Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1928

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1600 kB
10. 1. 1928 1/1928 Sb.
Zákon Zákon směnečný
2/1928 Sb.
Zákon o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon)
3/1928 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
4/1928 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
5/1928 Sb.
Vyhláška o vysvědčeniach Odbornej školy pre ženské povolania v Bratislave
6/1928 Sb.
Vyhláška o zriadení poručenského úradu I. stolice v Modrom Kameni
 
Částka 2
pdf 491 kB
11. 1. 1928 7/1928 Sb.
Rozhodčí smlouva mezi Československem a Dánskem
 
Částka 3
pdf 1749 kB
19. 1. 1928 8/1928 Sb.
Vládní nařízení o řízení ve věcech náležejících do působnosti politických úřadů (správním řízení).
 
Částka 4
pdf 569 kB
21. 1. 1928 9/1928 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a Švýcarskem o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
10/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje seznam léčebných míst lázeňských
 
Částka 5
pdf 457 kB
26. 1. 1928 11/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
12/1928 Sb.
Vyhláška , ktoru sa vzhľadom na § 2 vyhlášky ministerstva financií zo dňa 14. apríla 1925, č. 75 Sb. z. a n., o ustálení obvodov pôsobnosti a sídiel ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku, stanoví deň zahájenia činnosti exponovaného úradníka finančného riaditeľstva v Košiciach v Humennom
13/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí ustanovení o poplatkovém ekvivalentu na Slovensku a v Podkarpatské Rusi pro desítiletí od roku 1928 do 1937
 
Částka 6
pdf 1798 kB
1. 2. 1928 14/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1928
15/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vzorná pravidla, uveřejněná v dodatku k vládnímu nařízení ze dne 27. dubna 1922, č. 143 Sb. z. a n., a vydávají další vzorná pravidla pro obecní dávky a poplatky
 
Částka 7
pdf 968 kB
6. 2. 1928 16/1928 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou o rozdělení spisů uschovaných dosud u úřadů rakouských
17/1928 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou ve věci výměny spisů po bývalých vojenských úřadech rakouských, uherských a rakousko-uherských
18/1928 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a republikou Polskou o rozdělení spisů a archivů železničních
19/1928 Sb.
Prohlášení mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Polské o vzájemném vypůjčování starších spisů než jsou uvedeny v čl. 23., bod d), československo-polské smlouvy o otázkách právních a finančních ze dne 23. dubna 1925
20/1928 Sb.
Vyhláška o vejití v působnost části IV. (článek 23.-33.) Smlouvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o otázkách právních a finančních podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
21/1928 Sb.
Vyhláška o omamných prostředcích, na něž se vztahuje zákon o provádění Mezinárodní opiové konvence
22/1928 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců, a protokolu ze dne 4. června 1926, jímž byl doplněn čl. 12 uvedené smlouvy, na další britská Dominia, kolonie, protektoráty a mandátní území
 
Částka 8
pdf 2148 kB
14. 2. 1928 23/1928 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním Pozn.: čl. I., II., III. a XI. nabývají účinnosti už dnem 14.2. 1928. Čl. I. II. a IV neplatí na Slovensku a Podkarpatské Rusi, čl. III., V. až XIII. platí jen na Slovensku a Podkarpartské Rusi;
24/1928 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a doplňuje všeobecný banský zákon (obecný horní zákon) zo dňa 23. mája 1854, č. 146 r.z., pre Slovensko a Podkarpatskú Rus
25/1928 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1927
 
Částka 9
pdf 1065 kB
22. 2. 1928 26/1928 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Estonskou o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
27/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích
 
Částka 10
pdf 1524 kB
1. 3. 1928 28/1928 Sb.
Zákon , jímž se doplňují a mění zákony o četnictvu a o sborech stráže bezpečnosti
29/1928 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
30/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví korporace a orgány povolané pro smírčí řízení ve věcech nekalé soutěže a vydávají předpisy o řízení před nimi
31/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje výše poplatku za zprostředkování smírčího řízení ve věcech nekalé soutěže
32/1928 Sb.
Vládní nařízení o seznamu údajů (názvů) podle § 6, odst. 4, zákona ze dne 15. července 1927, č. 111 Sb. z. a n., proti nekalé soutěži
 
Částka 11
pdf 592 kB
8. 3. 1928 33/1928 Sb.
Vyhláška o rozšíření platnosti obchodní úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 23. dubna 1925 na svobodné město Gdánsko
34/1928 Sb.
Úmluva o rovnocenném nakládání s cizími a domácími zaměstnanci ve věci odškodnění pracovních úrazů
 
Částka 12
pdf 106 kB
14. 3. 1928 35/1928 Sb.
Zákon o náhradě ošetřovacích útrat za příslušníky hlavního města Prahy ve všeobecné nemocnici v Praze
36/1928 Sb.
Vyhláška o statistice výroby cukrovky podle hospodářů v letech 1927 a 1928 a o statistice sušáren čekanky a továren na kávové náhražky za výrobní období 1927/1928
 
Částka 13
pdf 203 kB
23. 3. 1928 37/1928 Sb.
Zákon o zatímní ochraně lesů
38/1928 Sb.
Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi v pastevnom období 1928
 
Částka 14
pdf 121 kB
26. 3. 1928 39/1928 Sb.
Zákon o ochraně domácího trhu práce
 
Částka 15
pdf 1207 kB
31. 3. 1928 40/1928 Sb.
Obchodní úmluva mezi republikou Československou a republikou Tureckou
41/1928 Sb.
Vyhláška o zřízení trestních okresů daňových
42/1928 Sb.
Vyhláška o prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a diminiem Kanadou
 
Částka 16
pdf 1681 kB
31. 3. 1928 43/1928 Sb.
Zákon o stavebním ruchu Pozn.: ust. hlavy druhé a sedmé nabývají účinnosti dnem 1.1.1929 a pozbývají účinnosti dnem 31.12.1929;
44/1928 Sb.
Zákon o ochraně nájemníků
45/1928 Sb.
Zákon o odkladu exekučního vyklizení místností
46/1928 Sb.
Vyhláška o schválení župního silničního rozpočtu na rok 1926 pro obvod bývalé župy berežské v Podkarpatské Rusi a o vybírání župní silniční dávky a přirážky pro rok 1926
 
Částka 17
pdf 85 kB
31. 3. 1928 47/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prodloužení prozatímní obchodní dohody mezi Československou republikou a dominiem Kanada
 
Částka 18
pdf 623 kB
4. 4. 1928 48/1928 Sb.
Zákon o směnečném poplatku
49/1928 Sb.
Zákon , kterým se stanoví doba nové organisace pro krajské soudy v Písku a v Plzni
50/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušují schovací úřady civilních soudů v Praze a Brně
51/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují taxy za rybářské lístky v Čechách a na Moravě
 
Částka 19
pdf 363 kB
6. 4. 1928 52/1928 Sb.
Zákon o převzetí předválečného dluhu zajištěného
 
Částka 20
pdf 172 kB
11. 4. 1928 53/1928 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u plochého skla
54/1928 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Čechách, na Moravě a ve Slezsku
 
Částka 21
pdf 672 kB
16. 4. 1928 55/1928 Sb.
Zákon o cestovních pasech
56/1928 Sb.
Zákon o osvojení
57/1928 Sb.
Zákon o zařízení a působnosti báňských úřadů
58/1928 Sb.
Zákon , kterým se zrušují některé předpisy omezující volné nakládání nemovitostmi v Podkarpatské Rusi
59/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví počátek činnosti krajského soudu v Klatovech
60/1928 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vzhľadom na § 3 vládneho nariadenia zo dňa 26. januára 1925, č. 83 Sb. z. a n., o úprave sídiel a obvodov štátnych merníckych úradov evidencie pozemkového katastru na Slovensku stanoví deň zahájenia činnosti katastrálneho merníckeho úradu v Galante
61/1928 Sb.
Vyhláška o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech na výrobní období 1927/28
 
Částka 22
pdf 48 kB
20. 4. 1928 62/1928 Sb.
Vyhláška o výplatě úroků z prozatímních listů k 1. květnu 1928
 
Částka 23
pdf 100 kB
28. 4. 1928 63/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění prováděcí vládní nařízení k zákonu o poštovních holubech
64/1928 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa pre Slovensko a Podkarpatskú Rus upravuje exukúcia podľa spisov a listín sriadených v republike Rakúskej
65/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 115 Sb. z. a n., o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů odboru na státních průmyslových školách do stupnic funkčního služného
 
Částka 24
pdf 164 kB
2. 5. 1928 66/1928 Sb.
Vyhláška o úlevách v pohraničním styku s Německem
 
Částka 25
pdf 616 kB
5. 5. 1928 67/1928 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a říší Německou o stavbě a provozu dráhy svídnickým údolím
68/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 14. července 1927, č. 117 Sb. z. a n., o potulných cikánech Pozn.: ust. o cikánských legitimacích a kočovnických listech nabývají účinnosti až dnem 1.7.1928;
 
Částka 26
pdf 59 kB
14. 5. 1928 69/1928 Sb.
Vyhláška o částečném zrušení visové povinnosti ve styku s Finskem
70/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují hospodářské úřady v Moravské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě
 
Částka 27
pdf 983 kB
26. 5. 1928 71/1928 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
72/1928 Sb.
Vládní nařízení o průkazu zvláštní způsobilosti pro živnost podkovářskou
73/1928 Sb.
Vyhláška o vyžadování zločinců z území Západní Samoi
 
Částka 28
pdf 836 kB
31. 5. 1928 74/1928 Sb.
Vládní nařízení o náhradách pozemkové daně z důvodů živelních škod na zemědělských kulturách
75/1928 Sb.
Vládní nařízení o poskytování podpor při živelních pohromách
76/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
77/1928 Sb.
Vládní nařízení o konečné úpravě pohledávek u všech peněžních ústavů v Polském Těšíně s výjimkou vkladů u Těšínské spořitelny
 
Částka 29
pdf 1485 kB
12. 6. 1928 78/1928 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Belgickým o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
79/1928 Sb.
Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních, uzavřená mezi republikou Československou a královstvím Belgickým
 
Částka 30
pdf 284 kB
23. 6. 1928 80/1928 Sb.
Zákon o příplatcích některým státním a jiným veřejným zaměstnancům ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě
81/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací
 
Částka 31
pdf 1155 kB
28. 6. 1928 82/1928 Sb.
Úmluva o usazování mezi republikou Československou a republikou Tureckou
83/1928 Sb.
Vládní nařízení o plemenitbě koní
84/1928 Sb.
Vyhláška o uznání českobratrské církve evangelické na území Slovenska a Podkarpatské Rusi
85/1928 Sb.
Vyhláška o statistických šetřeních v oboru statistiky zemědělského průmyslu
86/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví sazba kolku pro hrací karty hliníkové
 
Částka 32
pdf 65 kB
26. 6. 1928 87/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 14. července 1927, č. 123 Sb. z. a n., ve znění vyhlášky ze dne 28. listopadu 1927, č. 167 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub
88/1928 Sb.
Vyhláška o dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 21. července 1927 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou, sjednané dne 4. května 1921
 
Částka 33
pdf 256 kB
30. 6. 1928 89/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní působnost prozatímní dohoda mezi republikou Československou a Persií
90/1928 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vzhľadom na § 2 vyhlášky ministerstva financií zo dňa 14. apríla 1925, č. 75 Sb. z. a n., o ustálení obvodov pôsobnosti a sídiel ďalších exponovaných úradníkov finančných riaditeľství na Slovensku, stanoví deň zahájenia činnosti exponovaného úradníka finančného riaditeľstva v Košiciach v Michalovciach
91/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje nařízení ministerstev obchodu a vnitra ze dne 30. března 1899, č. 64 ř.z., o úpravě obchodu pivem lahvovým
 
Částka 34
pdf 2453 kB
30. 6. 1928 92/1928 Sb.
Zákon , kterým se mění hlava druhá, odstavec 1., zákona ze dne 14. července 1927, čís. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy
93/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se určují obvody a sídla okresních úřadů na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
94/1928 Sb.
Vládní nařízení o presune pôsobnosti ministra s plnou mocou pre správu Slovenska alebo jeho úradu na krajinský úrad v Bratislave
95/1928 Sb.
Vládní nařízení o přesunu působnosti politických a některých státních odborných úřadů na Podkarpatské Rusi
96/1928 Sb.
Vládní nařízení o některých přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní
97/1928 Sb.
Vládní nařízení o výkonu poukazovacího práva, o úpravě účetní a pokladniční služby u zemských a okresních úřadů
98/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají jednací řády pro zemská zastupitelstva, zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
99/1928 Sb.
Vládní nařízení o úpravě odpočivných požitků některých župních zaměstnanců, obecních a obvodních notářů na Podkarpatské Rusi, jakož i zaopatřovacích požitků pozůstalých po těchto osobách
100/1928 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výkonné služby pro veřejné státní silnice v Podkarpatské Rusi
101/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. května 1928, č. 70 Sb. z. a n., o zrušení hospodářských úřadů v Moravské Ostravě, Bratislavě a Užhorodě
 
Částka 35
pdf 510 kB
9. 7. 1928 102/1928 Sb.
Zákon , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 6%ní půjčky města Opavy z roku 1922 v úhrnné jmenovité hodnotě 25,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
103/1928 Sb.
Zákon o soustavě drobných mincí
104/1928 Sb.
Zákon o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného
105/1928 Sb.
Vládní nařízení o dalším přerušení sporů, týkajících se některých závazků obcí (měst s právem municipálním)
106/1928 Sb.
Vyhláška o vydání úředního seznamu míst na Slovensku
107/1928 Sb.
Vyhláška o schválení župního silničního rozpočtu župy v Podkarpatské Rusi pro rok 1927 a o vybírání župní silniční dávky a přirážky za rok 1927
108/1928 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška ministra vnitra ze dne 15. prosince 1926, č. 225 Sb. z. a n., o průkazu o státním občanství republiky Československé
 
Částka 36
pdf 596 kB
13. 7. 1928 109/1928 Sb.
Vyhláška , kterou svolávají se ke splacení titry předválečného dluhu zajištěného, znějící na marky německé říšské měny
110/1928 Sb.
Vyhláška , kterou svolávají se k výměně po případě ke splacení titry předválečného dluhu zajištěného, znějící na měnu rakouskou a korunovou
 
Částka 37
pdf 238 kB
14. 7. 1928 111/1928 Sb.
Zákon o zahlazení odsouzení
112/1928 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova
113/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uděluje zemskému správnímu výboru v Praze oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
114/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uděluje moravskému zemskému výboru oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
 
Částka 38
pdf 837 kB
17. 7. 1928 115/1928 Sb.
Smlouva obchodní mezi republikou Československou a Estonskem
116/1928 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Belgií
 
Částka 39
pdf 1302 kB
20. 7. 1928 117/1928 Sb.
Úmluva mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím srbsko- chorvatsko-slovinským a Československem, týkající se závazků vzešlých z hospodaření bývalé rakouské poštovní správy, c. a k. poštovní správy vojenské a polní a poštovních správ nástupnických států
 
Částka 40
pdf 286 kB
20. 7. 1928 118/1928 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
119/1928 Sb.
Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
120/1928 Sb.
Zákon , kterým se osvobozují věnování na oslavu desetiletého trvání republiky Československé od kolků a poplatků a daně z obohacení, daně důchodové, všeobecné i zvláštní daně výdělkové
 
Částka 41
pdf 1190 kB
26. 7. 1928 121/1928 Sb.
Vládní nařízení o státní záruce podle hlavy páté zákona ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
122/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
 
Částka 42
pdf 2985 kB
28. 7. 1928 123/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost IV. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 43
pdf 3225 kB
1. 8. 1928 124/1928 Sb.
Vládní nařízení o úpravě platů duchovenstva
 
Částka 44
pdf 544 kB
4. 8. 1928 125/1928 Sb.
Zápis o zásadách pro provádění spisové rozluky v oboru soudním, podepsaný mezi republikou Československou a republikou Polskou ve Varšavě dne 14. dubna 1927
126/1928 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých právních poměrů týkajících se okresních záložen hospodářských v Čechách
127/1928 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
128/1928 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Veřejné školy odborné pro ženská povolání v Šumperku
129/1928 Sb.
Zákon o nabytí místní dráhy Votice - Sedlčany státem
130/1928 Sb.
Vyhláška o výpovědi "Zvláštní telegrafní dohody československo-italské", podepsané v Terstu dne 21. prosince 1922
 
Částka 45
pdf 1552 kB
9. 8. 1928 131/1928 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů a pofesorů na středních školách a učitelských ústavech a o výši odměn za hodiny ji převyšující
132/1928 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů, profesorů a učitelů na školách průmyslových a obchodních a na odborných školách pro ženská povolání, jakož i o výši odměn za hodiny ji převyšující
133/1928 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů silničních, mostních a vodních v oboru ministerstva veřejných prací
 
Částka 46
pdf 339 kB
11. 8. 1928 134/1928 Sb.
Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1928/29
 
Částka 47
pdf 228 kB
20. 8. 1928 135/1928 Sb.
Zákon , jímž se mění a částečně doplňuje zákon ze dne 29. května 1923, č. 128 Sb. z. a n., o provádění Mezinárodní opiové konvence ze dne 23. ledna 1912, vyhlášené pod č. 159 Sb. z. a n. z roku 1922, a jímž se provádí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927
136/1928 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé atátní správy k Československé plavební akciové společnosti Oderské
137/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní působnost II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou
138/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní působnost III. Dodatkový protokol k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 48
pdf 12 MB
4. 9. 1928 139/1928 Sb.
Vyhláška o rafifikaci Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích, podepsané v Bernu dne 23. října 1924
140/1928 Sb.
Mezinárodní úmluva o přepravě zboží po železnicích
141/1928 Sb.
Vyhláška o rafifikaci Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané v Bernu dne 23. října 1924
142/1928 Sb.
Mezinárodní úmluva o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích
143/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí § 1, odst. 2, zákona ze dne 14. července 1927, č. 110 Sb. z. a n., o železniční přepravě
 
Částka 49
pdf 6236 kB
4. 9. 1928 144/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydává železniční přepravní řád
 
Částka 50
pdf 195 kB
31. 8. 1928 145/1928 Sb.
Vyhláška o okolnostech, kdy může měřický úředník katastrálního měřického úřadu vykonati měření na žádost a náklad stran, a o sazbách poplatků za takováto měření
146/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
147/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se "Společnost pro zpeněžení lihu, společnost s r. o. v Praze" pověřuje hospodařením lihem na další dobu
148/1928 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u lihu a některých lihových tekutin
 
Částka 51
pdf 1030 kB
11. 9. 1928 149/1928 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
150/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zavádějí nové úřední směnečné blankety
151/1928 Sb.
Vládní nařízení o příplatcích k odpočivným a zaopatřovacím platům kancelářských oficiálů, po případě jejich pozůstalých a kancelářských oficiantek
152/1928 Sb.
Vládní nařízení o příplatcích některým přísežným berním vykonavatelům, výpomocným zřízencům, výpomocným berním vykonavatelům a civilním trestním poslům (soudním doručným poslům) ve výslužbě a pozůstalým po takových zaměstnancích zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě
 
Částka 52
pdf 44 kB
15. 9. 1928 153/1928 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku se Sárským územím
154/1928 Sb.
Vyhláška o stažení dvouhaléřů
 
Částka 53
pdf 3966 kB
22. 9. 1928 155/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nová služební instrukce a jednací řád pro brigádní a divisní soudy
156/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nová služební instrukce a jednací řád pro nejvyšší vojenský soud
157/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nová služební instrukce a jednací řád pro vojenské prokurátory, jejich funkcionáře a generálního vojenského prokurátora
158/1928 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Uh. Brodě
159/1928 Sb.
Vládní nařízení o zrušení slezské zemské školní rady a o úpravě správy samostatných slezských školních fondů
160/1928 Sb.
Vládní nařízení o úschově peněz a jiných cenných hodnot (veřejnými) notáři
161/1928 Sb.
Vyhláška o tom, že se signaturní služba zemské finanční pokladny v Brně převádí na hospodářský úřad finanční v Brně
 
Částka 54
pdf 2100 kB
24. 9. 1928 163/1928 Sb.
Vládní nařízení o zařadění některých obcí do vyšší skupiny míst pro vyměření činovného
162/1928 Sb.
Vládní nařízení o služebním poměru učitelstva obecných a občanských škol (Služební pragmatika učitelstva národních škol)
 
Částka 55
pdf 49 kB
27. 9. 1928 164/1928 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti železničních mezinárodních úmluv bernských z 23. října 1924
165/1928 Sb.
Vyhláška o dohodě, kterou se prodlužuje prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a dominiem Kanada
 
Částka 56
pdf 155 kB
3. 10. 1928 166/1928 Sb.
Vládní nařízení o zákazu soukromého vyrovnání peněžních pohledávek a závazků vyjádřených korunami rakousko-uherskými mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými
167/1928 Sb.
Vládní nařízení o stříbrných pětikorunách a desetikorunách
168/1928 Sb.
Vyhláška o rozšíření obvodu policejního ředitelství v Užhorodě
 
Částka 57
pdf 111 kB
6. 10. 1928 169/1928 Sb.
Vyhláška o výměně prozatímních listů za dluhopisy náhradní renty
 
Částka 58
pdf 1115 kB
11. 10. 1928 170/1928 Sb.
Smlouva o letectví mezi republikou Československou a republikou Rakouskou
171/1928 Sb.
Vládní nařízení o příplatcích k odpočivným a zaopatřovacím platům bývalých úředníků poštovního a telegrafního ústavu, po případě jich pozůstalých
172/1928 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou mistrovské školy kolářské a karosářské při zemské průmyslové škole v Mladé Boleslavi
 
Částka 59
pdf 82 kB
13. 10. 1928 173/1928 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kávových náhražek
 
Částka 60
pdf 147 kB
30. 10. 1928 174/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se v zemi České a Moravskoslezské určují obvody a sídla okresních úřadů a některá města se zvláštním statutem podrobují všeobecně platným obecním zřízením Pozn.: ust. o volbách nabývají účinnosti už dnem 30.10.1928;
175/1928 Sb.
Vládní nařízení o příplatcích zřízencům bývalé finanční stráže, případně pohraniční finanční stráže ve výslužbě a pozůstalým po těchto zřízencích, zemřelých v činné službě nebo ve výslužbě
176/1928 Sb.
Vyhláška o vedení vodných kníh na Slovensku
177/1928 Sb.
Vyhláška o vedení vodních knih v Podkarpatské Rusi
178/1928 Sb.
Vyhláška , jíž se opravuje chyba ve vyhlášce týchž ministrů ze dne 24. srpna 1928, č. 158 Sb. z. a n., o vysvědčeních Městské odborné školy pro ženská povolání v Uh. Brodě
 
Částka 61
pdf 82 kB
7. 11. 1928 179/1928 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví náhrady za úřední jednání výkonných katastrálních úřadů za příčinou provedení zápisu nastalých změn v katastrálních operátech
 
Částka 62
pdf 224 kB
13. 11. 1928 180/1928 Sb.
Úmluva obchodní mezi Československem a Kanadou
 
Částka 63
pdf 458 kB
14. 11. 1928 181/1928 Sb.
Úmluva týkající se zjednodušení inspekce vystěhovalců na lodích
182/1928 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
 
Částka 64
pdf 76 kB
23. 11. 1928 183/1928 Sb.
Zákon o daňovém základu rozhodném pro zápis obchodníků do obchodního rejstříku a o úpravě některých právních poměrů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev)
 
Částka 65
pdf 5635 kB
24. 11. 1928 184/1928 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 9. října 1924, čís. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří Pozn.: ust. § 3 č. 3 nabývá účinnosti dnem 1.7.1926, ust. § 125 dnem 1.1.1928 a ust. §§ 131 až 134 a § 136 dnem 24.11.1928;
185/1928 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, v úpravě provedené zákonem ze dne 8. listopadu 1928, č. 184 Sb. z. a n.
 
Částka 66
pdf 45 kB
24. 11. 1928 186/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se nařizuje příročí pro pohledávky na náhradu škody způsobené trestnými nebo jinými nedovolenými činy po státním převratu na Podkarpatské Rusi
 
Částka 67
pdf 105 kB
29. 11. 1928 187/1928 Sb.
Zákon , kterým se živnost dekoratérská prohlašuje za součást živnosti čalounické (§ 1 živn. řádu a § 1 živn. zák. pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi)
188/1928 Sb.
Zákon , kterým se ruší zemědělsko-technická kancelář zemědělské rady pro Čechy
189/1928 Sb.
Vládní nařízení o poradním sboru podle ustanovení druhého odstavce § 7 celního zákona
 
Částka 68
pdf 1776 kB
1. 12. 1928 190/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají jednací řády pro zemská zastupitelstva, zemské výbory, okresní zastupitelstva a okresní výbory v zemi České a Moravskoslezské
191/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují některé městské školní okresy v zemi Moravskoslezské
192/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
193/1928 Sb.
Zákon , kterým se zrušují úlevy stanovené z důvodu války pro nastoupení a provozování živností
194/1928 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních Veřejné odborné školy pro ženská povolání v Ústí nad Labem s německým jazykem vyučovacím
 
Částka 69
pdf 1040 kB
10. 12. 1928 195/1928 Sb.
Vládní nařízení o převodních částkách a početních podkladech Ústřední sociální pojišťovny
 
Částka 70
pdf 104 kB
11. 12. 1928 196/1928 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
197/1928 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
198/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se nově upravují obvody okresních soudů v hlavním městě Praze a jejich působnost a názvy
 
Částka 71
pdf 523 kB
14. 12. 1928 199/1928 Sb.
Zákon o zcizení některých státních nemovitostí a opatření úhrady pro koupi nemovitostí a státní stavby
200/1928 Sb.
Zákon o pomocné praksi porodnické, jakož i o vzdělání a výcviku porodních asistentek (porodních pomocnic)
201/1928 Sb.
Zákon o úpravě některých organisačních otázek v oboru soudnictví
202/1928 Sb.
Zákon , kterým se povoluje vrácení daně z obratu nebo přepychové a daně přepravní vývozním podnikům výrobním
 
Částka 72
pdf 5149 kB
22. 12. 1928 203/1928 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1929
 
Částka 73
pdf 1740 kB
31. 12. 1928 204/1928 Sb.
Vládní nařízení o plemenitbě skotu, vepřů a ovcí
205/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí hlava I. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon)
206/1928 Sb.
Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru, katastrální práce vceňovací a vtřiďovací nebo autentifikační
207/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1929
208/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se území československého státu rozděluje na 29 dozorčích okresů pro úřadování živnostenských (priemyselných) inspektorátů
209/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
210/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují devisová opatření Národní banky Československé
 
Částka 74
pdf 1629 kB
31. 12. 1928 211/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost doplňkový protokol k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským z 1. března 1924
212/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. července 1925
213/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy o službě u rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, soudů pojišťovacích a vrchního pojišťovacího soudu a upravuje se jejich jednací řád
214/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují náhrada hotových vydání a presenční platy přísedících rozhodčích soudů nemocenských pojišťoven, pojišťovacích soudů a vrchního pojišťovacího soudu
 
Částka 75
pdf 994 kB
31. 12. 1928 215/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí puncovní zákon (p.z.) a stanoví počátek jeho účinnosti
216/1928 Sb.
Vyhláška o stanovení úředních puncovních značek
217/1928 Sb.
Vyhláška o úředním označení platinového zboží
218/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění obvody berních úřadů a finančních ředitelství v zemi Slovenské a zemi Podkarpatoruské
219/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
220/1928 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
221/1928 Sb.
Vládní nařízení o úpravě cla na síran amonný saz. pol. 599 g) 2. celního sazebníku
222/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1929 stanoví výše zdravotní přirážky
223/1928 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
224/1928 Sb.
Vyhláška o sproštění celního úřadu v Brně pokladniční činnosti pro úřad pro vyměřování poplatků v Brně
225/1928 Sb.
Vyhláška , jíž se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 28. června 1928, č. 92 Sb. z. a n., kterým se mění hlava druhá, odstavec 1., zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy
226/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy o podávání žádostí za finanční podporu elektrisace venkova a o postupu při jejich vyřizování
 
Částka 76
pdf 269 kB
31. 12. 1928 227/1928 Sb.
Vyhláška , kterou se uděluje měřickému úřadu hlavního města Prahy oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon)
228/1928 Sb.
Vyhláška o úpravě bulharského textu čl. 21, odst. 2., úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Bulharským ze dne 15. května 1926 o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
229/1928 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje užívání jazyků pro zemská a okresní zastupitelstva a zemské a okresní výbory, zřízené podle zákona ze dne 14. července 1927, č. 125 Sb. z. a n., o organisaci politické správy