Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1935

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 96 kB
7. 1. 1935 1/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o soupisu a povinné nabídce cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů
2/1935 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 2
pdf 60 kB
9. 1. 1935 3/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o režijním poplatku při některých úhradách do ciziny
 
Částka 3
pdf 143 kB
19. 1. 1935 4/1935 Sb.
Vládní nařízení o vyloučení platnosti obmezení smluvní svobody pro některé druhy pojistných smluv
 
Částka 4
pdf 140 kB
22. 1. 1935 5/1935 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Argentinskou o odškodňování pracovních úrazů
6/1935 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1935 (I)
 
Částka 5
pdf 119 kB
28. 1. 1935 7/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
8/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody okresních soudů ve Zlíně a Napajedlích
9/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 18. září 1919, č. 511 Sb. z. a n., o organisačním statutu Husovy československé evangelické fakulty bohoslovecké v Praze
 
Částka 6
pdf 497 kB
1. 2. 1935 10/1935 Sb.
Úmluva o antidifterickém seru
11/1935 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1934
 
Částka 7
pdf 509 kB
7. 2. 1935 12/1935 Sb.
Úmluva o řízení smírčím, soudním a rozhodčím mezi Československem a Lotyšskem
13/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
14/1935 Sb.
Vyhláška o uložení dalších ratifikačních a přístupních listin k Úmluvě o transitním přenosu elektrické energie, sjednané v Ženěvě dne 9. prosince 1923
 
Částka 8
pdf 1263 kB
9. 2. 1935 15/1935 Sb.
Úmluva o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké dopravě
16/1935 Sb.
Vyhláška o přístupu Turecka k Úmluvě a statutu o svobodě transitu, sjednaným v Barceloně dne 20. dubna 1921
17/1935 Sb.
Vyhláška o složení dalších přístupů k Mezinárodní úmluvě o zjednodušení celních formalit a Protokolu k ní, sjednaným v Ženevě dne 3. listopadu 1923
18/1935 Sb.
Vyhláška o další ratifikaci Úmluvy o cejchování vnitrozemských lodí, uzavřené v Paříži dne 27. listopadu 1925
19/1935 Sb.
Vyhláška o složení dalších přístupů k Úmluvě týkající se utvoření Mezinárodní jednoty pro uveřejňování celních tarifů, sjednané v Bruselu dne 5. července 1890
 
Částka 9
pdf 103 kB
11. 2. 1935 20/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost dovozních listů, pokud končí v době od 1. ledna 1935 do 30. června 1935
21/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 8. února 1935
 
Částka 10
pdf 95 kB
21. 2. 1935 22/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se ruší Pozemkový úřad (Státní pozemkový úřad) a jeho působnost se přikazuje ministerstvu zemědělství
23/1935 Sb.
Vládní nařízení o zákazu zřizovati nové mlékárny v hlavním městě Praze
24/1935 Sb.
Vyhláška o dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
25/1935 Sb.
Vyhláška o úřadech oprávněných podle čl. 18 smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska z 11. listopadu 1924 o vzájemném vydávání zločinců ze Soustátí Australského, Papuy a ostrovu Norfolku
 
Částka 11
pdf 142 kB
23. 2. 1935 26/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Řeckem
27/1935 Sb.
Vyhláška o uložení dalších přístupních listin k Úmluvě a statutu o režimu splavných cest mezinárodního významu, Dodatečnému protokolu k Úmluvě, a Prohlášení, kterým se uznává právo států, jež nemají mořského pobřeží, na vlajku, sjadnaným v Barceloně dne 20. dubna 1921
28/1935 Sb.
Vyhláška o uložení ratifikační listiny Norska k Mezinárodnímu ujednání o vývozu kostí, sjednaného v Ženevě dne 11. července 1928, a k Protokolu ujednání
 
Částka 12
pdf 145 kB
26. 2. 1935 29/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zavádí další příspěvek do vyrovnávacího fondu mléčného pro zemi Českou
30/1935 Sb.
Vládní nařízení o umořování listin
 
Částka 13
pdf 115 kB
28. 2. 1935 31/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 16. prosince 1927, č. 2 Sb. z. a n. z roku 1928, o ryzosti a puncovní kontrole platinového, zlatého a stříbrného zboží (puncovní zákon), a vládní nařízení ze dne 28. prosince 1928, č. 215 Sb. z. a n., kterým se provádí puncovní zákon (p.z.) a stanoví počátek jeho účinnosti
32/1935 Sb.
Vyhláška o složení dalších ratifikačních a přístupních listin k Úmluvě o mezinárodním režimu námořních přístavů se Statutem, podepsané v Ženevě dne 9. prosince 1923
33/1935 Sb.
Vyhláška o uložení ratifikační listiny Norska k Mezinárodnímu ujednání o vývozu koží, sjednanému v Ženevě dne 11. července 1928, a k Protokolu ujednání
 
Částka 14
pdf 1014 kB
5. 3. 1935 34/1935 Sb.
Úmluva upravující lov velryb
35/1935 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti doplňkového protokolu k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaného v Praze dne 27. listopadu 1933
 
Částka 15
pdf 86 kB
5. 3. 1935 36/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují a mění některá ustanovení zákona ze dne 14. března 1934, č. 49 Sb. z. a n., o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu, změněného a doplněného vládním nařízením ze dne 13. července 1934, č. 167 Sb. z. a n. Pozn.: novelizované ust. § 14 odst. 3 písm. b/ nabývá účinnosti už dnem 22.10.1934;
37/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje právo vlády stanoviti nařízením nejvyšší úrokové sazby z peněžních vkladů nebo zápůjček
 
Částka 16
pdf 49 kB
6. 3. 1935 38/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 17
pdf 222 kB
21. 3. 1935 39/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 272 Sb. z. a n., o slevě pachtovného pro sklizňový rok 1934 v okresích zvlášť postižených meúrodou
40/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se přikazuje zbytek výnosu státní losové výpůjčky na vystavění obytných budov pro státní a jiné veřejné zaměstnance
41/1935 Sb.
Vládní nařízení o obchodu s baleným čajem
42/1935 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Albánským, podepsané v Praze dne 9. dubna 1934
 
Částka 18
pdf 106 kB
23. 3. 1935 43/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Itálií
 
Částka 19
pdf 521 kB
1. 4. 1935 44/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda ze dne 29. března 1935 k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými, sjednané dne 29. října 1923 (č. 209 Sb. z. a n. z r. 1923)
45/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé ku provedení dodatkového protokolu z 15. března 1935 o platech v československo-německém obchodu se zbožím
46/1935 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1935 (II)
 
Částka 20
pdf 608 kB
3. 4. 1935 47/1935 Sb.
Zákon , kterým se osvobozují věnování k založení a k rozmnožení základního jmění nadání "Ústav T. G. Masaryka", jakož i jiná věnování na oslavu 85. narozenin prvního presidenta republiky od daní, kolků a poplatků
48/1935 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství
49/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva
50/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 17. prosince 1926, č. 233 Sb. z. a n., o dávce ze šumivého vína
 
Částka 21
pdf 388 kB
5. 4. 1935 51/1935 Sb.
Zákon o hlášení pobytu Pozn.: předpis nenabyl účinnosti (účinnost vázána na vydání prováděcího vl. nařízení, které však vydáno nebylo);
52/1935 Sb.
Zákon o pobytu cizinců
53/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 22
pdf 193 kB
8. 4. 1935 54/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem
 
Částka 23
pdf 264 kB
13. 4. 1935 55/1935 Sb.
Ústavní zákon o úpravě státních hranic s Rumunskem
56/1935 Sb.
Zákon , kterým se doplňují ustanovení trestních řádů o zmatečních stížnostech
57/1935 Sb.
Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Táboře
58/1935 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují řády volení do poslanecké sněmovny, senátu, zemských a okresních zastupitelstev a do obcí
59/1935 Sb.
Vyhláška o statistických šetřeních v oboru statistiky lesnické
 
Částka 24
pdf 1577 kB
15. 4. 1935 60/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost čtvrtý dodatkový protokol ze dne 23. března 1935 k obchodní smlouvě, sjednané dne 16. února 1927 mezi republikou Československou a Švýcarskem (č. 95/1927 Sb. z. a n.)
61/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a plavební smlouva mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Praze dne 25. března 1935
62/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vzájemné ochraně práv ze živnostenského vlastnictví mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsaná v Praze dne 25. března 1935
 
Částka 25
pdf 1919 kB
18. 4. 1935 63/1935 Sb.
Zákon o vyvlastnění k účelům obrany státu
64/1935 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení zákona o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
65/1935 Sb.
Vyhláška o novém znění vojenského kárného zákona
66/1935 Sb.
Zákon , jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost III. části úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel)
67/1935 Sb.
Zákon o dodavatelských pokladničních poukázkách
 
Částka 26
pdf 1568 kB
19. 4. 1935 68/1935 Sb.
Zákon o vrchních soudech jako soudech státních
69/1935 Sb.
Zákon o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy Pozn.: ust. čl. I, č. 16, čl. II, IV a V nabývají účinnosti už dnem 19.4.1935;
70/1935 Sb.
Zákon , kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry, které smějí býti poskytnuty podle II hlavy zákona ze dne 16. července 1931, č. 121 Sb. z. a n., o podpoře zahraničního obchodu
71/1935 Sb.
Zákon o hospodářském vyzvědačství
72/1935 Sb.
Zákon , kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 22. prosince 1930 o rozdělení majetků správních obvodů (žup, měst, obcí a okresů) rozdělených státní hranicí
73/1935 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje Tyršův státní tělovýchovný ústav
74/1935 Sb.
Zákon o provádění mezinárodních plavebních úmluv, týkajících se Dunaje a Labe
75/1935 Sb.
Zákon o zákazu přídavků při prodeji zboží neb provádění výkonů
76/1935 Sb.
Zákon o splátkových obchodech
 
Částka 27
pdf 2518 kB
20. 4. 1935 77/1935 Sb.
Zákon o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění Pozn.: ust. § 59 odst. 2, §§ 60 a 61 a § 73 odst. 2 nabývají účinnosti dnem 20.4.1935, a ust. § 63 odst. 6, pokud upravuje zvýšení daně, nabývá účinnosti až dnem 1.1.1937;
78/1935 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů
79/1935 Sb.
Zákon o hasičském příspěvku při požárním pojištění
80/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 11. dubna 1935, č. 79 Sb. z. a n., o hasičském příspěvku při požárním pojištění
 
Částka 28
pdf 2541 kB
26. 4. 1935 81/1935 Sb.
Zákon o jízdě motorovými vozidly Pozn.: ust. § 12 ods. 4 nabývá účinnosti už 26.4.1935;
82/1935 Sb.
Zákon o ochraně a obraně proti leteckým útokům
83/1935 Sb.
Vládní nařízení o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu
84/1935 Sb.
Vládní nařízení o úpravě daně ze zapalovadel
85/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 3 Sb. z. a n. z r. 1932, o nejvyšších cenách zápalek
 
Částka 29
pdf 247 kB
30. 4. 1935 86/1935 Sb.
Vládní nařízení o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu zboží osvědčení o výrobním původu
87/1935 Sb.
Vládní nařízení o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu zboží vyrobeného na území republiky Argentinské, Chilské a Uruguayské osvědčení o výrobním původu zboží
88/1935 Sb.
Vládní nařízení o přechodných bilančních úlevách pro ústavy a podniky povinné veřejně účtovati
89/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
90/1935 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska z 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na ostrovy Normanské a ostrov Man
91/1935 Sb.
Vyhláška o výpovědi smluvních celních sazeb u saz. pol. 432 c) československého celního sazebníku pro pozinkované plechy a plotny a některých francouzských smluvních cel, sjednaných mezi republikou Československou a Francií
92/1935 Sb.
Vyhláška o odkladu splatnosti obilních zástavních listů
 
Částka 30
pdf 102 kB
1. 5. 1935 93/1935 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
94/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Řeckem
95/1935 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese udělené pro místní dráhu ze Slaného do Kačic
96/1935 Sb.
Vyhláška o změně názvu obvodových úřadoven pozemkového úřadu
 
Částka 31
pdf 1400 kB
4. 5. 1935 97/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří Pozn.: ust. čl. I č. 2 nabývá účinnosti až 4.5.1935;
98/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje a vyhlašuje úplné znění zákona, kterým se vydává řád volení do poslanecké sněmovny
 
Částka 32
pdf 602 kB
9. 5. 1935 99/1935 Sb.
Zákon , kterým se provádí úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 5. prosince 1930 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými
100/1935 Sb.
Vládní nařízení o usnadnění přímého úvěru vývozcům u Národní banky Československé
101/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
102/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují po přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva
103/1935 Sb.
Vládní nařízení o daňových úlevách na opravy domů
104/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se v zemích České a Moravskoslezské provádějí změny obvodů některých okresních úřadů
105/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
106/1935 Sb.
Vyhláška o odvádění příspěvků do vyrovnávacího fondu mléčného pro zemi Českou
107/1935 Sb.
Vyhláška o dočasné úpravě pracovní doby v živnosti knihtiskařské
108/1935 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
109/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 20. prosince 1934, č. 285 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u úpletů na klobouky, kloboukových šišáků a klobouků
 
Částka 33
pdf 9726 kB
24. 5. 1935 110/1935 Sb.
Vyhláška o počátku platnosti nové přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23.října 1924 (M.Ú.Z.)
 
Částka 34
pdf 784 kB
27. 5. 1935 111/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona
112/1935 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dohody o zřízení a provozování linií pro leteckou dopravu mezi Československem a Nizozemskem
113/1935 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dohody mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o odbavování lázeňských a turistických tiskovin ze dne 29. května 1934
114/1935 Sb.
Vyhláška o prodloužení doby pro dokončení stavby a zahájení provozu sítě drobných drah s elektrickým pohonem v okolí Karlových Varů, pro níž byla udělena koncese vyhláškou ministerstva železnic ze dne 16. září 1914, č. 253 ř.z.
 
Částka 35
pdf 251 kB
31. 5. 1935 115/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda mezi republikou Československou a spolkovým státem Rakouským o celním projednávání modních publikací
116/1935 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů výdělkových a hospodářských společenstev, družstev, hospodářských a živnostenských družstev úvěrních
117/1935 Sb.
Vyhláška o dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
 
Částka 36
pdf 1235 kB
8. 6. 1935 118/1935 Sb.
Vládní nařízení o povinných výtiscích
119/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají podrobné předpisy o povinných výtiscích k účelům úředním a studijním
120/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
121/1935 Sb.
Vyhláška o Úmluvě a ujednáních sjednaných v Kahýře dne 20. března 1934 na X. Světovém poštovním kongresu
122/1935 Sb.
Vyhláška o znění zákona o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
123/1935 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
124/1935 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na hovězí dobytek a čerstvé maso
 
Částka 37
pdf 255 kB
12. 6. 1935 127/1935 Sb.
Vyhláška o složení dalších ratifikačních a přístupních listin k Mezinárodní úmluvě zdravotní, sjednané v Paříži dne 21. června 1926
125/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění předpisy o právním poměru k přidělené půdě
126/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se území Československé republiky rozděluje na 34 dozorčí okresy pro úřadování živnostenských inspektorátů
 
Částka 38
pdf 193 kB
22. 6. 1935 128/1935 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro úzkoroschodné elektrické drobné dráhy v Bratislavě
129/1935 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní a plavební smlouvy mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik ze dne 25. března 1935
130/1935 Sb.
Vyhláška p mezinárodní působnosti dohody mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik o vzájemné ochraně práv ze živnostenského vlastnictví ze dne 25. března 1935
 
Částka 39
pdf 1670 kB
28. 6. 1935 131/1935 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje a doplňuje zmocnění podle čl. I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací
132/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají některé předpisy o jízdě motorovými vozidly
133/1935 Sb.
Vládní nařízení o soupisu zásob pšenice a žita a mlýnských výrobků z pšenice a žita
134/1935 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech
135/1935 Sb.
Vládní nařízení o zjištění rozsahu obilních ploch v některých zemědělských závodech ve sklizňovém roce 1935
136/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n., ve znění vládního nařízení ze dne 12. října 1934, č. 220 Sb. z. a n.
137/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským, podepsaná v Budapešti dne 14. června 1935, se závěrečným protokolem z téhož dne
138/1935 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské za rok 1934
139/1935 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské za rok 1934
140/1935 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u chmele
141/1935 Sb.
Vyhláška o výpovědi dodatkového ujednání ze dne 21. prosince 1933 k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920
 
Částka 40
pdf 382 kB
9. 7. 1935 142/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
143/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 28. března 1935, č. 52 Sb. z. a n., o pobytu cizinců
144/1935 Sb.
Vyhláška o úlevě podle § 12 zákona ze dne 28. března 1935, č. 52 Sb. z. a n., o pobytu cizinců
145/1935 Sb.
Vyhláška o změně názvu Fondu československých legionářů při státním pozemkovém úřadě v Praze a Všeobecného fondu pro podporu vnitřní kolonisace při státním pozemkovém úřadě v Praze
146/1935 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového protokolu k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaného v Praze dne 22. května 1934
147/1935 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na máslo a sádlo
 
Částka 41
pdf 530 kB
12. 7. 1935 148/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 23. března 1933, č. 52 Sb. z. a n., kterým se stanoví podrobnější předpisy o Ústředním smírčím orgánu a Poradním sboru ve věcech peněžnictví
149/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost ujednání československo- německé z 26. června 1935 o celním kontingentu pro perleťové knoflíky
150/1935 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro visutou lanovou drobnou dráhu z Tatranské Lomnice na Lomnický štít
151/1935 Sb.
Vyhláška o zřízení policejního komisařství v Mostě
 
Částka 42
pdf 673 kB
15. 7. 1935 152/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy
 
Částka 43
pdf 2013 kB
19. 7. 1935 153/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o dopravě motorovými vozidly a jejich zdanění, některá ustanovení zákonů o organizaci veřejné služby zdravotní a zákonů o nakažlivých nemocech zvířat Pozn.: ust. § 25 nabývá účinnosti už dnem 20.4.1935;
154/1935 Sb.
Vládní nařízení o povinném míšení lihu s pohonnými látkami
 
Částka 44
pdf 483 kB
23. 7. 1935 155/1935 Sb.
Vládní nařízení o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1935
156/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy
157/1935 Sb.
Vládní nařízení o zastavování periodických časopisů
158/1935 Sb.
Vyhláška o statistice průmyslové výroby
 
Částka 45
pdf 1262 kB
26. 7. 1935 159/1935 Sb.
Vládní nařízení o výrobě hrudkového sýra a brynzy a o jich uvádění do oběhu
160/1935 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výroby brynzy a obchodu s brynzou
161/1935 Sb.
Vládní nařízení o dodržování kontingentu mléka a smetany a o dodržování dodávkových obvodů stanovených podle § 11 zákona ze dne 15. května 1934, č. 94 Sb. z. a n., o vyrovnávacích fondech mléčných
162/1935 Sb.
Vládní nařízení o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání
163/1935 Sb.
Vládní nařízení o výrobě a prodeji francovky
164/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje organisace a jednací řád zemských a místních výchovných rad
165/1935 Sb.
Vládní nařízení o změně názvu rozhodčího soudu státního pozemkového úřadu
166/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. dubna 1935, č. 78 Sb. z. a n., jímž se mění některá ustanovení o spotřební dani z minerálních olejů
167/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují naturální služební příjmy úředníků lesní služby dohlédací u politických úřadů v zemích Slovenské a Podkarpatoruské
 
Částka 46
pdf 641 kB
27. 7. 1935 168/1935 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů v mlynářství
169/1935 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 47
pdf 119 kB
31. 7. 1935 170/1935 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
171/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 26. července 1935
 
Částka 48
pdf 41 kB
1. 8. 1935 172/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pro rok 1935 pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n., ze dne 28. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., a ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n.
 
Částka 49
pdf 109 kB
6. 8. 1935 173/1935 Sb.
Vládní nařízení o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v roce 1935/1936
174/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 50
pdf 100 kB
19. 8. 1935 175/1935 Sb.
Vládní nařízení o příspěvcích k úhradě nákladů spojených s prováděním úkolů podle vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., a ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb. z. a n.
176/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. dubna 1934, č. 70 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů ve sklářské výrobě
177/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. července 1935, č. 153 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o dopravě motorovými vozidly a jejich zdanění, některá ustanovení zákonů o organisaci veřejné služby zdravotní a zákonů o nakažlivých nemocech zvířat
 
Částka 51
pdf 1516 kB
30. 8. 1935 178/1935 Sb.
Dodatková úmluva o civilním řízení soudním mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska
179/1935 Sb.
Úmluva o mezinárodním postavení uprchlíků
180/1935 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti čtvrtého dodatkového protokolu k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Švýcarskem ze dne 16. února 1927, sjednaného v Praze dne 23. března 1935
 
Částka 52
pdf 137 kB
31. 8. 1935 181/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 13. srpna 1935
 
Částka 53
pdf 72 kB
9. 9. 1935 182/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
183/1935 Sb.
Vyhláška o změně přílohy č. 1 k branným předpisům
 
Částka 54
pdf 101 kB
10. 9. 1935 184/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 5. září 1935
 
Částka 55
pdf 205 kB
25. 9. 1935 185/1935 Sb.
Dodatková úmluva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Americkými o vzájemném vydávání zločinců
186/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizuje školní okres zlínský
187/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi Sdružením zaměstnavatelů textilního průmyslu v Praze a Čsl. svazem dělnictva textilního v Náchodě, Svazem textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně a Jednotou textilního dělnictva v republice Československé v Praze
 
Částka 56
pdf 452 kB
8. 10. 1935 188/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje soudní dražebna v Karlových Varech
189/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
190/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se v zemi České provádějí změny obvodů některých okresních úřadů
191/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost doplňkový protokol k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Italským ze dne 23. března 1921, sjednaný dne 26. července 1935 v Praze
192/1935 Sb.
Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
193/1935 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 57
pdf 865 kB
21. 10. 1935 194/1935 Sb.
Úmluva o určení pojmu útočného činu
195/1935 Sb.
Smlouva o vzájemné pomoci mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik
196/1935 Sb.
Vyhláška , jíž se uveřejňuje nový seznam československých správních úřadů, patřící k dohodě mezi republikou Československou a královstvím Španělským o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských a obchodních, podepsané v Madridě dne 26. listopadu 1927
197/1935 Sb.
Vyhláška , jíž se mění stanovy fondu živnostenských pokračovacích (učňovských) škol
 
Částka 58
pdf 191 kB
26. 10. 1935 198/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se určují tituly učitelů veřejných škol obecných, měšťanských a pomocných
199/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají některé předpisy o pořizování plynových masek a o některých povinnostech obcí podle zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům
 
Částka 59
pdf 3113 kB
31. 10. 1935 200/1935 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
201/1935 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku
202/1935 Sb.
Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon
203/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly Pozn.: ust. § 63 nabývá účinnosti až dnem 1.1.1937;
204/1935 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 60
pdf 81 kB
7. 11. 1935 205/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních sazbách k celním přirážkám na některé druhy obilí
206/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi Textilní sekcí Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků Frýdek-Místek a Svazem textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně, Čsl. odborovým sdružením křesť.-sociálním v Brně, sekretariát v Místku, a Čsl. svazem dělnictva textilního v Náchodě, sekretariát v Brně
 
Částka 61
pdf 183 kB
14. 11. 1935 207/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zřizují další oddělení okresních soudů pro spory pracovní
208/1935 Sb.
Vyhláška o poskytování úvěru do ciziny
209/1935 Sb.
Vyhláška o úpravě trestních okresů
 
Částka 62
pdf 99 kB
16. 11. 1935 210/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje opětně účinnost předpisů §§ 13, 16, 17 a 18 vládního nařízení ze dne 21. října 1922, č. 305 Sb. z. a n., o zaopatření trvalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém
211/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o změnách v úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Itálií
 
Částka 63
pdf 70 kB
19. 11. 1935 212/1935 Sb.
Vyhláška o výplatě úsporných a šekových vkladů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny ve Vídni podle zákona ze dne 1. července 1926, č. 232 Sb. z. a n., o provedení úmluvy o poštovní spořitelně vídeňské ze dne 6. dubna 1922 a dodatečné dohody ze dne 23. února 1925
213/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n., ze dne 28. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n., a ze dne 19. prosince 1934, č. 283 Sb. z. a n.
 
Částka 64
pdf 393 kB
30. 11. 1935 214/1935 Sb.
Vládní nařízení o zpracování ječmene a melasy na líh
215/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
216/1935 Sb.
Vyhláška o dalších ratifikacích a přístupech k Mezinárodní úmluvě o potírání penězokazectví, sjednané v Ženevě dne 20. dubna 1929
217/1935 Sb.
Vyhláška , ktorou se určuje spôsob započítania zákonných prirážok k daniam výnosovým, ktoré platia poplatníci na Slovensku a Podkarpatskej Rusi na náklady cirkevných škôl, do výmery prirážok, rozhodných pre prípustnosť zemského príspevku podľa § 11 zákona zo dňa 15. júna 1927, č. 77 Sb. z. a n., o novej úprave finančného hospodárstva sväzkov územnej samosprávy, vo znení zákona zo dňa 27. novembra 1930, č. 169 Sb. z. a n., a čl. I zákona zo dňa 9. apríla 1935, č. 69 Sb. z. a n., o finančných opatreniach v oboru územnej samosprávy
218/1935 Sb.
Vyhláška o rozšíření účinnosti dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním na území Skotska
219/1935 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek tisícikorunových s datem 25. května 1934
 
Částka 65
pdf 126 kB
4. 12. 1935 220/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 168 Sb. z. a n., o kategoriích státních profesorů a státních učitelů, o zvláštních podmínkách pro ustanovení zatímním nebo definitivním profesorem nebo učitelem a pro povýšení profesora nebo učitele a o úředních titulech
221/1935 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
222/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se na rok 1936 stanoví výše zdravotní přirážky
223/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zákazu vývozu československých platidel
 
Částka 66
pdf 114 kB
9. 12. 1935 224/1935 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
225/1935 Sb.
Vládní nařízení o změně §§ 15 a 16 vládního nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
226/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vylučuje mýdlo a voňavky z podomního obchodu
 
Částka 67
pdf 160 kB
13. 12. 1935 227/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se opětně prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 23. února 1934, č. 27 Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování
228/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k vládnímu nařízení (XVI) ze dne 6. prosince 1935, č. 225 Sb. z. a n., o změně §§ 15 a 16 vládního nařízení ze dne 29. února 1924, č. 46 Sb. z. a n., kterým se provádějí některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
 
Částka 68
pdf 1193 kB
21. 12. 1935 229/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí § 16, odst. 3 zákona o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění
230/1935 Sb.
Vládní nařízení o zařadění podniků, podrobených úrazovému pojištění, do nebezpečenských tříd a o stanovení procent těchto tříd pro období od 1. ledna 1936 do 31. prosince 1940
231/1935 Sb.
Vyhláška o vydání nového úředního seznamu míst v zemi Moravskoslezské
 
Částka 69
pdf 27 kB
23. 12. 1935 232/1935 Sb.
Zákon o státní poctě prvnímu presidentu Československé republiky T. G. Masarykovi
 
Částka 70
pdf 571 kB
24. 12. 1935 233/1935 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují zákony o zřizování a vydržování veřejných měšťanských škol, o docházce do nich a o jejich správě
234/1935 Sb.
Vládní nařízení o usnadnění přímého úvěru u Národní banky Československé
235/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění ustanovení § 5 zákona ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy, ve znění vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 185 Sb. z. a n.
236/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
237/1935 Sb.
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
 
Částka 71
pdf 1475 kB
28. 12. 1935 238/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby Pozn.: ust. § 26 nabývá účinnosti už dnem 28.12.1935;
239/1935 Sb.
Vládní nařízení o snížení úroků vnitřního státního dluhu
240/1935 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930 - 1932
241/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, č. 170 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 273 Sb. z. a n., o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství
242/1935 Sb.
Vyhláška o úpravě těžby dřeva v hospodářském roce 1936/1937
243/1935 Sb.
Vládní nařízení o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží a úpravě příspěvku pěstitelům lnu a konopí
244/1935 Sb.
Vyhláška o změně sídla státní obvodové úřadovny pro pozemkovou reformu v Prešově
 
Částka 72
pdf 6520 kB
31. 12. 1935 245/1935 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1936
246/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1936
 
Částka 73
pdf 3614 kB
31. 12. 1935 247/1935 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
248/1935 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 74
pdf 1245 kB
31. 12. 1935 249/1935 Sb.
Vládní nařízení o úlevách při splácení některých dlouhodobých pohledávek
250/1935 Sb.
Vládní nařízení o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci
251/1935 Sb.
Vládní nařízení o úlevách při splácení pohledávek za nezaměstnanými a o některých opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti nezaměstnaným
252/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podmínky a míra náhrad a odměn při zápůjčkách (úvěrech)
253/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, sjednaná v Praze dne 4. prosince 1935
 
Částka 75
pdf 390 kB
31. 12. 1935 254/1935 Sb.
Zákon , kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění
255/1935 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
256/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 21. prosince 1935, č. 255 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují ustanovení o soudních poplatcích
257/1935 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje platnost zákona o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem
258/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opět mění čl. XVI, odst. 1, písm. b) uváděcích ustanovení k zákonu ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
259/1935 Sb.
Zákon , kterým se prodlužují a doplňují zákony týkající se bytové péče
260/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 161 Sb. z. a n., o přechodné úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
261/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 162 Sb. z. a n., o státním příplatku k podpoře nezaměstnaných
262/1935 Sb.
Vyhláška o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období červenec, srpen, září, říjen a listopad na plodinových bursách v Praze, Brně a v Bratislavě v roce 1935
263/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazy "Kreis Karlsbad des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Karlových Varech a "Verband der Stickerei-, Spitzen- und Gardinen-Fabrikanten" v Kraslicích a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čs. Staatsgebiet", župní sekretariát v Aši, "Verband der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidunksindustrie", sekretariát ve Falknově n. O. a "Deutche Arbeitergewerkschaft D. A. G." se sídlem v Jablonci n. N., úřadovna v Karlových Varech
264/1935 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů německé soukromé odborné školy pro ženská povolání konventu Voršilek v Hostinném
 
Částka 76
pdf 3736 kB
31. 12. 1935 265/1935 Sb.
Zákon , kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost
266/1935 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o dani z obratu a dani přepychové
267/1935 Sb.
Zákon o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
268/1935 Sb.
Vyhláška o tom, na kterou paušalovanou daň z obratu a paušalovanou daň přepychovou se nevztahuje ustanovení § 1 zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
269/1935 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 21. prosince 1935, č. 265 Sb. z. a n., kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho platnost
270/1935 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění seznam přepychových předmětů, vydaný vládním nařízením ze dne 27. března 1930, č. 32 Sb. z. a n., ve znění vládních nařízení ze dne 20. srpna 1930, č. 117 Sb. z. a n., ze dne 23. prosince 1930, č. 194 Sb. z. a n., ze dne 29. dubna 1932, č. 59 Sb. z. a n., ze dne 7. července 1933, č. 119 Sb. z. a n., ze dne 12. října 1934, č. 220 Sb. z. a n., a ze dne 25. června 1935, č. 136 Sb. z. a n.
271/1935 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kůže a koženého zboží
272/1935 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u gumových podpadků a podešví
273/1935 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u deštníků a slunečníků
274/1935 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u bruslí
275/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 19. prosince 1931, č. 218 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u některých strojů a přístrojů, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 10. července 1933, č. 133 Sb. z. a n.
276/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministry průmyslu, obchodu a živností a zemědělství ze dne 11. listopadu 1927, č. 162 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u cukrovkového semene, litých trub a vidlí, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 28. dubna 1932, č. 61 Sb. z. a n.
277/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 23. prosince 1932, č. 7 Sb. z. a n. z roku 1933, o paušalování daně z obratu u cementu, taženého železného a ocelového drátu, ostnatého železného drátu, drátěných hřebíků a podkováků, nábytkových per, osinkových výrobků a ucpávek všeho druhu, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 27. června 1934, č. 123 Sb. z. a n.
278/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 15. prosince 1930, č. 206 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u hutních a některých jiných výrobků ze železa, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 23. prosince 1932, č. 8 Sb. z. a n. z roku 1933, ze dne 16. prosince 1933, č. 257 Sb. z. a n. a ze dne 17. prosince 1934, č. 282 Sb. z. a n.
279/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n., ze dne 28. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1934, č. 283 Sb. z. a n. a ze dne 14. listopadu 1935, č. 213 Sb. z. a n.
280/1935 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 24. prosince 1929, č. 1 Sb. z. a n. z roku 1930, o paušalování daně z obratu u střeliva a jeho součástek