Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1927

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 470 kB
14. 1. 1927 1/1927 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 2
pdf 165 kB
28. 1. 1927 3/1927 Sb.
Protokol o poskytnutí možnosti přístupu k mezinárodní úmluvě o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu dne 17. července 1905, dalším státům
2/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některé předpisy o doručování soudních zásilek poštou
 
Částka 3
pdf 233 kB
4. 2. 1927 4/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k článkům VI až XV a XVI finančního zákona pro rok 1927
 
Částka 4
pdf 39 kB
10. 2. 1927 5/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje úřad zplnomocněného komisaře republiky Československé pro Ratibořsko
 
Částka 5
pdf 166 kB
14. 2. 1927 6/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vysvětlivky k celnímu sazebníku
7/1927 Sb.
Vládní nařízení o výrobe hrudkového syra a bryndze a o ich uvádzaní do obehu Pozn.: predpis platí len pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi;
 
Částka 6
pdf 421 kB
23. 2. 1927 8/1927 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa prevádza zákon o sriadení univerzity Komenského Pozn.: predpis je pre filozofickú fakultu účinný od 22.9.1921 a pre právnickú fakultu od 1.9.1921;
9/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje odměna za hromadné vyšetření duševního stavu osob v řízení podle řádu o zbavení svéprávnosti
10/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
11/1927 Sb.
Vyhláška o soupisu soukromých polských obligací
 
Částka 7
pdf 99 kB
28. 2. 1927 12/1927 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Sester N.P.P.M. v Mor. Třebové
13/1927 Sb.
Vyhláška o výpovědi a záměně pětiletých státních pokladničních poukázek splatných 1. prosince 1930
 
Částka 8
pdf 744 kB
7. 3. 1927 14/1927 Sb.
Obchodní úmluva mezi republikou Československou a Španělskem
 
Částka 9
pdf 2252 kB
9. 3. 1927 15/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah
 
Částka 10
pdf 3194 kB
9. 3. 1927 17/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů poštovních expedientů, poštovních pomocníků a poštovních poslů
16/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavebnía udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
 
Částka 11
pdf 32 kB
11. 3. 1927 18/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců prosince 1922, č. 365 Sb. z. a n., o vyplácení úroků státního předválečného nezajištěného dluhu
 
Částka 12
pdf 79 kB
19. 3. 1927 19/1927 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek dvacetikorunových s datem 1. října 1926
 
Částka 13
pdf 407 kB
21. 3. 1927 20/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o úpravě poměrů družstev Podkarpatské Rusi
 
Částka 14
pdf 2473 kB
21. 3. 1927 21/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů sekundárních lékařů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze a asistentů ve státních ústavech pro vzdělání a výcvik porodních pomocnic (babických školách) a ve státním ústavě pro zubní lékařství
22/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů světských ošetřovatelů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze
23/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů státních obecních (městských) a obvodních lékařů
 
Částka 15
pdf 237 kB
24. 3. 1927 24/1927 Sb.
Zápis druhý dodatečný k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách ze dne 18. června 1924
25/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se určuje, při kterých příležitostech jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž se vydávají bližší předpisy o jeho úpravě
 
Částka 16
pdf 2672 kB
29. 3. 1927 26/1927 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
27/1927 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
28/1927 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
 
Částka 17
pdf 288 kB
6. 4. 1927 29/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 1. července 1926, č. 110 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 21. prosince 1923, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1924, o dani z uhlí
30/1927 Sb.
Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1927
31/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
Částka 18
pdf 180 kB
7. 4. 1927 32/1927 Sb.
Vyhláška o soupisu peněžních pohledávek u všech peněžních ústavů v Polském Těšínsku s výjimkou vkladů u Těšínské spořitelny
33/1927 Sb.
Vyhláška o soupisu vkladů u spořitelny města Těšína ("Teschner Sparkasse")
 
Částka 19
pdf 2048 kB
9. 4. 1927 34/1927 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o plnění smluv o pojištění na život a důchody, které sjednaly rakouské životní pojišťovny s pojistníky československými (článek II, III a IV) a československé pojišťovny s pojistníky rakouskými (článek XV)
35/1927 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o plnění smluv o pojištění na život a dúchody, které sjednaly italské pojišťovny s pojistníky československými a československé pojišťovny s pojistníky italskými
36/1927 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek desetikorunových s datem 2. ledna 1927
 
Částka 20
pdf 128 kB
11. 4. 1927 37/1927 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní účinnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 24. března 1927
 
Částka 21
pdf 577 kB
15. 4. 1927 38/1927 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
39/1927 Sb.
Vyhláška o výpovědi dodatkových úmluv k československo-rakouské obchodní dohodě ze dne 4. května 1921
 
Částka 22
pdf 3364 kB
22. 4. 1927 40/1927 Sb.
Mezinárodní úmluva o zjednodušení celních formalit
 
Částka 23
pdf 484 kB
28. 4. 1927 41/1927 Sb.
Vyhláška o soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922, č. 230 Sb. z. a n. z r. 1926, a dodatečné dohody ze dne 23. února 1925, č. 231 Sb. z. a n. z r. 1926
 
Částka 24
pdf 1736 kB
30. 4. 1927 42/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se podrobuje dani z obratu dovoz některých předmětů
43/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů a výkonů
44/1927 Sb.
Zákon o stavebním ruchu
 
Částka 25
pdf 1320 kB
4. 5. 1927 45/1927 Sb.
Úmluva o transitním přenosu elektrické energie
46/1927 Sb.
Vládní nařízení o rozhodčích soudech pro nemocenské pojištění veřejných zaměstnanců
 
Částka 26
pdf 161 kB
4. 5. 1927 47/1927 Sb.
Zákon o sčítání lidu
48/1927 Sb.
Zákon , jímž se povolují daňové výhody pro nově vzniklé výrovní podniky národohospodářské důležitosti
49/1927 Sb.
Zákon , kterým se živnost výroby cementového zboží prohlašuje za živnost řemeslnou (§ 1 živnostenského řádu a § 1 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi)
 
Částka 27
pdf 56 kB
7. 5. 1927 50/1927 Sb.
Vyhláška o ochraně původcovského práva v poměru k Spojeným Státům Americkým
 
Částka 28
pdf 1247 kB
13. 5. 1927 51/1927 Sb.
Zákon o délce presenční služby vojenské
52/1927 Sb.
Zákon , jímž se stanoví mírový počet československého vojska od 1. října 1927
53/1927 Sb.
Zákon o ročním kontingentu branců, o náhradní záloze a o některých změnách branného zákona Pozn.: Ustanovení § 10 nabývá účinnosti už 13.5.1927.
54/1927 Sb.
Zákon o umísťování déle sloužících poddůstojníků
55/1927 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a částečně mění zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
56/1927 Sb.
Zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva
 
Částka 29
pdf 1016 kB
17. 5. 1927 57/1927 Sb.
Vládní nařízení o státní záruce podle hlavy páté a o daňových a poplatkových úlevách podle hlavy šesté zákona ze dne 7. dubna 1927, č. 44 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
 
Částka 30
pdf 1995 kB
21. 5. 1927 58/1927 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
59/1927 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 31
pdf 229 kB
27. 5. 1927 60/1927 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na další britské kolonie, protektoráty a mandátní území
61/1927 Sb.
Vyhláška o prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Albanií
62/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení § 6 vládního nařízení ze dne 25. října 1920, č. 612 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 22. července 1919 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
63/1927 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou odborné školy truhlářské při zemské průmyslové škole ve Volyni
 
Částka 32
pdf 245 kB
28. 5. 1927 64/1927 Sb.
Zákon o opravných prostředcích státních úřadů zástupčích ve věcech firemních
65/1927 Sb.
Zákon o vysvědčeních škol a veřejných orgánů, pokud tato vysvědčení opravňují k úlevám při nastoupení živnosti nebo jsou součástí průkazu způsobilosti při nastoupení živnosti
66/1927 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k Mezinárodní úmluvě o mšici révové a k Prohlášení doplňujícímu Úmluvu
67/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o volebním právu příslušníků branné moci a četnictva
 
Částka 33
pdf 840 kB
3. 6. 1927 68/1927 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Lotyšskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 34
pdf 79 kB
9. 6. 1927 69/1927 Sb.
Vyhláška o statistických šetřeních v oboru statistiky zemědělské a zemědělsko-průmyslové
70/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušuje čl. II vládního nařízení ze dne 21. března 1919, č. 151 Sb. z. a n., o provádění věcné demobilisace
 
Částka 35
pdf 132 kB
14. 6. 1927 71/1927 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje text obchodní úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou, uveřejněné dne 6. listopadu 1926 pod číslem 202 ve Sbírce zákonů a nařízení
72/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje s. č. 428 celního sazebníku a upravují vysvětlivky k němu
73/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje s. č. 27 celního sazebníku a doplňují vysvětlivky k němu
74/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují prováděcí ustanovení k zákonu ze dne 6. srpna 1909, č. 177 ř.z., o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí zvířecích, pokud jde o provádění ochranného očkování proti vzteklině
 
Částka 36
pdf 1121 kB
20. 6. 1927 75/1927 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje soudní řád mezistátního rozhodčího soudu československo-rakouského ze dne 18. června 1924, č. 60 Sb. z. a n., o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách
 
Částka 37
pdf 8360 kB
1. 7. 1927 76/1927 Sb.
Zákon o přímých daních Pozn.: ust. čl. VIII odst. 2 a 3, § 58 ods. 6;§ 85 ods. 6 a §§ 96 až 116 nabývají účinnosti dnem 1.1.1928;ust. § 17 č. 6 a § 78 písm. e/ věta 1., pokud se týká příspěvků do pokladen a podobných ústavů jakož i daní a dávek, a § 341 nabývají účinnosti dnem 1.1.1932;
77/1927 Sb.
Zákon o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
78/1927 Sb.
Zákon o stabilisačních bilancích
 
Částka 38
pdf 446 kB
25. 6. 1927 79/1927 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání v Humpolci
80/1927 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Kladně
81/1927 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné školy pro zpracování dřeva a kovů (oddělení pro strojníky a zámečníky a oddělení pro truhláře) v Litomyšli
82/1927 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro úzkorozchodné elektrické drobné dráhy v Karlových Varech od Divadelního náměstí k hotelu Imperial a od ulice Mariánských Lázní k hotelu Imperial
 
Částka 39
pdf 172 kB
25. 6. 1927 83/1927 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání spolku Frauenerwerbverein v Praze I
84/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně přepychové u některého zboží z drahých kovů a u hodinek a hodinkových pouzder ze zlata nebo z platiny
85/1927 Sb.
Vyhláška , ktorou sa čiastočne prevádza vládne nariadenie zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku
 
Částka 40
pdf 55 kB
1. 7. 1927 86/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599g) 2. celního sazebníku
87/1927 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání Matice Jihlavské v Jihlavě a Odborné školy pro ženská povolání Slezské matice osvěty lidové v Českém Těšíně
 
Částka 41
pdf 209 kB
1. 7. 1927 88/1927 Sb.
Zákon o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků
89/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví výše úroků z přímých daní a vybíraných k nim přirážek
 
Částka 42
pdf 524 kB
9. 7. 1927 90/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení o řízení před kárnými výbory vojenských gážistů a o odnětí hodnosti a o přeložení do výslužby řízením správním
91/1927 Sb.
Vládní nařízení o dalším přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním)
92/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení oddílu I, Id, F odst. 2 přílohy C železničního dopravního řádu ze dne 13. května 1921, č. 203 Sb. z. a n., pokud jde o přepravu chloru
 
Částka 43
pdf 469 kB
11. 7. 1927 93/1927 Sb.
Vládní nařízení o rozhodčom súde pre penzijné poistenie v Bratislave
94/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemných pohledávkách z vyúčtování nositelů pensijního pojištění
 
Částka 44
pdf 3861 kB
12. 7. 1927 95/1927 Sb.
Smlouva obchodní mezi republikou Československou a Švýcarskem
 
Částka 45
pdf 1556 kB
19. 7. 1927 96/1927 Sb.
Mezinárodní úmluva o potlačování obchodu s necudnými publikacemi a jich rozšiřování
 
Částka 46
pdf 5421 kB
20. 7. 1927 97/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí I. hlava zákona ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
 
Částka 47
pdf 263 kB
22. 7. 1927 98/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
99/1927 Sb.
Vyhláška o výpovědi a záměně pětiletých 6%ních státních pokladničních poukázek splatných 1. května 1931
100/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 7. prosince 1922, č. 361 Sb. z. a n., kterým se rozšiřuje obor působnosti poštovního úřadu šekového o službu náhradové banky
101/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců na Slovensku a Podkarpatské Rusi
102/1927 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zavádzajú skúšky tovaryšské v živnostiach remeselných na území Slovenska a Podkarpatskej Rusi
 
Částka 48
pdf 2769 kB
23. 7. 1927 103/1927 Sb.
Vládní nařízení o úřednických kategoriích a úřednických titulech
104/1927 Sb.
Vládní nařízení o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
105/1927 Sb.
Vládní nařízení o úředních titulech úředníků československých státních drah
106/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů zaměstnanců zástavního a půjčovního úřadu v Praze Pozn.: ust. § 4 nabývá účinnosti až dnem 7.7.1926;
 
Částka 49
pdf 291 kB
28. 7. 1927 107/1927 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení trestních řádů a zřizují soudní lékařské rady
108/1927 Sb.
Zákon o provedení úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 29. května 1925. a úmluvy mezi Československou republikou a královstvím Italským ze dne 4. května 1926, o plnění smluv o pojištění na život a důchody
109/1927 Sb.
Zákon , kterým se vláda zmocňuje, aby převzala státní záruku za úvěr určený k výstavbě veletržních paláců v Praze
110/1927 Sb.
Zákon o železniční přepravě
 
Částka 50
pdf 910 kB
28. 7. 1927 111/1927 Sb.
Zákon o ochraně proti nekalé soutěži
112/1927 Sb.
Zákon , kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou
113/1927 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje a rozšiřuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, čís. 58 Sb. z. a n., o celních slevách na dovoz strojů a přístrojů
 
Částka 51
pdf 2327 kB
29. 7. 1927 114/1927 Sb.
Zákon Celní zákon
 
Částka 52
pdf 692 kB
29. 7. 1927 115/1927 Sb.
Zákon o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
116/1927 Sb.
Zákon o silničním fondu
117/1927 Sb.
Zákon o potulných cikánech Pozn.: ust. §§ 4 a 5 nabývají účinnosti až dnem 1.7.1928;
118/1927 Sb.
Zákon o poskytování podpor při živelních pohromách
 
Částka 53
pdf 810 kB
30. 7. 1927 119/1927 Sb.
Úmluva obchodní a plavební mezi Československem a Finskem
 
Částka 54
pdf 13 MB
6. 8. 1927 120/1927 Sb.
Smlouva obchodní mezi Československou republikou a Maďarským královstvím
 
Částka 55
pdf 6462 kB
6. 8. 1927 121/1927 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou, sjednané v Praze dne 4. května 1921
 
Částka 56
pdf 521 kB
5. 8. 1927 122/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se pozměňuje vládní nařízení ze dne 4. června 1925, č. 122 Sb. z. a n., kterým se podrobuje dani z obratu dovoz některých zemědělských plodin a dovoz mlýnských výrobků
123/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub
124/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 16. července 1926, č. 138 Sb. z. a n., o dovozních listech na obilí, luštěniny a rýži
 
Částka 57
pdf 3761 kB
12. 8. 1927 125/1927 Sb.
Zákon o organisaci politické správy
126/1927 Sb.
Zákon o volbách zemských a okresních zastupitelstev
 
Částka 58
pdf 111 kB
9. 8. 1927 127/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění a upravuje všeobecný celní sazebník
128/1927 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání sester Sv. Kříže v Chebu
 
Částka 59
pdf 497 kB
19. 8. 1927 129/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u jabloneckého zboží a u odpadků při výrobě tohoto zboží
130/1927 Sb.
Zákon , kterým se zrušují zákon o obstavení velkostatků, § 4 zákona o mimořádných přechodných ustanoveních na Slovensku a § 5 zákona o pozemkovém úřadě
131/1927 Sb.
Vyhláška o zřízení daňových komisí
 
Částka 60
pdf 1509 kB
29. 8. 1927 132/1927 Sb.
Protokoly o změnách úmluvy o Společnosti národů Pozn.: dodatek k čl. 4 nabyl účinnosti dnem 29.7.1926, dodatek k čl. 6 dnem 13.8.1924;
 
Částka 61
pdf 918 kB
13. 9. 1927 133/1927 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Estonskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
134/1927 Sb.
Vyhláška , jíž se opravuje tisková chyba ve vyhlášce ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub
135/1927 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Odborné školy pro ženská povolání v Horním Litvínově
 
Částka 62
pdf 642 kB
15. 9. 1927 136/1927 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
137/1927 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy strojnické při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře
138/1927 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou Zemské odborné školy pro zpracování dřeva a kovů při Zemské průmyslové škole v Kutné Hoře
 
Částka 63
pdf 671 kB
16. 9. 1927 139/1927 Sb.
Dohoda mezi Československou republikou a Polskou republikou o letecké dopravě
140/1927 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na Maltu a některé západoindické ostrovy
 
Částka 64
pdf 14 MB
29. 9. 1927 141/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají nové branné předpisy Pozn.: ust. provádějící §§ 1 až 9 zákona č. 53/1927 Sb. nabývají účinnosti až dnem 1.1.1928. Novely příloh, které jen vyznačují změny územního vztahu mezi vojenskými a správními orgány nebyly do rekonstruovaného znění zapracovány;
 
Částka 65
pdf 63 kB
20. 9. 1927 142/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí čl. XV. uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
 
Částka 66
pdf 1767 kB
29. 9. 1927 143/1927 Sb.
Vyhláška o stažení dvacetikorunových státovek s datem 15. dubna 1919
144/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 116 Sb. z. a n., o silničním fondu
145/1927 Sb.
Vyhláška o zřízení odvolacích komisí
146/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se připouští k úřednímu zjišťování alkoholu vyrobeného v lihovarech kontrolní měřidlo soustavy Zehrovy
 
Částka 67
pdf 2946 kB
3. 10. 1927 147/1927 Sb.
Úmluva Mezinárodní opiová úmluva
 
Částka 68
pdf 157 kB
30. 9. 1927 148/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u minerálních olejů a výrobků z nich
 
Částka 69
pdf 355 kB
4. 10. 1927 149/1927 Sb.
Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1927/28
 
Částka 70
pdf 30 kB
3. 10. 1927 150/1927 Sb.
Vládní nařízení o celním osvobození cukrovky pro cukrovary slezského pohraničního pásma
 
Částka 71
pdf 122 kB
11. 10. 1927 151/1927 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní účinnost prozatímní úprava obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 15. září 1927
 
Částka 72
pdf 1781 kB
25. 10. 1927 152/1927 Sb.
Vládní nařízení o vojenském kázeňském a kárném právu soudcovském
153/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují poplatky soudních znalců chemiků v trestním řízení
154/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví organisační a jednací řád a poplatky soudních lékařských rad
155/1927 Sb.
Vyhláška o sloučení ředitelství potravní daně v Praze s okresním finančním ředitelstvím v Praze
156/1927 Sb.
Vládní nařízení o rozsahu ručení pojištěnců za škody z provozu motorových vozidel
 
Částka 73
pdf 786 kB
9. 11. 1927 157/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
158/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se v poměru k republice Rakouské provádí § 24, odst. 2., zákona ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích
 
Částka 74
pdf 95 kB
14. 11. 1927 159/1927 Sb.
Vyhláška o stanovení miery a podmienok započítania zákonných prirážok k daniam výnosovým, ktoré platia poplatníci na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na náklady cirkevných škôl, do výmery prirážok, rozhodných pre prípustnosť príspevku z fondu podľa § 10 zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 77 Sb. z. a n., o novej úprave finančného hospodárstva sväzkov územnej samosprávy
 
Částka 75
pdf 1639 kB
17. 11. 1927 160/1927 Sb.
Úprava vydání správních spisů sjednaná mezi republikou Československou a královstvím Maďarským
161/1927 Sb.
Vládní nařízení o povinném ohlašování dětské obrny (poliomyelitis anterior acuta), lethargického zánětu mozku a paratyfu
 
Částka 76
pdf 93 kB
19. 11. 1927 162/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u cukrovkového semene, litých trub a vidlí
 
Částka 77
pdf 1483 kB
30. 11. 1927 163/1927 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují úmluvy mezi nástupnickými státy a Společnou pokladnou zahraničních věřitelů o úpravě služby některých státních předválečných dluhů rakouských a uherských
164/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů a výkonů, vydaný vládním nařízením ze dne 28. dubna 1927, č. 43 Sb. z. a n.
165/1927 Sb.
Vyhláška , ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresného súdu v Modrom Kameni
 
Částka 78
pdf 288 kB
10. 12. 1927 166/1927 Sb.
Nařízení , jímž se mění prováděcí nařízení k moravskému zemskému zákonu ze dne 16. prosince 1882, čís. 1 mor.z.z. z roku 1883 ve znění zákonů z 20. června 1895, čís. 61 mor.z.z., a ze dne 4. července 1899, čís. 66 mor.z.z., o přispívání společností proti ohni pojišťujících na útraty hasičských sborů a na podporování hasičů nehodou stižených
167/1927 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub
 
Částka 79
pdf 12 MB
22. 12. 1927 168/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí celní zákon
 
Částka 80
pdf 465 kB
22. 12. 1927 169/1927 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje ustanovení §§ 185, 221, 233 a 245 obecného horního zákona ze dne 23. května 1854, č. 146 ř.z.
170/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1928 stanoví výše zdravotní přirážky
171/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 14. července 1922, č. 198 Sb. z. a n., o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky
172/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví průměrné ceny chemických pomocných látek a výrobků saz. čís. 622, podléhajících clu podle ceny
173/1927 Sb.
Vládní nařízení o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g) 2. celního sazebníku
174/1927 Sb.
Vládní nařízení o kvalifikaci státních zřízenců
 
Částka 81
pdf 19 MB
31. 12. 1927 175/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
 
Částka 82
pdf 4999 kB
31. 12. 1927 176/1927 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1928
 
Částka 83
pdf 2264 kB
30. 12. 1927 177/1927 Sb.
Zákon o pozemkovém katastru a jeho vedení (Katastrální zákon)
178/1927 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 1. července 1926, č. 118 Sb. z. a n. ve znění zákona ze dne 17. prosince 1926, č. 237 Sb. z. a n., o změně §§ 275 a 276 zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
179/1927 Sb.
Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
180/1927 Sb.
Zákon ,jímž se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
181/1927 Sb.
Zákon o změně některých předpisů o vymáhání a účtování nákladů spojených s trestním řízením u soudů na Slovensku a na Podkarpatské Rusi
182/1927 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
183/1927 Sb.
Zákon o prodloužení účinnosti a doplnění zákona o mimořádných opatřeních bytové péče
184/1927 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
185/1927 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužují přechodná ustanovení policejně-právní o cestovních pasech
186/1927 Sb.
Vládní nařízení o úhradě drahotních přídavků k důchodům podle zákona o pensijním pojištění
187/1927 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Šumperku
188/1927 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Krnově
189/1927 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje celní sazebník pro československé celní území
 
Částka 84
pdf 90 kB
31. 12. 1927 190/1927 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u čištěného terpentýnového a loučového oleje a jejich náhražek