Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1924

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 354 kB
7. 1. 1924 1/1924 Sb.
Zákon o dani z uhlí Pozn.: daňové sazby zavedené na místě dosavadní dávky uhelné jsou účinné už od 10.10.1923;
 
Částka 2
pdf 272 kB
7. 1. 1924 2/1924 Sb.
Zákon o poštovních holubech
3/1924 Sb.
Zákon o zákazu prémiových obchodů předměty denní potřeby
4/1924 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje § 393 trestního řádu z 23. května 1873, č. 119 ř.z.
 
Částka 3
pdf 288 kB
8. 1. 1924 5/1924 Sb.
Zákon o označování původu zboží
 
Částka 4
pdf 848 kB
8. 1. 1924 6/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 8. dubna 1920, čís. 309 Sb. z. a n., o dávce z majetku a z přírůstku na majetku
7/1924 Sb.
Zákon o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
8/1924 Sb.
Zákon , o trestním řízení podle trestního řádu, zák. čl. XXXIII z r. 1896, proti nepřítomným osobám
9/1924 Sb.
Zákon , kterým se upravuje výroba, prodej a přechovávání radiotelegrafních a radiotelefonních zařízení, jakož i dovoz jejich z ciziny
 
Částka 5
pdf 1092 kB
10. 1. 1924 10/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí některá ustanovení zákona o vojenských služebních požitcích a novely k němu
11/1924 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 6
pdf 63 kB
11. 1. 1924 12/1924 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. čís. 599 g2
13/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se zatímně prodlužuje platnost dosavadních ustanovení o paušalování daně z obratu a daně přepychové
 
Částka 7
pdf 1434 kB
19. 1. 1924 14/1924 Sb.
Dohody uzavřené na italsko-československé konferenci v Terstu dne 21. prosince 1922
15/1924 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Portugalskou
 
Částka 8
pdf 123 kB
19. 1. 1924 16/1924 Sb.
Vládní nařízení o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.)
17/1924 Sb.
Vyhláška o vydání nových pětisetkorunových státovek (tvaru II.)
 
Částka 9
pdf 68 kB
21. 1. 1924 18/1924 Sb.
Vládní nařízení o volbách do Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus na první volební období
 
Částka 10
pdf 100 kB
23. 1. 1924 19/1924 Sb.
Vládní nařízení , vysvědčení na odchodnou dvouleté strojnické školy mistrovské při státní průmyslové škole v Bratislavě opravňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti zámečnické na základě průkazu jednoročního zaměstnání pomocnického (tovaryšského), pokud se týče dělnického zaměstnání v továrně
20/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se rozšiřuje platnost vládního nařízení ze dne 9. září 1921, č. 343 Sb. z. a n., o cestovném, dietách a odměnách lékařům v Čechách z pokladny státní za veřejné očkování provedené v Čechách v roce 1923
21/1924 Sb.
Vládní nařízení o další ražbě dvacetníků a padesátníků měny československé
 
Částka 11
pdf 1473 kB
29. 1. 1924 22/1924 Sb.
Úmluva a statut o svobodě transitu, sjednané v Barceloně dne 20. dubna 1921
 
Částka 12
pdf 104 kB
1. 2. 1924 23/1924 Sb.
Vyhláška o snížení náhradní daně z uhlí, dováženého z ciziny
24/1924 Sb.
Vládní nařízení o zkrácení přípravné služby soudcovské
25/1924 Sb.
Vládní nařízení , že vysvědčení na odchodnou trojtřídní pokračovací školy pro hluchoněmé při státním ústavě pro hluchoněmé v Kremnici opravňují k nastoupení a samostatnému provozování živnosti obuvnické a živnosti dámského krejčovství na základě průkazu jednoročního zaměstnání pomocnického (tovaryšského), pokud se týče dělnického zaměstnání v továrně
 
Částka 13
pdf 1626 kB
12. 2. 1924 26/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají jednací řády pro župní zastupitelstva, župní výbory a okresní výbory
27/1924 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa upravuje užívanie jazykov pre župné zastupiteľstva, župné výbory a okresné výbory, sriadené podľa vládneho nariadenia zo dňa 26. októbra 1922, č. 310 Sb. z. a n.
 
Částka 14
pdf 56 kB
12. 2. 1924 28/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu
 
Částka 15
pdf 68 kB
14. 2. 1924 29/1924 Sb.
Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek splatných 1. března 1924
 
Částka 16
pdf 247 kB
15. 2. 1924 30/1924 Sb.
Vládní nařízení o započtení zaměstnání v ústavních dílnách zemské vychovatelny v Opatovicích do doby učební
31/1924 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
32/1924 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1923
33/1924 Sb.
Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1923 župy Marmarošské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních přirážek silničních pro rok 1923
 
Částka 17
pdf 540 kB
15. 2. 1924 34/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Dánským
 
Částka 18
pdf 9 MB
22. 2. 1924 35/1924 Sb.
Úmluva o úpravě letectví
 
Částka 19
pdf 40 kB
23. 2. 1924 36/1924 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
 
Částka 20
pdf 461 kB
26. 2. 1924 37/1924 Sb.
Dodatková úmluva k Labské plavební aktě, sjednaná v Praze 27. ledna 1923
 
Částka 21
pdf 111 kB
27. 2. 1924 38/1924 Sb.
Nařízení v Praze, kterým se stanoví zakázaná území pro letadla
39/1924 Sb.
Nařízení v Brně, kterým se stanoví zakázaná území pro letadla
40/1924 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zakázaná území pro letadla
 
Částka 22
pdf 721 kB
27. 2. 1924 41/1924 Sb.
Úmluva mezi vládami republiky Československé a republiky Rakouské o provedení úmluvy o uvolnění zadržených deposit a vzájemném uznání kontrolního označení cenných papírů ze dne 10. srpna 1920
 
Částka 23
pdf 97 kB
27. 2. 1924 42/1924 Sb.
Vládní nařízení o dopravních daních
 
Částka 24
pdf 606 kB
28. 2. 1924 43/1924 Sb.
Úmluva československo-německá o převodu zaopatřování válečných poškozenců na Hlučínsku, podepsaná v Ratiboři dne 12. dubna 1922
 
Částka 25
pdf 517 kB
29. 2. 1924 44/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o poštovních holubech
45/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II., III., VII. a VIII. finančního zákona pro r. 1924
 
Částka 26
pdf 671 kB
4. 3. 1924 46/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, čís. 7 Sb. z. a n., o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 27
pdf 224 kB
4. 3. 1924 47/1924 Sb.
Vládní nařízení o zachování služebních a pracovních poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních) v roce 1924
48/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 7. ledna 1924, č. 18 Sb. z. a n., o volbách do Národního shromáždění za Podkarpatskou Rus na prvé volební období
49/1924 Sb.
Vyhláška , jíž se doplňuje a opravuje seznam celních úřadů
 
Částka 28
pdf 241 kB
4. 3. 1924 50/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, čís. 6 Sb. z. a n. z r. 1924 (novela k zákonu o dávce z majetku a z přírůstku na majetku), a kterým se mění a doplňuje prováděcí nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n., k posléze jmenovanému zákonu (třetí dodatek)
51/1924 Sb.
Vyhláška o ukončení prací spojených s přeřaďováním trestních listů v dosavadních rejstřících trestů
 
Částka 29
pdf 59 kB
11. 3. 1924 52/1924 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti k vyřizování žádostí o právní pomoc ve věcech občanských pro obvody okresních soudů Brno-město a Brno-okolí
53/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušuje ustanovení § 11 vládního nařízení ze dne 21. února 1924, č. 45 Sb. z. a n., kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II., III., VII. a VIII. finančního zákona pro r. 1924
 
Částka 30
pdf 335 kB
14. 3. 1924 54/1924 Sb.
Vládní nařízení o změně prováděcího nařízení k zákonu o výhodách v plnění branné povinnosti
 
Částka 31
pdf 53 kB
17. 3. 1924 55/1924 Sb.
Vládní nařízení o vydání dvouhaléřů měny československé
56/1924 Sb.
Vyhláška o vydání dvouhaléřů měny československé
 
Částka 32
pdf 124 kB
19. 3. 1924 57/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatečná dohoda mezi republikou Československou a Francií o vyclívání francouzských vín a československého chmele
 
Částka 33
pdf 121 kB
21. 3. 1924 58/1924 Sb.
Zákon o stavebním ruchu
 
Částka 34
pdf 420 kB
27. 3. 1924 59/1924 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
60/1924 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
61/1924 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv pro strany úlev požívající
 
Částka 35
pdf 995 kB
1. 4. 1924 62/1924 Sb.
Vládní nařízení o změně branných předpisů
63/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 29. února 1924, č. 50 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 6 Sb. z. a n. z r. 1924 (novela k zákonu o dávce z majetku a z přírůstku na majetku), a kterým se mění a doplňuje prováděcí nařízení ze dne 27. července 1920, čís. 463 Sb. z. a n., k posléze jmenovanému zákonu (třetí dodatek)
64/1924 Sb.
Zákon , jímž se upravuje poměr československé státní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské
 
Částka 36
pdf 215 kB
3. 4. 1924 65/1924 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 37
pdf 107 kB
4. 4. 1924 66/1924 Sb.
Vládní nařízení o částečné změně služební instrukce pro finanční prokuratury, jakož i o změně některých předpisů o praktické zkoušce pro konceptní službu u finančních prokuratur
67/1924 Sb.
Nariadenie o ustálení zakázaného územia pre lietadlá
 
Částka 38
pdf 65 kB
8. 4. 1924 68/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění seznam přepychových předmětů, připojený k zákonu ze dne 12. srpna 1921, č. 321 Sb. z. a n., o všeobecné dani z obratu a o dani přepychové
 
Částka 39
pdf 142 kB
9. 4. 1924 69/1924 Sb.
Vládní nařízení o výhodách osob nemajetných a dělníků, poukázaných na svou mzdu, ve věcech patentových
 
Částka 40
pdf 127 kB
10. 4. 1924 70/1924 Sb.
Vyhláška o použití zákona ze dne 8. června 1923, č. 121 Sb. z. a n., na Československou komisi pro hospodaření kostmi v Praze, na Československou textilní komisi v Praze, na Československou lnářskou komisi v Praze, na Československou komisi melasovou v Praze, na Československou pivovarskou komisi v Praze s odbočkami v Brně, v Opavě a v Bratislavě, na Československý oděvní úřad v Praze s odbočkami v Brně a v Opavě, na Československou komisi pro kůže a usně v Praze, na Zásobovací ústav pro Slovensko v Bratislavě a na Československou komisi pro hospodaření ovocem a zeleninou v Praze a její odbočky v Brně, v Bratislavě a ve Znojmě
71/1924 Sb.
Zákon o výkupu místní dráhy v údolí Borže
 
Částka 41
pdf 69 kB
14. 4. 1924 72/1924 Sb.
Zákon o přesunu příslušnosti ve věcech vyvlastnění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi podle zák. čl. XLI/1881
73/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení trestních řádů o tom, kdo má právo býti posluchačem veřejného hlavního líčení
 
Částka 42
pdf 500 kB
15. 4. 1924 74/1924 Sb.
Úmluva o používání běloby v natěračství
 
Částka 43
pdf 118 kB
19. 4. 1924 75/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění § 2 a doplňuje § 27 zákona ze dne 26. května 1882, č. 55 ř.z., a § 2 a § 26 uh. zák. čl. ze dne 25. května 1882, č. XVIII, o dani z minerálních olejů, a kterým se mění poznámky ke třídě XXI celního sazebníku československého
76/1924 Sb.
Vyhláška o výměně 6% státních pokladničních poukázek, splatných 1. května 1924
 
Částka 44
pdf 411 kB
26. 4. 1924 77/1924 Sb.
Zákon , jímž se povoluje užití komunálních dluhopisů vydaných akciovou společností "Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslowakischen Republik" k uložení peněz sirotčích a podobných a za kauce služební a obchodní
78/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se určují podmínky pro zřizování, udržování a provoz telegrafů
79/1924 Sb.
Zákon , kterým se stanoví hranice příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců podle zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
 
Částka 45
pdf 257 kB
29. 4. 1924 80/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění některá zákonná ustanovení o trestání válečné lichvy
81/1924 Sb.
Vládní nařízení o celním osvobození raných bramborů v roce 1924
82/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou sa opravuje chyba v nariadení ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 14. marca 1924, č. 67 Sb. z. a n., o ustálení zakázaného územia pre lietadlá
83/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zvyšuje počet členů státní elektrárenské rady
84/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza zrušenie finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
 
Částka 46
pdf 661 kB
30. 4. 1924 85/1924 Sb.
Zákon o ochraně nájemníků
86/1924 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 26. dubna 1923, č. 86 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
 
Částka 47
pdf 221 kB
2. 5. 1924 87/1924 Sb.
Zákon , ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v ročných pastevných obdobiach 1924-1929 Pozn.: predpis platí len pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi;
88/1924 Sb.
Zákon o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového
 
Částka 48
pdf 913 kB
9. 5. 1924 89/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z roku 1924, o dani z uhlí
 
Částka 49
pdf 540 kB
10. 5. 1924 90/1924 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
91/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pohraniční pásmo v Čechách na hranici rakouské
 
Částka 50
pdf 246 kB
10. 5. 1924 92/1924 Sb.
Zákon o labských plavebních soudech
93/1924 Sb.
Vládní nařízení o labských plavebních soudech
94/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušuje Ředitelství československé státní dunajské plavby v Bratislavě
 
Částka 51
pdf 548 kB
13. 5. 1924 95/1924 Sb.
Prohlášení mezi Československem a Francií o doručování soudních mimosoudních spisů a o výkonu dožádání v občanských a obchodních věcech
96/1924 Sb.
Vládní nařízení o finanční podpoře stavebního ruchu podle §§ 4, 5 a 6 zákona ze dna 7. března 1924, č. 58 Sb. z. a n.
97/1924 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti k právní pomoci ve věcech občanských pro obvody okresních soudů ležících v hlavním městě Praze
 
Částka 52
pdf 1110 kB
14. 5. 1924 98/1924 Sb.
Úmluva o věku, v němž děti mohou býti připuštěny k pracem zemědělským, o spolčovacím a shromažďovacím právu dělníků zemědělských a o provedení týdenního klidu v průmyslových závodech
 
Částka 53
pdf 11 MB
28. 5. 1924 99/1924 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vydáva nový jednací poriadok pre okresné súdy, sborové súdy prvej stolice a súdne tabule na Slovensku a Podkarpatskej Rusi Pozn.: predpis platí len pre Slovensko a Podkarpatskú Rus;
 
Částka 54
pdf 359 kB
14. 5. 1924 100/1924 Sb.
Vládní nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925
 
Částka 55
pdf 227 kB
22. 5. 1924 101/1924 Sb.
Vládní nařízení o zvláštních požitcích hradní stráže
102/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 15. dubna 1920, č. 316 Sb. z. a n., o vlajce a rejstříku lodí námořních (třetí prováděcí nařízení)
103/1924 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví pohraniční pásmo na Slovensku na hranici rakouské
 
Částka 56
pdf 482 kB
22. 5. 1924 104/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Islandem
105/1924 Sb.
Vyhláška o zřízení obvodové úřadovny v Prešově a o změně obvodů působnosti obvodových úřadoven v Trenčíně a ve Zvoleni
 
Částka 57
pdf 101 kB
24. 5. 1924 106/1924 Sb.
Vládní nařízení o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.)
107/1924 Sb.
Vyhláška o vydání nových padesátikorunových státovek (tvaru II.)
 
Částka 58
pdf 704 kB
31. 5. 1924 108/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 25. dubna 1924, č. 88 Sb. z. a n., o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového
109/1924 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazových důchodům
110/1924 Sb.
Vládní nařízení o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
111/1924 Sb.
Vyhláška , jíž se pozměňuje vyhláška ministerstva financí ze dne 22. března 1922, čís. 123 Sb. z. a n., kterou se uveřejňuje upravená sazba soudních poplatků
112/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú
 
Částka 59
pdf 123 kB
7. 6. 1924 113/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění § 113, odst. 3., uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXI., o manželském právu, a §§ 51 a 59, odst. 2., uh. zák. čl. ze dne 9. prosince 1894, č. XXXIII., o státních matrikách, pak § 30 zákona ze dne 22. května 1919, č. 320 Sb. z. a n., o obřadnostech smlouvy manželské, o rozluce a o překážkách manželství
114/1924 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Moravské Ostravě
115/1924 Sb.
Vyhláška o statistice mlýnů
116/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou prevádza sa § 3 vládneho nariadenia zo dňa 22. decembra 1922, čís. 383 Sb. z. a n., o zrušení niektorých štátnych odborných úradov na Slovensku a o prenesení ich pôsobnosti na župné a okresné úrady
 
Částka 60
pdf 1419 kB
11. 6. 1924 117/1924 Sb.
Zákon o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
 
Částka 61
pdf 513 kB
11. 6. 1924 118/1924 Sb.
Zákon , jímž se mění §§ 25 zákonů o ubytování vojska
119/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí §§ 25 zákonů o ubytování vojska
 
Částka 62
pdf 294 kB
14. 6. 1924 120/1924 Sb.
Vládní nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
121/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se území československého státu rozděluje na 29 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyselných) inspektorátů
 
Částka 63
pdf 105 kB
17. 6. 1924 122/1924 Sb.
Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných dne 1. července 1924
 
Částka 64
pdf 468 kB
21. 6. 1924 123/1924 Sb.
Mezinárodní úmluva o potírání obchodu s ženami a dětmi
 
Částka 65
pdf 703 kB
23. 6. 1924 124/1924 Sb.
Zákon o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisů ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti
125/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádějí některá ustanovení zákona o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti
126/1924 Sb.
Zákon o účinku žádostí za souhlas sněmoven ku trestnímu stíhání členů Národního shromáždění na běh promlčecí lhůty
127/1924 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Karlových Varech
 
Částka 66
pdf 1083 kB
25. 6. 1924 128/1924 Sb.
Zákon o okresních záložnách hospodářských a kontribučenských fondech peněžních v Čechách
129/1924 Sb.
Zákon o zcizení státního nemovitého majetku užívaného Zbrojovkou v Brně
 
Částka 67
pdf 597 kB
25. 6. 1924 130/1924 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a říší Německou o ochraně právní a o právní pomoci ve věcech občanských
131/1924 Sb.
Vyhláška , jíž se uvádí ve známost rozsah vzájemnosti, zaručené předpisy německého civilního soudního řádu o exekuci na základě cizozemských titulů exekučních
 
Částka 68
pdf 565 kB
25. 6. 1924 132/1924 Sb.
Úmluva právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským
133/1924 Sb.
Vyhláška ohledně obchodní a plavební smlouvy se závěrečným protokolem připojeným k ní s přílohami a úmluvy o výsadách a ulehčeních ve prospěch československého provozu v terstském přístavu mezi republikou Československou a královstvím Italským
 
Částka 69
pdf 78 kB
25. 6. 1924 134/1924 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 17. října 1919, č. 562 Sb. z. a n., o podmíněném odsouzení a podmíněném propuštění
135/1924 Sb.
Vyhláška o ražbě československých dukátů na účet soukromý
136/1924 Sb.
Vyhláška o převzetí prioritních půjček bývalé výsadní společnosti Ústecko-Teplické dráhy k placení státem
 
Částka 70
pdf 316 kB
28. 6. 1924 137/1924 Sb.
Zákon , jímž se vydávají předpisy k ochraně života a zdraví osob, zaměstnaných v živnostech natěračských, lakýrnických a malířských
 
Částka 71
pdf 109 kB
30. 6. 1924 138/1924 Sb.
Zákon , jímž se povoluje dodatečný úvěr k podpoře nezaměstnaných
139/1924 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 322 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1921, č. 482 Sb. z. a n., a zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 400 Sb. z. a n., o podpoře nezaměstnaných
140/1924 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Teplicích-Šanově
141/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou sa prevádza zrušenie ďalších finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
 
Částka 72
pdf 458 kB
3. 7. 1924 142/1924 Sb.
Vládní nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, z pojišťovacích smluv s říšsko-německými soukromými pojišťovnami
143/1924 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
144/1924 Sb.
Zákon o inkompatibilitě (neslučitelnosti)
 
Částka 73
pdf 115 kB
4. 7. 1924 145/1924 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a mění zákon o volebním soudě Pozn.: ust. §§ 2a a 3 nabývají účinnosti až dnem zvolení nových přísedících a náhradníků volebního soudu;
 
Částka 74
pdf 1657 kB
5. 7. 1924 146/1924 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků
 
Částka 75
pdf 2389 kB
5. 7. 1924 147/1924 Sb.
Úmluva o poštovní spořitelně uherské uzavřená dne 7. listopadu 1922 v Budapešti mezi Československem, Maďarskem, Polskem, Rumunskem, Královstvím Srbů a Slovinců a Rakouskem
148/1924 Sb.
Zákon , kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922, č. 147 Sb. z. a n. z r. 1924
 
Částka 76
pdf 310 kB
9. 7. 1924 149/1924 Sb.
Zákon o zcizení státních nemovitostí v Lánech a ve Východné
150/1924 Sb.
Zákon o zcizení státních nemovitostí v obvodu zrušené pevnosti Josefovské
151/1924 Sb.
Vládní nařízení o služebním a pracovním oděvu státních zaměstnanců pro službu plavební
 
Částka 77
pdf 246 kB
11. 7. 1924 152/1924 Sb.
Vládní nařízení o výběru a úhrnné odměně vyrovnávacích správců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
153/1924 Sb.
Vládní nařízení o odměně dozorců majetku v mimokonkursním vyrovnávacím řízení na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
154/1924 Sb.
Vládní nařízení o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
155/1924 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské ve Znojmě
 
Částka 78
pdf 2355 kB
16. 7. 1924 156/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon o dani z obratu a dani přepychové Pozn.: ust. o vedení daňových záznamů, úředních vysvědčení a osvědčení a daňových přiznáních nabývají účinnosti dnem 30.7.1924;
 
Částka 79
pdf 96 kB
16. 7. 1924 157/1924 Sb.
Zákon o zrušení odměn uchopitelů, případně udavačů daňových přestupků a o použití přebytků důchodkových pokut
158/1924 Sb.
Zákon o zrušení částí okresních silnic I. třídy Prostějov - Boskovice - Svitávka a Sloup - Valchov
159/1924 Sb.
Vládní nařízení o orgánech, které určují obvyklost odměn požadovaných členy Národního shromáždění
 
Částka 80
pdf 100 kB
16. 7. 1924 160/1924 Sb.
Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných dne 1. srpna 1924
 
Částka 81
pdf 68 kB
21. 7. 1924 161/1924 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Praze-Karlíně
162/1924 Sb.
Vyhláška o stíhání úvěrové lichvy na Podkarpatské Rusi
163/1924 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje působnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících, společností s ručením obmezeným a společností komanditních, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové
 
Částka 82
pdf 639 kB
24. 7. 1924 164/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním
165/1924 Sb.
Zákon o ochraně výroby rostlinné
 
Částka 83
pdf 273 kB
26. 7. 1924 166/1924 Sb.
Zákon o výplatě odpočivných a zaopatřovacích požitků a jednorázových výpomocí k nim, jednak učitelům škol obecných a občanských a opatrovatelkám dětských opatroven na Podkarpatské Rusi, vydržovaných církvemi a obcemi, jednak některým pozůstalým po těchto osobách
167/1924 Sb.
Zákon o výplatě odpočivných a zaopatrovacích pôžitkov a jednorazových výpomocí k nim, tak učiteľom škôl ľudových a občianskych a opatrovateľkám detských opatrovieň na Slovensku, vydržiavaných cirkvami a obciami, ako aj niektorým pozostalým po týchto osobách
 
Částka 84
pdf 240 kB
26. 7. 1924 168/1924 Sb.
Zákon o výkupu místní dráhy Holič - Hodonín
169/1924 Sb.
Zákon o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí
 
Částka 85
pdf 291 kB
28. 7. 1924 170/1924 Sb.
Zákon o hornických soudech rozhodčích
171/1924 Sb.
Zákon o částečném zákazu námezdního kojení
 
Částka 86
pdf 276 kB
29. 7. 1924 172/1924 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Čechy
173/1924 Sb.
Nařízení , jímž se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Moravu
174/1924 Sb.
Nařízení , jímž se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Slezsko a Hlučínsko
 
Částka 87
pdf 122 kB
31. 7. 1924 175/1924 Sb.
Vyhláška o statistice stávek a výluk
 
Částka 88
pdf 189 kB
2. 8. 1924 176/1924 Sb.
Zákon , jímž se stanoví mírový počet československého vojska na dobu od 1. října 1924 do 30. září 1927
177/1924 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon ze dne 15. dubna 1920, čís. 314 Sb. z. a n., o exekuci na platy a výslužné zaměstnanců a jejich pozůstalých
178/1924 Sb.
Zákon o úplatkářství a proti porušování úředního tajemství
 
Částka 89
pdf 465 kB
14. 8. 1924 179/1924 Sb.
Zákon o zrušení svěřenectví
180/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí ze dne 12. dubna 1922, čís. 125 Sb. z. a n., o celním odbavování jízdních kol a osobních motorových vozidel vstupujících do celního území a z něho vystupujících v cestovním styku
 
Částka 90
pdf 76 kB
29. 8. 1924 181/1924 Sb.
Vyhláška o prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými
182/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, čís. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane baňskej, poťažne odhadné okresy pro daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú
 
Částka 91
pdf 51 kB
2. 9. 1924 183/1924 Sb.
Nařízení , kterým se pozměňuje všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro Čechy
184/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se purkmistrovskému úřadu (magistrátu) města Opavy odnímá agenda politického úřadu
 
Částka 92
pdf 2021 kB
4. 9. 1924 185/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů a výkonů
 
Částka 93
pdf 670 kB
9. 9. 1924 186/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
187/1924 Sb.
Vládní nařízení o propouštění přebytečných branců
188/1924 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě statistických známek
189/1924 Sb.
Vládní nařízení o ochraně oběhu zákonných platidel, kterým provádí se §§ 4 a 6 zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n., o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
190/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 3. května 1924, č. 93 Sb. z. a n., o labských plavebních soudech
191/1924 Sb.
Vládne nariadenie o vysvědčeniach Dievčenskej odbornej školy rodinnej a živnostenskej v Trenčíne, ktoré oprávňujú k nastúpeniu a samostatnému provodzovaniu živnosti krajčírskej obmedzenej na šitie šiat žebských a detských
 
Částka 94
pdf 227 kB
11. 9. 1924 192/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., doplněné vládními nařízeními ze dne 3. listopadu 1922, č. 318 Sb. z. a n., a ze dne 13. prosince 1923, č. 239 Sb. z. a n., kterým vydány předpisy k § 75 zákona ze dne 8. dubna 1920, č. 329 Sb. z. a n. (zákona náhradového), ve znění novely ze dne 13. července 1922, č. 220 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
 
Částka 95
pdf 392 kB
13. 9. 1924 193/1924 Sb.
Vládní nařízení o okrskových pojmenováních francouzských produktů z vinné révy Pozn.: ust. § 2 nabývá účinnosti až dnem 29.10.1924;
194/1924 Sb.
Vyhláška o paušalování daně přepychové a daně z obratu u osvětlených kinematografických filmů
195/1924 Sb.
Vyhláška , jíž se ústav mlékařský státních výzkumných ústavů pro výrobu živočišnou ustanovuje speciální státní výzkumnou stanicí pro mléko a jedlé tuky ve smyslu § 13 min. nařízení ze dne 13. října 1897, č. 240 ř.z.
 
Částka 96
pdf 434 kB
18. 9. 1924 196/1924 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
197/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování a ověřování stroje pro měření koží značky Primesma, výroby firmy Turner a spol. ve Frankfurtě n. M.
 
Částka 97
pdf 120 kB
20. 9. 1924 198/1924 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské ve Velkém Meziříčí a Olomouci
199/1924 Sb.
Vyhláška o výměně 4%ních státních pokladničních poukázek splatných dne 1. října 1924
 
Částka 98
pdf 675 kB
23. 9. 1924 200/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí ve známost nynější znění mezinárodní úmluvy o soustavě metrické
 
Částka 99
pdf 168 kB
24. 9. 1924 201/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje úmluva o postupu hypotekárních pohledávek Rakousko-uherské banky, zajištěných na nemovitostech, ležících na československém území, na stát československý, schválená vládou republiky Československé dne 29. srpna 1924
202/1924 Sb.
Vyhláška o ukončení působnosti nemocenských a zaopatřovacích oddělení sloučených bratrských pokladen podle §u 120 vládního nařízení ze dne 11. října 1923, č. 197 Sb. z. a n., jímž se provádí druhá část zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen
 
Částka 100
pdf 683 kB
30. 9. 1924 203/1924 Sb.
Úmluva , jíž se schvaluje řád o pravomoci a působnosti technické komise pro vodní režim dunajský
 
Částka 101
pdf 103 kB
30. 9. 1924 204/1924 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 313 Sb. z. a n., o obnově drobných zemědělských pachtů, doplněný a částečně změněný zákonem ze dne 13. července 1922, č. 213 Sb. z. a n.
 
Částka 102
pdf 541 kB
2. 10. 1924 205/1924 Sb.
Úmluva o ochraně užitečného ptactva v zemědělství
 
Částka 103
pdf 477 kB
3. 10. 1924 206/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež povahou nemají plniti úkoly správní
 
Částka 104
pdf 358 kB
4. 10. 1924 207/1924 Sb.
Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1924/25
 
Částka 105
pdf 307 kB
6. 10. 1924 208/1924 Sb.
Vládní nařízení o náležitostech patentových přihlášek a plných mocí k zastupování ve věcech patentových
 
Částka 106
pdf 2357 kB
11. 10. 1924 209/1924 Sb.
Vyhláška o novém církevním zřízení Německé evangelické církve v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
Částka 107
pdf 59 kB
18. 10. 1924 210/1924 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Zemské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Opavě
211/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 44 akciového regulativu
 
Částka 108
pdf 88 kB
21. 10. 1924 212/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou sa prevádza zrušenie ďalších finančných riaditeľství na Slovensku a úprava ich obvodov a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
213/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se Městské dívčí odborné škole rodinné a živnostenské v Olomouci uděluje právo konati zkoušky mistrovské
 
Částka 109
pdf 71 kB
23. 10. 1924 214/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizují inspektoři lidových škol hospodářských a upravují některé jejich služební poměry
215/1924 Sb.
Vyhláška o Prohlášení, vyměněném mezi Československou republikou a Belgií, o vzájemném zasílání listin týkajících se osobního stavu
 
Částka 110
pdf 502 kB
25. 10. 1924 216/1924 Sb.
Zákon o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček
217/1924 Sb.
Zákon , ktorým sa mení § 26 zákona zo dňa 13. júla 1922, č. 244 Sb. z. a n., ktorým sa všeobecne upravujú právne pomery medzi zamestnávateľmi a zamestnancami na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
218/1924 Sb.
Zákon o ražbě pětikorun
219/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění § 2 zákona ze dne 4. července 1923, č. 149 Sb. z. a n., o zřízení fondu pro účely veřejného živelního pojištění
 
Částka 111
pdf 1212 kB
25. 10. 1924 220/1924 Sb.
Vládní nařízení o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
 
Částka 112
pdf 3349 kB
30. 10. 1924 221/1924 Sb.
Zákon o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří Pozn.: ust. § 285 nabývá účinnosti už dnem 30.10.1924;
 
Částka 113
pdf 83 kB
28. 10. 1924 222/1924 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšších cenách piva
 
Částka 114
pdf 5764 kB
1. 11. 1924 223/1924 Sb.
Zápis sepsaný v Praze dne 13. července 1923 o jednání zástupců vlády československé a vlády království Maďarského o soupisu vzájemných pohledávek a závazků vzniklých ve starých korunách rakouských a uherských
224/1924 Sb.
Vládní nařízení o soupisu pohledávek a závazků vzniklých v bývalých korunách rakouských a uherských mezi věřiteli a dlužníky československými a maďarskými, zákazu jejich soukromého vyrovnání a přerušení sporů
225/1924 Sb.
Zápis sepsaný v Praze dne 13. července 1923 o jednání mezi zástupci republiky Československé a zástupci království Maďarského o úmluvě o vydání deposit a způsobu úhrady závazků z cenných papírů a jich kuponů
226/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se staví promlčení některých pohledávek z československých cenných papírů
227/1924 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 13. července 1923 o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní
228/1924 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 13. července 1923 o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v bývalých korunách uherských a rakouských
229/1924 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 8. března 1924 o vydání jmění poručenců a opatrovanců a sirotčích pokladen, jakož i o rozdělení jmění sirotčích pokladen, jichž úřední obvod byl státní hranicí rozdělen
230/1924 Sb.
Zápis sepsaný v Praze dne 13. července 1923 o jednání zástupců republiky Československé a království Maďarského o dodatečném soupisu vkladů (pohledávek) podle nařízení vlády republiky Československé ze dne 4. března 1919, čís. 110, po případě ze dne 10. dubna 1919, čís. 185 Sb. z. a n.
 
Částka 115
pdf 113 kB
5. 11. 1924 231/1924 Sb.
Zákon , kterým se zrušují dosud platné zákony o vojenské taxe
232/1924 Sb.
Zákon , kterým se zmocňuje vláda republiky Československé převzíti státní záruku za úvěr poskytnutý Československé plavební akciové společnosti Labské v Praze
233/1924 Sb.
Vyhláška o zahájení působnosti policejního ředitelství v Praze v území bývalé obce Starých Strašnic
234/1924 Sb.
Vyhláška o výpovědi prozatímní obchodní dohody mezi republikou Československou a Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna 1923
 
Částka 116
pdf 1917 kB
7. 11. 1924 235/1924 Sb.
Zákon o mimořádných úlevách při placení přímých daní
236/1924 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války
237/1924 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů
238/1924 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé
239/1924 Sb.
Zákon o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů Pozn.: ust. části III. a §§ 32 a 33 nabývají účinnosti už dnem 7.11.1924;
240/1924 Sb.
Zákon o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů
241/1924 Sb.
Zákon o povinnostech bankéřů při úschově cenných papírů
 
Částka 117
pdf 88 kB
10. 11. 1924 242/1924 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi Československem a Norskem
243/1924 Sb.
Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů podle zákona ze dne 30. září 1924, č. 204 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1924/25
244/1924 Sb.
Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy berežské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924
 
Částka 118
pdf 5080 kB
17. 11. 1924 245/1924 Sb.
Úmluva dodatková k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 23. března 1921
 
Částka 119
pdf 121 kB
12. 11. 1924 246/1924 Sb.
Vládní nařízení o stažení drobných mincí po jednom, dvou a deseti haléřích korunové měny rakousko-uherské
247/1924 Sb.
Vládní nařízení o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919
248/1924 Sb.
Vyhláška o stažení státovek po 1 a 50 korunách československých s datem 15. dubna 1919
249/1924 Sb.
Vyhláška o přijímání státních pokladničních poukázek, splatných 1. prosince a 31. prosince 1924, na místě hotovosti při úpisech IV. státní půjčky
 
Částka 120
pdf 538 kB
19. 11. 1924 250/1924 Sb.
Úmluva obchodní československo-holandská, sjednaná v Haagu dne 20. ledna 1923
 
Částka 121
pdf 858 kB
20. 11. 1924 251/1924 Sb.
Úmluva týkající se utvoření Mezinárodní jednoty pro uveřejňování celních tarifů
 
Částka 122
pdf 672 kB
21. 11. 1924 252/1924 Sb.
Obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Litevskou
253/1924 Sb.
Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy užhorodské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924
 
Částka 123
pdf 393 kB
25. 11. 1924 254/1924 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
255/1924 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
256/1924 Sb.
Vládní nařízení o vyloučení některých bytů z povinnosti ubytovací podle § 25 zákonů o ubytování vojska
 
Částka 124
pdf 139 kB
25. 11. 1924 257/1924 Sb.
Vyhláška o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1924
258/1924 Sb.
Vládní nařízení o zrušení Státního obilního ústavu v Praze v likv. a jeho odboček Zemských obilních ústavů v Praze, v Brně, v Opavě, v Bratislavě a v Užhorodě
 
Částka 125
pdf 4250 kB
1. 12. 1924 259/1924 Sb.
Zákon Živnostenský zákon pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi Pozn.: ust. § 159 nabývá účinnosti dnem 1.12.1924. Ust. § 15 odst. 2 a §§ 148 až 151 nabývají podle § 1 vl. nař. č. 102/1927 Sb. účinnosti až dnem 1.9.1927;
 
Částka 126
pdf 251 kB
3. 12. 1924 260/1924 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vydávajú predpisy o pretvorení dosavádnych živnostenských organizácií na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi na živnostenské spoločenstvá
261/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění stanovy Československého řádu Bílého lva a Československé medaile Bílého lva
262/1924 Sb.
Vládne nariadenie o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami
 
Částka 127
pdf 87 kB
29. 11. 1924 263/1924 Sb.
Vládní nařízení o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko- uherské koruny, z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci československými nebo mezi československými soukromými pojišťovnami a maďarskými pojištěnci
264/1924 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšších cenách piva
 
Částka 128
pdf 111 kB
10. 12. 1924 265/1924 Sb.
Vyhláška , ktorou sa s ohľadom na zmeny, nastalé v obvodoch finančných riaditeľství a berných úradov prevádzaním vládneho nariadenia zo dňa 18. októbra 1923, č. 204 Sb. z. a n., napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú
266/1924 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy stavební na státní průmyslové škole v Prešově
 
Částka 129
pdf 2627 kB
12. 12. 1924 267/1924 Sb.
Úmluva a statut o režimu splavných cest mezinárodního významu Dodatečný protokol k této úmluvě a Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku
 
Částka 130
pdf 826 kB
23. 12. 1924 268/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje překlad úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o vydání jmění poručenců a opatrovanců a sirotčích pokladen, jakož i o rozdělení jmění sirotčích pokladen, jichž úřední obvod byl státní hranicí rozdělen
269/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 6. června 1924, č. 128 Sb. z. a n., o okresních záložnách a kontribučenských fondech peněžních v Čechách
270/1924 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
271/1924 Sb.
Vládní nařízení o úhradě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
272/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1925 stanoví výše zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám
273/1924 Sb.
Vládní nařízení o jednacím řádu patentního úřadu
 
Částka 131
pdf 95 kB
22. 12. 1924 275/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění ustanovení o vypověditelnosti a rozvazatelnosti služebního poměru kancelářského oficianta
274/1924 Sb.
Vládní nařízení o přerušení sporů o splnění peněžních závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
 
Částka 132
pdf 530 kB
23. 12. 1924 276/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o konečné úpravě rakouských a uherských válečných půjček
277/1924 Sb.
Vyhláška o přepravě tuzemského zboží pod celním dozorem přes maďarské celní území
 
Částka 133
pdf 4837 kB
31. 12. 1924 278/1924 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet a rozpočet státních investic pro rok 1925
 
Částka 134
pdf 170 kB
24. 12. 1924 279/1924 Sb.
Zákon o přeměně společností s ručením omezeným v družstva
280/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 192 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém, na rok 1925
281/1924 Sb.
Vládní nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
282/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje odbočka berního úřadu v Olomouci a přenáší se služba signaturní na okresní finanční ředitelství (účetní exposituru) v Olomouci a ostatní agendy na berní úřad tamtéž
 
Částka 135
pdf 199 kB
27. 12. 1924 283/1924 Sb.
Vyhláška o sestátnění bezpečnostní služby v Kladně
284/1924 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Ústí n. L.
285/1924 Sb.
Vyhláška o výměně státních pokladničních pokázek splatných 31. prosince 1924
 
Částka 136
pdf 850 kB
29. 12. 1924 286/1924 Sb.
Zákon o úsporných opatřeních ve veřejné správě
287/1924 Sb.
Zákon , kterým se částečně mění některé předpisy o odpočivných a zaopatřovacích požitcích civilních státních a některých jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalým po těchto zaměstnancích
288/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění některé předpisy o zaopatřovacích požitcích vojenských osob a pozůstalých po nich
289/1924 Sb.
Zákon o odměnách státním a některým jiným veřejným zaměstnancům na rok 1924 a 1925
290/1924 Sb.
Zákon , kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti
 
Částka 137
pdf 428 kB
29. 12. 1924 291/1924 Sb.
Zákon o dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské
292/1924 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 8. června 1923, č. 123 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o soudním řízení v občanských věcech, o exekučním řízení, o pozůstalostním řízení a o poručenských věcech
297/1924 Sb.
Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
293/1924 Sb.
Zákon o výši daně z cukru
294/1924 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
295/1924 Sb.
Zákon , kterým se ustanovuje doba nové organisace řádných soudů a kterým se vláda zmocňuje, aby nařízením určila sídla o obvody soudů a státních zastupitelstev na Slovensku a Podkarpatské Rusi
296/1924 Sb.
Zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče
298/1924 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení § 1, bodu 4., zákona ze dne 18. března 1921, č. 117 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 21. prosince 1922, č. 406 Sb. z. a n., o zmocnění vlády k dalšímu slučování a rozlučování obcí, ke změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným opatřením s tím souvisejícím
299/1924 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví se válečné přirážky ku přímým daním na rok 1925
300/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 8. října 1924, č. 235 Sb. z. a n., o mimořádných úlevách při placení přímých daní
301/1924 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. pol. 599g2
302/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost ustanovení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
 
Částka 138
pdf 343 kB
29. 12. 1924 303/1924 Sb.
Zákon , jímž se hornické vyhledávání a těžení živic (bitumen) podřizuje obecnému zákonu hornímu
304/1924 Sb.
Zákon o zřizování a rozšiřování pivovarských podniků v obcích sousedících s městem Plzní
305/1924 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě obchodních styků s cizinou
306/1924 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona ze dne 16. března 1920, č. 165 Sb. z. a n., jímž byla vláda zmocněna zřizovati státní policejní úřady
307/1924 Sb.
Zákon , jímž se povoluje dodatečný úvěr k provádění zákona o požitcích válečných poškozenců
308/1924 Sb.
Zákon , jímž se částečně mění ustanovení § 94, lit. c, zákona ze dne 25. října 1896, čís. 220 ř.z., o osobních daních přímých
309/1924 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a částečně mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 68 Sb. z. a n., o úpravě užívání pozemků v Podkarpatské Rusi za podíl jich naturálního výnosu
310/1924 Sb.
Zákon , kterým se upravují odpočivné platy některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů a některých státních zaměstnanců na Slovensku a Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovací požitky pozůstalých po těchto osobách
 
Částka 139
pdf 75 kB
29. 12. 1924 311/1924 Sb.
Vládní nařízení o zřízení okresních hejtmanství v Jílovém a Říčanech a o rozšíření obvodu okresního hejtmanství na Smíchově
312/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu ústeckého nad Orlicí a politického okresu lanškrounského, zastupitelského a soudního okresu kosteleckého nad Orlicí a politického okresu rychnovského nad Kněžnou, dále hranice zastupitelského, soudního a politického okresu jílovského a zastupitelského, soudního a politického okresu říčanského
 
Částka 140
pdf 647 kB
31. 12. 1924 313/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským
314/1924 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými, sjednaná 5. prosince 1924
 
Částka 141
pdf 209 kB
31. 12. 1924 315/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice mezi obcemi Nedvězím v zastupitelském, soudním a politickém okrese poličském a Ubušínkem v soudním okrese bystřickém a politickém okrese novoměstském na Moravě a tím i hranice zastupitelského, soudního a politického okresu poličského se soudním okresem bystřickým a politickým okresem novomětským na Moravě, jakož i hranice župy II. (pardubické) s župou XI. (brněnskou) a zemské hranice česko-moravské
316/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu hořického a politického okresu novo-packého a zastupitelského, soudního a politického okresu králové-dvorského na Labem
317/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se obec Dolní Věžnice vylučuje ze zastupitelského a soudního okresu štockého, připojuje k zastupitelskému a soudnímu okresu polenskému a slučuje s obcí Horní Věžnicí v jednu místní obec pod názven "Věžnice"
318/1924 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice zastupitelského a soudního okresu hostinského a politického okresu vrchlabského se zastupitelským, soudním a politickým okresem králové-dvorským na Labem a hranice zastupitelského, soudního a politického okresu dubského, se zastupitelským a soudním okresem bělským pod Bezdězem a politickým okresem mnichovohradištským a hranice župy V. (česko-lipské) a župy IV. (mlado-boleslavské)
 
Částka 142
pdf 146 kB
31. 12. 1924 319/1924 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník, jakož i doplňují a upravují vysvětlivky k němu