Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1933

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 995 kB
5. 1. 1933 1/1933 Sb.
Zákon o změně a doplnění některých předpisů o řízení exekučním a o trestním stíhání pletich při dražbách
11/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u fotografických přístrojů a potřeb
12/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 4. prosince 1925, č. 248 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u piva
13/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 23. prosince 1931, č. 222 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u některých předmětů k upevňování kolejnic, dále u šroubů a podobných předmětů
2/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
3/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u rybí, masové a krevní moučky
4/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u vajec, dovážených z ciziny
5/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u klihu a vyziny
6/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem obchodu ze dne 25. listopadu 1925, č. 247 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u jatečného dobytka a masa, ve znění vyhlášky ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. března 1930, č. 39 Sb. z. a n.
7/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u cementu, taženého železného a ocelového drátu, ostnatého železného drátu, drátěných hřebíků a podkováků, nábytkových per, osinkových výrobků a ucpávek všeho druhu
8/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 15. prosince 1930, č. 206 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u hutních a některých jiných výrobků ze železa
9/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje nařízení ministra financí ze dne 26. ledna 1922, č. 5.319/22, vydané v dohodě s ministrem obchodu o vyměřování daně z obratu při domácké industrii vlasových sítěk
10/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u lihu a některých lihových tekutin
 
Částka 2
pdf 142 kB
7. 1. 1933 14/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministerstva financí ze dne 18. května 1929, č. 75 Sb. z. a n., o sazbě poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového katastru, a zrušuje vyhláška ministerstva financí ze dne 17. dubna 1931, č. 63 Sb. z. a n., o sazbě poplatků za opisy, výpisy, otisky nebo snímky s operátu pozemkového katastru
 
Částka 3
pdf 111 kB
18. 1. 1933 15/1933 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví poplatek za patentové přihlášky a zvyšují roční poplatky patentové a poplatky za patenty přídavkové
16/1933 Sb.
Vyhláška o zrušení policejního ředitelství v Chustu
17/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o placení některého zboží dováženého z Maďarska do Československa
 
Částka 4
pdf 105 kB
4. 2. 1933 18/1933 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1932
19/1933 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou odborné školy mistrovské pro řezníky, velkořezníky a uzenáře s právem veřejnosti v Praze
20/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro země Slovenskou a Podkarpatoruskou stanoví nejnižší přípustné podání v exekucích na movité věci
21/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
 
Částka 5
pdf 4212 kB
5. 2. 1933 22/1933 Sb.
Úmluva na ochranu živnostenského vlastnictví, revidovaná v Bruselu dne 4. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 Pozn.: aktuální znění Úmluvy viz vyhl. č. 64/1975 Sb.;
23/1933 Sb.
Dohoda Madridská o potlačování falešných údajů o původu zboží, revidovaná ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 Pozn.: aktuální text dohody viz vyhlášky č. 64/1963 Sb. a č. 68/1975 Sb.;
24/1933 Sb.
Dohoda Madridská o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, revidovaná v Bruselu dne 14. dubna 1891, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925 Pozn.: aktuální text dohody viz vyhl. č. 65/1975 Sb.;
25/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje prováděcí předpis k madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek, revidované v Bruselu dne 14. prosince 1900, ve Washingtoně dne 2. června 1911 a v Haagu dne 6. listopadu 1925
26/1933 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně vynálezů
27/1933 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o ochraně známek
28/1933 Sb.
Zákon , kterým se mění a zrušují některé předpisy o ochraně vzorků a modelů
29/1933 Sb.
Vládní nařízení o dokladech, kterých jest třeba k průkazu prioritního práva při přihláškách patentů
30/1933 Sb.
Vládní nařízení o dokladech, kterých jest třeba k průkazu prioritního práva při přihláškách známek
31/1933 Sb.
Vládní nařízení o dokladech, kterých jest třeba k průkazu prioritního práva při přihláškách vzorků a modelů
32/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává řád o mezinárodním zápisu ochranných známek
 
Částka 6
pdf 435 kB
17. 2. 1933 33/1933 Sb.
Vládní nařízení o pensijním pojištění zaměstnanců soukromých drah
34/1933 Sb.
Vyhláška , jíž se uveřejňuje znění smlouvy mezi československým státem a soukromými účastníky v Československé plavební akciové společnosti Oderské, uzavřené dne 19. prosince 1932, kterou se pozměňují články 4. a 8. smlouvy o založení a provozování československého plavebního podniku na Odře, tvořící přílohu zákona ze 7. března 1924, č. 64 Sb. z. a n.
 
Částka 7
pdf 34 kB
17. 2. 1933 35/1933 Sb.
Zákon o zřízení pomníků Dr. Aloisu Rašínovi a Dr. Milánu Rostislavu Štefánikovi
 
Částka 8
pdf 1260 kB
20. 2. 1933 36/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o dopravě motorovými vozidly
 
Částka 9
pdf 5775 kB
28. 2. 1933 37/1933 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1933
 
Částka 10
pdf 584 kB
28. 2. 1933 38/1933 Sb.
Zákon o dani z elektrických zdrojů záření
39/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o dani z elektrických zdrojů záření
 
Částka 11
pdf 562 kB
4. 3. 1933 40/1933 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro úzkorozchodnou drobnou dráhu z Liberce do Růžodolu I k Ostašovské silnici
41/1933 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové dohody k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednané dne 25. listopadu 1931 v Paříži
42/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví celní přirážky k celním sazbám na některé druhy obilí, na mouku a mlýnské výrobky
43/1933 Sb.
Úmluva mezi Rakouskem, Polskem a Československem o "Dětské spořitelně zřízenců a stálých dělníků Severní dráhy"
 
Částka 12
pdf 433 kB
7. 3. 1933 44/1933 Sb.
Zákon , kterým se vydávají zvláštní předpisy o soutěži ve věcech peněžnictví a o úpravě úrokové úrovně
45/1933 Sb.
Zákon , jímž se určuje pro další léta výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí poskytnuty býti podle II. hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu
 
Částka 13
pdf 79 kB
8. 3. 1933 46/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodech platů do Německa
 
Částka 14
pdf 624 kB
24. 3. 1933 47/1933 Sb.
Zákon o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných
48/1933 Sb.
Zákon o půjčce práce
49/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1933
50/1933 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb. z. a n., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Českoslovensé pošty
51/1933 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti v Lovosicích
 
Částka 15
pdf 726 kB
25. 3. 1933 52/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví podrobnější předpisy o Ústředním smírčím orgánu a Poradním sboru ve věcech peněžnictví
 
Částka 16
pdf 59 kB
30. 3. 1933 53/1933 Sb.
Vyhláška o placení daňových nedoplatků dluhopisy dřívějších státních půjček podle § 7, odst. 1 zákona ze dne 21. března 1933, č. 48 Sb. z. a n., o půjčce práce
 
Částka 17
pdf 68 kB
31. 3. 1933 54/1933 Sb.
Zákon Novely zákonů týkajících se bytové péče
 
Částka 18
pdf 73 kB
3. 4. 1933 55/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 19
pdf 185 kB
5. 4. 1933 56/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o povinnosti předkládati dovozní prohlášení a výkazy o závazcích a platbách za dovážené zboží
 
Částka 20
pdf 163 kB
12. 4. 1933 57/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky československé o úpravě platů za dovoz a vývoz zboží ve styku s Německem
58/1933 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních odborné školy pro ženská povolání Ústřední Matice školské s právem veřejnosti v Novém Jičíně
 
Částka 21
pdf 576 kB
15. 4. 1933 59/1933 Sb.
Vyhláška peněžnických norem soutěžních, pokud jde o dohodu úrokovou, stanovených Poradním sborem ve věcech peněžnictví
 
Částka 22
pdf 254 kB
18. 4. 1933 60/1933 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro některé úzkorozchodné elektrické drobné dráhy v Ústí nad Labem
61/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské za rok 1932
62/1933 Sb.
Vládní nařízení o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
 
Částka 23
pdf 379 kB
21. 4. 1933 63/1933 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a říší Německou o výměně zpráv při vypuknutí nakažlivých nemocí v pohraničním území obou států
 
Částka 24
pdf 80 kB
24. 4. 1933 64/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů do Rakouska
 
Částka 25
pdf 510 kB
29. 4. 1933 68/1933 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti II. dodatkového protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaného v Bernu dne 27. června 1932
65/1933 Sb.
Zákon o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
66/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pozměňují některá ustanovení o poplatcích z bezúplatných převodů majetku a o soudních poplatcích a kterým se provádí zákon ze dne 28. dubna 1933, č. 65 Sb. z. a n., o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
67/1933 Sb.
Vládní nařízení o zevní úpravě nového pětadvacetníku a dosavadních mincí po 5, 10, 20, 50 haléřích a 1 Kč
69/1933 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti III. dodatkového protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaného v Bernu dne 27. října 1932
70/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vládní vyhláška ze dne 12. dubna 1933, č. 59 Sb. z. a n., peněžnických norem soutěžních, pokud jde o dohodu úrokovou, stanovených Poradním sborem ve věcech peněžnictví
 
Částka 26
pdf 95 kB
3. 5. 1933 71/1933 Sb.
Vládní nařízení o odkladu presenční služby
72/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zakazuje dopravovati do Československé republiky některé cizozemské periodické tiskopisy
 
Částka 27
pdf 67 kB
9. 5. 1933 73/1933 Sb.
Zákon , jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 10. října 1930, č. 150 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
74/1933 Sb.
Zákon , kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům
 
Částka 28
pdf 1589 kB
11. 5. 1933 75/1933 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Tureckou o vzájemných stycích v soudních věcech občanských a obchodních
76/1933 Sb.
Smlouva mezi Československem a Tureckem o vydávání zločinců a o právní pomoci ve věcech trestních
77/1933 Sb.
Dohoda o rozdělení fondu B
 
Částka 29
pdf 1216 kB
13. 5. 1933 78/1933 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Rakouskou o sociálním pojištění
 
Částka 30
pdf 214 kB
19. 5. 1933 79/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost čtvrtá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 8. května 1933
80/1933 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové úpravy k prozatímní úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a královstvím Dánským ze dne 18. dubna 1925, sjednané dne 4. července 1932
 
Částka 31
pdf 1564 kB
27. 5. 1933 81/1933 Sb.
Protokol mezi republikou Československou a republikou Polskou, kterým se mění některá ustanovení Smlouvy o úpravě vzájemného železničního styku, podepsané v Praze dne 30. května 1927
82/1933 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě
83/1933 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o zřízení a provozování pravidelných leteckých linií
84/1933 Sb.
Dohoda mezi Československem a Itálií o provozování pravidelné letecké linie Praha - Terst
 
Částka 32
pdf 381 kB
30. 5. 1933 87/1933 Sb.
Vyhláška , že Kuba vypověděla Madridskou dohodu o mezinárodním zápisu továrních a obchodních známek
85/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují úrokové sazby smluvené mezi jinými věřiteli a dlužníky než peněžními ústavy a peněžními podniky
86/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některé předpisy o úrazovém pojištění zaměstnanců v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
 
Částka 33
pdf 697 kB
6. 6. 1933 88/1933 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n., o jednacím řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona č. 325/1920 Sb.;
89/1933 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n., o jednacím řádu senátu Národního shromáždění Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona č. 326/1920 Sb.;
90/1933 Sb.
Usnesení , kterým se mění některá ustanovení jednacího řádu poslanecké sněmovny Národního shromáždění ze dne 15. dubna 1920, č. 325 Sb. z. a n. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona č. 325/1920 Sb.
91/1933 Sb.
Usnesení , kterým se mění některá ustanovení jednacího řádu senátu Národního shromáždění ze dne 15. dubna 1920, č. 326 Sb. z. a n. Pozn.: změny zapracovány do textu novelizovaného zákona č. 326/1920 Sb.;
92/1933 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 6, odst. 1 zákona o půjčce práce
93/1933 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost asanačního zákona pro hlavní město Prahu
 
Částka 34
pdf 150 kB
7. 6. 1933 94/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů ve styku s Maďarskem
 
Částka 35
pdf 64 kB
10. 6. 1933 95/1933 Sb.
Zákon o mimořádné moci nařizovací
 
Částka 36
pdf 1467 kB
13. 6. 1933 96/1933 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku
 
Částka 37
pdf 288 kB
16. 6. 1933 97/1933 Sb.
Zákon o finančních prokuraturách
98/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o povinnosti odváděti rakouské šilinky
99/1933 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby lnu a konopí
 
Částka 38
pdf 1120 kB
1. 7. 1933 100/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy o odhadu nemovitostí v řízení exekučním (odhadní řád)
101/1933 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění ustanovení § 177 vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon
102/1933 Sb.
Vládní nařízení o změně ustanovení přílohy E (Zvláštní ustanovení pro dovoz některých druhů zboží s celní výhodou) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 114 Sb. z. a n.
103/1933 Sb.
Vládní nařízení o změně přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon
104/1933 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 39
pdf 8683 kB
1. 7. 1933 105/1933 Sb.
Vyhláška o počátku platnosti nové přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. října 1924 (M.Ú.Z.)
 
Částka 40
pdf 1823 kB
7. 7. 1933 106/1933 Sb.
Organisační pakt Malé dohody
107/1933 Sb.
Zákon o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích
108/1933 Sb.
Zákon o ochraně cti
109/1933 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku
 
Částka 41
pdf 669 kB
10. 7. 1933 110/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, sjednaná v Paříži dne 12. května 1933
 
Částka 42
pdf 1578 kB
13. 7. 1933 111/1933 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celního sazebníku a ustanovení o oprávnění celních úřadů
112/1933 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na některé druhy zboží saz. č. 285
113/1933 Sb.
Vyhláška o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
114/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje příloha A (Seznam zboží, jehož dovoz, průvoz nebo vývoz jest zakázán nebo omezen zvlášními předpisy) vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon
115/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon (c. z.)
116/1933 Sb.
Vyhláška o celní přirážce k celním sazbám na vepřový dobytek
117/1933 Sb.
Vyhláška o změně celních sazeb na hovězí dobytek a čerstvé maso
118/1933 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo a sádlo
119/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n.
120/1933 Sb.
Vládní nařízení jímž se pozměňuje vládní nařízení ze dne 27. května 1932, č. 70 Sb. z. a n., kterým se stanoví pevné sazby daně z obratu při dovozu
121/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Pokarpatoruské za rok 1932
 
Částka 43
pdf 1532 kB
19. 7. 1933 122/1933 Sb.
Zákon o změnách řádu volení v obcích Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 75/1919 Sb.;
123/1933 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona, kterým se vydává řád volení v obcích republiky Československé
 
Částka 44
pdf 622 kB
15. 7. 1933 124/1933 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon na ochranu republiky Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 50/1923 Sb.;
125/1933 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon o mimořádných opatřeních
126/1933 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují tiskové zákony Pozn.: ust. § 2 odst. 2 pozbývá účinnosti dnem 30.6.1935;
 
Částka 45
pdf 883 kB
15. 7. 1933 127/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví předměty, jichž dovoz není podroben dani z obratu
128/1933 Sb.
Vyhláška , jíž se rozšiřuje platnost snížených celních sazeb
129/1933 Sb.
Obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Chile
130/1933 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování plynoměrů
131/1933 Sb.
Vládní nařízení , jíž se zrušuje manipulační příspěvek z minerálních olejů
 
Částka 46
pdf 739 kB
18. 7. 1933 132/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu obchodu a živností ze dne 29. března 1930, č. 41 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u cukrovinek
133/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 19. prosince 1931, č. 218 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u některých strojů a přístrojů
134/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností a s ministrem zemědělství ze dne 12. prosince 1930, č. 208 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u strojených hnojiv
135/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 26. června 1930, č. 94 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu a daně přepychové u sody, mýdla, kosmetických prostředků a zboží voňavkářského
136/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ze dne 28. prosince 1932, č. 11 Sb. z. a n. z roku 1933, o paušalování daně z obratu u fotografických přístrojů a potřeb
137/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny
138/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u margarinu a jiných umělých tuků jedlých
139/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u minerálních olejů a výrobků z nich
140/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodech platů do Německa s výjimkou platů za zboží, upravených vyhláškou ministra financí ze dne 12. dubna 1933, č. 57 Sb. z. a n.
 
Částka 47
pdf 1232 kB
20. 7. 1933 141/1933 Sb.
Zákon o kartelech a soukromých monopolech (kartelový zákon)
142/1933 Sb.
Zákon , kterým se ruší úřad (ministerstvo) pro zásobování lidu a činí opatření s tím souvislá
143/1933 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje lhůta k dosažení daňové výhody podle §§ 7 až 11 zákona o půjčce práce
144/1933 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na území Jižní Rhodesie a o změnách v používání této smlouvy o právní pomoci na území Ceylonu, na souostroví Tonga a na Maltě
145/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje znění zákona ze dne 30. května 1924, č. 124 Sb. z. a n., o změně příslušnosti trestních soudů a odpovědnosti za obsah tiskopisu ve věcech křivého obvinění, utrhání a urážek na cti
146/1933 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek tisícikorunových s datem 8. dubna 1932
 
Částka 48
pdf 377 kB
22. 7. 1933 147/1933 Sb.
Zákon o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli
 
Částka 49
pdf 513 kB
26. 7. 1933 148/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích, pokud jde o činnost soudů
149/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává předepsaný vzor provozovacího řádu a poplatkového sazebníku pro veřejná obilní skladiště
150/1933 Sb.
Vládní nařízení o zastavování periodických tiskopisů
151/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodech platů do Rumunska
 
Částka 50
pdf 323 kB
5. 8. 1933 152/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 13. června 1933, č. 99 Sb. z. a n., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby lno a konopí
153/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se přechodně na rok 1933 upravuje příděl služebního oděvu zaměstnancům Československé pošty a Československých státních drah
 
Částka 51
pdf 527 kB
8. 8. 1933 154/1933 Sb.
Vládne nariadenie o otváracej a zatváracej hodine obchodných miestností v zemi Slovenskej a Podkarpatoruskej
155/1933 Sb.
Vládní nařízení o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců
156/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se dočasně mění zákon ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech
157/1933 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních pro přiměřenou úpravu cen domácího přebytkového obilí
158/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový)
159/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se mění stanovy Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze
160/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají nové stanovy Fondu československých legionářů při státním pozemkovém úřadě v Praze
 
Částka 52
pdf 710 kB
10. 8. 1933 161/1933 Sb.
Vládní nařízení o přechodné úpravě příplatku k podpoře nezaměstnanosti
162/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. srpna 1924, č. 186 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 19. července 1921, č. 267 Sb. z. a n., o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
163/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění §§ 82 a 54 živnostenského řádu a § 70 živnostenského zákona pro území Slovenska a Podkarpatské Rusi
164/1933 Sb.
Vládní nařízení o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech
165/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobná ustanovení o zřízení a způsobu vedení kartelového rejstříku a sbírky listin
166/1933 Sb.
Vyhláška o celní přirážce k celním sazbám na vepřový dobytek
167/1933 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 53
pdf 309 kB
14. 8. 1933 168/1933 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních pro úpravu odbytových poměrů v zemědělství
169/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají zvláštní předpisy o záložnách a úvěrních spolcích, úvěrních společenstvech (družstvech), hospodářských a živnostenských družstvech úvěrních a jejich svazech
170/1933 Sb.
Vládní nařízení o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství
171/1933 Sb.
Vyhláška o úpravě těžby dřeva v hospodářském roce 1933/1934
172/1933 Sb.
Vyhláška o průměrné ceně 1 q pšenice a 1 q žita domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a Bratislavě v letech 1923 - 1932
 
Částka 54
pdf 3499 kB
21. 8. 1933 173/1933 Sb.
Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek
174/1933 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích a přístupech k Mezinárodní opiové úmluvě, podepsané v Ženevě dne 19. února 1925 jakož i k protokolu z téhož data
175/1933 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích a přístupech k Mezinárodní opiové úmluvě, sjednané v Haagu dne 23. ledna 1912
 
Částka 55
pdf 66 kB
16. 8. 1933 176/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny
 
Částka 56
pdf 298 kB
18. 8. 1933 177/1933 Sb.
Vyhláška , jíž se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. června 1929, č. 131 Sb. z. a n., kterou byly vyhlášeny pro výpočet katastrálního výtěžku platné sazby jakostních tříd v pozemkovém katastru
 
Částka 57
pdf 216 kB
29. 8. 1933 178/1933 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a Německou říší o otázkách vzájemné vzorkové ochrany
179/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost pátá dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 21. srpna 1933
 
Částka 58
pdf 61 kB
30. 8. 1933 180/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění prodejní cena motorového lihu
181/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n.
 
Částka 59
pdf 588 kB
4. 9. 1933 182/1933 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o provádění mezinárodního Řádu plavební policie v úseku Dunaje, tvořícího hranice mezi Československem a Maďarskem, jakož i o úpravě provozu plavby v uvedeném říčním úseku
 
Částka 60
pdf 30 kB
8. 9. 1933 183/1933 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 61
pdf 31 kB
22. 9. 1933 184/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje lhůta stanovená v § 5, odst. 1 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 164 Sb. z. a n., o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech
 
Částka 62
pdf 57 kB
27. 9. 1933 185/1933 Sb.
Vyhláška o statistice zásob obilí a mlýnských výrobků z něho
 
Částka 63
pdf 28 kB
30. 9. 1933 186/1933 Sb.
Vyhláška o celní hodnotě dovozních listů při vývozu mouky a mlýnských výrobků ze pšenice
 
Částka 64
pdf 156 kB
6. 10. 1933 187/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodech platů mezi Československem a Německem s výjimkou platů za zboží
 
Částka 65
pdf 211 kB
9. 10. 1933 188/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví doba potřeby zvýšené ochrany státu
189/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí ze dne 24. října 1928, č. 179 Sb. z. a n., a nově stanoví náhrady za úřední jednání výkonných katastrálních úřadů za příčinou provedení zápisu nastalých změn v katastrálních operátech
 
Částka 66
pdf 162 kB
10. 10. 1933 190/1933 Sb.
Vyhláška o výpovědi československo-polské obchodní úmluvy ze dne 23. dubna 1925 a jejího IV. dodatkového protokolu ze dne 26. června 1928
191/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou
 
Částka 67
pdf 129 kB
25. 10. 1933 192/1933 Sb.
Vládní nařízení o úpravě dnů výplaty služebních, odpočivných a zaopatřovacích platů státních zaměstnanců a učitelů obecných a občanských škol, jakož i pozůstalých po nich
193/1933 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou dvouleté mistrovské školy pro elektrotechniku slabých proudů a mechaniku při zemské průmyslové škole v Kutné Hoře
194/1933 Sb.
Vládní nařízení opravující vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, č. 169 Sb. z. a n., kterým se vydávají zvláštní předpisy o záložnách a úvěrních spolcích, úvěrních společnostech (družstvech), hospodářských a živnostenských družstvech úvěrních a jejich svazech
 
Částka 68
pdf 388 kB
30. 10. 1933 195/1933 Sb.
Vládní nařízení o smírčím řízení podle kartelového zákona
196/1933 Sb.
Vládní nařízení o složení, užití a vrácení jistoty podle kartelového zákona
197/1933 Sb.
Vyhláška o vedení kartelových cen a sazeb v patrnosti u státního úřadu statistického podle kartelového zákona
198/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 6. října 1933, č. 194 Sb. z. a n., opravující vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, č. 169 Sb. z. a n., kterým se vydávají zvláštní předpisy o záložnách a úvěrních spolcích, úvěrních společnostech (družstvech), hospodářských a živnostenských družstvech úvěrních a jejich svazech
199/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se mění obvody berních úřadů ve Zbiroze a Rokycanech
200/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví cena nákladních listů pro labsko-dunajskou přímou přepravu po vodě a železnici
 
Částka 69
pdf 354 kB
31. 10. 1933 201/1933 Sb.
Zákon o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran
 
Částka 70
pdf 143 kB
4. 11. 1933 202/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterou se vydávají podrobné předpisy o zabavení, úschově a správě majetku politických stran, jejichž činnost byla zastavena nebo jež byly rozpuštěny, a o opatřeních, aby tento majetek neunikl zabavení
 
Částka 71
pdf 169 kB
9. 11. 1933 203/1933 Sb.
Vládní nařízení o registraci obchodů s obilím
204/1933 Sb.
Vládní nařízení o otiscích a štočcích ochranných známek
 
Částka 72
pdf 280 kB
16. 11. 1933 205/1933 Sb.
Zákon o placení některých závazků státních a jiných veřejných zaměstnanců a pozůstalých po nich
206/1933 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje mimořádná moc nařizovací podle zákona ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a blíže upravuje její použití
207/1933 Sb.
Vládní nařízení o použití některých ustanovení kartelového zákona na nepřiměřeně vysoké ceny (sazby) neurčené kartelovými úmluvami
208/1933 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na území soustátí Australského, počítajíc v to území Papua a ostrov Norfolk a mandátní území Nové Guinee a Nauru
 
Částka 73
pdf 1115 kB
24. 11. 1933 209/1933 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a říší Německou o sociálním pojištění
210/1933 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 30. srpna 1928, č. 155 Sb. z. a n., kterým se vydává nová služební instrukce a jednací řád pro brigádní a divisní soudy
211/1933 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro drobnou dráhu normálního rozchodu ze Svinova do Kyjovic-Budišovic
 
Částka 74
pdf 141 kB
24. 11. 1933 212/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost protokol, podepsaný dne 26. října 1933 ve Varšavě mezi republikou Československou a republikou Polskou o interpretaci článku XX obchodní úmluvy mezi Československem a Polskem, podepsané ve Varšavě dne 23. dubna 1925
213/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 29. července 1933, č. 157 Sb. z. a n., o některých opatřeních pro přiměřenou úpravu cen domácího přebytkového obilí
 
Částka 75
pdf 910 kB
30. 11. 1933 214/1933 Sb.
Vládní nařízení o úschově a správě soudních a správních deposit u poštovní spořitelny
215/1933 Sb.
Vládní nařízení o zpracování žita na líh ve výrobním období 1933/34
 
Částka 76
pdf 682 kB
1. 12. 1933 216/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádějí v prozatímní platnost noty, vyměněné v Praze dne 30. listopadu 1933, jimiž se prodlužuje dohoda o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou, sjednaná v Praze dne 6. října 1933
217/1933 Sb.
Vyhláška o zrušení policejního komisařství v Rožňavě
 
Částka 77
pdf 479 kB
4. 12. 1933 218/1933 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a Německou říší o hraničních vodních tocích a o výměně části území v pruském dílu československo-německé hranice
 
Částka 78
pdf 36 kB
7. 12. 1933 219/1933 Sb.
Vyhláška o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a Bratislavě v letech 1932 a 1933
 
Částka 79
pdf 91 kB
9. 12. 1933 220/1933 Sb.
Vládní nařízení o cenách uhlí pro domácí otop
 
Částka 80
pdf 131 kB
10. 12. 1933 221/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 25. listopadu 1933
222/1933 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 81
pdf 447 kB
16. 12. 1933 223/1933 Sb.
Zákon , ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n., (o zriaďovaní odborných živnostenských spoločenství)
224/1933 Sb.
Zákon , ktorým sa menia a doplňujú niektoré ustanovenia živnostenského zákona pre územie Slovenska a Podkarpatskej Rusi zo dňa 10. októbra 1924, č. 259 Sb. z. a n. (o zriaďovaní sväzov živnostenských spoločenství)
225/1933 Sb.
Zákon o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů
226/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1934 stanoví výše zdravotní přirážky
227/1933 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
228/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost ujednání o prodloužení dohody o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané dne 13. prosince 1933
229/1933 Sb.
Vládne nariadenie o výnimke z nedeľného kľudu živnostenskej práce v zemi Slovenskej a Pokarpatoruskej
 
Částka 82
pdf 564 kB
20. 12. 1933 233/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nejvyšší prodejní ceny nezdaněného, odvodněného lihu
234/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským, sjednaný v Praze dne 27. listopadu 1933
230/1933 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost některých zákonných ustanovení v oboru trestního soudnictví a mění zákon ze dne 23. května 1922, č. 168 Sb. z. a n.
231/1933 Sb.
Zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
232/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává nový řád pro uchazeče o úvěr podle zákona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákona úvěrového), pozměněného vládním nařízením ze dne 29. července 1933, č. 158 Sb. z. a n.
 
Částka 83
pdf 74 kB
20. 12. 1933 235/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohladávek československých věřitelů ve státech, ve kterých jakýmikoliv opatřeními jest obmezován převod platů do Československa za vyvážené zboží nebo běžných platů z jiných důvodů
 
Částka 84
pdf 5583 kB
29. 12. 1933 236/1933 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1934
 
Částka 85
pdf 969 kB
29. 12. 1933 237/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1934
238/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o poplatcích za úschovu soudních deposit u soudních schovacích úřadů
239/1933 Sb.
Vyhláška o výpovědi části čtvrté dodatkové úmluvy ze dne 8. května 1933 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920
240/1933 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
241/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkové ujednání k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 21. prosince 1933
242/1933 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa stanovia živnosti, pre ktoré môžu byť zriaďované odborné živnostenské spoločenstvá v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej
 
Částka 86
pdf 543 kB
30. 12. 1933 243/1933 Sb.
Zákon , jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě a jejímu Dodatkovému protokolu
244/1933 Sb.
Zákon , kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
245/1933 Sb.
Zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
246/1933 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje platnost zákona ze dne 28. listopadu 1931, č. 177 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. července 1932, č. 120 Sb. z. a n., o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
247/1933 Sb.
Zákon , kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění
248/1933 Sb.
Zákon jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
249/1933 Sb.
Zákon jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 10. dubna 1930, č. 47 Sb. z. a n., o odběru některých druhů zboží veřejnými úřady, podniky, ústavy a zařízeními
250/1933 Sb.
Zákon , jímž se mění §§ 1 a 2 zákona ze dne 5. května 1933, č. 74 Sb. z. a n., kterým se dočasně upravuje výkon exekuce proti zemědělcům, a §§ 1 a 2 vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 155 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v oboru řízení konkursního na jmění zemědělců
251/1933 Sb.
Zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
252/1933 Sb.
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
 
Částka 87
pdf 371 kB
30. 12. 1933 253/1933 Sb.
Zákon o zřízení berních správ v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
254/1933 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví sídla a obvody berních správ a finančních ředitelství v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
255/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. června 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem, sjednaná dne 2. prosince 1933
256/1933 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u piva
257/1933 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 15. prosince 1930, č. 206 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u hutních a některých jiných výrobků ze železa, ve znění vyhlášky ze dne 23. prosince 1932, č. 8 Sb. z. a n. z roku 1933