Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1930

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 477 kB
8. 1. 1930 5/1930 Sb.
Vyhláška o přístupu Československé republiky k I. úmluvě II. Haagské mírové konference ze dne 18. října 1907 o smírném vyřizování mezinárodních sporů
1/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u střeliva a jeho součástek
2/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u smaltovaného nádobí
3/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u škrobu, škrobových lepidel, cukru škrobového a dextrinu
4/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u uhlí
 
Částka 2
pdf 190 kB
14. 1. 1930 9/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o některých tarifikačních otázkách mezi republikou Československou a Německou říší
6/1930 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti doplňkového protokolu k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským z 1. března 1924, podepsaného v Praze dne 19. listopadu 1928
7/1930 Sb.
Vládní nařízení o opravě cla na síran amonný saz. pol. 599g) 2. celního sazebníku
8/1930 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Lotyšskem
 
Částka 3
pdf 173 kB
15. 1. 1930 10/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatečná dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
 
Částka 4
pdf 262 kB
31. 1. 1930 11/1930 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšší míře učební povinnosti státních ředitelů, profesorů a učitelů na školách zemědělských, jakož i o výši odměn za hodiny ji převyšující
12/1930 Sb.
Vyhláška o sčítání závodů zemědělských spolu se soupisem ploch kultur, ploch osevu a hospodářského zvířectva, jakož i o sčítání závodů živnostenských v Československé republice ke dni 27. května 1930
13/1930 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1929
 
Částka 5
pdf 1297 kB
3. 2. 1930 14/1930 Sb.
Konsulární úmluva mezi Československou republikou a královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců
 
Částka 6
pdf 91 kB
8. 2. 1930 15/1930 Sb.
Vyhláška o opatřeních Stálého výboru podle §u 54 ústavní listiny s prozatímní platností zákona
16/1930 Sb.
Vyhláška , jíž se doplňují ustanovení o výrově lihu v konzumních lihovarech ve výrobním období 1929/30
17/1930 Sb.
Vyhláška , jíž se opravuje chyba ve vyhlášce téhož ministra ze dne 18. ledna 1930, č. 13 Sb. z. a n., o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1929
 
Částka 7
pdf 1127 kB
20. 2. 1930 18/1930 Sb.
Smírčí a rozhodčí smlouva mezi Československou republikou a královstvím Španělským
19/1930 Sb.
Vládní nařízení o řádu volení do lékařských komor
 
Částka 8
pdf 53 kB
28. 2. 1930 20/1930 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost opatření Stálého výboru o zatímním vedení státního hospodářství
21/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušuje povinnost předkládati duplikát a triplikát zasílací listiny při dopravě semene jetele červeného, vojtěšky a odpadů všech jetelů a vojtěšek
 
Částka 9
pdf 50 kB
6. 3. 1930 22/1930 Sb.
Zákon o zásluhách T. G. Masaryka
23/1930 Sb.
Zákon o věnování na oslavu 80. narozenin prvního presidenta republiky Československé T. G. Masaryka
 
Částka 10
pdf 1906 kB
14. 3. 1930 24/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává řád volení do nemocenských pojišťoven a rozhodčích soudů zřízených podle zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 11
pdf 160 kB
17. 3. 1930 25/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem
 
Částka 12
pdf 307 kB
20. 3. 1930 26/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zavádějí pro potřeby sociálního pojištění průkazy (legitimace) pojištěnců
27/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví podrobnosti k provedení zásady nedělitelnosti týdenního pojistného pro pojištění invalidní a starobní a nutné výjimky z této zásady
 
Částka 13
pdf 618 kB
25. 3. 1930 28/1930 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Polskou o úpravě řeky Olše a potoka Petrůvky
 
Částka 14
pdf 643 kB
27. 3. 1930 29/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských
 
Částka 15
pdf 79 kB
31. 3. 1930 30/1930 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 44/1928 Sb.;
31/1930 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 28. března 1928, č. 45 Sb. z. a n., o odkladu exekučního vyklizení místností
 
Částka 16
pdf 532 kB
31. 3. 1930 32/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nový seznam přepychových předmětů
33/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nový seznam předmětů, jejichž dovoz jest podroben dani z obratu
34/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se uděluje městu Jablonci nad Nisou oprávnění podle § 51, odst. 2., zákona ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb. z. a n., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
 
Částka 17
pdf 469 kB
2. 4. 1930 35/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u zápalek
36/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny
37/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministry obchodu a veřejných prací ze dne 21. června 1927, č. 84 Sb. z. a n., o paušalování daně přepychové u některého zboží z drahých kovů a u hodinek a hodinkových pouzder ze zlata nebo z platiny
38/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 19. prosince 1928, č. 1 Sb. z. a n. z roku 1929 o paušalování daně z obratu u kůže
39/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 25. listopadu 1925, č. 247 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u jatečného dobytka a masa
40/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 2. září 1924, č. 194 Sb. z. a n., o paušalování daně přepychové a daně z obratu u osvětlených kinematografických filmů
41/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u cukrovinek
 
Částka 18
pdf 5239 kB
14. 4. 1930 42/1930 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1930
 
Částka 19
pdf 201 kB
15. 4. 1930 43/1930 Sb.
Zákon , ktorým sa upravuje užívanie niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930 - 1932 Pozn.: předpis platí jen v zemích Slovenské a Podkarpatoruské;
 
Částka 20
pdf 260 kB
16. 4. 1930 44/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1930
 
Částka 21
pdf 960 kB
24. 4. 1930 45/1930 Sb.
Zákon o stavebním ruchu Pozn.: ust. hlavy druhé a sedmé nabývají účinnosti až 1.1.1931;
46/1930 Sb.
Zákon o výrobě chleba
47/1930 Sb.
Zákon o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
 
Částka 22
pdf 62 kB
30. 4. 1930 48/1930 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 8. července 1925, č. 172 Sb. z. a n., o letectví
49/1930 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku se Švédskem
50/1930 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Velkou Britanií
 
Částka 23
pdf 219 kB
6. 5. 1930 51/1930 Sb.
Zákon , kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských
52/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje školní okres osoblažský
53/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění hranice soudního okresu Brno-město a Brno-okolí
 
Částka 24
pdf 630 kB
13. 5. 1930 54/1930 Sb.
Vyhláška o dojednání smluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 25
pdf 1214 kB
17. 5. 1930 55/1930 Sb.
Úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských
56/1930 Sb.
Úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou o vzájemném vyrovnání odpočivných, zaopatřovacích a jiných požitků, zálohou vyplacených
 
Částka 26
pdf 567 kB
17. 5. 1930 57/1930 Sb.
Úmluva mezi Rakouskem, Itálií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních
58/1930 Sb.
Dodatková úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou k úmluvě ze dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních
59/1930 Sb.
Zákon , kterou se provádí úmluva mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem ze dne 30. listopadu 1923 a dodatečná úmluva mezi Československem a Rakouskem ze dne 3. února 1929 o úpravě pensí zemských, obecních a okresních
 
Částka 27
pdf 110 kB
21. 5. 1930 60/1930 Sb.
Zákon , jímž se provádí úmluva ze dne 16. července 1928 mezi Československem a Spojenými Státy Severoamerickými o naturalisaci
61/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje a opravuje seznam obcí (osad) ležících v pohraničním celním pásmu
 
Částka 28
pdf 318 kB
28. 5. 1930 62/1930 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro drobnou dráhu z Nemotic do Koryčan
63/1930 Sb.
Vyhláška o provedené změně v organisaci Poříčního plavebního úřadu pro oblast Labe
 
Částka 29
pdf 3883 kB
3. 6. 1930 64/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
65/1930 Sb.
Vládní nařízení o oprávněných zeměměřičích v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
 
Částka 30
pdf 1175 kB
4. 6. 1930 66/1930 Sb.
Vládní nařízení o podpoře podle hlavy páté zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 45 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
 
Částka 31
pdf 307 kB
12. 6. 1930 67/1930 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě některých poštovních poplatků
68/1930 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zriaďuje Zemská rada živnostenská pre Slovensko v Bratislave
 
Částka 32
pdf 81 kB
16. 6. 1930 69/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské
 
Částka 33
pdf 257 kB
17. 6. 1930 70/1930 Sb.
Zákon , kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
 
Částka 34
pdf 672 kB
21. 6. 1930 71/1930 Sb.
Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Estonskem
 
Částka 35
pdf 560 kB
21. 6. 1930 72/1930 Sb.
Zákon , jímž se vláda zmocňuje, aby zavedla celní přirážky k celním sazbám u některých druhů obilí, mouky a mlýnských výrobků, a jímž se zakazuje chemická úprava mouky
73/1930 Sb.
Zákon o dovozních listech
74/1930 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
75/1930 Sb.
Zákon o úprave príslušnosti vo veciach cejchovných v zemi Slovenskej a v zemí Podkarpatoruskej
76/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u sladového květu a matolín, dále pak u sušených vyloužených řepných řízků, dovážených z ciziny, a u vojtěšky, dovážené z ciziny
77/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u ovocných konserv a kompotů, umělého medu, syrobu, ovocných krémů a lisovaného droždí
 
Částka 36
pdf 552 kB
26. 6. 1930 78/1930 Sb.
Zákon o nabytí místních drah Zaječí - Čejč - Hodonín a Mutěnice - Kyjov státem
79/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje produktivní péče o nezaměstnané
80/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 20. prosince 1929, č. 180 Sb. z. a n., jímž prodlužuje se platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
81/1930 Sb.
Vládní nařízení o zriaďovaní odborných živnostenských spoločenstiev v zemi Slovenskej
82/1930 Sb.
Vyhláška o nabytí mezinárodní účinnosti Úmluvy uzavřené dne 30. listopadu 1923 ve Vídni mezi Rakouskem, Italií, Polskem, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě různých skupin odpočivných požitků, které nebyly upraveny Úmluvou v Římě dne 6. dubna 1922
83/1930 Sb.
Vyhláška o nabytí mezinárodní působnosti Úmluvy uzavřené dne 30. listopadu 1923 ve Vídni mezi Rakouskem, Italií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chorvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních
84/1930 Sb.
Vyhláška o přístupu Estonska, Lotyšska a Jugoslavie k mezinárodní úmluvě o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu dne 17. července 1905
85/1930 Sb.
Zákon , kterým se mění celní sazebník pro československé celní území
 
Částka 37
pdf 540 kB
30. 6. 1930 86/1930 Sb.
Vládní nařízení o sčítání lidu v roce 1930
87/1930 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě neoficinelních léčiv na účet stran úlev požívajících
88/1930 Sb.
Vládní nařízení o učňovském a pomocnickém zaměstnání chovanců "Komenského ústavu v Košicích" a o vydávání příslušných vysvědčení
89/1930 Sb.
Vládní nařízení o úpravě licenčního poplatku ze zboží č. 644 celního sazebníku
90/1930 Sb.
Vládní nařízení o úpravě cla na zboží č. 643 a 644 celního sazebníku
91/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení služební pragmatiky učitelstva národních škol
 
Částka 38
pdf 258 kB
2. 7. 1930 92/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u gumových podpatků a podešví
93/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u osinkocementové břidlice
94/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u sody, mýdla, kosmetických prostředků a zboží voňavkářského
 
Částka 39
pdf 108 kB
4. 7. 1930 95/1930 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky a o zákazu chemické úpravy mouky
 
Částka 40
pdf 1415 kB
9. 7. 1930 96/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
 
Částka 41
pdf 580 kB
11. 7. 1930 97/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon o zatímní ochraně lesů
98/1930 Sb.
Zákon o přiznávání a odnímání práva veřejnosti nemocnicím
99/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., u duchovních církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, jakož i pozůstalých po nich
 
Částka 42
pdf 512 kB
12. 7. 1930 100/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech
 
Částka 43
pdf 791 kB
16. 7. 1930 101/1930 Sb.
Úmluva o pokojném vyřizování veškerých mezinárodních sporů mezi Československem a Norskem
102/1930 Sb.
Ústavní zákon o úpravě státních hranic s Německem, Rakouskem a Maďarskem
 
Částka 44
pdf 71 kB
17. 7. 1930 103/1930 Sb.
Vládní nařízení o pojmu náhradního bytu v § 1, odst. 2., zákona ze dne 28. března 1928, č. 44 Sb. z. a n., o ochraně nájemníků
 
Částka 45
pdf 542 kB
28. 7. 1930 104/1930 Sb.
Smlouva o řízení smírčím, soudním a rozhodčím mezi Československem a Švýcarskem
 
Částka 46
pdf 53 kB
28. 7. 1930 105/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
 
Částka 47
pdf 60 kB
31. 7. 1930 106/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. března 1930, č. 36 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny
 
Částka 48
pdf 66 kB
2. 8. 1930 107/1930 Sb.
Vyhláška o sčítání ovocných stromů a keřů
108/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 49
pdf 56 kB
11. 8. 1930 109/1930 Sb.
Vyhláška , jíž se zavádí celní přirážka k všeobecné celní sazbě na vepřový dobytek s. č. 70 celního sazebníku pro československé celní území
110/1930 Sb.
Vyhláška o uznání československých unitářů za náboženskou společnost v zemi České a Moravskoslezské
111/1930 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Pelhřimově
 
Částka 50
pdf 637 kB
16. 8. 1930 112/1930 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
113/1930 Sb.
Vyhláška o vysvedčeniach verejnej odbornej školy pre ženské povolania v Košiciach
 
Částka 51
pdf 5243 kB
28. 8. 1930 114/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským
 
Částka 52
pdf 38 kB
21. 8. 1930 115/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 53
pdf 168 kB
28. 8. 1930 116/1930 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost doplňkový protokol ze dne 4. srpna 1930 k dodatkové úmluvě k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, podepsané v Římě dne 1. března 1924
117/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n.
118/1930 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních městské odborné školy pre ženská povolaní s německým jazykem vyučovacím v Novém Jičíně
119/1930 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pre ženská povolaní v Děčíně s německým jazykem vyučovacím
 
Částka 54
pdf 41 kB
29. 8. 1930 120/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění stanovy Československého řádu Bílého lva a Československé medaile Bílého lva
 
Částka 55
pdf 39 kB
30. 8. 1930 121/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pověřuje "Společnost pro zpeněžení lihu společnost s r.o. v Praze" dalším hospodařením s lihem pod státní závěrou
 
Částka 56
pdf 34 kB
8. 9. 1930 122/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
 
Částka 57
pdf 207 kB
15. 9. 1930 123/1930 Sb.
Vládní nařízení o vlajce vojenských plavidel Československé republiky
124/1930 Sb.
Nariadenie , ktorým sa v platnosť uvádza všeobecný výpovedný a sťahovací poriadok pre Slovensko
125/1930 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti železničních mezinárodních úmluv bernských z 23. října 1924 ve styku s Tureckem
126/1930 Sb.
Vyhláška o dohodě o některých tarifikačních otázkách mezi Československou republikou a Německem
127/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druby obilí
 
Částka 58
pdf 140 kB
18. 9. 1930 128/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928, o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských (č. 55/1930 Sb. z. a n.)
129/1930 Sb.
Vyhláška určující v dohodě s ministrem financí účinnost vládního nařízení ze dne 29. dubna 1930, č. 53 Sb. z. a n., kterým se mění hranice soudního okresu Brno-město a Brno-okolí
 
Částka 59
pdf 535 kB
1. 10. 1930 130/1930 Sb.
Zákon , kterým se doplňují a mění některá ustanovení o soudním řízení ve věcech občanských a o řízení exekučním Pozn.: ust. čl. III č. 4 ztrácí účinnost dnem 31.12.1935;
131/1930 Sb.
Zákon o úpravě veřejných knih o nemovitostech v zemi Slovenské a Podkarpatoruské, převzatých od cizích soudů (úřadů)
 
Částka 60
pdf 507 kB
3. 10. 1930 132/1930 Sb.
Zákon o železničních knihách a zástavních právech nabytých na drahách
 
Částka 61
pdf 80 kB
6. 10. 1930 133/1930 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n. Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 142/1920 Sb.;
134/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
 
Částka 62
pdf 1062 kB
11. 10. 1930 135/1930 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o úpravě technicko-hospodářských otázek na hraničních tratích Dunaje, Moravy a Dyje
 
Částka 63
pdf 76 kB
15. 10. 1930 136/1930 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních městské odborné školy pro ženská povolání s německým jazykem vyučovacím v Liberci
137/1930 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dohody o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a Egyptem, sjednané výměnou not v Kahýře dne 16. března 1930
138/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 64
pdf 2509 kB
18. 10. 1930 139/1930 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a republikou Rakouskem o úpravě právních poměrů na státní hranici popsané v článku 27, bod 6, mírové smlouvy mezi mocnostmi spojenými a sdruženými a Rakouskem, podepsané v St. Germain en Laye dne 10. září 1919 (Hraniční statut)
 
Částka 65
pdf 111 kB
22. 10. 1930 140/1930 Sb.
Dohoda mezi Československou republikou a královstvím Dánským o rozšíření platnosti doložky o nejvyšších výhodách na Gronsko
 
Částka 66
pdf 1320 kB
27. 10. 1930 141/1930 Sb.
Smlouva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Nizozemskem
142/1930 Sb.
Úmluva o řízení rozhodčím, smírčím a soudním mezi republikou Československou a velkovévodstvím Lucemburským
 
Částka 67
pdf 633 kB
29. 10. 1930 143/1930 Sb.
Zákon o poštovní spořitelně
 
Částka 68
pdf 69 kB
30. 10. 1930 144/1930 Sb.
Zákon o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě
 
Částka 69
pdf 1613 kB
3. 11. 1930 145/1930 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o úpravě pohraničních poměrů na státní hranici, popsané v článku 83 Versailleské smlouvy ze dne 28. června 1919
 
Částka 70
pdf 289 kB
31. 10. 1930 146/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. z. a n., o úřednických kategoriích a úředních titulech
147/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb. z. a n., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
148/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 115 Sb. z. a n., o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů odboru na státních průmyslových školách do stupnic funkčního služného
149/1930 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů nižších orgánů vodních v oboru ministerstva zemědělství
 
Částka 71
pdf 74 kB
7. 11. 1930 150/1930 Sb.
Zákon , jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
151/1930 Sb.
Zákon o úpravě právních a hospodářských poměrů v pohraničních územích
152/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
 
Částka 72
pdf 225 kB
11. 11. 1930 153/1930 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 9. června 1927, č. 88 Sb. z. a n., o poplatkových úlevách při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků, a doplňují jeho ustanovení
154/1930 Sb.
Zákon o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu Pozn.: ust. § 1 odst. 2 a § 2 nabudou účinnosti až dnem 15. 11. 1930;
155/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje tárový sazebník
156/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 73
pdf 788 kB
13. 11. 1930 157/1930 Sb.
Pakt o přátelství, řízení smírčím, rozhodčím a soudním mezi republikou Československou a republikou Řeckou
 
Částka 74
pdf 696 kB
14. 11. 1930 158/1930 Sb.
Vyhláška o dojednání úmluv pro podniky podpořené ze státního melioračního fondu
 
Částka 75
pdf 358 kB
15. 11. 1930 159/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb. z. a n., o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely
160/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují podmínky pro zproštění lihu od daně z lihu
161/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se odkládá všeobecné sestavení nových seznamů vnucených správců
162/1930 Sb.
Vládní nařízení o zkouškách učitelské způsobilosti pro nižší a vyšší ovocnické, vinařské a zahradnické školy
 
Částka 76
pdf 388 kB
15. 11. 1930 163/1930 Sb.
Vládní nařízení o převzetí zaměstnanců samosprávných korporací do státní služby a o jejich zařazení
 
Částka 77
pdf 377 kB
19. 11. 1930 164/1930 Sb.
Vládní nařízení o povinném semílání domácí pšenice a žita a uvádění pšeničné a žitné mouky do oběhu Pozn.: ust. § 3, § 4 odst. 1 až 5 a § 6 nabudou účinnosti až 26.11.1930;
 
Částka 78
pdf 1130 kB
22. 11. 1930 165/1930 Sb.
Úmluva o otroctví
 
Částka 79
pdf 125 kB
29. 11. 1930 166/1930 Sb.
Zákon Novely zákonů týkající se bytové péče
 
Částka 80
pdf 1619 kB
29. 11. 1930 167/1930 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
168/1930 Sb.
Zákon o dani z piva
169/1930 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodářství územní samosprávy Pozn.: ust. § 10 odst. 1, 3 a 4 a § 27 nabývají účinnosti už 1.12.1930;
170/1930 Sb.
Vyhláška o znění zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
 
Částka 81
pdf 530 kB
5. 12. 1930 171/1930 Sb.
Smlouva přátelská a obchodní mezi republikou Československou a republikou Čínskou
172/1930 Sb.
Vyhláška , jíž se uvádí ve známost rozsah vzájemnosti s Maďarskem při exekuci soudních rozhodnutí podle článků 18 a 19 mezinárodní úmluvy o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu dne 17. července 1905
173/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se připouští nový typ počitadel u kontrolních měřidel lihových soustavy Zehrovy
 
Částka 82
pdf 73 kB
6. 12. 1930 174/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážka k celní sazbě na vepřový dobytek
175/1930 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy hostinské a hotelové v Mariánských Lázních
 
Částka 83
pdf 155 kB
13. 12. 1930 176/1930 Sb.
Vládní nařízení o osvobození od hlášení ke statistice zahraničního obchodu
177/1930 Sb.
Vyhláška o pozbytí platnosti obchodní smlouvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským
 
Částka 84
pdf 125 kB
16. 12. 1930 178/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na vepřový dobytek
179/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
180/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1931 stanoví výše zdravotní přirážky
181/1930 Sb.
Vyhláška o omamných prostředcích, na něž se vztahují zákony o provádění Mezinárodních opiových konvencí
 
Částka 85
pdf 57 kB
17. 12. 1930 182/1930 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poštovních poplatků za poštovní balíky
183/1930 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
 
Částka 86
pdf 1311 kB
20. 12. 1930 184/1930 Sb.
Vládní nařízení o poplatkovém ekvivalentu na desítiletí 1931 - 1940
185/1930 Sb.
Vládní nařízení o školním příspěvku k poplatkovému ekvivalentu na léta 1931 až 1940 v zemi České
186/1930 Sb.
Vládní nařízení o školním příspěvku k poplatkovému ekvivalentu na léta 1931 až 1940 v obvodě platnosti zákona ze dne 27. června 1899, č. 68 z.z. pro Moravu
 
Částka 87
pdf 5439 kB
30. 12. 1930 187/1930 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet pro rok 1931
 
Částka 88
pdf 4744 kB
30. 12. 1930 188/1930 Sb.
Zákon , kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost
189/1930 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 19. prosince 1930, č. 188 Sb. z. a n., kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost
 
Částka 89
pdf 460 kB
30. 12. 1930 190/1930 Sb.
Zákon o mimořádném úvěru 150,000.000 Kč na zmírňování následků hospodářské krise
191/1930 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
192/1930 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
193/1930 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
194/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n.
195/1930 Sb.
Vládní nařízení o zřízeneckých čekatelích u sborů stráže bezpečnosti
196/1930 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů zaměstnanců Státního nakladatelství Pozn.: ust. §§ 2 a 4 nabývají účinnosti dnem 7.7.1926;
197/1930 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní, celní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a císařstvím Perským ze dne 30. dubna 1929
198/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u ušlechtilých pálenek a výrobků z nich
199/1930 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Košicích, městské odborné školy pro ženská povolání s německým vyučovacím jazykem vyučovacím v Novém Jičíně a veřejné odborné školy pro ženská povolání s německým jazykem vyučovacím v Děčíně
200/1930 Sb.
Vyhláška o zahájení působnosti policejního ředitelství v Praze v území bývalých obcí Vysočany, Prosek a Hloubětín
201/1930 Sb.
Nařízení o hájení zvěře ve správním území moravskoslezském
 
Částka 90
pdf 2170 kB
31. 12. 1930 202/1930 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí předpisy o organisaci finanční stráže a upravují její služební a některé platební poměry Pozn.: Od 29.1.1941 do 31.10.1945 předpis zrušen.
 
Částka 91
pdf 60 kB
31. 12. 1930 203/1930 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
204/1930 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na území Skotska
 
Částka 92
pdf 483 kB
31. 12. 1930 205/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u sladkovodních a mořských ryb a výrobků z nich
206/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u hutních a některých jiných výrobků ze železa
207/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kameninového zboží, hliněných dlaždic, fasádek nepolévaných a polévaných a polévaných obkladaček
208/1930 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u strojených hnojiv