Stejnopis sbírky
zákonů a nařízení
republiky Česko-Slovenské.

Ročník 1939

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 98 kB
11. 1. 1939 1/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se částečně mění zákon o mimořádných opatřeních Pozn.: změna zapracována do textu novelizovaného zákona č. 300/1920 Sb.;
2/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 22. prosince 1938, č. 393 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních a ruší se zákon o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem a zákon o příspěvku na obranu státu a o mimořádné dani ze zisku
 
Částka 2
pdf 236 kB
13. 1. 1939 3/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 16. ledna 1931, č. 10 Sb. z. a n., o převodních částkách a početních podkladech Všeobecného pensijního ústavu a ústavů náhradních
 
Částka 3
pdf 98 kB
14. 1. 1939 4/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 355 Sb. z. a n., o politických stranách
 
Částka 4
pdf 174 kB
19. 1. 1939 5/1939 Sb.I
Vládní nařízení o poplatkových osvobozeních a úlevách z důvodu úpravy státních hranic
 
Částka 5
pdf 110 kB
21. 1. 1939 6/1939 Sb.I
Vládní nařízení o dočasné úpravě některých poměrů nájemních
 
Částka 6
pdf 376 kB
24. 1. 1939 7/1939 Sb.I
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Česko-Slovenské o převodu platů mezi republikou Česko-Slovenskou a republikou Polskou
 
Částka 1
pdf 421 kB
27. 1. 1939 1/1939 Sb.II
Vládní nařízení o daňových úlevách na opravy domů Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
2/1939 Sb.II
Vládní nařízení o úpravě působnosti ministerstva dopravy a o organisaci státního dopravního podnikání Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
3/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se přenáší působnost ministerstva veřejných prací a zemských úřadů v oboru přímé podpory stavebního ruchu na ministerstvo sociální a zdravotní správy Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
4/1939 Sb.II
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při městské odborné škole pro ženská povolání ve Zlíně
5/1939 Sb.II
Vyhláška o zrušení nákladové dopravy na části trati elektrických drah v Brně
6/1939 Sb.II
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1938
7/1939 Sb.II
Vyhláška o zahájení plné působnosti policejního ředitelství v Praze v dalších částech území hlavního města Prahy
 
Částka 7
pdf 204 kB
27. 1. 1939 8/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se částečně mění vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 384 Sb. z. a n., o zřízení Státní hospodářské rady
9/1939 Sb.I
Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se spolků a výdělkových a hospodářských společenstev a útvarů obdobných
 
Částka 8
pdf 388 kB
28. 1. 1939 10/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se mění ustanovení § 41a vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení je pozměňujících a doplňujících, a rozšiřuje se příslušnost rozhodčího soudu plodinové bursy v Brně
11/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se upravuje výše některých poplatků stanovených v haléřových částkách
12/1939 Sb.I
Vládní nařízení o státním příplatku k podpoře nezaměstnaných Pozn.: předpis neplatí pro zemi Slovenskou;
13/1939 Sb.I
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku s Norskem
 
Částka 2
pdf 94 kB
31. 1. 1939 9/1939 Sb.II
Vládní nařízení o bydlišti učitelstva národních škol
10/1939 Sb.II
Vládní nařízení o zabezpečení ochrany původcovských práv při veřejném provozování chráněných hudebních děl Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
8/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrovým operacím do výše 300,000.000 Kč Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 9
pdf 956 kB
2. 2. 1939 14/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se doplňují předpisy o pobytu cizinců, pokud jsou emigranty
15/1939 Sb.I
Vládní nařízení o přezkoumání česko-slovenského státního občanství některých osob
16/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění označení měnové jednotky ve zkratce a některá ustanovení o Národní bance Česko-Slovenské
17/1939 Sb.I
Vládní nařízení o přechodných bilančních úlevách pro ústavy a podniky povinné veřejně účtovati
18/1939 Sb.I
Vládní nařízení o odprodeji postradatelného vojenského materiálu
 
Částka 3
pdf 469 kB
4. 2. 1939 11/1939 Sb.II
Vládní nařízení , jímž se částečně mění a doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 302 Sb. z. a n., kterým se upravují právní poměry spořitelen Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
12/1939 Sb.II
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 135 ř.z., o právu shromažďovacím Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
13/1939 Sb.II
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř.z., o právu spolčovacím, a stanoví tresty za neoprávněné sdružování Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské. Ust. čl. I, č. 2, odst. 3 nabývá účinnosti až dnem 1.4.1939;
14/1939 Sb.II
Vládní nařízení o domovní evidenci obyvatelstva a některých opatřeních obmezujících jeho pohyb Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
15/1939 Sb.II
Vládní nařízení o úpravě některých otázek, týkající se odborných lesních hospodářů a ochranných a dozorčích orgánů
16/1939 Sb.II
Vládní nařízení o prozatímní úpravě studia a státních zkouškách na fakultách věd právních a státních Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 10
pdf 1840 kB
6. 2. 1939 19/1939 Sb.I
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o dani z obratu a dani přepychové
 
Částka 4
pdf 369 kB
9. 2. 1939 17/1939 Sb.II
Vládní nařízení o obecních (obvodních) tajemnících Pozn.: platí v zemích České a Moravskoslezské;
18/1939 Sb.II
Vládní nařízení o novém ustavení okresních školních výborů Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
19/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se mění předpisy o školném na státních středních školách Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 11
pdf 936 kB
9. 2. 1939 24/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje řád pro uchazeče o úvěr podle zákona o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy, vydaný vládním nařízením ze dne 7. prosince 1933, č. 232 Sb. z. a n.
25/1939 Sb.I
Vyhláška o částečné změně stanov Státního kolonisačního fondu
26/1939 Sb.I
Vyhláška o částečné změně stanov Fondu česko-slovenských legionářů pro pozemkovou reformu
27/1939 Sb.I
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
28/1939 Sb.I
Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
29/1939 Sb.I
Vyhláška o rozšíření působnosti Bernské úmluvy o ochraně děl literárních a uměleckých na Aden, Burmu, Saravak a Severní Britské Borneo Pozn.: účinnost rozšíření na Saravak a Severní Britské Borneo až od 1.1.1939;
20/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon na ochranu republiky
21/1939 Sb.I
Vládní nařízení o povinnosti vydati státu některý spisový materiál
22/1939 Sb.I
Vládní nařízení o příročí pro pohledávky za některými sdruženími
23/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje § 13 zákona ze dne 11. března 1920, č. 166 Sb. z. a n., o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákona úvěrového), ve znění vládního nařízení ze dne 29. července 1933, č. 158 Sb. z. a n.
 
Částka 12
pdf 186 kB
10. 2. 1939 30/1939 Sb.I
Vládní nařízení o tvoření zvláštních sdružení, nepodléhajících zvláštním předpisům o sdružování, a o dozoru na ně
 
Částka 13
pdf 1179 kB
10. 2. 1939 31/1939 Sb.I
Dohoda mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší o převedení soudnictví
32/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se propůjčuje vnitrostátní účinnost Dohodě mezi Česko-Slovenskou republikou a Německou říší ze dne 19. prosince 1938 o převedení soudnictví
 
Částka 14
pdf 322 kB
17. 2. 1939 33/1939 Sb.I
Vládní nařízení o náhradě za dopravní prostředky, převzaté do používání vojenské správy, které nemohou býti vráceny
34/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se stanoví některé podrobnosti k vládnímu nařízení ze dne 27. ledna 1939, č. 15 Sb.I, o přezkoumání česko-slovenského občanství některých osob
 
Částka 6
pdf 2520 kB
20. 2. 1939 24/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterou se stanoví státní rozpočet pro země Českou a Moravskoslezskou na rok 1939
 
Částka 16
pdf 1622 kB
20. 2. 1939 38/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se stanoví společný státní rozpočet republiky Česko-Slovenské na rok 1939
 
Částka 15
pdf 323 kB
21. 2. 1939 35/1939 Sb.I
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
36/1939 Sb.I
Vládní nařízení o vývozu cenných předmětů
37/1939 Sb.I
Vyhláška o částečném uvolnění vývozu cenných předmětů
 
Částka 5
pdf 123 kB
24. 2. 1939 22/1939 Sb.II
Vládní nařízení o úpravě obvodů a sídel živnostenských společenstev a společenstevních jednot a o změnách v přidělení živností Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
20/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se uvolňuje právo výpovědi nájemních smluv Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
21/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se nově upravuje splácení zbytků zaručených zápůjček podle § 21 zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 260 Sb. z. a n., o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
23/1939 Sb.II
Vládní nařízení o opatřeních v oboru hostinských a výčepnických živností, zejména na podporu cestovního a sportovního ruchu Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 17
pdf 51 kB
25. 2. 1939 39/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se příslušníci německé národnosti vyjímají z branné povinnosti
 
Částka 7
pdf 652 kB
28. 2. 1939 25/1939 Sb.II
Vládní nařízení , jímž se vydávají podrobné předpisy k vládnímu nařízení ze dne 17. února 1939, č. 24 Sb. II, kterým se stanoví rozpočet pro země Českou a Moravskoslezskou na rok 1939 Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
26/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost některých předpisů souvisících se stavem branné pohotovosti státu Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
27/1939 Sb.II
Vládní nařízení o příročí pro pohledávky za spolkem Deutscher Theaterverein in Prag Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
28/1939 Sb.II
Vládní nařízení , jímž se přechodně upravují náhrady stěhovacích výloh státních zaměstnanců a učitelů národních škol, jakož i některé otázky náhrady služebních výloh Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
29/1939 Sb.II
Nařízení , jímž se odvolává nařízení zemského presidenta v Praze ze dne 15. září 1938, č. 174 Sb. z. a n., o zákazu nositi zbraně a střelivo a zákazu držeti výbušiny
30/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se vymezují pro obor dřívějšího ministerstva pošt a telegrafů věci státní výsosti a úkony povahy podnikové a činí některá opatření s tím souvisící Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 18
pdf 622 kB
28. 2. 1939 40/1939 Sb.I
Vládní nařízení o celních úlevách při dovozu zboží z území připojeného k říši Německé
41/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují předpisy o úpravě zaměstnávání osob z území připojeného k sousedním státům, vydané vládním nařízením ze dne 19. října 1938, č. 244 Sb. z. a n., a vládním nařízením ze dne 11. listopadu 1938, č. 282 Sb. z. a n.
42/1939 Sb.I
Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku s Lotyšskem
43/1939 Sb.I
Úmluva mezi Česko-Slovenskou republikou a královstvím Maďarským o úpravě otázek státního občanství a opce
44/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se provádí úmluva mezi Česko-Slovenskou republikou a královstvím Maďarským o úpravě otázek státního občanství a opce, podepsaná dne 18. února 1939 v Budapešti
 
Částka 19
pdf 1187 kB
3. 3. 1939 45/1939 Sb.I
Vládní nařízení o opatřeních proti mandelince bramborové
 
Částka 8
pdf 124 kB
4. 3. 1939 31/1939 Sb.II
Vládní nařízení , jímž se provádí vládní nařízení ze dne 13. ledna 1939, č. 16 Sb.II, o prozatímní úpravě studia a státních zkoušek na fakultách věd právních a státních Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 20
pdf 2011 kB
8. 3. 1939 46/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se doplňuje a mění zákon o stavebním ruchu
47/1939 Sb.I
Vládní nařízení o předběžných opatřeních k úpravě právních poměrů Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu
48/1939 Sb.I
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
49/1939 Sb.I
Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje jedlých tuků
50/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 23. června 1936, č. 180 Sb. z. a n., o dani z jedlých tuků
51/1939 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se vydávají podrobné předpisy k vládnímu nařízení ze dne 16. února 1939, č. 38 Sb.I, kterým se stanoví společný státní rozpočet republiky Česko-Slovenské na rok 1939
 
Částka 9
pdf 70 kB
11. 3. 1939 32/1939 Sb.II
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních personálních na vysokých školách Pozn.: platí v zemích České a Moravskoslezské, a to do 31.12.1940;
33/1939 Sb.II
Vládní nařízení o příslušnosti k vedení zemských desk pro území býv. Slezska Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 21
pdf 1609 kB
11. 3. 1939 52/1939 Sb.I
Vládní nařízení o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří Pozn.: ust. čl. III nabývá účinnosti až dnem 1.7.1939;
 
Částka 22
pdf 420 kB
13. 3. 1939 53/1939 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 161 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele Pozn.: platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
54/1939 Sb.I
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v zemích České a Moravskoslezské za rok 1938
 
Částka 10
pdf 218 kB
13. 3. 1939 35/1939 Sb.II
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů při zemědělských pachtech
34/1939 Sb.II
Vládní nařízení , kterým se doplňují tiskové zákony Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské;
 
Částka 23
pdf 421 kB
13. 3. 1939 55/1939 Sb.I
Smlouva mezi vládou Česko-Slovenské republiky a vládou německou o usnadnění dopravy motorovými vozidly a jízdními koly
56/1939 Sb.I
Smlouva , kterým se provádí smlouva ze dne 22. prosince 1938 mezi vládou Česko-Slovenské republiky a vládou německou o usnadnění dopravy motorovými vozidly a jízdními koly
57/1939 Sb.I
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda mezi republikou Česko-Slovenskou a Spojeným královstvím Velké Britanie a Severního Irska o celním projednávání turistického propagačního materiálu, sjednaná výměnou nót dne 14. a 15. února 1939 v Praze
58/1939 Sb.I
Vládní nařízení o změně formátu papíru pro podání patentních přihlášek
 
Částka 24
pdf 1230 kB
14. 3. 1939 59/1939 Sb.I
Vládní nařízení o přechodných opatřeních v oboru veřejných dluhů
 
 
Stejnopis sbírky zákonů a nařízení.
Ročník 1939

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 25
pdf 465 kB
15. 3. 1939 60/1939 Sb.
Vládní nařízení o čestných titulech státních a jiných veřejných zaměstnanců
61/1939 Sb.
Vládní nařízení o soustředění působnosti ve věcech peněžních ústavů a peněžních podniků u ministerstva financí, jakož i o úpravě některých poměrů v peněžnictví
62/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 300 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních, ve znění zákona ze dne 10. července 1933, č. 125 Sb. z. a n., a vládního nařízení ze dne 10. ledna 1939, č. 1 Sb.I
63/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje a mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného zákona č. 65/1925 Sb.;
64/1939 Sb.
Vládní nařízení o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů
65/1939 Sb.
Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních
66/1939 Sb.
Vládní nařízení o změně rigorosního řádu pro fakulty věd právních a státních
67/1939 Sb.
Vládní nařízení o vyhledávání objednávek na zboží textilní
 
Částka 26
pdf 301 kB
15. 3. 1939 68/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se poskytují daňové výhody pro stavby budov s malými byty pro vlastní zaměstnance
69/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 22. prosince 1938, č. 393 Sb. z. a n., kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních a ruší se zákon o přechodné přirážce k dani důchodové a k dani z tantiem a zákon o příspěvku na obranu státu a o mimořádné dani ze zisků
70/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 338 Sb. z. a n., o dani z vodní síly
71/1939 Sb.
Vládní nařízení o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro stavbu a podporu nemocnic a jiných ústavů léčebných a humanitních
72/1939 Sb.
Vládní nařízení o kárných pracovních táborech
 
Částka 27
pdf 90 kB
16. 3. 1939 73/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se odvolává vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 59 Sb.I, o přechodných opatřeních v oboru veřejných dluhů
74/1939 Sb.
Vládní nařízení o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků)
 
Částka 28
pdf 225 kB
17. 3. 1939 75/1939 Sb.
Výnos o Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 29
pdf 105 kB
20. 3. 1939 76/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky v Praze o vývozu platidel a jiných hodnot
77/1939 Sb.
Vyhláška o dovozu platidel
78/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky v Praze o tuzemských úhradách pohledávek proti území mimo Protektorát Čechy a Morava a o nakládání s říšskoněmeckými platidly, došlými hotově z území mimo Protektorát
 
Částka 30
pdf 127 kB
27. 3. 1939 79/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky v Praze o vývozu platidel z území Protektorátu Čechy a Morava do ostatního říšského území
80/1939 Sb.
Vyhláška o dovozu platidel do území Protektorátu Čechy a Morava z ostatního říšského území
81/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky v Praze o náležitostech při vývozu zboží
 
Částka 31
pdf 2445 kB
31. 3. 1939 82/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dodatková úmluva k československo-německé hospodářské dohodě ze dne 29. června 1920 (č. 350/1921 Sb. z. a n.), podepsaná v Berlíně dne 15. prosince 1938
 
Částka 32
pdf 229 kB
31. 3. 1939 83/1939 Sb.
Vládní nařízení o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci a o dočasných opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti zemědělcům
84/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. července 1936, č. 217 Sb. z. a n., o zprostředkování práce
85/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 258 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 350 Sb. z. a n.
86/1939 Sb.
Vládní nařízení o přechodném obmezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků)
 
Částka 33
pdf 193 kB
31. 3. 1939 87/1939 Sb.
Vládní nařízení o správě hospodářských podniků a o dozoru nad nimi
88/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění čl. V, odst. 1 vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb. z. a n., o pomoci motorismu, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 341 Sb. z. a n.
89/1939 Sb.
Vládní nařízení o úlevách při splácení pohledávek za zemědělci a o dočasných opatřeních v řízení exekučním a konkursním proti zemědělcům
90/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních slevách pro dovoz strojů a přístrojů
91/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 253 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech
 
Částka 34
pdf 140 kB
1. 4. 1939 92/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě sdružování pěstitelů zeleniny, květin, stromů, keřů a ovoce
93/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Slovenským státem
 
Částka 35
pdf 448 kB
7. 4. 1939 94/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižuje státní příspěvek na úrok přiznaný dlužníkům z důvodu živelních pohrom
95/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě pěstování a odbytu raných bramborů
96/1939 Sb.
Vládní nařízení o zastavení působnosti Národní banky Česko-Slovenské na území mimo Protektorát Čechy a Morava
97/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 15. listopadu 1867, č. 134 ř.z., o právu spolčovacím, a činí některá opatření týkající se spolků
98/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí vládní nařízení ze dne 14. března 1939, č. 71 Sb., o dalším vybírání zdravotní přirážky ku přímým daním státním, podléhajícím přirážkám, a o veřejném fondu pro stavbu a podporu nemocnic a jiných ústavů léčebných a humanitních
 
Částka 36
pdf 106 kB
8. 4. 1939 99/1939 Sb.
Vládní nařízení o dočasném odkladu exekučního vyklizení některých bytů
100/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
101/1939 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na hovězí dobytek a čerstvé maso
 
Částka 37
pdf 200 kB
12. 4. 1939 102/1939 Sb.
Vládní nařízení o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří
103/1939 Sb.
Vládní nařízení o zcizení některých státních nemovitostí
104/1939 Sb.
Vládní nařízení o berních úlevách při sloučení některých zdejších podniků nebo při přeměně jejich právního útvaru
105/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zbavují účinnosti zákon ze dne 1. července 1937, č. 184 Sb. z. a n., o branné výchově, a předpisy jej provádějící
 
Částka 38
pdf 219 kB
13. 4. 1939 106/1939 Sb.
Vládní nařízení o ochraně zvířat proti týrání
107/1939 Sb.
Vládní nařízení o některých přechodných opatřeních v oboru stavovského zastoupení lékařů
 
Částka 39
pdf 87 kB
15. 4. 1939 108/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost některých dovozních listů, pokud končí v době do 30. září 1937
109/1939 Sb.
Vládní nařízení o zaměstnávání osob, které byly činné v zemědělství
 
Částka 40
pdf 104 kB
18. 4. 1939 110/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Německou říší včetně sudetského území s jedné strany a Protektorátem Čechy a Morava s druhé strany
 
Částka 41
pdf 200 kB
21. 4. 1939 111/1939 Sb.
Vládní nařízení o slučování výdělkových a hospodářských společenstev
112/1939 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení funkčního období společenstevních funkcionářů
113/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 2. července 1924, č. 165 Sb. z. a n., o ochraně výroby rostlinné
114/1939 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení některých opatření týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni
115/1939 Sb.
Vyhláška o zastavení účinnosti obchodní dohody se Spojenými státy americkými
 
Částka 42
pdf 161 kB
25. 4. 1939 116/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě obchodu s lahvovým pivem
117/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náležitostech při vývozu zboží a o kontrole vývozní valuty
 
Částka 43
pdf 52 kB
6. 5. 1939 118/1939 Sb.
Vládní nařízení o hromadných smlouvách pracovních a o zabezpečení jednotné politiky mzdové
119/1939 Sb.
Vyhláška o stažení stokorunových státovek (tvaru II.) s datem 14. ledna 1920
 
Částka 44
pdf 35 kB
9. 5. 1939 120/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 45
pdf 469 kB
17. 5. 1939 121/1939 Sb.
Vládní nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového
122/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje lesní těžba v hospodářském roce 1938/1939
 
Částka 46
pdf 56 kB
24. 5. 1939 123/1939 Sb.
Vládní nařízení o vyloučení některých osob z výkonu veřejných funkcí v soudnictví
124/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení § 2, písm. b) vládního nařízení ze dne 21. března 1939, č. 95 Sb., o úpravě pěstování a odbytu ranných bramborů
 
Částka 47
pdf 181 kB
27. 5. 1939 125/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 27. listopadu 1930, č. 168 Sb. z. a n., o dani z piva
126/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu piva
127/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních úlevách při dovozu zboží z území státu Slovenského
128/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o některých platech do ciziny
 
Částka 48
pdf 252 kB
31. 5. 1939 129/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 28. června 1933, č. 107 Sb., o obilních zástavních listech a o veřejných obilních skladištích
130/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 22. prosince 1934, č. 289 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu a daně přepychové u zboží klenotnického, zlatnického, stříbrnického, hodinářského a u zapalovačů
 
Částka 49
pdf 39 kB
31. 5. 1939 131/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních úlevách při dovozu zboží z území připojeného k republice Polské
132/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění čl. V, odst. 1 vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb. z. a n., o pomoci motorismu, ve znění vládních nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 341 Sb. z. a n., a ze dne 21. března 1939, č. 88 Sb.
 
Částka 50
pdf 106 kB
3. 6. 1939 133/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o některých platech mezi Protektorátem Čechy a Morava a Dánskem
134/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje nález ústavního soudu o opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 291 Sb. z. a n., o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob
 
Částka 51
pdf 142 kB
9. 6. 1939 135/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon o přímých daních
136/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zastavuje účinnost zákona ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech, a vládního nařízení ze dne 26. června 1930, č. 100 Sb. z. a n., jímž se provádí zákon ze dne 5. června 1930, č. 73 Sb. z. a n., o dovozních listech
137/1939 Sb.
Vládní nařízení o hubení dřišťálu a mahonie
138/1939 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na hovězí dobytek a čerstvé maso
 
Částka 52
pdf 322 kB
9. 6. 1939 139/1939 Sb.
Vládní nařízení o umisťování a jiném zaopatřování zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících
 
Částka 53
pdf 64 kB
15. 6. 1939 140/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu jiných platů než za zboží a o doplnění seznamu sběrných míst pro platební styk mezi Německou říší včetně sudetského území s jedné strany a Protektorátem Čechy a Morava s druhé strany
 
Částka 54
pdf 455 kB
24. 6. 1939 141/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 13. července 1934, č. 186 Sb. z. a n., o některých opatřeních, týkajících se chovu a výkrmu vepřového dobytka, ve znění vládního nařízení ze dne 19. června 1936, č. 167 Sb. z. a n.
142/1939 Sb.
Vládní nařízení o prozatímní úpravě služby vnitřního státního dluhu československého
143/1939 Sb.
Vládní nařízení o hubení planého chmele
 
Částka 55
pdf 165 kB
30. 6. 1939 144/1939 Sb.
Vládní nařízení o pojištění u báňských bratrských pokladen
145/1939 Sb.
Vládní nařízení o převádění důstojníků justiční služby z povolání do občanské soudní služby
146/1939 Sb.
Vládní nařízení o odkladu exekučního vyklizení některých bytů užívaných na základě nájemního poměru
 
Částka 56
pdf 89 kB
30. 6. 1939 147/1939 Sb.
Vládní nařízení o provádění politiky mzdové
148/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 258 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních, ve znění vládních nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 350 Sb. z. a n., a ze dne 21. března 1939, č. 85 Sb.
149/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje účinnost zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 253 Sb. z. a n., o opatřeních proti zastavování provozování továrních závodů, proti hromadnému propouštění zaměstnanců a o úpravě některých výpovědních lhůt při pracovních (služebních) poměrech zaměstnanců v těchto závodech, ve znění vládního nařízení ze dne 27. března 1939, č. 91 Sb.
 
Částka 57
pdf 163 kB
4. 7. 1939 150/1939 Sb.
Vládní nařízení o zřízení dozorčí úřadovny při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností
151/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n.
152/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení ze dne 15. října 1909, č. 178 ř.z., jímž se vydávají prováděcí ustanovení k zákonu ze dne 6. srpna 1909, č. 177 ř.z., o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí zvířecích
 
Částka 58
pdf 62 kB
8. 7. 1939 153/1939 Sb.
Vládní nařízení o některých veřejných půjčkách znějících na cizí měny
154/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 59
pdf 909 kB
10. 7. 1939 155/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává devisový řád
156/1939 Sb.
Vládní nařízení o soupisu, povinné nabídce a odvodu cizozemských platidel, drahých kovů, cenných papírů a pohledávek proti cizině
157/1939 Sb.
Vládní nařízení o ochraně oběhu zákonných platidel
 
Částka 60
pdf 958 kB
10. 7. 1939 158/1939 Sb.
Vládní nařízení o zmírnění úsporných opatření personálních
159/1939 Sb.
Vládní nařízení o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří
160/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o devisových bankách
161/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze k některým ustanovením devizového řádu
162/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
163/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě obchodu se zlatem
164/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kontrole vývozu zboží
165/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o zvláštní úpravě platebního styku s cizinou
 
Částka 61
pdf 130 kB
17. 7. 1939 166/1939 Sb.
Vládní nařízení o opatřování dokladů pro úřední důkaz rodového původu
167/1939 Sb.
Vládní nařízení o dočasném zrušení zkoušek dospělosti externích kandidátů na učitelských ústavech s českým jazykem vyučovacím
168/1939 Sb.
Vládní nařízení o organické výstavbě hospodářství
 
Částka 62
pdf 392 kB
22. 7. 1939 169/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění vládní nařízení ze dne 6. prosince 1938, č. 313 Sb. z. a n., o přechodném obmezení nabývání určitých druhů nemovitostí v exekuci, ve znění § 1 vládního nařízení ze dne 24. února 1939, č. 26 Sb.II
170/1939 Sb.
Vyhláška o přechodném odkladu úrokování a úmoru zástavních listů, jež byly vydány Hypoteční bankou Českou v Praze na základě hypotečních zápůjček, poskytnutých na Slovensku a Podkarpatské Rusi
171/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě platebního styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a Italsko-albánskou celní unií
172/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě platebního styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a královstvím Maďarským
173/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě platebního styku ze vzájemného obchodu se zbožím mezi Protektorátem Čechy a Morava a Portugalskem
 
Částka 63
pdf 79 kB
27. 7. 1939 174/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě dovozu zahraničních časopisů
175/1939 Sb.
Nařízení Zákaz zvýšení cen
 
Částka 64
pdf 122 kB
29. 7. 1939 176/1939 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšším počtu dětí ve třídě obecné nebo měšťanské školy
177/1939 Sb.
Vládní nařízení o přikazování osob k zemědělským pracím
 
Částka 65
pdf 76 kB
9. 8. 1939 178/1939 Sb.
Vládní nařízení o Protektorátních drahách Čech a Moravy a o Protektorátní poště Čech a Moravy
179/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 66
pdf 282 kB
14. 8. 1939 180/1939 Sb.
Vládní nařízení o kursech pro živnost přikrašlování obličeje a manikury ve spojení s provozováním živnosti holičské, kadeřnické a vlásenkářské
181/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se snižuje clo na dřevěné uhlí saz. pol. 135a) a na technickou kyselinu octovou saz. pol. 619a)
182/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení týkající se bytové péče
183/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužuje dočasné snížení příspěvku pro vyrovnávací fond mléčný pro zemi Českou, stanovené vládní vyhláškou ze dne 12. prosince 1938, č. 319 Sb. z. a n.
184/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění upraveném naposled vyhláškou ministra financí ze dne 21. července 1938, č. 157 Sb. z. a n.
 
Částka 67
pdf 242 kB
19. 8. 1939 185/1939 Sb.
Vládní nařízení o účelném zastavování obcí
186/1939 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti peronospoře chmelové
187/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje nález ústavního soudu o zákoně ze dne 12. července 1933, č. 147 Sb. z. a n., o stíhání protistátní činnosti státních zaměstnanců a některých jiných osob a o překládání soudců na jiné služební místo proti jejich vůli
 
Částka 68
pdf 117 kB
22. 8. 1939 188/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 72 Sb., o kárných pracovních táborech
189/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. prosince 1938, č. 372 Sb. z. a n., o zřízení generálního ředitelství stavby dálnic a o jeho organisaci
 
Částka 69
pdf 79 kB
22. 8. 1939 190/1939 Sb.
Vládní nařízení o všeobecné pracovní povinnosti
191/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje úřad pro vojenský spisový materiál
 
Částka 71
pdf 259 kB
26. 8. 1939 194/1939 Sb.
Vládní nařízení o třídění podniků hostinských živností s oprávněním k ubytování cizinců
 
Částka 70
pdf 81 kB
27. 8. 1939 192/1939 Sb.
Vládní nařízení o daňové amnestii
193/1939 Sb.
Vládní nařízení o úřadech práce
 
Částka 72
pdf 158 kB
28. 8. 1939 195/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí vládní nařízení ze dne 25. července 1939, č. 190 Sb., o všeobecné pracovní povinnosti
 
Částka 73
pdf 384 kB
31. 8. 1939 196/1939 Sb.
Vládní nařízení o bytové péči o zemědělské dělníky
197/1939 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
 
Částka 74
pdf 320 kB
9. 9. 1939 198/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje příslušnost v některých řízeních před soudy sociálního pojištění
199/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují některá ustanovení opatření Stálého výboru ze dne 27. října 1938, č. 254 Sb. z. a n., kterým se činí některé změny v organisaci zemědělských rad v Praze a v Brně a kterým se ruší Slezská zemědělská rada
200/1939 Sb.
Vyhláška o úplném znění opatření Stálého výboru ze dne 27. října 1938, č. 254 Sb. z. a n., kterým se činí některé změny v organisaci zemědělských rad v Praze a v Brně a kterým se ruší Slezská zemědělská rada, jak vyplývá ze změn provedených vládním nařízením ze dne 4. července 1939, č. 199 Sb.
201/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
202/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se určují sídla úřadů práce
 
 
Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
Protektorátu Čechy a Morava.

Ročník 1939

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 75
pdf 175 kB
20. 9. 1939 203/1939 Sb.
Vládní nařízení o zřízení některých úřednických kategorií v protektorátní správě, o zřizování kategorií zaměstnanců svazků územní samosprávy a o úpravě věcí s tím souvisících
204/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se s některými změnami prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 24. června 1937, č. 168 Sb. z. a n., o přikázání pravomoci železničního správního úřadu a zemského úřadu
 
Částka 76
pdf 64 kB
22. 9. 1939 205/1939 Sb.
Vládní nařízení o řádném výkonu myslivosti
 
Částka 77
pdf 188 kB
29. 9. 1939 206/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy
207/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění čl. V, odst. 1 vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb., o pomoci motorismu, ve znění vládních nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 341 Sb., ze dne 21. března 1939, č. 88 Sb., a ze dne 19. května 1939, č. 132 Sb.
 
Částka 78
pdf 1163 kB
30. 9. 1939 209/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výroby, zpracování a odbytu mléka, mléčných výrobků, tuků a vajec
208/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě obchodu s jatečným dobytkem, masem a masnými výrobky
210/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví všeobecné zásady pro úpravu hospodaření potravinami a krmivy
 
Částka 79
pdf 1224 kB
30. 9. 1939 211/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě hospodaření s jatečním dobytkem, masem a masnými výrobky
212/1939 Sb.
Vyhláška o hospodaření s mlékem, mléčnými výrobky, tuky a vejci
213/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě hospodaření s obilím, rýží, mlýnskými výrobky a výrobky z mouky, luštěninami, olejnatými plodinami, olejnatými semeny a krmivy
214/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě hospodaření cukrovkou a cukrem
215/1939 Sb.
Vyhláška o zavedení odběrních lístků na potraviny
 
Částka 80
pdf 305 kB
30. 9. 1939 216/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zřizuje vládní vojsko Protektorátu Čechy a Morava
217/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě hospodaření čekankou, kávovými náhražkami, kávou a čajem
 
Částka 81
pdf 182 kB
6. 10. 1939 218/1939 Sb.
Vládní nařízení o správě soudních věznic a trestních ústavů
219/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 65 Sb. z. a n., o svátcích a památných dnech Pozn.: zapracováno do textu novelizovaného zákona č. 65/1925 Sb.;
220/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 10. prosince 1918, č. 61 Sb. z. a n., jímž se zrušují šlechtictví, řády a tituly, ve znění zákona ze dne 21. října 1936, č. 268 Sb. z. a n., o řádech a titulech
221/1939 Sb.
Nařízení o cenách zboží při vývozu a dovozu
222/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
 
Částka 82
pdf 262 kB
7. 10. 1939 223/1939 Sb.
Vládní nařízení o ochraně přírodních léčivých zdrojů
224/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost některých opatření o odkladu exekucí a konkursů
 
Částka 83
pdf 476 kB
7. 10. 1939 225/1939 Sb.
Vyhláška o přídělu potravin pro těžce pracující a velmi těžce pracující, pro ženy těhotné, kojící matky, šestinedělky a pro nemocné a choré osoby
226/1939 Sb.
Vyhláška o odběrních listech a hromadných odběrních listech
227/1939 Sb.
Vyhláška o odběru potravin osobami zaměstnanými při plavbě
 
Částka 84
pdf 117 kB
10. 10. 1939 228/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě lesní těžby
229/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují §§ 8, odst. 4 jednacích řádů poslanecké sněmovny a senátu
230/1939 Sb.
Vládní nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti nejvyššího úřadu cenového
231/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 85
pdf 96 kB
12. 10. 1939 232/1939 Sb.
Vládní nařízení o zatímní úpravě věcí důvěrnických sborů u Protektorátních drah Čechy a Moravy
233/1939 Sb.
Vládní nařízení o dočasném odkladu exekučního vyklizení některých bytů užívaných na základě nájemního poměru
234/1939 Sb.
Vyhláška o hlášení dovezených olejnatých plodin a semen
 
Částka 86
pdf 455 kB
14. 10. 1939 235/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb. z. a n., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb. z. a n., ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb. z. a n., ze dne 9. července 1936, č. 219 Sb. z. a n., a ze dne 20. ledna 1939, č. 10 Sb.I
236/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění stanovy Československé obilní společnosti
 
Částka 87
pdf 176 kB
21. 10. 1939 237/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě cla na některé druhy zboží
238/1939 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti zastavování provozování závodů a proti hromadnému propuštění zaměstnanců
239/1939 Sb.
Vyhláška o dočasném snížení příspěvku do vyrovnávacího fondu mléčného v Brně
 
Částka 88
pdf 269 kB
24. 10. 1939 240/1939 Sb.
Vyhláška o soupisu zásob potravin u obchodníků a velkých spotřebitelů
 
Částka 90
pdf 199 kB
27. 10. 1939 244/1939 Sb.
Vládní nařízení o ochraně poštovních známek
245/1939 Sb.
Vládní nařízení o dalším zmírnění úsporných opatření personálních
246/1939 Sb.
Vládní nařízení o neúplně zaplacených poplatcích ve věcech patentních
247/1939 Sb.
Vládní nařízení o poplatcích za studia cizinců na českých vysokých školách
248/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o vývozu, dovozu a průvozu říšskoněmeckých platidel v cestovním styku
 
Částka 91
pdf 318 kB
29. 10. 1939 249/1939 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení lhůty k daňové amnestii
250/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 23. června 1939, č. 177 Sb., o přikazování osob k zemědělským pracím
251/1939 Sb.
Vládní nařízení o změně názvu Státního úřadu statistického
252/1939 Sb.
Vyhláška o nové úpravě lístků na chléb
253/1939 Sb.
Nařízení o nejvyšších prodejních cenách lihu zdaněného spotřební daní a o nejvyšší prodejní ceně lihu ethylnatého, určeného k mísení s pohonnými látkami
 
Částka 89
pdf 3061 kB
30. 10. 1939 241/1939 Sb.
Vládní nařízení o jízdě motorovými vozidly
242/1939 Sb.
Vládní nařízení o chování v silniční dopravě (dopravní řád silniční - d.ř.s.) Pozn.: ust. § 19 ods. 3;§ 23 ods. 1 a 2, § 24 ods. 1 až 4, § 32 ods. 2 a § 38 ods. 2 nabývají účinnosti až dnem 1.1.1940;
243/1939 Sb.
Vládní nařízení o připuštění osob a vozidel k dopravě na silnicích (řád o připuštění k silniční dopravě - ř.p.s.d.)
 
Částka 92
pdf 215 kB
3. 11. 1939 254/1939 Sb.
Vládní nařízení o měnových ustanoveních smluv o soukromém životním a úrazovém pojištění
255/1939 Sb.
Vládní nařízení o zrušení vojenského soudnictví
256/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se blíže stanoví pojem čerstvých uzenin a kterou se zavádí jeden bezmasý den v týdnu
257/1939 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při soukromé odborné škole pro ženská povolání Ústřední Matice školské v Lounech
 
Částka 93
pdf 520 kB
7. 11. 1939 258/1939 Sb.
Vládní nařízení o umisťování četnických gážistů, četníků na zkoušku a příslušníků ostatních strážních sborů
259/1939 Sb.
Vládní nařízení o splynutí a o převodu závodů výdělkových a hospodářských společenstev
260/1939 Sb.
Vládní nařízení o vyučování němčině na českých měšťanských školách
 
Částka 94
pdf 210 kB
7. 11. 1939 261/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušují předpisy o úpravě zaměstnávání osob z území odloučených, vydané vládními nařízeními ze dne 19. října 1938, č. 244 Sb. z. a n., ze dne 11. listopadu 1938, č. 282 Sb. z. a n., a ze dne 24. února 1939, č. 41 Sb.I
262/1939 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení lhůty stanovené v § 1, odst. 1 vládního nařízení ze dne 28. dubna 1939, č. 131 Sb.
263/1939 Sb.
Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
264/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 95
pdf 611 kB
9. 11. 1939 265/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se ministerstvo zemědělství zmocňuje k úpravě lesního a dřevařského hospodářství
266/1939 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při soukromé odborné škole pro ženská povolání sester Dominikánek v Litovli
267/1939 Sb.
Vyhláška o celní přirážce k celním sazbám na vepřový dobytek
268/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti
 
Částka 96
pdf 233 kB
10. 11. 1939 269/1939 Sb.
Vládní nařízení o seznamech stálých soudních znalců
270/1939 Sb.
Vyhláška o porážkách vepřů
 
Částka 97
pdf 93 kB
16. 11. 1939 271/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění učitelský zákon
272/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují některá ustanovení zákona ze dne 7. června 1932, č. 85 Sb. z. a n., o povinném mísení lihu s pohonnými látkami
 
Částka 98
pdf 111 kB
22. 11. 1939 273/1939 Sb.
Vládní nařízení o poskytování příspěvku omezeně pracujícím zaměstnancům
 
Částka 99
pdf 577 kB
25. 11. 1939 274/1939 Sb.
Vládní nařízení o lahvích a sifonech na sodovou vodu a limonády Pozn.: ust. § 1 odst. 2 věty druhé nabývá účinnosti až dnem 1.4.1941;
275/1939 Sb.
Nařízení o cenách textilií
276/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení § 2 vyhlášky předsedy vlády ze dne 30. září 1939, č. 217 Sb., o úpravě hospodaření čekankou, kávovými náhražkami, kávou a čajem
277/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě hospodaření kakaovými boby, kakaovými výrobky, cukrovinkami a jemným pečivem
278/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví spotřební dávky samozásobitelů
279/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o doplnění úpravy platebního styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a Řeckem
 
Částka 100
pdf 96 kB
27. 11. 1939 280/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 20. srpna 1920, č. 512 Sb. z. a n., k provedení zákona ze dne 30. března 1920, č. 252 Sb. z. a n., kterým se vydávají ustanovení o státní vlajce, státních znacích a státní pečeti
281/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zavádí zvláštní daň z úroků z úsporných vkladů
282/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru některých potravin na lístky
 
Částka 101
pdf 65 kB
30. 11. 1939 283/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění ustanovení kongruového zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. z. a n., o výměře výchovného
284/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění ustanovení platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., a učitelského zákona ze dne 24. června 1926, č. 104 Sb. z. a n., o výměře výchovného
285/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění ustanovení o výměře výchovného vládních nařízení vydaných podle § 210 platového zákona ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n.
 
Částka 102
pdf 506 kB
4. 12. 1939 286/1939 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu škrobu, dextrinu a škrobového cukru
 
Částka 103
pdf 417 kB
5. 12. 1939 287/1939 Sb.
Vládní nařízení o dani z vystěhování
288/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se zvěřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a ostatním územím Německé říše
 
Částka 104
pdf 123 kB
9. 12. 1939 289/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují některé poměry organisace řádných soudů
290/1939 Sb.
Vládní nařízení o devisové amnestii
292/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě stupňovitosti piva
291/1939 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
293/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě dávky tuku
294/1939 Sb.
Vyhláška o přídělu mléka, tuku a vajec některým podnikům
 
Částka 105
pdf 198 kB
14. 12. 1939 295/1939 Sb.
Vyhláška o Trhovém sdružení lesního a dřevařského hospodářství
296/1939 Sb.
Vyhláška o zřízení Ústředny pro lesní a dřevařské hospodářství
297/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě přihlašovací povinnosti podle § 4 vyhlášky předsedy vlády ze dne 28. listopadu 1939, č. 295 Sb., o Trhovém sdružení lesního a dřevařského hospodářství
 
Částka 106
pdf 182 kB
15. 12. 1939 298/1939 Sb.
Vládní nařízení o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům invalidního a starobního pojištění dělnického a pojištění na provisi
299/1939 Sb.
Vládní nařízení o jednorázové drahotní výpomoci a o měsíčním drahotním přídavku statním a některým jiným veřejným zaměstnancům v činné službě a poživatelům odpočivných (zaopatřovacích) platů
300/1939 Sb.
Vyhláška o měsíční statistice průmyslové výroby
301/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se omezuje prodej kávy
 
Částka 107
pdf 130 kB
15. 12. 1939 302/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb. z. a n., o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (platový zákon)
303/1939 Sb.
Vyhláška o hospodaření melasou
304/1939 Sb.
Vyhláška o šetřeních v oboru statistiky zemědělské
305/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 12. prosince 1930, č. 208 Sb. z. a n., o paušalování daně z obratu u strojených hnojiv, ve znění vyhlášky ministra financí ze dne 11. července 1933, č. 134 Sb. z. a n.
 
Částka 108
pdf 164 kB
18. 12. 1939 306/1939 Sb.
Vládní nařízení o změně některých ustanovení trestního zákona a trestního řádu
307/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje stravování na cestách a v hostincích
 
Částka 109
pdf 193 kB
22. 12. 1939 308/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1931, č. 131 Sb. z. a n., o soudnictví ve sporech z poměru pracovního, služebního a učebního (o pracovních soudech)
309/1939 Sb.
Vládní nařízení o poplatkových úlevách pro zvýšení mobility peněžních ústavů
 
Částka 110
pdf 208 kB
27. 12. 1939 310/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen
311/1939 Sb.
Vládní nařízení o likvidaci materiálních a finančních věcí bývalé vojenské správy
312/1939 Sb.
Vládní nařízení o povinném sběru kostí a rohoviny, o obchodu s nimi a o jejich zpracování
313/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 4. prosince 1936, č. 302 Sb. z. a n., o úpravě některých poměrů v tovární výrobě šatstva, ve znění zákona ze dne 17. prosince 1937, č. 256 Sb. z. a n.
314/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 288 Sb. z. a n., o mimořádných opatřeních bytové péče
315/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení § 4, odst. 1, písm. d) vyhlášky předsedy vlády ze dne 30. září 1939, č. 217 Sb., o úpravě hospodaření čekankou, kávovými náhražkami, kávou a čajem, ve znění vyhlášky předsedy vlády ze dne 19. října 1939, č. 276 Sb.
 
Částka 111
pdf 161 kB
28. 12. 1939 316/1939 Sb.
Vládní nařízení o převodu některých oborů působnosti ministerstva národní obrany na ministerstvo sociální a zdravotní správy
317/1939 Sb.
Vládní nařízení o rozpuštění bývalé česko-slovenské branné moci
318/1939 Sb.
Vyhláška o zužitkování odpadových pivovarských kvasnic
319/1939 Sb.
Vyhláška o výrobě chleba
320/1939 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby kakaových výrobků
 
Částka 112
pdf 204 kB
30. 12. 1939 321/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb. z. a n., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb. z. a n.
322/1939 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu mění a doplňuje prováděcí nařízení k zákonu o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele
323/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se obmezuje zrušování pracovních poměrů a přijímání pracovních sil
324/1939 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky předsedy vlády ze dne 23. listopadu 1939, č. 278 Sb., kterou se stanoví spotřební dávky samozásobitelů, a o poskytování naturálních dávek
 
Částka 113
pdf 261 kB
30. 12. 1939 325/1939 Sb.
Vládní nařízení o daňových úlevách na opravy domů
326/1939 Sb.
Vládní nařízení o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, úrazu, invalidity a stáří
327/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 22. prosince 1933, č. 251 Sb. z. a n., o prodeji zboží za jednotné ceny, ve znění vládních nařízení ze dne 27. března 1936, č. 70 Sb. z. a n., ze dne 18. června 1937, č. 122 Sb. z. a n., a ze dne 17. prosince 1938, č. 346 Sb. z. a n.
328/1939 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 258 Sb. z. a n., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních, ve znění vládních nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 350 Sb. z. a n., a ze dne 16. června 1939, č. 148 Sb.
329/1939 Sb.
Vládní nařízení o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům pensijního pojištění
330/1939 Sb.
Vládní nařízení o státním řízení mzdové politiky
331/1939 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a upravují některé předpisy o zásobování