Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1932

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 286 kB
1. 1. 1932 1/1932 Sb.
Zákon , jímž se mění daň ze zapalovadel
2/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 18. prosince 1931, č. 1 Sb. z. a n. z r. 1932, jímž se mění daň ze zapalovadel
3/1932 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšších cenách zápalek
4/1932 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u zápalek
 
Částka 2
pdf 73 kB
5. 1. 1932 5/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 3
pdf 304 kB
9. 1. 1932 6/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
 
Částka 4
pdf 193 kB
20. 1. 1932 7/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí ustanovení § 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
8/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se jednak provádí § 3 vládního nařízení (VII.) ze dne 18. ledna 1932, č. 7 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14.12.1923, č. 7 Sb. z. a n., o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, jednak uveřejňuje opatření Národní banky Československé o podávání žádostí o povolení přídělu platidel a o vydání osvědčení podle §§ 1 a 3 uvedeného vládního nařízení
9/1932 Sb.
Vládní nařízení o změně jednotného celního závěrového řádu pro labské lodi
10/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje visová povinnost ve styku se Spojenými Státy Americkými
 
Částka 5
pdf 2150 kB
1. 2. 1932 11/1932 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Litevskou o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních
12/1932 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Litevskou o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
13/1932 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Italským o vzájemném vydání dokladů, listin a spisů týkajících se příslušníků bývalého vojska rakousko-uherského, kteří se stali občany jednoho nebo druhého státu v důsledku ustanovení mírových smluv St. Germainské a Trianonské nebo jiným způsobem po vzniku evropské války (1914-1918)
14/1932 Sb.
Zákon , kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrním operacím až do výše 1,000,000.000 Kč
 
Částka 6
pdf 1948 kB
5. 2. 1932 15/1932 Sb.
Úmluva o potírání penězokazectví
 
Částka 7
pdf 209 kB
5. 2. 1932 20/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
16/1932 Sb.
Vládní nařízení o složení a prodeji francovky v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
17/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění a doplňuje § 12 vládního nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 215 Sb. z. a n., kterým se provádí puncovní zákon (p. z.) a stanoví počátek jeho účinnosti
18/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na kysličník hlinitý saz. pol. 597e) celního sazebníku k výrobě umělého korundu
19/1932 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1931
 
Částka 8
pdf 68 kB
4. 2. 1932 21/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o podávání žádostí o povolení přídělu platidel a o vydávání osvědčení podle §§ 1 a 3 vládního nařízení ze dne 18. ledna 1932, č. 7 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 2 č. 2 a 3, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
22/1932 Sb.
Vyhláška o statistice péče o chudé a péče o mládež ochrany potřebnou
 
Částka 9
pdf 128 kB
16. 2. 1932 23/1932 Sb.
Zákon o překládání vojenských soudců, kteří dosáhli určitého věku nebo nejsou schopni plniti úřední a služební povinnosti, do výslužby a o zprošťování jich od vykonávání služby pro trestní řízení
24/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 18. ledna 1932, č. 7 Sb. z. a n., kterým se provádějí ustanovení § 2, č. 2 a 3, zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny
 
Částka 10
pdf 287 kB
23. 2. 1932 25/1932 Sb.
Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Praze VII
26/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
27/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k saz. čís. 30 a 124 celního sazebníku
28/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se blíže vymezuje rozsah některých území, na která byla podle vyhlášky ministrů zahraničních věcí a spravedlnosti z 10. května 1927, č. 60 Sb. z. a n., rozšířena působnost úmluvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska z 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských
29/1932 Sb.
Vyhláška o zvláštním podrobném šetření o pivovarech, lihovarech a cukrovarech, o zjišťovanání letního stavu vepřového bravu, o soupisu dovozu mléka do měst s potravní čarou a o publikaci dat statistiky průmyslu pivovarského
30/1932 Sb.
Vyhláška o statistice ulovené zvěře
31/1932 Sb.
Vyhláška o statistice kolektivních smluv
 
Částka 11
pdf 63 kB
27. 2. 1932 32/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za zboží dovážené z Německa a převodu platů do Německa
 
Částka 12
pdf 1324 kB
5. 3. 1932 33/1932 Sb.
Úmluva mezi Švýcarskem a státy súčastněnými o usídlení Fondu B v Basileji
34/1932 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a Dánskem o vzájemném vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
35/1932 Sb.
Úmluva mezi vládou Československou a vládou Italskou o definitivní úpravě Musea italských vlastenců na Špilberku
 
Částka 13
pdf 76 kB
5. 3. 1932 36/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 14
pdf 1926 kB
9. 3. 1932 38/1932 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
39/1932 Sb.
Vládní nařízení o užívání titulu odborného lékaře
37/1932 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
40/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají některá ustanovení o spolupůsobnosti orgánů veřejné péče o soudní chráněnce a dobrovolné péče o mládež s poručenskými (opatrovnickými) soudy v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
 
Částka 15
pdf 171 kB
10. 3. 1932 41/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé podle § 13, odst. 1. a 2., a § 21, odst. 1. až 3., vládního nařízení ze dne 29. února 1921, č. 46 Sb. z. a n., obnoveného vládním nařízením ze dne 2. října 1931, č. 152 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 16
pdf 292 kB
23. 3. 1932 42/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu pro rok 1932
 
Částka 17
pdf 69 kB
5. 4. 1932 43/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
44/1932 Sb.
Vyhláška o počátku činnosti pracovních soudů a oddělení okresních soudů pro pracovní spory
 
Částka 18
pdf 554 kB
11. 4. 1932 45/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná dne 23. března 1932 v Paříži
 
Částka 19
pdf 1595 kB
16. 4. 1932 46/1932 Sb.
Úmluva o mezinárodních výstavách
47/1932 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou
 
Částka 20
pdf 58 kB
16. 4. 1932 48/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za dovážené zboží, jakož i o platech z jiných důvodů do států, ve kterých jakýmikoliv opatřeními jest obmezován převod platů do Československa za vyvážené zboží nebo běžných platů z jiných důvodů
 
Částka 21
pdf 739 kB
25. 4. 1932 49/1932 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku se Španělskem
50/1932 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích Úmluvy o cejchování vnitrozemských lodí, sjednané v Paříži dne 27. listopadu 1925
51/1932 Sb.
Vládní nařízení o cejchování vnitrozemských lodí
52/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se poskytují úlevy ve vykonávání branné povinnosti státním příslušníkům československým trvale usedlým v mimoevropských zemích
53/1932 Sb.
Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Varů, pro niž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř.z.
 
Částka 22
pdf 3699 kB
30. 4. 1932 54/1932 Sb.
Zákon , kterým jednak doplňují se a mění zákony: ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů, jednak upravují se některé poměry peněžních podniků a akciových společností
55/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se podle čl. XLVII., odst. 2., zákona ze dne 21. dubna 1932, č. 54 Sb. z. a n., vyhlašuje úplné znění §§ 1 až 31 zákona ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a §§ 1 až 36 zákona ze dne 10. října 1924, č. 239 Sb. z. a n., o vkladních knížkách (listech), akciových bankách a o revisi bankovních ústavů
 
Částka 23
pdf 245 kB
30. 4. 1932 56/1932 Sb.
Zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti Pozn.: ust. § 6, pokud se jím mění § 1 zák. č. 268/1923 Sb., nabývá účinnosti až 1.6.1932;
57/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o snížení dosud volné hranice pro vývoz hodnot do ciziny se 3000 Kč na 1000 Kč měsíčně
 
Částka 24
pdf 236 kB
3. 5. 1932 58/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jejich účinnosti
59/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n.
60/1932 Sb.
Vyhláška o tom, na kterou paušalovanou daň z obratu, příp. paušalovanou daň přepychovou se nevztahuje ustanovení § 1, odst. 1, zákona ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti
61/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 11. listopadu 1927, č. 162 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u cukrovkového semene, litých trub a vidlí
62/1932 Sb.
Zákon , jímž se mění čl. XVI, odst. 1., písm. b), uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
63/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 25
pdf 2961 kB
21. 5. 1932 64/1932 Sb.
Úmluva o mezinárodním režimu námořních přístavů, podepsaná v Ženevě dne 9. prosince 1923
65/1932 Sb.
Úmluva mezi republikou Českosloveskou a královstvím Nizozemským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 26
pdf 123 kB
21. 5. 1932 66/1932 Sb.
Zákon o délce presenční služby a o některých změnách branného zákona a zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 53 Sb. z. a n.
67/1932 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro normálně rozchodové elektrické dráhy drobné v Plzni v prodloužení dráhy "Nepomucká třída - Skvrňany" v Nepomucké třídě a ve Skvrňanech
 
Částka 27
pdf 929 kB
1. 6. 1932 68/1932 Sb.
Zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru
69/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody okresních soudů ve Zbiroze, Rokycanech, Maršově IV. a Žacléři
70/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví pevné sazby daně z obratu při dovozu
71/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví předměty, jichž dovoz není podroben dani z obratu
72/1932 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, č. 139 Sb. z. a n., o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákona ze dne 22. března 1929, č. 46 Sb. z. a n.
 
Částka 28
pdf 623 kB
6. 6. 1932 73/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje druhý odstavec § 49 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon
74/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
75/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění celní sazebník
76/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na kadmiovou žluť (sirník kademnatý) čís. 626 celního sazebníku
77/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k saz. č. 37 a 62 celního sazebníku
78/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k saz. č. 298 celního sazebníku
79/1932 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u obilí a některých luštěnin, dovážených z ciziny, dále pak u mouky, mlýnských výrobků a otrub
 
Částka 29
pdf 286 kB
9. 6. 1932 80/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterou se zřizuje soudní dražebna v Plzni
81/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. července 1923, č. 138 Sb. z. a n., co do ustanovení o označení "Ředitelství státních drah Praha-Sever" a co do úpravy jeho služebního obvodu
82/1932 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních veřejné odborné školy pro ženská povolání v Rakovníku
 
Částka 30
pdf 536 kB
10. 6. 1932 83/1932 Sb.
Zákon o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření délesloužících
84/1932 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u terpentýnového a borového (loučového) oleje a jejich náhražek
 
Částka 31
pdf 1070 kB
16. 6. 1932 85/1932 Sb.
Zákon o povinném mísení lihu s pohonnými látkami
86/1932 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem
87/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení prováděcího nařízení k zákonu o požitcích válečných poškozenců
88/1932 Sb.
Vyhláška o stíhání úvěrové lichvy v zemi Slovenské
89/1932 Sb.
Vyhláška o uvedení ve skutek změny v označení "Ředitelství státních drah Praha-Sever"
 
Částka 32
pdf 374 kB
21. 6. 1932 90/1932 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek stokorunových z 10. ledna 1931
91/1932 Sb.
Vyhláška o uspokojení československých a rakouských poručenců a opatrovanců ze zvláštní podstaty zřízené podle čl. 44 úmluvy mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z. a n.)
92/1932 Sb.
Vyhláška o vyšetření podílu československého věřitele podle § 1 vládního nařízení ze dne 24. září 1926, č. 181 Sb. z. a n., kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko- uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z. a n.)
93/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení dohody sjednané mezi vládou království Jugoslavie a mezi vládou republiky Československé o úpravě platů z dovozu a vývozu zboží, jakož i z jiných závazků mezi oběma státy
 
Částka 33
pdf 292 kB
27. 6. 1932 94/1932 Sb.
Zákon o nové soustavě drobných peněz
95/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zastavuje vedení vojenské evidence u okresních úřadů
96/1932 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou Orthopedického léčebného ústavu "Krüppelheim" (dílen mechanické, bandážní, truhlářské, košíkářské, kartáčnické, obuvnické, krejčovské a řezbářské) v Liberci
97/1932 Sb.
Vládní nařízení o přerušení některých sporů šluknovské spořitelny
98/1932 Sb.
Vyhláška o vysvědčeniach súkromnej odbornej školy pre ženské povolania kongregácie Dcier Božského Vykupiteľa a vyučovacím jazykom maďarským pri Flengerovom ústave v Nových Zámkoch
 
Částka 34
pdf 497 kB
30. 6. 1932 103/1932 Sb.
Vyhláška o tom, že se signaturní služba hospodářského úřadu finančního ředitelství v Opavě převádí na zemskou finanční pokladnu v Opavě
99/1932 Sb.
Zákon o odškodnění nemocí z povolání
100/1932 Sb.
Zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních smluv o sociálním pojištění
101/1932 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské za rok 1931
102/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na kokosovou přízi na vázání chmele a doplňují vysvětlivky k čís. 206 celního sazebníku
 
Částka 35
pdf 94 kB
30. 6. 1932 104/1932 Sb.
Zákon , kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče
105/1932 Sb.
Zákon o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
 
Částka 36
pdf 579 kB
4. 7. 1932 106/1932 Sb.
Zákon o knihovním provedení přídělů a směn ze zabrané půdy v obvodech, v kterých se provádí řízení scelovací
107/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některé předpisy o jízdě motorovými vozidly
108/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
109/1932 Sb.
Vyhláška o okolnostech, kdy může měřický úředník pozemkového katastru vykonati měření na žádost a náklad stran, a o sazbách za taková měření
 
Částka 37
pdf 133 kB
12. 7. 1932 110/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost II. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. června 1932
 
Částka 38
pdf 605 kB
13. 7. 1932 111/1932 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování měřidel na tekutiny
112/1932 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích Mezinárodní úmluvy o zjednodušení celních formalit a Protokolu k ní, sjednaných v Ženevě dne 3. listopadu 1923, a o dalších přístupech k nim
113/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení za zboží dovážené z Rumunska a o převodech platů do Rumunska
 
Částka 39
pdf 341 kB
20. 7. 1932 114/1932 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 258 Sb. z. a n., jímž se doplňuje zákon ze dne 22. července 1919, č. 438 Sb. z. a n., o státní podpoře při zahájení soustavné elektrisace
115/1932 Sb.
Zákon , jímž se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
116/1932 Sb.
Zákon o exekuci na podpory v nezaměstnanosti
117/1932 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování zkoušečů obilí
118/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje § 12, odst. 2., a mění § 17, odst. 1., vládního nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46 Sb. z. a n., obnoveného vládním nařízením ze dne 2. října 1931, č. 152 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 40
pdf 183 kB
23. 7. 1932 119/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úprava k pozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednaná dne 4. července 1932
120/1932 Sb.
Zákon Novela zák. o přechodné přirážce k dani důchodové
 
Částka 41
pdf 217 kB
26. 7. 1932 121/1932 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
122/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu pohledávek československých věřitelů, vázaných v Chile, Polsku a Rumunsku
 
Částka 42
pdf 437 kB
27. 7. 1932 123/1932 Sb.
Zákon o spotřební dani z droždí
124/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 15. července 1932, č. 123 Sb. z. a n., o spotřební dani z droždí
 
Částka 43
pdf 328 kB
3. 8. 1932 125/1932 Sb.
Vládní nařízení o zřízení komise pro zhospodárnění veřejné správy
126/1932 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské za rok 1931
 
Částka 44
pdf 1292 kB
5. 8. 1932 127/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 7. června 1932, č. 85 Sb. z. a n., o povinném mísení lihu s pohonnými látkami
128/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 7. června 1932, č. 86 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o dani z lihu a upravuje hospodaření s lihem
129/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění prodejní ceny lihu zdaněného spotřební daní
130/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
131/1932 Sb.
Vládní nařízení o služebním stejnokroji státních úředníků služby celní
 
Částka 45
pdf 129 kB
6. 8. 1932 132/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
133/1932 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového protokolu k obchodní smlouvě uzavřené dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem, podepsaného v Ženevě dne 3. září 1931
 
Částka 46
pdf 430 kB
11. 8. 1932 134/1932 Sb.
Vyhláška o výpovědi československo-řecké prozatímní obchodní dohody ze dne 8. dubna 1925
135/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Řeckou ze dne 30. července 1932
136/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení dohody sjednané mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Řecké o vyrovnávání vzájemných pohledávek vyplývajících z výměny zboží, jakož i dohody sjednané mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Řecké, týkající se likvidace starých dluhů
137/1932 Sb.
Vyhláška o přístupu Polska k Úmluvě uzavřené ve Vídni dne 30. listopadu 1923 mezi Rakouskem, Itálií, Rumunskem, královstvím Srbů, Chrvatů a Slovinců a Československem o úpravě pensí zemských, obecních a okresních
 
Částka 47
pdf 845 kB
16. 8. 1932 138/1932 Sb.
Konsulární úmluva mezi Československem a Francií
139/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužují zákony týkající se bytové péče
140/1932 Sb.
Vládní nařízení o odborném dozoru na zachovávání předpisů II. hlavy zákona o ochraně výroby rostlinné
 
Částka 48
pdf 88 kB
16. 8. 1932 141/1932 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Nizozemskem
142/1932 Sb.
Vyhláška o omamných prostředcích, na něž se vztahují zákony o provádění mezinárodních opiových konvencí
143/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. března 1930, č. 36 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, pocházejícího z dovozu, ve znění vyhlášky ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 24. června 1930, č. 106 Sb. z. a n., a vyhlášky ministra financí ze dne 21. prosince 1931, č. 219 Sb. z. a n.
 
Částka 49
pdf 176 kB
19. 8. 1932 144/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu a nabídce cizozemských platidel a pohledávek v cizí měně
 
Částka 50
pdf 78 kB
26. 8. 1932 145/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění celní sazebník
 
Částka 51
pdf 110 kB
30. 8. 1932 146/1932 Sb.
Vyhláška o dalších přístupech k Úpravě madridské ze dne 14. dubna 1891, týkající se potlačení nesprávného označení původu na zboží, revidované ve Washingtoně dne 2. června 1911 a uveřejněné ve Sb. z. a n. pod čís. 419/ z r. 1921
147/1932 Sb.
Vyhláška o složení dalších ratifikačních a přístupních instrumentů k Úpravě, týkající se zachování neb obnovy práv ze živnostenského vlastnictví poškozených světovou válkou, uzavřené v Bernu dne 30. června 1920 a uveřejněné ve Sb. z. a n. pod číslem 340 z r. 1921
148/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se mění nejvyšší prodejní ceny lihu určeného k výrobě octa a nezdaněného lihu denaturovaného
 
Částka 52
pdf 153 kB
1. 9. 1932 149/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o prodloužení platnosti dodatkové úmluvy ze dne 12. listopadu 1931 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 27. srpna 1932
 
Částka 53
pdf 40 kB
5. 9. 1932 150/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 54
pdf 50 kB
10. 9. 1932 151/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodech platů do Rumunska
 
Částka 55
pdf 1233 kB
20. 9. 1932 152/1932 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou, republikou Polskou a královstvím Rumunským o svobodě železničního průvozu z Rumunska do Rumunska přes území československé a polské na železničních tratích mezi stanicemi Grigore Ghica Voda - Šniatyn Zalucze - Woronienka - Jasiňa a Valea Visaului
 
Částka 56
pdf 51 kB
24. 9. 1932 153/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodech platů do Bulharska
 
Částka 57
pdf 265 kB
30. 9. 1932 154/1932 Sb.
Dodatkový akt k Mezinárodní úmluvě sjednané v Bernu dne 23. října 1924 o přepravě zboží po železnicích (M. U. Z.)
 
Částka 58
pdf 40 kB
5. 10. 1932 155/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 59
pdf 294 kB
13. 10. 1932 156/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů investiční, zemí Podkarpatskou zaručené 6%ní půjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě z roku 1932, penízem 30,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
157/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
158/1932 Sb.
Vládní nařízení o překládání do náhradní zálohy po zařadění a o přezkoušení podle § 11, odst. 2., branného zákona
 
Částka 60
pdf 1186 kB
14. 10. 1932 159/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 6. října 1932
 
Částka 61
pdf 1803 kB
31. 10. 1932 160/1932 Sb.
Smlouva o Špicberkách
161/1932 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Švédským o vydávání zločinců a o právní pomoci ve věcech trestních
162/1932 Sb.
Vládní nařízení o částečné změně vládního nařízení ze dne 12. března 1927, č. 25 Sb. z. a n., kterým se určuje, při kterých příležitostech jsou soudci povinni nositi úřední oděv a jímž se vydávají bližší předpisy o jeho úpravě
163/1932 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních české a německé odborné školy pro ženská povolání v Trutnově
164/1932 Sb.
Zákon Novely zákonů týkajících se bytové péče
 
Částka 62
pdf 69 kB
5. 11. 1932 165/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
166/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ze dne 19. ledna 1928, č. 22 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců, a protokolu ze dne 4. června 1926, jímž byl doplněn článek 12 uvedené smlouvy
 
Částka 63
pdf 523 kB
14. 11. 1932 167/1932 Sb.
Úmluva o řízení soudním, rozhodčím a smírčím mezi Československem a Tureckem
168/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost III. dodatkový protokol k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaný dne 27. října 1932
 
Částka 64
pdf 308 kB
26. 11. 1932 169/1932 Sb.
Vládní nařízení o pamětních knihách obecních
170/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje sazba odměn za zastupování advokáty v řízení před pracovními soudy a v řízení opravném
171/1932 Sb.
Vládní nařízení o dávce za jmenování správcem konkursní podstaty (vyrovnacím správcem)
172/1932 Sb.
Vyhláška , jíž se uvádí ve známost rozsah vzájemnosti s říší Německou při bezplatném prohlašování vykonatelnosti soudních rozhodnutí podle čl. 18 a 19 mezinárodní úmluvy o civilním řízení soudním, sjednané v Haagu dne 17. července 1905
 
Částka 65
pdf 44 kB
30. 11. 1932 173/1932 Sb.
Zákon , ktorým sa rozširuje pôsobnosť zákona o závodných a revírnych radách pri baníctve na územie Podkarpatskej Rusi
174/1932 Sb.
Zákon o zastavení účinnosti zákona o vánočním příspěvku státním zaměstnancům a učitelům v činné službě
 
Částka 66
pdf 515 kB
3. 12. 1932 175/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti
 
Částka 67
pdf 98 kB
6. 12. 1932 176/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů investiční, zemí Slovenskou zaručené 6%ní zápůjčky, kterou za solidárního ručení roku 1932 penízem 45,000.000,- Kčs sjednaly Středoslovenské elektrárny, akciová společnost v Bánské Bystrici, Spojené elektrárny severozápadního Slovenska, akciová společnost v Žilině, a Východoslovenské elektrárny, akciová společnost v Košicích, k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
177/1932 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a republikou Spojených Států Brazilských, sjednané výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931
178/1932 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese ke stavbě a provozu úzkorozchodné elektrické drobné dráhy v pokračování již provozované elektrické drobné z Teplic do Dubí ke stanici Teplice-Zámecká zahrada místní dráhy Teplice (Řetenice) - Liberec
 
Částka 68
pdf 116 kB
12. 12. 1932 179/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje další opatření Národní banky Československé o převodech platů do Rumunska
180/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje další opatření Národní banky Československé o převodech platů do Bulharska
 
Částka 69
pdf 28 kB
14. 12. 1932 181/1932 Sb.
Zákon , kterým se obnovuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba
 
Částka 70
pdf 4701 kB
20. 12. 1932 182/1932 Sb.
Úmluva o mezinárodní pomocné unii
183/1932 Sb.
Dohoda s Československem uzavřená v Haagu
184/1932 Sb.
Dohoda s Rakouskem uzavřená v Haagu
185/1932 Sb.
Dohoda s Bulharskem uzavřená v Haagu
186/1932 Sb.
Ujednání mezi mocnostmi věřitelskými uzavřené v Haagu
187/1932 Sb.
Mezinárodní úmluva o zřízení Mezinárodního úřadu chemického v Paříži
 
Částka 71
pdf 67 kB
20. 12. 1932 188/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 22. července 1932, č. 125 Sb. z. a n., o zřízení komise pro zhospodárnění veřejné správy
189/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1933 stanoví výše zdravotní přirážky
 
Částka 72
pdf 3190 kB
29. 12. 1932 190/1932 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
191/1932 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 73
pdf 1129 kB
29. 12. 1932 192/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění §§ 15 a 26 vládního nařízení ze dne 12. května 1922, č. 142 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly
193/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru
194/1932 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
195/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje opětně platnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
196/1932 Sb.
Úmluva o odškodnění nemocí z povolání
 
Částka 74
pdf 5807 kB
31. 12. 1932 197/1932 Sb.
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství od 1. ledna do 28. února 1933
 
Částka 75
pdf 1507 kB
30. 12. 1932 198/1932 Sb.
Zákon o dopravě motorovými vozidly
199/1932 Sb.
Zákon , kterým se pozměňuje zákon ze dne 28. dubna 1932, č. 56 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, o změně zákona o těchto daních a prodloužení jeho účinnosti
200/1932 Sb.
Vyhláška o stažení padesátikorunových státovek (tvaru II.) s datem 12. července 1922
201/1932 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na vepřový dobytek
202/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví předměty, jichž dovoz jest podroben snížené dani z obratu
203/1932 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda mezi republikou Československou a Rakouskou republikou o snížení cla u některých druhů zboží
 
Částka 76
pdf 978 kB
31. 12. 1932 204/1932 Sb.
Zákon o úsporných opatřeních personálních Pozn.: ust. §§ 1 až 9 kromě § 6 odst. 4 pozbývají účinnosti dnem 31.12.1934;
205/1932 Sb.
Zákon o zřízení parlamentní úsporné a kontrolní komise
206/1932 Sb.
Zákon o báňských dávkách z kutišť a z měr
207/1932 Sb.
Zákon o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru podniků
208/1932 Sb.
Zákon o prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
209/1932 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta k označení elektrických podniků, jež mají býti přeměněny na podniky všeužitečné
210/1932 Sb.
Zákon , ktorým sa predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930 - 1932
211/1932 Sb.
Zákon , kterým se zmocňuje vláda republiky Československé, aby převzala státní záruku za zápůjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě
212/1932 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění celní sazebník