Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1923

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 225 kB
10. 1. 1923 1/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 2
pdf 601 kB
12. 1. 1923 3/1923 Sb.
Vládní nařízení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
4/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se rozšiřuje platnost vládního nařízení ze dne 9. září 1921, č. 343 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování v Čechách v roce 1922 provedené
2/1923 Sb.
Mezinárodní úmluva o zřízení ústavu zimného v Paříži
 
Částka 3
pdf 119 kB
17. 1. 1923 5/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se rozšiřuje na Podkarpatskou Rus platnost nařízení ze dne 6. listopadu 1920, č. 611 Sb. z. a n., o výplatě veřejných peněz uložených na vkladní knížky, jež byly zavlečeny do Maďarska, a kterým se mění trestní ustanovení tohoto nařízení i pro Slovensko
6/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice soudních okresů valašsko-klobouckého a bojkovického
7/1923 Sb.
Nařízení o rozdělení Prahy na obvody pro volby místních výborů a očíslování nových částí Prahy
 
Částka 4
pdf 218 kB
24. 1. 1923 8/1923 Sb.
Vládní nařízení o přeložení čáry bratislavské potravní daně na čáře
 
Částka 5
pdf 232 kB
25. 1. 1923 9/1923 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. čís. 599g2
10/1923 Sb.
Vládní nařízení o další podpoře nezaměstnaného stavebního dělnictva
11/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje užívání pastvin v Podkarpatské Rusi v roce 1923
12/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje užívání pastvin na Slovensku v roce 1923
13/1923 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, provedených v roce 1922
 
Částka 6
pdf 4514 kB
27. 1. 1923 14/1923 Sb.
Dohoda obchodní mezi Československou republikou a republikou Rakouskou
 
Částka 7
pdf 87 kB
29. 1. 1923 15/1923 Sb.
Vyhláška o obstarávaní vnútornej správy okresnej v niektorých obciach v obvode okresného úradu v Krupine
 
Částka 8
pdf 1781 kB
7. 2. 1923 17/1923 Sb.
Vládní nařízení o plombování nádob a krabic, obsahujících olejový margarin, margarin, margarin rozpuštěný a umělý jedlý tuk
18/1923 Sb.
Vládní nařízení o nejnižší vyrovnací částce v konkursním a mimokonkursním vyrovnávacím řízení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
19/1923 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Španělským
20/1923 Sb.
Vyhláška o rozdělení příjmů, pokud se týče výnosů výdělkových podniků podle článku 3., odstavce 3., smlouvy mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní
16/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje pensijní pojištění zaměstnanců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 9
pdf 306 kB
9. 2. 1923 21/1923 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 27. ledna 1922, č. 33 Sb. z. a n., o užití dopravních cest a nemovitostí pro telegrafy
 
Částka 10
pdf 84 kB
10. 2. 1923 22/1923 Sb.
Vyhláška , ktorou sa prevádza § 3 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1922, č. 383 Sb. z. a n., o zrušení niektorých štátnych odborných úradov na Slovensku a o prenesení ich pôsobnosti na župné a okresné úrady
 
Částka 11
pdf 190 kB
12. 2. 1923 23/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k některým článkům finančního zákona pro rok 1923
 
Částka 12
pdf 730 kB
15. 2. 1923 24/1923 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výkonů služby zdravotně policejní
25/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují služební příjmy a výslužné učitelstvu na státních školách obecných (ľudových) a občanských v Podkarpatské Rusi
 
Částka 13
pdf 147 kB
16. 2. 1923 26/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje celní sazebník, jakož i doplňují a mění se vysvětlivky k němu
27/1923 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř.z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky) Pozn.: předpis neplatí na Slovensku a P. Rusi;
 
Částka 14
pdf 879 kB
17. 2. 1923 28/1923 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa sriaďuje Štátny ústav pre zveľaďovanie živností v Turč. Sv. Martine a vyhlašuje sa jeho organizačný poriadok
29/1923 Sb.
Vládní nařízení o zřízení fondu pro zaopatření zaměstnanců velkostatků
30/1923 Sb.
Vládní nařízení o vydání desetníků měny československé
31/1923 Sb.
Vyhláška o vydání desetníků měny československé
 
Částka 15
pdf 1206 kB
20. 2. 1923 32/1923 Sb.
Vládní nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích výpomocného zřízeneckého personálu ve státních úřadech a ústavech
33/1923 Sb.
Vládní nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích kancelářského pomocného personálu ve státních úřadech a ústavech
34/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných
 
Částka 16
pdf 731 kB
23. 2. 1923 35/1923 Sb.
Zákon o stavebním ruchu
36/1923 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
 
Částka 17
pdf 201 kB
27. 2. 1923 37/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování běhounů kotoučových a pohybem valivým při vahách škálových
38/1923 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zrušuje okresný súd v Stropkove a pričleňujú obce z jeho obvodu do obvodu okresných súdov vo Vyšnom Svidníku, Giraltovciach, Vranove a Humennom
 
Částka 18
pdf 601 kB
27. 2. 1923 39/1923 Sb.
Vládní nařízení o zatímním uvedení v platnost prozatímní obchodní dohody mezi republikou Československou a Řeckem
 
Částka 19
pdf 200 kB
3. 3. 1923 40/1923 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů
41/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 20
pdf 118 kB
6. 3. 1923 42/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se opravuje vládní nařízení ze dne 15. února 1923, čís. 34 Sb. z. a n., jímž se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 20. prosince 1922, čís. 394 Sb. z. a n., o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních i vojenských státních zaměstnanců a zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných
43/1923 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 21
pdf 231 kB
9. 3. 1923 44/1923 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o přímých daních, platných na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
45/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje poradní sbor pro ústavy léčebné a humanitní
46/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 13. května 1921, č. 189 Sb. z. a n., o úpravě zaopatřovacích požitků bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, a částečně se mění vysvětlivky k nařízení tomuto
47/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví podle zákonů o odvodu koní a povozů náhrada odhadcům a náhrada za zpáteční dopravu nepřevzatých evidenčních koní a dopravních prostředků
 
Částka 22
pdf 78 kB
24. 3. 1923 48/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 9. prosince 1920, č. 639 Sb. z. a n., o konsulárních poplatcích
49/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se částečně mění vyhláška státního pozemkového úřadu ze dne 30. října 1922, č. 375 Sb. z. a n., o stanovách Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze
 
Částka 23
pdf 1521 kB
31. 3. 1923 50/1923 Sb.
Zákon na ochranu republiky
51/1923 Sb.
Zákon o státním soudě
 
Částka 24
pdf 422 kB
31. 3. 1923 52/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k některým ustanovením zákona ze dne 13. července 1922, č. 251 Sb. z. a n., jímž se mění některé zákony o služebních poměrech učitelstva veřejných škol obecných a občanských
53/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 1. prosince 1921, č. 431 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 676 Sb. z. a n., o způsobu zdaňování piva
54/1923 Sb.
Vládní nařízení o cenách piva
55/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují některá ustanovení branných předpisů
56/1923 Sb.
Vyhláška o prozatímním dělení katastrálních parcel
57/1923 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské Ženského výrobního spolku v Chrudimi
 
Částka 25
pdf 51 kB
31. 3. 1923 58/1923 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšších cenách zápalek
 
Částka 26
pdf 76 kB
4. 4. 1923 59/1923 Sb.
Vládní nařízení o služebních požitcích asistentů a konstruktérů vysokoškolských
 
Částka 27
pdf 268 kB
4. 4. 1923 60/1923 Sb.
Zákon o telegrafech
 
Částka 28
pdf 2901 kB
9. 4. 1923 61/1923 Sb.
Vyhláška o ústave cirkve evanjelickej a. v. na Slovensku
 
Částka 29
pdf 630 kB
11. 4. 1923 62/1923 Sb.
Zákon o ražbě československých dukátů
63/1923 Sb.
Vládní nařízení o služebních požitcích některých kategorií zaměstnanců v oboru poštovní a telegrafní správy
64/1923 Sb.
Vládní nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích pomocných montérů, montérů a dělmistrů poštovního a telegrafního ústavu
65/1923 Sb.
Vládní nařízení o služebních, odpočivných a zaopatřovacích požitcích zřízenců poštovního automobilového provozu (garážních a dílenských mistrů, řidičů vozů a dílenských zřízenců)
 
Částka 30
pdf 79 kB
12. 4. 1923 66/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižují některé poštovní poplatky
 
Částka 31
pdf 298 kB
12. 4. 1923 67/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
68/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se magistrátu města Liberce odnímá agenda politického úřadu
69/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n.
 
Částka 32
pdf 2395 kB
17. 4. 1923 70/1923 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
71/1923 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
72/1923 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 33
pdf 703 kB
19. 4. 1923 74/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí ustanovení § 50a, odst. 2. a 3., zákona náhradového o pachtýřích zemědělských podniků, jejichž poměr pachtovní (nájemní) byl předčasně rozvázán výpovědí pozemkového úřadu, a kterým se doplňuje nařízení vlády ze dne 6. dubna 1922, č. 117 Sb. z. a n., odd. II., o vyhláškách řízení přídělového
75/1923 Sb.
Vyhláška k provedení zákona ze dne 14. prosince 1922, č. 386 Sb. z. a n., jímž se zavádí metrická míra pro právní jednání, listiny, knihovní zápisy a operáty katastru daně pozemkové na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
73/1923 Sb.
Nařízení o organisaci patentního úřadu
 
Částka 34
pdf 536 kB
27. 4. 1923 76/1923 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení tax za zkoušky pro uchazeče o oprávnění ke koncesovaným živnostem stavebním
77/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění nařízení ze dne 8. března 1896, č. 38 ř.z., o umořování hypotečních pohledávek, poskytnutých z hromadných sirotčích pokladen Pozn.: předpis neplatí na Slovensku a v P. Rusi;
78/1923 Sb.
Vládní nařízení o aktuárské zkoušce aktuárských úředníků v kancelářích vysokých škol
79/1923 Sb.
Vyhláška o Základních ustanoveních Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
80/1923 Sb.
Vyhláška o obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským s přílohami A, B, C a D a závěrečným protokolem
81/1923 Sb.
Vyhláška o schválení župních silničních rozpočtů na Podkarpatské Rusi a stanovení župních přirážek silničních pro rok 1922
82/1923 Sb.
Vládní nařízení ku provedení zákona ze dne 30. června 1921, č. 246 Sb. z. a n., o zřízení aktuárských úředníků a báňských úřadů
 
Částka 35
pdf 99 kB
28. 4. 1923 83/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Karlových Varech
84/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Komárně
 
Částka 36
pdf 771 kB
30. 4. 1923 85/1923 Sb.
Zákon o ochraně nájemníků
86/1923 Sb.
Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností
87/1923 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 11. července 1922, čís. 225 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče
88/1923 Sb.
Vládní nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
 
Částka 37
pdf 243 kB
7. 5. 1923 89/1923 Sb.
Vládní nařízení o služebním stejnokroji celních úředníků
 
Částka 38
pdf 292 kB
8. 5. 1923 90/1923 Sb.
Zákon o náležitostech vkladných listin, o výmazu pohledávek a o poplatkových úlevách při výmazu jich a při sestavování vložek na Slovensku a Podkarpatské Rusi
91/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon o státním soudě
92/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění výše úroků z prodlení a úroků náhradních z přímých daní státních a vybíraných k nim přirážek samosprávných svazků, jakož i z poplatků přímo placených
 
Částka 39
pdf 108 kB
9. 5. 1923 93/1923 Sb.
Vyhláška o době, kterou končí dosavadní povinnost označovati (okolkovati) cenné papíry podle nařízení ze dne 12. března 1919, č. 126 Sb. z. a n.
94/1923 Sb.
Vyhláška o nové úpravě zdravotně-statistických výkazů a zpráv
 
Částka 40
pdf 519 kB
15. 5. 1923 95/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se ustanovují sazby pro výkony advokátů a jejich kanceláří
 
Částka 41
pdf 67 kB
15. 5. 1923 96/1923 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby při opatřeních hospodářského nátlaku podle článku 16 úmluvy o Společnosti národů použila cesty nařizovací
97/1923 Sb.
Vládní nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1923
 
Částka 42
pdf 102 kB
19. 5. 1923 98/1923 Sb.
Zákon , jímž zrušuje se zákon ze dne 18. března 1920, č. 188 Sb. z. a n., o stíhání podloudného vývozu předmětů potřeby do ciziny
99/1923 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení konkursního a vyrovnávacího řádu uvedeného v platnost císařským nařízením ze dne 10. prosince 1914, č. 337 ř.z. Pozn.: neplatí pro Slovensko a Pokarpatskou Rus;
100/1923 Sb.
Zákon , ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje spôsob počítania lehôt v súdnom pokračovaní a pri poručenských (sirotských) úradoch
101/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým pozměňuje se vládní nařízení ze dne 4. března 1921, čís. 93 Sb. z. a n., o zřízení nových úřadů ku provedení stavby železných drah podle zákona ze dne 30. března 1920, č. 235 Sb. z. a n.
 
Částka 43
pdf 550 kB
22. 5. 1923 102/1923 Sb.
Vládní nařízení o poplatcích (veřejných) notářů
 
Částka 44
pdf 47 kB
24. 5. 1923 103/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění nařízení vlády republiky Československé ze dne 10. března 1922, č. 93 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 351 Sb. z. a n., o úpravě cla na automobily a motory k automobilům
 
Částka 45
pdf 164 kB
25. 5. 1923 104/1923 Sb.
Vyhláška ohledně smlouvy o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
105/1923 Sb.
Vyhláška ohledně úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
 
Částka 46
pdf 629 kB
2. 6. 1923 106/1923 Sb.
Zákon o nakladatelské smlouvě
107/1923 Sb.
Zákon o působnosti ministerstva veřejných prací ve věcech správy státního horního majetku na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
108/1923 Sb.
Vyhláška týkající se "Prohlášení mezi republikou Československou a královstvím Italským o vzájemném sdělování si dat, vyplývajících z periodického sčítání lidu"
 
Částka 47
pdf 59 kB
6. 6. 1923 109/1923 Sb.
Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek splatných 1. července 1923
 
Částka 48
pdf 583 kB
13. 6. 1923 110/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Mariánských Lázních
111/1923 Sb.
Zákon , jímž se mění zákonné předpisy o poplatkových úlevách při konversi hypotečních pohledávek Pozn.: předpis neplatí na Slovensku a P. Rusi;
112/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. května 1923, č. 111 Sb. z. a n., jímž se mění zákonné předpisy o poplatkových úlevách při konversi hypotečních pohledávek
113/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž mění se prozatím až do definitivní úpravy zákonem příslušnost administrativních úřadů v Podkarpatské Rusi
 
Částka 49
pdf 238 kB
14. 6. 1923 114/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí císařské nařízení ze dne 1. června 1914, č. 116 ř.z., o dělení katastrálních parcel a o knihovním zápisu nabytí nemovitostí nepatrné hodnoty (novela o dělení parcel)
115/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje, po případě mění vládní nařízení ze dne 13. ledna 1922, č. 22 Sb. z. a n., o činovních (funkčních) přídavcích vojenských hodnostářů
116/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1923 provádí zákon ze dne 21. prosince 1921. č. 477 Sb. z. a n., o zdravotní přirážce ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a utvoření veřejného fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v republice Československé, a částečně mění vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, č. 324 Sb. z. a n.
117/1923 Sb.
Vyhláška o obchodní a celní úmluvě mezi republikou Československou a Švýcarskem
 
Částka 50
pdf 1716 kB
16. 6. 1923 118/1923 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní
119/1923 Sb.
Smlouva ujednaná mezi Československou republikou a Německou říší k tomu, aby bylo zamezeno dvojí zdanění v oboru dávek pro případ smrti
 
Částka 51
pdf 75 kB
16. 6. 1923 120/1923 Sb.
Vládní nařízení o telegrafických podáních v soudním řízení a v řízení před úřady poručenskými (sirotčími) na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 52
pdf 94 kB
20. 6. 1923 121/1923 Sb.
Zákon o uplatnění nároků vůči ústřednám, komisím, ústavům, po případě jich odbočkám (expositurám) a jiným hromadným útvarům, které spolupůsobily při státním hospodaření předměty spotřeby
122/1923 Sb.
Vyhláška o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na likvidaci Státního obilního ústavu v Praze a jeho odboček Zemských obilních ústavů v Praze, Brně, Opavě, Bratislavě a Užhorodě
 
Částka 53
pdf 555 kB
21. 6. 1923 123/1923 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech Pozn.: ust. čl. XII nabývá účinnosti až 1.1.1924;
124/1923 Sb.
Zákon o nabytí Buštěhradské železnice státem
125/1923 Sb.
Zákon o zcizení státního nemovitého majetku
126/1923 Sb.
Zákon o výkupu místní dráhy Počeradce - Vrskmany
127/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1923, č. 27 Sb. z. a n., kterým se vláda zmocňuje zvýšiti přechodně úrokové rozpětí stanovené v § 1 zákona ze dne 1. června 1889, č. 91 ř.z., o poplatkových úlevách pro úvěrní a záložní spolky (pokladny pro úspory a půjčky)
 
Částka 54
pdf 99 kB
22. 6. 1923 128/1923 Sb.
Zákon o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922
 
Částka 55
pdf 262 kB
23. 6. 1923 129/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 56
pdf 1974 kB
26. 6. 1923 130/1923 Sb.
Vyhláška , jíž se vyhlašuje seznam celních úřadů
 
Částka 57
pdf 461 kB
29. 6. 1923 131/1923 Sb.
Mezinárodní úprava o založení Mezinárodního úřadu pro veřejné zdravotnictví v Paříži
 
Částka 58
pdf 355 kB
30. 6. 1923 132/1923 Sb.
Vyhláška o výměře jednotného drahotního přídavku státních zaměstnanců v podnicích, ústavech a fondech státních a státem spravovaných po 20%ním snížení, jež nastalo 1. dubnem 1923 v důsledku ustanovení §§ 5 a 11 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 394 Sb. z. a n., § 11 vládního nařízení ze dne 8. února 1923, č. 32 Sb. z. a n., a §§ 9 a 18 vládního nařízení ze dne 8. února 1923, č. 33 Sb. z. a n.
133/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 16. prosince 1919, č. 667 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 17. října 1919, č. 572 Sb. z. a n., o zvláštní dávce z vína v lahvích
 
Částka 59
pdf 33 kB
30. 6. 1923 134/1923 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
 
Částka 60
pdf 133 kB
7. 7. 1923 135/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech
136/1923 Sb.
Nařízení o úpravě nedělního klidu v živnosti řeznické, úzenářské atd. v obvodu města Kladna
 
Částka 61
pdf 101 kB
11. 7. 1923 137/1923 Sb.
Zákon , kterým se upravuje vyučování jazyku státnímu a jazykům národních menšin na školách středních a ústavech učitelských
138/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 8. června 1923, č. 124 Sb. z. a n., o nabytí Buštěhradské železnice státem
 
Částka 62
pdf 204 kB
18. 7. 1923 139/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 27. ledna 1921, č. 38 Sb. z. a n., a ze dne 9. listopadu 1922, č. 322 Sb. z. a n., o úpravě hospodaření minerálními oleji
140/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví přejímací ceny za surový líh a odměna za jeho rafinování pro výrobní období 1922/1923
141/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje Chemicko-technická zkušebna finanční správy v Praze
142/1923 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních České dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Duchcově
 
Částka 63
pdf 272 kB
21. 7. 1923 143/1923 Sb.
Zákon o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace
144/1923 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů v oboru nemocenského pojištění dělníků
145/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
146/1923 Sb.
Zákon , kterým se stanoví nová lhůta k přihláškám o důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
147/1923 Sb.
Zákon , jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných
148/1923 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona o vyvlastňování k úpravě asanačního obvodu hlavního města Prahy a povolují se daňové výhody pro stavby v tomto obvodu
 
Částka 64
pdf 293 kB
23. 7. 1923 149/1923 Sb.
Zákon o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění
150/1923 Sb.
Zákon , jímž se povoluje úleva na všeobecné dani výdělkové na rok 1923
151/1923 Sb.
Zákon o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové
 
Částka 65
pdf 130 kB
24. 7. 1923 152/1923 Sb.
Zákon , jímž se mění, po případě doplňují některá ustanovení zákona o úpravě služebních požitků čs. vojska ze dne 19. března 1920, č. 195 Sb. z. a n., a jímž se vláda zmocňuje, aby provedla propočítání služební doby vojenským gážistům podle zásad, stanovených pro státní zaměstnance zákonem ze dne 9. dubna 1920, č. 222 Sb. z. a n., a prováděcího nařízení, vydaného k tomuto zákonu
 
Částka 66
pdf 1308 kB
24. 7. 1923 153/1923 Sb.
Zákon , kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací
 
Částka 67
pdf 1299 kB
26. 7. 1923 154/1923 Sb.
Zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
155/1923 Sb.
Vyhláška o přepravě tuzemského zboží pod celním dozorem přes německé celní území
156/1923 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Plzni
157/1923 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Rychnově nad Kněžnou
 
Částka 68
pdf 84 kB
26. 7. 1923 158/1923 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou
159/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví náhrada členům ústavního soudu
 
Částka 69
pdf 1331 kB
28. 7. 1923 160/1923 Sb.
Vládní nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle hlavy VI. a VII. zákona ze dne 25. ledna 1923, č. 35 Sb. z. a n.
 
Částka 70
pdf 55 kB
30. 7. 1923 161/1923 Sb.
Vládní nařízení o výpovědi obchodní úmluvy s Francií
162/1923 Sb.
Vyhláška o státních prodejních cenách tuzemské soli
 
Částka 71
pdf 206 kB
3. 8. 1923 163/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 72
pdf 144 kB
4. 8. 1923 164/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne 8. června 1922, čís. 171 Sb. z. a n., jímž se území československého státu rozděluje na 28 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyslných) inspektorátů
165/1923 Sb.
Vyhláška o Základních a přechodných ustanoveních Augšburské církve evangelické ve východním Slezsku
 
Částka 73
pdf 122 kB
10. 8. 1923 166/1923 Sb.
Vládní nařízení o vydání pětníků měny československé
167/1923 Sb.
Vyhláška o vydání pětníků měny československé
168/1923 Sb.
Vládní nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani v roce 1923
 
Částka 74
pdf 113 kB
11. 8. 1923 169/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1922, č. 403 Sb. z. a n., o výhodách co do dávek veřejných pro stavbu budov obytných a provozních
170/1923 Sb.
Vládní nařízení o celním osvobození tabákového výtažku v roce 1923
 
Částka 75
pdf 356 kB
18. 8. 1923 171/1923 Sb.
Vládní nařízení o prozatímní úpravě obecního zřízení na Podkarpatské Rusi
172/1923 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví počátek činnosti okresního soudu ve Zlíně
 
Částka 76
pdf 167 kB
29. 8. 1923 173/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se činí opatření pro přechodné hospodaření s lihem
 
Částka 77
pdf 5173 kB
31. 8. 1923 174/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií
 
Částka 78
pdf 633 kB
31. 8. 1923 175/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi Československou republikou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska
 
Částka 79
pdf 50 kB
6. 9. 1923 176/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje změna čl. 52 soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-německého podle čl. 304 mírové smlouvy versailleské, vyhlášeného ve Sb. z. a n., č. 1 z roku 1922
 
Částka 80
pdf 37 kB
7. 9. 1923 177/1923 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
 
Částka 81
pdf 90 kB
18. 9. 1923 178/1923 Sb.
Vyhláška o konversi 4% státních pokladničních poukázek splatných 1. října 1923
 
Částka 82
pdf 219 kB
21. 9. 1923 179/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 83
pdf 157 kB
27. 9. 1923 180/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Rimavské Sobotě
181/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Rožnavě
182/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Lučenci
183/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Prešově
 
Částka 84
pdf 41 kB
9. 10. 1923 184/1923 Sb.
Vyhláška o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na Československou komisi cukerní v Praze a její odbočky v Bratislavě a v Košicích, na Československou komisi lihovou v Praze a její odbočky v Bratislavě a v Užhorodě, na Meziministerské komité pro likvidaci Československé komise lihové v Praze a na Státní ústav pro tuky, oleje a mléko v Praze
 
Částka 85
pdf 170 kB
11. 10. 1923 185/1923 Sb.
Úmluva mezi Československou republikou a Velkou Britanií týkající se vzorků obchodních cestujících Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Novému Zélandu - viz pasivní derogace.
 
Částka 86
pdf 541 kB
15. 10. 1923 186/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích
 
Částka 87
pdf 239 kB
15. 10. 1923 187/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se nahrazuje vládní nařízení ze dne 19. ledna 1922, čís. 9 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických
188/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 11 vládního nařízení ze dne 5. října 1921, čís. 366 Sb. z. a n., o prozatímním zvýšení zaopatřovacích platů hornických na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
189/1923 Sb.
Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Var, pro niž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř.z.
190/1923 Sb.
Vyhláška o úřední příslušnosti při aktuárských zkouškách aktuárských úředníků vysokých škol na Slovensku
 
Částka 88
pdf 117 kB
17. 10. 1923 191/1923 Sb.
Vládní nařízení o povinném očkování železničních a poštovních zaměstnanců proti neštovicím
 
Částka 89
pdf 244 kB
18. 10. 1923 192/1923 Sb.
Nařízení , kterým se upravují poplatky soudních lékařů a zvěrolékařů v řízení trestním a v řízení nesporném
 
Částka 90
pdf 234 kB
18. 10. 1923 193/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž provádí se zákon ze dne 11. července 1922, č. 241 Sb. z. a n., o potírání pohlavních nemocí
 
Částka 91
pdf 495 kB
20. 10. 1923 194/1923 Sb.
Vládní nařízení o pohřbívání ohněm
195/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se organisuje služba u civilních státních ústavů pro chov koní a upravují některé služební poměry zaměstnanců těchto ústavů
196/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizují obory úřednické služby na státních školách zemědělských a závodech k nim přičleněných, stanoví se předepsané předběžné vzdělání pro jednotlivé obory této služby, kterým se zařazují úředníci těchto oborů do skupin časového postupu a stanoví se úřední tituly pro ně, jakož i upravuje se služební poměr zřízenců (podúředníků a zřízenců) a kancelářských pomocných sil na státních zemědělských školách
 
Částka 92
pdf 1160 kB
23. 10. 1923 197/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí druhá část zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen
198/1923 Sb.
Vládní nařízení o zvěrolékařské komoře
199/1923 Sb.
Nařízení o ochraně vynálezů na tuzemských výstavách
 
Částka 93
pdf 121 kB
23. 10. 1923 200/1923 Sb.
Nařízení o vydání československých dukátů jubilejních a jiných (obyčejných) dukátů jednoduchých i dvojitých (pamětních dvojdukátů) s letopočtem 1923
 
Částka 94
pdf 397 kB
24. 10. 1923 201/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují služební poměry pohraniční finanční stráže
202/1923 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
 
Částka 95
pdf 2140 kB
25. 10. 1923 203/1923 Sb.
Nařízení o řízení před kárnými výbory vojenských gážistů a o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
 
Částka 96
pdf 152 kB
27. 10. 1923 204/1923 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa upravujú obvody a sídla finančných úradov na Slovensku
205/1923 Sb.
Vládní nařízení , že vysvědčení na odchodnou tříleté cvičné dílny při státní průmyslové škole v Bratislavě nahrazují průkaz ukončení učebního poměru pro živnost zámečnickou a živnost truhlářskou
 
Částka 97
pdf 253 kB
27. 10. 1923 206/1923 Sb.
Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1923/24
 
Částka 98
pdf 36 kB
31. 10. 1923 207/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují a prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
 
Částka 99
pdf 141 kB
31. 10. 1923 208/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a Norskem
 
Částka 100
pdf 182 kB
5. 11. 1923 209/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými
 
Částka 101
pdf 90 kB
10. 11. 1923 210/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje § 3 vládního nařízení ze dne 26. září 1921, čís. 358 Sb. z. a n., týkající se obchodu cukrem a použití řepy cukrovky
211/1923 Sb.
Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů dle zákona ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1923/24
212/1923 Sb.
Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1923 župy berežské a užhorodské na Podkarpatské Rusi a o stanovení župních přirážek silničních pro rok 1923
 
Částka 102
pdf 114 kB
15. 11. 1923 213/1923 Sb.
Vládní nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko- uherské koruny, z pojišťovacích smluv s říšsko-německými soukromými pojišťovnami
214/1923 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vylučujú z obvodu okresného súdu vo Velkej Revúci, sedrie v Rimavskej Sobote a súdnej tabule v Košiciach, obce Telgárt, Šumiac, Pohorelá, Helpa, Závadka a Polonka a pričleňujú sa do obvodu okresného súdu v Brezne, sedrie v Banskej Bystrici a súdnej tabule v Bratislave
215/1923 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Mladé Boleslavi
216/1923 Sb.
Vyhláška o zavedení nové úřední vývozní značky na nepuncované zlaté a stříbrné zboží vyvážené do ciziny
 
Částka 103
pdf 1583 kB
17. 11. 1923 217/1923 Sb.
Zákon , jímž se upravuje způsob provádění voleb v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech)
218/1923 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Parkáni
219/1923 Sb.
Vládne nariadenie o obmedzení povinnosti obcí, mestských berných úradov a notárov na Slovensku obstarávať vyberanie a vydobývanie priamych štátnych daní s prirážkami do výšky 1000 Kč u jednotlivého poplatníka
 
Částka 104
pdf 2213 kB
20. 11. 1923 220/1923 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1922, č. 328 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb. z. a n., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
 
Částka 105
pdf 742 kB
21. 11. 1923 221/1923 Sb.
Smlouva obchodní mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou
 
Částka 106
pdf 1411 kB
27. 11. 1923 222/1923 Sb.
Labská plavební akta se Závěrečným protokolem, podepsaná v Drážďanech dne 22. února 1922 a doplněná Dodatkovým protokolem, podepsaným v Paříži dne 31. března 1923
 
Částka 107
pdf 636 kB
29. 11. 1923 223/1923 Sb.
Vládní nařízení o změně některých ustanovení vládního nařízení ze dne 11. listopadu 1919, č. 598 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění
224/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
225/1923 Sb.
Vyhláška o vybírání a vymáhání přímých daní se všemi přirážkami, jakož i jiných státních dávek v II. a VI. části hlav. města Prahy berní správou II. v Praze
 
Částka 108
pdf 208 kB
5. 12. 1923 226/1923 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poměrů učitelských osob na státních vyučovacích, vzdělávacích a vychovávacích ústavech bývalého státu uherského na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
227/1923 Sb.
Vládní nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Slovensku, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
228/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se snižuje přirážka k dani z vodní síly
229/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje chyba tisku v úmluvě stanovící definitivní Dunajský Statut
 
Částka 109
pdf 489 kB
7. 12. 1923 230/1923 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 8. května 1922 o vydávání zločinců a jiné právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 110
pdf 89 kB
14. 12. 1923 231/1923 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních k ochraně peněžních ústavů v roce 1924
232/1923 Sb.
Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek, splatných 31. prosince 1923
 
Částka 111
pdf 301 kB
17. 12. 1923 233/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví volební řád pro volby v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech)
 
Částka 112
pdf 50 kB
17. 12. 1923 234/1923 Sb.
Vyhláška o prohlášení mezi republikou Československou a Litvou, týkající se vzájemné ochrany práv ze živnostenského vlastnictví
 
Částka 113
pdf 64 kB
19. 12. 1923 235/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice soudních okresů Horní Litvínov a Hora Sv. Kateřiny
236/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost nařízení ze dne 21. dubna 1921, č. 173 Sb. z. a n., o přerušení sporů o plnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
 
Částka 114
pdf 1015 kB
22. 12. 1923 237/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují úmluvy o likvidaci Rakousko-uherské banky, schválené vládou republiky Československé dne 14. září 1922, jakož i rozhodnutími Reparační komise ze dne 18. června 1921, č. 1373, a ze dne 25. dubna 1922, č. 1904
 
Částka 115
pdf 578 kB
27. 12. 1923 238/1923 Sb.
Prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Řeckem ze dne 10. ledna 1923
 
Částka 116
pdf 53 kB
27. 12. 1923 239/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 nařízení vlády ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1924
240/1923 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
 
Částka 117
pdf 207 kB
29. 12. 1923 241/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 25. ledna 1922, č. 38 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
242/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se přenáší výkon právní pomoci ve věcech civilních pro části města Prahy I, II, V a VI od okresního soudu pro Horní Nové Město v Praze na okresní soud pro Staré Město a Josefov v Praze
243/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost ustanovení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
244/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují některé úřední tituly státních úředníků
 
Částka 118
pdf 6348 kB
31. 12. 1923 245/1923 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1924
 
Částka 119
pdf 345 kB
31. 12. 1923 246/1923 Sb.
Vládní nařízení o přeložení čáry brněnské potravní daně na čáře
 
Částka 120
pdf 71 kB
31. 12. 1923 247/1923 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují zvláštní přídavky pro poddůstojníky a vojíny, kteří podle § 19 branného zákona konají dobrovolně další činnou službu
 
Částka 121
pdf 107 kB
31. 12. 1923 248/1923 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení, případně prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění dělníků
249/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje působnost některých právních předpisů o nemocenském pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 122
pdf 179 kB
31. 12. 1923 250/1923 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje pro přechodnou dobu platnost dosavadní úpravy placení náhrady při trvalém ubytování vojska
251/1923 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zařaďují některé obce a města do nájemních tříd dle zákona o ubytování vojska a vyhlašují nájemní sazby
 
Částka 123
pdf 526 kB
31. 12. 1923 252/1923 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 17. února 1922, č. 75 Sb. z. a n., upravujícího organisaci odborných škol pro ženská povolání a právní poměry učitelstva těchto škol Pozn.: zákon se nevztahuje na území Podkarpatské Rusi;
253/1923 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na r. 1924
254/1923 Sb.
Zákon o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro podporu veřejných nemocnic a ústavů léčebných v Československé republice
255/1923 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost dosavadní úpravy náhrady za vojenskou přípřež v míru
256/1923 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje lhůta pro zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně
 
Částka 124
pdf 79 kB
31. 12. 1923 257/1923 Sb.
Zákon , kterým mění se ustanovení zákona ze dne 21. prosince 1922, čís. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, k změnám hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím
258/1923 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o obmezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi
259/1923 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, čís. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva, a doplňují se některá jeho ustanovení
 
Částka 125
pdf 185 kB
31. 12. 1923 260/1923 Sb.
Zákon o výši daně z cukru
261/1923 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 30. června 1921, č. 242 Sb. z. a n., o dopravních daních
262/1923 Sb.
Zákon o sloučení rozhodování ve věcech nájemních
263/1923 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona z 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
264/1923 Sb.
Vládní nařízení o další podpoře nezaměstnaného stavebního dělnictva
265/1923 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných
266/1923 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje zmocnění dané vládě v § 2 zák. ze dne 4. července 1923, č. 158 Sb. z. a n., o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou
267/1923 Sb.
Zákon , jímž se rozšiřuje úřední působnost veřejných notářů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 126
pdf 1500 kB
31. 12. 1923 268/1923 Sb.
Zákon o dani z obratu a dani přepychové
 
Částka 127
pdf 386 kB
31. 12. 1923 269/1923 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
270/1923 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje překlad úmluv o likvidaci Rakousko-uherské banky