Stejnopis sbírky
zákonů a nařízení
Protektorátu Čechy a Morava.

Ročník 1940

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 257 kB
9. 1. 1940 4/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
1/1940 Sb.
Vládní nařízení Novela zákona o stavebním ruchu
2/1940 Sb.
Vládní nařízení o revisní službě finanční správy
3/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zbavuje účinnosti vládní nařízení ze dne 23. října 1936, č. 270 Sb., o stráži obrany státu
5/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se zakazuje živnostenská výroba a prodej majonézy
6/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o některých jugoslávských předválečných půjčkách
 
Částka 2
pdf 168 kB
12. 1. 1940 12/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně některých ustanovení devisového řádu
13/1940 Sb.
Vyhláška o dovozu a průvozu polských platidel
14/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některé předpisy o spotřebních dávkách samozásobitelů
7/1940 Sb.
Vládní nařízení o přechodných opatřeních u daně důchodové, všeobecné a zvláštní dane výdělkové
8/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 17. února 1939, č. 22 Sb.II, o úpravě obvodů a sídel živnostenských společenstev a společenstevních jednot a o změnách v přidělení živnosti
9/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 6. dubna 1939, č. 112 Sb., o prodloužení funkčního období společenstevních funkcionářů
10/1940 Sb.
Vládní nařízení o zatímním vedení hospodaření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940
11/1940 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování finančních úlev při sloučení peněžních ústavů, prováděném pro zjednodušení poměrů v peněžnictví, při sloučení některých soukromých pojišťoven a při některých převodech stavů pojištění
 
Částka 3
pdf 237 kB
15. 1. 1940 15/1940 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení přípustné sazby mimořádného odpisu při daních přímých
16/1940 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování drahotních příplatků k úrazovým důchodům
17/1940 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních průmyslové školy ve Zlíně
18/1940 Sb.
Vyhláška o vydávání odběrních listů a hromadných odběrních listů na tuky
 
Částka 4
pdf 119 kB
18. 1. 1940 19/1940 Sb.
Vládní nařízení o protektorátní příslušnosti
20/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje zmocnění ministerstva zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy na ovoce, zeleninu, zvěř, drůbež a ryby
21/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí v dohodě s ministrem průmyslu, obchodu a živností ze dne 11. června 1930, č. 77 Sb., o paušalování daně z obratu u ovocných konserv a kompotů, umělého medu, syrobu, ovocných krémů a lisovaného droždí
 
Částka 5
pdf 247 kB
22. 1. 1940 22/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 328 Sb., o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou
23/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě celních sazeb na některé druhy zboží a o úpravě vysvětlivek k celnímu sazebníku
 
Částka 6
pdf 218 kB
25. 1. 1940 24/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 6. čarvna 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících
25/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví počátek účinnosti některých ustanovení řádu o připuštění k silniční dopravě
26/1940 Sb.
Vládní nařízení o úlevách při usnášení některých změn společenských, společenstevních a spolkových stanov a o názvech některých peněžních ústavů a zařízení
27/1940 Sb.
Vyhláška o nové úpravě kolků
 
Částka 7
pdf 200 kB
25. 1. 1940 28/1940 Sb.
Vládní nařízení o odkupu kuponů dluhopisů Zvláštního fondu pro zmírnění ztrát povstalých z poválečných poměrů a dluhopisů Všeobecného fondu peněžních ústavů
 
Částka 8
pdf 383 kB
30. 1. 1940 29/1940 Sb.
Vládní nařízení o hospodaření odpady
30/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se zřizují pobočky úřadů práce
31/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti
 
Částka 9
pdf 485 kB
1. 2. 1940 32/1940 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení účinnosti poplatkového osvobození některých osob podle vládního nařízení ze dne 22. prosince 1938, č. 367 Sb.
33/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí vládní nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 287 Sb., o dani z vystěhování
 
Částka 10
pdf 341 kB
3. 2. 1940 34/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 347 Sb., o dočasných omezeních v některých odvětvích podnikání
35/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 47 Sb.I, o předběžných opatřeních k úpravě právních poměrů Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu
36/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví povinnost obcí opatřiti si říšský úřední list vydávaný říšským protektorem v Čechách a na Moravě
37/1940 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
 
Částka 11
pdf 734 kB
3. 2. 1940 38/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují zákon ze dne 15. června 1927, č. 76 Sb., o přímých daních, a zákon ze dne 14. července 1927, č. 118 Sb., o poskytování podpor při živelních pohromách
39/1940 Sb.
Vládní nařízení o náhradách pozemkové daně a o podporách při živelních pohromách
40/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení § 3 a § 5, písm. c) vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 212 Sb., o hospodaření s mlékem, mléčnými výrobky, tuky a vejci
 
Částka 12
pdf 1815 kB
9. 2. 1940 41/1940 Sb.
Vládní nařízení o prohlídce jatečných zvířat a masa a o zřizování a provozování jatek
42/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 13
pdf 66 kB
10. 2. 1940 43/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě hospodaření senem a slámou
 
Částka 14
pdf 797 kB
10. 2. 1940 45/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí § 19, odst. 2 vládního nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících
46/1940 Sb.
Vyhláška o zavedení přídavkových lístků pro těžce a velmi těžce pracující
44/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají zvláštní předpisy o řízení před soudy Protektorátu Čechy a Morava a dočasně se mění některá ustanovení občanského práva
 
Částka 15
pdf 1324 kB
14. 2. 1940 47/1940 Sb.
Vládní nařízení o zdravotněpolicejních opatřeních při dovozu masa, masných výrobků a živočišných tuků
 
Částka 16
pdf 238 kB
10. 2. 1940 48/1940 Sb.
Vládní nařízení o zřízení plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí
49/1940 Sb.
Vyhláška o zásobování útvarů a ústavů vládního vojska a bezpečnostních sborů Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 17
pdf 201 kB
14. 2. 1940 50/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují ustanovení vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 215 Sb., o zavedení lístků na potraviny
51/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby a odběru pečiva
52/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě spotřeby mouky a tuků na výrobu pečiva, jehož odběr není vázán na lístky
53/1940 Sb.
Vyhláška o snížení plochy osázené chmelem
54/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se předepisuje jednotná rozpoznávací známka pro hotové výrobky barev a past, obsahující přes 2 % olova
55/1940 Sb.
Vyhláška o ceně železničních nákladních listů pro přepravu zboží z Protektorátu Čechy a Morava do ostatního území říše
 
Částka 18
pdf 323 kB
15. 2. 1940 56/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 68 Sb., jímž se poskytují daňové výhody pro stavby budov s malými byty pro vlastní zaměstnance
57/1940 Sb.
Vyhláška o lékárnické sazbě za nádoby a obvazy
58/1940 Sb.
Vyhláška o prodeji uznaného osiva luštěnin, olejnatých plodin a olejnatých semen
59/1940 Sb.
Vyhláška o zákazu volného prodeje některých luštěnin a o povinnosti hlásiti jich zásoby
60/1940 Sb.
Vyhláška o odběru některých luštěnin
 
Částka 19
pdf 212 kB
17. 2. 1940 61/1940 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru nemocenského pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
62/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se nově upravují některé výrobní a odbytové poměry domácí výroby lnu
63/1940 Sb.
Vyhláška o odběru mouky na lístky na chléb a o vystavování odběrních listů na mouku
64/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě dávky cukru
 
Částka 20
pdf 1000 kB
22. 2. 1940 65/1940 Sb.
Nařízení o tvoření cen tuzemského jehličnatého řeziva
 
Částka 21
pdf 37 kB
20. 2. 1940 66/1940 Sb.
Vyhláška , kterým se zveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o vývozu, dovozu a průvozu některých druhů platidel
 
Částka 22
pdf 51 kB
22. 2. 1940 67/1940 Sb.
Vyhláška o statistice mzdové v průmyslové výrobě
68/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují zatímně náležitosti příslušníků mužstva vládního vojska včetně do hodnosti rotného
 
Částka 23
pdf 331 kB
26. 2. 1940 69/1940 Sb.
Vládní nařízení o převzetí pensijního zaopatření nepřevzatého Německou říší podle nařízení ze dne 19. října 1939 (Říš. zák.I, str. 2059) a o skončení služebního poměru zaměstnanců převzatých Německou říší podle téhož nařízení
70/1940 Sb.
Vyhláška o přídělu masa na výrobu čerstvých uzenin
 
Částka 24
pdf 112 kB
1. 3. 1940 71/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje vyclívání umělé střiže (buničité vlny)
72/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
73/1940 Sb.
Vládní nařízení o neúčinnosti vládního nařízení ze dne 27. ledna 1939, č. 15 Sb.I, o přezkoumání česko-slovenského státního občanství některých osob, a předpisů je provádějících
74/1940 Sb.
Vyhláška o zákazu zabíjeti ssající a odstavená jehňata
 
Částka 25
pdf 130 kB
6. 3. 1940 75/1940 Sb.
Vládní nařízení o úřadovnách Všeobecného pensijního ústavu v Praze
76/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
77/1940 Sb.
Vyhláška o prodeji pražené kávy v době od 18. března do 14. dubna 1940 na lístek na poživatiny
 
Částka 26
pdf 635 kB
9. 3. 1940 78/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně některých ustanovení devisového řádu
79/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výroby a zpracování chmele, sladu a piva a obchodu s nimi
80/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost některých opatření o zcizení, propachtování a nabývání nemovitostí
81/1940 Sb.
Vyhláška o čtvrtletních soupisech vepřového bravu a narozených telat
82/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se určují hospodářské skupiny Ústředního svazu obchodu pro Čechy a Moravu, obor jejich působnosti a upravuje řízení přihlašovací
 
Částka 27
pdf 89 kB
11. 3. 1940 83/1940 Sb.
Dekret o slibu členů vlády, veřejných zaměstnanců a jiných orgánů veřejné správy
 
Částka 28
pdf 209 kB
16. 3. 1940 84/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje clo na víno saz. č. 109 a na šumivé víno saz. č. 110
85/1940 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
86/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády ze dne 1. února 1940, č. 53 Sb., o snížení plochy osázené chmelem
 
Částka 29
pdf 170 kB
23. 3. 1940 87/1940 Sb.
Vládní nařízení o okresní školní přirážce
88/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje výchovné příslušníkům mužstva vládního vojska včetně do hodnosti rotného
89/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se zmocnění ministerstva zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy rozšiřuje na len, a o povinném osevu lnu
90/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se určují druhy automobilních pracovních strojů, jež podle § 18, odst. 2, č. 1 řádu o připuštění k silniční dopravě jsou vyňaty z předpisů o připouštěcím řízení pro motorová vozidla a jejich vlečné vozy
 
Částka 30
pdf 203 kB
26. 3. 1940 91/1940 Sb.
Vládní nařízení o zřízení zákonného zástavního práva pro pohledávky vzniklé z dodávek strojených hnojiv, osiva a sadby
92/1940 Sb.
Vládní nařízení o hubení plevelů
 
Částka 31
pdf 211 kB
27. 3. 1940 93/1940 Sb.
Vládní nařízení o přihlašování a zjišťování škod vzniklých v letech 1938 a 1939 v souvislosti s některými politickými událostmi
94/1940 Sb.
Vyhláška o vydání nových papírových pětikorun
 
Částka 32
pdf 220 kB
28. 3. 1940 95/1940 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních v oboru ochrany známek
96/1940 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení prioritních lhůt v oboru ochrany vzorků
97/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně patentního zákona a o mimořádných opatřeních v oboru ochrany vynálezů
98/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se působnost plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí rozšiřuje na další obce
99/1940 Sb.
Vyhláška o prodloužení lhůty k vystavění dráhy z Otrokovic-Baťova přes Vizovice do Horní Lidče s odbočkami
 
Částka 33
pdf 248 kB
29. 3. 1940 100/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 366 Sb., o úpravě státního příplatku k podpoře nezaměstnaných
101/1940 Sb.
Vládní nařízení o podporách v nezaměstnanosti
 
Částka 34
pdf 714 kB
30. 3. 1940 102/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zatímně upravují některé otázky náhrad služebních výloh protektorátních zaměstnanců a učitelů národních škol, jakož i některé otázky s nimi souvisící
 
Částka 35
pdf 161 kB
30. 3. 1940 103/1940 Sb.
Vládní nařízení o výchovném výpomocných učitelů na obecných a měšťanských školách
104/1940 Sb.
Vládní nařízení o nevybírání poplatku z poštovních průvodek
105/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 180 Sb., o kursech pro živnost přikrašlování obličeje a manikury ve spojení s provozováním živnosti holičské, kadeřnické a vlásenkářské
106/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se nově upravují cejchovní značky
107/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě spotřeby kozího mléka
 
Částka 36
pdf 88 kB
1. 4. 1940 108/1940 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních k zjednodušení správy při územních nebo jiných změnách ve vnitřní správě
109/1940 Sb.
Vládní nařízení o přechodném snížení celních sazeb na sádlo
 
Částka 37
pdf 1271 kB
4. 4. 1940 110/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají zvláštní předpisy o dražbách a jiných úředních prodejích
111/1940 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě za léčiva farmakopoee pro strany soukromé a pro strany úlev požívající a o lékárnické sazbě za recepturní práce pro strany soukromé a pro strany úlev požívající
 
Částka 38
pdf 214 kB
4. 4. 1940 112/1940 Sb.
Vládní nařízení o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 39
pdf 402 kB
6. 4. 1940 113/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění čl. V, odst. 1 vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb., o pomoci motorismu, ve znění pozdějších předpisů
114/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě odvozu dříví
115/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
116/1940 Sb.
Vyhláška o dovozu lesních semen a lesních sazenic
117/1940 Sb.
Vyhláška o odkornění jehličnatého dříví
118/1940 Sb.
Vyhláška o omezování, zřizování, přebírání a rozšiřování závodů lesního a dřevařského hospodářství
119/1940 Sb.
Nařízení o tvoření cen domácího a cizozemského ovoce, zeleniny a jižních plodů ve velkoobchodě, v maloobchodě a v pojízdném obchodě
 
Částka 40
pdf 192 kB
10. 4. 1940 120/1940 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě statistických známek
121/1940 Sb.
Vyhláška o zastupitelnosti známek (lístků) pro cestující a hostince, platných v Říši a v Protektorátu Čechy a Morava
122/1940 Sb.
Vyhláška o vydání nových papírových korun
123/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o některých náležitostech při obchodu s drahými kovy a o výrobě předmětů z drahých kovů Pozn.: ust. čl. 1 nabývá účinnosti již dnem 10.4.1940;
 
Částka 41
pdf 93 kB
13. 4. 1940 124/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují předpisy o úředních názvech obcí
125/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje nákup a prodej bramborové sadby pro jaro 1940
126/1940 Sb.
Vyhláška o úředním vtisku a nové úpravě obrazce kolkových značek vtiskovaných (kolkové signatuře)
 
Částka 42
pdf 404 kB
18. 4. 1940 127/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se ministr financí zmocňuje k úvěrovým operacím v rámci hospodaření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1940
128/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují některé právní poměry v souvislosti s převzetím obchodů zemských úvěrních ústavů v Praze a jejich filiálek v Bratislavě na Slovensku Slovenskou Hypoteční a komunální bankou
129/1940 Sb.
Nařízení o cenách železného a jiného kovového zboží
130/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a územím bývalého Polska přivtěleným k Německé říši
131/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o některých jugoslávských půjčkách
 
Částka 43
pdf 392 kB
20. 4. 1940 132/1940 Sb.
Vládní nařízení o vybudování a provozu pouličních (drobných) drah (řád o vybudování a provozu pouličních drah)
133/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 17. července 1925, č. 167 Sb., o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchitrium endobioticum)
134/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 19. června 1936, č. 175 Sb., o používání pošty
135/1940 Sb.
Nařízení o včlenění grafických podniků do organisace průmyslu
 
Částka 44
pdf 482 kB
24. 4. 1940 136/1940 Sb.
Vládní nařízení o právním postavení židů ve veřejném životě
137/1940 Sb.
Vládní nařízení o zajištění potřeby plemenných hřebečků
138/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 13. ledna 1940, č. 18 Sb., o vydávání odběrních listů a hromadných odběrních listů na tuky
 
Částka 45
pdf 110 kB
24. 4. 1940 139/1940 Sb.
Vyhláška o zavedení lístku na vejce a o stanovení dávky vajec
 
Částka 46
pdf 157 kB
27. 4. 1940 140/1940 Sb.
Vládní nařízení o využití pozemků k pěstování užitečných rostlin
141/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě luk a pastvin
142/1940 Sb.
Vyhláška o vydávání skopového masa při stravování na cestách a v hostincích
 
Částka 47
pdf 207 kB
30. 4. 1940 143/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 19. března 1940, č. 101 Sb., o podporách v nezaměstnanosti
144/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení o akciové bance cedulové
145/1940 Sb.
Nařízení o tvoření cen výrobků dřevozpracujícího průmyslu a dřevozpracujících řemesel
 
Částka 48
pdf 170 kB
30. 4. 1940 146/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje funkční období členů závodních rad a činí opatření s tím souvisící
147/1940 Sb.
Vládní nařízení o nerostném průzkumu půdy
148/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví orgány pověřené prováděním nerostného průzkumu půdy a vymezuje rozsah jejich pověření
 
Částka 49
pdf 183 kB
8. 5. 1940 149/1940 Sb.
Vládní nařízení o výplatě služebních příjmů veřejným zaměstnancům německé státní příslušnosti, povolaným ke službě v říšské branné moci nebo do říšské pracovní služby během nynějšího zvláštního nasazení německé branné moci
150/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
151/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se zavádějí nové úřední blankety směnek, některých kupeckých poukázek a promesních listů
152/1940 Sb.
Vyhláška , jíž se berou z oběhu kolkové známky emise 1938
 
Částka 50
pdf 265 kB
8. 5. 1940 153/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 150 Sb., o zřízení dozorčí úřadovny při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností
154/1940 Sb.
Vládní nařízení o zákazu nošení některých čestných odznaků
155/1940 Sb.
Vyhláška o celních sazbách na hovězí dobytek a čerstvé maso
 
Částka 51
pdf 477 kB
15. 5. 1940 156/1940 Sb.
Vládní nařízení u úpravě dovozu, vývozu, přídělu a odbytu výrobků lesního a dřevařského hospodářství
157/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výroby ovoce, zeleniny a ovocnářských školkařských výpěstků, obchodu s těmito výrobky, jakož i zpracování ovoce a zeleniny
158/1940 Sb.
Vyhláška o stažení papírových pětikorun a papírových korun, opatřených předtiskem
 
Částka 52
pdf 152 kB
18. 5. 1940 159/1940 Sb.
Vládní nařízení o zajištění řádného provozu zemědělských podniků
160/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 19. června 1931, č. 104 Sb., o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích a révě vinné, ve znění vládního nařízení ze dne 3. července 1936, č. 187 Sb.
161/1940 Sb.
Vyhláška o nové ceně železničních nákladních listů pro vnitrozemskou přepravu dosavadního vydání (1936)
 
Částka 53
pdf 287 kB
18. 5. 1940 162/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon o přímých daních a upravuje darovací daň Pozn.: ust. čl. IX, X a XII nabývají účinnosti dnem 1.1.1940;
163/1940 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě některých platových poměrů protektorátních a jiných veřejných zaměstnanců v činné službě a poživatelů odpočivných (zaopatřovacích) platů
 
Částka 54
pdf 397 kB
22. 5. 1940 164/1940 Sb.
Vládní nařízení o mimořádných opatřeních týkajících se zřizování a rozšiřování podniků
165/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje řád o připuštění k silniční dopravě
166/1940 Sb.
Vládní nařízení o kursech pro živnost masérství
 
Částka 55
pdf 323 kB
25. 5. 1940 167/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen Pozn.: ust. § 82d ods. 3 nabývá účinnosti dnem 25.5.1940, ust. § 82e odst. 1 nabývá účinnosti dnem 1.11.1938;
168/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají bližší ustanovení o pověřování organisací zřízených podle živnostenského řádu a jej doplňujících předpisů předběžným obstaráváním funkcí odborného a územního členění organisace obchodu
169/1940 Sb.
Vládní nařízení o povinných výtiscích pro knihovnu "Duetsche Bücherei" a pro úřady
 
Částka 56
pdf 229 kB
25. 5. 1940 170/1940 Sb.
Vyhláška o vydávání odběrních listů a hromadných odběrních listů na cukr
 
Částka 57
pdf 2262 kB
31. 5. 1940 171/1940 Sb.
Vládní nařízení o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby
 
Částka 58
pdf 142 kB
28. 5. 1940 172/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zbavuje účinnosti vládní nařízení ze dne 27. ledna 1939, č. 14 Sb. II, o domovní evidenci obyvatelstva a některých opatřeních obmezujících jeho pohyb
173/1940 Sb.
Vládní nařízení o přikazování pracovních sil k zemědělským pracím
 
Částka 59
pdf 75 kB
31. 5. 1940 174/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují ustanovení o působnosti orgánů advokátních komor
175/1940 Sb.
Vládní nařízení o usnadnění přímého úvěru u Národní banky pro Čechy a Moravu
176/1940 Sb.
Vládní nařízení o zrušení dávky z telefonních poplatků
 
Částka 60
pdf 222 kB
1. 6. 1940 177/1940 Sb.
Vládní nařízení o ochraně nájemníků
178/1940 Sb.
Vládní nařízení o odborné službě lesní
179/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví odběr čerstvých uzenin na lístky
 
Částka 61
pdf 677 kB
5. 6. 1940 180/1940 Sb.
Vládní nařízení o doplnění devisového řádu
181/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají předpisy na ochranu života a zdraví zaměstnanců pracujících ve stlačeném vzduchu
182/1940 Sb.
Vládní nařízení o vyhledávání a dobývání živic
 
Částka 62
pdf 84 kB
8. 6. 1940 183/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám pro některé druhy obilí
184/1940 Sb.
Vyhláška o odvádění tuku při porážce vepřů určených pro dodávku na regulované trhy na jatečný dobytek
185/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě prodeje kakakových výrobků, cukrovinek a jemného pečiva (trvalého pečiva)
 
Částka 63
pdf 927 kB
14. 6. 1940 186/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje a mění zákon ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb., o organisaci statistické služby
187/1940 Sb.
Vládní nařízení o bilančních úlevách pro ústavy a podniky povinné veřejně účtovati
188/1940 Sb.
Vládní nařízení o pojmenování české university v Praze
189/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového
190/1940 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o zřízení nejvyššího úřadu cenového
191/1940 Sb.
Nařízení o vázání cen
192/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Generální gubernií pro obsazená polská území
193/1940 Sb.
Vyhláška o zákazu výroby kávových náhražek s cukrem, kávovinových směsí s cukrem, čajových směsí s cukrem a zpracování kávových náhražek a čaje na výtažky
 
Částka 64
pdf 300 kB
20. 6. 1940 194/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. září 1939, č. 255 Sb., o zrušení vojenského soudnictví
195/1940 Sb.
Vládní nařízení o zrušení státního policejního úřadu v Jemnici
196/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušuje opatření Stálého výboru ze dne 18. října 1938, č. 239 Sb., kterým se obmezuje nakládání s kapitálovými účastmi, s předpisy je provádějícími
197/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně názvu Československého úřadu plavebního
198/1940 Sb.
Vládní nařízení o vydávání plavebněpolicejních řádů a jiných předpisů pro vnitrozemní plavbu
199/1940 Sb.
Vládní nařízení o přeložení sídla hospodářských podniků z území Protektorátu Čechy a Morava do jiných částí Velkoněmecké Říše nebo z těchto na území Protektorátu Čechy a Morava
200/1940 Sb.
Vládní nařízení o 29. červnu, 5. a 6. červenci 1940
201/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění vládní nařízení ze dne 4. června 1926, č. 88 Sb., o úředním cejchování elektroměrů, ve znění vládního nařízení ze dne 26. března 1931, č. 51 Sb.
 
Částka 65
pdf 227 kB
24. 6. 1940 202/1940 Sb.
Vládní nařízení o provádění soustavné telefonisace venkova
203/1940 Sb.
Vyhláška o paušalování daně z obratu u drobných zemědělců v Protektorátu Čechy a Morava za rok 1939
204/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o doplnění úpravy platebního styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a královstvím Maďarským
 
Částka 66
pdf 767 kB
26. 6. 1940 205/1940 Sb.
Úmluva mezi Německou říší, zastoupenou říšským ministrem práce, a vládou Protektorátu Čechy a Morava, zastoupenou ministrem sociální a zdravotní správy, o vypořádání na poli sociálního pojištění z podnětu včlenění bývalých česko-slovenských území do Německé říše
 
Částka 67
pdf 121 kB
26. 6. 1940 206/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje vyplácení druhotné přirážky k důchodům válečných poškozenců
207/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška předsedy vlády ze dne 20. října 1939, č. 270 Sb., o porážkách vepřů
208/1940 Sb.
Vyhláška o částečném uvolnění prodeje pražené kávy a hlášení zásob kávy a čaje
 
Částka 68
pdf 835 kB
28. 6. 1940 209/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby
 
Částka 69
pdf 329 kB
1. 7. 1940 210/1940 Sb.
Nařízení o tvoření cen v dovozním obchodu s ovocem, se zeleninou a s jižními plody
211/1940 Sb.
Vyhláška o šetření skladišť, vhodných pro skladování obilí
212/1940 Sb.
Vyhláška o vydávání odběrních listů na maso
213/1940 Sb.
Vyhláška o odběru mléka spotřebiteli
214/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 7. července 1933, č. 137 Sb., o paušalování daně z obratu u koloniálního a jiného zboží, dováženého z ciziny, ve znění upraveném naposledy vyhláškou ze dne 26. července 1939, č. 184 Sb.
 
Částka 70
pdf 208 kB
4. 7. 1940 215/1940 Sb.
Vládní nařízení o obsazování některých notářských míst se závazkem platiti důchod ve prospěch předchůdce
216/1940 Sb.
Vládní nařízení o úrazovém pojištění dělníků
 
Částka 71
pdf 280 kB
6. 7. 1940 217/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí vládní nařízení ze dne 25. ledna 1940, č. 48 Sb., o zřízení plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí
218/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
219/1940 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání zinkových dvacetníků
 
Částka 72
pdf 98 kB
8. 7. 1940 220/1940 Sb.
Vládní nařízení o zákazu používati návnad, obsahujících živé choroboplodné zárodky, k hubení živočišných škůdců a o dozoru na výrobu prostředků toho druhu
221/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se snižuje daň z umělých jedlých tuků
222/1940 Sb.
Vyhláška o době použitelnosti dosud nepoužitých blanketů a knih s kolky bývalé republiky Československé
 
Částka 73
pdf 103 kB
12. 7. 1940 223/1940 Sb.
Vyhláška o nové úpravě kolkové známky a úředních závěrných známek na hrací karty
224/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o soustředění sběrných (clearingových) účtů
 
Částka 74
pdf 268 kB
18. 7. 1940 225/1940 Sb.
Vládní nařízení o použití převodních částek v pojištění u báňských bratrských pokladen
226/1940 Sb.
Vládní nařízení o kategoriích důstojníků, vojenských úředníků a pragmatikálních úředníků vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava a o úpravě některých jejich služebních a platových poměrů
227/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby a získávání vedlejších výrobků a odpadů průmyslu sladařského a pivovarského
228/1940 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při soukromých školách pro ženská povolání Ústřední Matice školské ve Valašském Meziříčí, Roudnici nad Labem, Bělé pod Bezdězem, Jaroměři, Lomnici nad Popelkou a při odborné škole pro ženská povolání v České Skalici
229/1940 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při městské odborné škole pro ženská povolání v Hradci Králové
 
Částka 75
pdf 285 kB
22. 7. 1940 230/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se činí některá další opatření v oboru soudnictví před soudy sociálního pojištění
231/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně názvu Statistické rady státní
232/1940 Sb.
Vládní nařízení o vyučování němčině na českých obecných školách
233/1940 Sb.
Vyhláška o povinném pěstování ozimé řepky
234/1940 Sb.
Vyhláška o řízení při opožděném odebrání lístků na potraviny, při ztrátě lístků na potraviny a odběrních listů a o zavedení poplatků
236/1940 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při soukromé odborné škole pro ženská povolání Ústřední Matice školské v Jičíně a při soukromé odborné škole pro ženská povolání Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze III.
235/1940 Sb.
Vyhláška o statistice peněžnictví a pojišťovnictví
 
Částka 76
pdf 382 kB
6. 8. 1940 237/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 3. dubna 1925, č. 67 Sb., kterým se zavádí placená dovolená pro zaměstnance
238/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje daňová výhoda Českomoravského svazu pro úpravu obchodu s jatečným dobytkem a Českomoravského svazu pro mléko, tuky a vejce
239/1940 Sb.
Vládní nařízení o zavedení inženýrských vysvědčení pro absolventy čtyřletých oddělení veřejných vyšších průmyslových škol s německým vyučovacím jazykem
240/1940 Sb.
Vládní nařízení o reorganisaci Exportního ústavu
241/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje ustanovení § 99 živnostenského řádu (o přijímání učňů)
 
Částka 77
pdf 762 kB
9. 8. 1940 242/1940 Sb.
Vládní nařízení o úhradě věcného nákladu na veřejné měšťanské školy
243/1940 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení účinnosti poplatkového osvobození některých osob podle vládního nařízení ze dne 22. prosince 1938, č. 367 Sb.
244/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se povolují dočasné úchylky od předpisů o konstrukci, materiálu a úpravě některých předmětů předkládaných k úřednímu cejchování
245/1940 Sb.
Vládní nařízení o vysvědčeních odborné školy pro mechaniky při zemské průmyslové škole v Kutné Hoře
246/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 15. prosince 1939, č. 307 Sb., kterou se upravuje stravování na cestách a v hostincích
247/1940 Sb.
Vyhláška o lístcích na potraviny při přesídlení
248/1940 Sb.
Vyhláška o výměně dosud nepoužitých blanketů a knih s kolky bývalé republiky Československé, případně o přizpůsobení těchto kolků na dosud nepoužitých soukromých blanketech a obchodních a živnostenských knihách
 
Částka 78
pdf 117 kB
8. 8. 1940 249/1940 Sb.
Vládní nařízení o organisačních změnách některých krajských soudů v obvodu vrchního soudu v Brně
250/1940 Sb.
Vládní nařízení o 15. srpnu 1940
 
Částka 79
pdf 195 kB
10. 8. 1940 251/1940 Sb.
Vládní nařízení o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky, ve kterých stranou je bývalý Československý (Česko-Slovenský) stát nebo Protektorát Čechy a Morava nebo svazek územní samosprávy
252/1940 Sb.
Vládní nařízení o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 80
pdf 212 kB
13. 8. 1940 253/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují některé předpisy o zásobování
254/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 14. prosince 1939, č. 44 Sb. z roku 1940, jímž se vydávají zvláštní ustanovení o řízení před soudy Protektorátu Čechy a Morava a dočasně se mění některá ustanovení občanského práva
255/1940 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání zinkových padesátníků
256/1940 Sb.
Vyhláška , jíž se stanoví den účinnosti vládního nařízení ze dne 4. července 1940, č. 249 Sb., o organisačních změnách některých krajských soudů v obvodu vrchního soudu v Brně
 
Částka 81
pdf 431 kB
15. 8. 1940 257/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 16. června 1939, č. 176 Sb., o nejvyšším počtu dětí ve třídě obecné nebo měšťanské školy
258/1940 Sb.
Vyhláška o zavedení lístku pro domácnost
259/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodů platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Norskem
260/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Holandskem
 
Částka 82
pdf 220 kB
20. 8. 1940 261/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 212 Sb., o hospodaření s mlékem, mléčnými výrobky, tuky a vejci
 
Částka 83
pdf 264 kB
23. 8. 1940 262/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 15. října 1925, č. 221 Sb., o nemocenském pojištění veřejných zaměstnanců Pozn.: ust. čl. I č. 3 nabývá účinnosti dnem 1.9.1940;
263/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se pozměňuje vyhláška ministra financí ze dne 30. srpna 1938, č. 168 Sb., o paušalování daně z obratu u některých kovových předmětů Pozn.: ust. čl. I č. 1 nabývá účinnosti až 23.8.1940;
 
Částka 84
pdf 723 kB
27. 8. 1940 264/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují předpisy o určení vyrovnávacího přídavku převedených protektorátních a jiných veřejných zaměstnanců
265/1940 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení měsíčního drahotního přídavku a doplňkového přídavku protektorátním a jiným veřejným zaměstnancům v činné službě
266/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o státních starobních podporách
267/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů některých zaměstnanců bývalé československé vojenské správy a déle sloužících
268/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 24. června 1937, č. 128 Sb., o registraci pozemků osázených chmelem
269/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se pro obor silniční dopravy mění a doplňují dávkové řády připojené k vládnímu nařízení ze dne 27. prosince 1935, č. 248 Sb., o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 85
pdf 435 kB
27. 8. 1940 270/1940 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti ministerstva zemědělství
271/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují spotřební dávky pšenice, žita a ječmene pro samozásobitele Pozn.: ust. § 1 nabývá účinnosti až dnem 16.9.1940;
 
Částka 86
pdf 458 kB
30. 8. 1940 272/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy k zamezení a potlačení nakažlivé chodokrevnosti jednokopytníků
 
Částka 87
pdf 361 kB
31. 8. 1940 273/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě přechodně odloženého plnění dluhové služby pomocnými fondy pro úpravu dluhů okresů a obcí
274/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307 Sb., kterým se přechodně odkládá úrokování a úmor některých nestátních pevně zúročitelných cenných papírů
275/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů okresních cestářů
276/1940 Sb.
Vládní nařízení o používání dopravních prostředků při provozování podomního obchodu
 
Částka 88
pdf 53 kB
31. 8. 1940 277/1940 Sb.
Vyhláška o odbytu bramborů v měsíci září 1940
 
Částka 89
pdf 844 kB
6. 9. 1940 278/1940 Sb.
Vládní nařízení o bytové péči o zemědělské dělníky
279/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o hornických soudech rozhodčích
280/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o revírních radách při hornictví
281/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje funkční období členů závodních a revírních rad při hornictví jakož i členů podnikových rad a činí opatření k udržení jejich činnosti
282/1940 Sb.
Vládní nařízení o povinné kontrole užitkovosti a dědičnosti skotu a vepřů
283/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. června 1931, č. 99 Sb., jímž se omezuje používání zdraví škodlivých kovů a kovových směsí při zacházení s potravinami (poživatinami) a kosmetickými prostředky, jakož i při dětských hračkách
 
Částka 90
pdf 421 kB
7. 9. 1940 284/1940 Sb.
Vládní nařízení o přijímání zakázek na vyvolávání, kopírování a zvětšování fotografických prací amatérských
285/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje odbyt a zpracování lnu
 
Částka 91
pdf 335 kB
10. 9. 1940 286/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 27. září 1939, č. 241 Sb., o jízdě motorovými vozidly
287/1940 Sb.
Vládní nařízení o tom, jak se trestá útěk při dopravní nehodě
288/1940 Sb.
Vládní nařízení o ochraně známek sudetských podniků
289/1940 Sb.
Vládní nařízení o ochraně vzorků sudetských podniků
290/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 15. června 1927, č. 78 Sb., o stabilisačních bilancích, ve znění zákona ze dne 12. února 1936, č. 34 Sb.
291/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 221 Sb., kterým se provádí zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a označování nábojů
292/1940 Sb.
Vládní nařízení o cle na pšenici a o celních přirážkách k celním sazbám na některé druhy obilí
 
Částka 92
pdf 156 kB
10. 9. 1940 293/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 13. července 1934, č. 137 Sb., o úpravě obchodu s obilím, moukou a mlýnskými výrobky a některými krmivy, ve znění vládních nařízení ze dne 13. července 1935, č. 152 Sb., ze dne 20. července 1935, č. 156 Sb., ze dne 9. července 1936, č. 219 Sb., ze dne 20. ledna 1939, č. 10 Sb.I, a ze dne 5. října 1939, č. 235 Sb.
294/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění stanovy Výsadní obilní společnosti
 
Částka 93
pdf 235 kB
13. 9. 1940 295/1940 Sb.
Vládní nařízení o poplatkových úlevách pro říšskou hospodářskou pomoc živnostem a pro obdobné akce
296/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje § 36a řádu o připuštění k silniční dopravě, týkající se obřích pneumatik
 
Částka 94
pdf 159 kB
18. 9. 1940 297/1940 Sb.
Vládní nařízení o způsobu odvádění pokut ukládaných báňskými úřady
298/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě domácích porážek vepřů
299/1940 Sb.
Vyhláška o změně názvu Státního kolonisačního fondu
 
Částka 95
pdf 80 kB
20. 9. 1940 300/1940 Sb.
Vládní nařízení o 28. září 1940
301/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují spotřební dávky pšenice, žita a ječmene pro samozásobitele
 
Částka 96
pdf 351 kB
21. 9. 1940 302/1940 Sb.
Vládní nařízení o příspěvku k úhradě stěhovacích výloh zaměstnancům, kteří se přestěhovali na území tvořící Protektorát Čechy a Morava z území bývalé Česko-Slovenské republiky, netvořícího území Protektorátu Čechy a Morava
303/1940 Sb.
Vyhláška o zavedení zvláštního lístku
 
Částka 97
pdf 1322 kB
23. 9. 1940 304/1940 Sb.
Vládní nařízení o stavebních opatřeních ve stájích zemědělských podniků
305/1940 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru stavební policie
306/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby a zužitkování bramborů, škrobu, octa, lihových nápojů a dalších výrobků z bramborů a škrobu
 
Částka 98
pdf 153 kB
23. 9. 1940 307/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o soupisu některých pohledávek a závazků
308/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vládní nařízení ze dne 2. března 1939, č. 49 Sb.I, o některých opatřeních týkajících se výroby a prodeje umělých jedlých tuků
 
Částka 99
pdf 124 kB
23. 9. 1940 309/1940 Sb.
Vládní nařízení o přizpůsobení hospodářství Protektorátu Čechy a Morava hospodářství Velkoněmecké říše
 
Částka 100
pdf 905 kB
25. 9. 1940 310/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby a zužitkování cukrovky, cukru, melasy, krmiv obsahujících cukr a ostatních výrobků z řepy
 
Částka 101
pdf 702 kB
26. 9. 1940 311/1940 Sb.
Vládní nařízení o závaznosti českomoravských technických norem při dodávkách a pracích pro veřejné úřady, ústavy, podniky a fondy Pozn.: účinnost předpisu vázána na vydání dalšího vl. nařízení, které však nikdy vydáno nebylo;
312/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě dodávky obilí a směsí ze sklizně 1940
313/1940 Sb.
Nařízení o cenách kožedělných výrobků
 
Částka 102
pdf 4946 kB
26. 9. 1940 314/1940 Sb.
Vládní nařízení o dani z obratu
315/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají další ustanovení o dani z obratu (druhé nařízení o dani z obratu)
 
Částka 103
pdf 188 kB
26. 9. 1940 316/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky předsedy vlády ze dne 27. června 1940, č. 213 Sb., o odběru mléka spotřebiteli
317/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 27. června 1940, č. 233 Sb., o povinném pěstování ozimé řepky
 
Částka 104
pdf 1041 kB
30. 9. 1940 318/1940 Sb.
Vládní nařízení o veterinárně policejních opatřeních při dovozu a průvozu živých zvířat, masa a jiných částí zvířat, jakož i předmětů, které mohou býti nositeli nakažliviny
 
Částka 105
pdf 193 kB
30. 9. 1940 319/1940 Sb.
Nařízení o úpravě cen v důsledku změny daně z obratu a zrušení celní hranice
320/1940 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti
 
Částka 106
pdf 1029 kB
1. 10. 1940 321/1940 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě měny
322/1940 Sb.
Vládní nařízení o vyrovnávání některých závazků a pohledávek v poměru k cizině
323/1940 Sb.
Vládní nařízení o výplatě pohledávek v súčtovacím řízení s cizinou
324/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně a doplnění devisového řádu
325/1940 Sb.
Vládní nařízení o změnách a doplňcích vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 209 Sb., kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby, a o změnách některých jiných ustanovení, jež souvisí s úpravou úrokových sazeb
 
Částka 107
pdf 1096 kB
1. 10. 1940 326/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně organisace a příslušnosti finančních úřadů v oboru cla, spotřebních daní a monopolů
327/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
328/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o určitých platidlech došlých z ciziny do tuzemska
329/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kontrole vývozu zboží
330/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu plateb mezi Protektorátem Čechy a Morava a ostatním říšským územím
 
Částka 108
pdf 1109 kB
1. 10. 1940 331/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby a zužitkování drůbeže, vajec, medu a vosku a výrobků z drůbeže a vajec a výkupu peří
332/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě výkupu, odbytu a rozdělování bramborů
333/1940 Sb.
Vyhláška o vystavování odběrních listů na pšeničnou mouku a ječnou mouku
 
Částka 109
pdf 487 kB
1. 10. 1940 334/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje zákon ze dne 19. prosince 1918, č. 91 Sb., o 8hodinové době pracovní
335/1940 Sb.
Nařízení o cenách léků a léčiv v původním balení
336/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o výjimkách z povinnosti oznamovati dodávky cenných papírů
337/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení při úhradě některých závazků a pohledávek v poměru k cizině
 
Částka 110
pdf 971 kB
1. 10. 1940 338/1940 Sb.
Vládní nařízení o berních výhodách pro Zimní pomoc německého národa, pro Národněsocialistickou péči o lid, pro Základ národní pomoci a pro spolek Národní pomoc
339/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se uznávají říšskoněmecké značky ručních střelných zbraní
340/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Generální gubernií
341/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Italsko-albánskou celní unií
342/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Slovenským státem
343/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Maďarskem
344/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Bulharskem
 
Částka 111
pdf 860 kB
1. 10. 1940 345/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Jugoslavií
346/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Řeckem
347/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Dánskem
348/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Prostektorátem Čechy a Morava a Norskem
349/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Švédskem
 
Částka 112
pdf 992 kB
1. 10. 1940 352/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění příloha D vládního nařízení ze dne 7. prosince 1939, č. 47 Sb. z roku 1940, o zdravotněpolicejních opatřeních při dovozu masa, masných výrobků a živočišných tuků
353/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 19, odst. 2 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143 Sb., o Poštovní spořitelně
354/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
350/1940 Sb.
Vládní nařízení o uchování a vypěstění hodnotného dorostu stromového v lese
351/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. prosince 1939, č. 47 Sb. z roku 1940, o zdravotněpolicejních opatřeních při dovozu masa, masných výrobků a živočišných tuků
 
Částka 113
pdf 831 kB
1. 10. 1940 355/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Belgií
356/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Holandskem
357/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Švýcarskem
358/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Španělskem
359/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Portugalskem
 
Částka 114
pdf 861 kB
1. 10. 1940 360/1940 Sb.
Vládní nařízení o uvolnění vkladů a podílů, přihlášených k soupisu podle vládního nařízení ze dne 4. března 1919, č. 110 Sb., a zadržených výplat ze smluv pojišťovacích, přihlášených k soupisu podle vládního nařízení ze dne 10. dubna 1919, č. 184 Sb.
361/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Finskem
362/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a bývalou republikou Litevskou včleněnou do SSSR
363/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a bývalou republikou Estonskou včleněnou do SSSR
364/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a bývalou republikou Lotyšskou včleněnou do SSSR
 
Částka 115
pdf 416 kB
1. 10. 1940 365/1940 Sb.
Vyhláška o dopravě zvěře z Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 116
pdf 900 kB
12. 10. 1940 366/1940 Sb.
Vládní nařízení o plovárnách a koupalištích
367/1940 Sb.
Vládní nařízení o umisťování bývalých vojenských gážistů z povolání a déle sloužících v soukromých službách
368/1940 Sb.
Nařízení o prodejních a platebních podmínkách při prodeji léčiv a léků
 
Částka 117
pdf 301 kB
14. 10. 1940 369/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška předsedy vlády ze dne 7. října 1939, č. 225 Sb., o přídělu potravin pro těžce pracující a velmi těžce pracující, pro ženy těhotné, kojící matky, šestinedělky a pro nemocné a choré osoby
370/1940 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních v hospodaření cukrovkou a cukrem
371/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě hospodaření s užitkovým dobytkem
372/1940 Sb.
Vyhláška o přídělu cukru pěstitelům řepy ze sklizně 1940/1941
 
Částka 118
pdf 861 kB
17. 10. 1940 373/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. prosince 1939, č. 41 Sb. z roku 1940, o prohlídce jatečných zvířat a masa a o zřizování a provozování jatek
374/1940 Sb.
Vládní nařízení o zábraně a tlumení moru vepřů, nákazy vepřů a nakažlivé obrny vepřů
375/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o soupisu čísel některých cenných papírů v soukromé úschově
 
Částka 119
pdf 629 kB
21. 10. 1940 376/1940 Sb.
Vládní nařízení o zkoušení půdy
377/1940 Sb.
Vládní nařízení o povinném ohlašování otrav mikrobiálního původu, způsobeným potravinami
378/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o některých náležitostech při obchodu s drahými kovy a o výrobě předmětů z drahých kovů
 
Částka 120
pdf 1784 kB
24. 10. 1940 379/1940 Sb.
Vládní nařízení o prozatímní úpravě některých otázek náhrad služebních výloh protektorátních zaměstnanců a učitelů národních škol, jmenovitě při úředních cestách
380/1940 Sb.
Vládní nařízení o sběru orgánů a jiných částí zvířat k výrobě léčivých a výživných přípravků a k účelům technickým, jakož i o výrobě a používání krevního plasmatu
381/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje puncovní zákon
 
Částka 121
pdf 351 kB
25. 10. 1940 382/1940 Sb.
Vládní nařízení o mimořádné drahotní výpomoci protektorátním a některým jiným veřejným zaměstnancům v činné službě a poživatelům odpočivných (zaopatřovacích) platů
383/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se pozměňují a doplňují vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
384/1940 Sb.
Vyhláška o změně označení státních obvodových úřadoven pro pozemkovou reformu
 
Částka 122
pdf 852 kB
26. 10. 1940 387/1940 Sb.
Nařízení o cenách zápalek
385/1940 Sb.
Vládní nařízení o 1. listopadu 1940
386/1940 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
 
Částka 123
pdf 309 kB
30. 10. 1940 388/1940 Sb.
Vládní nařízení o některých změnách obvodů zemských úřadů v Praze a v Brně
389/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují obvody a sídla některých okresních úřadů
 
Částka 124
pdf 141 kB
4. 11. 1940 390/1940 Sb.
Vyhláška o uvádění mouky do oběhu a o jejím zpracování
391/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě rozdělování kaprů, určených ke spotřebě
 
Částka 125
pdf 206 kB
7. 11. 1940 392/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě opracování obilí, luštěnin a pod. ke krmným účelům, jakož i stanovení nejvyšších spotřebních množství některých krmiv
 
Částka 126
pdf 176 kB
13. 11. 1940 393/1940 Sb.
Vládní nařízení o zastupování německých státních příslušníků v řízení před nositeli sociálního pojištění a v řízení před úřady a soudy sociálního pojištění
394/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se nově upravují povinné učebné předměty na školách obecných a měšťanských
395/1940 Sb.
Vyhláška o lístcích na mléko při přesídlení
 
Částka 127
pdf 379 kB
16. 11. 1940 396/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují trestní řád a předpisy o složení trestních soudů
397/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 4. listopadu 1939, č. 263 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
398/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě spotřeby jedlých luštěnin pro samozásobitele
399/1940 Sb.
Vyhláška o podávání pokrmů a polévek z poživatin v hostincích
 
Částka 128
pdf 199 kB
23. 11. 1940 400/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 212 Sb., o hospodaření s mlékem, mléčnými výrobky, tuky a vejci, ve znění vyhlášky předsedy vlády ze dne 15. srpna 1940, č. 261 Sb.
401/1940 Sb.
Vyhláška o zákazu výroby másla u držitelů dojnic v obvodech, v nichž je předepsána povinná dodávky mléka
402/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje spotřební dávka mléka pro samozásobitele
403/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami, ve znění vládního nařízení ze dne 8. dubna 1938, č. 71 Sb.
 
Částka 129
pdf 403 kB
25. 11. 1940 404/1940 Sb.
Vládní nařízení o ochraně nesklizené úrody
405/1940 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání zinkových desetníků
406/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o způsobu podávání žádostí o povolení podle devisového řádu
407/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a obsazeným územím holandským
 
Částka 130
pdf 839 kB
27. 11. 1940 408/1940 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních týkajících se soutěže v oboru soukromého pojištění
409/1940 Sb.
Vládní nařízení o ručení soukromých pojišťoven za válečné nebezpečí a o úhradě nákladů vzniklých jim z tohoto ručení a ze zvýšené úmrtnosti za války
410/1940 Sb.
Vládní nařízení o udržování některých životních pojištění
411/1940 Sb.
Vládní nařízení o odpočivných (zaopatřovacích) platech židů
 
Částka 131
pdf 645 kB
28. 11. 1940 412/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění řád o připuštění k silniční dopravě a vydávají se některé další předpisy o připuštění osob a vozidel k dopravě na silnicích
413/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušuje vybírání některých poplatků srážkou
414/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 18. září 1939, č. 206 Sb., kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy
415/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření ústředního inspektorátu pro službu cejchovní, jímž se povolují dočasné úchylky od předpisů pro cejchování elektroměrů
 
Částka 132
pdf 400 kB
30. 11. 1940 416/1940 Sb.
Nařízení o tvoření cen stavebních úkonů
 
Částka 133
pdf 178 kB
2. 12. 1940 417/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění prováděcí předpisy k puncovnímu zákonu
418/1940 Sb.
Vyhláška o vydávání mouky a jiných mlýnských výrobků, rýže, luštěnin a těstovin na odběrní listy a o vystavování odběrních listů a hromadných odběrních listů na tyto výrobky, jakož i na kávové náhražky a na čaj
 
Částka 134
pdf 412 kB
7. 12. 1940 419/1940 Sb.
Vládní nařízení o výměně státních pokladničních poukázek bývalé Československé republiky za 4,5 % unifikační půjčku nebo jejich proplacení
420/1940 Sb.
Nařízení o tvoření cen dílenského řeziva
 
Částka 135
pdf 703 kB
11. 12. 1940 421/1940 Sb.
Vládní nařízení o provozování živnosti zubotechnické židy
422/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 26. června 1936, č. 176 Sb., jímž se provádějí některá ustanovení zákona o hubení škodlivého živočišstva kyanovodíkem, ethylenoxydem a chlorpikrinem
 
Částka 136
pdf 423 kB
16. 12. 1940 423/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 16. června 1939, č. 174 Sb., o úpravě dovozu zahraničních časopisů
424/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Francií s koloniemi a mandátními územími
425/1940 Sb.
Vyhláška o zcizování krmné řepy
426/1940 Sb.
Nařízení o cenících potravin v maloobchodech
 
Částka 137
pdf 410 kB
16. 12. 1940 427/1940 Sb.
Vládní nařízení o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům invalidního a starobního pojištění dělnického a hornického pojištění na provisi
428/1940 Sb.
Vládní nařízení o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům pensijního pojištění
429/1940 Sb.
Vládní nařízení o zrušení osvobození od poštovného
430/1940 Sb.
Vyhláška o odběru jablek v některých městech
431/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru škrobovitých poživatin na lístky na potraviny
 
Částka 138
pdf 172 kB
18. 12. 1940 432/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 8 zákona ze dne 21. prosince 1937, č. 260 Sb., o náhradě podle zákonů o stavebním ruchu
433/1940 Sb.
Vyhláška o zákazu přemisťování sena a slámy z Protektorátu Čechy a Morava do ostatního území říše
434/1940 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru masa
 
Částka 139
pdf 1024 kB
21. 12. 1940 435/1940 Sb.
Vládní nařízení o zevním označení přísežné stráže
436/1940 Sb.
Vládní nařízení o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád pro prohlídky masa)
437/1940 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících
 
Částka 140
pdf 183 kB
21. 12. 1940 438/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. září 1939, č. 255 Sb., o zrušení vojenského soudnictví, ve znění vládního nařízení ze dne 25. dubna 1940, č. 194 Sb.
439/1940 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení některých lhůt při úpravách poměrů Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni
440/1940 Sb.
Vládní nařízení o dočasné úpravě některých svátků
441/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náhradě kursové ztráty na některých pohledávkách v bývalém Polsku
 
Částka 141
pdf 163 kB
21. 12. 1940 442/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 150 Sb., o zřízení dozorčí úřadovny při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, ve znění vládního nařízení ze dne 7. května 1940, č. 153 Sb.
443/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 12. října 1940, č. 372 Sb., o přídělu cukru pěstitelům řepy ze sklizně 1940/1941
 
Částka 142
pdf 535 kB
24. 12. 1940 444/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců Protektorátních drah Čech a Moravy
445/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravují některé služební a platové poměry úředníků Protektorátních drah Čechy a Moravy statu IIIa a IIIb v činné službě
 
Částka 143
pdf 164 kB
24. 12. 1940 446/1940 Sb.
Vládní nařízení o změně devisového řádu
447/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterou se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 150 Sb., o zřízení dozorčí úřadovny při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, ve znění vládních nařízení ze dne 7. května 1940, č. 153 Sb., a ze dne 11. prosince 1940, č. 442 Sb.
448/1940 Sb.
Vyhláška o statistice stavebního ruchu
 
Částka 144
pdf 854 kB
30. 12. 1940 449/1940 Sb.
Vládní nařízení o zrušení vládních policejních úřadů v Terezíně, ve Vysokém nad Jizerou a v Moravské Nové Vsi
450/1940 Sb.
Vyhláška o zrušení vládní policejní expositury v Polici nad Metují
451/1940 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
452/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení při úhradě některých závazků a pohledávek v poměru k cizině
453/1940 Sb.
Vyhláška , kterou se zveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o výjimkách z povinnosti odváděti drahé kovy
 
Částka 145
pdf 419 kB
30. 12. 1940 454/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 22, odst. 2 vládního nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících ve znění vládního nařízení ze dne 12. října 1939, č. 24 Sb. z roku 1940
455/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují předpisy o admisním poplatku
456/1940 Sb.
Vládní nařízení o vynětí některých osob z nemocenského a pensijního pojištění
457/1940 Sb.
Vládní nařízení o zatímním vedení hospodaření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1941
 
Částka 146
pdf 570 kB
31. 12. 1940 458/1940 Sb.
Vládní nařízení o dávkách za úřední úkony ve věcech správních
459/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 10. března 1939, č. 35 Sb.II, o úpravě některých poměrů při zemědělských pachtech
460/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují některé poměry organisace řádných soudů
 
Částka 147
pdf 150 kB
31. 12. 1940 461/1940 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu prodlužuje účinnost některých opatření o zcizení, propachtování a nabývání nemovitostí
462/1940 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 6. dubna 1939, č. 112 Sb., o prodloužení funkčního období společenstevních funkcionářů, ve znění vládního nařízení ze dne 14. prosince 1939, č. 9 Sb. z roku 1940
463/1940 Sb.
Vládní nařízení o ustanovení speciálních stanic pro vyšetřování potravin živočišného původu