Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1920

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 573 kB
5. 1. 1920 1/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř.z., a zíkona čl. XXXIII. z roku 1896 Pozn.: ust. čl. I č. 3, 4 a 11 platí jen do 1.1.1921 s tím, že tímto dnem se obnovuje platnost původního znění;
2/1920 Sb.
Zákon , o změně některých ustanovení, upravujících pensijní nároky a vstup do výslužby jakož i o některých výhodách pro státní zaměstnance
 
Částka 2
pdf 579 kB
10. 1. 1920 4/1920 Sb.
Vyhláška o úředních listech československého státu
5/1920 Sb.
Zákon , jímž se povoluje Československému červenému kříži, aby uzavřel loterní zápůjčku v nominální částce 20 mil. korun
6/1920 Sb.
Zákon , jímž se dodatečně schvalují dosavadní úvěry, opatřené vládou v cizině, a povoluje se další úvěr
7/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění § 86 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n., o jednacím řádu Národního shromáždění
8/1920 Sb.
Zákon , kterým se platnost § 23 novely k obecním zřízením zákona ze dne 7.února 1919, č. 76 Sb. zák. a nař., prodlužuje do konce roku 1920
9/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravují chyby v zákoně ze dne 17. října 1919, č. 568 Sb. z. a n., o trestání válečné lichvy
10/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti tuberkulose
11/1920 Sb.
Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
12/1920 Sb.
Zákon o podnicích, které mají sídlo mimo území československého státu
13/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení o služební přísaze právních praktikantův, auskultantů, soudních notářů a advokátů
14/1920 Sb.
Nařízení o zrušení odvetných opatření za příčinou válečných událostí
15/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti pohlavním nemocem a prostituci
3/1920 Sb.
Zákon o zvýšení odpočivných požitků státních zaměstnanců vstoupivších do výslužby před 1. zářím 1919, a zaopatřovacích požitků pozůstalých po těchto zaměstnancích a po takovýchto zaměstnancích zemřelých v činné službě před 1. zářím 1919, jakož i o některých výhodách přechodné povahy pro pensisty vůbec a pro aktivní zaměstnance
 
Částka 3
pdf 655 kB
12. 1. 1920 16/1920 Sb.
Zákon , jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
17/1920 Sb.
Zákon , jímž upravují se služební poměry trvale ustanovených zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku
18/1920 Sb.
Nařízení , jímž zařaďují se úředníci soudní kanceláře do skupiny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř.z. (služ. pragm.)
19/1920 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají další předpisy prováděcí k zákonu z 10. dubna 1919 , č. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
 
Částka 4
pdf 599 kB
14. 1. 1920 20/1920 Sb.
Zákon o vyvlastnění pozemků pro stavbu obytných nebo veřejných budov
21/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř.z., o zvelebení zemědělství stavbami vodními
22/1920 Sb.
Nařízení , kterým se uvolňuje obchod hovězím dobytkem, upravuje spotřeba hovězího a telecího masa, jakož i se ustanovují nejvyšší ceny hovězího masa a zabitých telat
23/1920 Sb.
Nařízení o výrobě marmelád a hospodaření jimi v zásobovacím období 1919/1920
24/1920 Sb.
Nařízení o vyplácení menších peněžních vkladů a podílů k soupisu nepřihlášených
 
Částka 5
pdf 894 kB
17. 1. 1920 25/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění ustanovení čl. IV. a doplňují ustanovení čl. V. zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., o úpravě poměrů státních zaměstnanců
26/1920 Sb.
Nařízení o zřízení státní elektrárenské rady
27/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje stálý poradní sbor pro boj proti alkoholismu
28/1920 Sb.
Zákon o reorganisaci finanční stráže
29/1920 Sb.
Zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce
30/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje platnost předpisů o zvýšení znaleckých poplatků soudních lékařů v řízení trestním a nesporném
 
Částka 6
pdf 358 kB
20. 1. 1920 31/1920 Sb.
Zákon , kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích
32/1920 Sb.
Nařízení , kterým se částečně mění nařízení ministra spravedlnosti ze dne 15. prosince 1909, č. 201 ř.z., o ukládání soudních deposit u Zemské banky v Praze
33/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění § 14 a doplňuje § 17 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n.
 
Částka 7
pdf 171 kB
21. 1. 1920 34/1920 Sb.
Nařízení , jímž provádí se zákon ze dne 2. prosince 1919, č.13 Sb.z. a n. z r. 1920, o služební přísaze právních praktikantů, auskultantů, soudních notářů, soudců a advokátů
 
Částka 8
pdf 1138 kB
29. 1. 1920 35/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 13. února 1919, č. 79 Sb., o služebním poměru učitelů vysokoškolských
36/1920 Sb.
Nařízení , kterým zrušují se ministerské nařízení ze dne 17. prosince 1881, č. 143 ř.z., a nařízení uherského ministra orby, průmyslu a obchodu ze dne 18. prosince 1888, č. 59.203, o zákazu dovozu a průvozu skotu z východních zemí
37/1920 Sb.
Nařízení o zrušení zabavení modré skalice
38/1920 Sb.
Nařízení , kterým provádí se zákon ze dne 18. prosince 1919, č.1 Sb.z. a n. z r. 1920, jímž se mění některá ustanovení trestního řádu ze dne 23. května 1873, č.119 ř.z., a zákonného článku XXXIII. z r. 1896
39/1920 Sb.
Zákon o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých
40/1920 Sb.
Nařízení o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže
41/1920 Sb.
Nařízení o ceně cukru určeného k spotřebě
42/1920 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. června 1919, č. 329 Sb.z. a n., o ocenění předmětů bursovních obchodů pro účely poplatkové
 
Částka 9
pdf 382 kB
29. 1. 1920 43/1920 Sb.
Vládní nařízení o jednotné organisaci přesných výškových měření
44/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 663 Sb. z. a n., o stálých seznamech voličských
45/1920 Sb.
Zákon o umělecké úpravě předmětů státem vydávaných nebo podporovaných, pokud vyžadují součinnosti umělců
46/1920 Sb.
Nařízení č. 18 A-4, č. 17.069, o nejvyšších cenách hovězího a telecího masa, jakož i drobů pro Čechy
47/1920 Sb.
Nařízení o vydání státovek na dvacet korun československých
48/1920 Sb.
Vyhláška o vydání státovek 20korunových československých s datem 15. dubna 1919
49/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravuje chyba v zákoně ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a nař. z r. 1920, o zvýšení odpočivných požitků státních zaměstnanců, vstoupivších do výslužby před 1. zářím 1919, a zaopatřovacích požitků pozůstalých po těchto zaměstnancích a po takovýchto zaměstnancích zemřelých v činné službě před 1. zářím 1919, jakož i o některých výhodách přechodné povahy pro pensisty vůbec a pro aktivní zaměstnance
50/1920 Sb.
Nařízení o povinném ohlašování vodnatek (planých neštovic, varicelly)
51/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje lhůta § 5 zákona ze dne 30. října 1919, č. 593 Sb. z. a n., o ochraně drobných zemědělských pachtýřů
52/1920 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje platnost prováděcích nařízení k zákonu o inženýrských komorách ze dne 2. ledna 1913, č. 3 ř. z.
 
Částka 10
pdf 501 kB
31. 1. 1920 53/1920 Sb.
Nařízení k provádění zákona ze dne 7.ledna 1920, č. 31 Sb. z. a n., kterým se nově upravují válečné přirážky k poplatkům a mění se některá ustanovení o poplatcích
54/1920 Sb.
Zákon , kterým se omezuje prodej a pronájem hotelů a pensionátů
55/1920 Sb.
Nařízení o vybírání poplatků stanovených v § 14 císařského nařízení ze dne 28. srpna 1916, č. 281 ř.z., za potvrzení příjemce o dodání zásilek z cizozemska v železniční a říční lodní dopravě
56/1920 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách hovězího masa jakož i vnitřností
57/1920 Sb.
Zákon , jímž prodlužuje se platnost císařského nařízení ze dne 10. ledna 1917, ř.z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě z podnětů zvláštních válkou způsobených poměrů, jakož i I. oddílu VI. zák. čl. uher. z roku 1917 o železniční válečné dani
58/1920 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje platnost ministerských nařízení ze dne 20. ledna 1917, č. 21, 22 a 23 ř.z., o daňových a sazbových opatřeních v železniční dopravě, a nařízení ze dne 16. března 1917, č. 28.100, k provedení I. oddílu VI.zák.čl. uher. z r. 1917 o železniční válečné dani
 
Částka 11
pdf 142 kB
31. 1. 1920 59/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje Živnostenská rada československá
60/1920 Sb.
Nařízení , o prodloužení platnosti nařízení býv. rakouského ministerstva železnic ze dne 31. ledna 1917 , č. 35 ř. z., a nařízení býv. uherského ministerstva obchodu ze dne 16. března 1917, č.28.100
 
Částka 12
pdf 889 kB
4. 2. 1920 61/1920 Sb.
Nařízení o vyšetření a uvedení v patrnost zabraného majetku pozemkového
 
Částka 13
pdf 1104 kB
7. 2. 1920 62/1920 Sb.
Nařízení , jímž zrušují se nařízení, kterými byly v Čechách, na Moravě a ve Slezsku podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní
63/1920 Sb.
Nařízení o stažení bankovek 50korunových
64/1920 Sb.
Zákon , jímž stanoví se úchylka od ustanovení § 69 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř.z., o služebním poměru státních úředníkův a státního služebnictva (služ. pragmatiky)
65/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje zplnomocněný komisař pro Ratibořsko
66/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové
 
Částka 14
pdf 366 kB
10. 2. 1920 67/1920 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje, pokud se týče pozměňuje nařízení vlády ze dne 14. listopadu 1919, čís. 610 Sb. zák. a nař., o obchodu melasou a osmozovou vodou
68/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění § 5 zákona ze dne 9. listopadu 1918, č. 36 Sb. z. a n.
69/1920 Sb.
Vládní nařízení o sazbách notářských Pozn.: předpis neplatí na Slovensku;
 
Částka 15
pdf 532 kB
13. 2. 1920 71/1920 Sb.
Zákon , jímž se zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 65 Sb. z. a n., o ukládání všeobecné daně výdělkové pro období 1918/19, rozšiřuje na rok 1920
72/1920 Sb.
Zákon o osvobození daně z příjmu, zavedené zákonem ze dne 25.října 1896, č. 220 ř.z.. ode všech přirážek a příspěvků pro samosprávné svazky
73/1920 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku a zápůjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 3 a půl milionu Kč
74/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění licenční poplatek z dovezeného tabáku a tabákových tovarů
75/1920 Sb.
Zákon , jímž se zatímně upravuje organisace hospodářských škol lidových
76/1920 Sb.
Zákon o inkorporaci kraje Hlučínského
77/1920 Sb.
Zákon o úpravě služebních požitků celních výběrčí
78/1920 Sb.
Zákon o doplnění sítě státních drah na Slovensku
79/1920 Sb.
Zákon , jímž se rozšiřuje válečná daň na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919, a mění se některá ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, čís. 66 ř.z., o dani válečné
 
Částka 16
pdf 1285 kB
17. 2. 1920 81/1920 Sb.
Zákon , kterým se vydávají po rozumu §u 10 zákona ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. zák. a nař., ustanovení o přídělu zabrané půdy a upravuje se právní poměr ku přidělené půdě. (Zákon přídělový)
80/1920 Sb.
Zákon o pamětních knihách obecních
82/1920 Sb.
Zákon , kterým se upravují právní poměry domovníků
83/1920 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě advokacie
84/1920 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje § 5 zákona ze dne 28. března 1918, č.115 ř.z., jímž se ustanovuje zvýšení nejnižšího příjmu a odpočinkových platů katolických duchovních správců
85/1920 Sb.
Zákon o prémiové státní půjčce Československé republiky
86/1920 Sb.
Zákon o Masarykově Akademii Práce
87/1920 Sb.
Zákon , kterým se povoluje úvěr a zřizuje stavební fond pro nové stavby parlamentu, budov státních úřadů ústředních, vysokých škol a jiných monumentálních státních budov
 
Částka 17
pdf 353 kB
20. 2. 1920 88/1920 Sb.
Zákon o zřízení státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím
 
Částka 18
pdf 1246 kB
24. 2. 1920 89/1920 Sb.
Zákon Novela zákona o pensijním pojištění
90/1920 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
91/1920 Sb.
Zákon , kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dávky z lihu, cukru, l lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené
92/1920 Sb.
Zákon , kterým se povoluje státní podpora stavebního ruchu
93/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění hranice okresu Fridlandského a Libereckého
94/1920 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne 10. října 1919, č. 543 Sb. z. a n., o obchodu s brambory k sázení
95/1920 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách pro droždí
96/1920 Sb.
Nařízení o spotřební dávce cukru konsumního
97/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. ledna 1920, č. 41 Sb. z. a n., o ceně cukru určeného k spotřebě
98/1920 Sb.
Nařízení o kontingentní odměně
 
Částka 19
pdf 191 kB
25. 2. 1920 99/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 6. února 1920, č. 85 Sb. z. a n., o prémiové státní půjčce Československé republiky
100/1920 Sb.
Nařízení o zvýšení tax zkoušky pro uchazeče ku koncesovaným živnostem stavebním
101/1920 Sb.
Nařízení o rozšíření pravomoci revírního báňského úřadu v Mor. Ostravě na Hlučínsko
102/1920 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež budou vydány obcí Pražskou v úhrnné jmenovité částce 150,000.000 K k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
103/1920 Sb.
Zákon o služebním slibu učitelstva škol obecných a občanských
 
Částka 20
pdf 1694 kB
28. 2. 1920 104/1920 Sb.
Zákon Finanční zákon
 
Částka 21
pdf 528 kB
28. 2. 1920 105/1920 Sb.
Nařízení , ku provedení zákona ze dne 2. prosince 1919, č. 643 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu
106/1920 Sb.
Nařízení o uvolnění vkladů a podílů k upisování 4 1/2% státní prémiové půjčky
107/1920 Sb.
Nařízení o vydání státovek na deset korun československých
108/1920 Sb.
Vyhláška o vydání státovek 10korunových československých s datem 15. dubna 1919
109/1920 Sb.
Nařízení o veřejném původském rejstříku pro díla, která vyšla beze jména nebo pod nepravým jménem
 
Částka 22
pdf 516 kB
2. 3. 1920 110/1920 Sb.
Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb
111/1920 Sb.
Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
112/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění § 7 nařízení ze dne 20. ledna 1920, Sb. z. a n., o jednotné organisaci přesných výškových měření
113/1920 Sb.
Nařízení o soupisu jmění a závazků v cizině
 
Částka 23
pdf 633 kB
4. 3. 1920 114/1920 Sb.
Zákon , kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou Pozn.: ust. § 13 nabývá účinnosti už dnem 4.3.1920;
115/1920 Sb.
Zákon o volbách do ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy
116/1920 Sb.
Zákon o organisaci a působnosti ústředního zastupitelstva hlavního města Prahy a místních výborů
117/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 5. května 1908, č. 32 z. z. o zavedení a vybírání obecních platů a dávek v obci hlavního města Prahy
 
Částka 24
pdf 358 kB
4. 3. 1920 118/1920 Sb.
Zákon o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém
 
Částka 25
pdf 304 kB
5. 3. 1920 119/1920 Sb.
Nařízení , jímž se vydává "Základní řád Masarykovy Akademie Práce"
120/1920 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 5. února 1920, čís. 91 Sb. z. a n., kterým se zkracují uvěřovací lhůty pro dodávky z lihu, cukru, lisovaného droždí a pro spotřební daň z nerostných olejů, a zrušuje se diskonto ze spotřební dávky lihové předem zapravené
 
Částka 26
pdf 1024 kB
6. 3. 1920 121/1920 Sb.
Zákon , kterým se uvozuje ústavní listina Československé republiky Pozn.: Též se užívá označení Ústava Československé republiky.
122/1920 Sb.
Zákon podle § 129 ústavní listiny, jímž se stanoví zásady jazykového práva v republice Československé
 
Částka 27
pdf 1182 kB
6. 3. 1920 123/1920 Sb.
Zákon , kterým vydává se řád volení do poslanecké sněmovny
124/1920 Sb.
Zákon o složení a pravomoci senátu
 
Částka 28
pdf 248 kB
9. 3. 1920 125/1920 Sb.
Zákon o volebním soudě
 
Částka 29
pdf 1273 kB
11. 3. 1920 126/1920 Sb.
Zákon o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé
 
Částka 30
pdf 1086 kB
12. 3. 1920 127/1920 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin a přejímací ceny za surový líh
128/1920 Sb.
Vládní nařízení , kterou se upravují poměry a denní platy (denní mzdy) výpomocných sluhů u státních úřadů a ústavů a stanoví normální obnosy, jež tvoří základ při vyměřování zaopatřovacích platů
129/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 29. října 1919, čís. 576 Sb. z. a n., o lněném semínku
130/1920 Sb.
Nařízení , kterým se upravují poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech
131/1920 Sb.
Nařízení , jímž se upravují platy zřízenců finanční stráže
132/1920 Sb.
Zákon , jímž se stanoví pro Slovensko a Podkarpatskou Rus válečné přirážky k daním přímým za léta 1919 a 1920, a zrušují některá ustanovení o přímých daních
133/1920 Sb.
Zákon , jímž se zřizují zvěrolékařské komory
134/1920 Sb.
Zákon o zajišťování dávky z majetku
135/1920 Sb.
Zákon o poměru pražských universit
136/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zakazuje zpracovati kozlečiny domácího původu na obuv
137/1920 Sb.
Zákon , jímž se zařaďují do úřednických tříd hodnostních a platových státní lesní a státní lesní příručí, příručí při správě statků státních a statkův a lesů, které jsou ve státní správě
138/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon pro Čechy ze dne 23. února 1888, čís. 9 z.z., o organisaci služby zdravotní v obcích, a doplňuje zákon ze dne 17. dubna 1906, čís. 34 z.z. pro Čechy, o výslužném obecních a obvodních lékařů v Čechách a zaopatřovacích požitcích jejich rodin
139/1920 Sb.
Nařízení čís. 18-M 2370 č. z. sp. p. 72354, jímž mění se jeho nařízení ze dne 24. listopadu 1919, č. 622 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách mlýnských výrobků, chleba a pečiva v drobném prodeji v Čechách
140/1920 Sb.
Nařízení čís. 18-M 1323 č. z. sp. p. 35786, kterým doplňuje se jeho nařízení ze dne 25. července 1919, č.465 Sb. z. a n., o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilí při mletí, šrotování a čištění obilí v Čechách
141/1920 Sb.
Nařízení , kterýmž se pozměňuje § 2 sub. 1. nařízení vlády republiky o Československé ze dne 9. prosince 1919, čís. 642 Sb. z. a n., o úpravě obchodu sušenou a praženou řepou a řepnou moučkou
 
Částka 31
pdf 1171 kB
16. 3. 1920 142/1920 Sb.
Zákon o požitcích válečných poškozenců
143/1920 Sb.
Zákon o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku
144/1920 Sb.
Zákon o závodních a revírních radách při hornictví
145/1920 Sb.
Zákon , jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy
146/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění dosavadní předpisy o uvolnění zadržených výplat ze smluv pojišťovacích
147/1920 Sb.
Nařízení , kterým se vydává organisační statut vysoké školy zemědělské v Brně
148/1920 Sb.
Nařízení o změně předpisů o tarifních vyhláškách pro železnice a vodní cesty v přivtěleném území dle zákona ze dne 30. ledna 1920, čís. 76 Sb. z. a n.
149/1920 Sb.
Vyhláška o celních úřadech v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně a jejich pravomoci
150/1920 Sb.
Nařízení o opatření strojených hnojiv
 
Částka 32
pdf 1090 kB
19. 3. 1920 151/1920 Sb.
Nařízení jímž se provádí zákon ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb. z. a n., o propůjčování míst legionářům
152/1920 Sb.
Nařízení , jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených Československé republice podle mírových smluv
153/1920 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nejvyšší cena chleba
154/1920 Sb.
Nařízení , obsahující prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dne 18. prosince 1919, čís. 25 Sb. z. a n. z r. 1920 (novele)
155/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje § 17 nařízení ze dne 28. srpna 1919, čís. 102 z. a n.z. pro markrabství Moravské, o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilnin při mletí, šrotování a čištění obilí
 
Částka 33
pdf 626 kB
20. 3. 1920 156/1920 Sb.
Nařízení o dani přepychové, jímž se stanoví, za kterých podmínek sluší pokládati předměty, uvedené v seznamu připojeném k zákonu ze dne 11. prosince 1919, č. 658 Sb. z. a n., za přepychové
157/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. prosince 1919, čís. 28 Sb. z. a n. z roku 1920, o reorganisaci finanční stráže
 
Částka 34
pdf 297 kB
24. 3. 1920 158/1920 Sb.
Zákon o správním soudnictví u úřadův okresních a župních
159/1920 Sb.
Nařízení , čís. 18-M 2235, čís. z. sp. p. 66268, kterým se mění a doplňuje jeho nařízení ze dne 25. července 1919, č. 465 Sb. z. a n., o úpravě vztahů mezi námezdními mlýny a pěstiteli obilí při mletí, šrotování a čištění obilí v Čechách
 
Částka 35
pdf 155 kB
27. 3. 1920 160/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění neb doplňují některá ustanovení o dani z piva
 
Částka 36
pdf 599 kB
31. 3. 1920 161/1920 Sb.
Zákon o volbě presidenta republiky
162/1920 Sb.
Zákon o ústavním soudě
163/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění § 3 zákona ze dne 31. ledna 1919, č. 75 Sb. z. a n. (řádu volení v obcích)
164/1920 Sb.
Zákon , kterým se lhůta, stanovená v § 21 novely k obecním zřízením (zákon ze dne 7. února 1919, č. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje do konce roku 1921
165/1920 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje zřizovati státní policejní úřady
166/1920 Sb.
Zákon o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový)
167/1920 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku
 
Částka 37
pdf 972 kB
31. 3. 1920 168/1920 Sb.
Nařízení o použití cukrovky ze sklizně 1920
169/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 27. června 1919, č. 354 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím a mlýnskými výrobky
170/1920 Sb.
Nařízení o zařazení revisních úředníků ministerstva financí do skupin státních úředníků dle § 52 služební pragmatiky
171/1920 Sb.
Nařízení o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných
172/1920 Sb.
Nařízení , kterým mění se vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako vzorec A k ministerskému nařízení ze dne 22. září 1892, č. 166 ř.z., a vzorec přísahy pro odhadce, připojený jako příloha VIII. k ministerskému nařízení ze dne 15. října 1909, č. 178 ř.z.
173/1920 Sb.
Nařízení , jímž zřizují se zvláštní živnostenské inspektoráty pro práce stavební v Praze a Brně
174/1920 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
175/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje účinnost nařízení ministra sociální péče a ministra spravedlnosti ze dne 17. prosince 1918, č. 83 Sb. z. a n., a ze dne 9. února 1919, č. 62 Sb. z. a n., jakož i nařízení ministra s plnou mocí pro Slovensko ze dne 30. dubna 1919, č. 77 ( 3576 pres.), a ze dne 17. května 1919, č. 85 (3576-I-pres.), o ochraně nájemců
176/1920 Sb.
Nařízení , kterým mění se nařízení ze dne 9. prosince 1919, č. 651 Sb. z. a n., o opatřeních pro právní čekatele, kterým bylo válkou znemožněno konati civilní službu
177/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění II. a V. díl nařízení ministerstev financí a obchodu ze dne 11. prosince 1907, č. 269 ř.z., o celních úkonech pro vyšívací ušlechťovací řízení, jakož i nařízení z 9. září 1910, č. 166 ř.z., o celním ušlěchťovacím řízení pro vzdušné vyšívání
 
Částka 38
pdf 1721 kB
1. 4. 1920 178/1920 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 11. března 1920, č. 160 Sb. z. a n., jímž se mění nebo doplňují některá ustanovení o dani z piva
 
Částka 39
pdf 634 kB
3. 4. 1920 179/1920 Sb.
Zákon o úpravě služebního poměru profesorů, učitelů a ostatních zaměstnanců státní konservatoře hudby v Praze
180/1920 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje zákon ze dne 11. června 1919, č. 332 Sb. z. a n., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
181/1920 Sb.
Nařízení na státních školách obecných (ludových) a občanských na Slovensku pro účely veřejné
182/1920 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají další prováděcí předpisy k zákonu ze dne 10. dubna 1919, čís. 207 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
183/1920 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně
184/1920 Sb.
Zákon , jímž mění se puncovní zákon ze dne 26. května 1866, čís. 75 ř.z.
185/1920 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku
 
Částka 40
pdf 1047 kB
7. 4. 1920 186/1920 Sb.
Zákon o úpravě služebních požitků československého četnictva
187/1920 Sb.
Zákon o příspěvku k náhradě škod výtržnostmi způsobených
188/1920 Sb.
Zákon o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny
189/1920 Sb.
Zákon , jímž se upravují platy profesorů při theologických učilištích diecésních a představených při biskupských kněžských seminářích
190/1920 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a mění obecní řád města Olomouce
191/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zrušují nařízení ze dne 27. května 1919, č. 267 Sb. z. a n., a ze dne 10. června 1919, č. 310 Sb. z. a n., o soupisu zásob zboží pro ošacení obyvatelstva
192/1920 Sb.
Nařízení o dopravě koží a obuvi
 
Částka 41
pdf 1492 kB
9. 4. 1920 193/1920 Sb.
Zákon Branný zákon republiky Československé
194/1920 Sb.
Zákon , jímž se upravuje přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a jímž se upravují zaopatřovací nároky bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili
195/1920 Sb.
Zákon o úpravě služebních požitků československého vojska
196/1920 Sb.
Zákon , jímž se stanoví početný mírový stav československého vojska
197/1920 Sb.
Zákon o hornickém vyhledávání a těžbě živic (bitumen)
 
Částka 42
pdf 483 kB
12. 4. 1920 198/1920 Sb.
Zákon , kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň dôchodkovou ( z příjmu ), z majetku a z válečných zisků
199/1920 Sb.
Vládní nařízení ku provodení zákona ze dne 19. prosince 1919, č. 21 Sb. z. a n. z r. 1920, jímž se mění ustanovení zákona ze dne 4. ledna 1909, č. 4 ř.z., o zvelebení zemědělství stavbami vodními
200/1920 Sb.
Nařízení o příplatku k přejímacím cenám bramborů při dodávce bramborů nad předepsaný kontingent
201/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 580 Sb. z. a n., pokud se týče nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. července 1919, č.394 Sb. z. a n., o všeobecné úpravě spotřeby obilí a mlýnských výrobků
202/1920 Sb.
Nařízení o doplňku celní sazby ze dne 12. května 1919, čís. 379 Sb. z. a n.
203/1920 Sb.
Nařízení čís. 18-M-2954, čís. z, sp. p. 85962, jímž doplňuje se jeho nařízení ze dne 8. března 1920, č. 139 Sb. z. a n., o nejvyšší ceně chleba v drobném prodeji v Čechách
 
Částka 43
pdf 459 kB
13. 4. 1920 204/1920 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu se lnem
205/1920 Sb.
Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelek státních mateřských škol na Slovensku
206/1920 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňují §§ 2 a 3 telefonního řádu vyhlašeného nařízením ministra obchodu ze dne 23. září 1916, čís. 322 ř.z.
207/1920 Sb.
Nařízení o uvolnění výroby a obchodu s konopím a konopnými výrobky
208/1920 Sb.
Zákon , kterým se doplňijí ustanovení o volbách do Národního shromáždění
209/1920 Sb.
Zákon o přechodných daňových výhodách pro stavby
 
Částka 44
pdf 618 kB
15. 4. 1920 210/1920 Sb.
Zákon o prozatimní úpravě správy politické na Slovensku
211/1920 Sb.
Zákon o obecních a obvodních notářích na Slovensku
212/1920 Sb.
Nařízení o obchodu surovými kožemi domácího původu
213/1920 Sb.
Nařízení o úpravě hospodaření a obchodu dřevem
214/1920 Sb.
Zákon o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
 
Částka 45
pdf 1111 kB
17. 4. 1920 215/1920 Sb.
Zákon , jímž se zrušuje cís. nařízení ze dne 4. července 1914, č. 141 ř.z., o rakouském sboru válečnickém
216/1920 Sb.
Zákon , kterým se prozatímně a částečně mění ustanovení zákona ze dne 27. listopadu 1896, č. 217 ř.z., o ustanovení soudcův a přípravné službě soudcovské
217/1920 Sb.
Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
218/1920 Sb.
Zákon , kterým se upravují hranice příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany
219/1920 Sb.
Zákon o podpoře soukromého stavebního podnikání
220/1920 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby upravila mezistátní styk v oboru sociálního pojištění
221/1920 Sb.
Zákon , kterým se upravuje jmenování úředních sluhů všech státních oborů podúředníky
222/1920 Sb.
Zákon o propočítání služební doby státních zaměstnanců
223/1920 Sb.
Nařízení , kterým se nově upravuje obchod s výrobky železářských hutí
224/1920 Sb.
Nařízení o ústavu "Pražské vzorkové veletrhy"
225/1920 Sb.
Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory podle § 12 zák. čl. XXVII. z roku 1907
226/1920 Sb.
Zákon o zřízení fondu Denisova
227/1920 Sb.
Zákon o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky Kč 2,100.100 pro znovuvybudování obce Horní Srní na Slovensku
228/1920 Sb.
Zákon o zřízení Poradního sboru pro tělesnou výchovu
229/1920 Sb.
Nařízení o prozatímní úpravě příslušnosti ve věcech veřejných silnic a mýt na Slovensku
230/1920 Sb.
Zákon , jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby státní
231/1920 Sb.
Nařízení o prodloužení platnosti příplatku k přejímacím cenám obilnin sklizně 1919
232/1920 Sb.
Nařízení o zrušení nejvyšších cen hovězích a telecích drobů pro Čechy
233/1920 Sb.
Zákon o prozatimní úpravě správy měst s regulovaným magistrátem na Slovensku
234/1920 Sb.
Ústavní zákon o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně
235/1920 Sb.
Zákon o stavbě nových železných drah na státní útraty a stanovení stavebního a investičního programu na léta 1921 až včetně 1925
 
Částka 46
pdf 512 kB
21. 4. 1920 236/1920 Sb.
Ústavní zákon , kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé Pozn.: ve vztahu k Německu předpis nabyl účinnosti dnem 10.1.1920;
237/1920 Sb.
Nařízení o příplatcích k cenám obilnin sklizně 1919
238/1920 Sb.
Nařízení o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení
239/1920 Sb.
Nařízení o povinném hlášení chřipky
240/1920 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 644 Sb. z. a n., o zrušení Československé devisové ústředny a částečném uvolnění obchodu cizími platidly
241/1920 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, č. 645 Sb. z. a n., o úpravě dovozu a vývozu
242/1920 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě právních poměrů ústavů léčebných a humanitních v republice Československé
243/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o zrušení šlechtictví, řádů a titulů
244/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravují tiskové chyby v zákonech č. 122 až 126, 132 až 135, 137, 138, 142 až 145 Sb. z. a n. z r. 1920
245/1920 Sb.
Zákon o připočítání válečných let kněžím z duchovní správy v minulé válce k vojenské službě povolaným
 
Částka 47
pdf 257 kB
22. 4. 1920 246/1920 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
247/1920 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
248/1920 Sb.
Zákon , jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska
249/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění dosavadní zákonná ustanovení o kolku směnečném
250/1920 Sb.
Zákon , jímž se doplňují zákonná ustanovení o dani z důchodu
251/1920 Sb.
Zákon , kterým opravují se chyby v zákoně ze dne 12. února 1920, čís. 118 Sb. z. a n., o hospodaření na zabraném majetku pozemkovém
 
Částka 48
pdf 181 kB
22. 4. 1920 252/1920 Sb.
Zákon , kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
253/1920 Sb.
Zákon o poskytnutí záruky Ústrednému družstvu v Bratislavě
254/1920 Sb.
Zákon o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatimním pachtu
 
Částka 49
pdf 137 kB
27. 4. 1920 255/1920 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží, objednáného vojenskou správou
 
Částka 50
pdf 248 kB
27. 4. 1920 256/1920 Sb.
Zákon o sčítání lidu
257/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení ze dne 11. ledna 1919, č. 23 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách skopců a skopového masa
258/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění jeho nařízení ze dne 24. listopadu 1919, čís. 622 Sb. z.a n., o nejvyšších cenách mlýnských výrobků, chleba a pečiva v drobném prodeji v Čechách
259/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 17. února 1920, čís. 134 Sb. z. a n., o zajišťování dávky z majetku
 
Částka 51
pdf 2945 kB
30. 4. 1920 260/1920 Sb.
Zákon o úpravě uhelného hospodářství
261/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z.a.n., o úpravě uhelného hospodářství, v části II. a III. o uhelné dávce (§§32 - 52)
262/1920 Sb.
Zákon o dani z masa
263/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa
264/1920 Sb.
Zákon o potravní dani na čáře
265/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 264 Sb. z. a n., o potravní dani na čáře
266/1920 Sb.
Zákon o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů
267/1920 Sb.
Zákon o odstranění nevhodných názvů
268/1920 Sb.
Zákon o dočasném zastavení působnosti porot
 
Částka 52
pdf 513 kB
30. 4. 1920 269/1920 Sb.
Zákon , kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského
270/1920 Sb.
Zákon , kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského
271/1920 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř.z., o společnostech s ručením obmezeným, na Slovensko a Podkarpatskou Rus a pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 tohoto zákona Pozn.: ust. čl. II. nabývá účinnosti už 1.1.1920;
272/1920 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 6. března 196, č. 58 ř.z., o společnostech s ručením obmezeným, na Slovensko a Podkarpatskou Rus a pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 tohoto zákona
273/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, č. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř. z., o dani válečné
274/1920 Sb.
Nařízení , kterýmž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, čís. 586 Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem
 
Částka 53
pdf 631 kB
3. 5. 1920 275/1920 Sb.
Zákon o ochraně nájemníků
277/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení interkonfesního zákona ze dne 25. května 1868, č. 49 ř.z.
276/1920 Sb.
Zákon o platnosti ustanovení o zkouškách učitelské způsobilosti na Slovensku
278/1920 Sb.
Zákon o složení a působnosti mistních výborů ve Velkém Brně
279/1920 Sb.
Zákon o úpravě státní služby pro zvelebování živností
280/1920 Sb.
Zákon o zvláštních opatřeních v oboru samosprávy v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
Částka 54
pdf 1180 kB
5. 5. 1920 281/1920 Sb.
Zákon , jímž se upravuje správa zemědělského školství a dozor na ně
282/1920 Sb.
Nařízení o zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských
283/1920 Sb.
Zákon , jímž se upravuje započtení služební doby profesorů škol středních, pokud byla ztrávena na školách nižší kategorie nebo v duchovní správě
284/1920 Sb.
Zákon , jímž se stanoví poměr trestů v území různého práva
285/1920 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím
286/1920 Sb.
Nařízení o vnitrozemské dopravě luštěnin
287/1920 Sb.
Zákon , kterým se povoluje úvěr k úhradě nákladů, spojených s nákupem a dovozem cizozemské sadby bramborové
288/1920 Sb.
Zákon , kterým se béřou z oběhu titry válečných půjček bývalých států rakouského a uherského a nařizuje jejich dodatečný soupis
289/1920 Sb.
Zákon , jímž se upravují postupové poměry zaměstnanců státních báňských podniků
290/1920 Sb.
Zákon o zrušení kobliny a rokoviny a jiných povinností v Podkarpatské Rusi a na Slovensku
291/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z.a n., o celním území a vybírání cla
292/1920 Sb.
Zákon , jímž se upravuje správa školství Pozn.: ust. §§ 17 až 32 nabývají účinnosti dnem 13.11.1920;
293/1920 Sb.
Ústavní zákon o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny)
294/1920 Sb.
Ústavní zákon o podpisování zákonů a nařízení
295/1920 Sb.
Zákon o školách národních a soukromých ústavech vyučovacích a vychovávacích
296/1920 Sb.
Nařízení o zrušení nejvyšších cen koňského masa a vnitřností
297/1920 Sb.
Nařízení o zrušení nejvyšších cen za vnitřnosti z hovězího dobytka
 
Částka 55
pdf 1478 kB
5. 5. 1920 298/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 15. července 1919, čís. 412 Sb. z.a n., o povinném očkování proti neštovicím
 
Částka 56
pdf 1185 kB
6. 5. 1920 299/1920 Sb.
Zákon o četnictvu
300/1920 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních
301/1920 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách piva
302/1920 Sb.
Zákon , kterým se upravují právní poměry spořitelen
303/1920 Sb.
Zákon o zubním lékařství a zubní technice
304/1920 Sb.
Zákon , kterým se zrušují ustanovení obecních zřízení a městských statutů o právu měšťanském
305/1920 Sb.
Nařízení , jímž se prozatímně upravuje zřízení a působnost zemědělské rady na Slovensku
306/1920 Sb.
Zákon , kterým se přechodně upravují právní svazky učitelstva na veřejných školách obecných a občanských
307/1920 Sb.
Zákon , jímž se povoluje dodatečný úvěr k boji proti nakažlivým nemocem v republice Československé
308/1920 Sb.
Nařízení o titulu berních úředníků v VII. hodnostní třídě
 
Částka 57
pdf 1778 kB
8. 5. 1920 309/1920 Sb.
Zákon o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
310/1920 Sb.
Nařízení o vyzkoušení motorových vozidel (automobilů a motorových kol), jakož i o zkouškách řidičů takových vozidel v Čechách
311/1920 Sb.
Zákon , jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům
312/1920 Sb.
Zákon , jímž upravují se drahotní přídavky úředníkům obecním v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a úředníkům okresním v Čechách, okresním cestmistrům na Moravě a ve Slezsku, jakož i staropensistům
313/1920 Sb.
Zákon , jímž se částečně mění zákon o osbních daních přímých
314/1920 Sb.
Zákon o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých, ve znění zákona ze dne 2. července 1924 č. 177 Sb.
 
Částka 58
pdf 620 kB
8. 5. 1920 315/1920 Sb.
Zákon o zřízení Československého úřadu plavebního
316/1920 Sb.
Zákon o vlajce a rejstříku lodí námořních
317/1920 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, č. 94 Sb. z. a n., o platech ministrů
318/1920 Sb.
Zákon o čestném daru prvnímu presidentu Československé republiky
319/1920 Sb.
Zákon o náhradě předsedům, místopředsedům a členům sněmovny
320/1920 Sb.
Nařízení o opatřeních k provedení 2. odst. §u 63 ústavní listiny
 
Částka 59
pdf 682 kB
8. 5. 1920 321/1920 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost českoslovenkých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku
322/1920 Sb.
Nařízení o výplatách pohledávek a závazků na Hlučínsku
323/1920 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách zápalek
 
Částka 60
pdf 114 kB
10. 5. 1920 324/1920 Sb.
Nařízení o změně rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních
 
Částka 61
pdf 1099 kB
10. 5. 1920 325/1920 Sb.
Zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny Národního shromáždění
 
Částka 62
pdf 1183 kB
10. 5. 1920 326/1920 Sb.
Zákon o jednacím řádu senátu Národního shromáždění
327/1920 Sb.
Zákon o jednacím řádě Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny
328/1920 Sb.
Nařízení o organisaci kanceláří sněmovny poslanecké a senátu
 
Částka 63
pdf 1887 kB
12. 5. 1920 329/1920 Sb.
Zákon o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový (zákon náhradový)
330/1920 Sb.
Zákon o volbách župních zstupitelstev a okresních výborů (řád volební)
331/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 13. listopadu 1918, č. 38 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy
332/1920 Sb.
Zákon , jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní
333/1920 Sb.
Zákon o náhradě škody obětem politické persekuce za války 1914 - 1918
 
Částka 64
pdf 1314 kB
17. 5. 1920 334/1920 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé
335/1920 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 65
pdf 1154 kB
19. 5. 1920 336/1920 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku
337/1920 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje činiti opatření k úpravě mimořádných poměrů způsobených válkou
338/1920 Sb.
Vyhláška o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských legitimacích
339/1920 Sb.
Nařízení o příplatku k přejímacím cenám bramborů při dodávce jich nad předepsaný kontingent
340/1920 Sb.
Nařízení o jmenování lékařů ve veřejné službě zdravotnické
341/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 30. března 1920, čís. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
342/1920 Sb.
Nařízení o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
343/1920 Sb.
Nařízení , jímž zrušují se nejvyšší ceny koňského masa
344/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje Zemský úřad pro Podkarpatskou Rus
345/1920 Sb.
Nařízení , jímž provádí se zákon ze dne 15. února 1920, čís. 316 Sb. z. a a., o vlajce a rejstříku lodi námořních
 
Částka 66
pdf 778 kB
19. 5. 1920 346/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců
 
Částka 67
pdf 1503 kB
21. 5. 1920 347/1920 Sb.
Zákon o akciové bance cedulové
348/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 15. dubna 1920, čís. 270 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry v soudnictví na území bývalého státu uherského
349/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákonů upravujících platové a postupové poměry profesorů vysokých škol
 
Částka 68
pdf 942 kB
22. 5. 1920 352/1920 Sb.
Nařízení o obvodě a sídle zvěrolékařských komor
350/1920 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu ovocem a zeleninou
351/1920 Sb.
Nařízení , kterým se částečně mění nařízení vlády ze dne 4. března 1920, č. 157 Sb. z.a n., o reorganisaci finanční stráže, a ze dne 17. ledna 1920, č. 40 Sb. z. a n., o zřízení a služebních poměrech pohraniční finanční stráže
353/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 31. března 1920, čís. 218 Sb. z. a n., o úpravě hranic příslušnosti mezi ministerstvem vnitra a ministerstvem národní obrany
354/1920 Sb.
Nařízení k částečnému provedení §§ 36, 37 a 50 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
 
Částka 69
pdf 652 kB
22. 5. 1920 355/1920 Sb.
Nařízení o prozatimní úpravě průmyslu lihovarského a hospodaření lihem
356/1920 Sb.
Nařízení o změně generálního statutu Podkarpatské Rusi
 
Částka 70
pdf 853 kB
31. 5. 1920 357/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
358/1920 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají ustanovení o volebním řádě do závodních a revírních rad při hornictví
359/1920 Sb.
Nařízení , jímž se upravují požitky některých kategorií poštovních zaměstnanců
360/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 77 Sb. z. a n. , o úpravě služebních požitků celních výběrčí
361/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 210 Sb.z.a n., o prozatímní úpravě správy politické na Slovensku
362/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z a n., o statistice zahraničního obchodu
363/1920 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních ženské průmyslové školy "Vlasta" ve Znojmě
364/1920 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví cestovné a stravné přísedících volebního soudu
365/1920 Sb.
Nařízení o obnovení porot
 
Částka 71
pdf 228 kB
2. 6. 1920 366/1920 Sb.
Nařízení o přihlašování, vyšetřování a soupisu válečných škod podle mírových smluv
367/1920 Sb.
Nařízení o stažení bankovek po deseti a dvaceti korunách
 
Částka 72
pdf 407 kB
5. 6. 1920 368/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zakazuje používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží
369/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravuje chyba tisku v nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1920, č. 154 Sb. z. a n., obsahující prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dne 18. prosince 1919, č. 25 Sb. z. a n. z roku 1920 (novele)
370/1920 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje chyba ve vyhlášce téhož ministerstva ze dne 26. února 1920, č. 149 Sb. z. a n., o celních úřadech v obvodu zemského finančního ředitelství v Brně a jich pravomoci
371/1920 Sb.
Nařízení o obchodu ranými brambory
372/1920 Sb.
Nařízení , jímž se upravují odpočiivné a zaopatřovací požitky příslušníků bývalého úřednictva poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
373/1920 Sb.
Nařízení o obchodu rybami sladkovodními
 
Částka 73
pdf 1737 kB
7. 6. 1920 374/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí přechodná ustanovení branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb.z. a n., o provedení odvodů v roce 1920
375/1920 Sb.
Nařízení , kterým stanoví se nepřípustnost odstraňování továrních lístků s balíků látek obchodníky látkami v Čechách
 
Částka 74
pdf 917 kB
10. 6. 1920 376/1920 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající
 
Částka 75
pdf 480 kB
11. 6. 1920 377/1920 Sb.
Nařízení o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami
378/1920 Sb.
Nařízení , jímž se prozatím uvádí v platnost obchodní a celní úmluva se Švýcarskem
379/1920 Sb.
Nařízení , jímž se prozatím uvádí v platnost obchodní a celní úmluva s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
 
Částka 76
pdf 489 kB
12. 6. 1920 384/1920 Sb.
Nařízení o pozměnění zákazu prodeje a podávání mléka i mléčných nápojů v kavárnách, živnostech hostinských a výčepnických, jakož i používání mléka ku přípravě cukroví v živnostech cukrářských v Čechác
385/1920 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňuje § 38 telefonního řádu vyhlášeného nařízením ministerstva obchodu ze dne 23. září 1916, č. 322 ř. z.
380/1920 Sb.
Nařízení o výrobě a prodeji mýdla, mýdlového prášku, pracích a čisticích prostředků
381/1920 Sb.
Nařízení k provádění zákona ze dne 30. března 1920, čís. 219 Sb. z.a n., o podpoře soukromého stavebního podnikání
382/1920 Sb.
Nařízení o žádostech za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, čís. 230 Sb. z. a n., jímž se vydávají zvláštní ustanovení pro civilní státní zaměstnance, kteří válkou byli zdrženi ve výkonu nebo nastoupení civilní služby
383/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 22. března 1920, č. 211 Sb. z. a n., o obecních a obvodních notářích na Slovensku
 
Částka 77
pdf 133 kB
18. 6. 1920 386/1920 Sb.
Nařízení o zákazu snímání sádla z vepřového masa v Čechách
387/1920 Sb.
Nařízení o úpravě starobních požitků příslušníků důchodkové kontroly, pohraniční finanční stráže a bývalé finanční stráže, jakož i jich pozůstalých
388/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravují chyby v nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1920, č. 273 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 30. ledna 1920, čís. 79 Sb. z. a n., o rozšíření válečné daně na vyšší zisky společností a vyšší příjmy jednotlivců z r. 1919, a o změně některých ustanovení zákona ze dne 16. února 1918, č. 66 ř.z., o dani válečné
389/1920 Sb.
Nařízení , jímž měníse nařízení vlády republiky Československé ze dne 31. května 1920, čís. 371 Sb. z. a n., o obchodu ranými brambory
 
Částka 78
pdf 342 kB
22. 6. 1920 390/1920 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem
 
Částka 79
pdf 245 kB
30. 6. 1920 391/1920 Sb.
Vládní nařízení o zkušebních taxách za státní zkoušky právovědecké a státovědecké
392/1920 Sb.
Nařízení o rozdělení filosofických fakult obou pražských universit
393/1920 Sb.
Nařízení o příročí pro živnostníky válkou poškozené
394/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje platnost nařízení o úlevách při placení úroků z knihovních pohledávek, daní a veřejných zakázek
395/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje a částečně mění působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř.z., a obchodnímu zákonu, zák. čl. XXXVII z r. 1875
396/1920 Sb.
Nařízení , jímž se ustanovuje okrsek a sídlo revírní rady při hornictví na Slovensku
397/1920 Sb.
Vyhláška o přeměně celní odbočky v Poštorné ve vedlejší celní úřad II. tř.
398/1920 Sb.
Nařízení , kterým prodlužuje se příročí povolené nařízením ze dne 27. června 1919, č. 352 Sb. z.a n.
 
Částka 80
pdf 117 kB
30. 6. 1920 399/1920 Sb.
Nařízení , jímž určuje se počátek úřední činnosti zemského trestního soudu v Praze
400/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění ustanovení § 2, odst. 4., nařízení ze dne 5. května 1919, č. 236 Sb. z. a n., o označení cenných papírů a jich kuponů vydaných po soupisu
401/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení ze dne 3. února 1919, č. 95 Sb. z. a n., o vykazování pokladničních hotovostí a vkladů
402/1920 Sb.
Nařízení o převzetí pojištění cizozemských pojišťoven pojišťovnami domácími
 
Částka 81
pdf 1079 kB
3. 7. 1920 403/1920 Sb.
Nařízení , kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravují válečné přirážky k poplatkům a mění některá ustanovení o poplatcích
404/1920 Sb.
Nařízení o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých
405/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění §§ 5 a 10 řádu o dávce ze zábav v Čechách (příl. 3. cís. patentu ze dne 29. prosince 1915, č.83 z. z.)
406/1920 Sb.
Nařízení o úpravě výroby a obchodu bavlněným zbožím
407/1920 Sb.
Vyhláška , kterou se převádějí některé agendy s celní službou nesouvisející z hlavního celního úřadu v Olomouci na berní úřad v Olomouci a zřizuje se odbočka tohoto berního úřadu
408/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. prosince 1919, č. 646 Sb.z. a n., o zákazu používání vajec k výrobě cukrových výrobků a vaječného koňaku
409/1920 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají ustanovení o vyklizení místností najatých a pod.
 
Částka 82
pdf 82 kB
5. 7. 1920 410/1920 Sb.
Nařízení o celním osvobození ranných bramborů v roce 1920
411/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zvyšují roční poplatky patentové
412/1920 Sb.
Nařízení o poplatcích na průvodní listy dobytčí na Slovensku a Podkarpatské Rusi
413/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. dubna 1920, čís. 237 Sb. z. a n., o příplatcích k cenám obilnin sklizně 1919
 
Částka 83
pdf 237 kB
7. 7. 1920 414/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění některá ustanovení nařízení vlády ze dne 24. října 1919, čís. 564 Sb. z. a n., o obmezení výroby piva a o přípustné nejnižší stupňovitosti pivní mladinky, a ze dne 26. dubna 1920, č. 301 Sb. z. a n., o nejvyšších cenách piva
415/1920 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nejvyšší ceny jatečného skotu včetně telat a upravují se nejvyšší ceny hovězího a telecího masa
416/1920 Sb.
Nařízení o vymezení působnosti Československého plavebního úřadu
 
Částka 84
pdf 865 kB
9. 7. 1920 417/1920 Sb.
Zákon o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
418/1920 Sb.
Zákon o úřadu pro zahraniční obchod
419/1920 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách droždí
420/1920 Sb.
Nařízení k provedení článku II. zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 271 Sb. z. a n., kterým se pozměňují ustanovení §§ 115 a 116 zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř. z., o společnostech s obmezeným ručením
421/1920 Sb.
Nařízení o zrušení Československé textilní komise a zřízení Československé lnářské komise
422/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 358 Sb. z. a. n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Čechách , nařízení ze dne 27. června 1919, čís. 359 Sb. z. a n., jímž se stanoví organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Moravě, vyjímaje moravské enklávy ve Slezsku,
423/1920 Sb.
Vyhláška o sklizni, výmlatu, výkupu, dodávce a zpracování zabavených plodin
 
Částka 85
pdf 3243 kB
12. 7. 1920 424/1920 Sb.
Nařízení o provedení §u 68 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
 
Částka 86
pdf 512 kB
14. 7. 1920 425/1920 Sb.
Nařízení o zpracování ovoce a hospodaření ovocnými výrobky v zásobovacím období 1920/1921
426/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 250 Sb. z. a n., jímž se doplňují zákonná ustanovení o dani z důchodu
427/1920 Sb.
Nařízení o označení cenných papírů dovezených z ciziny
428/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., kterým se upravují poměry úředníků a zřízenců u státních úřadů a ústavů bývalého státu uherského
429/1920 Sb.
Nařízení , jímž se odvolává nařízení bývalého místodržitele pro království České ze dne 20. července 1918, č. 52 z.z., a nařízení zemského politického správce v Praze ze dne 19. března 1919, č. 162 Sb. z. a n., o zastavení oprávnění míti nebo nositi zbraně v Čechách
430/1920 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě
 
Částka 87
pdf 74 kB
15. 7. 1920 431/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu, a zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění republiky Československé Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaných zákonů;
432/1920 Sb.
Nařízení , kterým se obmezuje převádění a zavazení majetku horního
 
Částka 88
pdf 382 kB
21. 7. 1920 433/1920 Sb.
Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb
 
Částka 89
pdf 539 kB
21. 7. 1920 434/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách při hornictví
435/1920 Sb.
Vyhláška o tom, že se vydávají kolkové známky po 30 Kč, 40 Kč a 50 Kč
 
Částka 90
pdf 668 kB
24. 7. 1920 436/1920 Sb.
Vládní nařízení o kapitalisaci důchodu invalidního na základě zákona o požitcích válečných poškozenců
437/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 10 zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 17 Sb. z. a n. z r. 1920, kterým byly upraveny služební poměry trvale ustanovených zřízenců a cestářů okresních zastupitelstev v Čechách a okresních silničních výborů na Moravě a ve Slezsku
438/1920 Sb.
Nařízení o ochraně polního majetku
439/1920 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví náhrada za ušlý výdělek přísedících živnostenských soudů
440/1920 Sb.
Koncesní listina pro místní dráhu ze stanice Svatoňovice-Úpice do Úpice
441/1920 Sb.
Nařízení , kterým ukládá se československým státním příslušníkům povinnost přihlásiti své majetkové zájmy na cizích plavebích podnicích říčních a námořních
 
Částka 91
pdf 559 kB
29. 7. 1920 442/1920 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje zahraniční obchod a provádí zákon ze dne 24. června 1920, čís. 418 Sb. z. a n., o úřadu pro zahraniční obchod
443/1920 Sb.
Nařízení o organisaci okresních (župních) obilních úřadů
444/1920 Sb.
Zákon o prodloužení lhůty stanovené v § 28, bodě 4., zákona ze dne 22. července 1919, čís. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
445/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění lhůta, stanovená v § 18 zákona ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. z. a n., o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou
446/1920 Sb.
Zákon o mimořádné výpomoci státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
447/1920 Sb.
Zákon , jímž se dostává přídavků a příplatků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z .a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti
448/1920 Sb.
Zákon o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. - pak patentálním ivalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti
449/1920 Sb.
Zákon , kterým se pozměňují ustanovení zákona ze dne 7. července 1871, čís. 112 ř.z., o zkouškách a periodických přehlídkách parních kotlů
 
Částka 92
pdf 214 kB
31. 7. 1920 450/1920 Sb.
Opatření o inkorporaci Vitorazska a Valčicka
451/1920 Sb.
Nařízení o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu
452/1920 Sb.
Nařízení o dobrovolných splátkách na dávku z majetku a dávku z přírustku na majetku, jakož i o uvolnění zadržených vkladů a výplat ze smluv pojišťovacích
 
Částka 93
pdf 516 kB
31. 7. 1920 453/1920 Sb.
Nařízení o měně na Vitorazsku a Valčicku
454/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 24. června 1920, čís. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
455/1920 Sb.
Vyhláška o IV. státní půjčce republiky Československé
456/1920 Sb.
Nařízení o rozšíření zákonů a nařízení z oboru správy vojenské na Hlučínsko
457/1920 Sb.
Nařízení , kterým se omezuje výroba a prodej sekaného zboží uzenářského
458/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění § 41, odstavce 2., nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z a n., o statistice zahraničního obchodu
 
Částka 94
pdf 375 kB
4. 8. 1920 459/1920 Sb.
Nařízení o obchodu osivem obilí, luštěnin a olejnatých plodin
460/1920 Sb.
Nařízení o zrušení okresního soudu v Turně a přičlenění obcí z jeho obvodu do obvodu okresního soudu v Moldavě
461/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění příloha k § 3 nařízení ze dne 17. října 1912, č. 204 ř. z., o výpočtu srážkové položky při vyměřování daně činžovní
462/1920 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
 
Částka 95
pdf 4070 kB
9. 8. 1920 463/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
 
Částka 96
pdf 1214 kB
10. 8. 1920 464/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 26. března 1920, čís. 198 Sb. z. a n., kterým se pro Slovensko a pro Podkarpatskou Rus zřizuje odvolací komise pro daň dôchodkovou (z příjmů), z majetku a z válečných zisků
465/1920 Sb.
Nařízení o zřizování společností s r. o. a společností akciových (komanditních na akcie), o zvyšování základního kapitálu těchto společností a zakládání pobočných ústavů
466/1920 Sb.
Nařízení o uvolnění splatných pojištěných kapitálů k upisování čtvrté státní půjčky
467/1920 Sb.
Nařízení o uvolnění vkladů a podílů k upisování čtvrté státní půjčky
468/1920 Sb.
Nařízení o měně na Československém Těšínsku
469/1920 Sb.
Nařízení o státní nákupně oděvních potřeb pro státní zaměstnance a učitele
470/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí přechodná ustanovení §§ 59, 61 až 63 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n., o převodu z dosavadního branného poměru do nového
 
Částka 97
pdf 1513 kB
14. 8. 1920 471/1920 Sb.
Nařízení o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků
472/1920 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 25. února 1920, čís. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách při hornictví
473/1920 Sb.
Nařízení o likvidaci Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko a vybudování organisace náhradní
474/1920 Sb.
Nařízení , kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
475/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 16. ledna 1920, č. 39 Sb. z. a n., o právním postavení úředníků v kancelářích vysokých škol československých
476/1920 Sb.
Nařízení o prozatimní úpravě správy politické v území Podkarpatské Rusi
477/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zřizuje "Svaz československých spořitelen" a vydávají pravidla o jeho organisaci a působnosti
478/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení nového ukládacího okresu pro všeobecnou daň výdělkovou a pro daň z příjmu pro obvod berní správy v Hlučíně
479/1920 Sb.
Nařízení , kterým se částečné mění a doplňují ustanovení vládního nařízení ze dne 23. dubna 1919, čís. 217 Sb. z. a n., o sestavení likvidační bilance
 
Částka 98
pdf 243 kB
17. 8. 1920 480/1920 Sb.
Opatření o změně některých ustanovení trestního práva Pozn.: platí do 31.12.1921;
481/1920 Sb.
Nařízení o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení
 
Částka 99
pdf 456 kB
24. 8. 1920 482/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona o remuneracích asistentů a konstruktérů vysokoškolských
483/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 10 zákona ze dne 17. prosince 1919, č. 16 Sb. z. a n. z r. 1920, kterým byly upraveny služební poměry trvale ustanovených zřízenců při obcích v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
484/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění hranice soudního okresu Šumperského a Staroměstského
485/1920 Sb.
Nařízení o nepřihlášených propadajících vkladech do 50 Kč
486/1920 Sb.
Nařízení o úpravě odpočivných a zaopatřovacích požitků zaměstnanců bývalé místodržitelské, nyní státní tiskárny v Praze, jakož i jich pozůstalých
487/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb. z. a n., a ze dne 18. května 1920, čís. 362 Sb. Z. a n., o statistice zahraničního obchodu
488/1920 Sb.
Nařízení o poplatcích za zkoušky a přehlídky parních kotlů
 
Částka 100
pdf 465 kB
27. 8. 1920 489/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o čtvtrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
490/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, čís. 192 Sb. z. a n., o dopravě koží a obuvi
491/1920 Sb.
Nařízení o zákazu přeregistrování a prodeje československých říčních lodí do ciziny
492/1920 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n., o státním občanství a právu domovském
493/1920 Sb.
Nařízení , jímž se částečně změňuje, po případě doplňuje nařízení vládní ze dne 28. listopadu 1919, čís. 634 Sb. z. a n., o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady státní (Statut Statistické rady státní)
 
Částka 101
pdf 166 kB
31. 8. 1920 494/1920 Sb.
Opatření o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků
 
Částka 102
pdf 398 kB
2. 9. 1920 495/1920 Sb.
Vyhláška o čtvrté půjčce Československé republiky a účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
496/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění částečně a doplňuje nařízení vládní ze dne 10. října 1919, čís. 546 Sb. z. a n., o Státním obilním ústavu
497/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění hranice soudního a politického okresu Uhersko-Brodského a Uhersko-Hradišťského
498/1920 Sb.
Nařízení o změně tržních řádů v Čechách v zájmu zásobování obyvatelstva
 
Částka 103
pdf 1148 kB
7. 9. 1920 499/1920 Sb.
Nařízení o úpravě spotřeby obilí, mlýnských výrobků, luštěnin a máku
500/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí opatření Stálého výboru ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 Sb. z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků
 
Částka 104
pdf 485 kB
14. 9. 1920 501/1920 Sb.
Nařízení o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Moravské Ostravě na Hlučínsku
502/1920 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu mýdlem a mýdlovým práškem
503/1920 Sb.
Nařízení o prozatímním vyměření daně z příjmu (dôchodkové) a válečné (z válečných zisků) osob fysických
504/1920 Sb.
Nařízení o požadovacím právu na předměty doličné uložené u občanských a vojenských soudů trestních
505/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 5 pojišťovacího regulativu
506/1920 Sb.
Nařízení o změně zákona o vojenské taxe
507/1920 Sb.
Vyhláška o změně počtu členů komise pro výdělkovou daň IV. třídy a odhadní komise pro daň z příjmu v ukládacím (odhadním) okresu Brno-venkov
508/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění prováděcí ustanovení k zákonu o vojenské taxe
509/1920 Sb.
Nařízení , jímž se upravuje úrazové pojištění dělníků na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
510/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení ministerstev financí, obchodu a orby ze dne 22. ledna 1915, č. 15 ř.z., o úpravě vývozu a průvozu pytlů
511/1920 Sb.
Vyhláška , že se opravuje tisková chyba v nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. července 1920, čís. 458 Sb. z. a n., kterýmse mění § 41, odstavec 2., nařízení ze dne 20. října 1919, čís. 601 Sb.z.a n., o statistice zahraničního obchodu
512/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
 
Částka 105
pdf 466 kB
16. 9. 1920 513/1920 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi vládami Československé a Rakouské republiky o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů
 
Částka 106
pdf 663 kB
17. 9. 1920 514/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n., o úpravě přejímání vojenských gážistů bývalé rakousko-uherské, rakouské a uherské branné moci do branné moci republiky Československé a o úpravě zaopatřovacích nároků bývalých vojenských gážistů, kteří se na československém národě provinili
515/1920 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
Částka 107
pdf 645 kB
18. 9. 1920 516/1920 Sb.
Nařízení o zásobování obyvatelstva a opatření důležitých podniků státních předměty potřeby
517/1920 Sb.
Nařízení , jímž se mění předpisy o mezích příslušnosti soudů lichevních a provádí § 29 zákona ze dne 17. října 1919, čís. 567 Sb. z. a n.
518/1920 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují a mění některá ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. listopadu 1919, č. 597 Sb. z. a n.
519/1920 Sb.
Opatření o podporách v nezaměstnanosti
 
Částka 108
pdf 581 kB
22. 9. 1920 520/1920 Sb.
Nařízení , jímž se upravuje obchod brambory
521/1920 Sb.
Vyhláška o spotřební dávce moučné pro nesamozásobitele
 
Částka 109
pdf 852 kB
23. 9. 1920 522/1920 Sb.
Nařízení , kterým se ve smyslu zásad zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. z roku 1920, upravují odpočinkové a zaopatřovací požitky kancelářských oficiantů obého pohlaví, jakož i jejich pozůstalých
523/1920 Sb.
Nařízení , kterým provádí se novela k zákonům o ubytování vojska ze dne 7. dubna 1920, čís. 248 Sb. z. a n.
524/1920 Sb.
Nařízení , jímž se povoluje pojišťovnám vybírati druhotné přirážky
525/1920 Sb.
Nařízení o vysvědčeních Městské dívčí průmyslové školy oddělení vyšívačského v Brně
526/1920 Sb.
Nařízení o započtení absolvování jednotlivých ročníků bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě do doby učební pro živnost zámečnickou
528/1920 Sb.
Nařízení o vysvědčeních Městské dívčí průmyslové školy oddělení vyšivačského v Brně
527/1920 Sb.
Nařízení o vysvědčeních na odchodnou bývalé maďarské kovorobné školy v Bratislavě, jež nahražují průkaz řádného dokončení učebního poměru pro živnost záměčnickou
529/1920 Sb.
Nařízení , kterým se rozpouští představenstvo Všeobecného pensijního ústavu v Praze a správa ústavu svěřuje přechodně vládnímu komisaři a správní komisi
530/1920 Sb.
Nařízení o stejnokroji pro pohraniční finanční stráž
 
Částka 110
pdf 612 kB
24. 9. 1920 531/1920 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě poplatků v poštovní službě novinové
532/1920 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví, pokud mohou cizozemské akciové společnosti peněžní býti připuštěny k provozování obchodu v tuzemsku
533/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění hranice soudního a politického okresu uhersko-brodského a uhersko-hradišťského
534/1920 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu lnem
535/1920 Sb.
Vyhláška o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé
 
Částka 111
pdf 520 kB
30. 9. 1920 536/1920 Sb.
Nařízení , jímž upravuje se příspěvek uložený vlastníkům zabraného majetku pozemkového podle § 73, posl. odst., zákona náhradového (zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. zák. a nař.)
537/1920 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje způsob vybírání poplatků dlažebních a mýtních ve smyslu uherského zák. čl. I.:1890 na Slovensku a v území Podkarpatské Rusi
538/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního řiditelství v Bratislavě a pohraničního policejního komisařství v Petružalce
539/1920 Sb.
Nařízení , jímž upravuje se obchod zvěří
540/1920 Sb.
Nařízení o úpravě zpracování ovoce na líh a o výrobě jemné kořalky
541/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona § 6 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Českolsovenské podle § 54 ústavní listiny ze dne 25. srpna 1920, čís. 494 Sb.z. a n., o úpravě a úhradě cen mlýnských výrobků
542/1920 Sb.
Vyhláška o uznání církve československé
543/1920 Sb.
Nařízení o zřízení Stálé komise pro určování obchodních hodnot pro statistiku zahraničního obchodu
 
Částka 112
pdf 945 kB
5. 10. 1920 544/1920 Sb.
Nařízení o zřízení Československé pivovarské komise se sídlem v Praze
545/1920 Sb.
Nařízení , kterým se vydává nový řád o zemské a obecní dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
546/1920 Sb.
Nařízení o úpravě úhrad ze smluv o zařízení a provozu drah a vleček, o jejich připojení a o úpravě smluvních sazeb přepravních
547/1920 Sb.
Nařízení o úpravě instančního pořadu v záležitostech, podléhajících trestní pravomoci policejního ředitelství v Bratislavě
548/1920 Sb.
Nařízení o výkonu policie v městě Košicích
 
Částka 113
pdf 308 kB
7. 10. 1920 549/1920 Sb.
Vyhláška o provedení úmluvy vlád republiky Československé a Rakouské o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů, uveřejněné vyhláškou ze dne 6. září 1920, č. 513 Sb. z a n.
 
Částka 114
pdf 657 kB
8. 10. 1920 550/1920 Sb.
Nařízení o osvobození darů pro Národní fond Masarykův od dani a poplatků
551/1920 Sb.
Vyhláška o skončení upisovací lhůty na IV. státní půjčku republiky Československé
552/1920 Sb.
Vyhláška o placení daně z válečných zisků za rok 1919 na Slovensku a v Podkarpatské Rusi 4%ními státními pokladničními poukázkami a úpisy 4,5%ní státní prémiové půjčky
553/1920 Sb.
Nařízení o úpravě námezdního mletí, šrotování a čištění obilí pro zemědělské samozásobitele v Čechách
 
Částka 115
pdf 860 kB
9. 10. 1920 554/1920 Sb.
Nařízení , jímž vydávají se vzorné stanovy pro revírní rady při hornictví
555/1920 Sb.
Vyhláška o úpravě námezdního mletí, šrotování a čištění obilí na Moravě
 
Částka 116
pdf 649 kB
14. 10. 1920 556/1920 Sb.
Nařízení o výpomoci při škodách válečných
557/1920 Sb.
Nařízení o obchodu bramborovou sadbou
558/1920 Sb.
Nařízení o stanovení lhůty dle § 9, odst. 3., zákona ze dne 24. června 1920 , č. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování
559/1920 Sb.
Nařízení , kterým se nově upravuje obchod výrobky železářských hutí
560/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění §§ 26d), 26e) a 26g) řádu vyhlášeného v příloze 1. císařského patentu ze dne 29. prosince 1915, č. 83 z.z., jímž změněn byl § 26 a doplněny §§ 42 a 43 českého zákona o myslivosti ze dne 1. června 1866, č. 49 z.z.
561/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění § 47 moravského zákona honebního ve znění zákona ze dne 26. října 1912, č. 20 z.z. z r. 1914
562/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění §§ 2 a 3 zákona ze dne 3. června 1912, č. 38 z.z., o dávce z výkonu práva honebního na Moravě
563/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění § 29 moravského zákona rybářského ze dne 6. června 1895, č. 62 z.z. z roku 1896
564/1920 Sb.
Opatření , jímž se mění a doplňují ustanovení rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40. ř.z., a uher. zák. čl. XXVI. z roku 1901 o poplatcích konsulárních
 
Částka 117
pdf 300 kB
16. 10. 1920 565/1920 Sb.
Nařízení o úpravě spotřeby bramborů v Čechách
566/1920 Sb.
Nařízení o likvidaci zásob bavlny, zakoupených na úvěr pod zárukou státu, a o jednotném súčtování zahraničního obchodu bavlnou a bavlněným zbožím
567/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení ministerstva zemské obrany ze dne 30. července 1914, č. 179 ř.z., o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů
568/1920 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví příspěvková sazba pro pojištění úrazové pro Zemskou úřadovnu pro delnické pojištění na Slovensku
 
Částka 118
pdf 765 kB
22. 10. 1920 569/1920 Sb.
Nařízení o provedení zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy
570/1920 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu olejnatými plodinami a výrobky z těchto plodin
571/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení ministra vnitra ze dne 21. března 1873, č. 37 ř.z., týkající se zkoušky lékařů a zvěrolékařů, kteří chtějí býti trvale ustanoveni ve veřejné zdravotní službě u politických úřadů, jakož i nařízení ministerstva vnitra ze dne 27. srpna 1873, č. 139 ř.z., týkající se rozsahu zkušebních předmětů této zkoušky
572/1920 Sb.
Nařízení o zařadění obecních a obvodních notářů na Slovensku do skupiny C státních úředníků
573/1920 Sb.
Nařízení o započtení služební doby obecním a obvodním natářům na Slovensku a o započtení hodnoty naturálního bytu nebo přibytečného do jejich služebních požitků
574/1920 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění nařízení vládní ze dne 15. července 1919, č. 400 Sb.z. a n., o zřízení zemědělského ústavu účetnicko-spravovědného
575/1920 Sb.
Nařízení , aby proveden byl soupis zaměstnanců na zabraném pozemkovém majetku a osob požívajících z důvodů služební činnosti na velkém pozemkovém majetku pensí neb darů z milosti
 
Částka 119
pdf 271 kB
23. 10. 1920 576/1920 Sb.
Nařízení o měně na Podkarpatské Rusi a na Slovensku, pokud tam nebylo okolkováno
577/1920 Sb.
Opatření , kterým se upravuje z důvodů války promlčení práva ku předpisu a vymáhání pojistného
578/1920 Sb.
Opatření , jímž se přiznává zápůjčce města Bratislavy v částce 50, 000. 000 Kč osvobození od kolků a poplatků a povoluje se použití titrů této zápůjčky k uložení sirotčích, nadačních a podobných kapitálů
579/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, č. 504 Sb. z. a n., o požadovacím právu na předměty doličné uložené u občanských a vojenských soudů trestních
 
Částka 120
pdf 463 kB
25. 10. 1920 580/1920 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské o způsobu, jak nakládati po stránce právní s výrobními a dopravními podniky
 
Částka 121
pdf 574 kB
25. 10. 1920 581/1920 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu řepovým cukrem ve výrobním období 1920/21
582/1920 Sb.
Nařízení o spotřební dávce cukru konsumního
 
Částka 122
pdf 226 kB
27. 10. 1920 584/1920 Sb.
Vyhláška o zrušení puncoven v Broumově v Čechách a v Báňské Šťávnici na Slovensku
583/1920 Sb.
Opatření o měně na Československém Těšínsku
 
Částka 123
pdf 864 kB
30. 10. 1920 585/1920 Sb.
Vyhláška , že pozbylo platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. srpna 1920, č. 471 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků
586/1920 Sb.
Opatření o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů
 
Částka 124
pdf 1404 kB
4. 11. 1920 587/1920 Sb.
Nařízení , jímž upravují se ustanovení o poplatkovém ekvivalentu v příčině jeho měřemí a placení a přiznání majetku za osmé desetiletí (1921 až 1930)
588/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 8. června 1898, č. 38 z. z. pro Čechy, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930
589/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 27. června 1899, č. 58 z. z. pro Moravu, a zákona ze dne 28. května 1902, č. 50 z. z. pro Moravu, kterým se zavádí školní příspěvek ze jmění podrobeného poplatkovému ekvivalentu na léta 1921 až 1930
590/1920 Sb.
Nařízení o zrušení sedrie, státního zastupitelství a sedriální věznice v Ipolských Šáhách, Zlatých Moravcích a nové úpravě obvodů sedrie v Báňské Bystřici, Bratislavě, Komárně, Nitře a Trenčíně
591/1920 Sb.
Vyhláška o stanovení cen pro prodej v drobném zabavených luštěnin a olejnatých plodin
 
Částka 125
pdf 285 kB
5. 11. 1920 592/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o sčítání lidu ze dne 8. dubna 1920, č. 256 Sb. z a n.
 
Částka 126
pdf 241 kB
6. 11. 1920 593/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro politický okres Parkány
594/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje lhůta k podání žádosti za poskytnutí výhody dle zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 230 Sb. z. a n.
595/1920 Sb.
Nařízení o změně příslušnosti pro rozdělování sody krystalové a zrušení přidělování mýdla a pracího prášku
596/1920 Sb.
Vyhláška o zavedení nových úředních puncovních značek pro zlaté a stříbrné zboží (§ 36 punc. zák.)
597/1920 Sb.
Nařízení o vyšší celní zkoušce a úpravě platového postupu celních úředníků skupiny C
598/1920 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 25. února 1920, č. 145 Sb. z. a n., jímž se ustanovují hornické rozhodčí soudy
 
Částka 127
pdf 292 kB
9. 11. 1920 599/1920 Sb.
Nařízení o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919
600/1920 Sb.
Vyhláška o vydání stokorunových státovek s datem 14. ledna 1920 a stažení stokorunových státovek s datem 15. dubna 1919
601/1920 Sb.
Nařízení ku provedení ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n., o nabývání a pozbývání státního občanství
602/1920 Sb.
Nařízení o prodloužení drahotní přirážky k důchodům válečných počkozenců na rok 1921
 
Částka 128
pdf 934 kB
13. 11. 1920 603/1920 Sb.
Nařízení . kterým se stanoví účinnost zákona ze dne 9. dubna 1920 Sb. z a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (§§ 1 -31)
604/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství v části I. (Úprava uhelného hospodářství §§ 1 - 31.)
605/1920 Sb.
Nařízení o místních radách školních a o místních výborech školních ( pro školy menšinové)
606/1920 Sb.
Nařízení o sloučení obvodu slúžnovského úřadu v Turně s obvodem slúžnovského úřadu v Moldavě se sídlem v Moldavě
607/1920 Sb.
Nařízení o jednacím řádu rozhodčích soudů pro spory mezi Státním obilním ústavem a komisionáři, resp. mlýny smluvními
 
Částka 129
pdf 890 kB
18. 11. 1920 608/1920 Sb.
Nařízení o zrušení okresních rad školních a zřízení okresních výborů školních
609/1920 Sb.
Nařízení o jmenování úředních sluhů všech státních oborů podúředníky
610/1920 Sb.
Nařízení , jímž se zvyšuje valutní příplatek celní
611/1920 Sb.
Nařízení o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska
612/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
613/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení ministerstva vnitra ze dne 5. března 1912, čís. 47 ř. z., o pomocných silách lékárenských
614/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje lhůta k podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
Částka 130
pdf 319 kB
19. 11. 1920 615/1920 Sb.
Nařízení , kterým provádí se zákon z 15. července 1919, č. 414 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
 
Částka 131
pdf 1070 kB
25. 11. 1920 616/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 30. března 1920, čís. 228 Sb. z. a n., o zřízení poradního sboru pro tělesnou výchovu
617/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 6, č. 2., zákona ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
618/1920 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují úroková sazba a příplatky úrokové v úvěrové akci pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku
619/1920 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje obchod melasou a osmozovou vodou
620/1920 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin
621/1920 Sb.
Vyhláška o tom, které obce jsou pověřeny vyměřováním a vybíráním zemské a obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí
622/1920 Sb.
Nařízení o ceně marmelády a povidel z kampaně 1920/1921
623/1920 Sb.
Nařízení , kterým prodlužuje se pravomoc Pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na rok 1921, pokud jde o legionáře
624/1920 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu semenem jetele červeného, vojtěšky a odpady všech jetelů a vojtěšek
 
Částka 132
pdf 104 kB
26. 11. 1920 625/1920 Sb.
Zákon o nouzové výpomoci civilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných
 
Částka 133
pdf 90 kB
30. 11. 1920 626/1920 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje § 5 řádu o dávce ze zábav v Čechách (příloha 3. cis. patentu ze dne 29. prosince 1915, č. 83 z.z.) ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 405 Sb. z. a n.
627/1920 Sb.
Nařízení , kterým se částečně zrušuje, po případě mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. června 1920, č. 390 Sb. z. a n., o úpravě obchodu obilím, luštěninami, olejnatými plodinami a výrobky z nich, dále semenem jetele, vojtěšky a chmelem, a nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. června 1920, č. 404 Sb. z. a n., o přejímacích cenách obilí, luštěnin a plodin olejnatých
 
Částka 134
pdf 223 kB
3. 12. 1920 628/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o úpravě pracovních a mzdových poměrů domácké práce
 
Částka 135
pdf 520 kB
4. 12. 1920 629/1920 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v platnost smlouva o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
 
Částka 136
pdf 551 kB
9. 12. 1920 630/1920 Sb.
Nařízení o náhradových knihách a náhradových bankách
631/1920 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách piva
632/1920 Sb.
Nařízení o nadkontingentním příplatku za dodané obilí
633/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 11 zákona ze dne 24.června 1920, čís. 417 Sb. z. a n., o čtvrté státní půjčce republiky Československé a o účasti majitelů rakouských a uherských válečných půjček na její upisování. (Třetí prováděcí nařízení.)
634/1920 Sb.
Nařízení o zřízení oddělení při soudní tabuli v Košicích pro Podkarpatskou Rus
635/1920 Sb.
Nařízení o organisaci zvláštního senátu zřízeného pro řešení kompetenčních konfliktů
 
Částka 137
pdf 51 kB
12. 12. 1920 636/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zavádějí mimořádná opatření pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na Král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Žižkově
 
Částka 138
pdf 506 kB
17. 12. 1920 637/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí na Moravě a v moravských obvodech ve Slezsku dávka ze zábav
638/1920 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 3. září 1920, čís. 501 Sb. z. a n., o rozšíření pravomoci policejního komisařství v Moravské Ostravě na Hlučínsko
639/1920 Sb.
Vládní nařízení k provedení opatření Stálého výboru Národního shromáždění Československé republiky podle § 54 ústavní listiny ze dne 29. září 1920, č. 564 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují ustanovení rakouského zákona ze dne 22. ledna 1902, č. 40 ř.z., o poplatcích konsulárních, a uh. zák. článku XXVI z r. 1901
640/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 586 Sb. z. a n., a ze dne 20. dubna 1920, č. 274 Sb. z. a n., o úpravě obchodu umělým medem, cukrovým syrobem a umělým ovocným krémem, jakož i částečně mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. května 1920, č. 377 Sb. z. a n., o výrobě a obchodu potravinovými náhražkami
641/1920 Sb.
Vládní nařízení , kterým se ustanovují nové ceny železničních nákladních listů státem zhotovených
642/1920 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se zákaz urychleného prodeje tkalcovského, pleteného a stávkového zboží
643/1920 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje a částěčně mění nařízení ze dne 19. prosince 1919, čís. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
644/1920 Sb.
Nařízení , kterým se dle § 2 nařízení vládního ze dne 12. prosince 1920, č. 636 Sb. z. a n., vydávají výjimečné předpisy o výrobě, prodeji, chování a nošení zbraní a střeliva, o hlášení, chování se a shlukování na veřejných místech, jakož i o demonstrativním jednání a používání odznaků, pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, v Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na Král. Vinohradech, v Lounech, v Mělníku, v Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Žižkově
 
Částka 139
pdf 462 kB
23. 12. 1920 645/1920 Sb.
Vyhláška o povinném placení daní, poplatků a dávek platenkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového
646/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního řiditelství v Košicích
647/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje všeobecné hudebné v Čechách
648/1920 Sb.
Nařízení , kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o zásobování hovězím a telecím masem
649/1920 Sb.
Vyhláška o zrušení 36 berních úřadů v Čechách a na Moravě
650/1920 Sb.
Nařízení , jímž provádí se ve příčině pomocných sil kancelářských zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 270 Sb. z. a n.
651/1920 Sb.
Nařízení o zrušení okresního soudu v Kosinově, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, VelkémSevljuši a Tčevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů v Beregszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Košicích
652/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okres růžomberský
653/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okres krupinský
 
Částka 140
pdf 1062 kB
30. 12. 1920 654/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 18. března 1920, č. 185 Sb. z. a n., jímž se zřizuje inženýrská komora pro Československou republiku
655/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků ve finančním okrese Levoča
656/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje zmocnění obcí a společných bytových úřadů ku provádění zákona ze dne 30. října 1919, čís. 592 Sb. z a n.
657/1920 Sb.
Nařízení , kterým upravují se pečeti notářů (veřejných notářů)
658/1920 Sb.
Nařízení o uvolnění peněžních vkladů, patřících osobám v § 43 zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., jmenovaným
659/1920 Sb.
Nařízení o zrušení berního úřadu v Turně a přičlenění obcí z jeho obvodu do obvodu berního úřadu v Moldavě
661/1920 Sb.
Nařízení o úpravě nedělního klidu v živnosti fotografické
662/1920 Sb.
Nařízení , jímž zařaďují se kancelářští úředníci báňských úřadů do skupiny D §u 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř.z. (služ. pragm.).
663/1920 Sb.
Vyhláška o zrušení úřadu pro vyměřování poplatků v Plzni a sloučení jeho s poplatkovým oddělením okresního finančního ředitelství v Plzni
664/1920 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Plzni
665/1920 Sb.
Nařízení , kterým prodlužuje se pravomoc Státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného zákona č. 81/1920 Sb.;
666/1920 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., o propočítání služební doby státních zaměstnanců
660/1920 Sb.
Nařízení o zkrácení přípravné soudcovské služby
 
Částka 141
pdf 1019 kB
31. 12. 1920 667/1920 Sb.
Nařízení o zadávání státních dodávek a prací (Zadávací řád.)
668/1920 Sb.
Nařízení o vyznačování důležitých okolností směrodatných pro určení ceny zboží ošacovacího
669/1920 Sb.
Vyhláška , jíž se částečně mění ustanovení vyhlášky ze dne 23. dubna 1920, č. 255 Sb. z. a n., o mzdách za šití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu
670/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1909, č. 98 moravského z.z., kterým upravena jest zdravotní služba v obcích
671/1920 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nařízení ze dne 9. září 1920, č. 548 Sb. z. a n., o výkonu policie v městě Košicích
672/1920 Sb.
Nařízení o úpravě instančního pořadu v záležitostech, podléhajících trestní pravomoci policejního ředitelství v Košicích
673/1920 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 14. dubna 1920, čís. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice
 
Částka 142
pdf 1309 kB
31. 12. 1920 674/1920 Sb.
Nařízení o přeložení čáry pražské potravní daně na čáře
675/1920 Sb.
Nařízení o organisaci úřadů potravní daně na čáře
676/1920 Sb.
Zákon , jímž se mění způsob zdaňování piva
677/1920 Sb.
Zákon o změně zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích, a zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové
678/1920 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 676 Sb. z. a n., jímž se mění způsob zdaňování piva
679/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n., o změně zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v láhvích, a zákona ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové
680/1920 Sb.
Nařízení o nové úpravě tax za udílení akademických stupňů na universitách a na vysoké škole zvěrolékařské
681/1920 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se přirážky k poplatkům za cejchování měr a vah a jiných měřicích přístrojů
 
Částka 143
pdf 3531 kB
31. 12. 1920 682/1920 Sb.
Zákon , kterým se stanoví rozpočet a rozpočet státních investicí pro tento rok
 
Částka 144
pdf 1455 kB
31. 12. 1920 683/1920 Sb.
Zákon o opatření strojených hnojiv v roce 1921
684/1920 Sb.
Zákon , kterým se opravuje § 7 opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, čís. 583 Sb. z. a n., o měně na Československém Těšínsku
685/1920 Sb.
Zákon , jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, č. 446 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva při vyměření a vymáhání dávek, na rok 1920
686/1920 Sb.
Zákon o zřízení Ředitelství státního dluhu republiky Československé
687/1920 Sb.
Zákon , jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu
688/1920 Sb.
Zákon , jímž se upravuje clo na automobily
689/1920 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákonů o pojištění dělníků pro případ nemoci
690/1920 Sb.
Zákon o převzetí soukromých železnic do správy státní
691/1920 Sb.
Zákon , kterým se určuje podle §u 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n., doba organisace řádných soudů I. a II. stolice a veškerých soudů vojenských
692/1920 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby jmenovala ústřední správní komisi pro sjednocenou obec pražskou
693/1920 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 5. února 1920, č. 89 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákona o pensijním pojištění (zákon z 16. prosince 1906, č. 1 ř. z. z roku 1907, a císařského nařízení z 25. června 1914, č. 138 ř. z.)
694/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII. z roku 1875 (obchodnímu zákonu)
695/1920 Sb.
Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907
696/1920 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje platnost a současně též částečně mění nařízení ze dne 23. března 1920, č. 177 Sb. z. a n., o zlušlechťovacím řízení vyšívacím
697/1920 Sb.
Nařízení o zastavení působnosti porot na Slovensku a v Podkarpatské Rusi, jakož i v obvodech některých sborových soudů I. stolice v Čechách a na Moravě