Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1926

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 560 kB
8. 1. 1926 1/1926 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a říší Německou o úpravě pracovních a služebních poměrů a o sociálním pojištění posádek na československých lodích plujících na Labi
3/1926 Sb.
Vyhláška o obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a Švédskem
4/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
2/1926 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a říší Německou o úpravě pracovních a služebních poměrů a o sociálním pojištění posádek na lodích plujících na Odře a postoupených Německem Československu
 
Částka 2
pdf 1437 kB
15. 1. 1926 5/1926 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a republikou Polskou ze dne 6. března 1925 ohledně úpravy právních styků ve věcech občanských, trestních a nesporných
 
Částka 3
pdf 596 kB
21. 1. 1926 6/1926 Sb.
Nařízení o zastupování stran v patentových věcech patentními zástupci a úředně autorisovanými civilními techniky, provozovaném po živnostensku
7/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se snižuje přirážka k dani z vodní síly a doplňuje ustanovení § 23 vládního nařízení ze dne 12. května 1922, č. 142 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o dani z vodní síly
 
Částka 4
pdf 282 kB
22. 1. 1926 8/1926 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
9/1926 Sb.
Vyhláška o vysvědčeniach Dievčenskej odbornej školy rodinnej a živnostenskej v Ružomberku
10/1926 Sb.
Vyhláška , kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům II, III, IV a VIII finančního zákona pro rok 1926
 
Částka 5
pdf 56 kB
25. 1. 1926 11/1926 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zrušuje nariadenie č. 2449/1915 M.E., o obmedzení rozširovania jednotlivých máp, cestovných kníh, dopisníc a vyobrazení
12/1926 Sb.
Vládní nařízení o změně stanov Poradního sboru pro otázky hospodářské
 
Částka 6
pdf 400 kB
27. 1. 1926 13/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. května 1920, č. 321 Sb. z. a n., kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost československých zákonů a nařízení v oboru oné správy na Hlučínsku
 
Částka 7
pdf 133 kB
1. 2. 1926 14/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vyclívání anglických reklamních tiskopisů
 
Částka 8
pdf 57 kB
3. 2. 1926 15/1926 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1925
16/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov 3tátnych merníckych úradov evidenci pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 9
pdf 1569 kB
4. 2. 1926 17/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí ústavní zákon jazykový pro obor ministerstva vnitra, spravedlnosti, financí, průmyslu, obchodu a živností, veřejných prací a veřejného zdravotnictví a tělesné výchovy, pro veřejné korporace, podléhajícím těmto ministerstvům v republice Československé, jakož i pro úřady místní samosprávy
 
Částka 10
pdf 133 kB
9. 2. 1926 18/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost úprava obchodních styků mezi republikou Československou a Albanií
 
Částka 11
pdf 366 kB
15. 2. 1926 19/1926 Sb.
Vyhláška o upisování 6%ní umořitelné státní půjčky republiky Československé, spojené se záměnou pokladničních poukázek splatných 1. července 1926 a některých předválečných dluhopisů (konsolidační půjčky z r. 1926)
 
Částka 12
pdf 595 kB
18. 2. 1926 20/1926 Sb.
Vyhláška o dodatkové úmluvě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou
21/1926 Sb.
Dodatková úmluva druhá k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou uzavřené v Praze dne 4. května 1921
 
Částka 13
pdf 912 kB
26. 2. 1926 22/1926 Sb.
Mezinárodní úmluva o založení Mezinárodního úřadu pro epizootie v Paříži
23/1926 Sb.
Úmluva mezi Československou republikou a Německou říší o úlevách pohraničního styku mezi územím, které versailleskou smlouvou připadlo Československé republice, a územím Německé říše
 
Částka 14
pdf 501 kB
27. 2. 1926 24/1926 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
25/1926 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 15
pdf 359 kB
1. 3. 1926 26/1926 Sb.
Vládní nařízení o výrobě léčivých specialit a obchodu s nimi v lékárnách
27/1926 Sb.
Vyhláška o Prozatímní úpravě hospodářských styků mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 16
pdf 547 kB
9. 3. 1926 28/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa zavádza organizačný poriadok občianskych podkovárskych kurzov a zkušebný poriadok pre zkúšky podkovárske bez navštevovania kurzu
29/1926 Sb.
Vládní nařízení o drahotních přídavcích k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
 
Částka 17
pdf 73 kB
17. 3. 1926 30/1926 Sb.
Vyhláška o změně počtu členů komise pro daň výdělkovou III. třídy ukládacího okresu Brno-město
31/1926 Sb.
Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1926
32/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa upravujú niektoré ukladacie okresy zárobkovej dane III. triedy a dane banskej, poťažne odhadné okresy pre daň dôchodkovú, z majetku a z válečných ziskov, ako aj sídla berných komisií, ktoré tieto dane vymeriavajú
 
Částka 18
pdf 29 kB
18. 3. 1926 33/1926 Sb.
Vládní nařízení o částečné změně předpisů o Státní radě živnostenské
 
Částka 19
pdf 148 kB
24. 3. 1926 34/1926 Sb.
Vyhláška o rozdělení obvodu policejního ředitelství v Brně na pět okresů s okresními policejními komisařstvími
35/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 20
pdf 81 kB
27. 3. 1926 36/1926 Sb.
Vyhláška o snížení ražebného za československé dukáty
37/1926 Sb.
Vládne nariadenie o vyrozumievaní úradov a verejných korporacií vo vyrovnávacom pokračovaní na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi Pozn.: predpis platí len na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi;
 
Částka 21
pdf 226 kB
31. 3. 1926 38/1926 Sb.
Zákon o další obnově vnuceného pachtu
39/1926 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemdělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
40/1926 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u cukrovinek
 
Částka 22
pdf 317 kB
31. 3. 1926 41/1926 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
 
Částka 23
pdf 75 kB
1. 4. 1926 42/1926 Sb.
Nařízení o organisaci expositury poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe se sídlem v Ústí nad Labem a expositury poříčního plavebního úřadu pro oblast Dunaje v Komárně
43/1926 Sb.
Vyhláška o zahájení činnosti Národní banky Československé
 
Částka 24
pdf 740 kB
6. 4. 1926 44/1926 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 16. dubna 1925 o pohraničním styku
 
Částka 25
pdf 724 kB
7. 4. 1926 45/1926 Sb.
Úmluva sjednaná mezi vládami republiky Československé a království Maďarského, týkající se úpravy provozu československých vlaků maďarským úsekem železniční trati Čata - Lučenec
 
Částka 26
pdf 195 kB
9. 4. 1926 46/1926 Sb.
Úmluva mezi Československem a Francií o soudní ochraně a právu chudých
 
Částka 27
pdf 1099 kB
14. 4. 1926 47/1926 Sb.
Vyhláška o nejvyšších a těch vyšších úřadech správních Československé republiky, jichž listiny nepotřebují v Německé říši dalšího ověření, a týchž úřadech Německé říše a německých zemí, jichž listiny nepotřebují dalšího ověření v Československé republice
 
Částka 28
pdf 511 kB
14. 4. 1926 48/1926 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými a vzájemném vydávání zločinců
 
Částka 29
pdf 207 kB
16. 4. 1926 49/1926 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o přímých daních a stanoví mimořádné přirážky státní ku přímým daním za rok 1926
50/1926 Sb.
Vládní nařízení o evidenci posledních pořízení sepsaných u soudu nebo (veřejnými) notáři nebo u nich uložených
 
Částka 30
pdf 1742 kB
23. 4. 1926 51/1926 Sb.
Vládní nařízení o stanovení prémiových reserv a jiných pojistně-matematických hodnot Všeobecného pensijního ústavu v Praze
52/1926 Sb.
Vládní nařízení o zřízení pobočného poštovního úřadu šekového v Brně
 
Částka 31
pdf 248 kB
24. 4. 1926 53/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 27. ledna 1921, č. 54 Sb. z. a n., o zřízení "Československé ústřední rady železniční" a "Ředitelských rad železničních"
54/1926 Sb.
Vyhláška o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1925/26
 
Částka 32
pdf 539 kB
29. 4. 1926 55/1926 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa určujú sídla a obvody súdov a štátnych zastupiteľstiev na Slovensku a zmeňuje sa obvod okresného súdu, súdnej stolice a štátneho zastupiteľstva v Užhorode
 
Částka 33
pdf 2765 kB
29. 4. 1926 56/1926 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních
 
Částka 34
pdf 133 kB
5. 5. 1926 57/1926 Sb.
Vládní nařízení o přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním)
58/1926 Sb.
Vládní nařízení o hubení chroustů
 
Částka 35
pdf 26 kB
6. 5. 1926 59/1926 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československem a Polskem o usnadnění pohraničního styku
 
Částka 36
pdf 2984 kB
11. 5. 1926 60/1926 Sb.
Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách a o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění
61/1926 Sb.
Dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924
 
Částka 37
pdf 33 kB
8. 5. 1926 62/1926 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 8. února 1922, č. 50 Sb. z. a n., o omezení působnosti porot na Podkarpatské Rusi
63/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 38
pdf 137 kB
15. 5. 1926 64/1926 Sb.
Vyhláška o soupisu pohledávek vůči sirotčím pokladnám v poměru k republice Rakouské
65/1926 Sb.
Vyhláška o výpovědi vkladů valutové půjčky státem
66/1926 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání ve Vyškově, Holešově a v Ústí n. L.
 
Částka 39
pdf 569 kB
18. 5. 1926 67/1926 Sb.
Vyhláška o nabytí platnosti Úmluvy mezi vládami republiky Československé a království Maďarského, týkající se úpravy provozu československých vlaků maďarským úsekem železniční trati Čata - Lučenec, sjednané v Budapešti dne 8. března 1923
68/1926 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
69/1926 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání spolku "Dobromily" v Moravské Ostravě
 
Částka 40
pdf 689 kB
20. 5. 1926 70/1926 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska a právní pomoci ve věcech občanských
71/1926 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých oborů soukromého sprostředkování jakožto živností koncesovaných
72/1926 Sb.
Vyhláška o stažení pětikorunových státovek s datem 28. září 1921
73/1926 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních České odborné školy pro ženská povolání v Prachaticích
 
Částka 41
pdf 335 kB
29. 5. 1926 74/1926 Sb.
Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
75/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
76/1926 Sb.
Vyhláška o "Prohlášení mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o výměně dat získaných periodickými sčítání lidu a týkajících se občanů jednoho ze států, kteří bydlí na území státu druhého
 
Částka 42
pdf 129 kB
1. 6. 1926 77/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 11. dubna 1926
 
Částka 43
pdf 116 kB
7. 6. 1926 78/1926 Sb.
Vládní nařízení o hubení myší
79/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 14. ledna 1921, č. 17 Sb., o náhradních dávkách z věcí obsahujících přísadu cukru a alkoholu nebo z nich vyrobených
 
Částka 44
pdf 434 kB
9. 6. 1926 80/1926 Sb.
Smlouva mezi Československem a Polskem o turistice
 
Částka 45
pdf 234 kB
9. 6. 1926 81/1926 Sb.
Konvence mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vzájemném bezplatném ošetřování nemajetných nemocných
82/1926 Sb.
Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Varů, pro niž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř.z.
83/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje a částečně opravuje vyhláška téhož ministra ze dne 24. března 1926, č. 47 Sb. z. a n., o nejvyšších a těch vyšších úřadech správních Československé republiky, jichž listiny nepotřebují v Německé říši dalšího ověření, a týchž úřadech Německé říše a německých zemí, jichž listiny nepotřebují dalšího ověření v Československé republice
84/1926 Sb.
Vládní nařízení o reorganisaci župní správy v území Podkarpatské Rusi
 
Částka 46
pdf 57 kB
16. 6. 1926 85/1926 Sb.
Zákon o pôsobnosti ministerstva verejných prác vo veciach verejných ciest a mýt na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
86/1926 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 47
pdf 591 kB
17. 6. 1926 87/1926 Sb.
Zákon o podomním obchodě
 
Částka 48
pdf 780 kB
1. 7. 1926 88/1926 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování elektroměrů
89/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
90/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 9. října 1925, č. 200 Sb. z. a n., kterým se provádějí §§ 267, 274, 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
91/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje poplatek za zpáteční lístek (výplatní stvrzenku)
 
Částka 49
pdf 384 kB
1. 7. 1926 92/1926 Sb.
Vládní nařízení o vzájemném nakládání se soukromými pojišťovnami v poměru k Maďarsku a o finanční úpravě starých pojišťovacích smluv na život, ujednaných v býv. korunách rakousko-uherských
93/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizuje státní ústav pro zubní lékařství
94/1926 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa mení vládne nariadenie zo dňa 26. mája 1925, č. 125 Sb. z. a n., obsahujúce zvláštne predpisy na ochranu života a zdravia robotníkov v živnostenských závodoch, v ktorých sa konajú knihtlačiarske, ajko aj písmoliatecké práce
95/1926 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou Zemské průmyslové školy v Kolíně a v Mladé Boleslavi
96/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se státní odborné škole keramické v Bechyni uděluje právo konati zkoušky mistrovské
97/1926 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují nařízení presidenta zemské správy politické v Praze ze dne 11. července 1925, č. 165 Sb. z. a n., ze dne 2. září 1925, č. 186 Sb. z. a n., a ze dne 27. října 1925, č. 223 Sb. z. a n., jimiž byla zavedena dopravní osvědčení pro zásilky vajec do pohraničních politických okresů v Čechách a do politického okresu v Lanškrouně
 
Částka 50
pdf 650 kB
1. 7. 1926 98/1926 Sb.
Zákon o dani z cukru
99/1926 Sb.
Zákon o zvýšení daně z lihu
100/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 26. června 1926, č. 99 Sb. z. a n., o zvýšení daně z lihu
101/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví prodejní ceny lihu, zdaněného dávkou spotřební
102/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného lihu pro tuzemskou spotřebu
 
Částka 51
pdf 3240 kB
7. 7. 1926 103/1926 Sb.
Zákon o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon)
 
Částka 52
pdf 1081 kB
7. 7. 1926 104/1926 Sb.
Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon)
105/1926 Sb.
Zákon o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů
106/1926 Sb.
Vládní nařízení o částečném přenesení působnosti župního úřadu (župana) v Mukačevě na úřady nižší instance
107/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
108/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 267 Sb. z. a n., o zkouškách kandidátů učitelství nižších škol hospodářských
 
Částka 53
pdf 425 kB
9. 7. 1926 109/1926 Sb.
Zákon , jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou
 
Částka 54
pdf 555 kB
9. 7. 1926 110/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a upravují vysvětlivky k celním sazebníku
111/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví tára a oprávnění celních úřadů pro vyclívání zboží některých čísel celního sazebníku
112/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění § 3 (býv. uh. § 4) prováděcího předpisu k zákonu o celním sazebníku
 
Částka 55
pdf 2997 kB
10. 7. 1926 113/1926 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě
114/1926 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců Pozn.: ust. § 23 nabývá účinnosti až 1. 7. 1926;
115/1926 Sb.
Vládní nařízení o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů odboru na státních průmyslových školách do stupnic funkčního služného
 
Částka 56
pdf 215 kB
12. 7. 1926 116/1926 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924, o dani z uhlí
121/1926 Sb.
Nařízení , jímž se mění pravidla o obecní dávce z přírůstku hodnoty nemovitostí v obcích republiky Československé
117/1926 Sb.
Zákon , jímž se zachovávají pro pensijní pojištěnce a pro členy báňských bratrských pokladen v platnosti některá ustanovení právních předpisů o nemocenském pojištění
118/1926 Sb.
Zákon , jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
119/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizuje okresní soud civilní pro vnitřní Prahu (I., II., V. a VI.)
120/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje výplatné za tuzemské tiskoviny
 
Částka 57
pdf 291 kB
13. 7. 1926 122/1926 Sb.
Zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných
123/1926 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci na území Severního Irska
124/1926 Sb.
Zákon , kterým se účinnost zákona ze dne 4. července 1923, č. 151 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 2. července 1924, č. 163 Sb. z. a n., o poplatkových a dalších daňových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků veřejně účtujících a společností s ručením obmezeným, dále při přeměně pravovárečných měšťanstev ve společnosti akciové prodlužuje a doplňuje ustanoveními o společnostech komanditních a okresních hospodářských záložnách
125/1926 Sb.
Zákon o úpravě některých lhůt při smlouvách nájemních
 
Částka 58
pdf 999 kB
15. 7. 1926 126/1926 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o právní ochraně státních příslušníků
127/1926 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o vykonatelnosti rozsudků ve věcech občanských a obchodních
128/1926 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o vydání zločinců
 
Částka 59
pdf 101 kB
14. 7. 1926 129/1926 Sb.
Vládní nařízení o vyclívání zboží saz. čís. 553 podle ceny
 
Částka 60
pdf 213 kB
16. 7. 1926 130/1926 Sb.
Zákon o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi
131/1926 Sb.
Zákon o poskytnutí zápůjčky, po případě záruky pro úvěrní družstva Podkarpatské Rusi
132/1926 Sb.
Vyhláška , jíž se opravuje chyba ve vládním nařízení ze dne 7. července 1926, č. 113 Sb. z. a n., o úpravě služebních a platových poměrů státních zaměstnanců v pomocné kancelářské službě
 
Částka 61
pdf 270 kB
17. 7. 1926 133/1926 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemném připuštění lékařů a porodních babiček k vykonávání praxe
 
Částka 62
pdf 63 kB
19. 7. 1926 134/1926 Sb.
Vládní nařízení ku provedení čl. II. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku a upravují obchodní styky s cizinou
135/1926 Sb.
Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským
 
Částka 63
pdf 310 kB
22. 7. 1926 136/1926 Sb.
Vládní nařízení o zajištění domácí spotřeby řepového cukru ve výrobním období 1925/1926
137/1926 Sb.
Vládní nařízení o uvolnění vajec v podnicích cukrářských, jakož i k výrobě vaječného koňaku (brandy) a k účelům technických
138/1926 Sb.
Vládní nařízení o dovozních listech na obilí, luštěniny a rýži
 
Částka 64
pdf 217 kB
24. 7. 1926 139/1926 Sb.
Zákon o finanční podpoře elektrisace venkova
140/1926 Sb.
Zákon , kterým se prohlašuje živnost fotografická ve všech svých oborech za řemeslnou
141/1926 Sb.
Zákon , jímž se pokuty ukládané za přestupky živnostenského řádu, po př. živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi, přikazují pro účely živnostenských škol pokračovacích (škol učňovských)
142/1926 Sb.
Zákon , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Východočeské 6% investiční půjčky elektrisační z roku 1925 v částce Kč 27,000.000,- jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
143/1926 Sb.
Zákon , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 6%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1926 v částce Kč 20,000.000,- se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
 
Částka 65
pdf 179 kB
29. 7. 1926 144/1926 Sb.
Vládní nařízení o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), jakož i učitelů veřejných škol obecných a občanských, na něž se vztahuje ustanovení § 1, odst. 2, učitelského zákona
145/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců
 
Částka 66
pdf 755 kB
31. 7. 1926 146/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává volební řád od orgánů Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a do rozhodčích soudů
 
Částka 67
pdf 760 kB
3. 8. 1926 147/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají: vzorec výkazu stavu podle zákona ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., dále vzorce výroční zprávy a vzorce čtvrtletních zpráv akciových bank
 
Částka 68
pdf 258 kB
5. 8. 1926 148/1926 Sb.
Vyhláška o úmluvě mezi československým ministerstvem financí a rakouským spolkovým ministerstvem financí o daňových a poplatkových účincích, jež mají podle ustanovení o obnově bilancí v jednom státě provedené změny ve státě druhém
 
Částka 69
pdf 180 kB
6. 8. 1926 149/1926 Sb.
Zákon , jímž se poskytují daňové úlevy pro případ znovuzřízení budov, strojů a zařízení, poškozených živelními pohromami
150/1926 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje § 81 zákona o vojenských požitcích zaopatřovacích
151/1926 Sb.
Zákon , kterým se provádí článek 1. úmluvy právně-finanční mezi republikou Československou a královstvím Italským, č. 132/1924 Sb. z. a n., o způsobu vyrovnání pohledávek vzniklých v korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a italskými
 
Částka 70
pdf 142 kB
7. 8. 1926 152/1926 Sb.
Ústavný zákon o udelení štátneho občianstva československého niektorým osobám
 
Částka 71
pdf 353 kB
12. 8. 1926 153/1926 Sb.
Vyhláška o provedení článků 69 až 72 (vydání deposit) smlouvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních z 23. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n. z roku 1926
154/1926 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních německé školy odborné pro ženská povolání v Břeclavi
 
Částka 72
pdf 530 kB
14. 8. 1926 155/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost třetí dodatková úmluva ze dne 23. června 1926 k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou sjednané v Praze dne 21. května 1921
156/1926 Sb.
Zákon o pohledávkách ze závazků vzniklých bývalému Rakousku, bývalému Uhersku, bývalému mocnářství Rakousko-uherskému, říši Německé a německým státům
157/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 16. července 1926, č. 134 Sb. z. a n., ku provedení článku II. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku a upravují obchodní styky s cizinou
 
Částka 73
pdf 674 kB
27. 8. 1926 158/1926 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
159/1926 Sb.
Zákon o převzetí a přiznání odpočivných a zaopatřovacích požitků v souvislosti s pensijními úmluvami sjednanými v Římě dne 6. dubna 1922 a ve Vídni dne 30. listopadu 1923
 
Částka 74
pdf 162 kB
28. 8. 1926 160/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se snižují drahotní přídavky mužstva, jemuž není vojenská služba povoláním
161/1926 Sb.
Vládní nařízení o školném a taxách na státních středních školách
 
Částka 75
pdf 168 kB
1. 9. 1926 162/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní úprava obchodních styků me Československou republikou a královstvím Maďarským
 
Částka 76
pdf 173 kB
3. 9. 1926 163/1926 Sb.
Vyhláška o schválení župních silničních rozpočtů na rok 1926 pro obvody býv. žup užhorodské a marmarošské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926
164/1926 Sb.
Vládní nařízení o ukládání penežních hotovostí a skvostů jako soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u poštovního úřadu šekového
165/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizuje exekuční soud v Praze a zrušuje se okresní soud pro Malou Stranu v Praze
166/1926 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání školských sester d. N. D. v Kladně
 
Částka 77
pdf 29 kB
7. 9. 1926 167/1926 Sb.
Vládní nařízení ku provedení článku II. zákona ze dne 22. června 1926, č. 109 Sb. z. a n., jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku a upravují obchodní styky s cizinou
 
Částka 78
pdf 209 kB
15. 9. 1926 168/1926 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
169/1926 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
170/1926 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 79
pdf 2303 kB
18. 9. 1926 171/1926 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských, obchodních a nesporných
172/1926 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 80
pdf 142 kB
23. 9. 1926 173/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi Československou republikou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou, podepsaný v Praze dne 30. srpna 1926
174/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje § 3 (býv. uh. § 4) prováděcího předpisu k zákonu o celním sazebníku
 
Částka 81
pdf 569 kB
25. 9. 1926 175/1926 Sb.
Smlouva o smírčím a rozhodčím řízení mezi Československem a Polskem
 
Částka 82
pdf 477 kB
27. 9. 1926 176/1926 Sb.
Smírčí a rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Švédskem
 
Částka 83
pdf 472 kB
27. 9. 1926 177/1926 Sb.
Smírčí a rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou
 
Částka 84
pdf 64 kB
27. 9. 1926 178/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 26. června 1926, č. 98 Sb. z. a n., o dani z cukru
 
Částka 85
pdf 43 kB
30. 9. 1926 179/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se uznávají belgické značky střelných zbraní
 
Částka 86
pdf 1054 kB
4. 10. 1926 180/1926 Sb.
Dohoda upravující veterinární styk mezi republikou Československou a královstvím Rumunským
181/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z. a n.)
 
Částka 87
pdf 353 kB
6. 10. 1926 182/1926 Sb.
Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1926/27
 
Částka 88
pdf 507 kB
8. 10. 1926 183/1926 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
184/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 89
pdf 274 kB
12. 10. 1926 185/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní účinnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 30. září 1926
186/1926 Sb.
Vládní nařízení o celním osvobození cukrovky pro cukrovary slezského pohraničního pásma
187/1926 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních vyšších státních průmyslových škol v Ústí n. Lab., v Karvinné, v Praze-Smíchově a v Šumperku
188/1926 Sb.
Vyhláška , ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresných súdov v Piešťanoch a Želiezovciach
189/1926 Sb.
Vládní nařízení o semílání žita
 
Částka 90
pdf 175 kB
15. 10. 1926 190/1926 Sb.
Vládne nariadenie o presune pôsobnosti administratívnych úradov na Slovensku vo veciach župných ciest, ďalej ciest (príjazdných), spojujúcich železničné stanice s najbližšími cestami štátnymi, župnými alebo obecnými alebo s obcami, a verejných ciest sriadených a udržovaných súkromníkmi, spoločnosťmi a spoločenstvami (družstvami)
191/1926 Sb.
Vládne nariadenie o úprave výkonnej služby pre verejné štátne cesty na Slovensku
 
Částka 91
pdf 98 kB
15. 10. 1926 192/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 29. srpna 1924, č. 185 Sb. z. a n.
193/1926 Sb.
Vyhláška o státních prodejních cenách tuzemské soli
 
Částka 92
pdf 2129 kB
22. 10. 1926 194/1926 Sb.
Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích, poukázaných bývalou vládou rakouskou
195/1926 Sb.
Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny úmluvou v Římě ze dne 6. dubna 1922
196/1926 Sb.
Vládní nařízení o složení a jednacím řádu rozhodčího soudu státního pozemkového úřadu
 
Částka 93
pdf 697 kB
29. 10. 1926 197/1926 Sb.
Smlouva obchodní mezi republikou Československou a Japonskem
 
Částka 94
pdf 274 kB
30. 10. 1926 198/1926 Sb.
Protokol mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o vzájemné výměně vojenských dokumentů z archivů bývalého Rakousko-Uherska
199/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně doplňuje vládní nařízení provádějící zákon o vojenských požitcích zaopatřovacích
200/1926 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kukuřice, dovážené z ciziny
 
Částka 95
pdf 1252 kB
2. 11. 1926 201/1926 Sb.
Úmluva o společných pohraničních stanicích, sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Maďarským
 
Částka 96
pdf 4204 kB
6. 11. 1926 202/1926 Sb.
Obchodní úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 97
pdf 76 kB
4. 11. 1926 203/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje tára u zboží s. č. 3 a s. č. 178 celního sazebníku
204/1926 Sb.
Vládní nařízení o dalším přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním)
 
Částka 98
pdf 119 kB
10. 11. 1926 205/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění sídlo, obor působnosti i název okresního soudu v Praze na Smíchově
206/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje místní obvod působnosti okresního soudu pro věci obchodní v Praze
207/1926 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi Československou republikou a Spojenými Státy Americkými o prodloužení prozatímní úpravy obchodních styků mezi oběma státy
208/1926 Sb.
Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a královstvím Bulharským
209/1926 Sb.
Vyhláška o obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou
 
Částka 99
pdf 857 kB
18. 11. 1926 210/1926 Sb.
Úmluva zdravotní mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 100
pdf 651 kB
23. 11. 1926 211/1926 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska o vzájemném vydávání zločinců
 
Částka 101
pdf 57 kB
24. 11. 1926 212/1926 Sb.
Vyhláška o ujednání o změně výpovědní lhůty obchodní a celní úmluvy mezi Československou republikou a Švýcarskem
213/1926 Sb.
Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi Československou republikou a Islandem
214/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje celní sazebník pro československé celní území
 
Částka 102
pdf 510 kB
25. 11. 1926 215/1926 Sb.
Rozhodčí smlouva s Německem
 
Částka 103
pdf 457 kB
2. 12. 1926 216/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o podomním obchodě
 
Částka 104
pdf 87 kB
4. 12. 1926 217/1926 Sb.
Vyhláška o soupisu soukromých polských obligací
 
Částka 105
pdf 940 kB
18. 12. 1926 218/1926 Sb.
Zákon o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
219/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
220/1926 Sb.
Usnesení o autonomní změně § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona č. 326/1920 Sb.;
 
Částka 106
pdf 5604 kB
31. 12. 1926 221/1926 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1927
 
Částka 107
pdf 226 kB
22. 12. 1926 222/1926 Sb.
Vládní nařízení o úpravě politické správy v hlavním městě Praze
223/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví den pro odevzdání pozemkových knih pražských předměstských soudů zemskému soudu civilnímu v Praze
224/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací
225/1926 Sb.
Vyhláška o průkazu o státním občanství republiky Československé
 
Částka 108
pdf 106 kB
24. 12. 1926 226/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění celní sazebník
227/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prok 1927 stanoví výše zdravotní přirážky
228/1926 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
229/1926 Sb.
Usnesení , kterým se mění § 5 zákona ze dne 15. dubna 1920, čís. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění republiky Československé Pozn.: změna zapracována do textu novelizovaného zákona č. 325/1920 Sb.;
 
Částka 109
pdf 3843 kB
29. 12. 1926 230/1926 Sb.
Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 6. dubna 1922
231/1926 Sb.
Dodatečná dohoda k úmluvě podepsané v Římě dne 6. dubna 1922 mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsaná v Římě dne 23. února 1925
232/1926 Sb.
Zákon o provedení úmluvy mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o převodu pohledávek a deposit z hospodaření poštovní spořitelny ve Vídni, podepsané v Římě dne 6. dubna 1922, jakož i dodatečné dohody k této úmluvě, sjednané mezi uvedenými státy v Římě dne 23. února 1925
 
Částka 110
pdf 230 kB
28. 12. 1926 233/1926 Sb.
Zákon o dávce ze šumivého vína
234/1926 Sb.
Zákon o příspěvcích (záznamném) pro bursovní fond Pražské bursy pro zboží a cenné papíry
 
Částka 111
pdf 445 kB
29. 12. 1926 235/1926 Sb.
Zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče
236/1926 Sb.
Zákon o hranici z příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
237/1926 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 1. července 1926, čís. 118 Sb. z. a n., jímž se mění §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. s n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
238/1926 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 3. července 1923, č. 143 Sb. z. a n., o finančních a právních výhodách na podporu soustavné elektrisace
239/1926 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost ustanovení zákona ze dne 2. července 1924, č. 164 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zák. čl. I/1911 o civilním řízení soudním
240/1926 Sb.
Zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy
241/1926 Sb.
Vládní nařízení o úpravě cla na síran amonnný saz. pol. 599g 2. celního sazebníku
242/1926 Sb.
Vyhláška o působnosti a složení státní vodohospodářské rady
243/1926 Sb.
Vyhláška , jíž se upravují data výměny ratifikačních listin a počátku účinnosti Úmluvy mezi Československou republikou a Německou říší o úlevách pohraničního styku mezi územím, které versailleskou smlouvou připadlo Československé republice, a územím Německé říše, publikované pod č. 23 Sbírky zákonů a nařízení z roku 1926
244/1926 Sb.
Vládní nařízení o úpravě školské správy v hlavním městě Praze
245/1926 Sb.
Vládní nařízení o úhradě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
 
Částka 112
pdf 654 kB
30. 12. 1926 246/1926 Sb.
Zákon , kterým se pozměňuje zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 268 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, a prodlužuje jeho platnost
247/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 16. prosince 1926, č. 246 Sb. z. a n., o dani z obratu a dani přepychové, a prodlužuje jeho platnost
248/1926 Sb.
Vyhláška o soupisu obligací vydaných polskými soukromými drahami na bývalém území rakouském
 
Částka 113
pdf 213 kB
30. 12. 1926 252/1926 Sb.
Vyhláška o změně působnosti policejního ředitelství v Moravské Ostravě
249/1926 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění volební řád do orgánů Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a do rozhodčích soudů
250/1926 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Jablonci n.N.
251/1926 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Novém Jičíně
 
Částka 114
pdf 2176 kB
31. 12. 1926 253/1926 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních a prodlužuje jeho platnost
254/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 53 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 16. prosince 1926, č. 253 Sb. z. a n., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 115
pdf 377 kB
31. 12. 1926 255/1926 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní působnost prozatímní obchodní dohoda mezi Československou republikou a dominiem Kanadou
256/1926 Sb.
Zákon o promlčení pohledávek připadlých československému státu podle
257/1926 Sb.
Vládní nařízení , kterým se přikazují věci právní pomoci v exekučním řízení exekučnímu soudu v Praze
258/1926 Sb.
Vyhláška o zřízení fondu živnostenských pokračovacích (učňovských) škol a jeho stanovách
 
Částka 116
pdf 100 kB
31. 12. 1926 259/1926 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u vína, šťav a jim podobných nápojů