Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1922

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1246 kB
5. 1. 1922 1/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje soudní řád smíšeného rozhodčího soudu československo-německého podle článku 304. mírové smlouvy versailleské
 
Částka 2
pdf 610 kB
11. 1. 1922 2/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č.330 Sb. z. a n., o závodních výborech Pozn.: ust. § 27 odst. 1, pokud jde o výkon práva podle § 6 zákona, nabývá účinnosti až 1.7.1922;
 
Částka 3
pdf 349 kB
14. 1. 1922 3/1922 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají nové stanovy Poradního sboru pro otázky hospodářské
 
Částka 4
pdf 2418 kB
14. 1. 1922 4/1922 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní a plavební smlouva se závěrečným protokolem připojeným k ní s přílohami a úmluva o výsadách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu mezi republikou Československou a královstvím Italským
5/1922 Sb.
Vyhláška o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé splatných 31. prosince 1922
 
Částka 5
pdf 328 kB
21. 1. 1922 6/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydává druhý dodatek k vládnímu nařízení ze dne 27. července 1920, č. 463 Sb. z. a n. (prováděcí nařízení k zákonu o dávce z majetku)
7/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1922
 
Částka 6
pdf 505 kB
25. 1. 1922 8/1922 Sb.
Nařízení o náhradě za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými
9/1922 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňují ustanovení §§ 11 a 13 nařízení ze dne 18. května 1920, čís. 357 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 29. října 1919, čís. 608 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaoptařovacích platů hornických
10/1922 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění, po případě doplňují vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, čís. 634 Sb. z. a n., ze dne 20. srpna 1920, čís. 493 Sb. z. a n., a ze dne 7. dubna 1921, čís. 149 Sb. z. a n., o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady státní (Statut Statistické rady státní)
11/1922 Sb.
Nařízení , jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných, i na dělnictvo stavební
12/1922 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1921
 
Částka 7
pdf 329 kB
28. 1. 1922 13/1922 Sb.
Zákon o výkupu dráhy Rakovník - Louny
14/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje na některé obce na Hlučínsku účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 15. ledna 1921, č. 18 Sb. z. a n.
15/1922 Sb.
Nařízení o měně na Vitorazi a Valčicku, jímž doplňuje se nařízení ze dne 27. července 1920, č. 453 Sb. z. a n.
16/1922 Sb.
Vyhláška o zastavení veřejného zásobování moukou vařivou a o způsobu vymílání a přidělovacích cenách obilí
 
Částka 8
pdf 570 kB
4. 2. 1922 17/1922 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Španělským
18/1922 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje lhůta ku podávání žádostí za úvěr pro živnostníky válkou poškozené v Podkarpatské Rusi
 
Částka 9
pdf 184 kB
4. 2. 1922 19/1922 Sb.
Vyhláška o směrnicích stanovených Reparační komisí pro označení předválečných rent uherských dle článku 186, al. 2, mírové smlouvy Trianonské
20/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravují předpisy o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 10
pdf 230 kB
6. 2. 1922 21/1922 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, aby byl zlepšen osud raněných a nemocných při armádách v poli
22/1922 Sb.
Nařízení , jímž se upravují, po případě přiznávají činovní (funkční) přídavky vojenským hodnostářům
23/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva honvédů ze dne 14. listopadu 1914, čís. 169.905, o zápovědi vzdalovati koně evidenčními lístky podělené z jejich odvodních okresů
 
Částka 11
pdf 326 kB
10. 2. 1922 24/1922 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů 5% české zemské investiční půjčky elektrisační v úhrnné jmenovité hodnotě 15,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
25/1922 Sb.
Zákon , jímž se zrušuje úřad pro zahraniční obchod
28/1922 Sb.
Zákon o zřizování a zařizování vysokých škol
26/1922 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež budou vydány Moravou v úhrnné jmenovité hodnotě 175,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, a jímž se zrušuje zákon ze dne 20. ledna 1921, č. 27 Sb. z. a n.
27/1922 Sb.
Zákon o zřízení ústavu Slovanského a Orientálního
29/1922 Sb.
Zákon o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr
 
Částka 12
pdf 718 kB
16. 2. 1922 34/1922 Sb.
Zákon o nároku obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi na peněžité požitky v některých případech vojenské povinnosti
35/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění § 17 zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb. z. a n., o finanční kontrolní komisi Národního shromáždění
36/1922 Sb.
Zákon , kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922
37/1922 Sb.
Vyhláška , jíž se zmocňuje hlavní celní úřad v Brně, aby vyclíval hrací karty
30/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o směnečných poplatcích
31/1922 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle zákona ze dne 17. března 1921, č. 118 Sb. z. a n.
32/1922 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje omezení práva stěhovacího podle nařízení ze dne 15. července 1921, č. 235 Sb. z. a n.
33/1922 Sb.
Zákon o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy
 
Částka 13
pdf 1094 kB
16. 2. 1922 38/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
39/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, čís. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců
40/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech
41/1922 Sb.
Zákon , jímž se upravuje péče o invalidní vojíny ze stavu mužstva po válce světové a o pozůstalé po vojínech ze stavu mužstva
42/1922 Sb.
Vyhláška o změně obvodů působnosti obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Brně a Olomouci
 
Částka 14
pdf 160 kB
17. 2. 1922 43/1922 Sb.
Zákon o oddělní státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
44/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení obvodových úřadoven státního pozemkového úřadu v Hradci Králové a Plzni
 
Částka 15
pdf 1000 kB
18. 2. 1922 45/1922 Sb.
Zákon o stavebním ruchu
46/1922 Sb.
Vyhláška o době a způsobu vyplácení náhrady za bankovky Rakousko-uherské banky s padělanými kolky československými podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 17. listopadu 1921, č. 8 Sb. z. a n. z r. 1922
47/1922 Sb.
Nařízení o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích
48/1922 Sb.
Vyhláška o vydání prvních drobných mincí měny československé po 20 a 50 haléřích
49/1922 Sb.
Nařízení o stažení drobných mincí 20haléřových měny rakousko-uherské a o zákazu dovážeti železné mince této měny vůbec
 
Částka 16
pdf 104 kB
18. 2. 1922 51/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 308 Sb. z. a n., o státní výpůjčce na úhradu schodku z moučného hospodářství
50/1922 Sb.
Zákon o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi
 
Částka 17
pdf 550 kB
22. 2. 1922 52/1922 Sb.
Úmluva o mezinárodní výměně úředních dokumentů a vědeckých i literárních publikací
53/1922 Sb.
Úmluva směřující k zajištění beprostřední výměny úředního listu (zákoníku), jakož i parlamentních ročenek a dokumentů
54/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 13. října 1921, č. 369 Sb. z. a n., kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky jatečného dobytka včetně jatečných koní, masa, masných výrobků, drůbeže, másla a vajec do pohraničních území republiky
55/1922 Sb.
Nařízení , kterým se mění hranice soudních okresů velko-bytešského a ivančického a politických okresů velko-meziříčského a brněnského, jakož i hranice žup X. (jihlavské) a XI. (brněnské)
56/1922 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje nařízení všech ministerstev ze dne 1. února 1914, č. 33 ř.z., o čtvrtletní výplatě místního přídavku a bytového ekvivalentu
 
Částka 18
pdf 462 kB
23. 2. 1922 57/1922 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby prozatímně zkrátila přípravnou službu soudcovskou
58/1922 Sb.
Nařízení , týkající se nových předpisů o služebním oděvu železničních zaměstnanců státních a soukromých drah
59/1922 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje hlavní finanční ředitelství pro Podkarpatskou Rus v Užhorodě
60/1922 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje, aby upravila odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a jich pozůstalých v Podkarpatské Rusi
61/1922 Sb.
Zákon , jímž se zachovávají práva členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání
 
Částka 19
pdf 551 kB
1. 3. 1922 62/1922 Sb.
Mezinárodní úmluva o zákazu používání bílého (žlutého) fosforu k výrobě zápalek
63/1922 Sb.
Nařízení , kterým zařazují se úředníci státního pozemkového úřadu a jeho obvodových úřadoven do skupin časového postupu dle § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř.z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatiky), i stanoví se pro ně úřední tituly, a kterým se upravuje služební poměr zřízenců a kancelářských pomocných sil ve státním pozemkovém úřadě Pozn.: ust. §§ 1 až 3 a 5 působí zpětně od 15.10.1919;
 
Částka 20
pdf 2203 kB
4. 3. 1922 64/1922 Sb.
Vyhláška o novém církevním zřízení Českobratrské církve evangelické v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
65/1922 Sb.
Zákon , kterým se doplňují a mění dosavadní předpisy o pojišťovnách
66/1922 Sb.
Nařízení o zřízení Ústřední komise pro sběr léčivých rostlin
 
Částka 21
pdf 1088 kB
10. 3. 1922 67/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění finanční zákon republiky Československé pro rok 1921 ze dne 17. prosince 1920, čís. 682 Sb. z. a n., a stanoví se dodatek ke státnímu rozpočtu a rozpočtu státních investic pro rok 1921
 
Částka 22
pdf 776 kB
11. 3. 1922 68/1922 Sb.
Zákon , kterým se upravuje užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu
69/1922 Sb.
Zákon o plodinové burse v Bratislavě a o zákazu termínových obchodů s obilím a mlýnskými výrobky na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
70/1922 Sb.
Vyhláška o době, kdy přestanou platiti drobné mince 20haléřové měny rakousko-uherské
 
Částka 23
pdf 1498 kB
13. 3. 1922 71/1922 Sb.
Zákon o vystěhovalectví
72/1922 Sb.
Vyhláška o pověření předsedy sedrie v Užhorodě výkonem agendy ve věcech advokátních na Podkarpatské Rusi
73/1922 Sb.
Zákon , jímž se upravuje vyučování v naukách obchodních, v moderních jazycích, v krasopise, v těsnopise a ve psaní na stroji
74/1922 Sb.
Zákon , jímž se povoluje způsob úvěru na úhradu nákladů, spojených s mimořádnými opatřeními vojenskými v podzimu 1921
 
Částka 24
pdf 2374 kB
16. 3. 1922 75/1922 Sb.
Zákon upravující organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol v republice Československé
76/1922 Sb.
Zákon o vojenských požitcích zaopatřovacích
77/1922 Sb.
Zákon , kterým se vydávají přechodná ustanovení k zákonu ze dne 8. dubna 1920, čís. 329 Sb. z. a n. (zákonu náhradovému), pokud jde o převzetí a náhradu za jednotlivé parcely nebo části parcel ze zabraného majetku pozemkového
78/1922 Sb.
Nařízení , kterým se podle § 6, odst. 3., zákona ze dne 17. února 1922, č. 77 Sb. z. a n. (přechodná ustanovení k náhradovému zákonu), vydávají bližší předpisy pro ocenění parcel a částí parcel
 
Částka 25
pdf 2280 kB
18. 3. 1922 79/1922 Sb.
Zákon o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918
80/1922 Sb.
Smlouva , aby byl omezen počet pracovních hodin v závodech průmyslových na 8 hodin denně a 48 hodin týdně
81/1922 Sb.
Smlouva o noční práci žen Pozn.: aktuální text smlouvy viz vyhl. č. 17/1991 Sb.;
82/1922 Sb.
Smlouva , jíž se stanoví nejnižší věk dětí pro připuštění k pracem průmyslovým
83/1922 Sb.
Zákon o mimořádné župní přirážce na Slovensku
84/1922 Sb.
Zákon o státní záruce svazům družstev živnostenských
85/1922 Sb.
Zákon o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
 
Částka 26
pdf 305 kB
18. 3. 1922 86/1922 Sb.
Zákon , kterým se omezuje podávání alkoholických nápojů
87/1922 Sb.
Zákon o státní záruce dělnickým výrobním a pracovním družstvům
88/1922 Sb.
Zákon o výpovědi smluv nájemních a pachtovních, týkajících se některého ze statků a majetku, připadlých podle mírových smluv československému státu, nebo majících za předmět těžbu užitků některého ze statků a majetku takového
89/1922 Sb.
Zákon , jímž se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus stanoví válečné přirážky ku přímým daním (s výjimkou daně dôchodkové) za léta 1922 a 1923 a dočasně se zrušují některá ustanovení o přímých daních
90/1922 Sb.
Zákon o válečných přirážkách ku přímým daním (s výjimkou daně z příjmu) za léta 1922 a 1923 mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus
91/1922 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje slúžnovský okres podzámocký se sídlem v Tvrdošíně a mění obvody slúžnovských okresů trstenského, dolnokubínského a námestovského
92/1922 Sb.
Nařízení , kterým se pověřuje sborový soud v Užhorodě pravomocí ve věcech horních pro obvod Podkarpatské Rusi
 
Částka 27
pdf 657 kB
18. 3. 1922 93/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a n., o úpravě cla na automobily a motory k automobilům
94/1922 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 334 Sb. z. a n., kterým se přikazuje samosprávným svazkům výnos některých státních daní a mění se v Čechách, na Moravě a ve Slezsku sazba domovní daně třídní
95/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., a ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům
96/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí čl. I. císařského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř.z., o řízení konkursním a vyrovnávacím
97/1922 Sb.
Nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
98/1922 Sb.
Nařízení o zkrácení přípravné soudcovské služby
 
Částka 28
pdf 206 kB
24. 3. 1922 99/1922 Sb.
Nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný saz. čís. 599 g 2
100/1922 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
101/1922 Sb.
Vyhláška o smlouvách a úmluvách světového spolku poštovního, sjednaných v Madridě 30. listopadu 1920
 
Částka 29
pdf 23 MB
28. 3. 1922 102/1922 Sb.
Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Maďarskem, Protokol a Deklarace (Trianon)
 
Částka 30
pdf 211 kB
30. 3. 1922 103/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 1 vládního nařízení ze dne 5. října 1921, č. 359 Sb. z. a n., o zákazu zpracování zdravých bramborů v průmyslových závodech
104/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1922
105/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1922
106/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění poznámka za čís. 104 celního sazebníku o vyclívání mastných olejů saz.čís. 102 až 104
107/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění poplatková sazba státních ústavů pro zkoumání potravin, vydaná ministerským nařízením ze dne 28. září 1909, č. 155 ř.z.
 
Částka 31
pdf 188 kB
31. 3. 1922 108/1922 Sb.
Nařízení , aby proveden byl zákon ze dne 31. ledna 1922, č. 36 Sb. z. a n., kterým se povoluje úvěr k úhradě zvýšených nákladů spojených s rozšířením pracovního programu státního pozemkového úřadu na rok 1922
 
Částka 32
pdf 174 kB
3. 4. 1922 109/1922 Sb.
Nařízení o soupisu právních nároků a závazků československých příslušníků státních vůči anglickým, pokud vznikly před 28.říjnem 1918
 
Částka 33
pdf 63 kB
3. 4. 1922 110/1922 Sb.
Zákon , kterým se zmocňuje ministr financí, aby sjednal výpůjčky také v cizí měně
 
Částka 34
pdf 1107 kB
7. 4. 1922 111/1922 Sb.
Nařízení jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 337 Sb. z. a n., o dani z obohacení
112/1922 Sb.
Nařízení o odborné zkoušce v pomocné službě konceptní u státních politických a policejních úřadů
113/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje znění zákona ze dne 7. dubna 1920, č. 249 Sb. z. a n., pro zpoplatňování listin stejného druhu, na jaké se uvedený zákon vztahuje, podrobených poplatkům podle zákonných ustanovení platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 35
pdf 46 kB
7. 4. 1922 114/1922 Sb.
Nařízení , jímž zrušují se nařízení, kterými byly na území bývalého státu uherského podrobeny vojenské trestní soudní pravomoci občanské osoby, jež se dopustí trestných činů proti válečné moci státní
 
Částka 36
pdf 574 kB
12. 4. 1922 115/1922 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
116/1922 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 20. prosince 1921, č. 504 Sb. z. a n., kterým se upravuje povinnost vrátiti nebo vydati věci movité pro státy oprávněné k jich požadování
117/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají bližší ustanovení k zákonu ze dne 30. ledna 1920, č. 81 Sb. z. a n. (zákon přídělový), o přídělu půdy legionářům a válečným invalidům a o vyhláškách řízení přídělového
118/1922 Sb.
Vyhláška , jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů ve Slezsku
119/1922 Sb.
Nařízení , kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
 
Částka 37
pdf 645 kB
15. 4. 1922 120/1922 Sb.
Vyhláška , jíž se uvádějí ve známost dodatky k úmluvě bernské o ochraně děl literárních a uměleckých, revidované v Berlíně dne 13. listopadu 1908 a uveřejněné pod čís. 401 ve Sbírce zákonů a nařízení státu československého ze dne 10. listopadu 1921
121/1922 Sb.
Nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1922
 
Částka 38
pdf 1655 kB
24. 4. 1922 122/1922 Sb.
Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě telegrafní, uzavřené v Petrohradě dne 10./22. července 1875
123/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje upravená sazba soudních poplatků
 
Částka 39
pdf 2444 kB
25. 4. 1922 124/1922 Sb.
Statut Stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti Pozn.: text aktuálního znění viz vyhl. č. 30/1947 Sb.
125/1922 Sb.
Vyhláška o celním odbavování jízdních kol a osobních motorových vozidel vstupujících do celního území a z něho vystupujících v cestovním styku
 
Částka 40
pdf 202 kB
26. 4. 1922 126/1922 Sb.
Zákon o prozatímním dělení katastrálních parcel dle předběžných polohopisných nástinů vyhotovených Státním pozemkovým úřadem a jeho knihovním provedení
127/1922 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. dubna 1921, č. 148 Sb. z. a n., o ochraně proti zavlečení rakoviny bramborů a jejím potírání
128/1922 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje účinnost nařízení vlády republiky Československé ze dne 19. ledna 1922, č. 11 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti zákona o podpoře nezaměstnaných i na dělnictvo stavební
129/1922 Sb.
Vyhláška o stanovení dne, kdy nabývá účinnosti zákon o dani z vodní síly z 12. srpna 1921, čís. 338 Sb. z. a n.
 
Částka 41
pdf 1343 kB
30. 4. 1922 130/1922 Sb.
Zákon o ochraně nájemníků
131/1922 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 27. ledna 1922, č. 43 Sb.z. a n., o oddělení státní finanční správy od obecní a municipální správy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 42
pdf 289 kB
6. 5. 1922 132/1922 Sb.
Nařízení , kterým provádí se § 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n.
133/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zařazuje ženská odborná škola knihařská v Uherském Hradišti mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru, vztažmo průkaz o předepsané době zaměstnání pomocnického v řemeslné živnosti
134/1922 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují, vztažmo mění ministerská nařízení ze dne 7. srpna 1912, č. 168 ř.z., a ze dne 8. června 1915, č. 157 ř.z., kterými se některým ústavům uděluje právo konati mistrovské zkoušky
135/1922 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nové úřední tituly pro některé úřední a policejní úřední lékaře státní zdravotní správy
136/1922 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 43
pdf 367 kB
12. 5. 1922 137/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí námořních ( Druhé prováděcí nařízení )
 
Částka 44
pdf 196 kB
13. 5. 1922 138/1922 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční dopravu koní evidenčními lístky podělených a dopravních prostředků, které v odevzdacích místech nebyly převzaty, příslušející podle zákona ze dne 21. prosince 1912, č. 235 ř.z., a uh. zák. čl. LXIX: 1912
139/1922 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi republikou Francouzskou a republikou Československou, týkající se zasílání listin o osobním stavu státních příslušníků obou států
140/1922 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění nařízení ze dne 6. listopadu 1920, č. 609 Sb. z. a n., o jmenování zřízenců všech státních oborů podúředník
141/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravují úřední tituly státních veterinárních úředníků
 
Částka 45
pdf 757 kB
19. 5. 1922 142/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly
 
Částka 46
pdf 4491 kB
23. 5. 1922 143/1922 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním
 
Částka 47
pdf 763 kB
24. 5. 1922 144/1922 Sb.
Zákon o všeobecné dani výdělkové pro období 1922/23
145/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku
146/1922 Sb.
Zákon o provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech podle čl. 304 mírové smlouvy Versailleské, 256 mírové smlouvy St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské
147/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádí § 45, odst. 3, zákona ze dne 6. března 1906, č. 58 ř.z., o společnostech s ručením omezeným
 
Částka 48
pdf 685 kB
26. 5. 1922 148/1922 Sb.
Nařízení o knihovním dělení parcel a o činnosti oprávněných zeměměřičů při úpravě majetkových poměrů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 49
pdf 332 kB
27. 5. 1922 149/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, čís. 85 Sb. z. a n., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
150/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 87 Sb. z. a n., o státní záruce výrobním a pracovním družstvům dělnickým
151/1922 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se lhůta k uplatnění, resp. obnově práv ze živnostenského vlastnictví dle zákonů ze dne 27. května 1919, č. 305, ze dne 24. července 1919, č. 469 a č. 471, a ze dne 30. června 1921, č. 259 a č. 261 Sb. z. a n.
 
Částka 50
pdf 118 kB
29. 5. 1922 152/1922 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n., o uvolnění a hospodaření sklizní z roku 1921
153/1922 Sb.
Nařízení o změně obvodů okresních soudů v Trstenné a Námestově
154/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení úřadů prodeje soli v Solnohradě u Prešova a v Marmarošské Solotvině
155/1922 Sb.
Nařízení o vydání korunových mincí měny československé
156/1922 Sb.
Vyhláška o vydání korunových mincí měny československé
 
Částka 51
pdf 335 kB
31. 5. 1922 157/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n.
 
Částka 52
pdf 2008 kB
7. 6. 1922 158/1922 Sb.
Dohoda o cestovních pasech a visech sjednaná mezi Rakouskem, Maďarskem, Italií, Polskem, Rumunskem, státem srbo-chorvatsko-slovinským a Československem
159/1922 Sb.
Mezinárodní úmluva Mezinárodní opiová konvence
161/1922 Sb.
Nařízení o stažení státovek 500korunových československých
162/1922 Sb.
Vyhláška o stažení státovek 500korunových československých s datem 15. dubna 1919
160/1922 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě ze dne 4. května 1910, aby byl potlačen obchod s děvčaty
163/1922 Sb.
Nařízení , kterým se organisuje revisní služba v ministerstvu financí, zařazují se úředníci této služby do skupin časového postupu a stanoví se jejich úřední tituly
164/1922 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví náhrada za ubytování vojska v novostavbách kasáren
 
Částka 53
pdf 144 kB
8. 6. 1922 165/1922 Sb.
Nařízení o započtení vojenské služby, dřívější služby civilní neb dřívějšího soukromého zaměstnání státním zaměstnancům a zaměstnancům fondů a podniků státem spravovaných pro postup do vyšších požitků
166/1922 Sb.
Nařízení , kterým doplňuje se vládní nařízení ze dne 8. listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
167/1922 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese úzkokolejné lanové malodráhy s elektrickým pohonem, vedoucí od mostu Štefanikova v Praze-Holešovicích k restauraci na letenské pláni
 
Částka 54
pdf 320 kB
10. 6. 1922 168/1922 Sb.
Zákon , kterým se částečně zrušuje zák. čl. LXIII. z roku 1912 o výjimečných opatřeních a mění některá ustanovení o stanném právu Pozn.: podle § 1 zák. č. 203/1930 Sb. ust. čl. I č. 1 a 2 a k nim se vztahující ust. čl. II ods. 4 a dále ust. čl. I č. 3 a k nim se vztahující ust. čl. II ods. 3 a čl. III pozbývají účinnosti dnem 31.12.1933;
169/1922 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje zákon ze dne 19. března 1876, čís. 28 ř.z., o lhůtách k opravným prostředkům v řízení před finančními úřady
 
Částka 55
pdf 1128 kB
13. 6. 1922 170/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 15. února 1922, čís. 71 Sb. z. a n., o vystěhovalectví
 
Částka 56
pdf 214 kB
16. 6. 1922 171/1922 Sb.
Nařízení , jímž se území československého státu rozděluje na 28 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyslných) inspektorátů
172/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zařazuje chlapecká výchovna české zemské komise pro péči o mládež v Dobřichovicích s ústavními dílnami pro živnost krejčovskou, obuvnickou a truhlářskou mezi živnostenská učiliště, jejichž vysvědčení o odbyté s úspěchem návštěvě takového ústavu zcela nebo částečně nahrazují průkaz o řádném ukončení učebního poměru
 
Částka 57
pdf 129 kB
17. 6. 1922 173/1922 Sb.
Zákon o započtení válečné služby vojenské do odborné činnosti lékárnické
 
Částka 58
pdf 105 kB
20. 6. 1922 174/1922 Sb.
Nařízení , jímž provádí se zákon ze dne 17. února 1922, č. 86 Sb. z. a n., kterým se omezuje podávání alkoholických nápojů
 
Částka 59
pdf 151 kB
28. 6. 1922 175/1922 Sb.
Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
176/1922 Sb.
Vyhláška o výjimkách povolených pro Slovensko a Podkarpatskou Rus z ustanovení nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. června 1921, č. 224 Sb. z. a n., a ze dne 21. července 1921, č. 237 Sb. z. a n.
177/1922 Sb.
Nařízení , kterým se stanové nové úřední tituly pro technické úředníky tabákové režie
 
Částka 60
pdf 150 kB
1. 7. 1922 178/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zrušují některá výjimečná ustanovení v oboru práv ze živnostenského vlastnictví
179/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 1 nařízení z 22. prosince 1918, č. 88 Sb. z. a n. o službě berní, pokladniční, loterní a při kolkovém úřadě
180/1922 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje působnost nařízení o zachování služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř.z., a zák. čl. XXXVII z roku 1875 ( obchodnímu zákonu)
 
Částka 61
pdf 379 kB
6. 7. 1922 181/1922 Sb.
Nařízení o lékařských prohlídkách válečných poškozenců
182/1922 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 62
pdf 175 kB
10. 7. 1922 183/1922 Sb.
Vyhláška , jíž se uvádí ve známost Dodatkový protokol ze dne 20. března 1914 k revidované Úmluvě bernské ze dne 13. listopadu 1908
 
Částka 63
pdf 80 kB
12. 7. 1922 184/1922 Sb.
Vyhláška ohledně přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě ze dne 4. května 1910 o tom, kterak potírati rozšiřování necudných publikací
185/1922 Sb.
Vyhláška o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu dávky z majetku a z přírůstku na majetku
 
Částka 64
pdf 327 kB
13. 7. 1922 186/1922 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 328 Sb. z. a n., o organisaci kanceláří sněmovny a senátu
187/1922 Sb.
Zákon o zápisu elektrických vedení všeužitečných elektrických podniků do pozemkových knih
 
Částka 65
pdf 2041 kB
19. 7. 1922 188/1922 Sb.
Zákon , jímž se upravuje poměr československé státní správy ku československým plavebním společnostem Labské a Dunajské
189/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění článek XIX. zákona o celním sazebníku ze dne 13. února 1906, č. 20 ř.z., a článek XIX. uherského zákonného článku LIII. z roku 1907
190/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu, císařského nařízení ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř.z.
 
Částka 66
pdf 282 kB
21. 7. 1922 191/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k zákonu ze dne 17. února 1922, č. 84 Sb. z. a n., o státní záruce svazům družstev živnostenských
192/1922 Sb.
Nařízení , kterým se nově upravují úřední tituly kancelářských soudních úředníků
193/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění min. nařízení ze dne 13. října 1897, č. 241 ř.z., změněné a doplněné min. nařízením ze dne 1. srpna 1900, č. 133 ř.z., o studiu a zkouškách potravních znalců
 
Částka 67
pdf 150 kB
22. 7. 1922 194/1922 Sb.
Zákon , kterým stanoví se spotřební dávka z tabáku sloužící za základ pro vyměření trestu při důchodkovýhc přestupcích tabákových
195/1922 Sb.
Zákon o ražbě dalších drobných mincí
196/1922 Sb.
Zákon , kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací
197/1922 Sb.
Nařízení o zrušení sedrie, státního zastupitelstva a sedriální věznice v Komárně, o nové úpravě obvodů sedrií v Nitře a Bánské Bystrici a zřízení nové sedrie, státního zastupitelství a sedriální věznice v Nových Zámcích
 
Částka 68
pdf 1358 kB
25. 7. 1922 198/1922 Sb.
Nařízení o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky
 
Částka 69
pdf 602 kB
26. 7. 1922 199/1922 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňují ustanovení o úrazovém a nemocenském pojištění dělníků na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
200/1922 Sb.
Nařízení o zařadění podniků podléhajících na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pojištění úrazovému do nebezpečenských tříd a stanovení procent těchto tříd
201/1922 Sb.
Vyhláška , jíž se vydává V. dodatek ke koncesní listině "Tatranskej elektrickej vicinálnej dráhy"
 
Částka 70
pdf 177 kB
27. 7. 1922 202/1922 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňuje, po případě doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1920, č. 151 Sb. z. a n., a nařízení vlády republiky Československé ze dne 30. prosince 1920 č. 12 Sb. z. a n. z roku 1921
203/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění některá ustanovení nařízení veškerého ministerstva ze dne 25.ledna 1914, č. 21 ř.z., a zrušuje nařízení veškerého ministerstva ze dne 23. března 1918, č. 111 ř.z.
 
Částka 71
pdf 375 kB
1. 8. 1922 204/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění celní sazebník, jakož i doplňují a mění se vysvětlivky k němu
 
Částka 72
pdf 62 kB
2. 8. 1922 205/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění jednací řád pro poslaneckou sněmovnu Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona 325/1920 Sb.;
206/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění jednací řád pro senát Pozn.: změna zapracována do textu novelizovaného zákona č. 326/1920 Sb.;
 
Částka 73
pdf 240 kB
5. 8. 1922 207/1922 Sb.
Zákon o způsobu a vyrovnání pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a cizími
208/1922 Sb.
Zákon o úpravě právních nároků a závazků československých státních příslušníků vůči cizincům, pokud vznikly před 28. říjnem 1918 a znějí na měnu jinou než korunovou
 
Částka 74
pdf 89 kB
8. 8. 1922 209/1922 Sb.
Nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani v roce 1922
 
Částka 75
pdf 3540 kB
17. 8. 1922 210/1922 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A.) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B.) pro strany soukromé
211/1922 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A.) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B.) pro strany úlev požívající
212/1922 Sb.
Nařízení o lékarnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 76
pdf 281 kB
17. 8. 1922 213/1922 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů
214/1922 Sb.
Zákon o obnově prozatímního vnuceného pachtu
215/1922 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 130 Sb. z. a n., kterým se upravují zaopatřovací požitky bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
216/1922 Sb.
Nařízení , jímž rozšiřuje se působnost zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním, jakož i prováděcího nařízení k němu na Podkarpatskou Rus
 
Částka 77
pdf 818 kB
17. 8. 1922 217/1922 Sb.
Nařízení , jímž se určuje počátek účinnosti a provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 297 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele
218/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravují poplatky veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
219/1922 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení zákona o dani z cukru
 
Částka 78
pdf 1091 kB
19. 8. 1922 220/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8.dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. o převzetí a náhradě za zabraný majetek pozemkový
221/1922 Sb.
Nařízení , jímž zvyšuje se míra úroková pro kapitalisování nároků ze smluv služebních a zaopatřovacích a pro úrokování náhrady za převzatý majetek činící pohledávku bývalého vlastníka majetku toho vůči státu (§§ 50 a 59 náhradového zákona) na čtyři ze sta
222/1922 Sb.
Nařízení , kterým mění se nápis nařízení vlády republiky Československé ze dne 21.ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., jímž stanoví se podle § 41 náhradového zákona závazné stupnice cen pro vyměření náhrady za zabraný majetek pozemkový, státem převzatý
223/1922 Sb.
Zákon , kterým se upravují přísahy osob bez vyznání náboženského, konané před soudy
224/1922 Sb.
Zákon o úpravě požitků pro mužstvo čs. vojska, jemuž není vojenská služba povoláním
 
Částka 79
pdf 346 kB
19. 8. 1922 225/1922 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
 
Částka 80
pdf 735 kB
21. 8. 1922 226/1922 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských Pozn.: předpis neplatí na Podkarpatské Rusi;
227/1922 Sb.
Zákon , kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 a 1922
228/1922 Sb.
Zákon , kterým se zmocňuje vláda, aby poskytla úver republice Rakouské
229/1922 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost ustanovení § 32 zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n., o přechodné úpravě finančního hospodářství obcí a měst s právem municipálním na léta 1922 a 1923
230/1922 Sb.
Zákon o sborech stráže bezpečnosti
231/1922 Sb.
Zákon o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva
232/1922 Sb.
Zákon , jímž se upravují služební požitky četnických vrchních strážmistrů, kteří jsou veliteli stanic (okresů), nebo kteří konají rovnocennou službu četnickou
233/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení § 10 zák. ze dne 22. prosince 1920, č. 683 Sb. z. a n., o opatření strojených hnojiv v r. 1921
 
Částka 81
pdf 371 kB
22. 8. 1922 234/1922 Sb.
Zákon o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem
235/1922 Sb.
Zákon o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
 
Částka 82
pdf 709 kB
22. 8. 1922 236/1922 Sb.
Zákon , kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní Pozn.: Pro ostatní území republiky vyjma Slovenska, Podkarpatské Rusi a Slezska zákon nabývá účinnosti až dnem 1.1.1923;
237/1922 Sb.
Zákon , kterým se upravuje výslužné lékařů obecních a obvodních, přeložených na odpočinek před účinností zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně-policejní, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po uvedených lékařích, jakož i po obecních a obvodních lékařích zemřelých před účinností zákona zprvu uvedeného Pozn.: pro ostatní území republiky vyjma Slovenska, Podkarpatské Rusi a Slezska zákon nabývá účinnosti až dnem 1.1.1923.
238/1922 Sb.
Zákon o rozšíření působnosti zemských úvěrních ústavů na Slovensko a Podkarpatskou Rus
239/1922 Sb.
Zákon o dani výdělkové pravovárečných měšťanstev (pravovárečných komunit)
240/1922 Sb.
Zákon o poskytnutí bezúročné státní zápůjčky 15,000.000 Kč na nejnutnější investice města Českého Těšína
 
Částka 83
pdf 279 kB
22. 8. 1922 241/1922 Sb.
Zákon o potírání pohlavních nemocí
 
Částka 84
pdf 1525 kB
23. 8. 1922 242/1922 Sb.
Zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen Pozn.: ust. §§ 84 až 87 nabývají účinnosti dnem 23.8.1922;
 
Částka 85
pdf 349 kB
23. 8. 1922 243/1922 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku
 
Částka 86
pdf 350 kB
24. 8. 1922 244/1922 Sb.
Zákon , kterým se obecně upravují právní vztahy mezi zaměstnavateli a zaměstnanci na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
245/1922 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užití dílčích dlužních úpisů, které vydá hlavní město Praha do úhrnné výše 1,500.000 liber šterlinků a 7,500.000 dolarů, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů, pak platiti cla slosovanými titry a splatnými kupony
 
Částka 87
pdf 654 kB
25. 8. 1922 246/1922 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a Podkarpatské Rusi
247/1922 Sb.
Nařízení , kterým se na Slovensku provádí zákon ze dne 3. března 1921, čís. 99 Sb. z. a n., o odpočivných a zaopatřovacích požitcích státních zaměstnanců a pozůstalých po nich
248/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací požitky státních zaměstnanců systému uherského a pozůstalých po nich v Podkarpatské Rusi
249/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřují vyhlášky ze dne 11. srpna 1921, č. 280 Sb. z. a n., ze dne 29. září 1921, č. 371 Sb z. a n., a ze dne 7. února 1922, č. 95 Sb. z. a n., o uvolnění některých československých cenných papírů říšskoněmeckým příslušníkům
 
Částka 88
pdf 615 kB
26. 8. 1922 250/1922 Sb.
Zákon o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu
251/1922 Sb.
Zákon , jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských
 
Částka 89
pdf 654 kB
26. 8. 1922 252/1922 Sb.
Zákon , kterým se doplňují ustanovení zákona ze dne 27. května 1919, č. 305 Sb. z. a n., jenž se týká prozatímních opatření na ochranu vynálezů, a mění některá ustanovení zákona ze dne 11. ledna 1897, čís. 30 ř.z., jenž se týká ochrany vynálezů (zákon o patentech)
253/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění řád volení v obcích
254/1922 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje působnost komisaře pověřeného dozorem na uveřejňování zápisů do rejstříku obchodních firem na Slovensku a Podkarpatské Rusi
 
Částka 90
pdf 524 kB
29. 8. 1922 255/1922 Sb.
Jednací řád Jednací řád Ústavního soudu
 
Částka 91
pdf 960 kB
2. 9. 1922 256/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí třetí odstavec § 9 zákona ze dne 9. února 1922, č. 61 Sb. z. a n., o zachování práv členů bratrských pokladen vystouplých ze zaměstnání
257/1922 Sb.
Vyhláška o schválení župních silničních rozpočtů na Slovensku a stanovení župních dávek silničních pro rok 1922
258/1922 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní smlouva mezi republikou Československou a Ruskou socialistickou federativní sovětskou republikou
259/1922 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v zatímní platnost prozatímní smlouva mezi republikou Československou a Ukrajinskou socialistickou sovětskou republikou
 
Částka 92
pdf 269 kB
8. 9. 1922 260/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení bývalého uherského ministerstva spravedlnosti ze dne 31. července 1915, č. 12.000/1915 J.M.E., o předpisech platných v občanském sporném a mimosporném jednání následkem postupného zrušení moratoria
261/1922 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví pohraniční pásmo v Čechách proti Rakousku a vyhlašují celní silnice
 
Částka 93
pdf 137 kB
12. 9. 1922 262/1922 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. prosince 1919 , č. 651 Sb. z. a n., o opatřeních pro právní čekatele, kterým bylo válkou znemožněno konati civilní služby
263/1922 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví prodejní ceny lihu
 
Částka 94
pdf 452 kB
15. 9. 1922 264/1922 Sb.
Nařízení o Československém zúčtovacím ústavu pro pohledávky a závazky v korunách rakousko-uherských
266/1922 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Přerově
265/1922 Sb.
Nařízení o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a rakouskými a o zákazu soukromé úpravy těchto právních poměrů
 
Částka 95
pdf 108 kB
18. 9. 1922 267/1922 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 96
pdf 88 kB
19. 9. 1922 268/1922 Sb.
Nařízení o vydání nových pětikorunových státovek
269/1922 Sb.
Vyhláška o vydání nových pětikorunových státovek
 
Částka 97
pdf 76 kB
22. 9. 1922 270/1922 Sb.
Vyhláška o vydání dalších 6% státních pokladničních poukázek z r. 1922
271/1922 Sb.
Vyhláška o prodloužení lhůty k odvolání proti předpisu dávky z majetku a z přírůstku na majetku
272/1922 Sb.
Vyhláška , týkající se vybírání konvenční pokuty za zneužití záchranné brzdy
 
Částka 98
pdf 1168 kB
26. 9. 1922 273/1922 Sb.
Úmluva podepsaná dne 18. ledna 1921 v Paříži mezi Československou republikou a republikou Francouzskou
 
Částka 99
pdf 18 MB
29. 9. 1922 274/1922 Sb.
Mírová smlouva mezi mocnostmi spojenými i sdruženými a Bulharskem a Protokol, podepsané v Neuilly sur-Seine
 
Částka 100
pdf 345 kB
30. 9. 1922 275/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některé úpravy politické správy na Slovensku
276/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje nařízení ze dne 5. srpna 1919, čís. 464 Sb. z. a n., o retorsních opatřeních proti závěře cenných papírů a jiných hodnot bankovních u bank maďarských
277/1922 Sb.
Nařízení o prozatímní úpravě předběžného vzdělání úředníků odborné statistické služby státního úřadu statistického a státního pozemkového úřadu
278/1922 Sb.
Nařízení , kterým se zařazují úředníci účetní, hospodářské a kancelářské služby ve státních ústavech léčebných a humanitních do skupin časového postupu podle § 52 zákona ze dne 25. ledna 1914, čís. 15 ř.z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatiky), a stanoví se pro ně úřední tituly
279/1922 Sb.
Nařízení , jímž zrušují se nařízení veškerého ministerstva ze dne 11. března 1918, č. 94 ř.z., o dražbě předmětů potřeby a nařízení uherského ministerstva ze dne 15. května 1917, č. 1715/1917, o zpeněžení předmětů potřeby zabavených za trestního řízení
 
Částka 101
pdf 229 kB
30. 9. 1922 280/1922 Sb.
Nařízení , kterým se slučují dosavadní župy abaujturňanská, šarišská a zemplínská s připojenými částmi župy užhorodské v jediný správní obvod
 
Částka 102
pdf 539 kB
30. 9. 1922 281/1922 Sb.
Nařízení , kterým se upravují obvody některých žup a služnovských okresů na Slovensku
282/1922 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování pro výrobní období 1921/22
283/1922 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje lhůta pro vybírání obecních dávek dle posud platných předpisů, stanovená v čl. I., k § 59, odst. 1., vládního nařízení ze dne 27. dubna 1922, čís. 143 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 12. srpna 1921, čís. 329 Sb. z. a n.
284/1922 Sb.
Vyhláška o účinnosti zákona ze dne 26. června 1922, č. 196 Sb. z. a n., kterým se Hlavní puncovní úřad v Praze podřizuje ministerstvu veřejných prací
285/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Brně
286/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního ředitelství v Liberci
 
Částka 103
pdf 49 kB
30. 9. 1922 287/1922 Sb.
Nařízení , kterým se mění předpisy vládního nařízení ze dne 3. září 1920, č. 517 Sb. z. a n., o mezích příslušnosti soudů lichevních
 
Částka 104
pdf 1833 kB
6. 10. 1922 288/1922 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o vedení rakousko-československé hranice a některých souvislých otázkách
289/1922 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví zvláštní poplatky za vyhotovení listin a osvědčení patentním úřadem na žádost stran vydávaných
 
Částka 105
pdf 1165 kB
10. 10. 1922 290/1922 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává jednací řád pro župní a okresní úřady
 
Částka 106
pdf 284 kB
10. 10. 1922 291/1922 Sb.
Nařízení o zřízení a organisaci Ústavu pro hospodárné využití paliv
292/1922 Sb.
Nařízení , kterým stanoví se titul pro vedoucího úředníka ústřední správy státních báňských a hutnických závodů při ministerstvu veřejných prací
293/1922 Sb.
Nařízení , kterým doplňuje se vládní nařízení ze dne 8.listopadu 1920, č. 615 Sb. z. a n., o monopolu výbušných látek
294/1922 Sb.
Vyhláška o ukončení působnosti československé komise lihové
 
Částka 107
pdf 629 kB
14. 10. 1922 295/1922 Sb.
Nařízení ku provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 230 Sb. z. a n., o sborech stráže bezpečnosti
 
Částka 108
pdf 270 kB
16. 10. 1922 296/1922 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. ledna 1921, č. 53 Sb. z. a n., ve znění nařízení vlády republiky Československé ze dne 7. srpna 1922, č. 222 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy závazné pro určování a vypočítávání přejímací ceny za zabraný majetek pozemkový státem převzatý
297/1922 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
298/1922 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. září 1922, č. 263 Sb. z. a n., o prodejních cenách lihu
 
Částka 109
pdf 344 kB
24. 10. 1922 299/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejních komisařství v Mukačevě, Berehově a Hustu
300/1922 Sb.
Nařízení , jímž se vzhledem k ukončení působnosti Československé komise lihové činí opatření pro přechodné hospodaření lihem v době, než provedena bude zákonná jeho úprava
301/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje chyba v příloze k nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. září 1922, č. 280 Sb. z. a n., kterým se slučují dosavadní župy abauj-turňanská, šarišská a zemplínská s připojenými částmi župy užhorodské v jediný správní obvod
302/1922 Sb.
Nařízení , jímž stanoví se lhůta k uplatnění práv ze živnostenského vlastnictví dle zákona ze dne 30. června 1922, č. 252 Sb. z. a n.
303/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zvyšují poplatky za přihlášky patentové a roční poplatky za patenty
 
Částka 110
pdf 83 kB
24. 10. 1922 304/1922 Sb.
Nařízení o výpovědní lhůtě pracovních (služebních) poměrů při hromadném propouštění zaměstnanců po dobu hospodářské krise
 
Částka 111
pdf 611 kB
25. 10. 1922 305/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
 
Částka 112
pdf 1139 kB
27. 10. 1922 306/1922 Sb.
Nařízení , jímž se za působnosti zákona o dani z lihu ze dne 20. června 1888, č. 95 ř.z., případně uherského zákonného článku XX ex 1899 a xxVIII ex 1908 připouští k úřednímu zjišťování alkoholu, vyrobeného v lihovarech, lihové měřidlo soustavy Fučikovského a vyhlašuje se jeho popis s návodem k použití
 
Částka 113
pdf 1047 kB
30. 10. 1922 307/1922 Sb.
Nařízení o zřizování, zařizování a hospodaření soukromých pojišťoven na Slovensku a v Podkarpatské Rusi (pojišťovací regulativ)
 
Částka 114
pdf 733 kB
31. 10. 1922 308/1922 Sb.
Smlouva o státním občanství mezi republikou Československou a říší Německou
309/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu ve Zvoleni
 
Částka 115
pdf 47 kB
2. 11. 1922 310/1922 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí župní zřízení v některých částech území republiky Československé
 
Částka 116
pdf 306 kB
6. 11. 1922 311/1922 Sb.
Nařízení , jímž se pro území Podkarpatské Rusi prodlužují lhůty, stanovené zákonem ze dne 3. července 1922, čís. 213 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, čís. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů Pozn.: Platnost tohoto nařízení je omezena pouze na území Podkarpatské Rusi
312/1922 Sb.
Vyhláška o výrobě a obhospodařování lihu ve výrobním období 1922/23
 
Částka 117
pdf 129 kB
7. 11. 1922 313/1922 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních dívčích odborných škol rodinných a živnostenských
314/1922 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Klatovech
315/1922 Sb.
Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů dle zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1922/23
 
Částka 118
pdf 436 kB
11. 11. 1922 316/1922 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 231 Sb. z. a n., o propočítání služební doby příslušníkům československého četnictva
317/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví den, jímž se končí válečný stav podle § 12 nařízení ministerstva financí ze dne 23. dubna 1917, č. 179 ř.z., o výjimečných ustanoveních práva poplatkového z důvodu zvláštních poměrů způsobených válkou
318/1922 Sb.
Nařízení , kterým doplňuje se nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., jímž vydávají se předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
 
Částka 119
pdf 123 kB
11. 11. 1922 319/1922 Sb.
Nařízení o uvolnění výplat z výtěžku dávky z majetku a z přírůstku na majetku
320/1922 Sb.
Nařízení o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919
321/1922 Sb.
Vyhláška o stažení pětikorunových československých státovek s datem 15. dubna 1919
 
Částka 120
pdf 299 kB
14. 11. 1922 322/1922 Sb.
Nařízení o úpravě hospodaření minerálními oleji, kterým se mění a doplňuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. ledna 1921, čís. 38 Sb. z. a n., zrušuje nařízení vlády republiky Československé ze dne 27. října 1921, čís. 388 Sb. z. a n., a mění § 6 nařízení ze dne 11. ledna 1919, čís. 25 Sb. z. a n.
323/1922 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 121
pdf 155 kB
14. 11. 1922 324/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1921, č. 477 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé
325/1922 Sb.
Vyhláška o vydání 6% státních pokladničních poukázek republiky Československé splatných 1. července 1923
 
Částka 122
pdf 467 kB
17. 11. 1922 326/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o prozatímní úpravě poručenské a opatrovnické agendy na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
327/1922 Sb.
Nařízení , kterým se mění dosud platné právní předpisy upravující náhradové částky za ztrátu doporučených zásilek listovních a za ztrátu, úbytek nebo poškození poštovních balíků bez udané ceny
 
Částka 123
pdf 4744 kB
18. 11. 1922 328/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, čís. 235 Sb. z. a n., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
 
Částka 124
pdf 145 kB
23. 11. 1922 329/1922 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví nové úřední tituly pro technické a výkonné úředníky cejchovní služby v republice Československé
330/1922 Sb.
Nařízení , jímž se rozšiřuje působnost zákona ze dne 2. června 1874, č. 98 ř.z., pro Horní a Dolní Slezsko o zakládání nových knih pozemkových a jich vnitřním zařízení, a zákonů a nařízení s ním souvisících na Hlučínsko
 
Částka 125
pdf 153 kB
27. 11. 1922 331/1922 Sb.
Zákon o úpravě osvobození osob exterritoriálních od státních a jiných veřejných daní a dávek
332/1922 Sb.
Nařízení o zjištění a odevzdání jmění současných žup na území republiky Československé, které zahrnuje v sobě župy XV.-XX., uvedené v příloze A k § 2 zákona ze dne 29. února 1920, čís. 126 Sb. z. a n.
333/1922 Sb.
Nařízení , jímž se hypotekárním zápůjčkám Hypoteční a Zemědělské banky moravské, poskytované za účelem zapravení dávky z majetku a přírůstku na majetku, přiznávají výhody podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n.
 
Částka 126
pdf 356 kB
30. 11. 1922 334/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Chebu
335/1922 Sb.
Nařízení k provedení zákona ze dne 31. března 1920, č. 233 Sb. z. a n., ze dne 13. července 1922, č. 243 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě zřízení obcí na Slovensku
 
Částka 127
pdf 304 kB
1. 12. 1922 336/1922 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají pravidla o zkouškách osob povinnosti školské odrostlých na školách občanských
337/1922 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
338/1922 Sb.
Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek (daňových) z roku 1922
 
Částka 128
pdf 143 kB
2. 12. 1922 339/1922 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 30. června 1921, čís. 248 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
340/1922 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 29. prosince 1921, čís. 474 Sb. z. a n., o dalším prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
341/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Opavě
 
Částka 129
pdf 311 kB
4. 12. 1922 342/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství ve Znojmě
343/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Jihlavě
344/1922 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Moravské Ostravě
 
Částka 130
pdf 414 kB
6. 12. 1922 345/1922 Sb.
Vyhláška o provedení nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. března 1922, č. 91 Sb. z. a n., kterým se zrušuje služnovský okres podzámecký se sídlem v Tvrdošíně a mění obvody služnovských okresů trstenského, dolnokubinského a námestovského, a nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. září 1922, č. 275 Sb. z. a n., kterým se provádějí některé úpravy politické správy na Slovensku, č. 280 Sb. z. a n., kterým se slučují dosavadní župy abaujturňanská, šarišská a zemplínská s připojenými částmi župy užhorodské v jediný správní obvod, a č. 281 Sb. z. a n., kterým se upravují obvody některých žup a služnovských okresů na Slovensku
346/1922 Sb.
Nařízení o úpravě nedělního klidu v živnostech pekařských
347/1922 Sb.
Nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
 
Částka 131
pdf 316 kB
7. 12. 1922 348/1922 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B) pro strany soukromé
349/1922 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě k býv. rak. lékopisu Ed. VIII. (lékopis A) a býv. uh. lékopisu Ed. III. (lékopis B) pro strany úlev požívající
350/1922 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 132
pdf 119 kB
9. 12. 1922 351/1922 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k mezinárodní úmluvě, sjednané dne 20. května 1875 v Paříži, o soustavě metrické
352/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zrušují některá ustanovení zákonného článku VI. z roku 1876 o správním župním výboru
353/1922 Sb.
Vyhláška o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek v I., III., IV. a V. části hlavního města Prahy berní správou v Praze I.
 
Částka 133
pdf 78 kB
12. 12. 1922 354/1922 Sb.
Nařízení , jímž provádí se zákon o výkupu Ústecko-Teplické dráhy státem
355/1922 Sb.
Nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 27. ledna 1922, čís. 45 Sb. z. a n.
 
Částka 134
pdf 1812 kB
14. 12. 1922 356/1922 Sb.
Úmluva stanovící definitivní Dunajský Statut
357/1922 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje oprávnění obcí na Hlučínsku ukládati obecní přirážky k dani z příjmu na berní léta 1923 a další
358/1922 Sb.
Nařízení , jímž se mění stanovy Poradního sboru pro otázky hospodářské
 
Částka 135
pdf 2995 kB
18. 12. 1922 359/1922 Sb.
Hospodářská dohoda mezi vládami československou a německou
 
Částka 136
pdf 625 kB
18. 12. 1922 360/1922 Sb.
Nařízení o náhradových knihách a náhradových bankách
361/1922 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky
362/1922 Sb.
Nařízení , jímž se zřizují Československý řád Bílého lva a Československá medaile Bílého lva
 
Částka 137
pdf 2048 kB
21. 12. 1922 363/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. (novela k zákonu o požitcích válečných poškozenců), a nahrazuje nařízení vlády republiky Čekoslovenské ze dne 4. května 1920, č. 346 Sb. z. a n. (prováděcí nařízení k zákonu o požitcích válečných poškozenců)
364/1922 Sb.
Zákon , jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných a k čelení nezaměstnanosti vůbec
 
Částka 138
pdf 461 kB
22. 12. 1922 365/1922 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 10. července 1922, č. 250 Sb.z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu
366/1922 Sb.
Vyhláška o obstarávání vnitřní správy župní v obvodě okresních úřadů v Tornale, Rožňavě a v Revúcej
367/1922 Sb.
Nařízení o obstarávání pokladniční služby u okresních úřadů a účetní služby pro hospodaření okresů na Slovensku
368/1922 Sb.
Nařízení o úpravě účetní služby župní na Slovensku
 
Částka 139
pdf 518 kB
23. 12. 1922 369/1922 Sb.
Smlouva ujednaná mezi Československou republikou a republikou Rakouskou k tomu, aby byo zamezeno dvojí zdanění pozůstalostí
 
Částka 140
pdf 1788 kB
27. 12. 1922 370/1922 Sb.
Zákon , jímž se stanoví výhody v plnění branné povinnosti
371/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 7. prosince 1922, č. 370 Sb. z. a n., o stanovení výhod v plnění branné povinnosti
 
Částka 141
pdf 7313 kB
27. 12. 1922 372/1922 Sb.
Finanční zákon , kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1923
 
Částka 142
pdf 1001 kB
29. 12. 1922 373/1922 Sb.
Zákon o upotřebení části správních přebytků hromadných sirotčích pokladen
374/1922 Sb.
Nařízení , kterým se vydává jednací řád pro rozhodčí komise podle § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n.
375/1922 Sb.
Vyhláška o stanovách Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze
376/1922 Sb.
Nařízení o úpravě uhelného hospodářství
377/1922 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje a prodlužuje platnost nařízení z 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o splnění závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
378/1922 Sb.
Nařízení o rozdělení a sídlech okresních úřadů na Slovensku
 
Částka 143
pdf 626 kB
29. 12. 1922 379/1922 Sb.
Nařízení , jímž částečně se mění nařízení ministerstva spravedlnosti a ministerstva vnitra, vydané v dohodě s ministerstvem obchodu ze dne 24. června 1903, č. 134 ř. z., o přehlídce výdělkových a hospodářských společenstev a jiných spolků
380/1922 Sb.
Nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
381/1922 Sb.
Nařízení o výpovědi služebních poměrů zaměstnanců podléhajících zákonu o obchodních pomocnících ze dne 16. ledna 1910, č. 20 ř.z.
382/1922 Sb.
Oznámení o zřízení poručenských (sirotčích) úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
383/1922 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují některé státní odborné úřady na Slovensku a jejich působnost se přenáší na župní a okresní úřady
384/1922 Sb.
Zákon , jímž mění se ustanovení zákona ze dne 25. října 1896, č. 220 ř.z., upraveného a doplněného zákony ze dne 3.ledna 1913, čís. 5 ř.z., a ze dne 23. ledna 1914, čís. 13 ř.z.
385/1922 Sb.
Nařízení o přesunech působnosti administrativních úřadů na Slovensku
 
Částka 144
pdf 1121 kB
31. 12. 1922 387/1922 Sb.
Zákon o rozšíření účinnosti zákona ze dne 10. července 1922, čís. 227 Sb. z. a n., kterým se upravuje placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1921 1922, na placení náhrady při trvalém ubytování vojska v roce 1923
386/1922 Sb.
Zákon , jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a Podkarpatské Rusi
388/1922 Sb.
Zákon o náhradě za vojenskou přípřež v míru v roce 1923
389/1922 Sb.
Zákon , jímž se rozšiřuje platnost zákona ze dne 24. července 1919, čís. 446 Sb. z. a n., dále nařízení ministra s plnou mocí pro správu Slovenska ze dne 25. listopadu 1919, č. 8428 pres., a zákona ze dne 21. prosince 1921, čís. 480 Sb. z. a n., o úpravě promlčení práva k vyměření a vymáhání daní a dávek na léta 1921 a 1922
390/1922 Sb.
Zákon o státní podpoře spořitelen a jich pobočných ústavů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
391/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví
392/1922 Sb.
Nařízení , jímž se provádí § 84 zákona ze dne 11. července 1922, č. 242 Sb. z. a n., o pojištění u báňských bratrských pokladen
393/1922 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje a částečně mění vládní nařízení ze dne 19. prosince 1919. č. 660 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů
394/1922 Sb.
Zákon o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech atátních a státem spravovaných
 
Částka 145
pdf 965 kB
31. 12. 1922 395/1922 Sb.
Zákon , kterým se prodlužují některé lhůty podle zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců
396/1922 Sb.
Zákon , kterým se upravuje vyplácení drahotní přirážky k důchodům válečných poškozenců
397/1922 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků
398/1922 Sb.
Nařízení , kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
399/1922 Sb.
Zákon o dalším vyplácení drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
400/1922 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje a mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
401/1922 Sb.
Zákon , kterým se ministr financí zmocňuje, aby převzal záruky za sanační půjčky rakouské podle ženevských protokolů ze dne 4. října 1922
402/1922 Sb.
Zákon o prodloužení drahotních přídavků k důchodům invalidním a starobním, vypláceným na Hlučínsku
403/1922 Sb.
Zákon , jímž se co do dávek veřejných poskytují výhody pro stavbu budov obytných a provozních
404/1922 Sb.
Zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
405/1922 Sb.
Zákon o změně §u 8 zákona ze dne 13. července 1922, č. 236 Sb. z. a n., kterým se doplňují a částečně v činnost uvádějí ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 332 Sb. z. a n., jímž stát přejímá výkony zdravotně policejní Pozn.: Pro ostatní území republiky vyjma Slovenska, Podkarpatské Rusi a Slezska zákon nabývá účinnosti až dnem 1.1.1923.
406/1922 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím
407/1922 Sb.
Zákon , jímž se schvaluje úvěr - poskytnutý vládami států, zastoupených v Mezinárodním výboru pro pomocné úvěry hospodářské - na repatriaci válečných zajatců československé státní příslušnosti z Ruska
408/1922 Sb.
Zákon o zřízení vnuceného likvidátora pro rozvrh bavlny a bavlněné příze, zakoupené na státem zaručený úvěr
409/1922 Sb.
Zákon o překládání státních zaměstnanců na jiné služební místo
410/1922 Sb.
Zákon o výplatě jednorázových výpomocí k pensím učitelů škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných církvemi a obcemi s podporou státní
411/1922 Sb.
Vyhláška podle § 2 zákona ze dne 19. ledna 1922, čís. 25 Sb. z. a n., o poplatcích za udílená povolení k vývozu a dovozu zboží a za ověřené ohlášky
412/1922 Sb.
Vyhláška o provedení nařízení vlády republiky Československé ze dne 21. září 1922, č. 275 Sb. z. a n.
 
Částka 146
pdf 1202 kB
31. 12. 1922 413/1922 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje soudní řád smíšeného rozhodčího soudu československo maďarského podle článku 239 mírové smlouvy Trianonské
 
Částka 147
pdf 1524 kB
31. 12. 1922 414/1922 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní
415/1922 Sb.
Nařízení , jímž se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Portugalskou