Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1936

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 957 kB
9. 1. 1936 1/1936 Sb.
Vládní nařízení o daňových úlevách na stavební práce
3/1936 Sb.
Vládní nařízení o dalších kontrolních opatřeních při provádění vládního nařízení o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy
4/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
2/1936 Sb.
Vládní nařízení o některých organisačních a jiných opatřeních ve výrobě skla
 
Částka 2
pdf 160 kB
15. 1. 1936 5/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva mezi vládou československou a vládou německou o vzájemných celních slevách na hudební nástroje
6/1936 Sb.
Vyhláška o statistice živnostenských společenstev a živností v nich soustředěných
 
Částka 3
pdf 639 kB
23. 1. 1936 7/1936 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové dohody k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Nizozemským ze dne 20. ledna 1923, sjednané v Haagu dne 9. dubna 1934
8/1936 Sb.
Vyhláška o rozšíření účinnosti dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním na území Jižní Rhodesie
9/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují změny ve znění sazby soudních poplatků
 
Částka 4
pdf 640 kB
30. 1. 1936 10/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb. z. a n., o přímých daních
11/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí na desetiletí 1931 až 1940 zákon ze dne 7. května 1874, č. 51 ř.z., o vyměřování příspěvků k náboženskému fondu na úhradu potřeb katolického kultu Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
12/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. března 1919, č. 145 Sb. z. a n., o exekuci podle spisů a listin zřízených v rakouském státě, ve znění upraveném a doplněném §§ 2 až 4 vládního nařízení ze dne 18. června 1925, č. 141 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 20. dubna 1928, č. 64 Sb. z. a n., kterým se pro Slovensko a Podkarpatskou Rus upravuje exekuce podle spisů a listin zřízených v republice Rakouské
13/1936 Sb.
Vyhláška o vysvědčeniach mestskej odbornej školy pre ženské povolania v Brezne nad Hronom
14/1936 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese, udělené pro místní dráhu Kounice - Ivančice - Oslavany
 
Částka 5
pdf 242 kB
31. 1. 1936 15/1936 Sb.
Zákon o dalším poskytování poplatkových úlev při splynutí (fusi) nebo při přeměně právního útvaru některých podniků
16/1936 Sb.
Zákon o mimořádné dani postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
17/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví výše úroků z prodlení z přímých daní a vybíraných k nim přirážek a úroků z prodlení a náhradních z poplatků přímo placených, dále pak zjednodušuje způsob výpočtu úroků z prodlení z přímých daní Pozn.: ust. § 1 ods. 2 nabývá účinnosti až 1.2.1936;
18/1936 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1935
19/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o platech v československo-německém obchodu se zbožím
 
Částka 6
pdf 234 kB
8. 2. 1936 20/1936 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
21/1936 Sb.
Vládní nařízení o organisaci a jednání kuratoria pomocného fondu podle zákona o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy
22/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
23/1936 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na hovězí dobytek a čerstvé maso
24/1936 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 7
pdf 2081 kB
11. 2. 1936 25/1936 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
26/1936 Sb.
Vyhláška o novém znění zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
27/1936 Sb.
Vládní nařízení o rozhodčích komisích pro stanovení cen stavebních hmot
28/1936 Sb.
Vládní nařízení o přechodných úlevách při placení daní přímých, daně z obratu a přepychové a dávky z majetku a z přírůstku na majetku
29/1936 Sb.
Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
30/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost II. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi Československem a Finskem ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 28. ledna 1936
 
Částka 8
pdf 2573 kB
15. 2. 1936 31/1936 Sb.
Úmluva o úpravě otázek vyplývajících ze stanovení hranice mezi republikou Československou a královstvím Rumunským (Hraniční statut)
 
Částka 9
pdf 864 kB
18. 2. 1936 32/1936 Sb.
Mezinárodní úmluva o potírání obchodu zletilými ženami
 
Částka 10
pdf 324 kB
28. 2. 1936 35/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění § 11, odst. 1 zákona o opatřeních pro zaměstnance zastavených periodických tiskopisů
33/1936 Sb.
Zákon o civilních hlídačích vojenské správy
34/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb. z. a n., o stabilisačních bilancích
36/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
37/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje nejvyšší přípustná hranice vkladů na vkladních knížkách poštovní spořitelny
38/1936 Sb.
Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky poštovní spořitelny
39/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se zveřejňuje seznam léčivých přípravků, jež byly prohlášeny za léčebná vína
 
Částka 11
pdf 859 kB
2. 3. 1936 40/1936 Sb.
Zákon o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta
41/1936 Sb.
Zákon o spotřební dani z kyseliny octové
42/1936 Sb.
Vyhláška o nejvyšších prodejních cenách nezdaněného lihu určeného k výrobě octa
 
Částka 12
pdf 861 kB
7. 3. 1936 43/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých, ve znění vládního nařízení ze dne 14. prosince 1934, č. 253 Sb. z. a n.
44/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
45/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. února 1936, č. 40 Sb. z. a n., o spotřební dani z přípravků ke kypření těsta
 
Částka 13
pdf 55 kB
8. 3. 1936 46/1936 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti smlouvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Irska ze dne 11. listopadu 1924 o právní pomoci ve věcech občanských na dominion Nového Zélandu
47/1936 Sb.
Vyhláška o přístupu dominia Nového Zélandu k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním
 
Částka 14
pdf 241 kB
11. 3. 1936 48/1936 Sb.
Vládní nařízení o dodávkách osiva a krmiv na úvěr zemědělcům v obcích zvlášť těžce postižených živelními pohromami
49/1936 Sb.
Vyhláška o vysvedčeniach čs. odbornej školy pre ženské povolania v Prešove
50/1936 Sb.
Vyhláška o úlevách pro jízdy cizozemských motorových vozidel a cizozemských řidičů motorových vozidel do Československé republiky v pohraničním a turistickém styku
 
Částka 15
pdf 331 kB
14. 3. 1936 51/1936 Sb.
Vládní nařízení o organisaci policejní správy a služby a o některých jiných opatřeních v oboru vnitřní správy Pozn.: ust. §§ 2 a 11 pozbývají účinnosti dnem 31.3.1939;
 
Částka 16
pdf 572 kB
21. 3. 1936 52/1936 Sb.
Zákon , ktorým sa opätne predlžuje účinnosť zákona zo dňa 27. marca 1930, č. 43 Sb. z. a n., o úprave užívania niektorých pastvín v zemiach Slovenskej a Podkarpatoruskej v ročných pastevných obdobiach 1930 - 1932
53/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádějí §§ 1 a 5 zákona ze dne 4. července 1934, č. 177 Sb. z. a n., o plynárenských podnicích požívajících výhod
54/1936 Sb.
Vládní nařízení o okrskovém pojmenování "Třeboňský kapr"
55/1936 Sb.
Vyhláška o provedení smlouvy mezi Československou republikou a Rakouskou republikou ze dne 18. února 1922 o urovnání tuzemského a cizozemského zdanění v oboru přímých daní, č. 414/1922 Sb. z. a n.
56/1936 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese pro místní dráhu Vojkovice - Kysibl Kyselka
 
Částka 17
pdf 338 kB
27. 3. 1936 57/1936 Sb.
Zákon o trestnosti pytláctví v zemi Slovenské a Podkarpatskoruské
58/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. srpna 1933, č. 170 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 20. prosince 1935, č. 241 Sb. z. a n., o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství
59/1936 Sb.
Vyhláška o úpravě těžby dřeva v hospodářském roce 1936/1937
60/1936 Sb.
Vládní nařízení o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
61/1936 Sb.
Vyhláška o dalších přístupech k Madridské dohodě o potlačování falešných údajů o původu zboží
62/1936 Sb.
Vyhláška o dalších přístupech k Pařížské unijní úmluvě na ochranu živnostenského vlastnictví
63/1936 Sb.
Vyhláška o přístupu pásma Tangerského k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek a o výpovědi Nizozemskou Indií
64/1936 Sb.
Vyhláška o rozšíření účinnosti dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a Spojeným Královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním na Nový Foundland
 
Částka 18
pdf 1211 kB
31. 3. 1936 65/1936 Sb.
Zákon o stavebním ruchu Pozn.: ust. hlavy VII. nabývají účinnosti až 1.1.1937;
66/1936 Sb.
Zákon Novely zákonů týkajících se bytové péče
67/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění nebo doplňují některá ustanovení zákona ze dne 20. února 1920, č. 142 Sb. z. a n., o požitcích válečných poškozenců, ve znění zákona ze dne 25. ledna 1922, č. 39 Sb. z. a n.
68/1936 Sb.
Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Kostelci nad Labem
69/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 9. dubna 1935, č. 69 Sb. z. a n., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy
70/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
 
Částka 19
pdf 568 kB
1. 4. 1936 71/1936 Sb.
Zákon o příplatcích pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém
72/1936 Sb.
Zákon o zproštění povinnosti choditi do veřejné školy obecné nebo měšťanské
73/1936 Sb.
Zákon o nabytí Ostravsko-Frýdlantské dráhy státem
74/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem
75/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Maďarskem
 
Částka 20
pdf 770 kB
1. 4. 1936 76/1936 Sb.
Vládní nařízení o zemědělském vyrovnacím řízení
77/1936 Sb.
Vládní nařízení o dočasných opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti nezaměstnaným
78/1936 Sb.
Vládní nařízení o přechodné úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
79/1936 Sb.
Vládní nařízení o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
 
Částka 21
pdf 1270 kB
6. 4. 1936 80/1936 Sb.
Vládní nařízení o podpoře podle hlav IV až VI zákona ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
81/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Kreis Reinberg des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Liberci a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čsl. Staatsgebiet" v Liberci, župní sekretariát v Krnově, "Verbamd der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidungsindustrie für das čsl. Staatsgebiet", sekretariát v Opavě a Svazem textilního dělnictva v republice Československé se sídlem v Brně
 
Částka 22
pdf 653 kB
9. 4. 1936 82/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává služební instrukce pro finanční prokuratury
83/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
84/1936 Sb.
Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
 
Částka 23
pdf 1730 kB
15. 4. 1936 85/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. února 1936, č. 41 Sb. z. a n., o spotřební dani z kyseliny octové
 
Částka 24
pdf 472 kB
15. 4. 1936 86/1936 Sb.
Vládní nařízení o exekuci proti obcím a proti ústavům prohlášeným za veřejné a obecně prospěšné
87/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví den, jímž v zemi Slovenské a Podkarpatoruské nabude účinnosti vládní nařízení k zákonu o ochraně dětí v cizí péči a dětí nemanželských
88/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje závaznost hromadné smlouvy pracovní, uzavřené mezi Sdružením zaměstnavatelů textilního průmyslu v Praze a Československým svazem dělnictva textilního v Náchodě, Svazem textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně a Jednotou textilního dělnictva v republice Československé v Praze na dalších 28 soudních okresů
89/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou pro jutařské závody hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Kreiskanzlei Trautenau des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Trutnově a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čsl. Staatsgebiet" v Liberci, sekretariát v Trutnově, "Verband der christlichen Gewerkschaften für das Gebiet des čsl. Staates", sekretariát ve Vrchlabí, "Deutschsozialer Gewerkschaftsverband" v Trutnově, "Deutsche Arbeitergewerkschaft" v Trutnově, "Svaz textilního dělnictva v republice Československé se sídlem v Brně", sekretariát ve Dvoře Králové n. L., a "Čsl. svaz dělnictva textilního" v Náchodě
90/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou pro tkalcovny plátna hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Kreikanzlei Trautenau des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Trutnově a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čsl. Staagebiet" v Liberci, sekretariát v Trutnově, "Verband der christlichen Gewerkschaften f+r das Gebiet čsl. Staates" ve Vrchlabí, "Deutschsozialer Gewerkschaftsverband" v Trutnově, "Deutsche Arbeitergewerkschaft" v Trutnově, "Svaz textilního dělnictva v republice Československé" v Brně, sekretariát ve Dvoře Králové n. L., a "Čsl. svaz dělnictva textilního v Náchodě", zemský sekretariát v Praze
91/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé, jímž se mění a doplňují předpisy o převodech platů mezi Československem a Německem s výjimkou platů za zboží
92/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě peněžního styku při cestách z Československa do Německa
 
Částka 25
pdf 4282 kB
22. 4. 1936 93/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o vydání deposit a vyrovnání závazků z cenných papírů a jich kuponů
94/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakousko-uherských mezi věřiteli nebo dlužníky československými a dlužníky nebo věřiteli rumunskými
95/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení jmění sirotčích pokladen a o vydání deposit poručenců a opatrovanců
96/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, kterou se upravují vzájemná podpora při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a vzájemná právní pomoc v celních věcech trestních
97/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o rozdělení majetků správních obvodů (žup, okresů, měst a obcí) rozdělených hranicí
98/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o pomoci při vymáhání daní
99/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o správní pomoci a právní ochraně ve věcech daňových
100/1936 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským, týkající se dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních
 
Částka 26
pdf 149 kB
22. 4. 1936 101/1936 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, ředitelství pro republiku Československou v Praze
102/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost vládního nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., jímž se upravují po přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva
 
Částka 27
pdf 1218 kB
25. 4. 1936 103/1936 Sb.
Protokol o změnách Statutu stálého dvoru mezinárodní spravedlnosti
 
Částka 28
pdf 1386 kB
28. 4. 1936 104/1936 Sb.
Úmluva o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních mezi republikou Československou a velkovévodstvím Lucemburským
105/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkové ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, sjednané dne 4. července 1935 o celním projednávání lázeňských a turistických propagačních tiskovin
106/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928, podepsaná v Praze dne 9. dubna 1936
107/1936 Sb.
Vyhláška o názvu komisí domácké práce kožedělné
 
Částka 29
pdf 943 kB
29. 4. 1936 108/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
109/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají k provedení § 33 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 347 Sb. z. a n., o akciové bance cedulové, podrobné předpisy o evidenci obchodních úvěrů a doplňuje se vládní nařízení ze dne 2. července 1931, č. 114 Sb. z. a n., o doručování vyhlášek k konkursním a vyrovnacím řízení a o uveřejňování jich v Úředním oznamovateli
110/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 19. prosince 1934, č. 266 Sb. z. a n., o branném příspěvku
111/1936 Sb.
Vládní nařízení o státním příplatku k podpoře nezaměstnaných
112/1936 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vykonáva zákon o zriadení samostatnej katolíckej fakulty bohosloveckej v Bratislave
 
Částka 30
pdf 1497 kB
6. 5. 1936 113/1936 Sb.
Vládní nařízení o služebním stejnokroji státních úředníků vězeňské služby právní, správní a strážní, jakož i zřízenců vězeňské služby strážní
114/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 12. prosince 1918, č. 76 Sb. z. a n., o zřízení československé státní "Vysoké školy zvěrolékařské v Brně"
115/1936 Sb.
Vyhláška o zákazu užívání státních znaků a úředních puncovních značek Konfederace švýcarské a veřejných znaků jejích kantonů k označování zboží v hospodářském styku
116/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje závaznost hromadné smlouvy pracovní, uzavřené mezi Textilní sekcí Severomoravsko-slezského svazu průmyslníků Frýdek-Místek a Svazem textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně, Československým odborovým sdružením křesťansko-sociálním v Brně, Československým svazem dělnictva textilního v Náchodě, sekretariát v Brně, a Všeodborovým sdružením křesťanského dělnictva a zaměstnanectva československého v Brně, na soudní okres frýdecký
117/1936 Sb.
Vyhláška o přístupu soustátí Australského, počítajíc v to území Papua a ostov Norfolk a mandátní území Nové Guinee a Nauru, k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním
 
Částka 31
pdf 99 kB
7. 5. 1936 118/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
119/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, sjednaná mezi svazem "Kreiskanzlei Trautenau des deutshen Hauptverbandes der Industrie" a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čs. Staatsgebiet" v Liberci, sekretariát v Trutnově, "Verband der christlichen Gewerkschaften für das Gebiet des čs. Staates" ve Vrchlabí, "Dietschsozialer Gewerkschaftverband" v Trutnově, "Svaz textilního dělnictva v republice Československé ve sídlem v Brně", sekretariát ve Dvoře Králové n. L., a "Československý svaz dělnictva textilního" v Náchodě, pro přádelny Lnu v soudních okresích: Trutnov, Maršov, Žacléř, Broumov, Vrchlabí a Hostinné
 
Částka 32
pdf 550 kB
13. 5. 1936 120/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. listopadu 1926, č. 218 Sb. z. a n., o původském právu k dílům literárním, uměleckým a fotografickým (o právu autorském)
121/1936 Sb.
Vládní nařízení o odborných živnostenských společenstvech pro živnost zubní techniky v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
122/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě obchodu s drahými kovy
123/1936 Sb.
Vyhláška o úpravě obchodu se zlatem
124/1936 Sb.
Vyhláška o zřízení nových státních policejních úřadů, o rozšíření správních obvodů některých státních policejních úřadů a o zřízení státních policejních expositur v zemi České
 
Částka 33
pdf 260 kB
15. 5. 1936 125/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě vzájemného platebního styku mezi republikou Československou a Spolkovým státem Rakouským
126/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě cestovního styku československo-rakouského
 
Částka 34
pdf 396 kB
18. 5. 1936 127/1936 Sb.
Zákon , jímž československý stát nabývá sbírek Společnosti vlasteneckých přátel umění v Čechách
128/1936 Sb.
Zákon o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu
129/1936 Sb.
Zákon , jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 5. května 1933, č. 73 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
 
Částka 35
pdf 5824 kB
23. 5. 1936 130/1936 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky
131/1936 Sb.
Zákon o obraně státu
132/1936 Sb.
Zákon , jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní
133/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1936, č. 71 Sb. z. a n., o příplatcích pro bývalé zaměstnance na velkém majetku pozemkovém
134/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje seznam chudých krajů a míst podle zákona o podomním obchodě
 
Částka 36
pdf 278 kB
20. 5. 1936 135/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
136/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s pohledávkami za zahraničními dlužníky
137/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o směrných cenách pro obchod se zlatem
138/1936 Sb.
Vyhláška o vydání unifikační půjčky podle zákona ze dne 15. května 1936, č. 128 Sb. z. a n., o výměně dluhopisů vnitřního státního dluhu
 
Částka 37
pdf 93 kB
22. 5. 1936 139/1936 Sb.
Vládní nařízení o určení náhrad za dopravní prostředky pro účely vojenské
 
Částka 38
pdf 293 kB
28. 5. 1936 140/1936 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
141/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u minerálních olejů, některých výrobků z nich a u obchodního benzolu
 
Částka 39
pdf 175 kB
30. 5. 1936 142/1936 Sb.
Zákon o půjčce na obranu státu
143/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů všeho druhu ve styku s Tureckem
 
Částka 40
pdf 1070 kB
6. 6. 1936 144/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení o advokátech
145/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
146/1936 Sb.
Konsulární úmluva mezi republikou Československou a Svazem sovětských socialistických republik
 
Částka 41
pdf 545 kB
13. 6. 1936 147/1936 Sb.
Vládní nařízení o změně sídla živnostenského inspektorátu 28. dozorčího okresu
148/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Verband der Seidenindustriellen in der Čechoslowakischen Republik" v Liberci a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čechoslowakische Staatsgebiet" v Liberci, "Verband der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidunksindustrie für das čechoslowakische Staatsgebiet" ve Svitavách, Svaz textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně a Československý svaz dělnictva textilního sídlem v Náchodě, pro průmysl hedvábnický v obvodu okresních soudů ve Dvorcích na Moravě, Šumperku, Moravské Třebové, Odrách, Rýmařově, Městě Libavě, Bílovci, Vítkově, Slavonicích, Cukmantlu ve Slezsku, Svitavách, Králíkách, Vysokém nad Jizerou, v Poličce a Trutnově
149/1936 Sb.
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti zemských úřadů na úřady okresní
150/1936 Sb.
Vládní nařízení o některých přesunech působnosti zemských úřadů na okresní výbory
151/1936 Sb.
Vládní nařízení o dalších přesunech působnosti ministerstev na zemské úřady
 
Částka 42
pdf 406 kB
17. 6. 1936 152/1936 Sb.
Vyhláška o vyvlastnění k účelům letišť
153/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 27. prosince 1935, č. 271 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u kůže a koženého zboží
154/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n., ze dne 28. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1934, č. 283 Sb. z. a n., ze dne 14. listopadu 1935, č. 213 Sb. z. a n., a ze dne 27. prosince 1935, č. 279 Sb. z. a n.
 
Částka 43
pdf 703 kB
23. 6. 1936 155/1936 Sb.
Vládní nařízení o pohraničním pásmu a obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst
156/1936 Sb.
Vládní nařízení o vynálezích a patentech důležitých pro obranu státu
157/1936 Sb.
Vládní nařízení o předmětech, k jejichž dovozu a vývozu je třeba povolení vojenské správy
158/1936 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa menia niektoré ustanovenia vládneho nariadenia zo dňa 18. júna 1925, č. 137 Sb. z. a n., ktorým sa organizácia občianskych (meštianských) škôl na Slovensku prispôsobuje organizácii občianskych škôl v Čechách, na Morave a vo Sliezsku
159/1936 Sb.
Vládní nařízení o berní odhadní hodnotě nemovitostí v zemědělském vyrovnacím řízení
 
Částka 44
pdf 1054 kB
25. 6. 1936 160/1936 Sb.
Zákon o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem
161/1936 Sb.
Zákon , kterou se mění a doplňují některá ustanovení zákonů o soudní příslušnosti, o občanském řízení soudním, o řízení exekučním a o soudní organisaci
162/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935, sjednaná dne 15. června 1936
 
Částka 45
pdf 898 kB
27. 6. 1936 163/1936 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje zmocnění podle článku I zákona ze dne 21. června 1934, č. 109 Sb. z. a n., o mimořádné moci nařizovací, ve znění článku I zákona ze dne 26. června 1935, č. 173 Sb. z. a n.
164/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 15. února 1922, č. 71 Sb. z. a n., o vystěhovalectví
165/1936 Sb.
Vládní nařízení o úlevách pro motorová vozidla Pozn.: ust. čl. I §§ 1, 3 a 4 nabývají účinnosti už dnem 1.4.1936;
166/1936 Sb.
Vládní nařízení o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1936
167/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 186 Sb. z. a n., o některých opatřeních, týkajících se chovu a výkrmu vepřového dobytka
168/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě pachtovného při zemědělských pachtech
169/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., jímž se upravují pro přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva
170/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění stanovy Československého řádu Bílého lva a Československé medaile Bílého lva
171/1936 Sb.
Vyhláška o výpovědi úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemném připuštění lékařů a porodních babiček k vykonávání praxe, podepsané ve Varšavě dne 23. září 1923
 
Částka 46
pdf 108 kB
1. 7. 1936 172/1936 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost některých ustanovení tiskových zákonů
173/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 47
pdf 1035 kB
3. 7. 1936 174/1936 Sb.
Zákon , jímž se upravují některé právní poměry vysokoškolských asistentů
175/1936 Sb.
Vládní nařízení o používání pošty
176/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádějí některá ustanovení zákona o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem
177/1936 Sb.
Vyhláška o uložení dalších ratifikačních a přístupních listin k Úmluvě ze dne 26. září 1927 o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
178/1936 Sb.
Vyhláška o dnešním stavu vázanosti Československé republiky Protokolem ze dne 24. září 1923 o doložkách o rozsudím
179/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Hohenelber Industrieverband" úřadovna v Trutnově a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čechoslowakische Staatsgebiet", župní sekretariát v Trutnově, "Verband christlicher Gewerkschaften für das Gebiet des čechoslowakischen Staates", sekretariát ve Vrchlabí, "Deutschsozialer Gewerkaschaftsverband" v Trutnově, "Deutsche Arbeitergewerkschaft" se sídlem v Jablonci nad Nisou, úřadovna v Trutnově, Svaz textilního dělnictva v republice Československé v Brně, sekretariát ve Dvoře Králové nad Labem a Československý svaz dělnictva textilního se sídlem v Náchodě, pro průmysl bavlnářský v soudních okresích Vrchlabí a Hostinné
 
Částka 48
pdf 867 kB
7. 7. 1936 180/1936 Sb.
Zákon o dani z umělých jedlých tuků
181/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků
 
Částka 49
pdf 246 kB
8. 7. 1936 182/1936 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb. z. a n., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy některých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
183/1936 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje s některými změnami a doplňky účinnost zákona ze dne 15. července 1932, č. 121 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 14. prosince 1923, č. 7 Sb. z. a n. z r. 1924, o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel, ve znění zákona ze dne 19. června 1934, č. 113 Sb. z. a n.
184/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
185/1936 Sb.
Vládní nařízení , ktorým sa v obvode vrchného súdu v Bratislave vylučuje obvod okresného súdu v Turčianskom Svätom Martine z obvodu krajského súdu v Banskej Bystrici a pripojuje sa do obvodu krajského súdu v Ružomberku
186/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se určuje den zahájení činnosti advokátní komory v Bratislavě a upravuje obvod působnosti advokátní komory v Turč. Sv. Martině
187/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 19. června 1931, č. 104 Sb. z. a n., o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích a révě vinné
188/1936 Sb.
Vyhláška o ceně nákladních listů pro vnitrozemskou přepravu nového vydání
 
Částka 50
pdf 605 kB
9. 7. 1936 189/1936 Sb.
Zákon o pracovních poměrech redaktorů Pozn.: ust. § 10 odst. 1 a 2 nabývá účinnosti až dne 1.1.1937;
190/1936 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
191/1936 Sb.
Vládní nařízení o výběru a úhrnné odměně vyrovnacích správců v zemědělském vyrovnacím řízení
192/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění nebo doplňují vládní nařízení ze dne 8. června 922, č. 181 Sb. z. a n., o lékařských prohlídkách válečných poškozenců, a vládní nařízení ze dne 7. prosince 1922, č. 363 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o požitcích válečných poškozenců
193/1936 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 51
pdf 1178 kB
10. 7. 1936 194/1936 Sb.
Vládní nařízení o další státní podpoře vývoje spořitelnictví v zemi Slovenské a Podkarpatoruské
195/1936 Sb.
Vládní nařízení o změně příslušnosti k vedení pozemkových knih
196/1936 Sb.
Vládní nařízení o šetření zájmů obrany státu při vykonávání úřední pravomoci
197/1936 Sb.
Vládní nařízení o podnicích důležitých pro obranu státu
198/1936 Sb.
Vládní nařízení o právech k nemovitostem v pohraničním pásmu, pak v obvodu opevněných a jiných pro obranu státu důležitých míst
 
Částka 52
pdf 1526 kB
11. 7. 1936 199/1936 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa
200/1936 Sb.
Zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen
201/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění finanční zákon na rok 1936
202/1936 Sb.
Vládní nařízení o změně vládního nařízení ze dne 25. března 1936, č. 69 Sb. z. a n., kterým byl změně a doplněn zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 69 Sb. z. a n., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy
203/1936 Sb.
Vládní nařízení o zvláštních nařízeních na silnicích a cestách
204/1936 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese pro místní dráhu Kuřim - Bitýška Veverská
 
Částka 53
pdf 519 kB
14. 7. 1936 205/1936 Sb.
Ústavní zákon o úpravě státních hranic s Německem
206/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 115 Sb., o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů odboru na státních průmyslových školách do stupnic funkčního služného
207/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 168 Sb. z. a n., o kategoriích státních profesorů a státních učitelů, o zvláštních podmínkách pro ustanovení zatímním nebo definitivním státním profesorem nebo učitelem a pro povýšení profesora nebo učitele a o úředních titulech
208/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celního sazebníku
209/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo za viskosový papír a zboží z něho a doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku
210/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo za hrubé výlisky hřebenů saz. pol. 314 a)
211/1936 Sb.
Vládní nařízení o vojenském kárném právu za branné pohotovosti státu
212/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení o řízení před kárnými výbory vojenských gážistů a o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
213/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují ustanovení vyhlášky ministra financí ze dne 8. listopadu 1935, č. 208 Sb. z. a n., o poskytování úvěru do ciziny, a zároveň se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o zrušení změn v úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Itálií
 
Částka 54
pdf 1638 kB
15. 7. 1936 214/1936 Sb.
Vládní nařízení o zkouškách učitelské způsobilosti pro školy obecné a měšťanské v zemi Podkarpatoruské
215/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují ustanovení čl. IV vládního nařízení ze dne 10. června 1933, č. 96 Sb. z. a n., o úpravě celního sazebníku
216/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost čl. III, § 4 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
217/1936 Sb.
Vládní nařízení o zprostředkování práce
218/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. prosince 1934, č. 280 Sb. z. a n., o způsobu propočítávání cen obilí po dobu účinnosti vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení je měnících nebo doplňujících
219/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., a ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb. z. a n.
220/1936 Sb.
Vyhláška o plném znění vládního nařízení o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy
221/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v hospodářském roce 1936/1937
 
Částka 55
pdf 1129 kB
17. 7. 1936 222/1936 Sb.
Úmluva mezi Československem a knížetstvím Monackým o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních
223/1936 Sb.
Vládní nařízení o opatření proti škůdcům uloženého obilí
224/1936 Sb.
Vládní nařízení o započtení vojenské služby presenční do právní praxe kandidátů advokacie
225/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o podávání žádostí o povolení přídělu platidel pro dovoz zboží
 
Částka 56
pdf 10 MB
23. 7. 1936 226/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
227/1936 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o přímých daních
 
Částka 57
pdf 1143 kB
23. 7. 1936 228/1936 Sb.
Vládní nařízení o některých organisačních a jiných opatřeních v textilní výrobě
229/1936 Sb.
Vládní nařízení o právu chudých v civilním řízení soudním Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské kromě ust. § 15, které platí na území celého státu;
230/1936 Sb.
Vládní nařízení o odhadu nemovitostí v zemědělském vyrovnacím řízení
231/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemí České a Moravskoslezské za rok 1935
232/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské za rok 1935
 
Částka 58
pdf 9388 kB
31. 7. 1936 233/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k obchodní dohodě mezi Československou republikou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921 (č. 14/1921 Sb. z. a n.), podepsaná dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936
 
Částka 59
pdf 121 kB
30. 7. 1936 234/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 (č. 79/1931 Sb. z. a n.) k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928 (č. 163/1929 Sb. z. a n.), sjednaná výměnou not ze dne 16. července 1936
235/1936 Sb.
Vyhláška o výpovědi čl. 13 smlouvy mezi republikou Československou a říší Německou o státním občanství, podepsané v Praze dne 29. června 1920
236/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Kreis Teplitz des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Teplicích-Šanově a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čechoslowakische Staatsgebiet", župní sekretariát v Teplicích-Šanově, a "Svaz textilního dělnictva v Československé republice v Brně", sekretariát v Praze, pro průmysl textilní v obvodu okresního soudu Horní Litvínov
 
Částka 60
pdf 44 kB
31. 7. 1936 237/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se pro rok 1936 pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 11. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1934, č. 283 Sb. z. a n., ze dne 14. listopadu 1935, č. 213 Sb. z. a n., ze dne 27. prosince 1935, č. 279 Sb. z. a n., a ze dne 4. června 1936, č. 154 Sb. z. a n.
 
Částka 61
pdf 286 kB
1. 8. 1936 238/1936 Sb.
Vyhláška o výpovědi obchodní dohody mezi republikou Československou a republikou Spojených států Brasilských, sjednané výměnou not v Rio de Janeiro dne 27. listopadu 1931 (č. 215/1931 Sb. z. a n.)
239/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Spojených států Brasilských, sjednaná výměnou not v Rio de Janeiro dne 22. července 1936
 
Částka 62
pdf 106 kB
7. 8. 1936 240/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
241/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní uzavřená mezi svazem "Kreis Reichenberg des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Liberci a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čechoslowakische Staatsgebiet", župní sekretariát v Trutnově, "Verband der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidungsindustrie für das čechoslowakische Staatsgebit", sekretariát ve Vrchlabí, "Deutschsozialer Gewerksschaftsverband", ústřední sekretariát v Liberci, "Československý svaz dělnictva textilního sídlem v Náchodě", zemský sekretariát v Praze II., a "Svaz textilního dělnictva v Československé republice se sídlem v Brně", sekretariát ve Dvoře Králové n. L., pro tkalcovny v obvodu okresního soudu Rokytnice nad Jizerou a Vysoké nad Jizerou
 
Částka 63
pdf 66 kB
11. 8. 1936 242/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní sjednaná mezi svazem "Kreiskanzlei Trautenau des deutschen Hauptverbandes der Industrie" v Trutnově a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. für das čechoslowakische Staatsgebiet" v Liberci, župní sekretariát v Trutnově, "Verband christlicher Gewerkschaften für das Gebiet des čechoslowakischen Staates" ve Svitavách sekretariát ve Vrchlabí, "Deutsche Arbeitergewerkschaft" v Trutnově, "Svaz textilního dělnictva v republice Československé se sídlem v Brně" a "Československý svaz dělnictva textilního se sídlem v Náchodě" pro tkalcovny a přádelny v obvodu okresního soudu v Broumově
 
Částka 64
pdf 87 kB
20. 8. 1936 243/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 12. srpna 1936
 
Částka 65
pdf 139 kB
29. 8. 1936 244/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 (č. 350/1921 Sb. z. a n.), sjednaná dne 10. července 1936
 
Částka 66
pdf 227 kB
8. 9. 1936 245/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
246/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní, uzavřená mezi svazem "Verband der Arbeitgeber von Zvittau und Umgebung" ve Svitavách a svazy "Union der Textilarbeiter b. G. das Čechoslowakische Staatsgebiet" v Liberci, župní sekretariát ve Svitavách a "Verband der christlichen Arbeiter und Arbeiterinnen aus der Textil-, Putz- und Bekleidunksindustrie für das Čechoslowakischen Staatsgebiet" ve Svitavách pro průmysl textilní, vyjma průmysl hedvábnický, v obvodu okresních soudů Moravská Třebová a Svitavy
247/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Itálií
248/1936 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 67
pdf 272 kB
23. 9. 1936 249/1936 Sb.
Dohoda mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o stanovení jednotné všeobecné doby hájení ryb a o podmínkách pro povolování nočního rybolovu v hraničních tocích československo- maďarských
250/1936 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1936
 
Částka 68
pdf 889 kB
24. 9. 1936 251/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu škrobu a dextrinu
252/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu škrobového cukru do tuzemska
 
Částka 69
pdf 226 kB
25. 9. 1936 253/1936 Sb.
Vyhláška o zahájení výměny dosavadních státních půjček za unifikační půjčku
 
Částka 70
pdf 254 kB
1. 10. 1936 254/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne 9. července 1936, č. 221 Sb. z. a n., o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v hospodářském roce 1936/1937
255/1936 Sb.
Vládní nařízení o nostrifikaci cizozemských lékařských diplomů a o reversech, jimiž se cizí státní příslušníci studující ne československých lékařských fakultách zříkají práva vykonávati lékařskou praksi v republice Československé
256/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. z. a n., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb. z. a n., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úředním čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
 
Částka 71
pdf 222 kB
1. 10. 1936 257/1936 Sb.
Vládní nařízení o cenách uhlí pro domácí otop
258/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci
259/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení
 
Částka 72
pdf 127 kB
8. 10. 1936 260/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
261/1936 Sb.
Vyhláška o částečném svěření působnosti vojenské správy podle zákona o obraně státu zemským vojenským velitelstvím (velitelstvím sborů)
 
Částka 73
pdf 199 kB
10. 10. 1936 262/1936 Sb.
Zákon o nové úpravě československé měny
263/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví přesně hodnota koruny československé v poměru ke zlatu
264/1936 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování
265/1936 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů německé soukromé odborné školy pro ženská povolání konventu Voršilek v Doksích
 
Částka 74
pdf 175 kB
13. 10. 1936 266/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou, sjednaná výměnou not ze dne 16. a 20. září 1936
 
Částka 75
pdf 36 kB
15. 10. 1936 267/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o směrných cenách pro obchod se zlatem
 
Částka 76
pdf 699 kB
24. 10. 1936 268/1936 Sb.
Zákon o řádech a titulech
269/1936 Sb.
Zákon o užívání vlajek, znaků a jiných symbolů, jakož i stejnokrojů a odznaků, a o opatřeních proti závadným označením
 
Částka 77
pdf 237 kB
31. 10. 1936 270/1936 Sb.
Vládní nařízení o stráži obrany státu
271/1936 Sb.
Vládní nařízení o obmezení obchodu se sazenicemi ovocných a okrasných stromů a keřů a sazenicemi révy
272/1936 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Monakem
273/1936 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 14. června 1935 se závěrečným protokolem z téhož dne
 
Částka 78
pdf 76 kB
6. 11. 1936 274/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
275/1936 Sb.
Vyhláška o omezeném zpracování melasy v zemědělských lihovarech
276/1936 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 79
pdf 85 kB
9. 11. 1936 277/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Řeckem
 
Částka 80
pdf 87 kB
13. 11. 1936 278/1936 Sb.
Vládní nařízení o povinné nabídce dluhopisů 8% československé státní půjčky zahraniční z roku 1922
 
Částka 81
pdf 274 kB
26. 11. 1936 279/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 120 Sb. z. a n., kterým se vydávají předpisy o poskytování vyživovacího příspěvku rodinám osob vykonávajících činnou službu vojenskou, jehož platnost byla prodloužena zákonem ze dne 21. prosince 1921, č. 476 Sb. z. a n.
280/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění poměr míšení mouky žitné (režné) a pšeničné mouky chlebové pro výrobu chleba
281/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k saz. čís. 11 celního sazebníku
282/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě dnů výplaty služebních, odpočivných a zaopatřovacích platů státních zaměstnanců a učitelů obecných a občanských škol, jakož i pozůstalým po nich
283/1936 Sb.
Vyhláška o některých statistických šetřeních v oboru statistiky lesnické i zemědělské a statistiky o zásobování velkých spotřebních středisek
284/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje vyhláška ministra financí ze dne 8. července 1936, č. 227 Sb. z. a n., o úplném znění zákona o přímých daních
285/1936 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti ujednání mezi republikou Československou a říší Německou o celním kontingentu pro perleťové knoflíky ze dne 26. června 1935
 
Částka 82
pdf 1732 kB
30. 11. 1936 286/1936 Sb.
Úmluva o ochraně děl literárních a uměleckých ze dne 9. září 1886, revidovaná v Berlíně dne 13. listopadu 1908 a v Římě dne 2. června 1928 Pozn.: aktuální znění úmluvy viz vyhl. č. 133/1980 Sb.;
 
Částka 83
pdf 465 kB
4. 12. 1936 287/1936 Sb.
Zákon o dobrovolném zastavení, postupu a poukázce pohledávek za státem nebo fondem pod veřejnou správou
288/1936 Sb.
Zákon o zcizení některých státních nemovitostí v Brně
289/1936 Sb.
Zákon , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 4,5% půjčky zemského hlavního města Brna z roku 1936 v úhrnné jmenovité hodnotě 100,000.000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
290/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro všechna odvětví a obory textilního průmyslu v soudním okresu Tanvald
291/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro vlnařský průmysl v soudních okresích Brno-město a Brno-venkov
292/1936 Sb.
Vyhláška o zřízení nových státních policejních úřadů, o změnách správních obvodů a působnosti některých státních policejních úřadů a o zřízení státních policejních expositur v zemích České a Moravskoslezské
293/1936 Sb.
Vyhláška o průměrné ceně 1 q pšenice, žita, ječmene a ovsa domácího původu za pětiměsíční období července, srpen, září říjen a listopad na plodinových burzách v Praze, Brně a Bratislavě v roce 1936
 
Částka 84
pdf 164 kB
9. 12. 1936 294/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě mzdových (platových) poměrů zaměstnanců určených k nedělnímu prodávání v obchodních živnostech
295/1936 Sb.
Vládní nařízení o změně počátku účinnosti § 12, odst. 1 a § 41, odst. 1 zákona ze dne 26. března 1935, č. 81 Sb. z. a n., o jízdě motorovými vozidly, pokud jde o připuštění k řízení některých motorových vozidel
296/1936 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
297/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se na rok 1937 stanoví výše zdravotní přirážky
298/1936 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
299/1936 Sb.
Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
300/1936 Sb.
Vyhláška o zrušení visové povinnosti ve styku s Rumunskem
 
Částka 85
pdf 511 kB
18. 12. 1936 301/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve výrobě radiatorů
302/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva
303/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o zákazu zřizovati nové peněžní ústavy a peněžní podniky, jakož i jejich pobočné (vedlejší) závody
304/1936 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
305/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů zaměstnanců Národního divadla v Praze
306/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě rybářství v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské
307/1936 Sb.
Vládní nařízení o sloučení kolkového úřadu v Praze s ústřední státní pokladnou republiky Československé
308/1936 Sb.
Vládní nařízení o dalším přerušení některých sporů šluknovské spořitelny
309/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou not ze dne 10. listopadu 1936
310/1936 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese pro vicinální ozubenou parní dráhu ze Štrby do Štrbského Plesa
 
Částka 86
pdf 6626 kB
28. 12. 1936 311/1936 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1937
312/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1937
 
Částka 87
pdf 229 kB
23. 12. 1936 313/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 67 Sb. z. a n., o dodavatelských pokladničních poukázkách
314/1936 Sb.
Zákon Novela zákona o změně zákonů o občanském řízení soudním
315/1936 Sb.
Zákon Novela zákona o změně někt. ust. o trestním soudnictví
316/1936 Sb.
Zákon , kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění
317/1936 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 13. května 1936, č. 132 Sb. z. a n., jímž se obnovuje zmocnění vlády rozpouštěti politické strany a strany náhradní
318/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 2. července 1936, č. 199 Sb. z. a n., kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 262 Sb. z. a n., o dani z masa
319/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje vyclívání pružného tylu a síťovitých látek tkaných na způsob tylu, jakož i pružných krajek a výšivek
 
Částka 88
pdf 1015 kB
30. 12. 1936 320/1936 Sb.
Zákon o změně správní působnosti vojenských útvarů
321/1936 Sb.
Vyhláška o určení oblasti působnosti velitelství sborů
322/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 26 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 238 Sb. z. a n., o nejvyšších přípustných úrokových sazbách
323/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost čl. III, § 4 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění vládního nařízení ze dne 9. července 1936, č. 216 Sb. z. a n.
324/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
325/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 25. června 1935, č. 134 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech
326/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. března 1935, č. 48 Sb. z. a n., o některých opatřeních v elektrárenském hospodářství
327/1936 Sb.
Vládní nařízení o mimořádné úpravě těžby dřeva a úpravě lesního a dřevařského hospodářství
328/1936 Sb.
Vládní nařízení o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou
329/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se finančním orgánům svěřuje kontrola nad dodržováním některých ustanovení vládního nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých tuků jedlých, ve znění vládních nařízení ze dne 14. prosince 1934, č. 253 Sb. z. a n., a ze dne 28. února 1936, č. 43 Sb. z. a n.
330/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se posunuje den účinnosti předpisů o povinném užívání normalisovaného formátu papíru pro některá knihovní podání
331/1936 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 115 Sb. z. a n., o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů odboru na státních průmyslových školách do stupnic funkčního služného
332/1936 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
333/1936 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
 
Částka 89
pdf 1233 kB
31. 12. 1936 334/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsaná v Praze dne 19. srpna 1936
335/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Bolivií, podepsaná v La Paz dne 19. listopadu 1936
 
Částka 90
pdf 631 kB
31. 12. 1936 336/1936 Sb.
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
337/1936 Sb.
Vládní nařízení o peněžním ústředí českoslovenkých spořitelen
338/1936 Sb.
Vládní nařízení o likvidaci společnosti "Ústřední banka německých spořitelen v republice Československé" ("Centralbank der deutschen Sparkassen in der Čechoslovakischen Republik") v Praze a "Karlovarská spolková banka, společnost s r. o." ("Karlsbader Vereinsbank, Gesellschaft m. b. H.") v Karlových Varech
339/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra financí ze dne 14. září 1936, č. 253 Sb. z. a n., o zahájení výměny dosavadních státních půjček za unifikační půjčku
340/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro bělidla lněných tkanin, barvírny, úpravny, mandlovny atd. v obvodu okresních soudů Trutnov, Maršov, Žacléř, Vrchlabí a Hostinné
 
Částka 91
pdf 1284 kB
31. 12. 1936 341/1936 Sb.
Vládní nařízení , jímž se jednak pozměňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1933, č. 127 Sb. z. a n., kterým se stanoví předměty, jichž dovoz není podroben dani z obratu, jednak se stanoví předměty, jichž dovoz je podroben snížené dani z obratu
342/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u perleti a zboží z perleti
343/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u velocipedů, rámů, souprav a kol k velocipedům a součástek velocipedů
344/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u kyseliny vinné, náhražky vinného kamene a vinného kamene čištěného
345/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u zboží gumového, osinkového a u některých ucpávek
346/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u cukrovinek
347/1936 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u prášků do pečiva
348/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností a s ministrem zemědělství ze dne 4. prosince 1930, č. 205 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u sladkovodních a mořských ryb a výrobků z nich
349/1936 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě cestovního styku československo-rakouského
350/1936 Sb.
Vyhláška o rozšíření působnosti dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním na další britské kolonie, protektoráty a mandátní území