Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1925

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 6566 kB
2. 1. 1925 1/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, uzavřené v Praze dne 4. května 1921
 
Částka 2
pdf 569 kB
7. 1. 1925 2/1925 Sb.
Vyhláška o provedení úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o vydání deposit a způsobu úhrady závazků z cenných papírů a jich kuponů
 
Částka 3
pdf 142 kB
10. 1. 1925 3/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací
4/1925 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
 
Částka 4
pdf 607 kB
10. 1. 1925 5/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Dodatečná úprava doplňující obchodní úmluvu s Francií ze dne 17. srpna 1923 a Protokol k ní přiložený
 
Částka 5
pdf 82 kB
12. 1. 1925 6/1925 Sb.
Vyhláška , ktorou sa prevádza ďalšia úprava obvodov finančných riaditeľství na Slovensku a ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
7/1925 Sb.
Vyhláška o schválení silničního rozpočtu pro rok 1924 župy marmarošské v Podkarpatské Rusi a o stanovení župních silničních přirážek pro rok 1924 a opravě obdobné vyhlášky ze dne 23. října 1924, č. 244 Sb. z. a n., vztahující se na župu berežskou
 
Částka 6
pdf 445 kB
17. 1. 1925 8/1925 Sb.
Úmluva o zavedení mezinárodní obchodní statistiky
9/1925 Sb.
Vyhláška o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925
 
Částka 7
pdf 1210 kB
20. 1. 1925 10/1925 Sb.
Úmluva mezi Rakouskem, Maďarskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbo-chorvatsko-slovinským a Československou republikou o otázkách týkajících se archivů
 
Částka 8
pdf 194 kB
21. 1. 1925 11/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují změny soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle článku 239. mírové smlouvy Trianonské
12/1925 Sb.
Vyhláška o obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska
13/1925 Sb.
Vyhláška o udělení koncese ku provozu místní dráhy Polná Štoky - Polná město
14/1925 Sb.
Vyhláška o odsunutí účinnosti výpovědi obchodní dohody mezi Československou republikou a Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna 1923
15/1925 Sb.
Vyhláška o přijímání 6%ních státních pokladničních poukázek splatných v r. 1925 na místě hotovosti při úpisech IV. státní půjčky
 
Částka 9
pdf 435 kB
4. 2. 1925 16/1925 Sb.
Vládní nařízení o dávce z telefonních poplatků
17/1925 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 10
pdf 448 kB
5. 2. 1925 18/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích
19/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům I, II, III, IV a VIII finančního zákona pro rok 1925
 
Částka 11
pdf 627 kB
11. 2. 1925 20/1925 Sb.
Vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 28. července 1920 o Těšínsku, Oravě a Spiši
 
Částka 12
pdf 528 kB
13. 2. 1925 21/1925 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o zamezení dvojího zdanění a urovnání jiných otázek v oboru přímých daní
22/1925 Sb.
Vyhláška o vydání úředního seznamu míst v Čechách, na Moravě a ve Slezsku a o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1924
23/1925 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšších cenách zápalek
 
Částka 13
pdf 248 kB
17. 2. 1925 24/1925 Sb.
Dohoda mezi vládou rakouskou, polskou, rumunskou, království Srbů, Chorvatů a Slovinců a československou o zálohách na služební požitky, poskytnutých státním zaměstnancům bývalého císařství Rakouského
25/1925 Sb.
Vládní nařízení o výkonu nejvyšší správy vychovávání a vyučování, jakož i dozoru k němu a o působnosti ministerstva školství a národní osvěty ve věcech škol průmyslových, odborných a pokračovacích škol živnostenských (škol učňovských)
26/1925 Sb.
Vyhláška o "Prohlášení mezi Československem a Maďarskem o vzájemném sdělování si dat vyplývajících z periodického sčítání lidu a týkajících se příslušníků jedné země bydlících na území druhé"
 
Částka 14
pdf 356 kB
19. 2. 1925 27/1925 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 291 Sb. z. a n., jímž se povoluje užití dílčích dluhopisů, jež vydá město Brno v úhrnné jmenovité hodnotě 50,000.000 Kč, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
28/1925 Sb.
Úmluva mezi Itálií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbo-chorvatsko- slovinským a Československem o penězích umístěných ve válečných půjčkách
29/1925 Sb.
Vyhláška , ktorou sa napozatým upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú
 
Částka 15
pdf 315 kB
19. 2. 1925 30/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u zápalek
31/1925 Sb.
Vládní nařízení o dávce z jízdného za osobní dopravu na drahách
 
Částka 16
pdf 188 kB
20. 2. 1925 32/1925 Sb.
Zákon o kožních aukcích
33/1925 Sb.
Vyhláška o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. března 1925
 
Částka 17
pdf 48 kB
23. 2. 1925 34/1925 Sb.
Vládní nařízení o dočasném zkrácení přípravné služby soudcovské
 
Částka 18
pdf 1422 kB
28. 2. 1925 35/1925 Sb.
Konsulární úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským
36/1925 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa ďalšie obce a notári na Slovensku sposťujú povinnosti vyberať a vymáhať priame štátne dane s prirážkami
 
Částka 19
pdf 52 kB
9. 3. 1925 37/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb. z. a n., o přerušení sporů pro peněžité závazky znějící na rakousko-uherské koruny z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci československými nebo mezi československými soukromými pojišťovnami a maďarskými pojištěnci
 
Částka 20
pdf 431 kB
24. 3. 1925 38/1925 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
39/1925 Sb.
Vyhláška o odsunutí účinnosti výpovědi obchodní dohody mezi Československou republikou a Řeckem, sjednané v Athénách dne 10. ledna 1923
 
Částka 21
pdf 2361 kB
30. 3. 1925 40/1925 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
41/1925 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
42/1925 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 22
pdf 62 kB
30. 3. 1925 43/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro obvody politických okresů plzeňského, moravsko-ostravského a prostějovského živnosti, uvedené v § 1, odstavci 3., položce 53, živnostenského řádu, rozdělují co do průkazu způsobilosti ve více skupin
44/1925 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních české státní průmyslové školy ve Vítkovicích
 
Částka 23
pdf 905 kB
31. 3. 1925 48/1925 Sb.
Zákon o ochraně nájemníků Pozn.: ztráta účinnosti předpisu dnem 31.3.1928;
45/1925 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje promlčecí lhůta pro nedoplatky úroků z některých lombardních zápůjček
46/1925 Sb.
Zákon o úpravě promlčecích lhůt pro některé pohledávky a závazky v poměru k cizině
47/1925 Sb.
Zákon o prodloužení promlčecí lhůty pro některé pohledávky
 
Částka 24
pdf 428 kB
1. 4. 1925 49/1925 Sb.
Vládní nařízení o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze a její filiálky v Bratislavě
50/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se Ústavu pro zvelebování živností obchodní a živnostenské komory v Plzni uděluje právo konati zkoušky mistrovské pro živnosti lakýrníků, natěračů, malířů písma a štítů
 
Částka 25
pdf 230 kB
3. 4. 1925 51/1925 Sb.
Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností
52/1925 Sb.
Vyhláška o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1924/25
 
Částka 26
pdf 528 kB
7. 4. 1925 53/1925 Sb.
Zákon o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
54/1925 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty)
55/1925 Sb.
Dohoda o přístupu některých britských dominií k úmluvě mezi republikou Československou a Velkou Britanií ze dne 31. ledna 1923, týkající se vzorků obchodních cestujících Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Novému Zélandu - viz pasivní derogace.
 
Částka 27
pdf 433 kB
8. 4. 1925 56/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 9. října 1924, č. 236 Sb. z. a n., jímž se vláda zmocňuje převzíti pohledávky vzniklé z dodávek za doby války
57/1925 Sb.
Zákon o zcizení státního mlýna v Nymburce
58/1925 Sb.
Zákon o celních slevách na dovoz strojů a přístrojů
 
Částka 28
pdf 663 kB
10. 4. 1925 59/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
 
Částka 29
pdf 366 kB
11. 4. 1925 60/1925 Sb.
Zákon o poplatcích v řízení před rozhodčím soudem plodinové bursy v Bratislavě
61/1925 Sb.
Zákon o zachování pracovních (služebních) poměrů po dobu cvičení ve zbrani (cvičení služebních)
62/1925 Sb.
Zákon , jímž se s prozatímní platností upravují některá ustanovení obecního zřízení v Podkarpatské Rusi
63/1925 Sb.
Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1925
 
Částka 30
pdf 658 kB
15. 4. 1925 64/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských
65/1925 Sb.
Zákon o svátcích a památných dnech republiky Československé
66/1925 Sb.
Zákon o exekuci na výměnky
 
Částka 31
pdf 198 kB
17. 4. 1925 67/1925 Sb.
Zákon , kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance
68/1925 Sb.
Zákon , kterým se ku všeobecné nemocnici v Praze připojuje vojenská nemocnice v Praze-II. a zřizuje Masarykova vojenská nemocnice v Praze
69/1925 Sb.
Vyhláška o poskytování vzájemných nejvyšších výhod mezi Československou republikou a Německem
 
Částka 32
pdf 509 kB
23. 4. 1925 70/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou
71/1925 Sb.
Vyhláška o výměně 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. května 1925
 
Částka 33
pdf 537 kB
24. 4. 1925 72/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují všeobecné předpisy o připuštění vah sklonných k úřednímu cejchování a ověřování
73/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování samočinné váhy vagonetové, konstrukce fy. Wiesner v Chrudimi
74/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují další změny soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle článku 239 mírové smlouvy Trianonské
75/1925 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustáľujú obvody pôsobnosti a sídla ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku
76/1925 Sb.
Vyhláška ohledně úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
77/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se rozšiřuje místní obvod soudní dražební dvorany v Brně
 
Částka 34
pdf 528 kB
25. 4. 1925 78/1925 Sb.
Protokol o dodatku k článku 5. úmluvy o úpravě letectví z 13. října 1919 Pozn.: účinnost předpisu nebyla ve Sbírce zákonů a nařízení oznámena;
79/1925 Sb.
Protokol o změně článku 34. úmluvy o úpravě letectví z 13. října 1919 Pozn.: účinnost předpisu nebyla ve Sbírce zákonů a nařízení oznámena;
80/1925 Sb.
Vládní nařízení o živnostenském provozování vynálezů
 
Částka 35
pdf 583 kB
28. 4. 1925 81/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou
82/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se určují podmínky zřizování, udržování a provozu telegrafů
83/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa upravujú obvody a sídla štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 36
pdf 303 kB
30. 5. 1925 84/1925 Sb.
Vyhláška , ktorou se stanoví pohraniční pásmo ve Slezsku
85/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u cementu, tažených železných a ocelových drátů, drátěných hřebíků a podkováků, nábytkových per a osinkových výrobků
 
Částka 37
pdf 541 kB
30. 4. 1925 86/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost provisorní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským
 
Částka 38
pdf 388 kB
5. 5. 1925 87/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 54 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení o poplatcích, taxách a kolcích (hrací karty)
 
Částka 39
pdf 557 kB
8. 5. 1925 88/1925 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou tříletých státních učebných dílen v Jasině, Užhorodě a Velkém Sevljuši, jež nahrazují průkaz řádného dokončení učebního poměru (tovaryšský list neb zkoušku tovaryšskou)
89/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, ktorých vysvědčenia na odchodnú zcela alebo čiastočne nahradzujú preukaz o riadnom ukončení učebného pomeru, po prípade preukaz o predpísanej dobe zamestnania pomocníckeho v remeselnej živnosti
90/1925 Sb.
Vládne nariadenie o vydávaní certifikátov pracovným vysvědčeniam na roveň kladených, ktoré dosvědčujú, že osôb k brannej moci patriacich bolo užívané k úkonom, ktoré sú predmetom remeselných živností
91/1925 Sb.
Vládne nariadenie o pomocníckom zamestnaní v pomocných závodoch železničných a o vydávaní príslušných vysvedčení
92/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa označujú remeselné živnosti obecne ženami provodzované
93/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa označujú tie živnostenské učilištia, ktorých vysvědčenia nahrádzajú preukaz riadneho ukončenia učebného pomeru, keď ženy ohlašujú odevnícku živnosť obmedzenú na ženské a detské šaty
94/1925 Sb.
Vládne nariadenie o koncesovanej živnosti podniku pre pochovávanie mrtvol
95/1925 Sb.
Vládne nariadenie o vedení kníh a policajnom dohľade v živnosti vetešníckej
 
Částka 40
pdf 255 kB
9. 5. 1925 96/1925 Sb.
Zákon o vzájemných poměrech náboženských vyznání
97/1925 Sb.
Vyhláška o přístupu republiky Československé k mezinárodní úmluvě o ochraně podmořských kabelů
 
Částka 41
pdf 120 kB
11. 5. 1925 98/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa prevádza zákon zo dňa 17. marca 1925, č. 60 Sb. z. a n., o poplatkoch v pokračovaní pred rozhodčím súdom plodinovej burzy v Bratislave
 
Částka 42
pdf 69 kB
12. 5. 1925 99/1925 Sb.
Vládní nařízení o vyrozumívání úřadů a veřejných korporací v řízení konkursním a vyrovnávacím Pozn.: předpis neplatí pro Slovensko a Podkarpatskou Rus;
100/1925 Sb.
Vyhláška o uvedení v prozatímní platnost provisorní úpravy obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 43
pdf 41 kB
15. 5. 1925 101/1925 Sb.
Vyhláška o úpravě náhradní daně z uhlí, dováženého z ciziny
 
Částka 44
pdf 426 kB
26. 5. 1925 102/1925 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové
 
Částka 45
pdf 634 kB
1. 6. 1925 103/1925 Sb.
Vládní nařízení o stavebných živnostiach na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
104/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 20. apríla 1923, č. 76 Sb. z. a n., o zvýšení tax za zkúšky pre uchadzačov o oprávnenie ku koncessovaným živnostiam stavebným
 
Částka 46
pdf 1176 kB
1. 6. 1925 105/1925 Sb.
Vládne nariadenie o preukaze zvláštnej spôsobilosti pri koncessovaných živnostiach uvedených v § 37, odst. 1., živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n.
106/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa označujú učilištia, ichž vysvědčenia cele alebo z časti nahraďujú preukaz o učebnej dobe v obchodnej živnosti, po prípade nahraďujú preukaz o predpísanej služobnej dobe v obchodnej živnosti
107/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa upravujú práva lekárieň vzhľadom na obchody s tovarom materiálnym a na iné živnosti sem patriace
108/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa upravuje obor pôsobnosti a úradná činnosť spoločenstevných inštruktorov
109/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa ustanovuje pôsobnosť výborov spoločenstevných župných sväzov na Slovensku a Podkarpatskej Rusi jako poradných sborov živnostenských úradov
110/1925 Sb.
Vládne nariadenie o vyhľadávaní objednávok tovaru bez vyzvania
 
Částka 47
pdf 165 kB
6. 6. 1925 111/1925 Sb.
Vládní nařízení o částečné úpravě celního sazebníku pro čs. celní území
 
Částka 48
pdf 57 kB
10. 6. 1925 112/1925 Sb.
Vyhláška o statistice odstřelu zvěře
113/1925 Sb.
Vyhláška o vydávání poštovních průvodek s natištěnou kolkovou známkou za 50 h
 
Částka 49
pdf 2735 kB
16. 6. 1925 114/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
115/1925 Sb.
Vládní nařízení o obchodu s minerálními oleji
 
Částka 50
pdf 1805 kB
18. 6. 1925 116/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy pro živnostenské provozování kamenolomů, hlinišť, pískoven a štěrkoven
117/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy k zabránění úrazům a na ochranu zdraví dělníků při živnostenském provádění pozemních staveb
118/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy na ochranu života a zdraví pracovníků zaměstnaných při cukrovarnictví
119/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Švédskem
 
Částka 51
pdf 129 kB
16. 6. 1925 120/1925 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Brandýse nad Labem
121/1925 Sb.
Vyhláška o statistice semletého obilí a mlýnských výrobků za období od 1. července 1924 do 300. června 1925, o statistice zásob obilí a mlýnských výrobků ke dne 1. července 1925 a o sčítání hospodářského zvířectva ke dni 31. prosince 1925
122/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se podrobuje dani z obratu dovoz některých zemědělských plodin a dovoz mlýnských výrobků
 
Částka 52
pdf 2520 kB
23. 6. 1925 123/1925 Sb.
Vládní nařízení o výrobě a využívání acetylenu, jakož i o obchodu karbidem
124/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vydávajú predpisy o tom, ako sa sriaďujú, užívajú a udržujú zariadenia pre rozvádzanie a upotrebenie horľavých plynov (plynový regulativ)
125/1925 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa vydávajú zvláštne predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov v živnostenských závodoch, v ktorých sa konajú knihtlačiarske a kameňotlačiarske, ako aj písmoliatecké práce
126/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vydávajú predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov pri výrobe papiera zamestnaných
 
Částka 53
pdf 936 kB
24. 6. 1925 127/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vydávajú predpisy o živnostenskej výrobe sódovej vody
128/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vydávajú predpisy pre živnostenské provodzovanie sušiarieň ovocia, čakanky, repy a iných zemedelských výrobkov
129/1925 Sb.
Vládne nariadenie o zachádzaní s celuloidom, celuloidovým tovarom a celuloidovými odpadky
 
Částka 54
pdf 411 kB
24. 6. 1925 130/1925 Sb.
Vládní nařízení o provedení některých ustanovení zákona, kterým se upravují platové poměry soudců z povolání a jiných konceptních úředníků v oboru ministerstva spravedlnosti
131/1925 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje, aby v územích pohraničních prováděla změny obvodů
132/1925 Sb.
Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. července 1925
133/1925 Sb.
Vládne nariadenie o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami
134/1925 Sb.
Vládní nařízení o obnovení cla na dehtové barvy
135/1925 Sb.
Vyhláška o vydání kolků hodnoty 100 Kč a 200 Kč
 
Částka 55
pdf 547 kB
25. 6. 1925 136/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění organisační řád pro poskytování úvěru živnostníkům válkou poškozeným na Slovensku
137/1925 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa organizácia občianskych (meštianskych) škôl na Slovensku prispôsobuje organizácii občianskych škôl v Čechách, na Morave a vo Sliezsku
138/1925 Sb.
Vládne nariadenie o odmenách sopisovateľov nálezov o prestupkoch zákonov, platiacich na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi, o kolkoch a poplatkoch včetne dane z obohatenia, dane z obchodu cennými papierami a kolkov z hracích karát, pokiaľ sa tieto prestupky trestajú bez trestného pokračovania Pozn.: predpis platí len na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi;
139/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění zařadění míst do tříd místních přídavků státních zaměstnanců
140/1925 Sb.
Vládní nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských na Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi anebo náboženskými společnostmi
 
Částka 56
pdf 589 kB
27. 6. 1925 141/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 19. března 1919, č. 145 Sb. z. a n., o exekuci podle spisů a listin zřízených v republice Rakouské
142/1925 Sb.
Vládní nařízení o zaopatřovacích požitcích přísežných berních vykonavatelů, výpomocných zřízenců, výpomocných berních vykonavatelů a civilních trestních poslů (soudních doručních poslů), jakož i pozůstalých po těchto zaměstnancích
143/1925 Sb.
Vládní nařízení o likvidaci markových oddělení spořitelen
144/1925 Sb.
Vládní nařízení o školném na státních školách středních
145/1925 Sb.
Vládní nařízení o úpravě odpočivných a zaopatřovacích požitků kancelářských oficiantů, po případě jejich pozůstalých a kancelářských oficiantek
146/1925 Sb.
Vyhláška o zřízení Všeobecného ústavu pro zkoumání potravin v Brně
147/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon o mezinárodní opiové konvenci
 
Částka 57
pdf 1895 kB
2. 7. 1925 148/1925 Sb.
Zákon o pojištění osob samostatně hospodařících pro případ invalidity a stáří Pozn.: § 145 nabude účinnosti už dnem 2.7.1925;
149/1925 Sb.
Vládní nařízení o rozšíření obvodu živnostenského soudu v Brně
 
Částka 58
pdf 406 kB
1. 7. 1925 150/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují odpočivné a zaopatřovací požitky bývalých úředníků poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
151/1925 Sb.
Vládní nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926
 
Částka 59
pdf 276 kB
4. 7. 1925 152/1925 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví zvláštní poplatky za vyhotovení listin a osvědčení patentním úřadem na žádost stran vydávaných
153/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
Částka 60
pdf 166 kB
10. 7. 1925 154/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví
155/1925 Sb.
Zákon , kterým se upravuje territoriální rozsah nabytých živnostenských oprávnění Pozn.: ust. § 4 pozbývá platnosti a účinnosti dnem 31.5.1935;
 
Částka 61
pdf 3847 kB
15. 7. 1925 156/1925 Sb.
Zákon , podle kterého nabývá stát drah zaručených státem nebo zemí Českou
157/1925 Sb.
Zákon , kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, a kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů na tyto výpůjčky vydaných k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
158/1925 Sb.
Zákon o nabytí akcií Košicko-Bohumínské dráhy československým státem
 
Částka 62
pdf 195 kB
15. 7. 1925 159/1925 Sb.
Vládní nařízení o změně vysvětlivek k saz. čís. 625 celního sazebníku (dehtové barvy)
 
Částka 63
pdf 1011 kB
18. 7. 1925 160/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje zařízení a vedení vodních knih se sbírkami listin, map a plánů v území mimo Slovensko a Podkarpatskou Rus
161/1925 Sb.
Vládne nariadenie , kterým se upravuje pre Slovensko a Podkarpatskú Rus zariadenie a vedenie vodných kníh so sbierkami listín, máp a plánov
162/1925 Sb.
Vládní nařízení o zkouškách kandidátek odborného učitelství nižších hospodyňských škol zemědělských
 
Částka 64
pdf 1100 kB
22. 7. 1925 163/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády) Pozn.: ust. a dávce za udělení státního občanství nabývá účinnost už 8.5.1925;
 
Částka 65
pdf 636 kB
22. 7. 1925 164/1925 Sb.
Vládní nařízení o plemenitbě koní
165/1925 Sb.
Nařízení , kterým se zavádějí dopravní osvědčení na zásilky vajec do pohraničních politických okresů Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách
 
Částka 66
pdf 423 kB
21. 7. 1925 166/1925 Sb.
Vyhláška o soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti
 
Částka 67
pdf 608 kB
23. 7. 1925 167/1925 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum) Pozn.: ust. § 10 odst. 3, 4, 6 až 19, § 11, §§ 14 až 16 nabývají účinnosti až 1.1.1926;
 
Částka 68
pdf 134 kB
23. 7. 1925 168/1925 Sb.
Vládní nařízení o vydání pětikorun kovových
169/1925 Sb.
Vyhláška o vydání pětikorun kovových
170/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 28. listopadu 1924, č. 263 Sb. z. a n., o přerušení sporů pro peněžité závazky, znějící na rakousko-uherské koruny, z pojištění na život, důchody nebo úraz mezi soukromými pojišťovnami maďarskými a pojištěnci československými nebo mezi československými soukromými pojišťovnami a maďarskými pojištěnci, prodloužená vládním nařízením ze dne 5. března 1925, č. 37 Sb. z. a n.
171/1925 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 69
pdf 1143 kB
29. 7. 1925 172/1925 Sb.
Zákon o letectví
173/1925 Sb.
Vyhláška o zrušení zpravodajské povinnosti, uložené městským úřadům vyhláškou ze dne 30. dubna 1923, č. 94 Sb. z. a n., o nové úpravě zdravotně-statistických výkazů a zpráv
174/1925 Sb.
Zákon , kterým se zvyšuje roční příspěvek státnímu melioračnímu fondu
 
Částka 70
pdf 298 kB
4. 8. 1925 175/1925 Sb.
Vyhláška o paušalovaní dane z obratu u drobných roľníkov na Slovensku
176/1925 Sb.
Vyhláška , jíž se uveřejňuje seznam ústředních úřadů zmíněný v článku 29. smlouvy mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných právních styků, podepsané 17. března 1923 a publikované č. 146 Sb. z. a n. z r. 1924
 
Částka 71
pdf 107 kB
6. 8. 1925 177/1925 Sb.
Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 15. srpna 1925
 
Částka 72
pdf 50 kB
14. 8. 1925 178/1925 Sb.
Vyhláška o změně předpisů týkajících se úředního cejchování dopravních nádob na mléko (mléčných konví), uveřejněných vyhláškou ministra obchodu ze dne 13. července 1906, č. 148 ř.z.
 
Částka 73
pdf 59 kB
14. 8. 1925 179/1925 Sb.
Vyhláška , jíž se provádí vládní nařízení ze dne 4. června 1925, č. 111 Sb. z. a n., o částečné úpravě celního sazebníku pro československé celní území
 
Částka 74
pdf 158 kB
20. 8. 1925 180/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou
181/1925 Sb.
Vládní nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1924/1925
 
Částka 75
pdf 435 kB
29. 8. 1925 182/1925 Sb.
Vyhláška o statistice stavebních a bytových družstev podle stavu ze dne 31. prosince 1924 a o statistice hospodářských a pachtovních družstev zemědělských včetně družstev pastvinářských v období 1924, případně 1924/1925
183/1925 Sb.
Vyhláška o zahájení působnosti Poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe e sídlem v Praze
184/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují předpisy o úředním cejchování mostních vah opatřených samočinným vyvažovacím přístrojem "Vellox" soustavy firmy Fr. Wiesner v Chrudimi
 
Částka 76
pdf 625 kB
9. 9. 1925 185/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních (dávkové řády)
186/1925 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje platnost nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., jímž zavedeno bylo dopravní osvědčení na zásilky vajec do pohraničních politických okresů Kraslice, Výprty a Liberec v Čechách
 
Částka 77
pdf 528 kB
10. 9. 1925 187/1925 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě poštovních poplatků
 
Částka 78
pdf 84 kB
12. 9. 1925 188/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
189/1925 Sb.
Vládní nařízení o odpočivných a zaopatřovacích požitcích zřízenců bývalé finanční stáže a jejich pozůstalých
 
Částka 79
pdf 139 kB
18. 9. 1925 190/1925 Sb.
Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. října 1925
191/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 14. dubna 1925, č. 85 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u cementu, tažených železných a ocelových drátů, drátěných hřebíků a podkováků, nábytkových per a osinkových výrobků
 
Částka 80
pdf 153 kB
25. 9. 1925 192/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají nové předpisy o Státní radě živnostenské
 
Částka 81
pdf 62 kB
7. 10. 1925 193/1925 Sb.
Vyhláška o uznání církve československé na území Slovenska a Podkarpatské Rusi
194/1925 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Městské dívčí odborné školy rodinné a živnostenské v Praze-XII. (Král. Vinohradech)
195/1925 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšších cenách piva
 
Částka 82
pdf 114 kB
12. 10. 1925 196/1925 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti policejního ředitelství v Moravské Ostravě
 
Částka 83
pdf 82 kB
14. 10. 1925 197/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní působnost ujednání o nové výpovědní lhůtě pro československo-švýcarskou obchodní a celní úmluvu
 
Částka 84
pdf 254 kB
15. 10. 1925 198/1925 Sb.
Zákon , kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby
199/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon, kterým se ustanovuje doba nové organisace vojenských soudů a upravuje přejímání důstojníků justiční služby do občanské soudní služby
200/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí §§ 267, 274, 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
201/1925 Sb.
Vyhláška o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926
202/1925 Sb.
Zákon , ktorým sa zmeňujú niektoré ustanovenia uhorského obchodného zákona zák. čl. XXXVII/1875 o poistení proti škodám a o životnom poistení
 
Částka 85
pdf 126 kB
16. 10. 1925 203/1925 Sb.
Zákon , kterým se některé obory soukromého sprostředkování prohlašují za živnost koncesovanouu ve smyslu živnostenského řádu (zákona)
204/1925 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 86
pdf 882 kB
16. 10. 1925 205/1925 Sb.
Zákon , kterým se mění řád volení do poslanecké sněmovny ze dne 29. února 1920, č. 123 Sb. z. a n.
206/1925 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 29. února 1920, č. 124 Sb. z. a n., o složení a pravomoci senátu
 
Částka 87
pdf 5008 kB
14. 11. 1925 207/1925 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1926
 
Částka 88
pdf 143 kB
20. 10. 1925 208/1925 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa prekladá sídlo okresného úradu z Vyšného Svidníka do Stropkova a upravuje obvod tohoto úradu
209/1925 Sb.
Vyhláška o obstarávaní vnútornej správy okresnej v niektorých obciach v obvode okresného úradu v Stropkove
 
Částka 89
pdf 186 kB
26. 10. 1925 210/1925 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby jako rukojmí a plátce převzala státní záruku za úvěr poskytnutý Zástavnímu a půjčovnímu úřadu v Praze
211/1925 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 2. července 1924, č. 169 Sb. z. a n., o plemenitbě hospodářských zvířat, a to koní, skotu, vepřů a ovcí
212/1925 Sb.
Vyhláška o soupisu obligací dráhy Karla Ludvíka a obligací dráhy Albrechtovy, haličských zemských obligací a obligací územních svazků samosprávných
 
Částka 90
pdf 136 kB
26. 10. 1925 213/1925 Sb.
Zákon , kterým se upravuje soudnictví v hlavním městě Praze
214/1925 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
215/1925 Sb.
Zákon o úpravě obchodních styků s cizinou
 
Částka 91
pdf 1407 kB
31. 10. 1925 216/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní obchodní úmluva (modus vivendi) mezi republikou Československou a Španělskem
 
Částka 92
pdf 303 kB
31. 10. 1925 217/1925 Sb.
Zákon , jímž se provádí § 105 ústavní listiny (zákona ze dne 29. února 1920, č. 121 Sb. z. a n.)
218/1925 Sb.
Zákon o zřízení, působnosti a organisaci Státního zdravotního ústavu republiky Československé
219/1925 Sb.
Zákon , kterým se promíjí překážka platnosti sňatků, při nichž vyhlášky neb oddavky vykonali duchovní církve československé nebo řeckovýchodní
220/1925 Sb.
Zákon o provedení úmluv mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko- uherských korunách a ze dne 12. července 1924 o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění
 
Částka 93
pdf 459 kB
1. 11. 1925 221/1925 Sb.
Zákon o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců Pozn.: ust. o nároku na pojist. dávky a placení pojistného nabudou účinnosti až 1.8.1926;
 
Částka 94
pdf 66 kB
2. 11. 1925 222/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost ustanovení o složení zemských odvolacích komisí pro válečné poškozence
223/1925 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje platnost nařízení presidenta zemské správy v Praze ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., a ze dne 2. září 1925, č. 186 Sb. z. a n., jimiž bylo zavedeno dopravní osvědčení na zásilky vajec do některých politických okresů v Čechách
 
Částka 95
pdf 1652 kB
13. 11. 1925 224/1925 Sb.
Zákon o úprave pomerov vzniklých z usídlenia osadníkov na základe pomeru námezdného alebo pomerov podobných na nemovitom štátnom majetku na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
225/1925 Sb.
Zákon o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
 
Částka 96
pdf 235 kB
6. 11. 1925 226/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost úprava obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Bulharským
227/1925 Sb.
Zákon o státní pomoci při živelních pohromách 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti
 
Částka 97
pdf 86 kB
11. 11. 1925 228/1925 Sb.
Vyhláška o nejvyšším pachtovném u drobných zemědělských pachtů podle zákona ze dne 30. září 1924, č. 204 Sb. z. a n., v pachtovním roce 1925/1926
229/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se podle § 55, odst. 4., zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví, stanoví lhůta, ve které jest podniky již stávající a podle § 48 téhož zákona do úrazové povinnosti pojistné vstupující ohlásiti u příslušné úrazové pojišťovny
 
Částka 98
pdf 482 kB
20. 11. 1925 230/1925 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 99
pdf 65 kB
18. 11. 1925 231/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Podkarpatské Rusi
232/1925 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, čís. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 100
pdf 87 kB
21. 11. 1925 233/1925 Sb.
Vládní nařízení o drahotní výpomoci učitelstvu škol obecných a občanských v Podkarpatské Rusi, vydržovaných obcemi nebo náboženskými společnostmi
234/1925 Sb.
Vládne nariadenie o drahotnej výpomoci učiteľstvu škôl ľudových a občianskych na Slovensku, vydržiavaných obciami alebo náboženskými spoločnosťami
235/1925 Sb.
Vládní nařízení o částečné změně předpisů o Státní radě živnostenské
 
Částka 101
pdf 105 kB
23. 11. 1925 236/1925 Sb.
Vyhláška o výměně státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1925
237/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém na rok 1926
 
Částka 102
pdf 963 kB
28. 11. 1925 238/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Úmluva mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku
239/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u rýžových odpadků, sušených kukuřičných výpalků, pokrutin a vlčího bobu
 
Částka 103
pdf 80 kB
30. 11. 1925 240/1925 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití v konfekci textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
241/1925 Sb.
Vyhláška o zavedení výroby zboží s obsahem 250/1000 zlata, jež bude podléhati nepovinnému puncování
 
Částka 104
pdf 86 kB
5. 12. 1925 242/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují obvody silničních, soudních a politických okresů, obvody finančních a školských okresů a jiných státních úřadů na Valticku
243/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují obvody zastupitelských, soudních a politických okresů, obvody finančních a školských okresů na Vitorazsku
244/1925 Sb.
Vyhláška o prozatímní obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Řeckou
 
Částka 105
pdf 429 kB
18. 12. 1925 245/1925 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
246/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují další změny soudního řádu smíšeného rozhodčího soudu československo-maďarského podle čl. 239 mírové smlouvy Trianonské
 
Částka 106
pdf 281 kB
19. 12. 1925 247/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u jatečného dobytka a masa
248/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u piva
 
Částka 107
pdf 289 kB
22. 12. 1925 249/1925 Sb.
Vládní nařízení o přerušení sporů o splnění závazků ve starých korunách v poměru k republice Rakouské
250/1925 Sb.
Vládní nařízení o povinném používání poštovního úřadu šekového ku vplácení a výplatám hotovostí u soudů, soudních a poručenských (sirotčích) úřadů
251/1925 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celní sazby pro síran amonný, saz. pol. 599 g2
 
Částka 108
pdf 70 kB
28. 12. 1925 252/1925 Sb.
Vyhláška o zrušení důchodkového úřadu v Praze
253/1925 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušují §§ 2 a 3 nařízení vlády republiky Československé ze dne 23. března 1920, č. 171 Sb. z. a n., o zrušení maximálních cen dehtu a dehtových výrobků a zavedení cen směrných
 
Částka 109
pdf 1375 kB
29. 11. 1925 254/1925 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech daňových
255/1925 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru přímých daní státních
256/1925 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních
 
Částka 110
pdf 500 kB
30. 12. 1925 257/1925 Sb.
Zákon , jímž se platnost zákona ze dne 22. prosince 1921, č. 471 Sb. z. a n., o změně některých ustanovení trestního práva a ustanovení tento zákon doplňujících prodlužuje a současně některé jeho předpisy rozšiřují na obor soudnictví vojenského
258/1925 Sb.
Zákon o výši daně z cukru
259/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1926 stanoví výše zdravotní přirážky
260/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb. z. a n., o poplatcích za úřední úkony zstupitelských úřadů Československé republiky
261/1925 Sb.
Vládne nariadenie o likvidácii sirotských pokladníc na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 111
pdf 1780 kB
31. 12. 1925 262/1925 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Hospodářskou unií belgo-lucemburskou
 
Částka 112
pdf 665 kB
31. 12. 1925 263/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kyseliny octové, dřevěného uhlí a střev, dovážených z ciziny
264/1925 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
265/1925 Sb.
Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1925/26
266/1925 Sb.
Vládní nařízení o státní pomoci při živelních pohromách r. 1925 a o opatření k zamezení škod při živelních pohromách v budoucnosti
 
Částka 113
pdf 262 kB
31. 12. 1925 267/1925 Sb.
Vládní nařízení o zkouškách kandidátů učitelství nižších škol hospodářských
268/1925 Sb.
Vládní nařízení o zrušení Státního ústavu pro tuky, oleje a mléko v Praze, v likvidaci
269/1925 Sb.
Vyhláška o schválení silničních rozpočtů pro rok 1925 župy užhorodské, berežské a marmarošské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župních silničních dávek a přirážek pro rok 1925
270/1925 Sb.
Vyhláška o mezinárodních aktech sjednaných ve Štokholmě dne 28. srpna 1924 na VIII. světovém poštovním kongresu
 
Částka 114
pdf 606 kB
31. 12. 1925 271/1925 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
272/1925 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u margarinu a jiných umělých pokrmových tuků
273/1925 Sb.
Vyhláška , kterou s opravuje tisková chyba v částce 109 Sbírky zákonů a nařízení z roku 1925
 
Částka 115
pdf 1371 kB
31. 12. 1925 274/1925 Sb.
Vyhláška o rozhodnutí konference velvyslanců ze dne 5. září 1924 o hospodářských a komunikačních úlevách v pohraničním pásmu československo-polském na Spiši