Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1937

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2207 kB
9. 1. 1937 1/1937 Sb.
Vládní nařízení o daňových úlevách na opravy domů
2/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje upravené plné znění zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen
3/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zavádějí pro potřeby pojištění u báňských bratrských pokladen průkazy (legitimace) pojištěnců
 
Částka 2
pdf 84 kB
9. 1. 1937 4/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
5/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení politické expozitury v Novém Strašecí
 
Částka 3
pdf 164 kB
27. 1. 1937 6/1937 Sb.
Vládní nařízení o mimořádném dobropisu z plateb vykonaných v roce 1937 na přímé daně s přirážkami
7/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl soukenický v soudním okrese krnovském
8/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro veškerý průmysl textilní, vyjma samostatné podniky zušlechťovací a přádelny na mykanou vlno, v soudních okresech Frýdlant a Nové Město pod Smrkem
 
Částka 4
pdf 905 kB
1. 2. 1937 9/1937 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje organisace náboženské společnosti židovské v zemích České a Moravskoslezské Pozn.: předpis nenabyl účinnosti (účinnost vázána na schválení ústavy společnosti vládou);
10/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení nových státních policejních úřadů, o změně správních obvodů a působnosti některých státních policejních úřadů a o zřízení státních policejních expositur v zemích České a Moravskoslezské
11/1937 Sb.
Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsaženým v příloze 1 k branným předpisům
12/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o částečné změně platebního styku mezi Československem a Maďarskem
 
Částka 5
pdf 80 kB
1. 2. 1937 13/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení
14/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci
 
Částka 6
pdf 23 MB
16. 2. 1937 15/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon o přímých daních
 
Částka 7
pdf 104 kB
9. 2. 1937 16/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na některé dehtové barvy saz. čís. 626 a upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
17/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
18/1937 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1936
 
Částka 8
pdf 434 kB
16. 2. 1937 19/1937 Sb.
Vládní nařízení o některých změnách předpisů, týkajících se úpravy finančního hospodářství svazků územní samosprávy, vzhledem k některým ustanovením zákona ze dne 2. července 1936, č. 226 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních
20/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost prozatímní obchodní dohoda mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednaná výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937
 
Částka 9
pdf 3177 kB
25. 2. 1937 21/1937 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a Německou říší o úpravě poměrů na železnicích přecházejících přes československo-německé hranice
 
Částka 10
pdf 1338 kB
27. 2. 1937 22/1937 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení přípustné sazby mimořádného odpisu při daních přímých
23/1937 Sb.
Vládní nařízení o převodních částkách a početních podkladech Ústřední sociální pojišťovny
24/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudních okresech Liberec, Chrastava a Jablonec nad Nisou
25/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol (IV) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 18. února 1937
 
Částka 11
pdf 185 kB
4. 3. 1937 26/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění § 3 zákona ze dne 11. května 1932, č. 66 Sb. z. a n.
27/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se dočasně snižuje celní sazba pro směsi těžkých olejů z kamenouhelného dehtu [t. zv. impregnační oleje] saz. pol. 173a)
28/1937 Sb.
Vyhláška o vyvlastnění k účelům veřejných silnic a veřejných cest
29/1937 Sb.
Vyhláška o vypovězení Mezinárodního ujednání o vývozu kostí Finskem
30/1937 Sb.
Vládní nařízení o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu některých druhů zboží osvědčení o výrobním původu
 
Částka 12
pdf 479 kB
8. 3. 1937 31/1937 Sb.
Zákon o pojmenování české vysoké školy technické v Brně
32/1937 Sb.
Vládní nařízení o povinném ohlašování tularaemie
33/1937 Sb.
Mezinárodní úmluva o vzájemné ochraně proti horečce dengue
 
Částka 13
pdf 71 kB
9. 3. 1937 34/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
35/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení ústřední komise domácké práce pro výrobu hudebních nástrojů
 
Částka 14
pdf 1334 kB
20. 3. 1937 36/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 9. června 1932, č. 94 Sb. z. a n., o nové soustavě drobných peněz
37/1937 Sb.
Zákon , kterým se nově určuje výše státních záruk za vývozní úvěry podle zákonů o podpoře zahraničního obchodu
38/1937 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemném vykonávání exekučních titulů a o vzájemnosti ve věcech konkursních
39/1937 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a republikou Polskou o vzájemnosti ve věcech pozůstalostních
 
Částka 15
pdf 5694 kB
25. 3. 1937 40/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se uvádí ve vnitrostátní účinnost řád plavební policie, platný v části Dunaje mezi Ulmem a Brailou a v jeho zmezinárodněné síti
 
Částka 16
pdf 213 kB
25. 3. 1937 41/1937 Sb.
Zákon , kterým se upravuje jednání ve společných poradách výborů poslanecké sněmovny a senátu
42/1937 Sb.
Vládní nařízení o přechodné úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
43/1937 Sb.
Vládní nařízení o státním příplatku k podpoře nezaměstnaných
44/1937 Sb.
Vládní nařízení o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží a o úpravě příspěvku pěstitelům lnu a konopí
45/1937 Sb.
Vyhláška o vydání nového úředního seznamu míst v zemi Slovenské
46/1937 Sb.
Vyhláška o zahájení plné působnosti policejního ředitelství v Praze v dalších částech území hlavního města Prahy
47/1937 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení zemského presidenta v Praze ze dne 8. května 1934, č. 119 Sb. z. a n., jímž byl zaveden nový všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou
 
Částka 17
pdf 346 kB
30. 3. 1937 48/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u fotografických přístrojů a potřeb
49/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem
 
Částka 18
pdf 209 kB
8. 4. 1937 50/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
51/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují další změny soudního řádu československo- maďarského smíšeného rozhodčího soudu, ustaveného podle čl. 239 mírové smlouvy Trianonské a dohod podepsaných v Paříži dne 28. dubna 1930
52/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platů za dovoz a vývoz zboží mezi Československem a Itálií
 
Částka 19
pdf 140 kB
10. 4. 1937 53/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vylučuje zboží i potřeby elektrotechnické z podomního obchodu
54/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda ze dne 2. března 1937 k obchodní úmluvě meui republikou Československou a Francií ze dne 2. července 1928 a k dodatkové dohodě k této úmluvě ze dne 12. května 1933
55/1937 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 20
pdf 593 kB
22. 4. 1937 56/1937 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poměrů československého stavu pojištění Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, a některých souvisících otázek
57/1937 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
 
Částka 21
pdf 465 kB
29. 4. 1937 58/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost III. dodatkový protokol k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaný v Praze dne 17. dubna 1937
59/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení nových státních policejních úřadů a expositur v zemích České a Moravskoslezské a o změně působnosti státního policejního úřadu v Chebu Pozn.: ust. čl. I odst. 1 č. 1 až 6 a č. 11 a 12 a čl. IV nabývají účinnosti již dnem 24. 5. 1937;
 
Částka 22
pdf 252 kB
30. 4. 1937 60/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě cestovního styku
61/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé, jímž se pozměňují předpisy o převodech platů mezi Československem a Německem s výjimkou platů za zboží
62/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé, jímž se pozměňují předpisy ku provedení protokolu o platech v československo-německém obchodu se zbožím
 
Částka 23
pdf 389 kB
4. 5. 1937 63/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se připouští k úřednímu zjišťování alkoholu vyrobeného v lihovarech kontrolní měřidlo soustavy Zehrovy-střední typ
64/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské za rok 1936
65/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské za rok 1936
66/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě cestovního styku československo-rakouského
67/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Bulharskem
68/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Jugoslavií
 
Částka 24
pdf 329 kB
8. 5. 1937 69/1937 Sb.
Vládní nařízení o úpravě cla na některé druhy ovoce a zeleniny
70/1937 Sb.
Vládní nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb. z. a n., jímž se provádí celní zákon
71/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
72/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o úpravě obchodní směny mezi Československem a Itálií k československo-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921, podepsaná v Římě dne 31. března 1937
73/1937 Sb.
Vyhláška o úlevách pro jízdy cizozemských motorových vozidel a cizozemských řidičů motorových vozidel do Československé republiky v pohraničním a turistickém styku
 
Částka 25
pdf 652 kB
28. 5. 1937 74/1937 Sb.
Zákon , kterým se zavádí průkaz způsobilosti pro živnost hostinskou a výčepnickou v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské
75/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí § 64, odst. 1, písm. d) zákona o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění
76/1937 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních na odchodnou veřejné dvouleté mistrovské školy strojnické ve Vsetíně, čtyřleté odborné školy strojnické s právem veřejnosti firmy Baťa, a. s. ve Zlíně, a dvouleté mistrovské školy strojnické při Masarykově zemské průmyslové škole v Litomyšli
77/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl látkových rukavic v soudních okresech Aš, Cheb, Vildštejn, Kraslice, Falknov nad Ohří, Karlovy Vary, Nejdek, Horní Blatná, Jáchymov, Kadaň, Doupov, Přísečnice a Vejprty
78/1937 Sb.
Vyhláška o přístupu Kanady k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním
79/1937 Sb.
Vyhláška o stažení tisícikorunových státovek (tvaru I.) s datem 15. dubna 1919
80/1937 Sb.
Vyhláška o udělení koncese pro dráhu z Otrokovic-Baťova přes Vizovice do Horní Lidče s odbočkami
 
Částka 26
pdf 423 kB
31. 5. 1937 81/1937 Sb.
Vládní nařízení o úlevách při splácení některých pohledávek za dlužníky v lázeňských místech a v jejich okolí
82/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. března 1928, č. 39 Sb. z. a n., o ochraně domácího trhu práce
83/1937 Sb.
Vládní nařízení o cenách uhlí pro domácí otop
84/1937 Sb.
Vyhláška o přístupu Lotyška k Bernské úmluvě o ochraně děl literárních a uměleckých
85/1937 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti II. dodatkového protokolu k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaného v Praze dne 28. ledna 1936
 
Částka 27
pdf 4067 kB
5. 6. 1937 86/1937 Sb.
Zákon o drahách (železniční zákon)
 
Částka 28
pdf 804 kB
31. 5. 1937 87/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Kolumbií, podepsaná v Bogotě dne 19. dubna 1937
88/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a Argentinou, podepsaná v Buenos Aires dne 20. května 1937
 
Částka 29
pdf 113 kB
5. 6. 1937 89/1937 Sb.
Vyhláška o statistice vnitřního obchodu
90/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení politické expositury v Přelouči
 
Částka 30
pdf 232 kB
9. 6. 1937 91/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy o sestavení komise podle § 3, odst. 2 vládního nařízení ze dne 21. května 1937, č. 81 Sb. z. a n., o úlevách při splácení některých pohledávek za dlužníky v lázeňských místech a v jejich okolí, a o jednání před touto komisí
92/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se určují lázeňská místa a jejich okolí, v kterých platí úlevy podle ustanovení vládního nařízení ze dne 21. května 1937, č. 81 Sb. z. a n., o úlevách při splácení některých pohledávek za dlužníky v lázeňských místech a v jejich okolí
93/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
94/1937 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové dohody ze dne 15. června 1936 k obchodní dohodě československo-maďarské ze dne 14. června 1935
95/1937 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 31
pdf 155 kB
11. 6. 1937 96/1937 Sb.
Zákon o úpravě platových poměrů školních inspektorů, jakož i školních inspektorů, profesorů, ředitelů a učitelů národních škol přidělených školním úřadům (orgánům)
97/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o cestovním styku
 
Částka 32
pdf 547 kB
18. 6. 1937 98/1937 Sb.
Zákon o platnosti sňatků uzavřených v době od 28. října 1918 do 13. července 1919 na území Slovenska a Podkarpatské Rusi pouze před duchovním správcem
99/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují a mění některá ustanovení zákona ze dne 14. března 1934, č. 49 Sb. z. a n., o zřízení Československého reeskontního a lombardního ústavu, změněného a doplněného vládními nařízeními ze dne 13. července 1934, č. 167 Sb. z. a n., a ze dne 22. února 1935, č. 36 Sb. z. a n.
100/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost dovozních listů vydaných v době od 1. února 1936 do 31. prosince 1936
101/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody některých školních okresů v zemi Moravskoslezské
102/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost § 95 a), odst. 4 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 143 Sb. z. a n.
103/1937 Sb.
Vládní nařízení o poplatkových úlevách při stavbách k účelům vojenské správy a při vyplácení některých mezd
104/1937 Sb.
Vládní nařízení Novela vl. nař. o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování
105/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují poměry ve výrobě jabloneckého skleněného zboží
106/1937 Sb.
Vládní nařízení o tom, co jest rozuměti výrobou jabloneckého skleněného zboží
107/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 23. března 1933, č. 52 Sb. z. a n., kterým se stanoví podrobnější předpisy o Ústředním smírčím orgánu a Poradním sboru ve věcech peněžnictví, ve znění vládního nařízení ze dne 4. července 1935, č. 148 Sb. z. a n.
108/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 13. listopadu 1936, č. 280 Sb. z. a n., kterým se mění poměr míšení mouky žitné (režné) a pšeničné mouky chlebové pro výrobu chleba
109/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje lékařská komora pro zemi Podkarpatskoruskou
110/1937 Sb.
Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
 
Částka 33
pdf 231 kB
21. 6. 1937 111/1937 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje řád volení v obcích
112/1937 Sb.
Zákon o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů
113/1937 Sb.
Vládní nařízení o povinné nabídce dluhopisů 7,5% hypotéční půjčky města Velké Prahy z roku 1922
114/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o platbách konaných v tuzemsku z příkazu cizozemce nebo v jeho prospěch
 
Částka 34
pdf 581 kB
23. 6. 1937 115/1937 Sb.
Zákon o vojenském polním trestním řízení
116/1937 Sb.
Zákon , kterým se provádějí mezinárodní ujednání o majetku, dotčeném změnou státoprávních poměrů
117/1937 Sb.
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
 
Částka 35
pdf 538 kB
28. 6. 1937 118/1937 Sb.
Vládní nařízení o ukončení likvidace akciové společnosti "Bohemia", československá zahraniční banka v likvidaci v Praze
119/1937 Sb.
Vládní nařízení o úpravě obchodu se zeleninovými a zahradními semeny
120/1937 Sb.
Vládní nařízení o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1937
 
Částka 36
pdf 1165 kB
29. 6. 1937 121/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví možnost vydání cenových směrnic v některých živnostech
122/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
123/1937 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výroby některých polotovarů z mědi a jejích slitin
124/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1935, č. 77 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění
125/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí ustanovení § 63, odst. 6 a §§ 95 a 96 zákona ze dne 12. dubna 1935, č. 77 Sb. z. a n., o dopravě motorovými vozidly a jich zdanění
126/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1935, č. 159 Sb. z. a n., o výrobě hrudkového sýra a brynzy a o jich uvádění do oběhu, a vládního nařízení ze dne 13. července 1935, č. 160 Sb. z. a n., o úpravě výroby brynzy a obchodu s brynzou
127/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují některé právní poměry Zemské úřadovny pro dělnické pojištění na Slovensku a v Podkarpatské Rusi v Bratislavě
128/1937 Sb.
Vládní nařízení o registraci pozemků osázených chmelem
129/1937 Sb.
Vládní nařízení o přechodné úpravě státního příspěvku k podpoře nezaměstnaných
130/1937 Sb.
Vládní nařízení o státním příspěvku k podpoře nezaměstnaných
131/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí změna obvodu okresního úřadu v Benešově
132/1937 Sb.
Vládní nařízení o zákazu zřizovati nové mlékárny v obcích Karlových Varech, Rybářích a Drahovicích
133/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 20. prosince 1935, č. 3 Sb. z. a n. z roku 1936, o dalších kontrolních opatřeních při provádění vládního nařízení o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy
134/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závazný dodatek k hromadné smlouvě pracovní pro průmysl vlnařský v Brně
 
Částka 37
pdf 1218 kB
30. 6. 1937 135/1937 Sb.
Vládní nařízení o některých dalších úpravách poměrů Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, ředitelství pro republiku Československou v Praze
136/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují některé podrobnosti k § 3, odst. 1 vládního nařízení ze dne 21. dubna 1936, č. 101 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni, ředitelství pro republiku Československou v Praze, vymezuje rozsah československého stavu pojištění této pojišťovny a zkracuje částečně doba, stanovená pro přerušení sporů
137/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se znovu mění vládní nařízení ze dne 4. července 1934, č. 179 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Exportní ústav
138/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu mění stanovy Exportního ústavu
139/1937 Sb.
Vládní nařízení o finančních úlevách při sloučení peněžních ústavů, prováděném pro zjednodušení poměrů v peněžnictví, při sloučení některých soukromých pojišťoven a při některých převodech stavu pojištění
140/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. dubna 1935, č. 102 Sb. z. a n., jímž se upravují pro přechodnou dobu v textilní výrobě pracovní podmínky dělnictva
141/1937 Sb.
Vládní nařízení o závaznosti hromadných smluv pracovních
142/1937 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
143/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se přechodně upravuje celní sazba na teplokrevné koně saz. pol. 71a) a doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku
144/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižuje clo na novinový papír tiskařský v kotoučích saz. pol. 296a) 1
145/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 17. prosince 1936, č. 343 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u velocipedů, rámů, souprav a kol k velocipedům a součástek velocipedů
146/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u některých vidliček a lžic
147/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 20. prosince 1934, č. 284 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u africké trávy a kapoku
 
Částka 38
pdf 1855 kB
30. 6. 1937 148/1937 Sb.
Vládní nařízení Novela vl. nař. o dočas. omezeních v někt. odvětvích podnikání
149/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 250 Sb. z. a n., o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci
150/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení, a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnacím řízení přijat
151/1937 Sb.
Vládní nařízení o studiu a zkouškách na katolických fakultách bohosloveckých
152/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí základní ustanovení o studiu a zkouškách na katolických fakultách bohosloveckých
153/1937 Sb.
Vládní nařízení o újezdních školních radách
154/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí § 6 zákona ze dne 15. února 1922, č. 71 Sb. z. a n., o vystěhovalectví, ve znění vládního nařízení ze dne 12. června 1936, č. 164 Sb. z. a n.
 
Částka 39
pdf 1256 kB
30. 6. 1937 155/1937 Sb.
Zákon , kterým se stanoví srážky z platů členů Národního shromáždění
156/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. března 1921, č. 115 Sb. z. a n., o náhradě předsedům, místopředsedům a členům obou sněmoven Národního shromáždění republiky Československé
157/1937 Sb.
Vládní nařízení o úpravě osevu pšenice, žita, ječmene a ovsa v hospodářském roce 1937-1938
158/1937 Sb.
Vládní nařízení o likvidaci sboru pro záležitosti mlynářské výroby při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností
159/1937 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby vlny
160/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 9. října 1924, č. 237 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů, a jímž se prodlužuje doba splatitelnosti fondových dluhopisů
161/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 10. října 1924, č. 238 Sb. z. a n., kterým se zřizuje Všeobecný fond peněžních ústavů v republice Československé, a jímž se prodlužuje doba splatitelnosti vydaných fondových dluhopisů
162/1937 Sb.
Vládní nařízení o likvidaci společenstev "Deutsche Landbank, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Děčíně a "Deutsche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Litoměřicích
163/1937 Sb.
Vládní nařízení o nemocenské pojišťovně československých státních drah
 
Částka 40
pdf 1275 kB
3. 7. 1937 164/1937 Sb.
Zákon o nejvyšším správním soudě
165/1937 Sb.
Vládní nařízení o zastavování periodických tiskopisů
166/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se povoluje užíti dílčích dlužních úpisů investiční, státem zaručené 4,5%ní půjčky Podkarpatoruských elektráren, akciové společnosti v Užhorodě, z roku 1937, penízem 20 000 000 Kč k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
 
Částka 41
pdf 639 kB
3. 7. 1937 167/1937 Sb.
Vládní nařízení o železničních jízdních řádech
168/1937 Sb.
Vládní nařízení o přikázání pravomoci železničního správního úřadu a zemského úřadu (II. prováděcí nařízení k železničnímu zákonu)
169/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření ministerstva železnic jako železničního správního úřadu o přidělení drah k účelům výkonu přikázané pravomoci
 
Částka 42
pdf 492 kB
8. 7. 1937 170/1937 Sb.
Zákon o zriadení vysokej školy technickej v Košiciach
171/1937 Sb.
Zákon o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
172/1937 Sb.
Zákon o prozatímní úpravě právního postavení guvernéra Podkarpatské Rusi a o souvisejících opatřeních organisačních
173/1937 Sb.
Vládní nařízení o použití převodních částek podle vládního nařízení ze dne 18. února 1937, č. 23 Sb. z. a n., o převodních částkách a početních podkladech Ústřední sociální pojišťovny, u nositelů pensijního pojištění
 
Částka 43
pdf 107 kB
9. 7. 1937 174/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
175/1937 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 44
pdf 538 kB
13. 7. 1937 176/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 13. července 1922, č. 226 Sb. z. a n., o školách obecných a měšťanských
177/1937 Sb.
Zákon o zabezpečení cestovního ruchu do Československé republiky v roce 1937
178/1937 Sb.
Zákon o změně a doplnění některých právních ustanovení o poplatcích a jiných dávkách
179/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, č. 115/1928 Sb. z. a n., podepsaná v Tallinu dne 5. dubna 1937
180/1937 Sb.
Vyhláška o některých statistických šetřeních v oboru statistiky neúvěrních družstev a elektrisace
181/1937 Sb.
Vyhláška o statistice dopravy zboží ve vybraných závodech průmyslových a obchodních
182/1937 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1937
183/1937 Sb.
Vyhláška o výpovědi smluvních ustanovení k saz. č. 630 československého celního sazebníku o lékárnickém zboží, upraveném ve formě syrobů a roztoků, obsažených v závěrečném protokolu k obchodní úmluvě mezi republikou Československou a Francií
 
Částka 45
pdf 1304 kB
15. 7. 1937 184/1937 Sb.
Zákon o branné výchově
 
Částka 46
pdf 324 kB
17. 7. 1937 185/1937 Sb.
Zákon , kterým se nově upravuje věková mez pro překládání vojenských soudců do výslužby
186/1937 Sb.
Zákon o úpravě některých platových poměrů soudců se zřetelem k úsporným opatřením personálním
187/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení politické expozitury v Nových Benátkách
188/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení politické expositury v Dobříši
 
Částka 47
pdf 106 kB
19. 7. 1937 189/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 (č. 70/1931 Sb. z. a n.) k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928 (č. 163/1929 Sb. z. a n.), sjednaná výměnou not ze dne 9. července 1937
190/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se pro rok 1937 pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění vyhlášek ministra financí ze dne 11. srpna 1933, č. 176 Sb. z. a n., ze dne 28. srpna 1933, č. 181 Sb. z. a n., ze dne 27. června 1934, č. 124 Sb. z. a n., ze dne 19. prosince 1934, č. 283 Sb. z. a n., ze dne 14. listopadu 1935, č. 213 Sb. z. a n., ze dne 27. prosince 1935, č. 279 Sb. z. a n., a ze dne 4. června 1936, č. 154 Sb. z. a n.
 
Částka 48
pdf 618 kB
21. 7. 1937 191/1937 Sb.
Vyhláška o jednacím řádu pro nejvyšší správní soud
 
Částka 49
pdf 315 kB
30. 7. 1937 192/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 17. dubna 1935, č. 83 Sb. z. a n., o živnosti výroby, opravy a prodeje plynových masek a jejich součástek, jakož i o jejich zkoušení, dovozu a vývozu, a jímž se vydávají ustanovení o některých dalších předmětech a zařízeních sloužících k ochraně proti leteckým útokům
193/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění stanovy Československé obilní společnosti
194/1937 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové úmluvy k obchodní dohodě mezi republikou Československou a republikou Rakouskou ze dne 4. května 1921, podepsané ve Vídni dne 2. dubna 1936, se závěrečným protokolem z téhož dne a s dodatkovým protokolem ze dne 9. července 1936
 
Částka 50
pdf 310 kB
9. 8. 1937 195/1937 Sb.
Dodatkový protokol k Dohodě mezi republikou Československou a republikou Francouzskou o letecké dopravě, sjednané v Praze dne 26. května 1925
196/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
197/1937 Sb.
Vyhláška o rozšíření platnosti obchodní a plavební úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 a dodatkových protokolů ze dne 8. února 1935 a ze dne 5. září 1935 na Svobodné město Gdansko
 
Částka 51
pdf 71 kB
27. 8. 1937 198/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou t. zv. východočeská textilní hromadná smlouva pracovní
199/1937 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při německé soukromé odborné škole pro ženská povolání sester d. N. D. v Novém Bohumíně
 
Částka 52
pdf 253 kB
31. 8. 1937 200/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda z 20. července 1937 k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgo-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925
201/1937 Sb.
Vyhláška , kterým se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednané dne 31. července 1937
 
Částka 53
pdf 123 kB
1. 9. 1937 202/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví úseky pro přelet letadel přes státní, pokud se týče celní hranice s Německem a Rakouskem, jakož i některá pravidla pro takový přelet
203/1937 Sb.
Vyhláška o přístupu Portugalska k Bernské úmluvě o ochraně děl literárních a uměleckých
 
Částka 54
pdf 99 kB
6. 9. 1937 204/1937 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa zrušuje zátvor cirkevného majetku a verejných fondov a dozor na cirkevný majetok, nariadené ministrami s plnou mocou pre správu Slovenska
205/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
206/1937 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 55
pdf 69 kB
20. 9. 1937 207/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudních okresech Rumburk, Šluknov, Hanšpach a Cvikov
208/1937 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového protokolu k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaného ve Varšavě dne 12. srpna 1936
 
Částka 56
pdf 63 kB
9. 10. 1937 209/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
210/1937 Sb.
Vyhláška o celní sazbě na máslo
 
Částka 57
pdf 848 kB
20. 10. 1937 211/1937 Sb.
Mezinárodní úmluva pro sjednocení způsobů, jak bráti vzorky a provádětí rozbor sýrů
 
Částka 58
pdf 2368 kB
21. 10. 1937 212/1937 Sb.
Smlouva mezi republikou Československou a Německou Říší o hraničních tocích v saském a bavorském úseku hranic a o výměně částí území na hranicích
213/1937 Sb.
Vládní nařízení o inkorporaci území, které připadlo Československé republice podle smlouvy s Německou Říší ze dne 27. září 1935
 
Částka 59
pdf 124 kB
29. 10. 1937 214/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. z. a n., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb. z. a n., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
215/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zvyšuje clo na novinový papír tiskařský v kotoučích saz. pol. 296a) 1 celního sazebníku
216/1937 Sb.
Vyhláška o ražebném na československé dukáty
217/1937 Sb.
Vyhláška o omezeném zpracování melasy v zemědělských lihovarech
 
Částka 60
pdf 439 kB
9. 11. 1937 218/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
219/1937 Sb.
Protokol o činnosti ponorek vůči obchodním lodím, podepsaný v Londýně dne 6. listopadu 1936
220/1937 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
221/1937 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní a plavební úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 a dodatkových protokolů ze dne 8. února 1935 a ze dne 5. září 1935
222/1937 Sb.
Vyhláška o zřízení nových státních policejních úřadů, o změně správních obvodů a působnosti některých státních policejních úřadů a o zřízení státních policejních expositur v zemích České a Moravskoslezské Pozn.: čl. I ods. 3 nabývá účinnosti až dnem 31.1.1938;
 
Částka 61
pdf 372 kB
20. 11. 1937 223/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 3, odst. 3 vládního nařízení ze dne 25. června 1935, č. 143 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 28. března 1935, č. 52 Sb. z. a n., o pobytu cizinců
224/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje lhůta, do které nebude vybírána zvláštní 25%ní přirážka k dani pozemkové pro účely státního fondu pro vodohospodářské meliorace
225/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se dále provádí § 10 zákona ze dne 20. prosince 1922, č. 391 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení o poručenstvu a opatrovnictví
226/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 27. března 1925, č. 49 Sb. z. a n., o ukládání soudních deposit a deposit poručenských (sirotčích) úřadů u Zemské banky (dříve Zemské banky království Českého) v Praze a její filiálky v Bratislavě
227/1937 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
228/1937 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany soukromé
 
Částka 62
pdf 95 kB
30. 11. 1937 229/1937 Sb.
Vládní nařízení o vydání stříbrných dvacetikorun na paměť presidenta Osvoboditele T. G. Masaryka
230/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. z. a n., o úřednických kategoriích a úředních titulech
231/1937 Sb.
Vyhláška o výpovědi smluvního cla Francii u saz. pol. ex 431a) pro "páskové železo a páskovou ocel, za studena válcované, silnější než 1,5 mm až 4 mm
 
Částka 63
pdf 104 kB
8. 12. 1937 232/1937 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
233/1937 Sb.
Vyhláška o sčítání prázdných bytů
 
Částka 64
pdf 86 kB
11. 12. 1937 234/1937 Sb.
Vyhláška o úpravě data výměny ratifikačních listin a o mezinárodní účinnosti úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934 o vzájemném vykonávání exekučních titulů a o vzájemnosti ve věcech konkursních
235/1937 Sb.
Vyhláška o úpravě data výměny ratifikačních listin a o mezinárodní účinnosti úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 25. ledna 1934 o vzájemnosti ve věcech pozůstalostních
236/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě cestovního styku československo-rakouského
 
Částka 65
pdf 197 kB
17. 12. 1937 237/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví ukončení doby provádění rozhraničovacích ustanovení mezinárodních smluv
238/1937 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti krajských soudů ve věcech vojenské zrady
239/1937 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
240/1937 Sb.
Vládní nařízení kterým se na rok 1938 stanoví výše zdravotní přirážky
241/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudním okrese Varnsdorf
242/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje závaznost t. zv. východočeské textilní hromadné smlouvy pracovní, prohlášené za závaznou vyhláškou ministerstva sociální péče ze dne 16. srpna 1937, č.198 Sb.z.a n.
 
Částka 66
pdf 6740 kB
28. 12. 1937 244/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1938
243/1937 Sb.
Finanční zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1938
 
Částka 67
pdf 1228 kB
28. 12. 1937 245/1937 Sb.
Zákon o kartelovém poplatku
246/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem a rozšiřuje jeho platnost
247/1937 Sb.
Zákon o příspěvku na obranu státu a o mimořádné dani ze zisků
248/1937 Sb.
Zákon o dani z limonád, minerálních a sodových vod
249/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 25. září 1919, č. 533 Sb. z. a n., jímž se zavádí všeobecná daň nápojová, ve znění čl. II zákona ze dne 22. prosince 1920, č. 677 Sb. z. a n.
250/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva
251/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých jedlých tuků
252/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí čl. II zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 251 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z umělých jedlých tuků, a vládní nařízení ze dne 12. března 1934, č. 51 Sb. z. a n., o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých jedlých tuků
253/1937 Sb.
Zákon o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech
254/1937 Sb.
Vyhláška o proměně dráhy pro neveřejnou přepravu Kounice - Ivančice - Oslavany na dráhu pro omezenou přepravu veřejnou
 
Částka 68
pdf 1235 kB
29. 12. 1937 255/1937 Sb.
Zákon o daňových úlevách na opravy domů
256/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva
257/1937 Sb.
Zákon , kterým se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1932, č. 105 Sb. z. a n., o zřizování provozoven na výrobu cukru z řepy
258/1937 Sb.
Zákon , kterou se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
259/1937 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje a doplňuje zákon ze dne 26. března 1936, č. 65 Sb. z. a n., o stavebním ruchu
260/1937 Sb.
Zákon o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
261/1937 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet
262/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 261 Sb. z. a n., kterým se mění některá ustanovení o kolku z hracích karet
263/1937 Sb.
Vládní nařízení o úpravě těžby dřeva
264/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vyjímají některé kategorie motorových vozidel z platnosti právních předpisů o prokázání způsobilosti k řízení motorového vozidla a mění se prováděcí nařízení k zákonu o jízdě motorovými vozidly
265/1937 Sb.
Vyhláška o dalším dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
 
Částka 69
pdf 965 kB
30. 12. 1937 266/1937 Sb.
Zákon , kterým se stanoví srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády, jakož i guvernéra Podkarpatské Rusi
267/1937 Sb.
Zákon o úsporných opatřeních personálních Pozn.: ust. §§ 1 až 10 a ust. 2. věty odst. 1 § 20 ztrácejí platnost dnem 31.12.1938;
268/1937 Sb.
Zákon o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
269/1937 Sb.
Vládní nařízení o státním příplatku k podpoře nezaměstnaných
 
Částka 70
pdf 1335 kB
30. 12. 1937 270/1937 Sb.
Zákon , jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel
271/1937 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 270 Sb. z. a n., jímž se upravuje státní monopol umělých sladidel
272/1937 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 10. června 1937, č. 112 Sb. z. a n., o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů
273/1937 Sb.
Vládní nařízení o použití převodních částek veřejnoprávního pojištění (zaopatření) ve službě vyňaté z pojistné povinnosti pensijní
274/1937 Sb.
Nařízení , jímž se mění nařízení zemského presidenta v Užhorodě ze dne 19. června 1934, č. 121 Sb. z. a n., kterým se zavádí nový všeobecný a stěhovací řád pro zemi Podkarpatskoruskou
 
Částka 71
pdf 836 kB
30. 12. 1937 275/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro tkalcovny, přádelny a závody zušlechťovací v soudním okresu Aš
276/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní (tkalcovny) v soudním okresu Horní Benešov
277/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní (tkalcovny) v soudním okresu Bruntál
278/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl textilní v soudním okresu Místek
279/1937 Sb.
Vyhláška o změně přehledů sídel doplňovacích úřadů I. a II. stolice s jejich vzájemným vztahem, obsažených v příloze 1 k branným předpisům
280/1937 Sb.
Nariadenie , ktorým sa uvádza v platnosť nový všeobecný a sťahovací poriadok pre krajinu Slovenskú
 
Částka 72
pdf 1118 kB
31. 12. 1937 281/1937 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
282/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u textilních předmětů
283/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 19. prosince 1936, č. 345 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu o zboží gumového, osinkového a u některých ucpávek
284/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u cukru
285/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u lihu a některých výrobků z lihu
286/1937 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 22. května 1936, č. 141 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u minerálních olejů, některých výrobků z nich a u obchodního benzolu
287/1937 Sb.
Vyhláška o tom, na kterou paušalovanou daň z obratu a paušalovanou daň přepychovou se nevztahuje ustanovení § 1 zákona ze dne 21. prosince 1935, č. 267 Sb. z. a n., o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové, ve znění zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 281 Sb. z. a n.
288/1937 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u vápna