Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1934

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 56 kB
8. 1. 1934 1/1934 Sb.
Vyhláška o mzdách za šití textilního zboží objednaného pro vojenskou správu
2/1934 Sb.
Vyhláška o výpovědi československo-albánské prozatímní úpravy obchodních styků ze dne 19. ledna 1926
 
Částka 2
pdf 71 kB
9. 1. 1934 3/1934 Sb.
Vládní nařízení o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží
4/1934 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 3
pdf 89 kB
16. 1. 1934 5/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost ujednání o prodloužení dohody o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané dne 13. ledna 1934
6/1934 Sb.
Vyhláška o zrušení policejního komisařství v Berehově
 
Částka 4
pdf 104 kB
18. 1. 1934 7/1934 Sb.
Vládní nařízení o dopravě a prodeji lovné zvěře užitkové
 
Částka 5
pdf 548 kB
31. 1. 1934 9/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění nařízení ministra spravedlnosti ze dne 10. července 1897, č. 174 ř.z., o tom, jaká berní odhadní hodnota nemovitostí simultánní hypotekou zavázaných má býti položena za základ při prozatímním určení stavu břemen a při rozvrhu nejvyššího podání
10/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody okresních soudů v Blovicích a Plzni
11/1934 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zriaďuje súdna dražebňa v Bratislave
12/1934 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým se menia niektoré predpisy nariadenia č. 54.300/1908 F.M. (uh. min. orby), o prehliadke mäsa
13/1934 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1933
8/1934 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují ustanovení obecného horního zákona
 
Částka 6
pdf 75 kB
31. 1. 1934 14/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost ujednání o prodloužení dohody o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané dne 27. ledna 1934
 
Částka 7
pdf 57 kB
10. 2. 1934 15/1934 Sb.
Vládní nařízení o inkorporaci území získaných na československo-pruské hranici smlouvou s Německem č. 218/1933 Sb. z. a n.
 
Částka 8
pdf 458 kB
15. 2. 1934 16/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 20. prosince 1927, č. 175 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
17/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušují bývalá uherská nařízení vydaná podle zák. čl. LXIII/1912, o výjimečných opatřeních
18/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje seznam správních úřadů podle čl. 37, odst. 4 úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze 7. května 1925 o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských, obchodních a nesporných
19/1934 Sb.
Protokol mezi republikou Československou a republikou Polskou, kterým se mění neb doplňují některá ustanovení smlouvy o úpravě vzájemného železničního styku, podepsané v Praze dne 30. května 1927
 
Částka 9
pdf 104 kB
15. 2. 1934 20/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost ujednání o prodloužení dohody o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané dne 10. února 1934
21/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví úřady, zmocněné k znehodnocení kolkových známek na cizozemských cenných papírech
 
Částka 10
pdf 126 kB
17. 2. 1934 22/1934 Sb.
Vládní nařízení o přechodných bilančních úlevách pro ústavy a podniky povinné veřejně účtovati
23/1934 Sb.
Vyhláška o mezinárodních aktech sjednaných v Madridě ve dnech 9. a 10. prosince 1932 na mezinárodních konferencích telegrafní a radiotelegrafní
24/1934 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti dalších pracovních soudů a oddělení okresních soudů pro pracovní spory
 
Částka 11
pdf 72 kB
17. 2. 1934 25/1934 Sb.
Zákon , kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení jednak opatření Stálého výboru ze dne 7. listopadu 1929, č. 166 Sb. z. a n., o konečné úpravě československé měny, jednak zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové
 
Částka 12
pdf 51 kB
23. 2. 1934 26/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodech platů do Turecka
 
Částka 13
pdf 119 kB
24. 2. 1934 27/1934 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování
28/1934 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních v oboru celním k podpoře vývozu československého zboží
 
Částka 14
pdf 1232 kB
28. 2. 1934 29/1934 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení branného zákona
30/1934 Sb.
Vyhláška o úplném znění branného zákona republiky Československé
31/1934 Sb.
Vyhláška o sčítání větších závodů zařízených na výrobu elektřiny
 
Částka 15
pdf 561 kB
28. 2. 1934 32/1934 Sb.
Zákon , kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
33/1934 Sb.
Zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům
34/1934 Sb.
Zákon o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti nezaměstnaným
35/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost ujednání o prodloužení dohody o úpravě obchodních styků mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 6. října 1933, sjednané dne 26. února 1934
 
Částka 16
pdf 515 kB
1. 3. 1934 36/1934 Sb.
Zákon o trestním stíhání presidenta republiky a členů vlády podle §§ 34, 67 a 79 ústavní listiny
37/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 215 Sb. z. a n., kterým se provádí puncovní zákon (p. z.) a stanoví počátek jeho účinnosti
38/1934 Sb.
Vládní nařízení Novela nař. o civilních technicích
 
Částka 17
pdf 296 kB
3. 3. 1934 39/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují zásady podpůrných pravidel podle vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 161 Sb. z. a n., o přechodné úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
 
Částka 18
pdf 6701 kB
6. 3. 1934 40/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a plavební úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou, podepsaná v Praze dne 10. února 1934
 
Částka 19
pdf 253 kB
7. 3. 1934 41/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol k obchodní úmluvě z 2. července 1928 mezi Československem a Francií, podepsaný v Praze dne 28. února 1934
42/1934 Sb.
Vládní nařízení o Nadlepšovacím fondu kondicinujících farmaceutů
 
Částka 20
pdf 117 kB
9. 3. 1934 43/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na hrubé výlisky hřebenů saz. pol. 314 a) a upravují se vysvětlivky k celnímu sazebníku
44/1934 Sb.
Vyhláška o dalších přístupech k Pařížské unijní úmluvě na ochranu živnostenského vlastnictví
45/1934 Sb.
Vyhláška o dalších přístupech k Madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží
46/1934 Sb.
Vyhláška Přístupy k Madridské dohodě o ochranných známkách
47/1934 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 21
pdf 120 kB
15. 3. 1934 48/1934 Sb.
Vládní nařízení o zevní úpravě nové stříbrné dvacetikoruny a dosavadních mincí stříbrných po 5 a 10 Kč
 
Částka 22
pdf 322 kB
17. 3. 1934 49/1934 Sb.
Zákon o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu
50/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na kukuřici k setí na zelenou píci saz. čís. 27 celního sazebníku a doplňují vysvětlivky k saz. čís. 27
 
Částka 23
pdf 392 kB
20. 3. 1934 51/1934 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých
52/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů všeho druhu ve styku s Tureckem
 
Částka 24
pdf 110 kB
20. 3. 1934 53/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané dne 8. března 1930
 
Částka 25
pdf 76 kB
24. 3. 1934 54/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje zákon ze dne 28. dubna 1922, č. 146 Sb. z. a n., o provádění ustanovení o mezinárodních smíšených rozhodčích soudech podle čl. 304 mírové smlouvy Versaileské, 256 mírové smlouvy St. Germainské, 239 mírové smlouvy Trianonské a 188 mírové smlouvy Neuilleské
55/1934 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1934
 
Částka 26
pdf 243 kB
28. 3. 1934 56/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje zakládání nových chmelnic v roce 1934
57/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti zákona ze dne 28. března 1928, č. 57 Sb. z. a n., o zařízení a působnosti báňských úřadů, a okresy a sídla revírních báňských úřadů
58/1934 Sb.
Vládní nařízení o započtení další činné služby, ztrávené v poměru déle sloužících, pro zvýšení služného (denního platu)
59/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 9. února 1934, č. 17 Sb. z. a n., jímž se zrušují bývalá uherská nařízení vydaná podle zák. čl. LXIII/1912, o výjimečných opatřeních
 
Částka 27
pdf 498 kB
30. 3. 1934 60/1934 Sb.
Vládní nařízení Zrušení vl. nař. o dovozu předmětů se sníženou daní z obratu
61/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u textilií, některého zboží, zhotoveného z textilií a u konfekce
 
Částka 28
pdf 822 kB
7. 4. 1934 62/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje upravené plné znění zákona o ochraně nájemníků
63/1934 Sb.
Vyhláška o evropské rozhlasové úmluvě, sjednané dne 19. června 1933 na evropské konferenci o radiokomunikacích v Lucernu
 
Částka 29
pdf 81 kB
10. 4. 1934 64/1934 Sb.
Vyhláška o statistických šetřeních v oboru statistiky zemědělského průmyslu a statistiky obchodů s obilím
65/1934 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 30
pdf 2524 kB
14. 4. 1934 66/1934 Sb.
Smlouva obchodní a plavební mezi republikou Československou a královstvím Bulharským
 
Částka 31
pdf 101 kB
17. 4. 1934 67/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví, na které mastné oleje jedlé a tuky rostlinné čištěné se vztahuje vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje jedlých tuků
68/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje používání umělých tuků jedlých při výrobě v živnostech cukrářských a v továrnách na cukrovinky a jim podobné výrobky
 
Částka 32
pdf 718 kB
20. 4. 1934 69/1934 Sb.
Zákon na zriadenie teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave
70/1934 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve sklářské výrobě
71/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají a vyhlašují stanovy Československého reeskontního a lombardního ústavu
 
Částka 33
pdf 108 kB
21. 4. 1934 72/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské za rok 1933
73/1934 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích Signatárního protokolu Statutu stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti ze dne 16. prosince 1920
74/1934 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti protokolu, podepsaného dne 26. října 1933 ve Varšavě mezi republikou Československou a republikou Polskou o interpretaci článku XX obchodní úmluvy mezi Československem a Polskem ze dne 23. dubna 1925
 
Částka 34
pdf 668 kB
28. 4. 1934 75/1934 Sb.
Vládní nařízení o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
76/1934 Sb.
Vládní nařízení o stanovení pevných cen mléka a smetan
77/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se z části zakazuje používání umělých tuků jedlých v živnostech pekařských
78/1934 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti zastavování provozu továrních podniků, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto podnicích
 
Částka 35
pdf 77 kB
28. 4. 1934 79/1934 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů veřejných hlavních a místních drah státních a drah státem spravovaných k veřejným pozemním komunikacím
80/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o částečném zrušení povinnosti předkládati dovozní prohlášení a výkazy o závazcích a platbách za dovážené zboží
 
Částka 36
pdf 402 kB
30. 4. 1934 81/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterou se odkládá doba splatnosti obilních listů
82/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda ze dne 9. dubna 1934 k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, vyhlášené pod č. 250/1924 Sb. z. a n.
83/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kožešin a zboží kožešnického
 
Částka 37
pdf 189 kB
9. 5. 1934 84/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává řád pro dosažení doktorátu věd obchodních
85/1934 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 38
pdf 241 kB
12. 5. 1934 86/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským
 
Částka 39
pdf 495 kB
14. 5. 1934 87/1934 Sb.
Zákon o náhradě členům volebního soudu
88/1934 Sb.
Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
89/1934 Sb.
Zákon o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele
 
Částka 40
pdf 159 kB
15. 5. 1934 90/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou ze dne 30. dubna 1934
 
Částka 41
pdf 254 kB
19. 5. 1934 91/1934 Sb.
Zákon o ukládání trestu smrti a o doživotních trestech
92/1934 Sb.
Vyhláška o omamných prostředcích, na něž se vztahují zákony o provádění Mezinárodních opiových konvencí
93/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemí Slovenské a Podkarpatoruské za rok 1933
 
Částka 42
pdf 275 kB
28. 5. 1934 94/1934 Sb.
Zákon o vyrovnávacích fondech mléčných
95/1934 Sb.
Zákon , kterou se živnost masérství a pěstění lidského těla prohlašuje za koncesovanou
96/1934 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje zákon ze dne 3. července 1924, č. 170 Sb. z. a n., o hornických soudech rozhodčích
97/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských a Státní diagnostický a serotherapeutický veterinární ústav v Ivanovicích vylučují z podniku Státní lesy a statky a prohlašují se za samostatné podniky spravované podle zásad obchodního hospodaření
 
Částka 43
pdf 122 kB
30. 5. 1934 98/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol, sjednaný v Praze dne 22. května 1934, k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, vyhlášené pod č. 119/1927 Sb. z. a n.
 
Částka 44
pdf 285 kB
2. 6. 1934 99/1934 Sb.
Vyhláška o vysvědčeniach nemeckej odbornej školy pre ženské povolania evanj. náboženskej obce typu živnostenskej pracovne pre šitie šiat v Kežmarku
100/1934 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro elektrické drobné dráhy v Olomouci
101/1934 Sb.
Vyhláška o koncesování několika normálně rozchodových elektrických drobných drah v Brně
102/1934 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních cvičné odborné školy pro ženská povolání Masarykova státního ústavu ku vzdělání učitelek odborných škol pro ženská povolání typu živnostenské pracovny pro šití šatů v Brně
 
Částka 45
pdf 125 kB
6. 6. 1934 103/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání lázeňských a turistických propagačních tiskovin
 
Částka 46
pdf 182 kB
14. 6. 1934 104/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, č. 52/1929 Sb. z. a n., podepsaná v Paříži dne 11. dubna 1934
105/1934 Sb.
Vládní nařízení o přechodné změně stanov Poradního sboru pro otázky hospodářské
 
Částka 47
pdf 439 kB
21. 6. 1934 106/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některé předpisy jednacích řádů pro soudy a mění se prováděcí nařízení ke katastrálnímu zákonu
107/1934 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování vodoměrů
108/1934 Sb.
Vyhláška , jíž se zastavuje vydávání dovozních listů při vývozu ječmene, ovsa, mouky a mlýnských výrobků
 
Částka 48
pdf 85 kB
23. 6. 1934 109/1934 Sb.
Zákon , kterým se mění zákony o mimořádné moci nařizovací ze dne 9. června 1933, č. 95 Sb. z. a n., a ze dne 15. listopadu 1933, č. 206 Sb. z. a n.
 
Částka 49
pdf 1038 kB
25. 6. 1934 110/1934 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1934 (II)
111/1934 Sb.
Vládní nařízení o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených Pozn.: ust. § 23 nabývá účinnosti už dnem 1.7.1932;
 
Částka 50
pdf 2982 kB
25. 6. 1934 112/1934 Sb.
Vládní nařízení o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 51
pdf 902 kB
27. 6. 1934 113/1934 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky zákon ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
114/1934 Sb.
Zákon o daňovém osvobození cizozemských motorových vozidel
115/1934 Sb.
Zákon o pletichách při zadávání veřejných dodávek a prací
116/1934 Sb.
Zákon o povinném očkování příslušníků vojska a četnictva a některých jiných osob proti nakažlivým nemocem
117/1934 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách Pozn.: ust. novely § 176 odst. 2 až 4 nabývá účinnosti už 1.1.1929;
118/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
119/1934 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí nový všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou
120/1934 Sb.
Nariadenie o novej úprave niektorých lehôt pri zmluvách nájomných, stanovených nariadením krajinského prezidenta v Bratislave zo dňa 11. júna 1930, č. 124 Sb. z. a n.
121/1934 Sb.
Nařízení , kterým se zavádí nový všeobecný výpovědní řád a stěhovací řád pro zemi Podkarpatoruskou
 
Částka 52
pdf 404 kB
30. 6. 1934 122/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u radiotelefonních a radiotelegrafních přístrojů a jejich součástek
123/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 23. prosince 1932, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1933, o paušalování daně z obratu u cementu, taženého železného a ocelového drátu, ostnatého železného drátu, drátěných hřebíků a podkováků, nábytkových per, osinkových výrobků a ucpávek všeho druhu
124/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 28. března 1934, č. 61 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u textilií, některého zboží, zhotoveného z textilií, a u konfekce
125/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 2. ledna 1930, č. 3 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u škrobu, škrobových lepidel, cukru škrobového a dextrinu
126/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 28. března 1934, č. 61 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u textilií, některého zboží, zhotoveného z textilií, a u konfekce
 
Částka 53
pdf 278 kB
9. 7. 1934 127/1934 Sb.
Zákon o úpravě rozpočtu vojenské správy
128/1934 Sb.
Vládní nařízení o rozpoznávací přísadě (indikátoru) k umělým tukům jedlým
129/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro některé další politické, případně soudní okresy rozdělují živnosti, uvedené v § 1, odst. 3, pol. 53 živnostenského řádu, co do průkazu způsobilosti ve více skupin
130/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení povinnosti předkládati dovozní prohlášení a výkazy o závazcích a platbách za zboží dovážené z Bulharska, Maďarska, Řecka a Turecka
131/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé, jímž se doplňují předpisy o převodech platů mezi Československem a Německem a výjimkou platů za zboží
132/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. března 1930, č. 41 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u cukrovinek, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 11. července 1933, č. 132 Sb. z. a n.
 
Částka 54
pdf 1513 kB
12. 7. 1934 133/1934 Sb.
Vládní nařízení o služebním oděvu civilních státních zaměstnanců
134/1934 Sb.
Vládní nařízení o služebním stejnokroji a služebním odznaku zaměstnanců československých státních drah a drah soukromých
135/1934 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro normálně rozchodovou drobnou dráhu v Košicích od Komenského ústavu ke koupelím odbočky Svazu československých důstojníků v Košicích
136/1934 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro úzkorozchodovou elektrickou drobnou dráhu v Liberci v Žitavské třídě a o částečném zrušení vyhlášky ministerstva železnic ze dne 7. února 1915, č. 35 ř.z., o udělení koncese pro elektrickou drobnou dráhu z Liberce do Horního Hanychova
 
Částka 55
pdf 1180 kB
14. 7. 1934 137/1934 Sb.
Vládní nařízení o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy
138/1934 Sb.
Vládní nařízení o náhradě členům ústavního soudu
139/1934 Sb.
Vládní nařízení o náhradě členům volebního soudu
 
Částka 56
pdf 539 kB
16. 7. 1934 140/1934 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují zákon na ochranu republiky a zákony tiskové
141/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 57
pdf 104 kB
16. 7. 1934 142/1934 Sb.
Vládní nařízení o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou
143/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 58
pdf 2953 kB
20. 7. 1934 144/1934 Sb.
Zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
145/1934 Sb.
Zákon o pojistné smlouvě
146/1934 Sb.
Zákon , kterým se propůjčuje vládnímu nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, platnost zákona
147/1934 Sb.
Zákon o zabezpečení nároků pojistníků v pojištění soukromém a o státním dozoru na soukromé pojišťovny
148/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají některé předpisy o cizozemských letadlech
149/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vyhláška ministerstva veřejných prací ze dne 5. května 1914, č. 127 ř.z., o zkouškách pro uchazeče o oprávnění civilního technika (civilního inženýra nebo civilního geometra)
150/1934 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1934 (III)
151/1934 Sb.
Vládní nařízení o vyrovnávacích fondech mléčných
152/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví poplatek za udělení povolení k dovozu radiotegrafních a radiotelefonních zařízení z ciziny
153/1934 Sb.
Vládní nařízení o úpravě osvobození osob exterritoriálních od některých státních a jiných veřejných daní a dávek u předmětů dovezených z ciziny
 
Částka 59
pdf 952 kB
20. 7. 1934 154/1934 Sb.
Zákon o pracovním poměru soukromých úředníků, obchodních pomocníků a jiných zaměstnanců v podobném postavení (zákon o soukromých zaměstnancích)
155/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na rašelinu saz. pol. 135a) k průmyslovému zpracování na melasová krmiva a clo na bramborový škrob (též bramborovou škrobovou moučku) saz. pol. 613 a jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 60
pdf 105 kB
20. 7. 1934 156/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jihoslavií ze dne 30. března 1931 k obchodní a platební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 13. července 1934
157/1934 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení účinnosti vládního nařízení ze dne 30. června 1932, č. 107 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některé předpisy o jízdě motorovými vozidly
 
Částka 61
pdf 1651 kB
25. 7. 1934 158/1934 Sb.
Vládní nařízení o dočasném osvobození nových osobních automobilů od daně z motorových vozidel
159/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některé zákony týkající se bytové péče
160/1934 Sb.
Vládní nařízení o bytovém hospodářství obcí a obecně prospěšných stavebních sdružení
161/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele
162/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva
163/1934 Sb.
Vládní nařízení o zastavování periodických tiskopisů
164/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů ve styku s Maďarskem
 
Částka 62
pdf 1043 kB
27. 7. 1934 165/1934 Sb.
Zákon o překládání soudců do výslužby
166/1934 Sb.
Zákon , jímž se prodlužuje lhůta k postátnění odborných škol pro ženská povolání
167/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. března 1934, č. 49 Sb. z. a n., o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu
168/1934 Sb.
Vládní nařízení o kategoriích státních profesorů a státních učitelů, o zvláštních podmínkách pro ustanovení zatímním nebo definitivním státním profesorem nebo učitelem a pro povýšení profesora nebo učitele a o úředních titulech
169/1934 Sb.
Vládní nařízení o zkouškách kandidátů učitelství vyšších škol hospodářských, vyšších škol hospodyňských a nižších škol hospodářských
170/1934 Sb.
Vládní nařízení o služebních a platových poměrech úřednických aspirantů
 
Částka 63
pdf 447 kB
28. 7. 1934 171/1934 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb. z. a n., o zubním lékařství a zubní technice
172/1934 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o zubním lékařství a zubní technice
173/1934 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o soudnictví úrazového pojištění dělnického
174/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 23 zákona ze dne 15. června 1927, č. 77 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 27. listopadu 1930, č. 169 Sb. z. a n., o nové úpravě finančního hospodaření svazků územní samosprávy
175/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pro rok 1934 pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n., ze dne 28. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., a ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n.
 
Částka 64
pdf 1151 kB
31. 7. 1934 176/1934 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o lékařských komorách
177/1934 Sb.
Zákon o plynárenských podnicích požívajících výhod
178/1934 Sb.
Zákon o báňské inspekci
179/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizuje Exportní ústav
180/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. února 1934, č. 27 Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování
181/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 330 Sb. z. a n., o závodních výborech
182/1934 Sb.
Vládní nařízení Novela zákona o závodních a revírních radách při hornictví
183/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se dočasně mění zákon ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech
184/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost dovozních listů vydaných v době od 1. července 1933 do 31. prosince 1933
185/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění ustanovení § 5 zákona ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
186/1934 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních, týkajících se chovu a výkrmu vepřového dobytka
187/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 10. dubna 1930, č. 46 Sb. z. a n., o výrobě chleba
188/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 13. července 1920, č. 434 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon ze dne 25. února 1920, č. 144 Sb. z. a n., o závodních a revírních radách při hornictví
 
Částka 65
pdf 4775 kB
7. 8. 1934 189/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje a vyhlašuje úplné znění zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 66
pdf 76 kB
8. 8. 1934 190/1934 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
191/1934 Sb.
Vyhláška o výpovědi některých smluvních celních sazeb sjednaných mezi republikou Československou a Francií
 
Částka 67
pdf 110 kB
9. 8. 1934 192/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení dohody mezi vládou republiky Československé a vládou republiky Řecké ze dne 8. května 1934 o změně dohody ze dne 30. července 1932 o vyrovnávání vzájemných pohledávek vyplývajících z výměny zboží
193/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení dohody mezi vládou republiky Československé a vládou království Jugoslavie ze dne 28. června 1934 o změně dohody ze dne 8. června 1932 o úpravě platů z dovozu a vývozu zboží, jakož i z jiných závazků mezi oběma státy
 
Částka 68
pdf 382 kB
21. 8. 1934 194/1934 Sb.
Úmluva o označování váhy na velkých břemenech dopravovaných na lodích
 
Částka 69
pdf 255 kB
22. 8. 1934 195/1934 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti Úmluvy mezi Československem a královstvím Nizozemským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních, podepsané v Praze dne 4. prosince 1931 a uveřejněné ve Sbírce zákonů a nařízení pod č. 65 z r. 1932, na nizozemská území, jež leží mimo Evropu
 
Částka 70
pdf 59 kB
23. 8. 1934 196/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé, jímž se částečně mění úprava platů za dovoz a vývoz zboží ve styku s Německem
 
Částka 71
pdf 201 kB
7. 9. 1934 197/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 29. srpna 1934
198/1934 Sb.
Vládní nařízení o některých náležitostech při vývozu zboží
199/1934 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového ujednání k československo- německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaného dne 21. prosince 1933
 
Částka 72
pdf 165 kB
8. 9. 1934 200/1934 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
201/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o některých náležitostech při vývozu zboží
 
Částka 73
pdf 355 kB
11. 9. 1934 202/1934 Sb.
Vládní nařízení o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů
203/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů
 
Částka 74
pdf 252 kB
17. 9. 1934 204/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách (č. 60/1926 Sb. z. a n.)
205/1934 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro normálně rozchodné drobné dráhy z Přívozu do Moravské Ostravy a Vítkovic s odbočkou z Moravské Ostravy k mostu přes Ostravici, z Moravské Ostravy přes Mariánské Hory do Svinova, z Vítkovic do Mariánských Hor, ze Svinova do Klimkovic, z Vítkovic-závodní hotel do Vítkovic-lázně a z Vítkovic -lázně k Bělskému lesu
 
Částka 75
pdf 90 kB
19. 9. 1934 206/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů
 
Částka 76
pdf 131 kB
29. 9. 1934 207/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 142 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou
208/1934 Sb.
Vyhláška o stanovení miery a podmienok započítania zákonných prirážok k daniam výnosovým, ktoré platia poplatníci na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na náklady cirkevných škôl, do výmery prirážok, rozhodných pre prípustnosť zemského príspevku podľa § 11 zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 77 Sb. z. a n., o novej úprave finančného hospodárstva sväzkov územnej samosprávy, vo znení zákona zo dňa 27. novembra 1930, č. 169 Sb. z. a n.
 
Částka 77
pdf 930 kB
5. 10. 1934 209/1934 Sb.
Změna článku 393 smlouvy Versailleské a souhlasných článků ostatních mírových smluv
210/1934 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vykonáva zákon zo dňa 10. apríla 1934, č. 69 Sb. z. a n., na zriadenie teologickej fakulty evanjelickej v Bratislave
 
Částka 78
pdf 127 kB
9. 10. 1934 211/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 27. září 1934, č. 207 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou
212/1934 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců, o protokolu ze dne 4. června 1926, jímž byl doplněn čl. 12 uvedené smlouvy, na britské chráněné státy Kelantan, Perlis a Trengganu
213/1934 Sb.
Vyhláška , kterým se doplňuje vyhláška ze dne 10. května 1927, č. 60 Sb. z. a n., o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Británie a Irska z 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských, na další britské kolonie, protektoráty a mandátní území
214/1934 Sb.
Vyhláška o úpravě těžby dřeva v hospodářském roce 1934/1935
 
Částka 79
pdf 107 kB
13. 10. 1934 215/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody berních úřadů v Blovicích a v Plzni
216/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody berních úřadů ve Valašských Kloboukách a v Uherském Brodě
217/1934 Sb.
Vládní nařízení o sloučení berních správ a berních úřadů v Opavě
218/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 10. září 1934, č. 202 Sb. z. a n., o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů
219/1934 Sb.
Vyhláška o zrušení policejního komisařství v Prešově
 
Částka 80
pdf 746 kB
26. 10. 1934 220/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n.
221/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají stanovy Exportního ústavu
222/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví obvody a sídla báňských inspektorátů a vydává služební řád pro dělnické báňské inspekční asistenty
 
Částka 81
pdf 251 kB
31. 10. 1934 223/1934 Sb.
Vládní nařízení o úředním cejchování výčepních nádob
224/1934 Sb.
Vládní nařízení o podporučících a poručících v další činné službě
225/1934 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na územé Nového Foundlandu
 
Částka 82
pdf 114 kB
31. 10. 1934 226/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zmocňuje ministr financí, aby převzal jménem státu záruky na konversní půjčky sloužící k úhradě nesplacených zbytků emisí rakouské garantované půjčky 1923 - 1943
227/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o některých náležitostech při vývozu zboží
 
Částka 83
pdf 81 kB
31. 10. 1934 228/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se z účinnosti zákona o soukromých zaměstnancích vyjímají někteří zaměstnanci podniků a závodů, náležejících státu nebo jiným osobám uvedeným v § 2, odst. 1 zmíněného zákona nebo jimi spravovaných
 
Částka 84
pdf 481 kB
16. 11. 1934 229/1934 Sb.
Vládní nařízení o tiskopisech ohrožujících mládež
230/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují vysvětlivky k saz. číslu 56 celního sazebníku
231/1934 Sb.
Vyhláška o sčítání ovocných stromů a keřů
 
Částka 85
pdf 90 kB
17. 11. 1934 232/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o odvodu exportní a jiné valuty
 
Částka 86
pdf 41 kB
22. 11. 1934 233/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví výjimka z ustanovení zákona ze dne 11. června 1919, č. 328 Sb. z. a n., o připuštění cizozemských dlužních úpisů s prémiemi
 
Částka 87
pdf 337 kB
28. 11. 1934 234/1934 Sb.
Vládní nařízení o vedení exekuce na peněžité pohledávky za státem nebo za fondem pod veřejnou správou
235/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pro rok 1935 stanoví výše zdravotní přirážky
236/1934 Sb.
Vládní nařízení o dalším přerušení některých sporů šluknovské spořitelny
 
Částka 88
pdf 231 kB
1. 12. 1934 237/1934 Sb.
Vyhláška o vydání nového úředního seznamu míst v zemi České
238/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení protokolu o platech v československo-německém obchodu se zbožím
 
Částka 89
pdf 157 kB
7. 12. 1934 239/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádá celní zákon (c. z.), o celním osvobození věcí pro potřebu diplomatických a jiných exteritoriálních osob
240/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje u Československé akciové společnosti dunajské v Bratislavě závodní nemocenská pojišťovna a stanoví výjimky z ustanovení zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří Pozn.: ust. § 3 nabývá účinnosti už dnem 7.12.1934;
241/1934 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 90
pdf 49 kB
10. 12. 1934 242/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 10. září 1934, č. 202 Sb. z. a n., o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů
 
Částka 91
pdf 365 kB
19. 12. 1934 243/1934 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě některých poštovních poplatků
244/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé, jímž se mění a doplňují některá ustanovení opatření Národní banky Československé ze dne 10. prosince 1932, uveřejněného vyhláškou ministra financí (22) ze dne 10. prosince 1932, č. 180 Sb. z. a n., o převodech platů do Bulharska
245/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem
 
Částka 92
pdf 604 kB
21. 12. 1934 246/1934 Sb.
Vládní nařízení o poplatcích svědků a znalců v občanských věcech právních
247/1934 Sb.
Vládní nařízení o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží
248/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje odhad pro určení hodnoty nemovitostí mimo exekuční řízení v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
249/1934 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
 
Částka 93
pdf 775 kB
22. 12. 1934 250/1934 Sb.
Zákon o umořování listin
251/1934 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o řízení nesporném
252/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb., kterým se zřizuje Exportní ústav
253/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých jedlých tuků
254/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se v zemi Slovenské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů, berních správ, berních úřadů, katastrálních měřických úřadů a okresních soudů
255/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění stanovy Exportního ústavu
 
Částka 94
pdf 6010 kB
31. 12. 1934 257/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1935
256/1934 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1935
 
Částka 95
pdf 1143 kB
29. 12. 1934 258/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 142 Sb. z. a n., o dalších dočasných opatřeních při vymáhání pohledávek proti zemědělcům a nezaměstnaným v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou, ve znění vládních nařízení ze dne 27. září 1934, č. 207 Sb. z. a n., a ze dne 6. října 1934, č. 211 Sb. z. a n.
259/1934 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 24. února 1934, č. 33 Sb. z. a n., o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům
260/1934 Sb.
Vládní nařízení Novela zákona o exekučních opatřeních proti nezaměstnaným
261/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují ustanovení o zákazu zřizovati nové peněžní ústavy a peněžní podniky, jakož i jejich pobočné (vedlejší) závody
262/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje rozhodčí soudnictví úrazového pojištění (zaopatření) dělnického
263/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody některých okresních finančním ředitelství a berních správ v zemích Slovenské a Pokarpatoruské
264/1934 Sb.
Vyhláška změn a doplňků stanov Československého reeskontního a lombardního ústavu
 
Částka 96
pdf 677 kB
31. 12. 1934 265/1934 Sb.
Zákon o označování váhy na těžkých břemenech dopravovaných po lodích
266/1934 Sb.
Zákon o branném příspěvku
267/1934 Sb.
Zákon o délce presenční služby
268/1934 Sb.
Zákon , kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění
269/1934 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 25. října 1933, č. 201 Sb. z. a n., o zastavování činnosti a o rozpouštění politických stran
270/1934 Sb.
Zákon o volbách do zemských a okresních zastupitelstev a o jejich funkčním období
271/1934 Sb.
Zákon o dalším prodloužení účinnosti zákona ze dne 16. července 1931, č. 124 Sb. z. a n., kterým se provádí Mezinárodní úmluva o jízdě motorovými vozidly ze dne 24. dubna 1926 a vydávají se některé zatímné předpisy o jízdě motorovými vozidly
272/1934 Sb.
Vládní nařízení o slevě pachtovného pro sklizňový rok 1934 v okresích zvlášť těžce postižených neúrodou
273/1934 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, č. 170 Sb. z. a n., o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství
274/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
275/1934 Sb.
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
276/1934 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí § 3 zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 267 Sb. z. a n., o délce presenční služby
277/1934 Sb.
Vládní nařízení o dalším prodloužení účinnosti vládního nařízení ze dne 30. června 1932, č. 107 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některé předpisy o jízdě motorovými vozidly
278/1934 Sb.
Vyhláška o úpravě těžby dřeva v hospodářskem roce 1935/1936
 
Částka 97
pdf 1246 kB
31. 12. 1934 279/1934 Sb.
Zákon o započítávání vojenské služby v některých služebních poměrech
280/1934 Sb.
Vládní nařízení o způsobu propočítávání cen obilí po dobu účinnosti vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy
281/1934 Sb.
Vyhláška o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a Bratislavě v roce 1934
282/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 15. prosince 1930, č. 206 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u hutních a některých jiných výrobků ze železa, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 23. prosince 1932, č. 8 Sb. z. a n. z roku 1933, a ze dne 16. prosince 1933, č. 257 Sb. z. a n.
283/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n., ze dne 28. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., a ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n.
284/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u africké trávy a kapoku
285/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u úpletů na klobouky, kloboukových šišáků a klobouků
286/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u prášků do pečiva
287/1934 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 28. března 1934, č. 61 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u textilií, některého zboží, vyrobeného z textilií, a u konfekce, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 27. června 1934, č. 126 Sb. z. a n.
288/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u některého zboží z kameniny
289/1934 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu a daně přepychové u zboží klenotnického, zlatnického, stříbrnického, hodinářského a u zapalovačů
290/1934 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dohody k II. dodatkovému protokolu ze dne 27. června 1932 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem, sjednané dne 2. prosince 1933
291/1934 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a republikou Tureckou, sjednané v Ankaře dne 30. dubna 1934