Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1921

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 239 kB
7. 1. 1921 1/1921 Sb.
Nařízení , jímž se vydáva statut pro opatření strojených hnojiv v roce 1921
3/1921 Sb.
Nařízení , kterým provádí se zákon ze dne 16. března 1920, č. 167 Sb. z. a n., o prozatimní úpravě činnosti advokátních a notářských komor na Slovensku
2/1921 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 7. dubna 1920, čís. 212 Sb. z. a n., o obchodu surovými kožemi
4/1921 Sb.
Nařízení , kterým se sanoví nové úřední tituly pro úředníky evidence katastru daně pozemkové v republice Československé
 
Částka 2
pdf 103 kB
9. 1. 1921 5/1921 Sb.
Nařízení o likvidaci Československé komise pro hospodaření ovocem a zeleninou při ministerstvu pro zásobování lidu v Praze a odboček téže v Brně, v Bratislavě a ve Znojmě
6/1921 Sb.
Nařízení , kterým se odvolávají mimořádná opatření, zavedená vládním nařízením ze dne 12. prosince 1920, č. 636 Sb. z. a n., pro obvody okresních správ politických v Hořovicích, Karlíně, na Kladně, v Kralupech n. Vlt., na král. Vinohradech, v Lounech, Mělníku, Rakovníku, ve Slaném, na Smíchově a Žižkově
 
Částka 3
pdf 286 kB
14. 1. 1921 8/1921 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví den návratu ruských legií podle § 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 194 Sb. z. a n.
10/1921 Sb.
Nařízení , jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus prodlužují lhůty stanovené v opatření Stálého výboru Národního shromáždění podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října 1920, č. 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů
7/1921 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 687 Sb. z. a n., jímž se ruší nebo mění některá ustanovení zákona o dani z lihu
9/1921 Sb.
Nařízení , jímž stran okresu Iľavského na Slovensku doplňují se vysvětlivky k přílohám A. a B. opatření Stálého výboru Národního shromaždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 8. října1920, čís, 586 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného z polních hospodářství a zemědělských pozemků a o obnově drobných zemědělských pachtů
 
Částka 4
pdf 488 kB
15. 1. 1921 11/1921 Sb.
Vyhláška o zavedení jednotného vzorce pro sestavu závěrečných účtů akciových bank a předkládání povinných výkazů
 
Částka 5
pdf 201 kB
19. 1. 1921 12/1921 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 23. května 1919, č. 282 Sb. z. a n., o úlevách při přijímání legionářů do státních úřadů
13/1921 Sb.
Nařízení o úředním titulu odborných soudců laiků
14/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň z příjmu (dôchodkovou), majetkovou a z válečných zisků se sídlem v Munkačevě, Hustoji a Rahově
15/1921 Sb.
Nařízení o změně nejvyšších cen piva
 
Částka 6
pdf 207 kB
22. 1. 1921 16/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí § 3, 4 a 5 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
17/1921 Sb.
Nařízení o náhradních dávkách z věcí obsahujících přísadu cukru a alkoholu nebo z nich vyrobených
 
Částka 7
pdf 1607 kB
29. 1. 1921 19/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení obvodových úřadoven v Brně, Trenčanských Teplicích a Užhorodě
20/1921 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí a osad povolených v roce 1920
21/1921 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají předpisy o ochraně před morem skotu a doplňují zákon ze dne 29. února 1880, č. 37 ř.z., o ochraně před morem skotu a tlumení tohoto moru, a zák. čl. VII. z r. 1888 o úpravě zvěrolékařství
22/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění §§ 3 a 4 zákona ze dne 1. června 1913, č. 28 zák. a nař. slez., o dávce z výkonu práva honebního ve Slezsku
23/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění § 42 honebního zákona slezského ze dne 13. ledna 1903, č. 42 zák. a nař. slez., a článek I., § 1, zákona ze dne 4. října 1910. č. 55 zák. a nař. slez.
24/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí ve Slezsku dávka za zábav
25/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí ústavní zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 234 Sb. z. a n., o zastoupení sibiřských legionářů v poslanecké sněmovně
26/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravují předpisy o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi Pozn.: ust. § 1 nabývá účinnosti už dnem 29.1.1921;
27/1921 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užíti dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 116,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
28/1921 Sb.
Vyhláška o tom, které obce v Čechách jsou pověřeny vyměřováním a vybíráním zemské a obecní dávky z přírůstku hodnoty nemovitostí
29/1921 Sb.
Nařízení o úpravě instančního pořadu v záležitostech zdravotnických a živnostenských v municipálních městech Bratislavě a Košicích
30/1921 Sb.
Nařízení o částečné onerositě platů členů vlády
18/1921 Sb.
Nařízení , jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř.z., a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko
 
Částka 8
pdf 108 kB
1. 2. 1921 31/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují předpisy o omezení spotřeby masa a tuků
32/1921 Sb.
Nařízení o zkušebních taxách za theoretické zkoušky za státní účtovědy
33/1921 Sb.
Nařízení o příplatku rychlostním za dodané obilí
34/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvolňuje obchod zvěří
 
Částka 9
pdf 980 kB
4. 2. 1921 35/1921 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
36/1921 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající
37/1921 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé
 
Částka 10
pdf 117 kB
4. 2. 1921 38/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem
39/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prozatímně upravují poplatky soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení nesporném Pozn.: neplatí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi;
40/1921 Sb.
Zákon o zcizení státního nemovitého majetku
 
Částka 11
pdf 609 kB
9. 2. 1921 41/1921 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1921
42/1921 Sb.
Nařízení o vydání státovek po 5000 korunách československých
43/1921 Sb.
Vyhláška o vydání 5000korunových státovek s datem 6. července 1920
44/1921 Sb.
Nařízení , jímž se obmezuje dovoz a přijímání drobných mincí korunové měny rakousko- uherské
45/1921 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za půjčku fondu všeobecné nemocnice v Praze u Zemské banky království Českého až do výše 8 000.000 Kč
46/1921 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 8. litopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., vydané k provedení zákona ze dne 15. července 1919, č. 414 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
47/1921 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje obor působnosti živnostenských inspektorů na Slovensku
48/1921 Sb.
Zákon o zvýšení zaopatřovacích požitků vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání, jejich vdovám a sirotkům, ivalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímajíc válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n. - a patentálním invalidům, jimž jsou vyměřeny požitky zaopatřovací podle dosud platných vojenských zaopatřovacích zákonův a nařízení
 
Částka 12
pdf 674 kB
12. 2. 1921 49/1921 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví organizační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným v Podkarpatské Rusi
50/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje prodej vepřového masa na Moravě
51/1921 Sb.
Vyhláška , že pozbyly platnosti úmluvy k zamezení dvojího zdanění, uzavřené mezi bývalým Rakouskem a Uhrami
52/1921 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje zákaz prodeje snímaného vepřového masa
 
Částka 13
pdf 1856 kB
16. 2. 1921 53/1921 Sb.
Nařízení , jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý
 
Částka 14
pdf 292 kB
16. 2. 1921 54/1921 Sb.
Nařízení o zřízení "Československé ústřední rady železniční" a "Ředitelství rad železničních"
 
Částka 15
pdf 376 kB
18. 2. 1921 55/1921 Sb.
Nařízení o praktických zkouškách statistických
56/1921 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví přejímací ceny strojených hnojiv, ohospodařovaných komisí pro strojená hnojiva
57/1921 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se zákaz používání cukru k živnostenské výrobě některých druhů zboží
58/1921 Sb.
Zákon o mimořádné výpomoci vojenským gážistům a čekatelům ve výslužbě, invalidním poddůstojníkům z povolání a jejich pozůstalým, invalidům ze stavu mužstva neb jejich pozůstalým - vyjímaje válečné poškozence neb jejich pozůstalé, pro něž platí zákon ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n. - a pak patentálním invalidům a osobám požívajícím pouze darů z milosti
59/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení § 24, odst. 2, zákona ze dne 18. února 1878, č. 30 ř.z., o sestavení seznamu znalců v řízení týkajícím se vyvlastnění k účelům vystavění a provozování železnic
60/1921 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví den účinnosti některých ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n.
61/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu luštěninami, prosem, pohankou a konopným semenem, jakož i výrobky z těchto plodin
62/1921 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku upravenému vládním nařízením ze dne 12. května 1919, č. 379 Sb. z. a n.
63/1921 Sb.
Nařízení o nejvyšších cenách piva
 
Částka 16
pdf 566 kB
23. 2. 1921 64/1921 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví doba, kdy zaniká působnost nařízení, upravujících mzdové a pracovní poměry v podnicích, jež slouží vojenským účelům
65/1921 Sb.
Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
66/1921 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje zánik závazku k válečným úkonům a činí přechodná opatření
67/1921 Sb.
Zákon o oběhu československých státovek na Hlučínsku, Vitorazsku s Valčickem, Československém Těšínsku, Podkarpatské Rusi a Slovensku , pokud na těchto dvou územích okolkování bankovek podle zákona z 25. února 1919, čís. 84 Sb. z. a n., provedeno nebylo
68/1921 Sb.
Vyhláška o stanovách fondu československých legionářů při státním pozemkovém úřadě v Praze
69/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje nejvyšší ceny droždí, stanovené nařízením ze dne 1. července 1920, čís. 419 Sb. z. a n.
70/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
 
Částka 17
pdf 356 kB
26. 2. 1921 71/1921 Sb.
Nařízení o obecních a obvodních natářích v území Podkarpatské Rusi
72/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 27. února 1920, č. 130 Sb. z. a n., upravujícího poměry a platy kancelářského pomocného personálu v státních úřadech a ústavech
73/1921 Sb.
Nařízení o zvýšení poplatků kontrolních (puncovních) a stanovení poplatku manipulačního
74/1921 Sb.
Vyhláška o platnosti nových úředních puncovních značek a o značce zásobní
75/1921 Sb.
Vyhláška o změnách v organisaci celních úřadů v obvodu zemského finančního ředitelství v Praze a Brně
 
Částka 18
pdf 187 kB
28. 2. 1921 76/1921 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákon ze dne 25. června 1919, č. 378 Sb. z. a n., ohledně ohlašování nájmu a pachtu a ohledně změn poplatků ze smluv nájemních a pachtovních
77/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se odsunuje pro některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.
78/1921 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby vydala sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří
79/1921 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování
80/1921 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se přepočítací kursy hodnot vyjádřených v cizozemské měně pro poplatky stupnicové a pro poplatky, které dlužno zapravovati podle cís. nař. ze dne 15. září 1915, č. 280 ř. z., přímo bez úředního vyměření
 
Částka 19
pdf 858 kB
2. 3. 1921 81/1921 Sb.
Zákon , kterým se stanoví dodatek ke státnímu rozpočtu na rok 1920 a k finančnímu zákonu ze dne 29. ledna 1920, č. 104 Sb. z. a n.
 
Částka 20
pdf 161 kB
2. 3. 1921 82/1921 Sb.
Nařízení o soudcovském příročí pro živnostníky poškozené válkou
83/1921 Sb.
Vyhláška o vzájemnosti vůči republice Rakouské v příčině společností s ručením omezeným
84/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu kukuřicí v Čechách, na Moravě, ve Slezsku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 21
pdf 665 kB
10. 3. 1921 85/1921 Sb.
Zákon o dani z obchodu cennými papíry
86/1921 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice
87/1921 Sb.
Zákon , kterýmž se mění § 54, odst. 1., zákona ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru daně pozemkové
88/1921 Sb.
Vyhláška o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé, splatných 15. prosince 1921
 
Částka 22
pdf 266 kB
10. 3. 1921 89/1921 Sb.
Nařízení , jímž doplňuijí se §§ 48, 49 a 31 stanov Hypoteční banky království Českého stanovením zásad, podle kterých Hypoteční banka může poskytovati zápůjčky za účelem zapravení dávky z majetku a přírůstku, a jimž se zápůjčkám těm přiznávají výhody podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb. z. a n.
90/1921 Sb.
Nařízení , kterým se opravuje a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. února 1921, č. 70 Sb. z. a n., jím žse provádějí §§ 6, 10 a 12 zákona ze dne 22. prosince 1920, čís. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
91/1921 Sb.
Nařízení ku provedení § 1, odst. 5., zákona ze dne 15. května 1919, č. 262 Sb. z. a n., o zkoušce aktuárské
92/1921 Sb.
Nařízení o zrušení zákazu jízdy soukromými osobními automobily
93/1921 Sb.
Nařízení o zřízení nových úřadů k provedení stavby železných drah dle zákona ze dne 30. března 1920, č. 235 Sb. z. a n.
 
Částka 23
pdf 294 kB
19. 3. 1921 94/1921 Sb.
Zákon o ražbě drobných mincí
95/1921 Sb.
Nařízení o poskytnutí výpomoci Starodružinníkům
96/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku upravenému vládním nařízením ze dne 12. května 1919, čís. 379 Sb. z. a n.
97/1921 Sb.
Nařízení o stažení státovek na 5000 Kč s datem 15. dubna 1919
98/1921 Sb.
Nařízení , kterým se dočasně zastavuje účinnost několika předpisů o obchodování hovězím dobytkem a o zásobování hovězím masem a masnými výrobky
 
Částka 24
pdf 227 kB
21. 3. 1921 99/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, čís. 2 a 3 Sb. z. a n. z roku 1920, o odpočivných požitcích státních zaměstnanců
 
Částka 25
pdf 595 kB
21. 3. 1921 100/1921 Sb.
Zákon o stavebním ruchu
 
Částka 26
pdf 267 kB
31. 3. 1921 101/1921 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta ku zřízení pobočného úřadu šekového v Brně, stanovená v čl. 1 zákona ze dne 11. března 1919, č. 140 Sb. z. a n.
102/1921 Sb.
Zákon , jímž se poskytují daňové výhody pro stvabu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů
103/1921 Sb.
Nařízení , jímž doplňuje se nařízení vlády ze dne 4. března 1920, č. 154 Sb. z. a n., obsahující prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 7. října 1919, č. 541 Sb. z. a n., a k zákonu ze dne 18. prosince 1919, č. 25 Sb. z. a n. z roku 1920 (novele)
104/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň důchodkovou, majetkovou a z válečných zisků ve finančním okrese Bratislava
105/1921 Sb.
Vyhláška o vydání Statistického seznamu zboží pro zahraniční obchod
106/1921 Sb.
Nařízení , kterým se dočasně zrušují v Čechách, na Moravě a ve Slezsku zavedené uhlenky a odběrné listy
 
Částka 27
pdf 1131 kB
26. 3. 1921 107/1921 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o státním občanství a ochraně menšin
108/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 16. dubna 1919, č. 215 Sb. z. a n., doplněný zákonem z 11. července 1919, č. 387 Sb. z. a n. (zákon záborový)
 
Částka 28
pdf 655 kB
31. 3. 1921 109/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 22. prosnce 1920, čís. 686 Sb. z a n., o zřízení a působnosti Ředitelství státního dluhu v Praze
110/1921 Sb.
Nařízení o vysvědčeních na odchodnou bývalé c. a k. námořní strojnické školy v Pulji jako dokladech, jež částečně nahrazují průkaz způsobilsoti pro nastoupení živností zámečníků a mechaniků
111/1921 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje Komise pro strojená hnojiva, zřízená nařízením ze dne 23. listopadu 1918, č. 48 Sb. z. a n., a působnost její se přenáší na fond pro opatření strojených hnojiv
112/1921 Sb.
Nařízení o omezení výroby a o nejnižší hutnotě piva
113/1921 Sb.
Nařízení , jímž se zrušují další nařízení o omezení obchodu dobytkem, masem a masovými výrobky a o omezení porážky dobytka
114/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 25. února 1920, čís. 143 Sb. z. a z., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku
115/1921 Sb.
Zákon o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé
 
Částka 29
pdf 605 kB
31. 3. 1921 116/1921 Sb.
Zákon o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených
117/1921 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím
118/1921 Sb.
Zákon o omezení práva stěhovacího
119/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, čís. 331 Sb. z. a n., o zemském správním výboru pro Čechy
120/1921 Sb.
Zákon , kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou
121/1921 Sb.
Zákon upravující starší smlouvy o těžbě dříví
 
Částka 30
pdf 89 kB
31. 3. 1921 122/1921 Sb.
Nařízení o obnovení působnosti porot
123/1921 Sb.
Zákon o všeobecné dani výdělkové pro rok 1921
 
Částka 31
pdf 1134 kB
5. 4. 1921 124/1921 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského
125/1921 Sb.
Vyhláška o povinném používání poštovního úřadu šekového ke skládání a výplatám hotovosti hromadných sirotčích pokladen a civilních soudních deposit a o zasílání cenných papírů, vkladních knížek, kuponů a listin poštou
126/1921 Sb.
Zákon o státní investiční půjčce dopravní
127/1921 Sb.
Zákon , kterým se povoluje úvěr k částečné úhradě nekryté potřeby vojenské správy, způsobené válečnými poměry na Slovensku v roce 1919
128/1921 Sb.
Zákon o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin
129/1921 Sb.
Zákon o trestních pracovních oddílech, částečném vyloučení podmíněného odsouzení a obmezeném odkladu a přerušení trestu při trestných činech pro válečnou lichvu a podloudný vývoz
130/1921 Sb.
Zákon , kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
 
Částka 32
pdf 318 kB
5. 4. 1921 131/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 11 zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v roce 1921
132/1921 Sb.
Nařízení o drahotních přídavcích k důchodům vypláceným na Hlučínsku Všeobecným pensijním ústavem podle § 8 nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n.
133/1921 Sb.
Vyhláška o spotřební dávce moučné pro nesamozásobitele
134/1921 Sb.
Nařízení , jímž se vydává řád pro uchazeče o úvěr dle zákona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy
 
Částka 33
pdf 120 kB
7. 4. 1921 135/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu kukuřicí na Slovensku
136/1921 Sb.
Nařízení , jímž se povoluje přezimovací příplatek za dodané brambory sklizně 1920
137/1921 Sb.
Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu textilní
138/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení ředitelství potravní daně v Praze
 
Částka 34
pdf 103 kB
9. 4. 1921 139/1921 Sb.
Nařízení o použití cukrovky ze sklizně 1921
140/1921 Sb.
Vyhláška , že se opravuje chyba ve vyhlášce ze dne 17. prosince 1920, č. 645 Sb. z. a n., o povinném placení daní, poplatků a dávek platenkami a šekovým řízením poštovního úřadu šekového
141/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zvyšuje úrok z dobrovolných splátek na dávku z majetku a přírůstku na majetku placených hotovými
 
Částka 35
pdf 1049 kB
14. 4. 1921 142/1921 Sb.
Nařízení , kterým se ustanovují sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří v obvodech vrchních zemských soudů v Praze a v Brně
143/1921 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 17. února 1921, č. 85 Sb. z. a n., o dani z obchodu cennými papíry
144/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, č. 627 Sb. z. a n., o rozdílení a vydávání demobilisovaných koní zájemníkům
145/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují §§ 3 a 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. května 1919, č. 253 Sb. z. a n., o obchodu lučebninami
146/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvolňuje obchod bramborovou sadbou ze sklizně 1920
147/1921 Sb.
Nařízení , kterým se uvolňuje obchod olejnatými plodinami
 
Částka 36
pdf 273 kB
16. 4. 1921 148/1921 Sb.
Nařízení o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborové a jejím potírání
149/1921 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění, po případě doplňují nařízení vládní ze dne 28. listopadu 1919, č. 634 Sb. z. a n., a ze dne 20. srpna 1920, č. 493 Sb. z. a n., o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady státní (Statut Statistické rady státní)
150/1921 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se nařízení presidenta zemské správy politické na Moravě ze dne 13. prosince 1920, čís. 668 Sb. z. a n., o vyznačování důležitých okolností směrodatných pro určení ceny zboží ošacovacího
 
Částka 37
pdf 804 kB
20. 4. 1921 151/1921 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 18. března 1921 č. 124 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského (První prováděcí nařízení)
152/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje částečně znění jeho vyhlášky ze dne 29. listopadu 1920, č. 655 Sb. z. a n., o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků ve finančním okrese Levoča
153/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení druhé komise vyměřující daň výrobkovou III. třídy pro ukládací obvod Bratislava (město)
 
Částka 38
pdf 240 kB
21. 4. 1921 154/1921 Sb.
Zákon , jímž mění se zákon ze dne 9. dubna 1920, č. 254 Sb. z. a n., o vybírání správního příspěvku k úhradě správních výloh, spojených s prováděním §u 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákona přídělového), o prozatímním pachtu, pokud jde o Slovensko a Podkarpatskou Rus
156/1921 Sb.
Zákon , kterým se zrušují ustanovení zemských zákonů na Moravě a ve Slezsku, jimiž jest omezeno právo obcí a silničních výborů k rozvrhu přirážek na rozličné druhy daní
157/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvolňuje obchod rybami sladkovodními
158/1921 Sb.
Zákon o přechodných ustanoveních u daně domovní pro místa spojená s městy Prahou, Brnem a Olomoucem
159/1921 Sb.
Nařízení o zřízení pomocných technických úředníků při státní mincovně a zařazení jich dle § 52 služební pragmatiky do skupin státních úředníků
160/1921 Sb.
Nařízení o prodloužení opční lhůty stanovené v § 4, č. 4., ústavního zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 236 Sb. z. a n.
155/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení §u 1154 b) obč. zákoníka
 
Částka 39
pdf 591 kB
23. 4. 1921 161/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti a soudním řízení v občanských věcech a o projednání pozůstalostí
162/1921 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují, případně mění některá ustanovení nařízení vlády ze dne 7. května 1920, č. 355 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě poměrů průmyslu lihovarského a hospodaření lihem
163/1921 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 3. března 1921, čís. 102 Sb. z. a n., jímž se poskytují daňové výhody pro stavbu budov obytných a budov pro provoz podniků, jakož i pro obnovu starých a pořízení nových strojů
164/1921 Sb.
Vyhláška o změně koncesní listiny pro místní dráhu Nemotice-Koryčany ze dne 21. dubna 1906, č. 88 ř.z., z důvodů zavedení osobní dopravy
165/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí čtvrtá hlava zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., o stavební ruchu
 
Částka 40
pdf 587 kB
27. 4. 1921 166/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům (novela III.)
167/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 18. března 1921, č. 126 Sb. z. a n., o státní investniční půjčce dopravní
169/1921 Sb.
Nařízení , kterým zrušují se některá doposud platná omezení při hospodaření ovocem a zeleninou a ovocnými a zeleninovými výrobky
170/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění ustanovení § 9 vlád. nařízení ze dne 15. července 1920, č. 481 Sb. z. a n., o upotřebení obilí a mlýnských výrobků ke krmení
171/1921 Sb.
Nařízení , kterým prodlužuje se pravomoc státního pozemkového úřadu podle přechodných ustanovení § 63 zákona ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n., na rok 1921, pokud jde o Slezsko a Hlučínsko
172/1921 Sb.
Vyhláška o seznámení a označení titrů předválečného dluhu rakouského a rakousko-uherského, jež jsou v držení neb úschově soudů a jiných státních úřadů, státních ústavů, podniků, fondů a pod. (§§ 11 a 14 vlád. nař. ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n.)
168/1921 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje platnost zákonů o právu tiskovém, spolkovém a shromažďovacím na Hlučínsko
 
Částka 41
pdf 139 kB
29. 4. 1921 173/1921 Sb.
Nařízení , podle kterého se přerušují spory o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
174/1921 Sb.
Nařízení o přejímacích cenách sladovnického ječmene
175/1921 Sb.
Nařízení o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského
176/1921 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 151 Sb. z. a n., o zjištění titrů předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského
 
Částka 42
pdf 1976 kB
2. 5. 1921 177/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvádějí v platnost obchodní úmluva a dopravní úmluva mezi Československem a Francií
178/1921 Sb.
Nařízení o zavedení železničních nákladních listů pro tuzemskou dopravu se zněním slovenským, jakož i slovenským a maďarským, o úpravě dalšího užívání nákladních listů s československým 10haléřovým kolkem a o výměně nákladních listů s kolky býv. Rakouska nebo Uherska
 
Částka 43
pdf 87 kB
4. 5. 1921 179/1921 Sb.
Nařízení o úpravě obchodu vepřovým dobytkem na Moravě
180/1921 Sb.
Nařízení u úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, uzenářské atd. v příští Velké Praze
181/1921 Sb.
Nařízení , jímž se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky vajec, másla, jatečného dobytka všeho druhu včetně koní, masa a masných výrobků, drůbeže a zvěře do pohraničního pásma v Čechách
 
Částka 44
pdf 245 kB
18. 5. 1921 182/1921 Sb.
Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
183/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené na Slovensku
184/1921 Sb.
Nařízení o úpravě vývozu některých životních potřeb do pohraničních okresů moravských
185/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravují školní okresy na Moravě, moravské obvody ve Slezsku to pojímajíc
186/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvolňuje obchod papírem
187/1921 Sb.
Nařízení o zrušení Československého poradního sboru a Komise pro přechodní hospodářství v oboru průmyslu, obchodu a živností
 
Částka 45
pdf 572 kB
21. 5. 1921 188/1921 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. listopadu 1919, č. 613 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení prováděcích nařízení k zákonu ze dne 23. června 1891, č. 89 ř. z., o závazném zkoušení všech ručních střelných zbraní
189/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
190/1921 Sb.
Nařízení o změně sazeb poplatků za úřední jednání evidence katastru daně pozemkové
 
Částka 46
pdf 1142 kB
28. 5. 1921 191/1921 Sb.
Nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n.
192/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Praze
 
Částka 47
pdf 490 kB
28. 5. 1921 193/1921 Sb.
Nařízení o zvýšení valutového příplatku k celním sazbám
194/1921 Sb.
Nařízení o zřízení nového okresního soudu v českém Těšíně
195/1921 Sb.
Nařízení o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Moravské Ostravě
196/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu tuky, oleji a mastnotami průmyslovými a sodou krystalovou a převzetí zásob Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v likvidaci
 
Částka 48
pdf 443 kB
31. 5. 1921 197/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 11. března 1921, č. 100 Sb. z. a n., o stavebím ruchu, v hlavě III. (cenové soudy §§ 18-22)
198/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje na některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.
199/1921 Sb.
Vyhláška o působnosti ministra s plnou mocí pro správu Slovenska při zkouškách aktuárských na Slovensku
200/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění výroby mýdla, mýdlových prášku, pracích a čisticích prosttředků
201/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1921
202/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n., jímž se rozšiřuje působnost knihovního zákona ze dne 25. července 1871, č. 95 ř.z., a zákonů a nařízení s ním souvisejících na Hlučínsko
 
Částka 49
pdf 4889 kB
4. 6. 1921 203/1921 Sb.
Nařízení o dopravním řádě pro železnice v Československé republice
204/1921 Sb.
Nařízení o přechodných změnách jednotlivých předpisů železničního dopravního řádu
 
Částka 50
pdf 546 kB
6. 6. 1921 205/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 36 zákona ze dne 11. března 1921, čís. 100 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
206/1921 Sb.
Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1921
207/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okresy Hlohovec, Nové Město n. V., Prievidza, Velké Topolčany, Nitra a nové Zámky
 
Částka 51
pdf 619 kB
14. 6. 1921 208/1921 Sb.
Nařízení , jímž se určuje počátek účinnosti a provádí zákon ze dne 17. března 1921, č. 128 Sb. z. a n., o uznávání původnosti odrůd, uznávání osiva a sádí a zkoušení odrůd kulturních rostlin
209/1921 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví tituly pro kancelářské úředníky na státních školách průmyslových, odborných a obchodních
210/1921 Sb.
Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu oděvu a prádla
211/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o pamětních knihách obecních
212/1921 Sb.
Nařízení , jímž mění se nařízení vlády republiky Československé ze dne 5. listopadu 1919, č. 607 Sb. z . a n., provádějící zákon o veřejných knihovnách obecních ze dne 22. července 1919, č. 430 Sb. z. a n.
 
Částka 52
pdf 456 kB
17. 6. 1921 213/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. října 1919, č. 601 Sb. z. a n. , ve znění posléze upraveném nařízení vlády republiky Československé ze dne 14. srpna 1920, č. 487 Sb. z. a n., o statistice zahraničního obchodu
214/1921 Sb.
Nařízení o zatímním rigorosním řádu fakult přírodovědeckých
215/1921 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
216/1921 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednáného pro vojenskou správu
 
Částka 53
pdf 29 MB
22. 6. 1921 217/1921 Sb.
Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Německem a Protokol, podepsané ve Versailles dne 28. června 1919
 
Částka 54
pdf 181 kB
27. 6. 1921 218/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř. z., a zák. čl. XXXVII. z r. 1876 (obchodnímu zákonu)
219/1921 Sb.
Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907
220/1921 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje a opravuje vládní nařízení ze dne 14. ledna 1921, č. 17 Sb. z. a n., o náhradních dávkách z věcí obsahujících cukr a alkohol nebo z nich vyrobených
221/1921 Sb.
Vyhláška o působnosti chefa civilní správy Podkarpatské Rusi při zkouškách aktuárských v Podkarpatské Rusi
222/1921 Sb.
Nařízení , kterým mění se některá ustanovení prováděcího nařízení ze dne 7. dubna 1921, č. 143 Sb. z. a n., k zákonu o dani z obchodu cennými papíry
223/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje platnost prozatímních ustanovení o vyklizení místností najatých a pod.
 
Částka 55
pdf 268 kB
30. 6. 1921 224/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921
225/1921 Sb.
Nařízení , kterým mění se nařízení vlády ze dne 6. července 1920, č. 451 Sb. z. a n., o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu
 
Částka 56
pdf 102 kB
6. 7. 1921 226/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1921
227/1921 Sb.
Vyhláška , týkající se mimořádných opatření pro prioritní lhůty, stanovené v Pařížské smlouvě unijní k ochraně živnostenského vlastnictví ve prospěch příslušníků Spojených Států
228/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu tříslovou kůrou (smrkovou a dubovou)
 
Částka 57
pdf 294 kB
14. 7. 1921 229/1921 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví den účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., ohledně zřízení sborového soudu v Užhorodě
230/1921 Sb.
Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu elektrickou silou hnané malodráhy o úzkém rozchodu od Sprudelstrasse na Dreikreuzberg v Karlových Varech, pro niž koncese udělena byla vyhláškou ministerstva železnic ze dne 2. září 1913, č. 170 ř.z.
231/1921 Sb.
Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu elektrickou silou hnané malodráhy o úzkém rozchodu od Sprudelstrasse na Dreikreuzberg v Karových Varech, pro niž koncese udělena byla vyhláškou ministerstva železnic ze dne 2. září 1913, č. 170 ř.z.
232/1921 Sb.
Nařízení o nové úpravě tax za zkoušky způsobilosti pro učitelství na středních školách
233/1921 Sb.
Nařízení o nové úpravě tax za zkoušky učitelské způsobilosti pro učitelství na vyšších obchodních školách
 
Částka 58
pdf 269 kB
21. 7. 1921 234/1921 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů ze dne 17. prosince 1919, č. 2 a 3 Sb. z. a n. ex 1920, o odpočivných požitcích státních zaměstnanců
235/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. z. a n., o omezení práva stěhovacího
236/1921 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nové úřední tituly poštovních dopravních úředníků a telegrafních úředníků v oboru poštovní a telegrafní správy Československé republiky
 
Částka 59
pdf 414 kB
22. 7. 1921 237/1921 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921
238/1921 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují předpisy pojišťovacího regulativu o uložení jmění pojišťoven
 
Částka 60
pdf 293 kB
28. 7. 1921 239/1921 Sb.
Nařízení , jímž se opravuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. května 1921, č. 193 Sb. z. a n., o zvýšení valutového příplatku k celním sazbám
240/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu v Podkarpatské Rusi
241/1921 Sb.
Zákon o dohledu k obcím na Slovensku
 
Částka 61
pdf 1105 kB
30. 7. 1921 242/1921 Sb.
Zákon o dopravních daních
243/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních, a určuje den jeho účinnosti
244/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi některá ustanovení o kolcích a bezprostředních poplatcích
 
Částka 62
pdf 575 kB
4. 8. 1921 245/1921 Sb.
Zákon o státních hranicích
246/1921 Sb.
Zákon o zřízení aktuárských úředníků u báňských úřadů
247/1921 Sb.
Zákon o mimořádné župní přirážce na Slovensku
248/1921 Sb.
Zákon o dalším prozatimním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
249/1921 Sb.
Zákon o zcizení státního nemovitého majetku
250/1921 Sb.
Zákon o směně státního nemovitého majetku
251/1921 Sb.
Organizační řád , jímž se ze státní služby a ze služby v podnicích a fondech státem spravovaných odstraňuje úřední název "sluha" a nahrazuje pojmenováním "zřízenec"
252/1921 Sb.
Zákon , jímž se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
 
Částka 63
pdf 1121 kB
4. 8. 1921 256/1921 Sb.
Zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských
253/1921 Sb.
Úmluva Československo-Německá o přenesení soudnictví na Hlučínsku
254/1921 Sb.
Zákon o ochraně hraničních mezníků trigonometrických značek
255/1921 Sb.
Zákon , kterým se zavádí 24hodinové počítání času
257/1921 Sb.
Zákon o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních
258/1921 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení sousstavné elektrisace
 
Částka 64
pdf 250 kB
5. 8. 1921 259/1921 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně vzorků a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 469 Sb. z. a n.
260/1921 Sb.
Zákon , jímž se mění § 7 uvozovacího zákona k obchodnímu zákonu ze 17. prosince 1862, č. 1 ř.z. z roku 1863, ve znění cís. nařízení z 11. července 1898, č. 124 ř.z., a § 5 zák. čl. XXXVII (obchodního zákona) z roku 1875
261/1921 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje platnost předpisů o ochraně známek a částečně se mění ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 471 Sb. z. a n.
262/1921 Sb.
Zákon , kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty
 
Částka 65
pdf 1102 kB
9. 8. 1921 263/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se opravují chyby ve vyhlášce téhož ministerstva ze dne 26. února 1921, č. 86 Sb. z. a n., jíž se stanoví pohraniční pásmo na Moravě proti Rakousku a vyhlašují celní silnice
264/1921 Sb.
Nařízení o nových úředních blanketech směnečných a o výměně starých úředních blanketů směnečných
265/1921 Sb.
Nařízení o nových úředních blanketech pro kupecké poukázky na plnění peněžitá se splatností nejvýše na 8 dní obmezenou a o výměně starých úředních blanketů pro takovéto poukázky
266/1921 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 16. března 1921, č. 116 Sb. z. a n., o splatnosti přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků a příspěvků, pak o úrocích z prodlení a úrocích náhradních z těchto dávek, jakož i z poplatků přímo placených
267/1921 Sb.
Zákon o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
268/1921 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních ženské průmyslové školy ve Veselí n. M.
 
Částka 66
pdf 7116 kB
20. 8. 1921 269/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí branný zákon republiky Československé ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n. (Branné předpisy)
 
Částka 67
pdf 543 kB
16. 8. 1921 270/1921 Sb.
Nařízení o úpravě veřejného zásobování obilím a mlýnskými výrobky pro hospodářské období 1921/22
 
Částka 68
pdf 1061 kB
20. 8. 1921 271/1921 Sb.
Nařízení o doplnění vysvětlivek k celnímu sazebníku
272/1921 Sb.
Nařízení o výrobě lihu z ovoce, bobulí a vína
273/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prozatímně upravují poplatky veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
274/1921 Sb.
Nařízení , kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
275/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 269 Sb. z. a n., pokud jde o manipulanty a diurnisty úřadů a ústavů bývalého uherského státu
276/1921 Sb.
Nařízení o zřízení právnické fakulty Komenského university v Bratislavě
277/1921 Sb.
Nařízení o zřízení nového krajského soudu a státního zastupitelství v Klatovech
278/1921 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují a mění organisační řády pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozených
279/1921 Sb.
Nařízení o výplatě československých cenných papírů v Německu
280/1921 Sb.
Vyhláška o úmluvě s říší Německou ze dne 17. prosince 1920, kterou se podle č. 297. a 298. mírové smlouvy Versailleské uvolňují některé československé cenné papíry říšskoněmeckých příslušníků
 
Částka 69
pdf 294 kB
31. 8. 1921 281/1921 Sb.
Nařízení o provedení likvidace Státního obilního ústavu v Praze a jeho zemských odboček v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě
282/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 651 Sb. z. a n., o zrušení okresního soudu v Kosině, o nové úpravě obvodů okresních soudů v Užhorodě, Munkačevě, Beregszázu, Velkém Sevljuši a Tačevě, o nové úpravě obvodů sborových soudů v Beregszázu, Užhorodě, Hustu a sedrie v Košicích
283/1921 Sb.
Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu zboží sklářského
284/1921 Sb.
Nařízení , jímž se zakazuje výroba sladké smetany, zejména šlehačky, jakož i jogurtu ve Velké Praze
285/1921 Sb.
Vyhláška o způsobu vymílání a o přidělovacích cenách obilí
286/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje působnost československé komise lihové
287/1921 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nové úřední tituly pro agrární geometry (technnické úředníky) skupiny B státních úředníků při státních úřadech pro agrární operace
 
Částka 70
pdf 1509 kB
6. 9. 1921 288/1921 Sb.
Zákon , jímž se cilvilním a vojenským státním zaměstnancům, jakož i zaměstnancům v podnicích a fondech státem spravovaných povoluje mimořádna výplata jednoměsiční částky nouzových výpomocí stanovených zákonem ze dne 25. listopadu 1920, č. 625 Sb. z. a n.
289/1921 Sb.
Zákon , jímž se upravují přídavky a výpomoci zřízenců a pensistů obecních a okresních v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a jich pozůstalých
290/1921 Sb.
Zákon , jímž se částečně pozměňuje a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1918, č. 93 Sb. z. a n., o platu presidenta Československé republiky
291/1921 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
292/1921 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů východočeské 5%ní zemské investiční zápůjčky elektrisační z r. 1921 v úhrnné jmenovité hodnotě 30 milionů korun k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
293/1921 Sb.
Zákon , jímž se mění ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř.z., o osobních daních přímých
294/1921 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o přímých daních platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a stanoví se válečná přirážka k dani dôchodkové (z příjmu) za léta 1921 až 1923
295/1921 Sb.
Zákon o poplatku ze služebních smluv
296/1921 Sb.
Zákon , kterým se pozměňují ustanovení §§ 32, 33, 34, 35, 40, 45, 48 a 49 zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství Pozn.: Ustanovení čl.VII. a VIII. nabývají účinnosti dnem 6.9.1921
297/1921 Sb.
Zákon o povinném známkování chmele
298/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravují na základě §u 7 zák. ze dne 17. prosince 1919, č. 3 Sb. z. a n. z r. 1920 na Slovensku odpočivné a zaopatřovací požitky bývalých státních zaměstnanců a jich pozůstalých systému uherského, zařizuje súčtování záloh řečeným osobám na tuto úpravu poskytnutých, připravuje provedení zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., a zavádějí ve smyslu čl. X. zák. ze dne 17. prosince 1919, č. 2 Sb.z. a n. z r. 1920, některá pravidla platná na území republiky mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus
 
Částka 71
pdf 1512 kB
6. 9. 1921 299/1921 Sb.
Zákon o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
300/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona o úrazovém pojištění dělníků
301/1921 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje úsporná parlamentní komise
302/1921 Sb.
Zákon , kterým se pozměňují některá ustanovení zák. čl. I z roku 1890, jednajícího o veřejných silnicích a mýtech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
303/1921 Sb.
Zákon o prozatimním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
304/1921 Sb.
Zákon o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
305/1921 Sb.
Zákon , kterým se vydávají prozatimní ustanovení o veřejných notářích na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
306/1921 Sb.
Zákon o zřízení "Nadání Arnošta Denise"
307/1921 Sb.
Zákon o poskytnutí státní zápůjčky Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze
308/1921 Sb.
Zákon o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství
309/1921 Sb.
Zákon proti útisku a na ochranu svobody ve shromážděních
310/1921 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta k přihláškám o důchod podle zákona o požitcích válečných poškozenců a upravuje vyplácení drahotní přirážky k jejich důchodům
311/1921 Sb.
Zákon o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. čl. LIII. z roku 1907
312/1921 Sb.
Zákon , kterým se povoluje úvěr pro pořízení první části augmentační zásoby oděvu a výstroje pro mužstvo
313/1921 Sb.
Zákon o obnově drobných zemědělských pachtů
314/1921 Sb.
Zákon , jímž se povoluje státní příspěvek na provedení zajišťovacích a opravných prací nouzových na moravských vodotocích
 
Částka 72
pdf 2406 kB
8. 9. 1921 315/1921 Sb.
Nařízení o doplnění celního sazebníku a vysvětlivek k němu
316/1921 Sb.
Zákon o dani zapalovadel
317/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. asrpna 1921, č. 316 Sb. z. a n., o dani zapalovadel
318/1921 Sb.
Nařízení , kterým se pověřuje sedrie v Báňské Bystřici pravomocí ve věcech horních obvodu komárenského
319/1921 Sb.
Vyhláška o právu Evangelické církve bratrské (Ochranovské církve bratrské) na užívání dalšího názvu "Jednota bratrská"
320/1921 Sb.
Zákon , jímž se povoluje úvěr k boji proti nákazám zvířecím, zvláště proti moru skotu
321/1921 Sb.
Zákon o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové, kterým se mění zákon ze dne 11. prosince 1919, čís. 658 Sb. z. a n., a zákon ze dne 29. ledna 1920, čís. 70 Sb. z. a n., o všeobecné dani z převodu statků a z pracovních výkonů a o dani přepychové
 
Částka 73
pdf 317 kB
5. 9. 1921 322/1921 Sb.
Zákon o podpoře nezaměstnaných
 
Částka 74
pdf 279 kB
6. 9. 1921 323/1921 Sb.
Zákon , kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
324/1921 Sb.
Nařízení , jímž provádí se zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 266 Sb., o názvech měst, obcí, osad a ulic, jakož i označování obcí místními tabulkami a číslování domů
325/1921 Sb.
Zákon , kterým se povoluje úvěr k úhradě potřeby státní správy železniční na opatření vozidel v roce 1921
 
Částka 75
pdf 238 kB
12. 9. 1921 326/1921 Sb.
Zákon Novelizace zákonů o solním monopolu
327/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 326 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákonů o solním monopolu
328/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění prodeje tabáku
 
Částka 76
pdf 2413 kB
14. 9. 1921 329/1921 Sb.
Zákon o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním
330/1921 Sb.
Zákon o závodních výborech Pozn.: ust. §§ 5 a 6 nabývají účinnosti až dnem 1.7.1922;
331/1921 Sb.
Zákon o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za rok 1921 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus
332/1921 Sb.
Zákon , jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za rok 1921 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních
333/1921 Sb.
Zákon o změně 6% státních pokladničních poukázek za bony Československé republiky
334/1921 Sb.
Zákon , kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní
335/1921 Sb.
Zákon , kterým se pozměňují ustanovení § 5 zákona ze dne 25. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolův a jejich podílu na čistém zisku
336/1921 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení zákona o osobních daních přímých a stanoví se válečná přirážka k dani z příjmu za léta 1921 až 1923 Pozn.: předpis neplatí na Slovensku a v Podkarpatské Rusi;
337/1921 Sb.
Zákon o dani z obohacení
 
Částka 77
pdf 323 kB
15. 9. 1921 338/1921 Sb.
Zákon o dani z vodní síly
339/1921 Sb.
Nařízení o provedení obvodů na územích inkorporovaných a bývalých územích plebiscitních
 
Částka 78
pdf 550 kB
19. 9. 1921 340/1921 Sb.
Úprava týkající se zachování neb obnovy práv ze živnostenského vlastnictví poškozených světovou válkou
341/1921 Sb.
Nařízení , kterým stanoví se nové úřední tituly pro úředníky technické finanční kontroly
342/1921 Sb.
Nařízení o částečném neb úplném prominutí zkoušek předepsaných pro uchazeče o koncesi ku provozování některé živnosti stavební
343/1921 Sb.
Nařízení o cestovmém, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování
344/1921 Sb.
Nařízení o poplatcích za studia na universitách a na vysoké škole zvěrolékařské
 
Částka 79
pdf 556 kB
22. 9. 1921 345/1921 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
346/1921 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající
347/1921 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé
348/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uručje náhrada za vojenskou přípřež v míru
349/1921 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje , aby zatímně upravila obchodní styky s cizinou
 
Částka 80
pdf 3108 kB
26. 9. 1921 350/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v platnost hospodářská dohoda mezi vládami československou a německou, jakož i úmluva o provádění čl. 297. mírové smlouvy Versailleské
351/1921 Sb.
Zákon o úpravě cla na automobily a motory k automobilům
352/1921 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. března 1920, č. 213 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření a obchodu dřevem
 
Částka 81
pdf 151 kB
27. 9. 1921 354/1921 Sb.
Zákon o převzetí statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu
353/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví den, od něhož dlužno počítati šestiměsiční lhůti stanovenou v §u 4, odst. 4., cís. nařízení ze dne 15. září 1915, č. 278 ř.z., o poplatcích z bezúplatných majetkových převodů
 
Částka 82
pdf 547 kB
1. 10. 1921 355/1921 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 18. března 1921, čís. 124 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje, aby zjistila titry předválečného dluhu rakouského, uherského a rakousko-uherského. (Druhé prováděcí nařízení.)
 
Částka 83
pdf 89 kB
1. 10. 1921 356/1921 Sb.
Nařízení , jímž se opět uvolňuje výroba a prodej sladké smetany, zvláště šlehačky, jakož i jogurtu ve Velké Praze
357/1921 Sb.
Nařízení , kterým se uvolňuje obchod se strojenými hnojivy
358/1921 Sb.
Nařízení , týkající se úpravy obchodu cukrem a použití řepy cukrovky
 
Částka 84
pdf 131 kB
10. 10. 1921 359/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zakazuje zpracovati zdravé brambory v průmyslových závodech
360/1921 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňují nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., a ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb.z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z r. 1921
 
Částka 85
pdf 565 kB
10. 10. 1921 361/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů
362/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužují lhůty stanovení článkem VII. nařízení vládního ze dne 21. července 1921, č. 240 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků za podíl jich naturálního výnosu v Podkarpatské Rusi
363/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 3 zákona ze dne 19. března 1920, č. 196 Sb. z. a n.
364/1921 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě o chraně živnostenského vlastnictví, uzavřené dne 20. března 1883 v Paříži Pozn.: aktuální text úmluvy viz vyhl. č. 64/1975 Sb.;
365/1921 Sb.
Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě o registrování továrních a obchodních známek, uzavřené dne 14. dubna 1891 v Madridu Pozn.: aktuální text viz vyhl. č. 65/1975 Sb.;
366/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 303 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 86
pdf 190 kB
18. 10. 1921 367/1921 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
368/1921 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. listopadu 1919, čís. 585 Sb. z. a n., o fysikátní zkoušce zvěrolékařské
369/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky jatečného dobytka včetně jatečných koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla a vajec do pohraničních území republiky
370/1921 Sb.
Nařízení , kterým určuje se titul a způsobilost hospodářských úředníků v ministerstvu spravedlnosti a označení hospodářských úředníků v trestních a polepšovacích ústavech
 
Částka 87
pdf 55 kB
20. 10. 1921 371/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje vyhláška ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníků
372/1921 Sb.
Vyhláška o "Prohlášení mezi Československem a Belgií o vzájemném sdělování si dat, vyplývajících z periodického sčítání lidu"
 
Částka 88
pdf 234 kB
24. 10. 1921 373/1921 Sb.
Nařízení o uvolnění obchodu melasou a osmozovou vodou a o zrušení Československé komise melasové
374/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 2 zák. ze dne 8. července 1902, čís, 144 ř.z., o výhodách pro domy se zdravými a levnými dělnickými byty
375/1921 Sb.
Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu zboží perleťářského
376/1921 Sb.
Nařízení , kterým se nově stanoví správní okres ředitelství pošt a telegrafů v Brně a Opavě
377/1921 Sb.
Nařízení o organisaci poříčních úřadů plavebních pro oblast Labe a Dunaje
378/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje odborná zkouška pro finančí konceptní službu na Slovensku a Podkarpatské Rusi
 
Částka 89
pdf 29 kB
24. 10. 1921 379/1921 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje počátek závazku ke konání válečných úkonů ve smyslu § 2 zákona ze dne 26. prosince 1912, č. 236 ř.z., a § 2 zák. čl. LXVIII. z roku 1912
 
Částka 90
pdf 812 kB
26. 10. 1921 380/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 24 branného zákona ze dne 19. března 1920, č. 193 Sb. z. a n.
 
Částka 91
pdf 65 kB
27. 10. 1921 381/1921 Sb.
Nařízení o omezení cestování do ciziny
382/1921 Sb.
Vyhláška o vyhlášení stanného práva pro obvod Slovenska a Podkarpatské Rusi proti veškerým osobám, podléhajícím trestní soudní pravomoci vojenské
 
Částka 92
pdf 124 kB
27. 10. 1921 383/1921 Sb.
Nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu mobilisace
 
Částka 93
pdf 86 kB
30. 10. 1921 384/1921 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňují některá ustanovení nařízení bývalého ministerstva zemské obrany ze dne 23. ledna 1918, č. 23 ř.z., a bývalého uherského ministerstva zemské obrany, č. 913/1918 H. M., vydaná k §§ 10, 11, 14, 21 a 22 zákonů o válečných úkonech
 
Částka 94
pdf 130 kB
31. 10. 1921 385/1921 Sb.
Nařízení o provedení likvidace Československé komise cukerní
386/1921 Sb.
Nařízení o dočasném zvýšení a změně státního příspěvku vyživovacího
 
Částka 95
pdf 258 kB
3. 11. 1921 387/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se uvěřejňují smlouvy obnovené v poměru k Německu podle čl. 289. mírové smlouvy Versaillesské
388/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění § 4 nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 Sb. z. a n., jímž se uvolňuje obchod parafinem a výrobky parafinovými a dočasně mění úprava hospodaření ostatními minerálními oleji, jich výrobky a benzolem
389/1921 Sb.
Vyhláška o tom, kdy nabývá účinnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 8. srpna 1919, č. 481 Sb. z. a n., o všeobecných občanských legitimacích, na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
390/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 300 Sb. z. a n., o úrazovém pojištění dělníků
 
Částka 96
pdf 242 kB
5. 11. 1921 391/1921 Sb.
Vyhláška , jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
392/1921 Sb.
Nařízení , jímž zrušuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 26. října 1921, č. 381 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny
393/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zmocňují soudní zřízenci jako exekuční výkonní orgánové přijímati hotovosti do 5000 Kč
394/1921 Sb.
Nařízení o výpomoci při škodách válečných
395/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění celní sazebník a doplňují vysvětlivky k němu
396/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví den, od něhož dlužno počítati šestiměsíční lhůtu stanovenou v § 20, odst. 3., uh. zák. čl. XI. z r. 1918 o poplatku za majetkový převod
 
Částka 97
pdf 210 kB
8. 11. 1921 397/1921 Sb.
Nařízení , kterým se mění, resp. doplňuje ustanovení § 8 a § 9 vládního nařízení ze dne 14. dubna 1921, č. 167 Sb. z. a n., o provádění státní investiční půjčky dopravní
398/1921 Sb.
Nařízení , jímž se částečně pozměňuje vládní nařízení ze dne 31. května 1920, č. 372 Sb. z. a n., upravující odpočivné a zaopatřovací požitky příslušníků bývalého úřednictva poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
399/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadních komisí pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okresy Senica, Uh. Skalica a Myjava
400/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje seznam farmaceutických přípravků, jež byly prohlášeny za léčebná vína
 
Částka 98
pdf 1140 kB
10. 11. 1921 401/1921 Sb.
Úmluva bernská o ochraně děl literárních a uměleckých, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908 Pozn.: aktuální znění úmluvy viz vyhl. č. 133/1980 Sb.;
 
Částka 99
pdf 1292 kB
10. 11. 1921 402/1921 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským
 
Částka 100
pdf 257 kB
12. 11. 1921 403/1921 Sb.
Vyhláška o tom, že se pověřuje zemská finanční pokladna v Brně, aby okolkovávala hrací karty
404/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství
405/1921 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují předpisy o úředním ověřování nového systém elektoměrů (elektoměry elektrolytické)
 
Částka 101
pdf 162 kB
14. 11. 1921 406/1921 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví prodejní ceny lihu a lihovin
 
Částka 102
pdf 535 kB
17. 11. 1921 407/1921 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 293 Sb. z. a n., jímž se mění ustanovení § 96 zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř.z., o sobních daních přímých
408/1921 Sb.
Nařízení o zrušení Československé komise pro hospodaření kostmi
409/1921 Sb.
Nařízení o zvýšení tax za zkoušky pro uchazeče o autorisaci civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra)
410/1921 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 12. listopadu 1920, čís. 624 Sb., o úpravě obchodu semenem jetele červeného, vojtěšky a odpady všech jetelů a vojtěšek
411/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí cís. nář. ze dne 14. března 1917, č. 130 ř.z., o oprávnění ku používání názvu "inženýr"
412/1921 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon z 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., pokud se týká zřízenců bývalé finanční stráže
413/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení obvodových úřadoven v Mladé Boleslavi, Českých Budějovicích a Olomouci
414/1921 Sb.
Nařízení o změně sídel a obvodů některých okresních hejtmanství v Čechách
 
Částka 103
pdf 101 kB
18. 11. 1921 415/1921 Sb.
Vyhláška o soupisu pohledávek a závazků v korunách rakousko-uherských mezi obyvateli republiky Československé a království Srbů, Chorvatů a Slovinců
 
Částka 104
pdf 83 kB
19. 11. 1921 416/1921 Sb.
Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
 
Částka 105
pdf 102 kB
24. 11. 1921 417/1921 Sb.
Nařízení , kterým se vydává první dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n., (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku)
418/1921 Sb.
Nařízení , jímž se upravuje úhrn výher při československé třídní loterii
 
Částka 106
pdf 205 kB
24. 11. 1921 419/1921 Sb.
Úprava madridská ze dne 14. dubna 1921, týkající se potlačení nesprávného označení původu zboží, revidovaná ve Washingtoně 2. června 1911, uzavřená mezi Brasilií, Kubou, Španělskem, Francií, Velkou Britanií, Portugalskem, Švýcarskem a Tunisem Pozn.: aktuální znění viz vyhl. č. 64/1963 Sb. a vyhl. č. 68/1975 Sb.;
 
Částka 107
pdf 620 kB
26. 11. 1921 420/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 296 Sb. z. a n. , o změně některých ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1920, č. 260 Sb. z. a n., o úpravě uhelného hospodářství
 
Částka 108
pdf 120 kB
26. 11. 1921 421/1921 Sb.
Vyhláška o utvoření ústřední komise domácké práce pro výrobu obuvi
422/1921 Sb.
Vyhláška o zrušení stanného práva, prohlášeného vyhláškou ze dne 25. října 1921, č. 382 Sb. z. a n.
423/1921 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašují sazby za předměty zásobování ve smyslu §§ 22, 23 a 24 zákonů o válečných úkonech
 
Částka 109
pdf 83 kB
26. 11. 1921 424/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prohlašuje zánik závazku k válečným úkonům, vyhlášeného nařízením vlády republiky Československé ze dne 24. října 1921, č. 379 Sb. z. a n., a činí přechodná opatření
 
Částka 110
pdf 281 kB
29. 11. 1921 425/1921 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží, objednaného pro vojenskou správu
426/1921 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti zákona ze dne 25. února 1920, č. 143 Sb. z. a n., o účasti zaměstnanců při hornictví na správě dolů a jejich podílu na čistém zisku
427/1921 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají ustanovení o volebním řádu do podnikových rad při hornictví
 
Částka 111
pdf 212 kB
30. 11. 1921 428/1921 Sb.
Vyhláška o 6% státní půjčce republiky Československé, spojené se záměnou předválečných státních dluhopisů
429/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 311 Sb. z. a n., o doplnění článku IX. zákona o celní sazbě z 13. února 1906, čís. 20 ř. z., a uher. zák. čl. LIII z roku 1907
 
Částka 112
pdf 116 kB
30. 11. 1921 430/1921 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňuje a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 28. listopadu 1919, čís. 635 Sb. z. a n., o složení a způsobu jednání Státního úřadu statistického (Statut Státního úřadu statistického)
 
Částka 113
pdf 301 kB
6. 12. 1921 431/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení vlády ze dne 31. prosince 1920, č. 678 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z. a n., o způsobu zdaňování piva
432/1921 Sb.
Nařízení o zrušení nejvyšších cen piva
433/1921 Sb.
Vyhláška o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent dle článku 203., al. 2, mírové smlouvy St.-Germainské
434/1921 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují omezení obchodu s výrobky železářských hutí
435/1921 Sb.
Nařízení o zrušení ustanovení o placení kolkových poplatků hotovými penězi
436/1921 Sb.
Nařízení o přeložení sídla slúžnovského úřadu ze Zemanské Oče do města Komárno
 
Částka 114
pdf 203 kB
7. 12. 1921 437/1921 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 295 Sb. z. a n., o poplatku ze služebních smluv
 
Částka 115
pdf 99 kB
10. 12. 1921 438/1921 Sb.
Nařízení , jímž se přenáší vybírání a vymáhání přímých daní v městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku na státní úřady finanční
439/1921 Sb.
Vyhláška o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek ve městech s vlastním statutem v Čechách, na Moravě a ve Slezsku státními úřady berními, pokud se týče berními správami, pak o změně názvů berních úřadů v Brně a Opavě
 
Částka 116
pdf 1246 kB
16. 12. 1921 440/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 19. března 1920, čís. 195 Sb. z. a n., o úpravě služebních požitků československého vojska
441/1921 Sb.
Nařízení o nových kolkových a závěrných známkách na hrací karty
442/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 27. ledna 1920, č. 59 Sb. z. a n., o zřízení Živnostenské rady československé
443/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení odhadní komise pro daň dôchodkovou, majetkovou a z válečných zisků pro berní okres Kapušany
444/1921 Sb.
Vyhláška o zvýšené dávce mouky na vánoce
 
Částka 117
pdf 136 kB
16. 12. 1921 445/1921 Sb.
Nařízení , jímž se opravují nařízení vlády republiky Československé ze dne 25. srpna 1921, č. 346 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany úlev požívající, a ze dne 25. srpna 1921, č. 347 Sb. z. a n., o lékárnické sazbě k rakouské farmakopoei Ed. VIII. pro strany soukromé
446/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení bývalého rakouského ministerstva financí ze dne 25. prosince 1914, č. 2 ř.z. z r. 1915, o náhradě členům komisí pro daň z příjmů za ušlou práci a ušlý výdělek
447/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje nařízení ze dne 17. července 1919, č. 399 Sb. z. a n., k provedení §§ 16 a 26 zákona ze dne 27. května 1919, č. 318 Sb. z. a n., o zajištění půdy drobným pachtýřům, a článku I., E., novely ze dne 1. dubna 1921, č. 166 Sb. z. a n.
448/1921 Sb.
Nařízení o změně hranic slúžnovských okresů sevljušského a hustského
 
Částka 118
pdf 495 kB
16. 12. 1921 449/1921 Sb.
Nařízení o nové úpravě poštovních sazeb
 
Částka 119
pdf 2058 kB
20. 12. 1921 450/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a z pracovních výkonů a o dani přepychové
 
Částka 120
pdf 150 kB
21. 12. 1921 451/1921 Sb.
Nařízení , jímž zrušují se další kategorie pomocných technických úředníků ministerstva zemědělství a úřadů jemu podřízených
452/1921 Sb.
Vyhláška o změně počtu členův odhadní komise pro daň z příjmů v odhadním okresu Brno-město
453/1921 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje nařízení ministerstva financí ze dne 11. června 1883, č. 91 ř. z., provádějící zákon ze dne 23. května 1883, č. 83 ř. z., o evidenci katastru pozemkové daně
 
Částka 121
pdf 127 kB
21. 12. 1921 454/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Užhorodě
455/1921 Sb.
Nařízení o úpravě hmotných poměrů učitelstva škol obecných a měšťanských (občanských) na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi, pokud požívaly státní podpory dle § 12 zák. článku XXVII. z roku 1907
456/1921 Sb.
Nařízení o nové úpravě obvodů okresních soudů v Bratislavě, Pezinku, Galantě a Trnavě
 
Částka 122
pdf 343 kB
21. 12. 1921 457/1921 Sb.
Nařízení , kterým se ku provedení § 14 zákona ze dne 6. února 1920, č. 114 Sb. z. a n., vydávají předpisy o zabezpečení jednotnosti politické správy v sjednocené obci pražské
458/1921 Sb.
Nařízení , kterým upravují se hranice mezi sjednocenou obcí pražskou a obcemi (osadami) Háji-Miličovem, Velkou Chuchlí a Modřany
459/1921 Sb.
Nařízení , kterým přidělují se obce samosprávných okresů král. vinohradského a žižkovského k sousedním okresům, určují se sídla okresních zastupitelstev pro obce okresů karlínského a smíchovského a mění se hranice soudních okresů
 
Částka 123
pdf 817 kB
24. 12. 1921 460/1921 Sb.
Nařízení o nové úpravě celních sazeb pro československé celní území
 
Částka 124
pdf 354 kB
24. 12. 1921 461/1921 Sb.
Nařízení , jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku
462/1921 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje vládní nařízení ze dne 26. října 1921, č. 383 Sb. z. a n., o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu mobilisace
463/1921 Sb.
Nařízení o školném a taxách za zkoušky na státních školách středních Pozn.: Ustanovení odd. B nabývají účinnosti dnem 1.1.1922.
 
Částka 125
pdf 1230 kB
29. 12. 1921 464/1921 Sb.
Zákon o pohřbívání ohněm
465/1921 Sb.
Zákon , kterým se povoluje zcizení několika pozemků města Frýdku
466/1921 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 336 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení zákona o osobních daních přímých a stanoví se válečná přirážka k dani z příjmů za léta 1921 až 1923
467/1921 Sb.
Nařízení , kterým se na základě čl. III. zákona ze dne 3. března 1921, č. 99 Sb. z. a n., částečně pozměňuje vládní nařízení ze dne 13. září 1920, č. 522 Sb. z. a n., upravující odpočivné a zaopatřovací požitky kancelářských oficiantů obého pohlaví, po případě jejich pozůstalých
468/1921 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje a doplňuje nařízení ze dne 19. prosince 1919, č. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
469/1921 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 294 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o přímých daních platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi a stanoví se válečná přirážka k dani dôchodkové (z příjmu) za léta 1921 až 1923
 
Částka 126
pdf 3848 kB
29. 12. 1921 470/1921 Sb.
Finanční zákon , kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok
 
Částka 127
pdf 555 kB
30. 12. 1921 471/1921 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost čl. I, č. 3., 4. a 11., zákona ze dne 18. prosince 1919, čís. 1 Sb. z. a n. z r. 1920, a opatření Stálého výboru Národního shromáždění republiky Československé podle § 54 ústavní listiny ze dne 4. srpna 1920, čís. 480 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a jímž se mění další jeho ustanovení
472/1921 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje a prodlužuje platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění peněžitých závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
473/1921 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z.a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
474/1921 Sb.
Nařízení o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
475/1921 Sb.
Zákon o správě sjednocené obce pražské po 1. lednu 1922
476/1921 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 18. března 1921, čís. 120 Sb. z. a n., o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou
477/1921 Sb.
Zákon o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé
478/1921 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují zákony ze dne 17. prosince 1919, čís. 16 a 17 Sb. z. a n., z roku 1920, a ruší zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 289 Sb. z. a n.
479/1921 Sb.
Zákon o ochraně znaku a názvu Červeného kříže
480/1921 Sb.
Zákon , jímž upravuje se promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek v Podkarpatské Rusi
 
Částka 128
pdf 528 kB
30. 12. 1921 481/1921 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje působnost zákona o drahotních příplatcích k úrazovým důchodům a mění některá jeho ustanovení
482/1921 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
483/1921 Sb.
Zákon , kterým se určuje peníz 130,000.000 Kč k účelům sociálního pojištění
484/1921 Sb.
Zákon , kterým se působnost zákona o pensijním pojištění rozšiřuje na Slovensko a Podkarpatskou Rus
485/1921 Sb.
Zákon , kerým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců pro rok 1922
486/1921 Sb.
Zákon o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
487/1921 Sb.
Zákon o drahotních přídavcích pro rok 1922 k důchodům invalidním a starobním vypláceným na Hlučínsku
488/1921 Sb.
Zákon o prodloužení účinnosti zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 275 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
489/1921 Sb.
Zákon o prodloužení působnosti zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 689 Sb. z. a n., a o změně zákonů ze dne 30. března 1888, č. 33 ř.z., ze dne 20. listopadu 1917, č. 457 ř.z., ze dne 15. května 1919, č. 268 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění dělníků
490/1921 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Kladně
491/1921 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje doba organisace řádných soudů první a druhé stolice, určená dle § 99 ústavní listiny ze dne 29. února 1920, čís. 121 Sb. z. a n., zákonem ze dne 22. prosince 1920, čís. 691 Sb. z. a n., pro obvody soudních tabulí v Bratislavě a v Košicích
492/1921 Sb.
Vyhláška o státních prodejních cenách tuzemské soli
493/1921 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje Ředitelství československé státní dunajské plavby
494/1921 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 129
pdf 117 kB
31. 12. 1921 495/1921 Sb.
Zákon , kterým se upravují výhody poskytnuté státním a jiným veřejným zaměstnancům z důvodů mimořádných poměrů
 
Částka 130
pdf 266 kB
31. 12. 1921 496/1921 Sb.
Nařízení , jímž upravuje se správa fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatku, zřízeného podle § 73 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n., a příspěvek vlastníků zabraného majetku pozemkového k fondu tomu
497/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení § 1164 obč. zákoníka
498/1921 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř.z., a zák. čl. XXXVII. z r. 1875 (obchodnímu zákonu)
499/1921 Sb.
Nařízení o úpravě pracovní doby v lékárnách
 
Částka 131
pdf 241 kB
31. 12. 1921 500/1921 Sb.
Zákon , kterým se mění částečně § 3 zákona ze dne 13. března 1919, č. 139 Sb. z. a n., jímž se upravuje vyhlašování zákonů a nařízení Pozn.: ust. § 3 o úředním překladu do jazyka polského a maďarského nabývá účinnosti dnem 1.1.1922;
501/1921 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919, čís. 431 Sb. z. a n., o zřízení ministerstva pro sjednocení zákonodárství a organisace správní v Československé republice
502/1921 Sb.
Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě o jiskrové telegrafii, uzavřené v Londýně dne 5. července 1912
503/1921 Sb.
Vyhláška , že se opravuje chyba tisku ve finančním zákoně republiky Československé pro rok 1922, kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro tento rok
504/1921 Sb.
Zákon , kterou se upravuje povinnost vrátiti nebo vydati movité pro státy oprávněné k jich požadování
 
Částka 132
pdf 1031 kB
31. 12. 1921 505/1921 Sb.
Mezinárodní smlouva o jízdě automobily
506/1921 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje pensijní pojištění železničních zaměstnanců
 
Částka 133
pdf 25 MB
31. 12. 1921 507/1921 Sb.
Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Rakouskem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919
 
Částka 134
pdf 1041 kB
31. 12. 1921 508/1921 Sb.
Smlouva mezi čelnými mocnostmi spojenými i sdruženými a Československem, podepsaná v Saint-Germain-en-Laye dne 10. září 1919