Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1929

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 360 kB
7. 1. 1929 1/1929 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kůže
2/1929 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u cukru
 
Částka 2
pdf 202 kB
9. 1. 1929 3/1929 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují změny soudního řádu československo- rakouského mezistátního rozhodčího soudu pro závazky v rakousko- uherských korunách
 
Částka 3
pdf 1338 kB
19. 1. 1929 5/1929 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
6/1929 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
7/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání s českým vyučovacím jazykem v Žamberku
4/1929 Sb.
Dohoda týkající se provedení článků 266, poslední odstavec, a 273 mírové smlouvy St. Germainské
 
Částka 4
pdf 501 kB
26. 1. 1929 8/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje tárový sazebník
9/1929 Sb.
Vládní nařízení o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko- uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapeštskou nebo vídeňskou
10/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví volební řád pro volby v živnostenských společenstvech a společenstevních jednotách (svazech)
11/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímže se opravuje, pokud se týče doplňuje vládní nařízení ze dne 16. července 1926, č. 144 Sb. z. a n., o nemocenském pojištění duchovních církví a náboženských společností státem uznaných (recipovaných), jakož i učitelů veřejných škol obecných a občanských, na něž se vztahuje ustanovení § 1, odst. 2, učitelského zákona Pozn.: pro českobratrskou církev evangelickou na Slovensku a na Podkarpatské Rusi nabývá předpis účinnost až 26.1.1929;
 
Částka 5
pdf 103 kB
4. 2. 1929 12/1929 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924, č. 70 Sb. z. a n. z r. 1926, o právní pomoci ve věcech občanských, na dominium kanadské
13/1929 Sb.
Zákon o cejchování vnitrozemských lodí
 
Částka 6
pdf 1578 kB
9. 2. 1929 14/1929 Sb.
Úmluva o cejchování vnitrozemských lodí
 
Částka 7
pdf 6309 kB
13. 2. 1929 15/1929 Sb.
Mezinárodní úmluva mezinárodní zdravotní úmluva
 
Částka 8
pdf 127 kB
15. 2. 1929 16/1929 Sb.
Vládní nařízení , kterým se dále provádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví
17/1929 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti železničních Mezinárodních úmluv bernských z 23. října 1924 ve styku s Portugalskem
18/1929 Sb.
Vládní nařízení o úředním (služebním) stejnokroji státních pragmatikálních úředníků
19/1929 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1928
 
Částka 9
pdf 59 kB
19. 2. 1929 20/1929 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku se Španělskem
21/1929 Sb.
Vyhláška , ktorou sa udeľuje mestu Bratislava oprávnenie podľa § 51, odst. 2., zákona zo dňa 16. decembra 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovom katastre a jeho vedení (katastrálneho zákona)
22/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
 
Částka 10
pdf 300 kB
23. 2. 1929 23/1929 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a Švýcarskem o uznání a výkonu soudních rozhodnutí
 
Částka 11
pdf 919 kB
2. 3. 1929 24/1929 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o tom, jak daňově nakládati s podniky železničními a plavebními
25/1929 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a Rakouskou republikou o právní ochraně a právní pomoci ve věcech dávkových
 
Částka 12
pdf 3626 kB
6. 3. 1929 26/1929 Sb.
Zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
27/1929 Sb.
Vládní nařízení o obvodu působnosti úřadoven Všeobecného pensijního ústavu v Praze v zemi České a Moravskoslezské
28/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
 
Částka 13
pdf 60 kB
15. 3. 1929 29/1929 Sb.
Vyhláška o statistice výroby elektřiny a o statistice výroby surové oceli a surového železa v Československé republice
30/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
 
Částka 14
pdf 600 kB
27. 3. 1929 31/1929 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují trestní zákony a trestní řády
32/1929 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
33/1929 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
34/1929 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
35/1929 Sb.
Vládní nařízení o zapravování poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních lístků, jakož i z návěští a odběrných listů
36/1929 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zrušuje nariadenie ministra s plnou mocou pre správu Slovenska zo dňa 23. apríla 1919, č. 700 Úradných novín, o revízii poručenstiev, opatrovníctiev a nútených správ
37/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon o Mezinárodní opiové úmluvě ze dne 19. února 1925, vyhlášené pod č. 147 Sb. z. a n. z roku 1927
38/1929 Sb.
Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Varů, pro niž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř.z.
39/1929 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice soudního okresu holešovského a soudního okresu zlínského
 
Částka 15
pdf 2204 kB
30. 3. 1929 40/1929 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Řeckou o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, jakož i ve věcech pozůstalostních
41/1929 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Řeckou o uznání a výkonu soudních rozhodnutí
42/1929 Sb.
Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních mezi republikou Československou a republikou Řeckou
 
Částka 16
pdf 495 kB
30. 3. 1929 43/1929 Sb.
Zákon o státních starobních podporách
44/1929 Sb.
Zákon o elektrisačním fondu
45/1929 Sb.
Vyhláška o působnosti báňského kapitanátu ve Spišské Nové Vsi při báňských zkouškách aktuárských v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
46/1929 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 1. července 1926, čís. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 28. června 1928, čís. 112 Sb. z. a n.
47/1929 Sb.
Zákon , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Jihočeské 5,5% investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 20,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou (II. emise)" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
48/1929 Sb.
Zákon , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Středočeské 5,5% investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce 20,000.000 Kč jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
49/1929 Sb.
Vyhláška o dodatečném zvýšení celkového ročního výrobního alkoholového množství v konsumních lihovarech ve výrobním období 1928/29
50/1929 Sb.
Vyhláška o poplatkoch za užívanie niektorých pastvín v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej v pastevnom období 1929
51/1929 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské
 
Částka 17
pdf 7659 kB
22. 4. 1929 52/1929 Sb.
Obchodní úmluva mezi republikou Československou a Francií Pozn.: Obchodní úmluva pozbyla platnosti na základě výměny dopisů mezi ČR a Francií ze dne 7.7.1995.
 
Částka 18
pdf 209 kB
16. 4. 1929 53/1929 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 13. června 1922, č. 188 Sb. z. a n., jímž se upravuje poměr československé státní správy k československým plavebním společnostem Labské a Dunajské
54/1929 Sb.
Vyhláška o vysvedčeniach odbornej školy pre ženské povolania v Turč. Sv. Martine
55/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pre ženská povolaní v Písku
56/1929 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců a protokolu ze dne 4. června 1926, jímž byl doplněn čl. 12 uvedené smlouvy, na Kanadu
57/1929 Sb.
Vyhláška o šetření ploch osevu po obcích a o čtvrtletní statistice výroby a odbytu strojených hnojiv
58/1929 Sb.
Vládní nařízení o zákazu soudně vymáhati pohledávky a dluhy ve starých korunách rakousko-uherských v poměru ke království Srbů, Chorvatů a Slovinců
 
Částka 19
pdf 609 kB
23. 4. 1929 59/1929 Sb.
Vyhláška o změně přílohy 1 k branným předpisům
60/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje Komise pro technickou a zdravotní ochranu zaměstnanců a jiných osob výdělečně činných
 
Částka 20
pdf 160 kB
30. 4. 1929 61/1929 Sb.
Dodatečná dohoda mezi republikou Československou a královstvím Norským ze dne 26. června 1928 k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Norským, sjednané dne 2. října 1923
 
Částka 21
pdf 41 kB
30. 4. 1929 62/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
 
Částka 22
pdf 675 kB
8. 5. 1929 63/1929 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro visutou lanovou dráhu drobnou z Janských Lázní na Černou horu
64/1929 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 22. června 1928, č. 104 Sb. z. a n., o převzetí státního předválečného dluhu nezajištěného
65/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 26. května 1925, č. 103 Sb. z. a n., o stavebních živnostech na Slovensku a v Podkarpatské Rusi
 
Částka 23
pdf 462 kB
10. 5. 1929 66/1929 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní, celní a plavební úmluva mezi republikou Československou a Persií
 
Částka 24
pdf 3845 kB
17. 5. 1929 67/1929 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví celní pohraniční pásmo
68/1929 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o úpravě osobního styku v malém pohraničním styku
 
Částka 25
pdf 69 kB
15. 5. 1929 69/1929 Sb.
Vyhláška o ražbě československých dukátů dvojitých na účet soukromý
70/1929 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zrušuje nariadenie č. 1456/1918 M. E. (uh. min.) o novej úprave úľav, potreba ktorých bola vyvolaná válkou, pokiaľ ide o jednotnú sudcovskú a advokátsku zkúšku a o prax predpísanú pre sudcov, advokátov a námestníkov verejných notárov
71/1929 Sb.
Vyhláška o změně koncesní listiny ze dne 5. května 1914, č. 104 ř.z., pro místní dráhu z Mariánských Hor do Brušperku
 
Částka 26
pdf 354 kB
21. 5. 1929 72/1929 Sb.
Smlouva smírčí mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými
73/1929 Sb.
Rozhodčí smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými
 
Částka 27
pdf 76 kB
24. 5. 1929 74/1929 Sb.
Vyhláška o výměně železničních nákladních listů z oběhu vzatých za nákladní listy nové
 
Částka 28
pdf 386 kB
29. 5. 1929 75/1929 Sb.
Vyhláška o sazbě poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového katastru
76/1929 Sb.
Vyhláška k československo-polské obchodní úmluvě, podepsaného dne 26. června 1928 a uveřejněného ve Sbírce zákonů a nařízení dne 28. července 1928 pod č. 123
 
Částka 29
pdf 239 kB
6. 6. 1929 77/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník a upravují vysvětlivky k němu
 
Částka 30
pdf 75 kB
13. 6. 1929 78/1929 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Japonskem
79/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. prosince 1924, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1925, kterým se stanoví nejvyšší výměra státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných, jakož i výjimky ze zásady o poměru výše státního příspěvku k výši podpory vyplácené odborovou organisací
80/1929 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poštovních poplatků za poštovní příkazy
 
Částka 31
pdf 867 kB
17. 6. 1929 81/1929 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluvy pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
82/1929 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
 
Částka 32
pdf 67 kB
18. 6. 1929 83/1929 Sb.
Zákon o Národním divadle v Praze
84/1929 Sb.
Vyhláška o vydání úředního seznamu míst na Podkarpatské Rusi
 
Částka 33
pdf 1131 kB
27. 6. 1929 85/1929 Sb.
Dohoda o letectví mezi Československou republikou a Německou říší
86/1929 Sb.
Zákon o pomocných školách (třídách)
87/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižuje clo na telecí kůži, páskové železo, stříbrné desky, plechy a pruty a alkoholy butylnaté, jakož i doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 34
pdf 182 kB
27. 6. 1929 88/1929 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 2. října 1928, č. 166 Sb. z. a n., o zákazu soukromého vyrovnání peněžních pohledávek a závazků vyjádřených korunami rakousko-uherskými mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatskoslovinskými a vládního nařízení ze dne 22. listopadu 1928, č. 58/1929 Sb. z. a n., o zákazu soudně vymáhati pohledávky a dluhy ve styrých korunách rakousko-uherských v poměru ke království Srbů, Chorvatů a Slovinců
89/1929 Sb.
Vládní nařízení o přerušení některých sporů šluknovské spořitelny
90/1929 Sb.
Vyhláška o provedení smlouvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. února 1922 u urovnání tuzemského a cizozemského zdanění, zvláště o zamezení dvojího zdanění v oboru daní přímých, č. 414 Sb. z. a n. z r. 1922
91/1929 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Dánskem a Estonskem
 
Částka 35
pdf 121 kB
1. 7. 1929 92/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
93/1929 Sb.
Zákon o hranici příjmu vylučující z nároku na důchod válečných poškozenců
94/1929 Sb.
Vládní nařízení o československých pětidukátech a desetidukátech
95/1929 Sb.
Vyhláška o ražebném na československé pětidukáty a desetidukáty
 
Částka 36
pdf 464 kB
4. 7. 1929 96/1929 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje zákonný článok XXV/1899 o štátnom dôchodku z výčapu nápojov, ďalej § 11 zákona zo dňa 10. decembra 1918, č. 64 Sb. z. a n., o mimoriadnych prechodných ustanoveniach na Slovensku, a doplňuje živnostenský zákon pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi
97/1929 Sb.
Zákon o predaji vína vlastnej výroby držiteľmi vinohradov a ovocných sadov na Slovensku a v Podkarpatskej Rusi
98/1929 Sb.
Zákon , kterým se doplňují a částečně mění některá ustanovení honebmě-policejní, zejména o hájení zvěře
99/1929 Sb.
Zákon , kterým se živnost mlynářská prohlašuje za řemeslnou
100/1929 Sb.
Vládní nařízení o dalším přerušení sporů týkajících se některých závazků obcí
101/1929 Sb.
Vyhláška , kterou částečně pozměňuje svou vyhlášku ze dne 24. března 1926, č. 47 Sb. z. a n., o nejvyšších a těch vyšších úřadech správních republiky Československé, jichž listiny nepotřebují v Německé říši dalšího ověření, a týchž úřadech Německé říše, jichž listiny nepotřebují dalšího ověření v Československé republice
 
Částka 37
pdf 264 kB
10. 7. 1929 102/1929 Sb.
Zákon o zřízení nucených pracovních kolonií a o změně některých ustanovení trestního práva
103/1929 Sb.
Zákon o reorganisaci vysoké školy obchodní v Praze
104/1929 Sb.
Vládní nařízení o použití převodních částek vydaných Ústřední sociální pojišťovnou nositelům pensijního pojištění
105/1929 Sb.
Vládní nařízení o kynožení ondatry (fiber zibethicus) v krajinách Slovenskej a Podkarpatoruskej
 
Částka 38
pdf 96 kB
10. 7. 1929 106/1929 Sb.
Vyhláška o nabytí účinnosti Úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské z 6. dubna 1922 a Dodatečné dohody ze dne 23. února 1925
107/1929 Sb.
Vyhláška o ukončení soupisu úsporných a šekových vkladů, deposit cenných papírů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922, č. 230 Sb. z. a n. z r. 1926, a dodatečné dohody ze dne 23. února 1925, č. 231 Sb. z. a n. z r. 1926
 
Částka 39
pdf 124 kB
13. 7. 1929 108/1929 Sb.
Zákon , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů "Dražické 5,5%ní investiční půjčky elektrisační z roku 1928 v částce Kč 30,000.000 jmenovité hodnoty se zemskou zárukou" k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
109/1929 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 21. července 1927, č. 129 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu a daně přepychové u jabloneckého zboží a u odpadků při výrobě tohoto zboží
110/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižuje clo za přiboudlinu
 
Částka 40
pdf 103 kB
17. 7. 1929 111/1929 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Islandem
112/1929 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení služného řádných profesorů vysokých škol
 
Částka 41
pdf 1086 kB
19. 7. 1929 113/1929 Sb.
Zákon o lékařských komorách
114/1929 Sb.
Zákon o výkonu lékařské prakse
115/1929 Sb.
Zákon , kterým se osvobozují věnování na oslavu Svatováclavského tisíciletí od kolků a poplatků a daně z obohacení
 
Částka 42
pdf 737 kB
9. 8. 1929 116/1929 Sb.
Smlouva mezi Republikou Československou a Německou Říší o hraniční Odře
117/1929 Sb.
Zápis třetí dodatečný k úmluvě mezi Československou republikou a Rakouskou republikou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách
118/1929 Sb.
Zákon , kterým se provádí třetí dodatečný zápis k úmluvě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách
119/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeniach odbornej školy pre ženské povolania v Nitre
 
Částka 43
pdf 7410 kB
28. 8. 1929 120/1929 Sb.
Mezinárodní smlouva radiotelegrafní a k ní příslušný Všeobecný řád a Dodatkový řád
 
Částka 44
pdf 106 kB
29. 8. 1929 121/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují podmínky, za nichž může býti zproštěn od spotřební daně z lihu líh určený k výrobě octa
122/1929 Sb.
Vyhláška , ktorou sa stanoví počiatok činnosti okresného súdu v Medzilaborciach
123/1929 Sb.
Vyhláška o zriadení poručenského úradu I. stolice v Medzilaborciach
 
Částka 45
pdf 596 kB
29. 8. 1929 124/1929 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbskochorvatoslovinskými
125/1929 Sb.
Zákon , kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců ze dne 7. listopadu 1928 o úpravě vzájemných pohledávek a dluhů, vzniklých před 26. únorem 1919 ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a srbochorvatoslovinskými
 
Částka 46
pdf 421 kB
4. 9. 1929 126/1929 Sb.
Mezinárodní úmluva Kellogův pakt
 
Částka 47
pdf 120 kB
14. 9. 1929 127/1929 Sb.
Nařízení , jímž se upravují v zemi Moravskoslezské doby hájení některých druhů lovné užitkové zvěře
128/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti konventu Voršilek s německým jazykem vyučovacím ve Frývaldově
129/1929 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných pětikorun
 
Částka 48
pdf 1000 kB
23. 9. 1929 130/1929 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 49
pdf 6574 kB
4. 10. 1929 131/1929 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují pro výpočet katastrálního výtěžku platné sazby jakostních tříd v pozemkovém katastru Pozn.: sazby nabudou účinnosti pro jednotlivá katastrální území až po vypracování a schválení nového katastrálního operátu;
 
Částka 50
pdf 158 kB
24. 9. 1929 132/1929 Sb.
Vyhláška o výpovědi československo-turecké obchodní úmluvy ze dne 31. května 1927
133/1929 Sb.
Vládní nařízení o obchodu s přízemi a nitěmi
 
Částka 51
pdf 134 kB
27. 9. 1929 134/1929 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Podkarpatoruskou
135/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání sester Neposkvrněného Početí Panny Marie v Přerově
136/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné soukromé školy pro ženská povolání ss. Sv. Kříže v Holešově
 
Částka 52
pdf 329 kB
27. 9. 1929 137/1929 Sb.
Vyhláška o výrobě lihu v konsumních lihovarech ve výrobním období 1929/30
 
Částka 53
pdf 1254 kB
1. 10. 1929 138/1929 Sb.
Ujednání o vývozu koží
 
Částka 54
pdf 1634 kB
1. 10. 1929 139/1929 Sb.
Ujednání o vývozu kostí
 
Částka 55
pdf 267 kB
4. 10. 1929 140/1929 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Tureckem
141/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižuje clo na Guggenheimský ledek a upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 56
pdf 57 kB
8. 10. 1929 142/1929 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
143/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních soukromé odborné školy pro ženská povolání s právem veřejnosti v Litoměřicích
 
Částka 57
pdf 424 kB
10. 10. 1929 144/1929 Sb.
Dohoda mezi Italií a republikou Československou o železniční dopravě
 
Částka 58
pdf 8105 kB
19. 10. 1929 145/1929 Sb.
Úmluva o Pensijním ústavu Svazu místních a malých drah
146/1929 Sb.
Úmluva o nemocenské pokladně bývalé c. k. rakouské správy státních drah a o jejich vedlejších fondech
147/1929 Sb.
Úmluva o Úrazové pojišťovně hornické
148/1929 Sb.
Úmluva o odborové úrazové pojišťovně rakouských železnic
149/1929 Sb.
Úmluva o náhradních ústavech pensijního pojištění zřízenců
150/1929 Sb.
Úmluva o Městské pojišťovně vídeňské obce a o Pensijním spolku zřízenců obchodu a průmyslu ve Vídni
151/1929 Sb.
Úmluva o Všeobecném pensijním fondu pro zřízence
152/1929 Sb.
Úmluva podle článku 275 mírové smlouvy Saint-Germainské o Úrazové pojišťovně dělnické pro Vídeň, Dolní Rakousy a Burgenland
 
Částka 59
pdf 95 kB
19. 10. 1929 153/1929 Sb.
Vládní nařízení o dílčích skupinách příslušníků Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé
 
Částka 60
pdf 175 kB
30. 10. 1929 154/1929 Sb.
Vládní nařízení o podmínkách pro přijetí do státních ústavů pro vzdělání a výcvik porodních asistentek, o zkouškách přijímacích, o výši školného, výši zkušebních tax, o zkouškách prospěchových a o zkoušce závěrečné, o znění diplomu a znění slibu
 
Částka 61
pdf 158 kB
30. 10. 1929 155/1929 Sb.
Opatření , kterým se doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 43 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
156/1929 Sb.
Opatření , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
157/1929 Sb.
Opatření , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
158/1929 Sb.
Opatření , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 17. března 1925, č. 58 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 13. července 1927, č. 113 Sb. z. a n., o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
159/1929 Sb.
Opatření o státní pomoci při živelních pohromách v roce 1929
160/1929 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Norskem
 
Částka 62
pdf 64 kB
31. 10. 1929 161/1929 Sb.
Opatření , kterým se prodlužuje platnost dovozních listů a rozšiřuje jejich použití
162/1929 Sb.
Opatření o nemocenském ošetření důchodců podle zákona ze dne 21. února 1929, č. 26 Sb. z. a n., o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
 
Částka 63
pdf 823 kB
25. 11. 1929 163/1929 Sb.
Smlouva obchodní a plavební mezi republikou Československou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců Pozn.: Ve vztahu k různým signatářům Dohody vypršela platnost k různým datům - viz text 111/2004 Sb.m.s. a 67/2006
164/1929 Sb.
Vyhláška o preložení inšpektorátu katastrálneho vymeravania z Bratislavy do Turčianskeho Svätého Martina
165/1929 Sb.
Vyhláška o rozšíření zrušení visové povinnosti ve styku s Francií
 
Částka 64
pdf 174 kB
27. 11. 1929 166/1929 Sb.
Opatření o konečné úpravě československé měny
 
Částka 65
pdf 112 kB
30. 11. 1929 167/1929 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u starého železa a staré ocele k tavení nebo sváření
168/1929 Sb.
Vyhláška o změně sídla obvodové úřadovny státního pozemkového úřadu v Trenčíně
 
Částka 66
pdf 180 kB
7. 12. 1929 169/1929 Sb.
Úmluva o naturalisaci mezi Československem a Spojenými státy
 
Částka 67
pdf 845 kB
10. 12. 1929 170/1929 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
171/1929 Sb.
Vyhláška o složení Polskem ratifikačních listin k úmluvě, uzavřené 6. dubna 1922 v Římě mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o pensích poukázaných bývalou vládou rakouskou
 
Částka 68
pdf 1328 kB
12. 12. 1929 172/1929 Sb.
Úmluva o nemocenském pojištění zemědělského zaměstnanectva
173/1929 Sb.
Úmluva týkající se nemocenského pojištění zaměstnanců průmyslu i obchodu a čeledi
 
Částka 69
pdf 930 kB
13. 12. 1929 174/1929 Sb.
Všeobecný akt o řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi státy Malé dohody
175/1929 Sb.
Opatření o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1930
 
Částka 70
pdf 102 kB
24. 12. 1929 176/1929 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení některých poplatků v šekovém řízení poštovního úřadu šekového
177/1929 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti Dodatkového protokolu k obchodní smlouvě, sjednané mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou
178/1929 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti Druhého dodatkového protokolu k obchodní smlouvě, sjednané mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou
179/1929 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti Dodatkové dohody k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Španělskem ze dne 29. července 1925, podepsané v Madridě dne 13. prosince 1928
 
Částka 71
pdf 130 kB
28. 12. 1929 180/1929 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
181/1929 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona o dani z obratu a dani přepychové
182/1929 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
183/1929 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje § 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
184/1929 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1930 stanoví výše zdravotní přirážky
 
Částka 72
pdf 792 kB
31. 12. 1929 185/1929 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 200. prosince 1929, č. 180 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
186/1929 Sb.
Vládní nařízení o některých přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní
187/1929 Sb.
Vládní nařízení o některých přesunech působnosti ministerstev na úřady zemské
 
Částka 73
pdf 718 kB
31. 12. 1929 188/1929 Sb.
Vládní nařízení , kterým se připouští k úřednímu zjišťování alkoholu, vyrobeného v produkčních lihovarech, jejichž měsíční rozsah výroby nepřekročuje 160 hektolitrů lihu, kontrolní lihové měřidlo soustavy Zehrovy malý typ
 
Částka 74
pdf 126 kB
31. 12. 1929 189/1929 Sb.
Vyhláška o sestátnění bezpečnostní služby v Jihlavě
190/1929 Sb.
Vyhláška o rozšíření obvodu policejního ředitelství v Mor. Ostravě
191/1929 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Uruguayí
192/1929 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních městské odborné školy pro ženská povolání v Kutné Hoře
 
Částka 75
pdf 1812 kB
31. 12. 1929 193/1929 Sb.
Smlouva sjednaná mezi Československou republikou a republikou Polskou o úpravě vzájemného železničního styku