monopol výbušných látek
415/1919 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 11. března 1919 o zřízení poštovních úřadů šekových pro území státu československého (Sb. z. a n. čís. 140)
416/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních
417/1919 Sb.
Zákon o vstupu československého státu v záruční (garanční) poměr u místních drah garantovaných státem
418/1919 Sb.
Nařízení , č.206 537-L, kterým doplňuje se místodržitelské nařízení ze dne 22. října 1918, čís.80 z.z., o nejvyšších cenách spotřebního cukru ve velkoobchodě v Čechách
419/1919 Sb.
Zákon o oprávnění vykonávati lékařskou praksi na území státu československého
420/1919 Sb.
Zákon o práci dětí
 
Částka 88
pdf 496 kB
30. 7. 1919 421/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění obecní statek v kmenové obecní jmění
422/1919 Sb.
Zákon , jímž se zakazuje kácení dříví v obecních lesích
423/1919 Sb.
Zákon , jímž opravuje se § 7 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 214 Sb. z. a n., o sloučení sousedních obcí s Olomoucem
424/1919 Sb.
Nařízení o zřízení a správě "Státního podpůrného fondu československých invalidů"
425/1919 Sb.
Nařízení , jímž doplňuje se nařízení téže vlády ze dne 19. února 1919, č. 91 Sb. z. a n., o dopravě semena, podsevků a odpadků červeného jetele ve vnitrozemí
426/1919 Sb.
Nařízení o zřízení Československé komise pro hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu
427/1919 Sb.
Nařízení o zřízení lázeňské rady
428/1919 Sb.
Nařízení o obchodu ranými brambory
429/1919 Sb.
Nařízení o titulu konceptních praktikantů v politické službě
430/1919 Sb.
Zákon o veřejných knihovnách obecních
431/1919 Sb.
Zákon o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice
 
Částka 89
pdf 259 kB
31. 7. 1919 432/1919 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 25.června 1919, č.378 Sb.z. a n., kterým se upravuje ohlašování nájmu a pachtu a poplatek ze smluv nájemních a pachtovních
 
Částka 90
pdf 1382 kB
31. 7. 1919 433/1919 Sb.
Zákon Finanční zákon republiky Československé pro rok 1919
 
Částka 91
pdf 1240 kB
4. 8. 1919 434/1919 Sb.
Nařízení o přejímacích cenách obilnin sklizně 1919
435/1919 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách bramborů
436/1919 Sb.
Nařízení o služebních poměrech obchodních pomocníků, nastoupivších k výzvě vojenskou službu
437/1919 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným ve Slezsku a moravských enklávách
438/1919 Sb.
Zákon o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
 
Částka 92
pdf 135 kB
6. 8. 1919 439/1919 Sb.
Nařízení o příročí pro vklady u peněžních ústavů
440/1919 Sb.
Zákon , jímž se nařizuje příročí o přerušení sporů pro pohledávky za bývalým c. k. erárem, c. a k. erárem a král. uherským erárem
441/1919 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje samostatná katolická fakulta bohoslovecká v Bratislavě
442/1919 Sb.
Zákon o objektivních nálezech v řízení tiskovém
 
Částka 93
pdf 1232 kB
7. 8. 1919 443/1919 Sb.
Zákon , jímž upravují se služební poměry úředníků při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
444/1919 Sb.
Zákon , jímž mění se některá ustanovení zákona ze dne 3. října 1907, čís. 63 z.z. pro Čechy o služebních poměrech okresních úředníků v Čechách
445/1919 Sb.
Zákon , jímž se zrušuje právo myslivosti, vyhrazené koruně v okolí pražském
446/1919 Sb.
Zákon , jímž se upravuje z důvodu války promlčení práva k vyměření a vymáhání dávek
447/1919 Sb.
Zákon , kterým se snižuje věk nezletilosti
448/1919 Sb.
Nařízení č.3/A-211 5,č.z.p.s. 217.892 ai 1919, o nedělním klidu v obchodech u hřbitovů v místních obcích Král. Vinohradech a Žižkově
449/1919 Sb.
Zákon o zákonné ochraně Československé republiky
450/1919 Sb.
Nařízení o vyšších celních zkouškách
451/1919 Sb.
Zákon , jímž se zřizují trestní sborové soudy I. stolice
452/1919 Sb.
Zákon , jímž se změňuje zákon ze dne 27. června 1919, č. 382 Sb. z. a n., o náhradě majitelům půdy, kteří byli válkou poškozeni
453/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění ustanovení zákona ze dne 25.ledna 1914, č.16 ř.z., o starobních přídavcích státních podúředníkův a sluhů
454/1919 Sb.
Zákon , kterým se opravuje chyba v zákoně ze dne 11.června 1919 o pozemkovém úřadě, č.330 Sb. s. a n.
455/1919 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje celibát literních a industriálních učitelek na školách obecných a občanských (měšťanských) v republice Československé Pozn.: Zákon má zpětnou platnost od 01.11.1918.
456/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění ustanovení § 1 nařízení veškerého ministerstva ze dne 22.listopadu 1908, č.234 ř.z., o zařadění sluhů při jmenování podúředníky
457/1919 Sb.
Zákon o připočtení válečných let státním zaměstnancům
458/1919 Sb.
Zákon , kterým se povoluje městu Brnu státní subvence tří pětin čistého nákladu až do výše 2,700.000 K na stavbu budov v Brně, prováděnou obcí jako práce nouzová
459/1919 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje opatřiti úvěr v italské měně do 60,000.000 lir
460/1919 Sb.
Zákon , kterýmž se zřizuje samostatná československá státní "Vysoká škola zemědělská v Brně"
461/1919 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje československá státní "Vysoká škola obchodní v Praze"
462/1919 Sb.
Zákon o propůjčování míst legionářům
 
Částka 94
pdf 62 kB
9. 8. 1919 463/1919 Sb.
Vyhláška o vydávání státovek na 5000 K československých s datem 15. dubna 1919
 
Částka 95
pdf 1454 kB
11. 8. 1919 464/1919 Sb.
Nařízení , jímž se činí retorsní opatření proti závěře cenných papírů a jiných hodnot bankovních u bank maďarských
465/1919 Sb.
Nařízení , čís. 18/M-5990, č.j. 191 880, o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilí při mletí, šrotování a čištění obilí
466/1919 Sb.
Nařízení čís. 238/385-18 M. o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků v Čechách
467/1919 Sb.
Nařízení , ku provedení zákona ze dne 15. května 1919, čís. 262 Sb.z. a n., o zřízení aktuárských úředníků ve službě politické a policejní
468/1919 Sb.
Nařízení o zařadění aktuárských úředníků zřízených zákonem ze dne 15.května 1919, čís. 262 Sb.z. a n., do skupiny C časového postupu ve smyslu § 52 zákona ze dne 25.ledna 1914, č.15 ř.z. (služební pragmatiky)
469/1919 Sb.
Zákon , týkající se zatímních opatření k ochraně vzorků
470/1919 Sb.
Zákon o zatímním upravení služebních platův a právních poměrův učitelů- -legionářů, vojínův a jejich rodin
471/1919 Sb.
Zákon , týkající se zatímních opatření k ochraně známek
472/1919 Sb.
Nařízení , kterým zavádějí se nové cukerní uzavírací známky
473/1919 Sb.
Nařízení o provedení změny § 48 říšského zákona o školách obecných
 
Částka 96
pdf 278 kB
12. 8. 1919 474/1919 Sb.
Zákon , kterým zřizuje se při ministerstvu pro veřejné práce oddělení pro vodní dopravu s příslušnými odbočkami podle potřeby plavebních cest jednotlivých zemí, nebo jednotlivých povodí
475/1919 Sb.
Nařízení o změně vyučovacího jazyka na vysoké škole báňské v Příbrami
476/1919 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje, resp. opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č. 394 Sb.z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
477/1919 Sb.
Nařízení o zřízení a organisaci okresních obilních úřadů
478/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis jmění movitého dle § 8 zmocňovacího zákona a pohledávek neknihovních
 
Částka 97
pdf 205 kB
18. 8. 1919 479/1919 Sb.
Nařízení o započtení aktivní vojenské služby pro postup do vyšších služebních požitků těm úředníkům skupiny E služební pragmatiky, kteří vyšli z řad oprávněných poddůstojníků a v den uzákonění služební pragmatiky neměli ještě čtyři civilní služební léta
480/1919 Sb.
Vyhláška , že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 7.března 1919 o státních zkouškách judicielních a státovědeckých
481/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zavádějí všeobecné občanské legitimace
482/1919 Sb.
Nařízení , kterým se opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. července 1919, č.386 Sb.z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení
483/1919 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění vyhlášení místodržitele pro Čechy ze dne 8. února 1889, č.1079 pres.z.z.č. 6, obsahující ustanovení o provedení zákona zemského ze dne 23. února 1888, č.9 z.z.
484/1919 Sb.
Nařízení o mimořádném drahotním přídavku k odpočivným a zaopatřovacím požitkům státních zaměstnanců a jich pozůstalým
485/1919 Sb.
Nařízení , jímž se podmínečně uvolňuje výplata výkupní hodnoty, zápůjčky neb důchodu ze životních pojistek k soupisu přihlášených (§ 10 nař. ze dne 10.dubna 1919, č.184 Sb.z. a n.)
 
Částka 98
pdf 166 kB
28. 8. 1919 486/1919 Sb.
Nařízení , k provedení zákona ze dne 15. května 1919, č. 260 Sb. z. a n.
487/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi
488/1919 Sb.
Nařízení o dalším uvolnění vkladů a podílů, přihlášených dle nařízení ze dne 4. března 1919, č.110 Sb.z. a n.
489/1919 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se suspense čl.8,9,12 a 13 státního základního zákona ze dne 21.prosince 1867, č.142 ř.z., o všeobecných právech státních občanů vyslovená nařízením vlády republiky Československé ze dne 6.června 1919, č.296 Sb.z. a n.
 
Částka 99
pdf 160 kB
29. 8. 1919 490/1919 Sb.
Nařízení o vydání nákladních listů pro dopravu zboží na železnicích
491/1919 Sb.
Nařízení , jímž zakazuje se porážka telat a mladého dobytka
 
Částka 100
pdf 520 kB
30. 8. 1919 492/1919 Sb.
Nařízení , aby proveden byl zákon ze dne 15. dubna 1919, č. 210 Sb. z. a n., o úpravě poměrů družstev na Slovensku
 
Částka 101
pdf 81 kB
2. 9. 1919 493/1919 Sb.
Nařízení , kterým se opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 17.července 1919, č.402 Sb.z. a n., o obchodu s osivem obilí
494/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zavádí fakultativní zkouška dospělosti pro ty absolventy obchodních akademií, kteří chtí býti přijati co řádní posluchači na vysoké škole obchodní
495/1919 Sb.
Nařízení o služební přísaze učitelstva škol obecných a občanských (měšťanských)
 
Částka 102
pdf 223 kB
5. 9. 1919 496/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády ze dne 7.července 1919, č.370 Sb.z. a n., o soupisu nemovitostí, práv s movitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních
497/1919 Sb.
Nařízení , jímž upravuje se obchod některými druhy zvěře
 
Částka 103
pdf 444 kB
10. 9. 1919 498/1919 Sb.
Nařízení o nové sazbě advokátní
499/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu rýží
500/1919 Sb.
Nařízení , jímž se upravuje zařazení úředníků nejvyššího účetního kontrolního úřadu do skupin dle § 52 služební pragmatiky
 
Částka 104
pdf 498 kB
17. 9. 1919 501/1919 Sb.
Nařízení o přijímání absolventů středních škol hospodářských za řádné posluchače vysokých škol zemědělských
502/1919 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje den působnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 12.června 1919, čís.324 Sb.z. a n.,o změnách okrsků a sídel báňských úředníků revírních v Čechách
503/1919 Sb.
Nařízení o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměstnancům činným i ve výslužbě a jejich pozůstalým
504/1919 Sb.
Nařízení , jímž se upravuje obchod brambory
 
Částka 105
pdf 32 kB
24. 9. 1919 505/1919 Sb.
Zákon o výměně jednokorunových a dvoukorunových bankovek
 
Částka 106
pdf 139 kB
25. 9. 1919 506/1919 Sb.
Nařízení o stažení bankovek jedno- a dvoukorunových a vybírání poplatku při jejich výměně
507/1919 Sb.
Nařízení o vydání státovek jedno- a pětikorunových
508/1919 Sb.
Vyhláška o vydání státovek jedno- a pětikorunových
 
Částka 107
pdf 467 kB
27. 9. 1919 509/1919 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůty pro soupis nemovitostí, práv s nemovitostmi spojených nebo na nich váznoucích a pohledávek hypotekárních
510/1919 Sb.
Nařízení k provedení zákona o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních
511/1919 Sb.
Nařízení o organisačním statutu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze
512/1919 Sb.
Nařízení o přijímání absolventů vyšších průmyslových škol za řádné posluchače vysokých škol technických a báňských
513/1919 Sb.
Nařízení , jímž zřizuje se zemský soud trestní v Praze
514/1919 Sb.
Nařízení o titulu konceptních praktikantů ve službě finanční
515/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zavádějí nové daňové značky pro zapalovače
 
Částka 108
pdf 1360 kB
30. 9. 1919 516/1919 Sb.
Nařízení o zřízení Zemské úřadovny pro dělnické pojištění na Slovensku v Bratislavě a rozšíření působnosti zákonů o dělnickém pojištění na Slovensko
517/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o fakultativním pohřbívání ohněm ze dne 1. dubna 1919, č. 180 Sb. z. a n.
518/1919 Sb.
Zákon o statistice zahraničního obchodu
519/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1919/1920
520/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění částečně nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. března 1919, č. 160 Sb. z. a n., o použití cukrovky ze sklizně 1919
521/1919 Sb.
Nařízení , týkající se provedení nařízení ze dne 4. července 1919, č.365 Sb. z. a n., o zrušení dozoru nad obchodováním
522/1919 Sb.
Nařízení o zajištění činnosti v podnicích, náležejících právnickým osobám, společnostem neb jednotlivcům, spadajících do oboru působnosti ministerstva veřejných prací
523/1919 Sb.
Nařízení o výrobě a obchodu s kožemi a obuví
524/1919 Sb.
Nařízení o úpravě cen elektrické energie a plynu
 
Částka 109
pdf 263 kB
1. 10. 1919 525/1919 Sb.
Nařízení o zřízení československé celní rady
526/1919 Sb.
Nařízení kterým se na území Slovenska provádí čl. VII zákona ze dne 23. května 1919, č. 276 Sb.z. a n., o úvěru pro živnostníky poškozené válkou
527/1919 Sb.
Nařízení o placení daně z válečných zisků a daně válečné 4% státními pokladničními poukázkami
528/1919 Sb.
Nařízení o odkladu působnosti zákona o osmihodinové době pravocní pro podniky železniční
 
Částka 110
pdf 332 kB
4. 10. 1919 529/1919 Sb.
Nařízení o organisaci vysoké školy obchodu v Praze a o studiu na ní
530/1919 Sb.
Zákon o státním příspěvku vyživovacím
 
Částka 111
pdf 528 kB
10. 10. 1919 531/1919 Sb.
Nařízení o zrušení osvědčení pro dopravu pytlů
532/1919 Sb.
Nařízení o titulu konceptních praktikantů ve službě poštovní
533/1919 Sb.
Zákon , jímž se zavádí všeobecná daň nápojová
534/1919 Sb.
Nařízení , jímž provádí se zákon ze dne 27. června 1919, č.372 Sb.z. a n., o úpravě služebních poměrů kvalifikovaných soudních sluhů a podúředníků
535/1919 Sb.
Vyhláška o počátku činnosti pozemkového úřadu
536/1919 Sb.
Zákon , jímž se upravují hmotné poměry cestmistrů, ustanovených při okresních silničních výborech na Moravě a ve Slezsku
537/1919 Sb.
Nařízení , kterým odkládá se všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
538/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění obvody některých advokátních komor na Slovensku
539/1919 Sb.
Nařízení o správě Košicko-Bohumínské dráhy
540/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení ze dne 12. května 1919, č. 240 Sb.z. a n., o obmezeném přijímání jedno- a dvoukorunových bankovek
 
Částka 112
pdf 564 kB
16. 10. 1919 541/1919 Sb.
Zákon , jímž upravují se poměry státních zaměstnanců, jakož i zaměstnanců v podnicích a fondech státem spravovaných
542/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 10.června 1919, č. 314 Sb.z. a n., o požadování a soupisu pohonných prostředků automobilních
543/1919 Sb.
Nařízení o obchodu s brambory k sázení
 
Částka 113
pdf 311 kB
17. 10. 1919 544/1919 Sb.
Nařízení o vydání státovek 500korunových československých
545/1919 Sb.
Vyhláška o vydání státovek 500korunových československých s datem 15.dubna 1919
546/1919 Sb.
Nařízení , jímž mění se částečně nařízení ministerstva pro zásobování lidu ze dne 3.ledna 1919, č.5 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu a stanovy státního obilního ústavu
 
Částka 114
pdf 173 kB
21. 10. 1919 547/1919 Sb.
Zákon o vybudování a udržování "Akademického domu v Praze"
548/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upsání státní půjčky republiky Československé
549/1919 Sb.
Nařízení o mimořádné peněžité výpomoci státním zaměstnancům ve výslužbě, vdovám a sirotkům po státních zaměstnancích i osobám požívajícím darů z milosti
550/1919 Sb.
Zákon , jímž se zavádí daň ze zapalovadel pro Slovensko
551/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 9. října 1919, č.550 Sb. z. a n., o dani ze zapalovadel na Slovensku
552/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 9.března 1897, č.195 ř.z., o dani z tržby cenných papírů
553/1919 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách zápalek pro Slovensko
554/1919 Sb.
Vyhláška , že se opravuje chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. září 1919, č.525 Sb. z. a n., o zřízení československé celní rady
 
Částka 115
pdf 224 kB
25. 10. 1919 555/1919 Sb.
Zákon , jímž se prohlašuje 28. říjen za svátek státní
556/1919 Sb.
Zákon Novela vojenského trestního zákona
557/1919 Sb.
Nařízení o částech okresů Rábského, Nového města pod Š. a Král. Chlumce (Királyhelmecz) a okresech Stropkovu, Humenném, Vranově, Mihalovcích a Sečovcích
558/1919 Sb.
Nařízení o obchodu s korkem
559/1919 Sb.
Nařízení o úpravě poměrů učitelů trestnic
560/1919 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňuje ustanovení o hospodaření s kovy
561/1919 Sb.
Nařízení o organisaci péče o válečné poškozence
 
Částka 116
pdf 283 kB
27. 10. 1919 562/1919 Sb.
Zákon o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění
563/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb. z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného
 
Částka 117
pdf 104 kB
30. 10. 1919 564/1919 Sb.
Nařízení o omezení výroby piva a o přípustné nejnižší stupňovitosti pivní mladinky Pozn.: Pro Slovensko účinná pouze ustanovení § 6 až 8 tohoto nařízení, v ostatním zůstávají v platnosti dosavadní předpisy.
 
Částka 118
pdf 147 kB
31. 10. 1919 565/1919 Sb.
Nařízení , čís. 309.432-18/L, ohledně nejvyšších cen spotřebního cukru ve velkoobchodě v Čechách
566/1919 Sb.
Nařízení , čís.18/K-2850,č.z.sp.p. 320.189, o úpravě spotřeby bramborů v Čechách
 
Částka 119
pdf 633 kB
31. 10. 1919 567/1919 Sb.
Zákon o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních)
568/1919 Sb.
Zákon o trestání válečné lichvy
 
Částka 120
pdf 300 kB
4. 11. 1919 569/1919 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a mění ustanovení zákonů z 10. prosince 1918, č. 63 Sb. z. a n., z 12. února 1919, č. 63 Sb. z. a n., z 10. dubna 1919, č. 195 Sb. z. a n., a vládního nařízení z 27. března 1919, č. 157 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
570/1919 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění nařízení vlády ze dne 18.června 1919, č. 341 Sb. z. a n., o zabezpečení řádného hospodaření na hospodářských a lesních statcích
571/1919 Sb.
Zákon , jímž se odstraňují pracovní a čelední knížky a trestnost bezdůvodného zrušení pracovního poměru
572/1919 Sb.
Zákon o zvláštní dávce vína v lahvích
 
Částka 121
pdf 416 kB
5. 11. 1919 573/1919 Sb.
Nařízení o stažení bankovek stokorunových
574/1919 Sb.
Nařízení o zrušení Československé komise pro průmysl drožďárenský
575/1919 Sb.
Nařízení o sčítání (soupisu) válečných poškozenců československých v cizině a o sociálně-lékařských prohlídkách československých invalidů v cizině
576/1919 Sb.
Nařízení o lněném semínku
 
Částka 122
pdf 144 kB
8. 11. 1919 577/1919 Sb.
Nařízení o vydání státovek 50korunových československých
578/1919 Sb.
Vyhláška o vydání státovek 50korunových československých s datem 15. dubna 1919
579/1919 Sb.
Nařízení , č. 325.880/L, o úpravě obchodu husami v Čechách
580/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č.394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
 
Částka 123
pdf 844 kB
11. 11. 1919 581/1919 Sb.
Nařízení , o zrušení maximálních cen výrobků minerálních olejů a zavedení cen směrných
582/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 23. září 1919, čís. 530 Sb. z. a n., o státním příspěvku vyživovacím
 
Částka 124
pdf 520 kB
13. 11. 1919 583/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje odbor architektury na české vysoké škole technické v Brně
584/1919 Sb.
Nařízení o hospodaření zlomkovou litinou
585/1919 Sb.
Nařízení , kterým pozměňují se ustanovení nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř.z., o fysikátní zkoušce zvěrolékařské
586/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem
587/1919 Sb.
Nařízení o úpravě zpracování lněných přízí, lněného zboží a obchodu s nimi Pozn.: Vztah tohoto předpisu k nař. 34/1918 Sb. podle § 5 neodpoví dá žádnému z obvyklých typů derogace. Jeho vyjádření v rámci možností systému ASPI je tak jen upozorněním na to, že určitý druh zásob je z působnosti "měněného" nařízení vyjmut.
588/1919 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu kukuřicí
589/1919 Sb.
Nařízení o obchodu se surovou gumou
590/1919 Sb.
Nařízení , kterým se uvolňuje výroba sekaného zboží uzenářského a zrušují se nejvyšší ceny tohoto zboží
591/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu se lnem
 
Částka 125
pdf 592 kB
15. 11. 1919 592/1919 Sb.
Zákon o zabírání bytův obcemi
593/1919 Sb.
Zákon o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
594/1919 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 13. května 1919, č.250 Sb. z. a n., kterým se zrušují zákony o certifikatistech
595/1919 Sb.
Nařízení o pojmenování československé státní university v Bratislavě
 
Částka 126
pdf 1153 kB
18. 11. 1919 596/1919 Sb.
Nařízení , jímž se určují meze příslušnosti soudů lichevních
597/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567, Sb. z. a n., o lidových soudech pro trestání válečné lichvy (soudech lichevních), a zákon ze dne 17. října 1919, čís. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy
598/1919 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění
599/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1919, č. 155 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě notářství
600/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění dosavadní ustanovení o notářských sazbách
 
Částka 127
pdf 1564 kB
20. 11. 1919 601/1919 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 18. září 1919, č.518 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu
 
Částka 128
pdf 467 kB
21. 11. 1919 602/1919 Sb.
Nařízení o prozatímní úpravě lékárnických sazeb v rakouské farmakopoei Ed. VIII.
603/1919 Sb.
Vyhláška o úředním listě civilní správy Podkarpatské Rusi
604/1919 Sb.
Zákon o zrušení pokladny patentního úřadu
605/1919 Sb.
Zákon , jímž ustanovují se zásady, podle nichž lze učitelstvo škol obecných a občanských dočasně přikázati na kterékoliv služební místo v území republiky Československé
606/1919 Sb.
Zákon o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům
 
Částka 129
pdf 592 kB
22. 11. 1919 607/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n.
 
Částka 130
pdf 664 kB
24. 11. 1919 608/1919 Sb.
Zákon o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
609/1919 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 22. února 1919, čís. 136 Sb. z. a n.
610/1919 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou
611/1919 Sb.
Nařízení , jímž se území Československé republiky rozděluje na tři dozorčí okresy cejchovní
 
Částka 131
pdf 441 kB
28. 11. 1919 612/1919 Sb.
Nařízení , kterým zachovává se v platnosti nařízení ministerstva vnitra z 6. července 1914, č. 143 ř.z., o zařadění podniků podrobených úrazovému pojištění do tříd nebezpečenských
613/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění některá ustanovení ministerských nařízení ze dne 9. listopadu 1891, č. 184 ř.z., ze dne 23. srpna 1899, č. 174 ř.z., a ze dne 27. května 1911, č. 99 ř.z. (prováděcí nařízení k zákonu ze dne 23. června 1891, č. 89 ř.z., o závazném zkoušení všech ručních střelných zbraní)
614/1919 Sb.
Nařízení , jímž se upravují doprovodné požitky poštovního personálu obstarávajícího doprovod pošty na železnicích
615/1919 Sb.
Nařízení , kterýmžto se zřizuje "Slezská zemědělská rada"
616/1919 Sb.
Nařízení , kterým pozměňují se ustanovení nařízení bývalého rakouského ministerstva vnitra ze dne 27. srpna 1873, č. 140 ř.z., o zkouškách podkovářských
617/1919 Sb.
Zákon , jímž se mění ustanovení o dani důchodové a stanoví přirážky válečné ku přímým daním za léta 1919 a 1920
618/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje Hospodářský úřad pro Slovensko
619/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 230 Sb. z. a n., o nové úpravě poštovních sazeb
620/1919 Sb.
Zákon , jímž zrušuje se císařské nařízení ze dne 3. července 1852, č.138 ř.z., obmezující směnečnou způsobilost osob vojenských
621/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 2. listopadu 1918, čís.8 Sb.z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné
 
Částka 132
pdf 517 kB
3. 12. 1919 622/1919 Sb.
Nařízení , č.I8/M-10.740,č.z.s.p. 348 180, o nejvyšších cenách mlýnských výrobků, chleba a pečiva v drobném prodeji v Čechách
623/1919 Sb.
Nařízení o obchodu s osinkem
624/1919 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. června 1919, č. 317 Sb. z. an., o požadování automobilů v automobilních továrnách na území domácím
625/1919 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují "Základní a přechodná ustanovení pro českobratrskou církev evangelickou v Čechách, na Moravě a ve Slezsku"
626/1919 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 1 zákona z 30. října 1919, č.593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
627/1919 Sb.
Nařízení o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům
628/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu semenem jetele červeného a vojtěšky
 
Částka 133
pdf 513 kB
9. 12. 1919 629/1919 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se poplatky za cejchování měr a vah a jiných měřicích přístrojů
630/1919 Sb.
Nařízení o zrušení Ústředny kovů
631/1919 Sb.
Zákon , kterým se povoluje další úvěr k úhradě nákladů spojených s přípravami a provedením mírových jednání
632/1919 Sb.
Nařízení o zřízení Poradního sboru pro otázky hospodářské
633/1919 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje obchod výrobky železářských hutí
 
Částka 134
pdf 583 kB
12. 12. 1919 634/1919 Sb.
Nařízení o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady státní (Statut Statistické rady státní)
635/1919 Sb.
Nařízení o složení a způsobu jednání Státního úřadu statistického (Statut Státního úřadu statistického)
636/1919 Sb.
Nařízení , č.363.058-18 M-11.272, kterým se mění a doplňuje nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 5. srpna 1919, č. 466 Sb.z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků v Čechách
637/1919 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou
638/1919 Sb.
Nařízení o zvýšení některých poplatků vybíraných Poštovním úřadem šekovým v Praze
 
Částka 135
pdf 266 kB
12. 12. 1919 639/1919 Sb.
Nařízení o stažení bankovek tisícikorunových
640/1919 Sb.
Nařízení o vydání státovek 1000korunových československých
641/1919 Sb.
Vyhláška o vydání státovek 1000korunových československých s datem 15. dubna 1919
642/1919 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou
 
Částka 136
pdf 613 kB
16. 12. 1919 643/1919 Sb.
Zákon Novela zákona o dani z lihu
644/1919 Sb.
Nařízení o zrušení Československé devisové ústředny a částečném uvolnění obchodu s cizími platidly
645/1919 Sb.
Nařízení o úpravě dovozu a vývozu
646/1919 Sb.
Nařízení , kterým se zakazuje používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku
647/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení vlády ze dne 18. listopadu 1919, č. 615 Sb. z. a n., týkající se zřízení "Slezské zemědělské rady"
 
Částka 137
pdf 439 kB
19. 12. 1919 654/1919 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje kancelář presidenta republiky
655/1919 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje rozhodčí komise pro úpravu služebního poměru zřízenců v kovodělném průmyslu
656/1919 Sb.
Vyhláška , že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 18.listopadu 1919, č. 621 Sb. z. a n., kterým se mění zákon ze dne 2.listopadu 1918, č. 8 Sb. z. a n., jímž se zrušuje zabavení jmění pro činy velezrádné
657/1919 Sb.
Nařízení jímž upravují se služební požitky dozorkyň vězňů
648/1919 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje v Praze státní konservatoř hudby
649/1919 Sb.
Zákon , jímž zřizuje se instruktorát pro podniky ku přechovávání cizinců
650/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení ministerstva kultu a vyučování, vydané v dohodě s ministerstvem orby, zemské obrany a veřejných prací ze dne 24. února 1914, č. 53 ř.z., a jímž se zařazují absolventi hospodářských akademií v Čechách do skupiny B postupového schematu dle § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř.z.
651/1919 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení ministra spravedlnosti ze dne 21. srpna 1916, č. 268 ř.z., o opatřeních pro právní čekatele (právní praktikanty, auskultanty,kandidáty advokacie a notářství), kterým bylo válkou konání jejich civilní služby znemožněno
652/1919 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení ministerstva spravedlnosti vydané ve shodě se súčastněnými ministerstvy dne 28. prosince 1918, č. 102 Sb. z. a n., stran odložení účinnosti některých předpisů zákona o pojišťovací smlouvě
653/1919 Sb.
Nařízení o stíhání podloudného vývozu
 
Částka 138
pdf 1235 kB
22. 12. 1919 658/1919 Sb.
Zákon o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonův a o dani přepychové
659/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a pracovních výkonův a o dani přepychové
 
Částka 139
pdf 272 kB
22. 12. 1919 660/1919 Sb.
Nařízení o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
661/1919 Sb.
Nařízení o poplatkových úlevách pro zásilky potravin
662/1919 Sb.
Nařízení o rozhodčích soudech dělnických pro spory o vypuzení z práce
 
Částka 140
pdf 284 kB
29. 12. 1919 663/1919 Sb.
Zákon o stálých seznamech voličských
664/1919 Sb.
Nařízení k provedení zákona o stálých seznamech voličských
665/1919 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje zařazení horních podniků do tříd nebezpečenských
 
Částka 141
pdf 1510 kB
31. 12. 1919 666/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové
667/1919 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb.z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích
668/1919 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje daň z vyššího služného a obnovuje povinnost zaměstnavatelů, daň z příjmu, předepsanou z proměnlivých platů služebních, vybírati srážkou z těchto platův a odváděti státní pokladně
 
Částka 142
pdf 605 kB
31. 12. 1919 669/1919 Sb.
Zákon , o vedení státního hospodářství v době od 1. ledna do 29. února 1920
670/1919 Sb.
Zákon , kterým se mění články I., III. a V. finančního zákona republiky Československé pro rok 1919, ze dne 27. června 1919, č. 433 Sb. z. a n.
671/1919 Sb.
Nařízení , kterým prodlužuje se účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83, a ze dne 9. února 1919, č. 62 Sb. z. a n., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubna 1919, č. 77 (3576 pres.), a ze dne 17. května 1919, č. 85 (3576-I pres.), o ochraně nájemců
672/1919 Sb.
Nařízení o příročí pro živnostníky válkou poškozené
673/1919 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje příročí podle nařízení ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z. a n.
674/1919 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje působnost nařízení ze dne 24. dubna 1919, č. 223 Sb. z. a n.
675/1919 Sb.
Nařízení o zachování služebních poměrů podléhajících zákonu o obchodních pomocnících za války a o obmezení výpovědi některých služebních poměrů