Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu československého.

Ročník 1938

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 426 kB
7. 1. 1938 1/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
5/1938 Sb.
Vyhláška o zřízení politické expositury v Opočně
2/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodu platů v československo-německém obchodu se zbožím
3/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodu platů mezi Československem a Německem s výjimkou platů za zboží
4/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje den, od kterého bude lze uplatňovati nároky na uspokojení podle §§ 3 a 4 vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 338 Sb. z. a n., o likvidaci společností "Ústřední banka německých spořitelen v republice Československé" ("Centralbank der deutschen Sparkassen id der Čechoslowakischen Republik") v Praze a "Karlovarská spolková banka, společnost s r. o." ("Karlsbader Vereinsbank, Gesellschaft m. b. H.") v Karlových Varech
 
Částka 2
pdf 59 kB
8. 1. 1938 6/1938 Sb.
Vyhláška o prohlášení místní dráhy z Bratislavy přes Petržalku k zemské hranici u Bergu za dráhu drobnou
7/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, podepsaného dne 4. července 1935 o celním projednávání lázeňských a turistických propagačních tiskovin
8/1938 Sb.
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku s Rumunskem
 
Částka 3
pdf 304 kB
15. 1. 1938 9/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Ecuadorskou, podepsaná v Quitu dne 15. prosince 1937
 
Částka 4
pdf 263 kB
20. 1. 1938 10/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní smlouvy mezi republikou Československou a Australským soustátím, podepsané v Praze dne 19. srpna 1936
11/1938 Sb.
Vyhláška o výplatě úsporných a šekových vkladů a pohledávek na účtech v hotovosti u poštovní spořitelny v Budapešti podle zákona ze dne 15. května 1924, č. 148 Sb. z. a n., kterým se provádějí úmluva a dohoda o poštovní spořitelně uherské ze dne 7. listopadu 1922, č. 147 Sb. z. a n. z r. 1924
12/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o platebním styku československo-maďarském
13/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě cestovního styku československo-maďarského
14/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje den, od kterého bude lze uplatňovati nároky na uspokojení podle § 2 a § 3, odst. 1 vládního nařízení ze dne 30. června 1937, č. 162 Sb. z. a n., o likvidaci společenstev "Deutsche Landbank, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Děčíně a "Deutsche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Litoměřicích
 
Částka 5
pdf 200 kB
27. 1. 1938 15/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková dohoda k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932 (č. 135/1932 Sb. z. a n.), sjednaná výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937
16/1938 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení přípustné sazby mimořádného odpisu při daních přímých
17/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva pozměňující ujednání ze dne 26. června 1935 k hospodářské dohodě mezi republikou Československou a říší Německou ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 22. prosince 1937
 
Částka 6
pdf 302 kB
31. 1. 1938 18/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
19/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění § 13, oddíl A, odst. 14 vládního nařízení ze dne 4. července 1935, č. 153 Sb. z. a n., kterým se provádí zákon o dopravě motorovými vozidly a jejich zdanění, některá ustanovení zákonů o organisaci veřejné služby zdravotní a zákonů o nakažlivých nemocech zvířat
20/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového protokolu k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaného ve Varšavě dne 18. února 1937
21/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se k vládní vyhlášce ze dne 1. října 1937, č. 15 Sb. z. a n. z roku 1938, vyhlašuje znění dodatkové dohody, sjednané výměnou not ze dne 23. června a 2. července 1937, k prozatímní obchodní dohodě mezi republikou Československou a královstvím Řeckým ze dne 30. července 1932
 
Částka 7
pdf 4655 kB
7. 2. 1938 22/1938 Sb.
Úmluva týkající se nakládání s válečnými zajatci ze dne 27. července 1929 Pozn.: text revidovaného znění Úmluvy viz vyhl. č. 65/1954 Sb.;
23/1938 Sb.
Úmluva pro zlepšení osudu raněných a nemocných v polních armádách ze dne 27. července 1929 Pozn.: text revidovaného znění Úmluvy viz vyhl. č. 65/1954 Sb.;
 
Částka 8
pdf 503 kB
9. 2. 1938 25/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
26/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro průmysl stávkářský, pletařský a průmysl kotonských punčoch v soudních okresech Aš, Duchcov, Přísečnice, Rumburk, Teplice- Šanov, Vejprty a Vildštejn
27/1938 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1937
28/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašují další změny soudního řádu československo- maďarského smíšeného rozhodčího soudu, ustaveného podle čl. 239 mírové smlouvy Trianonské a dohod podepsaných v Paříži dne 28. dubna 1930
24/1938 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávským k zamezení dvojího zdanění v oboru dávek pozůstalostních
 
Částka 9
pdf 589 kB
16. 2. 1938 29/1938 Sb.
Zákon , kterým se provádějí Mezinárodní opiová úmluva ze dne 23. ledna 1912, vyhlášená pod č. 159/1922 Sb. z. a n., Mezinárodní opiová úmluva ze dne 19. února 1925, vyhlášená pod č. 147/1927 Sb. z. a n., a Úmluva o omezení výroby a úpravě distribuce omamných látek ze dne 13. července 1931, vyhlášená pod č. 173/1933 Sb. z. a n. (opiový zákon)
30/1938 Sb.
Zákon o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým
31/1938 Sb.
Vyhláška o částečném svěření působnosti vojenské správy podle § 25 zákona o obraně státu velitelstvím sborů
32/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a republikou Guatemalskou
 
Částka 10
pdf 109 kB
19. 2. 1938 33/1938 Sb.
Vládní nařízení o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží a o úpravě příspěvku pěstitelům lnu a konopí
34/1938 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při české odborné škole pro ženská povolání Ústřední matice školské v Českém Krumlově
35/1938 Sb.
Vyhláška o vysvědčeniach odbornej školy pre ženské povolania v Banskej Štiavnici
 
Částka 11
pdf 132 kB
1. 3. 1938 36/1938 Sb.
Vládní nařízení o odškodnění některých nemocí z povolání
37/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatkový protokol (V) k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Polskou ze dne 10. února 1934, podepsaný ve Varšavě dne 21. února 1938
38/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové dohody k dodatkové úmluvě mezi republikou Československou a královstvím Jugoslávií ze dne 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě československo- jihoslovanské ze dne 14. listopadu 1928, sjednané dne 10. listopadu 1936, jíž se republice Československé přiznávají celně-tarifní výhody při dovozu některých výrobků do Jugoslávie
 
Částka 12
pdf 264 kB
8. 3. 1938 39/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
40/1938 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti zavlečení mandelinky bramborové
 
Částka 13
pdf 2100 kB
11. 3. 1938 41/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
42/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro tkalcovny lnu v soudních okresech Frývaldov a Šumperk
43/1938 Sb.
Vyhláška o zřízení nových státních policejních úřadů a expositur v zemi Moravskoslezské
 
Částka 14
pdf 819 kB
17. 3. 1938 44/1938 Sb.
Ujednání o přepravě mrtvol
45/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, podepsaná v Berlíně dne 21. října 1937
 
Částka 15
pdf 227 kB
24. 3. 1938 46/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 26. února 1937, č. 30 Sb. z. a n., o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu některých druhů zboží osvědčení o výrobním původu Pozn.: ust. čl. I č. 2 nabývá účinnosti až 1.5.1938;
48/1938 Sb.
Vládní nařízení o odhadech podle zákona o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
47/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se přechodně upravuje celní sazba na teplokrevné koně saz. pol. 71a) a doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku
49/1938 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské za rok 1937
50/1938 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatskoruské za rok 1937
 
Částka 16
pdf 5364 kB
29. 3. 1938 51/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a Spojenými státy brasilskými
52/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937
53/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost úmluva o úpravě pohraničního styku mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937
 
Částka 17
pdf 120 kB
30. 3. 1938 54/1938 Sb.
Zákon o úlevách při splácení pohledávek za některými zemědělci
55/1938 Sb.
Zákon , kterým se znovu částečně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1936, č. 76 Sb. z. a n., o zemědělském vyrovnacím řízení, a dávají ustanovení o dočasných opatřeních v exekučním a konkursním řízení proti zemědělcům, jejichž návrh na vyrovnání nebyl v zemědělském vyrovnacím řízení přijat
56/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti III. dodatkového protokolu k obchodní a plavební úmluvě mezi republikou Československou a republikou Finskou ze dne 2. března 1927, podepsaného v Praze dne 17. dubna 1937
57/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví úlevy pro pohraniční styk s Maďarskem a určuje, kde lze v tomto pohraničním styku státní hranice překročovati
 
Částka 18
pdf 10 MB
14. 4. 1938 58/1938 Sb.
Vyhláška o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o přepravě zboží po železnicích, podepsané v Římě dne 23. listopadu 1933
59/1938 Sb.
Vyhláška o ratifikaci Mezinárodní úmluvy o přepravě cestujících a zavazadel po železnicích, podepsané v Římě dne 23. listopadu 1933
60/1938 Sb.
Vyhláška o ratifikaci Dohody s přílohou o přijetí zvláštních ustanovení, platných pro přepravu zboží, přepravovaného železnicí s nákladním listem na řad, podepsané v Římě dne 31. března 1934 Pozn.: Dohoda nenabyla účinnosti;
 
Částka 19
pdf 209 kB
1. 4. 1938 61/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb. z. a n., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb. z. a n., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
62/1938 Sb.
Vládní nařízení o správě státního francouzského reálného gymnasia v Praze
63/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
64/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o platebním styku mezi Československem a Bulharskem
 
Částka 20
pdf 477 kB
7. 4. 1938 65/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 245 Sb. z. a n., o kartelovém poplatku
66/1938 Sb.
Vyhláška o úředním (služebním) stejnokroji pro úředníky státní policejní služby 1. a 2. platové stupnice
67/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
68/1938 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na hovězí dobytek a čerstvé maso
 
Částka 21
pdf 2458 kB
15. 4. 1938 69/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými, podepsaná dnem 7. března 1938 s dodatkovým protokolem
70/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k saz. č. 553 celního sazebníku
 
Částka 22
pdf 112 kB
13. 4. 1938 73/1938 Sb.
Vyhláška o príslušnosti katastrálnych merníckych úradov, pokiaľ ide o obnovovanie pozemkového katastru v zemi Slovenskej
71/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje § 11 vládního nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb. z. a n., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
72/1938 Sb.
Vyhláška o dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
74/1938 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese pro místní dráhu Hrušov - Slezská Ostrava
 
Částka 23
pdf 911 kB
16. 4. 1938 75/1938 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje ustanovení § 5, odst. 1 zákona o ochraně a obraně proti leteckým útokům
76/1938 Sb.
Zákon o poplatkovém ekvivalentu Pozn.: v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské nabývá předpis účinnosti již dnem 1.1.1938;
77/1938 Sb.
Zákon o povinnosti ústavů, podniků, fondů a některých sociálních zařízení ukládati část prostředků ve státních půjčkách
78/1938 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 1. června 1932, č. 99 Sb. z. a n., o odškodňování nemocí z povolání
 
Částka 24
pdf 119 kB
16. 4. 1938 79/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nové úpravě platebního styku mezi Československem a Rumunskem
 
Částka 25
pdf 236 kB
19. 4. 1938 80/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní dohoda mezi republikou Československou a republikou Liberií, podepsaná v Paříži dne 21. března 1938
 
Částka 26
pdf 1124 kB
23. 4. 1938 81/1938 Sb.
Zákon o zbraních a střelivu Pozn.: předpis nenabyl účinnosti (účinnost vázána na vydání prováděcího vl. nařízení, které však vydáno nikdy nebylo);
82/1938 Sb.
Zákon o dopravních značkách pro silniční dopravu
83/1938 Sb.
Vyhláška o vydání nových kolkových známek
 
Částka 27
pdf 366 kB
28. 4. 1938 84/1938 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro strany úlev požívající
85/1938 Sb.
Vládní nařízení o lékárnické sazbě k lékopisům A a B pro osoby soukromé
86/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí ze dne 11. března 1938, č. 49 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi České a Moravskoslezské za rok 1937
87/1938 Sb.
Vyhláška . kterou se pozměňuje a doplňuje vyhláška ministra financí ze dne 11. března 1938, č. 50 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemi Slovenské a Podkarpatoruské za rok 1937
88/1938 Sb.
Vyhláška o vydání niklových pětikorun
89/1938 Sb.
Vyhláška o vydání poštovních průvodek s natištěnou novou kolkovou známkou za 50 h
 
Částka 28
pdf 908 kB
30. 4. 1938 90/1938 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Albánským o vydávání zločinců a o právní pomoci ve věcech trestních
 
Částka 29
pdf 194 kB
6. 5. 1938 91/1938 Sb.
Zákon o převzetí akcií Československé akciové plavební společnosti Dunajské v Bratislavě státem od zúčastněných bank
92/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o úpravě platebního styku mezi Československem a Tureckem
 
Částka 30
pdf 357 kB
7. 5. 1938 93/1938 Sb.
Zákon , jímž se mění §§ 1, 3 a 5 zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 323 Sb. z. a n., ve znění zákona ze dne 15. května 1936, č. 129 Sb. z. a n., kterým se blíže upravuje dávka z majetku a z přírůstku na majetku u majetku zabraného
94/1938 Sb.
Úmluva mezi Československem a Belgií o usnadnění a podporování rozvoje leteckých spojení
 
Částka 31
pdf 276 kB
13. 5. 1938 95/1938 Sb.
Dohoda mezi Československem a Finskem o potírání nedovoleného dovozu alkoholických nápojů do Finska
 
Částka 32
pdf 115 kB
14. 5. 1938 96/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
97/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 24. prosince 1933, č. 256 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u piva
98/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 21. prosince 1931, č. 4 Sb. z. a n. z roku 1932, o paušalování daně z obratu a daně přepychové u zápalek
 
Částka 33
pdf 901 kB
28. 5. 1938 99/1938 Sb.
Zákon o niektorých opatreniach k zjednaniu vzájomného súladu medzi verejnými knihami, pozemkovým katastrom a skutočnou držbou v zemiach Slovenskej a Podkarpatskoruskej
100/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 8. dubna 1938, č. 82 Sb. z. a n., o dopravních značkách pro silniční dopravu
 
Částka 34
pdf 523 kB
23. 5. 1938 101/1938 Sb.
Zákon o soustavě drobných peněz
102/1938 Sb.
Vyhláška o dovozu československých platidel
103/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu platidel v cestovním styku
104/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o tuzemských úhradách pohledávek proti cizině a o nakládání s československými platidly došlými hotově z ciziny
105/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro samostatné přádelny na mykanou vlnu, ovčí vlnu, vigogne a odpadky v soudních okresech Liberec, Chrastava a Jablonec nad Nisou
 
Částka 35
pdf 893 kB
25. 5. 1938 106/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se nově upravuje předpis o stejnokroji finanční stráže a dozorčích úředníků
 
Částka 36
pdf 600 kB
25. 5. 1938 107/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zakazuje, po případě omezuje létání nad určitými územními úseky (zakázaná pásma)
108/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministerstva financí ze dne 2. října 1933, č. 189 Sb. z. a n., a nově stanoví náhrady za úřední jednání výkonných katastrálních úřadů za příčinou provedení zápisu nastalých změn v katastrálních operátech
 
Částka 37
pdf 2660 kB
30. 5. 1938 109/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají všeobecná prováděcí ustanovení k zákonu o branné výchově
110/1938 Sb.
Vládní nařízení o výborech brannosti
111/1938 Sb.
Vyhláška , jíž se vydávají přehledy sídel okrskových velitelství branné výchovy a jejich místní působnost se vzájemným vztahem k politickým úřadům
 
Částka 38
pdf 526 kB
31. 5. 1938 112/1938 Sb.
Dohoda mezi Československou republikou a Německou říší o změně dohody o letectví ze dne 22. ledna 1927
113/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o filmech mezi republikou Československou a Spojenými státy americkými, podepsaná v Praze dne 18. května 1938
114/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o rozšíření úmluvy o súčtování platů mezi republikou Československou a Německou říší ze dne 10. listopadu 1937 na zemi Rakouskou
 
Částka 39
pdf 590 kB
3. 6. 1938 115/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 8. dubna 1938, č. 76 Sb. z. a n., o poplatkovém ekvivalentu
116/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají podrobnější předpisy o vnitřním uspořádání nejvyššího správního soudu a o některých služebních poměrech jeho členů a jiných jeho zaměstnanců
117/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro samostatné zušlechťovny v soudních okresech Liberec, Chrastava a Jablonec nad Nisou
 
Částka 40
pdf 588 kB
8. 6. 1938 118/1938 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon o umisťování déle sloužících poddůstojníků
119/1938 Sb.
Vyhláška o plném znění zákona o umisťování déle sloužících
120/1938 Sb.
Vyhláška o statistice studentských nadací
121/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje závaznost hromadné smlouvy pracovní pro průmysl textilní na soudní okres Frýdek
 
Částka 41
pdf 78 kB
9. 6. 1938 122/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
123/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 24. prosince 1929, č. 2 Sb. z. a n. z roku 1930, o paušalování daně z obratu u smaltovaného zboží
 
Částka 42
pdf 1072 kB
17. 6. 1938 124/1938 Sb.
Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše Pozn.: Nabude účinnosti čtyři týdny po výměně ratifikačních listin
125/1938 Sb.
Zákon , jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost části III úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Maďarským ze dne 17. listopadu 1937 o vzájemné podpoře při celním řízení, při zamezování, stíhání, trestání přestupků celních předpisů a o vzájemné právní pomoci v celních trestních věcech (celní kartel)
126/1938 Sb.
Zákon o vnitrostátní účinnosti mezinárodních úmluv o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo a o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví
127/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají další předpisy o pořizování plynových masek
128/1938 Sb.
Vyhláška o statistice v některých oborech zemědělství a se zemědělstvím souvisících
 
Částka 43
pdf 286 kB
24. 6. 1938 129/1938 Sb.
Vládní nařízení o přednosti uchazečů, kteří vykonali vojenskou službu presenční, při přijímání do veřejných služeb
130/1938 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1938
131/1938 Sb.
Vyhláška o zřízení nových státních policejních úřadů a expositur, o změně správních obvodů a působnosti některých státních policejních úřadů a expositur v zemi České a o změně sídla státního policejního úřadu v Děčíně Pozn.: ust. čl. I odst. 1 č. 1 až 9 a čl. II a V nabývají účinnosti už dnem 27. 6. 1938;
 
Částka 44
pdf 298 kB
30. 6. 1938 132/1938 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u některých čalouněných předmětů
133/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje paušalování daně z obratu u vápna a cementu
134/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 22. května 1936, č. 141 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u minerálních olejů, některých výrobků z nich a u obchodního benzolu, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 24. prosince 1937, č. 286 Sb. z. a n.
135/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 24. prosince 1937, č. 282 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u textilních předmětů
 
Částka 45
pdf 628 kB
4. 7. 1938 136/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají předpisy o opatřování souprav pro první pomoc při leteckých útocích
137/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí opiový zákon
138/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne 25. února 1938, č. 40 Sb. z. a n., o opatřeních proti zavlečení mandelinky bramborové
139/1938 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při německé veřejné odborné škole pro ženská povolání v Horšovském Týně
140/1938 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při veřejné odborné škole pro ženská povolání v Rokycanech
141/1938 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při německé odborné škole pro ženská povolání v Žatci
142/1938 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití ženských a dětských šatů při německé soukromé odborné škole pro ženská povolání školských sester d. N. D. v Mnichově-Poutnově u Mariánských Lázní
 
Částka 46
pdf 659 kB
8. 7. 1938 143/1938 Sb.
Vládní nařízení o omezení přístupu k místům důležitým pro obranu státu
144/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají vzorné stanovy pro oblastní organisace pěstitelů chmele
145/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkového ujednání k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a královstvím Rumunským ze dne 27. června 1930, podepsaného v Praze dne 8. března 1934
146/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dodatkové dohody k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a republikou Estonskou ze dne 20. června 1927, podepsané v Tallinu dne 5. dubna 1937
 
Částka 47
pdf 82 kB
13. 7. 1938 147/1938 Sb.
Vyhláška o vyvlastnění k účelům staveb nových drah státních a staveb rozšiřovacích a doplňovacích na drahách státních a drahách nestátních (soukromých) ve státním provozu
148/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o platech do ciziny poštou a poštovní spořitelnou
 
Částka 48
pdf 858 kB
21. 7. 1938 149/1938 Sb.
Dohoda mezi Československem a Itálií o zřízení a provozování pravidelných leteckých linií vedoucích nad územím obou států
150/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky ke třídě XLV celního sazebníku
151/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti prozatímní obchodní dohody mezi republikou Československou a Jihoafrickou Unií, sjednané výměnou not v Kapském Městě dne 27. ledna 1937
152/1938 Sb.
Vyhláška o stavu vázanosti republiky Československé a částí Britské říše smlouvou mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Irska z 11. listopadu 1924, č. 70/1926 Sb. z. a n., o právní pomoci ve věcech občanských a dodatkovou úmluvou mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska z 15. února 1935, č. 178/1935 Sb. z. a n., o civilním řízení soudním
153/1938 Sb.
Vyhláška o výměně železničních nákladních listů, které budou dnem 30. září 1938 vzaty z oběhu, a o ceně železničních nákladních listů pro mezinárodní přepravu nového vydání
 
Částka 49
pdf 487 kB
23. 7. 1938 154/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují branné předpisy
155/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost změna dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a královstvím Jugoslavií ze dne 30. března 1931 k československo-jihoslovanské obchodní a plavební smlouvě ze dne 14. listopadu 1928, sjednaná výměnou dopisů ze dne 1. července 1938 v Praze
156/1938 Sb.
Vyhláška o rozšíření účinnosti dodatkové úmluvy mezi republikou Československou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska ze dne 15. února 1935 o civilním řízení soudním na Severní Irsko a ostrov Man
157/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění upraveném naposled vyhláškou ministra financí ze dne 4. června 1936, č. 154 Sb. z. a n.
 
Částka 50
pdf 86 kB
29. 7. 1938 158/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí § 207, odst. 2 zákona ze dne 20. května 1937, č. 86 Sb. z. a n., o drahách (železničního zákona)
159/1938 Sb.
Vládní nařízení o odborných živnostenských společenstvech pro živnost výroby lihovin v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské
 
Částka 51
pdf 106 kB
30. 7. 1938 160/1938 Sb.
Vládní nařízení o zpracování některých tuzemských olejnatých semen při výrobě umělých tuků jedlých v roce 1938
161/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje celní sazba na umělé hedvábí saz. pol. 244 a) a doplňují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 52
pdf 47 kB
8. 8. 1938 162/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 53
pdf 3640 kB
19. 8. 1938 163/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydává železniční přepravní řád
 
Částka 54
pdf 267 kB
25. 8. 1938 164/1938 Sb.
Vládne nariadenie , ktorým sa vykonáva zákon zo dňa 25. júna 1937, č. 170 Sb. z. a n., o ustavení vysokej školy technickej v Košiciach
165/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 115 Sb. z. a n., o zařadění služebních míst státních ředitelů škol středních, učitelských ústavů, umělecko-průmyslových škol, hudebních konservatoří, obchodních škol, průmyslových škol, zemědělských škol a ostatních odborných škol a přednostů odboru na státních průmyslových školách do stupnice funkčního služného
166/1938 Sb.
Vyhláška o zahájení plné působnosti policejního ředitelství v Praze v dalších částech území hlavního města Prahy
167/1938 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při německé odborné škole pro ženská povolání kongregace Milosrdných sester III. řádu sv. Františka v Odrách
 
Částka 55
pdf 510 kB
1. 9. 1938 168/1938 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u některých kovových předmětů
169/1938 Sb.
Vyhláška o zřízení státního policejního úřadu v Hradci Králové
 
Částka 56
pdf 199 kB
5. 9. 1938 170/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920, sjednaná dne 26. srpna 1938
171/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
172/1938 Sb.
Vyhláška o celní sazbě za máslo
 
Částka 57
pdf 308 kB
10. 9. 1938 173/1938 Sb.
Protokol o zákazu užívati dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických, podepsaný v Ženevě 17. června 1925
 
Částka 58
pdf 157 kB
15. 9. 1938 174/1938 Sb.
Nařízení o zákazu a zastavení oprávnění držeti nebo nositi zbraně a střelivo a zákazu držeti výbušiny
175/1938 Sb.
Nařízení o zákazu a zastavení oprávnění držeti nebo nositi zbraně a střelivo a zákazu držeti výbušiny
 
Částka 59
pdf 71 kB
16. 9. 1938 176/1938 Sb.
Nariadenie o zákaze a zastavení oprávnenia držať alebo nosiť zbrane a strelivo a zákaze držať výbušniny
 
Částka 60
pdf 40 kB
17. 9. 1938 177/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu
 
Částka 61
pdf 419 kB
21. 9. 1938 178/1938 Sb.
Opatření , kterým se mění a doplňují zákonná ustanovení o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
179/1938 Sb.
Opatření , kterým se mění některá ustanovení o akciové bance cedulové
180/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů a plnění soukromých pojišťoven
 
Částka 62
pdf 438 kB
22. 9. 1938 181/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje úplné znění zákona o ochraně československé měny a oběhu zákonných platidel
182/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti doplňkového protokolu k dodatkové úmluvě ze dne 1. března 1924 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Itálií ze dne 23. března 1921
 
Částka 63
pdf 22 kB
23. 9. 1938 183/1938 Sb.
Vyhláška o vstupu státu do branné pohotovosti
 
Částka 64
pdf 8730 kB
30. 9. 1938 184/1938 Sb.
Vyhláška o počátku platnosti nové Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.)
 
Částka 65
pdf 604 kB
24. 9. 1938 185/1938 Sb.
Vládní nařízení o osobních úkonech a jiné osobní účasti při obraně státu a o věcných plněních za branné pohotovosti státu
186/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
187/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opětně mění vládní nařízení ze dne 13. listopadu 1936, č. 280 Sb. z. a n., kterým se mění poměr míšení mouky žitné (režné) a pšeničné mouky chlebové pro výrobu chleba, ve znění vládního nařízení ze dne 11. června 1937, č. 108 Sb. z. a n.
188/1938 Sb.
Vládní nařízení o zvláštních zařízeních na vodách, vodních stavbách a jejich příslušenstvích
 
Částka 66
pdf 276 kB
25. 9. 1938 189/1938 Sb.
Vládní nařízení o soupisu, povinné nabídce a odvodu cizozemských platidel, pohledávek proti cizině, drahých kovů a cenných papírů
190/1938 Sb.
Vládní nařízení o náležitostech při vývozu zboží
 
Částka 67
pdf 645 kB
26. 9. 1938 191/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se po dobu branné pohotovosti státu upravují některé platové poměry vojenských gážistů z povolání a jiných státních (veřejných) zaměstnanců
192/1938 Sb.
Vládní nařízení o náležitostech osob, konajících za branné pohotovosti státu vojenskou službu nebo přidělených k vojenským útvarům
 
Částka 68
pdf 336 kB
26. 9. 1938 193/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví minimální stav zásob některých léčivých prostředků v lékárnách
194/1938 Sb.
Vládní nařízení o omezení cestování do ciziny
195/1938 Sb.
Vládní nařízení o pracovní povinnosti za branné pohotovosti státu
196/1938 Sb.
Vládní nařízení o nákladech na nucené odsunutí obyvatelstva, zvířat a jiných věcí
197/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví počátek působnosti nejvyššího úřadu hospodářského
198/1938 Sb.
Vládní nařízení o některých omezeních prodeje benzinu a jeho směsí
 
Částka 69
pdf 348 kB
27. 9. 1938 199/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají zvláštní ustanovení o řízení před soudy
200/1938 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výkonu státní výsosti ve věcech drah za branné pohotovosti státu
201/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu platidel, o platech do ciziny v poštovním styku, o přídělu cizozemských platidel a o dobropisech na cizozemské účty
 
Částka 70
pdf 93 kB
29. 9. 1938 202/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soustavě drobných peněz a o akciové bance cedulové
203/1938 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti Mezinárodních železničních úmluv z 23. listopadu 1933 a o zániku účinnosti Mezinárodních železničních úmluv z 23. října 1924
 
Částka 71
pdf 202 kB
30. 9. 1938 204/1938 Sb.
Opatření o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů a plnění soukromých pojišťoven
205/1938 Sb.
Vyhláška o úpravě vývozu, dovozu a průvozu léčiv a lékařských nástrojů a přístrojů
 
Částka 72
pdf 30 kB
1. 10. 1938 206/1938 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve správě Podkarpatské Rusi
 
Částka 73
pdf 40 kB
2. 10. 1938 207/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra financí ze dne 11. července 1938, č. 153 Sb. z. a n., o výměně železničních nákladních listů, které budou dnem 30. září 1938 vzaty z oběhu, a o ceně železničních nákladních listů pro mezinárodní přepravu nového vydání
 
Částka 74
pdf 397 kB
5. 10. 1938 208/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje zákon ze dne 10. října 1924, č. 240 Sb. z. a n., o příročí k ochraně peněžních ústavů a jejich věřitelů
209/1938 Sb.
Vládní nařízení o omezení cestování do ciziny
210/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají zvláštní ustanovení o řízení u nejvyššího správního soudu, u volebního soudu, jakož i u ústavního soudu
211/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají zvláštní ustanovení o odkladu exekučního vyklizení bytu
212/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se určují náhrady za používání dopravních prostředků pro účely vojenské
 
Částka 75
pdf 169 kB
9. 10. 1938 213/1938 Sb.
Vládní nařízení o některých majetko-právních opatřeních Ústřední sociální pojišťovny
214/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1932, č. 193 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon o požadování dopravních prostředků pro vojenské účely v míru
215/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 76
pdf 264 kB
10. 10. 1938 216/1938 Sb.
Vládní nařízení o železničních tarifech a tarifních slevách
217/1938 Sb.
Vládní nařízení o propuštění československých státních občanů německé národnosti z vojenské služby
 
Částka 77
pdf 306 kB
11. 10. 1938 218/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném omezení zcizení a propachtování určitých druhů nemovitostí
219/1938 Sb.
Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském podnikání a jiném výdělečném podnikání
220/1938 Sb.
Nařízení o hlášení osob, které se po 20. květnu 1938 přestěhovaly z československého státního území obsazeného říšskoněmeckým nebo polským vojskem
221/1938 Sb.
Nařízení o zákazu držeti nebo nositi zbraně, střelivo a výbušiny a o zastavení oprávnění k držbě a nošení zbraní, střeliva a výbušin
 
Částka 78
pdf 358 kB
12. 10. 1938 222/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví konec působnosti nejvyššího úřadu hospodářského
223/1938 Sb.
Vládní nařízení o pracovních útvarech
 
Částka 79
pdf 440 kB
14. 10. 1938 224/1938 Sb.
Opatření , kterým se upravují některé poměry organisace finančních úřadů
225/1938 Sb.
Opatření , kterým se zřizuje na území Podkarpatské Rusi vrchní soud a vrchní státní zastupitelství se sídlem v Užhorodě
226/1938 Sb.
Opatření , kterým se upravují některé poměry organisace soudů a některé lhůty
227/1938 Sb.
Opatření , kterým se mění a doplňují předpisy o státním příspěvku vyživovacím
228/1938 Sb.
Opatření o mimořádných opatřeních bytové péče
229/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 26. září 1938, č. 198 Sb. z. a n., o některých omezeních prodeje benzinu a jeho směsí
230/1938 Sb.
Vládní nařízení o zrušení vládního nařízení ze dne 23. září 1938, č. 193 Sb. z. a n., jímž se stanoví minimální stav zásob některých léčivých prostředků v lékárnách
231/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška téhož ministerstva ze dne 28. září 1938, č. 205 Sb. z. a n., o úpravě vývozu, dovozu a průvozu léčiv a lékařských nástrojů a přístrojů
 
Částka 80
pdf 131 kB
15. 10. 1938 232/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se obmezuje nakládání s kapitálovými účastmi
233/1938 Sb.
Vládní nařízení o odkladu exekucí a konkursů vedených proti dlužníkům, kteří mají majetek na území obsazeném cizí mocí
 
Částka 81
pdf 129 kB
18. 10. 1938 234/1938 Sb.
Vládní nařízení o zatímní správě opuštěných hospodářských podniků a závodů
235/1938 Sb.
Nařízení o zákazu držeti nebo nositi zbraně, střelivo a výbušiny a o zastavení oprávnění k držbě a nošení zbraní, střeliva a výbušin
236/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se zmirňuje obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů
 
Částka 82
pdf 395 kB
20. 10. 1938 237/1938 Sb.
Opatření , kterým se odkládá splatnost 3,75 % státních pokladničních poukázek, dospívajících dne 1. listopadu 1938
238/1938 Sb.
Opatření o některých změnách v organisaci obchodních a živnostenských komor
239/1938 Sb.
Opatření , kterým se obmezuje nakládání s kapitálovými účastmi
240/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují jednak seznam společností (výdělečných kapitálových sdružení), jednak vzorce přihlášek podle opatření Stálého výboru ze dne 18. října 1938, č. 239 Sb. z. a n.
241/1938 Sb.
Vládní nařízení o dni 28. října 1938
242/1938 Sb.
Vládní nařízení o dovolené s čekaným důstojníků a rotmistrů z povolání
243/1938 Sb.
Nařízení o hlášení osob, které se po 20. květnu 1938 přestěhovaly z československého státního území obsazeného říšskoněmeckým neb polským vojskem
 
Částka 83
pdf 133 kB
22. 10. 1938 244/1938 Sb.
Vládní nařízení o úpravě zaměstnávání osob z území obsazeného cizí mocí
245/1938 Sb.
Nařízení o zákazu držeti nebo nositi zbraně, střelivo a výbušiny a o zastavení oprávnění k držení a nošení zbraní, střeliva a výbušin
 
Částka 84
pdf 69 kB
24. 10. 1938 246/1938 Sb.
Vládní nařízení o nárocích osob, zařaděných do pracovních útvarů, v oboru zákona ze dne 9. října 1924, č. 221 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění předpisů jej měnících a doplňujících
 
Částka 85
pdf 98 kB
26. 10. 1938 247/1938 Sb.
Vládní nařízení o zabezpečení povinné nabídky a odvodu cizozemských platidel, drahých kovů a cenných papírů v pancéřových schránkách nebo v jiných uzavřených úschovách
248/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních úlevách při dovozu zboží z vyklizeného území
249/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvod advokátní komory v Brně
 
Částka 86
pdf 225 kB
27. 10. 1938 250/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižuje clo na oleje minerální hutnoty do 790 stupňů saz. pol. 177a)
251/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují sazby paušálu daně z obratu u některých minerálních olejů
252/1938 Sb.
Vládní nařízení o pomoci motorismu Pozn.: ust. čl. I a III nabývají účinnosti dnem 1.1.1939;
 
Částka 87
pdf 267 kB
30. 10. 1938 253/1938 Sb.
Opatření o zániku mandátů některých členů Národního shromáždění
254/1938 Sb.
Opatření , kterým se činí některé změny v organisaci zemědělských rad v Praze a v Brně a kterými se ruší Slezská zemědělská rada
255/1938 Sb.
Opatření o ochraně věcí umělecky nebo památkově zvláště hodnotných
256/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se pro brannou pohotovost státu vyhlášenou v roce 1938 upravují některé platové poměry vojenských gážistů, občanských státních zaměstnanců a občanských zaměstnanců jiných veřejnoprávních korporací, konajících činnou službu vojenskou jako vojenské osoby z počtu mužstva nebo konajících službu ve svém občanském poměru u vojenských útvarů
257/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 28. března 1935, č. 52 Sb. z. a n., o pobytu cizinců, a vládní nařízení ze dne 21. května 1938, č. 82 Sb. z. a n., o ochraně domácího trhu práce
 
Částka 88
pdf 303 kB
31. 10. 1938 258/1938 Sb.
Opatření o zřizování mlýnů a rozšiřování jejich výrobní schopnosti
259/1938 Sb.
Opatření , kterým se uznávají odpisy nákladů na bezvýsledné vyhledávání ložisek nerostů horními zákony vyhrazených za odpočitatelnou položku při vyměření daně důchodové, všeobecné a zvláštní daně výdělkové
260/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o převodu platů mezi Československou republikou a sudetoněmeckým územím
 
Částka 89
pdf 952 kB
3. 11. 1938 261/1938 Sb.
Opatření o odstraňování stavebních a komunikačních závad v obcích
262/1938 Sb.
Vládní nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění
263/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb. z. a n., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
264/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu platidel a o platech do ciziny v poštovním styku
 
Částka 90
pdf 320 kB
8. 11. 1938 265/1938 Sb.
Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
266/1938 Sb.
Vládní nařízení o sídle kupců (obchodníků), obchodních společností a výdělkových a hospodářských společenstev (družstev)
267/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
268/1938 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na hovězí dobytek a čerstvé maso
 
Částka 91
pdf 221 kB
11. 11. 1938 269/1938 Sb.
Vládní nařízení o organisaci některých ministerstev
270/1938 Sb.
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku s Francií
271/1938 Sb.
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku s Belgií
272/1938 Sb.
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku se Švédskem
273/1938 Sb.
Vyhláška o zřízení státního policejního úřadu v Olomouci
274/1938 Sb.
Vyhláška o opatřeních k vedení správy ve správních obvodech státních policejních úřadů a expositur v zemích České a Moravskoslezské
 
Částka 92
pdf 252 kB
15. 11. 1938 275/1938 Sb.
Opatření o směru dopravy po veřejných silnicích a veřejných cestách
276/1938 Sb.
Opatření , kterým se mění a doplňují některá ustanovení zákona o obraně státu Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 131/1936 Sb.;
277/1938 Sb.
Opatření , kterým se rozšiřuje obvod působnosti ředitelství pošt a telegrafů v Brně
278/1938 Sb.
Opatření o změnách v obvodech gremií lékárníků
279/1938 Sb.
Vládní nařízení o stavovském zastoupení kondicinujících farmaceutů
280/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 16, odst. 2 zákona ze dne 4. července 1931, č. 131 Sb. z. a n., o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech)
 
Částka 93
pdf 484 kB
17. 11. 1938 281/1938 Sb.
Vládní nařízení o úpravě smluv sjednaných státem
282/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. října 1938, č. 244 Sb. z. a n., o úpravě zaměstnávání osob z území obsazených cizí mocí
283/1938 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru Léčebného fondu veřejných zaměstnanců a nemocenské pojišťovny československých státních drah
 
Částka 94
pdf 290 kB
19. 11. 1938 284/1938 Sb.
Opatření o prozatímní úpravě některých otázek týkajících se advokacie Pozn.: ust. § 5 ods. 2 neplatí v zemích Slovenské a Podkarpatskoruské;
285/1938 Sb.
Opatření , kterým se mění některá ustanovení o notářských komorách a notářích Pozn.: ust. §§ 1 až 3 platí jen pro zemi Českou a zemi Moravskoslezskou;
286/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon o stálých seznamech voličských
 
Částka 95
pdf 955 kB
21. 11. 1938 287/1938 Sb.
Opatření , kterým se obmezují právní jednání s některými majetkovými hodnotami
288/1938 Sb.
Opatření o mimořádných opatřeních bytové péče
289/1938 Sb.
Opatření o zkrácení doby, po kterou je stát povinen platiti příspěvek podle zákonů o stavebním ruchu
290/1938 Sb.
Opatření , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 260 Sb. z. a n., o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
291/1938 Sb.
Opatření o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob
 
Částka 96
pdf 130 kB
22. 11. 1938 292/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje Ústav pro péči o uprchlíky
293/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují sazby paušálu daně z obratu u piva
294/1938 Sb.
Vládní nařízení o cenách piva
 
Částka 97
pdf 1809 kB
24. 11. 1938 295/1938 Sb.
Opatření , jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
296/1938 Sb.
Vyhláška o novém znění zákona o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
 
Částka 98
pdf 57 kB
22. 11. 1938 297/1938 Sb.
Vládní nařízení o přeložení sídla zemského úřadu pro Podkarpatskou Rus
298/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují okresy revírních báňských úřadů
 
Částka 99
pdf 287 kB
23. 11. 1938 299/1938 Sb.
Ústavní zákon o autonomii Slovenskej krajiny
 
 
Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
státu česko-slovenského.

Ročník 1938

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 100
pdf 557 kB
26. 11. 1938 300/1938 Sb.
Smlouva mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce
301/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí smlouva ze dne 20. listopadu 1938 mezi Československou republikou a Německou říší o otázkách státního občanství a opce
302/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují předpisy hlavy VII živnostenského řádu (o živnostenských organisacích vyššího řádu) Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
303/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se v zemích České a Moravskoslezské dále zmírňuje obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů
 
Částka 101
pdf 160 kB
26. 11. 1938 304/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném umístění zemědělců z území obsazených cizí mocí
305/1938 Sb.
Vyhláška o soupisu některých majetkových hodnot a závazků v poměru k území obsazenému cizí mocí
 
Částka 102
pdf 184 kB
30. 11. 1938 306/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném odkladu umořovací služby státního dluhu
307/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se přechodně odkládá úrokování a úmor některých nestátních pevně zúročitelných cenných papírů Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
308/1938 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti Mezinárodních železničních úmluv z 23. listopadu 1933 a o zániku účinnosti Mezinárodních železničních úmluv z 23. října 1924 ve styku s Řeckem a Finskem
 
Částka 103
pdf 144 kB
30. 11. 1938 309/1938 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních souvisících se zřízením průběžné automobilové silnice Vratislav - Brno - Vídeň Pozn.: předpis platí pouze v zemích České a Moravskoslezské;
310/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o náležitostech při vývozu zboží
 
Částka 104
pdf 130 kB
9. 12. 1938 311/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
312/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají další zvláštní ustanovení o řízení před soudy
 
Částka 105
pdf 208 kB
10. 12. 1938 313/1938 Sb.
Vládní nařízení o přechodném obmezení nabývání určitých druhů nemovitostí v exekuci Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
314/1938 Sb.
Vládní nařízení o nárocích osob, zařaděných do pracovních útvarů, v oboru nemocenského a pensijního pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách a pojištění u báňských bratrských pokladen
315/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se prohlašuje za závaznou hromadná smlouva pracovní pro mistry klempířské v obvodu Společenstva mistrů klempířských v Praze
 
Částka 106
pdf 190 kB
12. 12. 1938 316/1938 Sb.
Nariadenie o organizácii niektorých ministerstiev Slovenskej krajiny
317/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se činí mimořádná opatření pro obvod celého státu
318/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se na rok 1939 stanoví výše zdravotní přirážky Pozn.: předpis neplatí pro zemi Slovenskou;
319/1938 Sb.
Vyhláška o dočasném snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou
320/1938 Sb.
Vyhláška o opatřeních Stálého výboru podle § 54 ústavní listiny s prozatímní platností zákona
 
Částka 107
pdf 237 kB
15. 12. 1938 321/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 6. října 1936, č. 264 Sb. z. a n., o opatřeních proti bezdůvodnému zdražování, ve znění vládního nařízení ze dne 11. června 1937, č. 104 Sb. z. a n.
322/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu posunuje den účinnosti předpisů o povinném užívání normalisovaného formátu papíru pro některá knihovní podání
323/1938 Sb.
Vládní nařízení o ochraně pracovních poměrů zaměstnanců, kteří mají nastoupiti vojenskou službu presenční
324/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se na další dobu odkládají exekuce a konkurzy podle vládního nařízení ze dne 14. října 1938, č. 233 Sb. z. a n., o odkladu exekucí a konkursů vedených proti dlužníkům, kteří mají majetek na území obsazeném cizí mocí Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
325/1938 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
326/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění vládní nařízení ze dne 19. října 1934, č. 223 Sb. z. a n., o úředním cejchování výčepních nádob Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 108
pdf 189 kB
16. 12. 1938 327/1938 Sb.
Zákon o zřízení parlamentního úsporného a kontrolního výboru
 
Částka 109
pdf 413 kB
16. 12. 1938 328/1938 Sb.
Ústavní zákon o autonomii Podkarpatské Rusi
329/1938 Sb.
Vyhláška o úplném znění předpisů o autonomii Podkarpatské Rusi
 
Částka 110
pdf 101 kB
17. 12. 1938 330/1938 Sb.
Ústavní zákon o zmocnění ke změnám ústavní listiny a ústavních zákonů republiky Česko-Slovenské a o mimořádné moci nařizovací
 
Částka 111
pdf 102 kB
17. 12. 1938 331/1938 Sb.
Nariadenie o volebnom práve utečencov Slovákov z obsadeného územia a štátnych občanov z osád a z častí, ktoré boli novými štátnymi hranicami od materských obcí odrezané
332/1938 Sb.
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Česko-Slovenské republiky
 
Částka 112
pdf 575 kB
22. 12. 1938 333/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 16. prosince 1919, č. 666 Sb. z. a n., ve znění čl. II vládního nařízení ze dne 31. prosince 1920, č. 679 Sb. z. a n., o všeobecné dani nápojové
334/1938 Sb.
Vládní nařízení o hromadném poručenství Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
335/1938 Sb.
Vládní nařízení o srážkách ze smluvní ceny při některých dodávkách textilního zboží a o úpravě příspěvku pěstitelům lnu a konopí Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
336/1938 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti dohody o úpravě obchodní směny mezi Česko-Slovenskem a Itálií k česko-slovensko-italské obchodní a plavební smlouvě ze dne 23. března 1921
337/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Česko-Slovenské o nové úpravě platebního styku mezi Česko-Slovenskem a Rumunskem
 
Částka 113
pdf 863 kB
23. 12. 1938 338/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pozměňují lhůty v oboru daní, cel, poplatků a jiných státních dávek
339/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 26 vládního nařízení ze dne 21. prosince 1935, č. 238 Sb. z. a n., o nejvyšších přípustných úrokových sazbách, ve znění vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 322 Sb. z. a n.
340/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o zákazu zřizovati nové peněžní ústavy a peněžní podniky, jakož i jejich pobočné (vedlejší) závody
341/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění čl. V, odst. 1 vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb. z. a n., o pomoci motorismu
342/1938 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
343/1938 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek
344/1938 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vzorků
345/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se dočasně prodlužují lhůty k předkládání prioritních dokladů při přihláškách patentů
346/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 27. prosince 1933, č. 251 Sb. z. a n., o prodeji zboží za jednotné ceny, ve znění vládního nařízení ze dne 27. března 1936, č. 70 Sb. z. a n., a vládního nařízení ze dne 18. června 1937, č. 122 Sb. z. a n.
347/1938 Sb.
Vládní nařízení o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání
348/1938 Sb.
Vládní nařízení o sloučení notářských sborů v zemi Moravskoslezské a o místních okrscích notářů Pozn.: platí jen v zemi České a Moravskoslezské;
349/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele
350/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 258 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
351/1938 Sb.
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku s královstvím Jugoslavie
352/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Česko-Slovenské o výhradě práva pozdějšího převzetí nabídnutých cenných papírů
 
Částka 114
pdf 927 kB
27. 12. 1938 353/1938 Sb.
Úmluva o pracovní době ve sklárnách na automaticky vyráběné tabulové sklo
354/1938 Sb.
Úmluva o zkrácení pracovní doby ve sklárnách na výrobu lahví
 
Částka 115
pdf 135 kB
27. 12. 1938 355/1938 Sb.
Vládní nařízení o politických stranách Pozn.: platí jen v zemi České a Moravskoslezské;
 
Částka 116
pdf 2333 kB
28. 12. 1938 356/1938 Sb.
Zákon , kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a daní přepychové a prodlužuje jeho účinnost
357/1938 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o dani z obratu a dani přepychové
358/1938 Sb.
Zákon , kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost zákona o přirážkách k dani z obratu a dani přepychové
359/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 16. prosince 1938, č. 356 Sb. z. a n., kterým se pozměňuje zákon o dani z obratu a dani přepychové a prodlužuje jeho účinnost
 
Částka 117
pdf 622 kB
29. 12. 1938 360/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 18. června 1937, č. 121 Sb. z. a n., jímž se stanoví možnost vydání cenových směrnic v některých živnostech
361/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušují vládní nařízení ze dne 26. září 1938, č. 194 Sb. z. a n., a vládní nařízení ze dne 3. října 1938, č. 209 Sb. z. a n., o omezení cestování do ciziny
362/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se na přechodnou dobu upravuje způsob označování poštovních holubů
363/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí opatření Stálého výboru ze dne 27. října 1938, č. 258 Sb. z. a n., o zřizování mlýnů a rozšiřování jejich výrobní schopnosti
364/1938 Sb.
Vládní nařízení o některých přechodných správních úpravách v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
365/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost § 95 a) odst. 4 vládního nařízení ze dne 15. června 1934, č. 112 Sb. z. a n., o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří, ve znění vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 143 Sb. z. a n.
366/1938 Sb.
Vládní nařízení o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných Pozn.: předpis neplatí pro zemi Slovenskou;
367/1938 Sb.
Vládní nařízení o osvobození osob, opustivších bydliště v území obsazeném cizí mocí, od kolků, poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních
368/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 23. prosince 1931, č. 223 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u časopisů vydávaných v tuzemsku
 
Částka 118
pdf 824 kB
30. 12. 1938 369/1938 Sb.
Vládní nařízení o průkazu totožnosti při ověřování podpisů na opčních prohlášeních Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
370/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje "Základ národní pomoci" Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
371/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon o nové úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy
372/1938 Sb.
Vládní nařízení o stavbě dálnic, o zřízení generálního ředitelství stavby dálnic a o jeho organisaci Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
373/1938 Sb.
Vládní nařízení o pojmenování české vysoké školy technické v Brně
374/1938 Sb.
Vládní nařízení o odměnách znalců lékařů v řízení o zbavení svéprávnosti Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
375/1938 Sb.
Vládní nařízení o změně sídla živnostenského inspektorátu pro 19. dozorčí okres Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
376/1938 Sb.
Vládní nařízení o znalečném v trestním řízení soudním Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
377/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se v zemích České a Moravskoslezské dále zmirňuje obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů
 
Částka 119
pdf 1281 kB
30. 12. 1938 378/1938 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje platnost zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 266 Sb. z. a n., pokud jde o srážky z platů presidenta republiky, členů Národního shromáždění, předsedy a členů vlády
379/1938 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě
380/1938 Sb.
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
381/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se v důsledku územních změn přechodně odkládá plnění dluhové služby pomocnými fondy pro úpravu dluhů okresů a obcí
 
Částka 120
pdf 129 kB
30. 12. 1938 382/1938 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých služebních poměrů státních zaměstnanců se zřetelem k autonomii země Slovenské
 
Částka 121
pdf 822 kB
31. 12. 1938 383/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se činí některá opatření pro vedení státního hospodářství v roce 1939
384/1938 Sb.
Vládní nařízení o zřízení Státní hospodářské rady
385/1938 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
386/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 76 Sb. z. a n., o stanovení pevných cen mléka a smetan Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
387/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se dočasně zastavuje provádění likvidace Šluknovské spořitelny Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
388/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Česko-Slovenské o převodu platů v česko-slovensko-německém obchodu se zbožím
389/1938 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Česko-Slovenské o převodu platů mezi Česko-Slovenskem a Německem s výjimkou platů za zboží
390/1938 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u porculánu
 
Částka 122
pdf 352 kB
31. 12. 1938 391/1938 Sb.
Vládní nařízení o organisaci berních správ a berních úřadů v Praze, Říčanech, Brně a Zlíně Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
392/1938 Sb.
Vládní nařízení o Sbírce zákonů a nařízení republiky Česko-Slovenské
 
Částka 123
pdf 268 kB
31. 12. 1938 393/1938 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních a ruší zákon o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem a zákon o příspěvku na obranu státu a o mimořádné dani ze zisků Pozn.: ust. čl. III nabývá účinnosti až 1.1.1940. Předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;