Stejnopis sbírky
zákonů a nařízení
Protektorátu Čechy a Morava.

Ročník 1941

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 164 kB
7. 1. 1941 1/1941 Sb.
Vládní nařízení o další mimořádné druhotní výpomoci protektorátním a některým jiným veřejným zaměstnancům v činné službě a poživatelům odpočivných (zaopatřovacích) platů
2/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení nových tiskopisů pro odběrní listy a hromadné odběrní listy a tiskopisů pro odběrní listy pro nemocné a pro úhrnné lístky
 
Částka 2
pdf 372 kB
15. 1. 1941 5/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se určují obce, na něž se také vztahuje § 1, odst. 1 vládního nařízení ze dne 16. června 1939, č. 185 Sb., o účelném zastavování obcí
6/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru cukru
3/1941 Sb.
Vládní nařízení o organisaci tělesné výchovy na českých školách
4/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 6. dubna 1939, č. 116 Sb., o úpravě obchodu s lahvovým pivem
 
Částka 3
pdf 183 kB
16. 1. 1941 7/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v důsledku konečné úpravy právních poměrů Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu
8/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 17. listopadu 1933, č. 214 Sb., o úschově a správě soudních a správních deposit u Poštovní spořitelny
9/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
 
Částka 4
pdf 1399 kB
17. 1. 1941 10/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení ze dne 21. dubna 1876, č. 60 ř.z., o obchodu s jedy, drogami jed obsahujícími a chemickými přípravky zdravotně nebezpečnými
11/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 21. prosince 1939, č. 330 Sb., o státním řízení mzdové politiky
12/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 26. října 1939, č. 273 Sb., o poskytování příspěvku omezeně pracujícím zaměstnancům
13/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby a zužitkování obilí, luštěnin, mlýnských výrobků a výrobků z mouky, olejnatých plodin, olejnatých semen, čekanky, kávových náhražek, sena a slámy a krmiv, jakož i zužitkování rýže
14/1941 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních souvisících se započetím činnosti Českomoravského svazu pro hospodaření obilím
 
Částka 5
pdf 668 kB
18. 1. 1941 15/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 338 Sb., o likvidaci společnosti "Ůstřední banka německých spořitelen" ("Centralbank der deutschen Sparkassen") v Praze a "Karlovarská spolková banka, společnost s r. o." ("Karlsbader Vereinsbank, Gesellschaft m. b. H.") v Karlových Varech
16/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 30. června 1937, č. 162 Sb., o likvidaci společenstev "Deutsche Landbank, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Děčíně a "Deutsche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Litoměřicích
17/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých organisačních a jiných opatřeních v textilní výrobě
 
Částka 6
pdf 171 kB
18. 1. 1941 18/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění čl. V, odst. 1 vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb., o pomoco motorismu, ve znění pozdějších předpisů
19/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a ostatním říšským územím
20/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 3. září 1940, č. 285 Sb., kterou se upravuje odbyt a zpracování lnu
 
Částka 7
pdf 275 kB
21. 1. 1941 21/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poměrů vodních družstev a vodovodních svazů, jichž díla nebo území jsou přeťata hranicemi mezi Protektorátem Čechy a Morava a ostatním územím Říše
22/1941 Sb.
Vládní nařízení o dalším prodloužení účinnosti poplatkového osvobození některých osob podle vládního nařízení ze dne 22. prosince 1938, č. 367 Sb.
23/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. srpna 1940, č. 318 Sb., o veterinárně-policejních opatřeních při dovozu a průvozu živých zvířat, masa a jiných částí zvířat, jakož i předmětů, které mohou býti nositeli nakažliviny
24/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru kávy a čaje pro některé podniky a o hlášení zásob kávy a čaje
 
Částka 8
pdf 147 kB
23. 1. 1941 25/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon o přímých daních
26/1941 Sb.
Vyhláška o stanovení úřední puncovní značky pro zboží s obsahem 333/1000 zlata
27/1941 Sb.
Vyhláška o platnosti říšských lístků pro dovolence v Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 9
pdf 889 kB
29. 1. 1941 28/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o vojenských požitcích zaopatřovacích a některé předpisy s tímto zákonem souvislé, zejména pokud jde o přídavky za zranění
29/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují trestní ustanovení stavebních řádů
30/1941 Sb.
Vládní nařízení o zamezení a potlačení tularemie zvířat
31/1941 Sb.
Vládní nařízení o pomocné finanční službě výkonné
 
Částka 10
pdf 626 kB
30. 1. 1941 32/1941 Sb.
Vládní nařízení o nemocenském pojištění veřejných pensistů, bydlících na území Německé říše mimo Protektorát Čechy a Morava Pozn.: ust. § 8 nabývá účinnosti až dnem 30.1.1941;
33/1941 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování finančních úlev při sloučení peněžních ústavů, prováděném pro zjednodušení poměrů v peněžnictví, při sloučení některých soukromých pojišťoven a při některých převodech stavů pojištění
34/1941 Sb.
Vládní nařízení o územní organisaci některých finančních úřadů Pozn.: ust. § 4 odst. 2, 5, 7 až 12 a 15 nabývají účinnosti až 1.7.1941, ust. § 2 odst. 1 a § 4 odst. 1 až 1.8.1941, ust. §4 odst.4 až 1.7.1942;
35/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 17. února 1939, č. 22 Sb.II, o úpravě obvodů a sídel živnostenských společenstev a společenstevních jednot a o změnách v přidělení živností, ve znění vládního nařízení ze dne 14. prosince 1939, č. 8 Sb. z roku 1940
 
Částka 11
pdf 436 kB
31. 1. 1941 37/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření ústředního inspektorátu pro službu cejchovní, jímž se povolují dočasné úchylky od předpisů o konstrukci, materiálu a úpravě některých předmětů předkládaných k úřednímu cejchování
38/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění příloha k vyhlášce ministra zemědělství ze dne 19. září 1940, č. 310 Sb., o úpravě výroby a zužitkování cukrovky, cukru, melasy, krmiv obsahujících cukr a ostatních výrobků z řepy
39/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kontrole vývozu zboží
36/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě vybírání obecní dávky z nápojů
 
Částka 12
pdf 376 kB
3. 2. 1941 40/1941 Sb.
Vládní nařízení o berních úlevách při odstupování nemovitostí pro účely branné moci
41/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje zákon ze dne 10. června 1937, č. 112 Sb., o povinném úředním cejchování lékařských teploměrů
42/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zbavuje účinnosti vládní nařízení ze dne 30. června 1937, č. 159 Sb., o úpravě některých výrobních a odbytových poměrů domácí výroby vlny
43/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opětně mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
44/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 20. června 1940, č. 240 Sb., o reorganisaci Exportního ústavu
45/1941 Sb.
Vyhláška o lístku na vejce
 
Částka 13
pdf 911 kB
3. 2. 1941 46/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se činí některá opatření o řízení práce
47/1941 Sb.
Vládní nařízení o pomoci nezaměstnaným v nemoci
 
Částka 14
pdf 446 kB
6. 2. 1941 48/1941 Sb.
Vládní nařízení o dozoru nad sdruženími upravujícími trh
49/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodů platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Rumunskem
 
Částka 15
pdf 384 kB
11. 2. 1941 50/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 21. prosince 1937, č. 258 Sb., kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních, ve znění vládních nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 85 Sb., ze dne 16. června 1939, č. 148 Sb., a ze dne 14. prosince 1939, č. 328 Sb.
51/1941 Sb.
Nařízení o včlenění podniků zabývajících se výrobou drobného skleněného zboží od organisace průmyslu
52/1941 Sb.
Nařízení o stanovení úvěrové přirážky při prodeji zboží přímým spotřebitelům na splátky
53/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužuje lhůta ku prodeji lnu sklizně 1940
54/1941 Sb.
Vyhláška , jíž se doplňuje vyhláška předsedy vlády ze dne 29. února 1940, č. 89 Sb., kterou se zmocnění ministerstva zemědělství k úpravě hospodaření některými potravinami a krmivy rozšiřuje na len, a o povinném osevu lnu
55/1941 Sb.
Vyhláška o hospodaření umělým medem
 
Částka 16
pdf 908 kB
13. 2. 1941 56/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opětně prodlužuje lhůta k postátnění odborných škol pro ženská povolání
57/1941 Sb.
Vládní nařízení o seznamech vnucených správců
58/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se určují sídla a obvody úřadů práce a jejich poboček
 
Částka 17
pdf 793 kB
19. 2. 1941 59/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zachovává v platnosti vládní nařízení ze dne 6. prosince 1935, č. 230 Sb., o zařadění podniků, podrobených úrazovému pojištění, do nebezpečnostních tříd a o stanovení procent těchto tříd pro období od 1. ledna 1936 do 31. prosince 1940
60/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje zákon ze dne 16. prosince 1927, č. 177 Sb., o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrální zákon)
61/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II., III. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
62/1941 Sb.
Vládní nařízení o odvrácení požárů zaviněných nedbalostí
63/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 28. března 1940, č. 177 Sb., o ochraně nájemníků
64/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 337 Sb., o peněžním ústředí spořitelen, a vládní nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 338 Sb., o likvidaci společností "Ústřední banka německých spořitelen v republice Československé" ("Zentralbank der deutschen Sparkassen in der Tschechoslowakischen Republik") v Praze a "Karlovarská spolková banka, společnost s r. o." (Karlsbader Vereinsbank, Gesellschaft m. b. H.") v Karlových Varech, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 15 Sb. z roku 1941
65/1941 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení platnosti některých honebních lístků
66/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 21. prosince 1932, č. 206 Sb., o báňských dávkách z kutišť a z měr
67/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. října 1938, č. 216 Sb., o železničních tarifech a tarifních slevách
68/1941 Sb.
Vyhláška o sazbách dobropisu u přímých daní
 
Částka 18
pdf 673 kB
20. 2. 1941 69/1941 Sb.
Vládní nařízení o osivu a sadbě
70/1941 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování berních úlev při sloučení některých zdejších podniků nebo při přeměně jejich právního útvaru
 
Částka 19
pdf 407 kB
22. 2. 1941 71/1941 Sb.
Vládní nařízení o úhradě osobních výdajů na učitelstvo veřejných národních škol
72/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých dalších finančních opatřeních v oboru územní samosprávy, zejména se zřetelem na převzetí nákladů na učitelské platy Protektorátem Čechy a Morava
73/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 14. dubna 1939, č. 126 Sb., o úpravě některých poměrů ve výrobě a odbytu piva
 
Částka 20
pdf 1034 kB
24. 2. 1941 74/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 21. září 1939, č. 259 Sb., o splynutí a o převodu závodů výdělkových a hospodářských společenstev
75/1941 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., a ze dne 27. září 1940, č. 320 Sb.
 
Částka 21
pdf 1134 kB
27. 2. 1941 76/1941 Sb.
Vládní nařízení o vnitřní organisaci nemocenských pojišťoven podléhajících dozoru Ústřední sociální pojišťovny, jejich svazu, o vnitřní organisaci Ústřední sociální pojišťovny a o jmenování přísedících soudů zřízených podle zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
77/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují ustanovení a akciové bance cedulové
78/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Mandžuskem
 
Částka 22
pdf 193 kB
27. 2. 1941 79/1941 Sb.
Vládní nařízení o daňových úlevách na opravy domů
80/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. července 1909, č. 119 ř.z., o výrobě zápalek a jiného zápalného zboží
81/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterými se ustanovení vládního nařízení ze dne 19. března 1940, č. 91 Sb., o zřízení zákonného zástavního práva pro pohledávky vzniklé z dodávek strojených hnojiv, osiva a sadby, vztahují na sklizňové poměry roku 1941
 
Částka 23
pdf 1163 kB
1. 3. 1941 82/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o požitcích válečných poškozenců
83/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 19. března 1940, č. 114 Sb., o úpravě odvozu dříví
 
Částka 24
pdf 422 kB
4. 3. 1941 84/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě veřejných knih převzatých od německých soudů
87/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zmocňuje ministerstvo zemědělství k stanovení odchylek od ustanovení vládního nařízení ze dne 29. srpna 1940, č. 318 Sb., o veterinárně-policejních opatřeních při dovozu a průvozu živých zvířat, masa a jiných částí zvířat, jakož i předmětů, které mohou býti nositeli nakažliviny, ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 23 Sb. z r. 1941
85/1941 Sb.
Vládní nařízení o době lovu kání
86/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí
 
Částka 25
pdf 164 kB
6. 3. 1941 88/1941 Sb.
Vyhláška o povolování obchodní sadby bramborové
 
Částka 26
pdf 940 kB
10. 3. 1941 89/1941 Sb.
Vládní nařízení o kontrole prostředků na ochranu rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým činitelům a o obchodu s nimi
90/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zvyšuje částka určená na podporu v bytové péči o zemědělské dělníky
91/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 1. července 1921, č. 262 Sb., kterým se zavádí placená dovolená pro dělníky při dolování na vyhrazené nerosty
92/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje zákon ze dne 4. května 1934, č. 89 Sb., o povinném známkování chmele a úpravě rozsahu pěstování chmele, ve znění vládního nařízení ze dne 17. prosince 1938, č. 349 Sb., a vládního nařízení ze dne 27. září 1939, č. 321 Sb.
 
Částka 27
pdf 82 kB
11. 3. 1941 93/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 7. října 1939, č. 225 Sb., o přídělu potravin pro těžce pracující a velmi těžce pracující, pro ženy těhotné, kojící matky, šestinedělky a pro nemocné a choré osoby, ve znění vyhlášky ministra zemědělství ze dne 2. října 1940, č. 369 Sb.
94/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují spotřební dávky pšenice, žita a ječmene pro samozásobitele
 
Částka 28
pdf 1658 kB
14. 3. 1941 95/1941 Sb.
Vládní nařízení o sjednocení některých lhůt a podmínek v sociálním pojištění
96/1941 Sb.
Vládní nařízení o přestupech v sociálním pojištění
97/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních k zamezení nakažlivých nemocí u zvířat zkrmováním mléka a mléčných odpadků
 
Částka 29
pdf 398 kB
14. 3. 1941 98/1941 Sb.
Vládní nařízení o ochraně známek slovenských podniků
99/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Řeckem
100/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Bulharskem
 
Částka 30
pdf 609 kB
20. 3. 1941 101/1941 Sb.
Vládní nařízení o Ústavu pro hospodářský výzkum v Praze
102/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech
103/1941 Sb.
Vládní nařízení o změně jednacího řádu pro zemské a okresní úřady
104/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se určují dopravní skupiny Ústředního svazu dopravy pro Čechy a Moravu, obor jejich působnosti a upravuje se řízení přihlašovací
 
Částka 31
pdf 222 kB
24. 3. 1941 105/1941 Sb.
Vládní nařízení o výplatě zadržených odkupních sum životních pojistek
106/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení přídavkového lístku pro dlouho pracující a pro pracující v noci
107/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška zemědělství ze dne 13. září 1940, č. 298 Sb., o úpravě domácích porážek vepřů
 
Částka 32
pdf 1158 kB
28. 3. 1941 108/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 27. března 1939, č. 106 Sb., o ochraně zvířat proti týrání
109/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají podrobnější předpisy o ochraně zvířat proti týrání
110/1941 Sb.
Vyhláška , jíž se vydávají některé předpisy o dopravě zvířat po železnici a motorovými vozidly
 
Částka 33
pdf 1975 kB
28. 3. 1941 111/1941 Sb.
Nařízení , kterým se vydává a zavádí jednotný směnečný řád
112/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon o směnečném poplatku
 
Částka 34
pdf 1360 kB
29. 3. 1941 113/1941 Sb.
Vládní nařízení o dohledu a jinaké působnosti ministerstva financí v oboru peněžnictví
114/1941 Sb.
Vládní nařízení o povinné organisaci peněžnictví
 
Částka 35
pdf 371 kB
29. 3. 1941 115/1941 Sb.
Vládní nařízení o složení místních (újezdních) školních rad
116/1941 Sb.
Vládní nařízení o doplnění devizového řádu
117/1941 Sb.
Vládní nařízení o obchodu s kachními vejci
118/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 1. února 1940, č. 74 Sb., o zákazu zabíjeti ssající a odstavená jehňata
119/1941 Sb.
Vyhláška o vedení knihy o příjmu a výdeji, o oddělování ústřižků vázaných na objednací lístky a o předkládání dokladů za účelem vystavování odběrních listů
 
Částka 36
pdf 139 kB
31. 3. 1941 120/1941 Sb.
Vyhláška o vedení knihy o příjmu a výdeji, o oddělování ústřižků 1940/1941
121/1941 Sb.
Vyhláška o povinném osevu čekanky
 
Částka 37
pdf 423 kB
31. 3. 1941 122/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. listopadu 1933, č. 214 Sb., o úschově a správě soudních a správních deposit u Poštovní spořitelny
123/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a obsazeným územím holandským
124/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o změně některých ustanovení o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku a o určitých platidlech došlých z ciziny do tuzemska
125/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení při úhradě některých závazků a pohledávek v poměru k cizině
 
Částka 38
pdf 227 kB
1. 4. 1941 126/1941 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě předpisů o drahotních přídavcích a o doplňkovém přídavku protektorátních a některých jiných veřejných zaměstnanců
 
Částka 39
pdf 4798 kB
1. 4. 1941 127/1941 Sb.
Vládní nařízení o myslivosti
128/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí vládní nařízení o myslivosti
 
Částka 40
pdf 1575 kB
9. 4. 1941 129/1941 Sb.
Vládní nařízení o změně názvu státní puncovní rady
130/1941 Sb.
Vládní nařízení o zkrácení učební doby učňům povolaným k vojenské službě
131/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady pro zkoušení a povolování odrůd a nových šlechtění
132/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady pro uznávání osiva a sadby zemědělských kulturních plodin
133/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady pro uznávání semen a sadby zeleninové
134/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví zásady pro povolování obchodního osiva a sadby
 
Částka 41
pdf 1016 kB
10. 4. 1941 135/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje zákon o ochraně domácího trhu práce
138/1941 Sb.
Vládní nařízení o označování lahví
136/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění některá ustanovení vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 379 Sb., o úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě, a vládního nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 380 Sb., o úsporných opatřeních personálních
137/1941 Sb.
Vládní nařízení o obchodu s cennými papíry
139/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě uherských půjček
 
Částka 42
pdf 1035 kB
12. 4. 1941 140/1941 Sb.
Vládní nařízení o povinném očkování proti neštovicím
141/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí vládní nařízení ze dne 6. února 1941, č. 140 Sb., o povinném očkování proti neštovicím
 
Částka 43
pdf 198 kB
18. 4. 1941 142/1941 Sb.
Vládní nařízení o tom, jak se trestají zákeřnické útoky proti hlavě autonomní správy nebo proti členům vlády Protektorátu Čechy a Morava
143/1941 Sb.
Vládní nařízení o převodu zbývajících oborů působnosti ministerstva zahraničních věcí na jiná ministerstva
144/1941 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad, povolených v roce 1940
 
Částka 44
pdf 14 MB
19. 4. 1941 145/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydává železniční přepravní řád Pozn.: ust. upravující přepravu cestujících, cestovních zavazadel, spěšnin a mrtvol nabývají účinnosti dnem 1.5.1941, ust. o přepravě zboží a živých zvířat dnem 1.1.1942;
146/1941 Sb.
Vyhláška o počátku účinnosti některých ustanovení železničního přepravního řádu
 
Částka 45
pdf 107 kB
19. 4. 1941 147/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení lístku na vejce
 
Částka 46
pdf 1513 kB
26. 4. 1941 148/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují ustanovení o poplatku ze šeků
149/1941 Sb.
Vládní nařízení o sekaném mase
150/1941 Sb.
Vládní nařízení o změnách územní organisace soudů Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 47
pdf 205 kB
28. 4. 1941 151/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 30. září 1940, č. 332 Sb., o úpravě výkupu, odbytu a rozdělování bramborů
152/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 25. května 1940, č. 170 Sb., o vydávání odběrních listů a hromadných odběrních listů
153/1941 Sb.
Vyhláška o přihlašování a odhlašování příjemců přídavkových lístků
 
Částka 48
pdf 378 kB
2. 5. 1941 154/1941 Sb.
Vládní nařízení o vydání, použití a ochraně některého historického a jiného spisového materiálu
155/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě trestních okresů
156/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 27. března 1941, č. 120 Sb., o povinném osevu pšenice, žita a ječmene v hospodářském roce 1940/1941
 
Částka 49
pdf 1459 kB
5. 5. 1941 157/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých dalších ustanoveních v oboru náhrad služebních výloh
 
Částka 50
pdf 203 kB
7. 5. 1941 158/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 26. října 1939, č. 274 Sb., o lahvích a sifonech na sodovou vodu a limonády
159/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých změnách vzorných pravidel pro vybírání obecních poplatků a dávek, zejména pokud jde o poplatky za úřední výkony a o ustanovení trestní
 
Částka 51
pdf 825 kB
9. 5. 1941 160/1941 Sb.
Vládní nařízení o náhradním průkazu způsobilosti při nastoupení živnosti absolventy kursů pořádaných pro abiturienty středních škol při průmyslových učilištích
161/1941 Sb.
Vládní nařízení o novém lékopisu
162/1941 Sb.
Nařízení o lékárnické sazbě a o prodejních a platebních podmínkách při prodeji léčiv a léků
163/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami, ve znění vládního nařízení ze dne 8. dubna 1938, č. 71 Sb., a vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1940, č. 403 Sb.
164/1941 Sb.
Vyhláška o stažení korunových mincí a niklových pětikorun
 
Částka 52
pdf 379 kB
10. 5. 1941 165/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 14. dubna 1920, č. 264 Sb., o potravinové dani na čáře
166/1941 Sb.
Vládní nařízení o zákazu nových staveb
167/1941 Sb.
Vyhláška o výrobě a odběru pečiva všeho druhu na lístky na chléb
168/1941 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení předsedy vlády ze dne 11. června 1940, č. 210 Sb., o tvoření cen v dovozním obchodu s ovocem, se zeleninou a s jižními plody
 
Částka 53
pdf 390 kB
12. 5. 1941 169/1941 Sb.
Vládní nařízení o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům pensijního pojištění
170/1941 Sb.
Vládní nařízení o jednorázovém mimořádném přídavku k důchodům invalidního a starobního pojištění dělnického a hornického pojištění na provisi
171/1941 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti molu Tortrix pronubana při dovozu a vývozu karafiátů (Dianthus)
172/1941 Sb.
Vládní nařízení o dovozu a průvozu indických azalek
173/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Japonskem
 
Částka 54
pdf 202 kB
13. 5. 1941 174/1941 Sb.
Vládní nařízení o převzetí okresních silnic Protektorátem Čechy a Morava do správy a udržování
175/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poměrů v českém tisku
176/1941 Sb.
Vyhláška , kterým se mění vládní nařízení ze dne 21. září 1939, č. 208 Sb., o úpravě obchodu s jatečným dobytkem, masem a masnými výrobky
 
Částka 55
pdf 852 kB
15. 5. 1941 177/1941 Sb.
Vládní nařízení o zvláštních opatřeních obcí v bytové péči
178/1941 Sb.
Vládní nařízení o vzdálenostech staveb a provozoven od dálnic a o ochranných lesích podél dálnic
179/1941 Sb.
Vládní nařízení o výměně řidičských průkazů pro motorová vozidla
 
Částka 56
pdf 226 kB
15. 5. 1941 180/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají některé předpisy o sporech o rodový nebo pokrevní původ
181/1941 Sb.
Vyhláška o statistice koncernové a kapitálových a zájmových účastí na podnicích
 
Částka 57
pdf 221 kB
17. 5. 1941 182/1941 Sb.
Vládní nařízení o vkladních listech na bankovky zadržené při okolkování podle zákona ze dne 25. února 1919, č. 84 Sb., jímž se ministr financí zmocňuje, aby provedl nařízením okolkování bankovek a soupis jmění za účelem uložení majetkové dávky, a podle nařízení ze dne 25. února 1919, č. 86 Sb., o okolkování bankovek vydaných Rakousko-uherskou bankou a nalézajících se na území československého státu
183/1941 Sb.
Nařízení o tvoření cen čerstvého ovoce a čerstvé zeleniny domácího i cizího původu a čerstvých jižních plodů ve velkoobchodě, v maloobchodě a v pojízdném obchodě
 
Částka 58
pdf 175 kB
19. 5. 1941 184/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí přihlašovací řízení do hospodářské skupiny lázní a sportovních míst Ústředního svazu pro cizinecký ruch v Čechách a na Moravě
 
Částka 59
pdf 609 kB
23. 5. 1941 185/1941 Sb.
Vládní nařízení o povinné organisaci soukromého pojišťovnictví
186/1941 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví úlevy pro výkon valných hromad organisačních složek Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
187/1941 Sb.
Vyhláška o povinném hlášení o rozsahu provozu u obchodníků s kakaovými výrobky, cukrovinkami a jemným pečivem (trvalým pečivem)
 
Částka 60
pdf 198 kB
26. 5. 1941 188/1941 Sb.
Vládní nařízení o povinném hubení krys a potkanů
189/1941 Sb.
Vládní nařízení o kakaových slupkách v prášku
 
Částka 61
pdf 2197 kB
28. 5. 1941 190/1941 Sb.
Nařízení o tvoření cen domácího jehličnatého řeziva
 
Částka 62
pdf 149 kB
28. 5. 1941 191/1941 Sb.
Vládní nařízení o opětném prodloužení platnosti některých honebních lístků (honebních certifikátů)
192/1941 Sb.
Vládní nařízení o výstavbě úřadů práce
 
Částka 63
pdf 203 kB
31. 5. 1941 193/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění vládní nařízení ze dne 22. prosince 1931, č. 217 Sb., kterým se upravuje náhrada hotových vydání a ušlého výdělku přísedícím pracovních soudů
194/1941 Sb.
Vyhláška o zastupitelnosti známek (lístků) pro cestující a hostince, platných v Říši a v Protektorátu Čechy a Morava, a o vydávání přídavkových lístků v oboru pohraničního styku
 
Částka 64
pdf 197 kB
3. 6. 1941 195/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o poplatku z cizozemských cenných papírů
196/1941 Sb.
Vyhláška o uvádění margarinu do oběhu
197/1941 Sb.
Vyhláška o dávce masa a o určení druhého bezmasého dne
 
Částka 65
pdf 634 kB
4. 6. 1941 198/1941 Sb.
Nařízení o tvoření cen dovezeného skořápkového ovoce a dovezených sušených plodů
199/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě rumunských půjček
RS39/41
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 66
pdf 200 kB
5. 6. 1941 200/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení statistiky finančního hospodaření a zadlužení územní samosprávy
201/1941 Sb.
Vyhláška o odběru mléka na lístky na mléko
 
Částka 67
pdf 220 kB
6. 6. 1941 202/1941 Sb.
Vyhláška o počátku působnosti některých ustanovení vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 34 Sb. z roku 1941, o územní organisaci některých finančních úřadů
203/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje pěstování tabáku na území Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 68
pdf 419 kB
9. 6. 1941 204/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 28. září 1940, č. 322 Sb., o vyrovnávání některých závazků a pohledávek v poměru k cizině
205/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se znovu mění předpisy o právním poměru k přidělené půdě
206/1941 Sb.
Vyhláška o hospodaření jatečnými koňmi a o odběru koňského masa na lístky
207/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení při úhradě některých závazků a pohledávek v poměru k územím, která přestala býti devisovou cizinou
 
Částka 69
pdf 173 kB
9. 6. 1941 208/1941 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky předsedy vlády ze dne 15. prosince 1939, č. 397 Sb., kterou se upravuje stravování na cestách a v hostincích, ve znění vyhlášky předsedy vlády ze dne 30. července 1940, č. 246 Sb.
209/1941 Sb.
Vyhláška o odběru jahel na lístky na potraviny
210/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o zákazu dovozu dinarových platidel, která obíhala na území bývalé Jugoslavie
 
Částka 70
pdf 650 kB
11. 6. 1941 211/1941 Sb.
Vládní nařízení o používání dusitanů v potravinářství
212/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o podmíněném odsouzení a o podmíněném propuštění
213/1941 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti révokazu při dovozu a průvozu
214/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují předpisy o evidenci soudních provinilců a sbírání dat pro účely kriminální statistiky
215/1941 Sb.
Vyhláška o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Švédskem
 
Částka 71
pdf 4151 kB
14. 6. 1941 216/1941 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění některých ustanovení vládního nařízení ze dne 21. září 1939, č. 208 Sb., o úpravě obchodu s jatečným dobytkem, masem a masnými výrobky, ve znění vládního nařízení ze dne 20. června 1940, č. 253 Sb., kterým se doplňují některé předpisy o zásobování, a ve znění vyhlášky ministra zemědělství ze dne 7. května 1941, č. 176 Sb.
217/1941 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění některých ustanovení vládního nařízení ze dne 27. září 1939, č. 209 Sb., o úpravě výroby, zpracování a odbytu mléka, mléčných výrobků, tuků a vajec, ve znění vládního nařízení ze dne 20. června 1940, č. 253 Sb., kterým se doplňují některé předpisy a zásobování
 
Částka 72
pdf 394 kB
18. 6. 1941 218/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují některá ustanovení o bursovních soudech rozhodčích
219/1941 Sb.
Vládní nařízení o pracovní době veřejných zaměstnanců
220/1941 Sb.
Vládní nařízení o změně a doplnění zákona ze dne 4. července 1923, č. 153 Sb., kterým se upravují některé služební poměry četnictva a některé četnické požitky, zejména odpočivné a zaopatřovací
221/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje § 110 zákona ze dne 25. ledna 1914, č. 15 ř.z., o služebním poměru státních úředníků a státních zřízenců (služební pragmatiky)
222/1941 Sb.
Vládní nařízení o nejvyšším počtu dětí v třídách německých obecných a měšťanských škol
223/1941 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje nařízení ministra průmyslu, obchodu a živnosti ze dne 8. března 1940, č. 85 Sb., kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
 
Částka 73
pdf 614 kB
20. 6. 1941 224/1941 Sb.
Vládní nařízení o těžbě dřeva
225/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 30. června 1937, č. 162 Sb., o likvidaci společenstev "Deutsche Landbank, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Děčíně a "Deutche Volksbank für Böhmen, registrierte Genossenschaft mit beschränkter Haftung" v Litoměřicích, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 16 Sb. z roku 1941
226/1941 Sb.
Vládní nařízení o změně názvu inženýrské komory
227/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 17. července 1925, č. 167 Sb., o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum), ve znění vládního nařízení ze dne 22. února 1940, č. 133 Sb.
228/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. června 1926, č. 88 Sb., o úředním cejchování elektroměrů, ve znění vládních nařízení ze dne 26. března 1931, č. 51 Sb., a ze dne 11. dubna 1940, č. 201 Sb.
229/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 45 Sb. z roku 1940, jímž se provádí § 19, odst. 2 vládního nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících
 
Částka 74
pdf 412 kB
20. 6. 1941 230/1941 Sb.
Vládní nařízení o odkladu exekučního vyklizení naturálních bytů v podnicích branného hospodářství a v zemědělských podnicích
231/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o přímých daních
232/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uvěřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Finskem
 
Částka 75
pdf 358 kB
25. 6. 1941 233/1941 Sb.
Vládní nařízení o hlášení pobytu (řád hlášení)
 
Částka 76
pdf 647 kB
26. 6. 1941 234/1941 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních k udržení činnosti závodních výborů
235/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 28. března 1940, č. 186 Sb., jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 28. ledna 1919, č. 49 Sb., o organisaci statistické služby
236/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prohlašuje Moravská Ostrava za město se zvláštním statutem
237/1941 Sb.
Vládní nařízení o podpoře včleňování do práce
238/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se vyjímají z účinnosti vládního nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307 Sb., dílčí dlužní úpisy, vydané Středomoravskými elektrárnami, akc. spol. v Přerově, Severomoravskými elektrárnami, akc. spol. v Zábřehu, a Západomoravskými elektrárnami, akc. spol. v Brně
 
Částka 77
pdf 631 kB
28. 6. 1941 239/1941 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti a řízení před úřady a soudy sociálního pojištění
240/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě rozměrů, váhy a vlastností lehkých stavebních desek z dřevité vlny
 
Částka 78
pdf 821 kB
28. 6. 1941 241/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zavádějí pracovní knížky
242/1941 Sb.
Vládní nařízení o sloučení zemských peněžních ústavů v Čechách a na Moravě
243/1941 Sb.
Vyhláška o povinném pěstování ozimé řepky
 
Částka 79
pdf 425 kB
30. 6. 1941 244/1941 Sb.
Vládní nařízení o bezpečnostních opatřeních proti samovolnému vznícení maštěných vláknin v textilním průmyslu
245/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují obvody některých okresních úřadů
246/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o způsobu vyrovnávání některých závazků dlužníků v Protektorátu Čechy a Morava vůči věřitelům ve Švýcarském spolkovém státu
 
Částka 80
pdf 397 kB
1. 7. 1941 247/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 21. března 1933, č. 47 Sb., o dani kuponové a o snížení úroků z některých cenných papírů pevně zúročitelných
248/1941 Sb.
Vládní nařízení o ochraně nájemníků proti výpovědi
249/1941 Sb.
Vyhláška o hospodaření čerstvým ovčím tvarohem
250/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 14. prosince 1940, č. 430 Sb., o odběru jablek v některých městech
 
Částka 81
pdf 405 kB
2. 7. 1941 251/1941 Sb.
Vládní nařízení o právní závaznosti Německé úvěrové dohody 1941
252/1941 Sb.
Vládní nařízení o zařaďování podniků do Ústředního svazu průmyslu a Ústředního svazu řemesla
253/1941 Sb.
Vládní nařízení o 5. červenci 1941
 
Částka 82
pdf 1114 kB
4. 7. 1941 254/1941 Sb.
Vládní nařízení o potírání přenosných nemocí
 
Částka 83
pdf 621 kB
4. 7. 1941 255/1941 Sb.
Vládní nařízení o ochraně ušlechťování rostlin křížatých, kukuřice, řep, mrkví a žita a množení jejich semen
256/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení
257/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě platebního styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a Slovenskou republikou
 
Částka 84
pdf 87 kB
4. 7. 1941 258/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 21. prosince 1939, č. 330 Sb., o státním řízení mzdové politiky, ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 11 z roku 1941
 
Částka 85
pdf 203 kB
7. 7. 1941 259/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 15. května 1941, č. 191 Sb., o opětném prodloužení platnosti některých honebních lístků (honebních certifikátů)
260/1941 Sb.
Vyhláška o přidělování umělých jedlých tuků pro živnosti a průmyslové podniky, které zpracovávají umělé jedlé tuky
 
Částka 86
pdf 146 kB
9. 7. 1941 261/1941 Sb.
Vládní nařízení o hospodářském náboru
262/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 7. září 1939, č. 255 Sb., o zrušení vojenského soudnictví, ve znění vládního nařízení ze dne 24. října 1940, č. 438 Sb.
RS78/41
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 87
pdf 192 kB
12. 7. 1941 263/1941 Sb.
Vyhláška o úmluvě, sjednané z důvodu včlenění bývalých česko-slovenských území do Německé říše mezi Německou říší a Protektorátem Čechy a Morava o úpravě záruk a platebních závazků převzatých v rámci bytové péče
 
Částka 88
pdf 646 kB
15. 7. 1941 264/1941 Sb.
Vládní nařízení o rozpočtovém hospodaření Protektorátu Čechy a Morava na rok 1941
265/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují osady ve smyslu obecního zřízení
266/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě domácích porážkách skopového bravu ovčího
267/1941 Sb.
Vyhláška o stažení drobných mincí korunové měny po 50, 25 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 a 5 haléřích ze směsi mědi se zinkem, jakož i o zkrácení výměnné lhůty korunových mincí a niklových pětikorun
 
Částka 89
pdf 189 kB
22. 7. 1941 268/1941 Sb.
Vládní nařízení o jazykové úpravě zápisu do obchodního nebo společenstevního rejstříku
269/1941 Sb.
Vládní nařízení o změně patentního zákona
270/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění obvody okresních úřadů v Berouně a v Rakovníku
271/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužuje lhůta ku prodeji na jaře roseného lnu sklizně roku 1940
 
Částka 90
pdf 903 kB
23. 7. 1941 272/1941 Sb.
Vládní nařízení o obchodu se zvěří a o její dopravě
 
Částka 91
pdf 440 kB
24. 7. 1941 273/1941 Sb.
Vládní nařízení o působnosti ministerstva financí ve věcech emisí a některých zápůjček
274/1941 Sb.
Vládní nařízení o archeologických památkách
275/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. září 1940, č. 339 Sb., jímž se uznávají říšskoněmecké značky ručních střelných zbraní
276/1941 Sb.
Vyhláška o zákazu splátkových obchodů se stavebními losy, jejich kontroly a vydávání soukromých tažebních listin
 
Částka 92
pdf 887 kB
25. 7. 1941 277/1941 Sb.
Vládní nařízení o vymezení pojmu významnější obce ve smyslu některých ustanovení železničního zákona
278/1941 Sb.
Vládní nařízení o přikázání pravomoci železničního správního úřadu a zemského úřadu
279/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření ministerstva dopravy jako železničního správního úřadu o přidělení drah jednotlivým ředitelstvím drah k účelům výkonu přikázané pravomoci
 
Částka 93
pdf 413 kB
28. 7. 1941 280/1941 Sb.
Vládní nařízení o kvalifikování učitelů na školách s německým jazykem vyučovacím a o kvalifikování učitelů německé státní příslušnosti vůbec
281/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Chorvatskem
282/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu bukurešťských městských a rumunských státních půjček
 
Částka 94
pdf 341 kB
6. 8. 1941 283/1941 Sb.
Vládní nařízení o trvalém osvobození pozemků a budov Říše, národně socialistické německé strany dělnické a některých pro Říši důležitých svazů od pozemkové a domovní daně
284/1941 Sb.
Vládní nařízení o soudech porotních a kmetských
285/1941 Sb.
Vyhláška o prohlášení místní dráhy Brno - Líšeň za dráhu drobnou
286/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náhradě kursové ztráty na některých pohledávkách v bývalém Polsku
287/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o kursovém rozdílovém řízení při úhradě některých závazků a pohledávek v poměru k územím, která přestala býti devisovou cizinou
 
Částka 95
pdf 205 kB
12. 8. 1941 288/1941 Sb.
Vládní nařízení o opatřování plánů polohy (upravovacích) obcí a o jeho finanční podpoře
289/1941 Sb.
Vyhláška o povinném osevu obilí v hospodářském roce 1941/42
 
Částka 96
pdf 612 kB
13. 8. 1941 290/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění § 25 dopravního řádu silničního, týkající se vystrojení jízdního kola
291/1941 Sb.
Vyhláška o vydávání pracovních knížek
 
Částka 97
pdf 89 kB
14. 8. 1941 292/1941 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti biskupů římskokatolické církve při oddavkách
293/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru brambor
 
Částka 98
pdf 369 kB
15. 8. 1941 294/1941 Sb.
Vyhláška o vydání stokorunových státovek (tvaru IV.) s datem 20. srpna 1940
295/1941 Sb.
Vyhláška o zřízení berní správy a katastrálního měřického úřadu v Berouně
296/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a obsazeným územím Srbska
 
Částka 99
pdf 585 kB
15. 8. 1941 297/1941 Sb.
Vládní nařízení o záznamních povinnostech pro účely daňové a provozní
298/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení lístku na pečivo pro příslušníky Wehrmacht atd.
 
Částka 100
pdf 386 kB
20. 8. 1941 299/1941 Sb.
Vládní nařízení o přípravách prostorového plánování a o zjištění a projednávání plánovacích akcí
300/1941 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě obecných a měšťanských škol s českým vyučovacím jazykem
301/1941 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 8. ledna 1940. č. 31 Sb., ze dne 27. září 1940, č. 320 Sb., a ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb.
 
Částka 101
pdf 392 kB
22. 8. 1941 302/1941 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 11, odst. 4 nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 27. ledna 1940, č. 37 Sb., kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
303/1941 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje § 1 odst. 1 a § 6 vyhlášky ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. února 1940, č. 82 Sb., kterou se určují hospodářské skupiny Ústředního svazu obchodu pro Čechy a Moravu, obor jejich působnosti a upravuje řízení přihlašovací
304/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 20. září 1940, č. 331 Sb., o úpravě výroby a zužitkování drůbeže, vajec, medu a vosku a výrobků z drůbeže a vajec a výkupu peří
305/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 10, odst. 3 vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 212 Sb., o hospodaření s mlékem, mléčnými výrobky, tuky a vejci, ve znění vyhlášky předsedy vlády ze dne 15. srpna 1940, č. 261 Sb.
306/1941 Sb.
Vyhláška o odvádění sádla při nutném porážení vepřů
 
Částka 102
pdf 173 kB
29. 8. 1941 307/1941 Sb.
Vládní nařízení o poskytování čestného žoldu, čestné odměny a žoldu vysloužilců příslušníkům bývalé rakousko-uherské branné moci
308/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje právo vydávati neperiodické tiskoviny vlastním nákladem
 
Částka 103
pdf 103 kB
30. 8. 1941 309/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru mléčných přípravků
 
Částka 104
pdf 406 kB
3. 9. 1941 310/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zrušují některá ustanovení vládního nařízení ze dne 25. října 1938, č. 252 Sb., o pomoci motorismu, ve znění pozdějších vládních nařízení
311/1941 Sb.
Vládní nařízení o zřizování živnostenských společenstev a jejich jednot
312/1941 Sb.
Vládní nařízení o zavedení statkového archu a statkového výkazu
313/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují spotřební dávky pšenice, žita a ječmene pro samozásobitele
314/1941 Sb.
Vyhláška o povinném hlášení a o použití zásob kakaového másla u podniků, které vyrábějí léčiva po továrnicku
 
Částka 105
pdf 2884 kB
9. 9. 1941 315/1941 Sb.
Vládní nařízení o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
316/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opětně mění a doplňuje zákon o pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách Pozn.: ust. čl. III nabývá účinnosti už dnem 1.6.1941;
 
Částka 106
pdf 661 kB
9. 9. 1941 317/1941 Sb.
Vládní nařízení o odškodnění osadníků na území bývalé Česko-Slovenské republiky, připojeném k Maďarsku
318/1941 Sb.
Vládní nařízení o zániku závazků, které převzala někdejší Zemská banka v Praze při provádění likvidace Šluknovské spořitelny, a o zániku ručení země České za tyto závazky
319/1941 Sb.
Vládní nařízení o prohlášení některých elektrických podniků za všeužitečné
320/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení o učitelských ústavech s českým jazykem vyučovacím
 
Částka 107
pdf 76 kB
9. 9. 1941 321/1941 Sb.
Vyhláška o zabavení sklizně jablek 1941
 
Částka 108
pdf 191 kB
13. 9. 1941 322/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některá ustanovení zákona ze dne 20. května 1930, č. 70 Sb., kterým se upravují odpočivné a zaopatřovací platy nekterých státních a jiných zaměstnanců a učitelů, jakož i pozůstalých po nich
323/1941 Sb.
Vyhláška o statistice lesů v roce 1941
324/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení průkazu k odběru brambor a průkazu na brambory k uskladnění
 
Částka 109
pdf 572 kB
15. 9. 1941 325/1941 Sb.
Vládní nařízení o zkrácení učební doby absolventům středních škol a škol jim na roveň postavených
326/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravuje obvod působnosti pracovního soudu v Moravské Ostravě
327/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění §§ 10 až 13 vládního nařízení ze dne 19. června 1936, č. 175 Sb., o používání pošty
328/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu maďarských soukromých půjček
 
Částka 110
pdf 1207 kB
20. 9. 1941 329/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen Pozn.: ust. § 82a nabývá účinnosti dnem 1.7.1940, ust. § 82d dnem 1.10.1940 a ust. čl. II dnem 1.3.1940;
330/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí § 82d) zákona o pojištění u báňských bratrských pokladen
331/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru pojištění motorových vozidel
332/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se vyjímají z účinnosti vládního nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307 Sb., dílčí dlužní úpisy, z nichž jsou zavázány "Východočeský elektrárenský svaz, společnost s r.o." v Pardubicích, "Elektrárenský svaz středolabských okresů, společnost s r.o." v Kolíně a "Východočeská elektrárna, akc. spol." v Hradci Králové
333/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě spotřeby jedlých luštěnin pro samozásobitele
 
Částka 111
pdf 1306 kB
24. 9. 1941 334/1941 Sb.
Vládní nařízení o povinném známkování chmele a o úpravě rozsahu pěstování chmele
335/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí vládní nařízení ze dne 24. července 1941, č. 334 Sb., o povinném známkování chmele a o úpravě rozsahu pěstování chmele
 
Částka 112
pdf 202 kB
26. 9. 1941 336/1941 Sb.
Vyhláška o obchodním provádění výkupu a dodávky bramborů
337/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení
 
Částka 113
pdf 195 kB
30. 9. 1941 338/1941 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 K (tvaru IV.) s datem 12. září 1940
 
Částka 114
pdf 71 kB
1. 10. 1941 339/1941 Sb.
Vyhláška o odběru dobytka z ostatního území Říše do Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 115
pdf 378 kB
3. 10. 1941 340/1941 Sb.
Vládní nařízení o poplatkových výhodách úvěru pro zemědělskou výstavbu a obdobných akcí
341/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění ustanovení živnostenského řádu o otevírací a zavírací hodině
342/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě prodeje tabákových výrobků
 
Částka 116
pdf 64 kB
10. 10. 1941 343/1941 Sb.
Vyhláška o zrušení politických expositur v Přelouči a v Opočně
 
Částka 117
pdf 205 kB
14. 10. 1941 344/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají některá ustanovení o závazcích se zlatou doložkou a o zástavních právech pro pohledávky znějící na jinou než tuzemskou měnu
345/1941 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě výdeje sádla spotřebitelům
346/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o přídělové doložce na některých povoleních podle devisového řádu
 
Částka 118
pdf 200 kB
14. 10. 1941 347/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poměrů v odborových organisacích zaměstnaneckých
348/1941 Sb.
Vyhláška o nákupu surových kůží a kožek u výrobce
 
Částka 119
pdf 207 kB
18. 10. 1941 349/1941 Sb.
Vládní nařízení o jednorázové mimořádné výpomoci k provisím
350/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení § 3, odst. 2 písm. b) vyhlášky předsedy vlády ze dne 27. června 1940, č. 233 Sb., o povinném pěstování ozimé řepky
RS01/41
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 120
pdf 151 kB
18. 10. 1941 351/1941 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě přidělování umělých tuků pro živnosti a průmyslové podniky, které zpracovávají umělé jedlé tuky
352/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení lístků na mléko 16 A
353/1941 Sb.
Vyhláška o odběru marmelády a jamu
 
Částka 121
pdf 120 kB
18. 10. 1941 354/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 18. července 1940, č. 350 Sb., o uchování a vypěstění dědičně hodnotného dorostu stromového v lese
355/1941 Sb.
Vyhláška o zavedení přídavkového lístku na tuky 25
RS02/41
Redakční sdělení o opravě chyb
 
Částka 122
pdf 132 kB
21. 10. 1941 356/1941 Sb.
Vládní nařízení o evidenci stavu hovězího dobytka a vepřů ke kontrolním účelům
 
Částka 123
pdf 380 kB
23. 10. 1941 357/1941 Sb.
Vládní nařízení o záruce Protektorátu Čechy a Morava za výpůjčky Ústředních elektráren, akciové společnosti v Praze, o přiznání finančních a právních výhod dílčím dluhopisům na tyto výpůjčky vydaným
358/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o způsobu vyrovnávání některých závazků dlužníků v Protektorátu Čechy a Morava vůči věřitelům ve Švýcarském spolkovém státu
359/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Generální gubernií
 
Částka 124
pdf 74 kB
23. 10. 1941 360/1941 Sb.
Vyhláška o zvláštním sčítání hospodářského zvířectva
 
Částka 125
pdf 1335 kB
24. 10. 1941 361/1941 Sb.
Vládní nařízení o plemenitbě hospodářských zvířat
 
Částka 126
pdf 62 kB
24. 10. 1941 362/1941 Sb.
Vyhláška o zákazu vydávati určité zboží Židům
 
Částka 127
pdf 115 kB
27. 10. 1941 363/1941 Sb.
Vládní nařízení o provádění holosečí v lesním hospodářství
 
Částka 128
pdf 193 kB
27. 10. 1941 364/1941 Sb.
Vyhláška o vydávání odběrních listů a hromadných odběrních listů na cukr
 
Částka 129
pdf 4328 kB
27. 10. 1941 365/1941 Sb.
Vládní nařízení o nemocenském pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách Pozn.: ust. čl. II odst. 1 nabývá účinnosti až dnem 1.1.1942;
 
Částka 130
pdf 89 kB
29. 10. 1941 366/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 138 Sb., o označování lahví
367/1941 Sb.
Nařízení o peněžité hodnotě plnění určených podle naturalií
 
Částka 131
pdf 669 kB
31. 10. 1941 368/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění pojmenování Národní a universitní knihovny v Praze a jejího Konservačního oddělení
369/1941 Sb.
Vládní nařízení o odstraňování a zužitkování těl zvířat a jejich částí
370/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje § 9 zákona ze dne 6. srpna 1909, č. 177 ř.z., o zamezení a potlačení nakažlivých nemocí zvířat
371/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují obvody některých okresních úřadů
 
Částka 132
pdf 1269 kB
31. 10. 1941 372/1941 Sb.
Nařízení , kterým se vydává a zavádí jednotný šekový řád
373/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o prodejní ceně ryzího zlata
 
Částka 133
pdf 345 kB
1. 11. 1941 374/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 2. března 1939, č. 32 Sb.II, o mimořádných opatřeních personálních na vysokých školách
375/1941 Sb.
Vyhláška o nucené dodávce obilí
376/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují spotřební dávky pšenice, žita a ječmene pro samozásobitele
 
Částka 134
pdf 86 kB
6. 11. 1941 377/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se zakazuje výroba, úprava a prodej mikulášského a vánočního zboží
378/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje veterinárně-policejní zákaz dovozu hřebců a klisen z Generálního Gouvernamentu
 
Částka 135
pdf 86 kB
6. 11. 1941 379/1941 Sb.
Vyhláška o dodávce zvěřiny větším městům a závodním kantinám
 
Částka 136
pdf 206 kB
8. 11. 1941 380/1941 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních v oboru přímých daní
 
Částka 137
pdf 329 kB
8. 11. 1941 381/1941 Sb.
Nařízení o úplatách v některých oborech soukromého zprostředkování
382/1941 Sb.
Vyhláška o opravě dosud řádně neučiněných hlášení výrobků, s nimiž hospodaří ministerstvo zemědělství
 
Částka 138
pdf 97 kB
10. 11. 1941 383/1941 Sb.
Vyhláška o přídělu cukru pěstitelům řepy ze sklizně 1941/1942
 
Částka 139
pdf 198 kB
11. 11. 1941 384/1941 Sb.
Vyhláška o odběru cibule
385/1941 Sb.
Vyhláška o odběru jablek
 
Částka 140
pdf 219 kB
13. 11. 1941 386/1941 Sb.
Vyhláška o dočasném zastavení provozu některých mlýnů
387/1941 Sb.
Vyhláška o úpravě zpracování obilí ve mzdě Pozn.: Ustanovení §§ 1 až 3 nabývají účinnosti toho dne, kterého byla sdělena obci opatření učiněná podle §§ 2 a 3.
 
Částka 141
pdf 1361 kB
14. 11. 1941 389/1941 Sb.
Vládní nařízení o obecné prospěšnosti bytových podniků Pozn.: účinnost předpisu vázána na vydání prováděcího předpisu, který však nikdy vydán nebyl;
388/1941 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě výchovného protektorátních a některých jiných veřejných zaměstnanců
 
Částka 142
pdf 291 kB
15. 11. 1941 390/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje čl. 1 vládního nařízení ze dne 25. září 1940, č. 315 Sb., jímž se vydávají další ustanovení o dani z obratu (druhého nařízení a dani z obratu)
391/1941 Sb.
Vyhláška o nucené dodávce jedlých luštěnin, olejnatých plodin a olejnatých semen
392/1941 Sb.
Vyhláška o živnostenském zcizování kaprů, určených ke spotřebě
 
Částka 143
pdf 1043 kB
18. 11. 1941 393/1941 Sb.
Vládní nařízení o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
394/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 22. února 1940, č. 108 Sb., o některých opatřeních k zjednodušení správy při územních nebo jiných změnách ve vnitřní správě
395/1941 Sb.
Vládní nařízení o soustředění kontrol v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém u ministra vnitra
 
Částka 144
pdf 98 kB
21. 11. 1941 396/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů bývalých sněmovních zaměstnanců a jejich pozůstalých
 
Částka 145
pdf 222 kB
25. 11. 1941 397/1941 Sb.
Vládní nařízení o kárných opatřeních proti politicky nespolehlivým veřejným zaměstnancům
 
Částka 146
pdf 813 kB
26. 11. 1941 398/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o pojištění u báňských bratrských pokladen Pozn.: ust. čl. I č. 1 až 7, 12, 13, 16 až 19, 23 a 24, čl. II a čl. III § 5 nabývají účinnosti dnem 1.12.1941;
399/1941 Sb.
Vyhláška o statistice vnitřního stěhování
400/1941 Sb.
Vyhláška o živnostenském zcizování cukroví
 
Částka 147
pdf 201 kB
28. 11. 1941 401/1941 Sb.
Vládní nařízení o povinném ničení larev střečka hovězího
402/1941 Sb.
Vyhláška o obchodu s vepři
 
Částka 148
pdf 191 kB
2. 12. 1941 403/1941 Sb.
Vládní nařízení o chudinské péči o cizince
404/1941 Sb.
Vládní nařízení o změnách obvodů obchodních a živnostenských komor v Praze, v Plzni a v Českých Budějovicích
405/1941 Sb.
Vládní nařízení o vyloučení odsouzených lékárníků z výkonu farmaceutické činnosti v lékárnách
406/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 23. října 1941, č. 362 Sb., o zákazu vydávati určité zboží Židům
 
Částka 149
pdf 428 kB
6. 12. 1941 407/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje zákon ze dne 24. dubna 1874, č. 49 ř.z., o společném zastupování práv držitelů dílčích dlužních úpisů svědčících majiteli nebo rubopisem převoditelných a o knihovních jednáních v příčině hypotekárních práv pro takové dlužní úpisy zřízených
408/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě zužitkování vlny domácího původu
409/1941 Sb.
Vyhláška o povinném osevu jarního ječmene v roce 1942
 
Částka 150
pdf 172 kB
8. 12. 1941 410/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí ustanovení čl. VI, odst. 1 vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 111 Sb. z roku 1941, kterým se vydává a zavádí jednotný směnečný řád
411/1941 Sb.
Vyhláška o odběru pomerančů a mandarinek
 
Částka 151
pdf 99 kB
8. 12. 1941 412/1941 Sb.
Vyhláška o opravě řádně neučiněných hlášení o obilní sklizni 1941
 
Částka 152
pdf 215 kB
9. 12. 1941 413/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 26. února 1941, č. 177 Sb., o zvláštních opatřeních obcí v bytové péči
414/1941 Sb.
Vládní nařízení o odevzdávání zvonů
 
Částka 153
pdf 611 kB
12. 12. 1941 415/1941 Sb.
Vládní nařízení o výcviku řidičů motorových vozidel
416/1941 Sb.
Vládní nařízení o přechodném používání říšskoněmeckých přenosných parních kotlů na území Protektorátu Čechy a Morava
417/1941 Sb.
Vládní nařízení o doručování vyhlášek v konkursním a vyrovnacím řízení hlavním celním úřadům
418/1941 Sb.
Vyhláška o hospodaření lýkem raffia
 
Částka 154
pdf 206 kB
12. 12. 1941 419/1941 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi Německou říší a Protektorátem Čechy a Morava o úmluvě mezi republikou Rakouskou a Československou republikou ze dne 18. června 1924 o úpravě závazků v rakousko-uherských korunách
 
Částka 155
pdf 641 kB
15. 12. 1941 420/1941 Sb.
Vládní nařízení o některých přechodných opatřeních z důvodu války v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
421/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se vydávají nová vzorná pravidla pro obecní dávku ze psů
 
Částka 156
pdf 70 kB
15. 12. 1941 422/1941 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání korunových mincí ze zinku
 
Částka 157
pdf 387 kB
16. 12. 1941 423/1941 Sb.
Vládní nařízení o zrušení vládního policejního úřadu v Domažlicích
424/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vylučuje pro některé bývalé vojenské gážisty z povolání účinnost § 22, odst. 2 vládního nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících ve znění vládního nařízení ze dne 24. října 1940, č. 454 Sb., a vládního nařízení ze dne 29. srpna 1940, č. 367 Sb., o umisťování bývalých vojenských gážistů z povolání a déle sloužících v soukromých službách
425/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje § 22, odst. 2 vládního nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících ve znění vládního nařízení ze dne 24. října 1940, č. 454 Sb.
426/1941 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení platnosti vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 460 Sb., kterým se upravují některé poměry organisace řádných soudů
427/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují některé předpisy o veřejném pensijním zaopatření
428/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých personálních poměrů zaměstnanců bývalého ministerstva zahraničních věcí
 
Částka 158
pdf 229 kB
16. 12. 1941 429/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se určují odborné skupiny hospodářských skupin Ústředního svazu peněžnictví pro Čechy a Moravu
 
Částka 159
pdf 395 kB
17. 12. 1941 430/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o poplatku ze stvrzenek
431/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o poplatku kotovacím
432/1941 Sb.
Vládní nařízení o vstupném pro těžké válečné poškozence do kulturních podniků
433/1941 Sb.
Vládní nařízení o poradenství pro volbu povolání a o včleňování mladistvých do práce
434/1941 Sb.
Vládní nařízení o oznamovací povinnosti matričních úřadů úřadům ohlašovacím
 
Částka 160
pdf 449 kB
18. 12. 1941 435/1941 Sb.
Vládní nařízení o přístrojích používaných při živnostenském výčepu a stáčení piva
436/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se s některými změnami uvádí znovu v účinnost vládní nařízení ze dne 28. března 1940, č. 137 Sb., o zajištění potřeby plemenných hřebečků
 
Částka 161
pdf 98 kB
18. 12. 1941 437/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají předpisy k zamezení přenosu svalovčitosti (trichinosy) na vepře a psy
438/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 27. srpna 1941, č. 309 Sb., o úpravě odběru mléčných přípravků
 
Částka 162
pdf 419 kB
20. 12. 1941 439/1941 Sb.
Vládní nařízení o závaznosti českomoravských norem požárnětechnických
440/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon o platech ministrů
441/1941 Sb.
Vládní nařízení o zvláštních přídavcích početným rodinám
 
Částka 163
pdf 300 kB
23. 12. 1941 442/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 20 zákona ze dne 23. září 1930, č. 143, o Poštovní spořitelně
443/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se opětovně prodlužují a částečně mění některá opatření o zcizení, propachtování a nabývání nemovitostí
444/1941 Sb.
Vyhláška o účinnosti železničního přepravního řádu
445/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění stanovy Výsadní obilní společnosti
446/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužuje lhůta, stanovená pro splnění nucené dodávky jedlých luštěnin a máku
 
Částka 164
pdf 469 kB
30. 12. 1941 447/1941 Sb.
Vládní nařízení o zrušení společenstev obchodních živností (obchodních gremií) a jejich zemských jednot, jakož i o jiných opatřeních s tím souvisících
448/1941 Sb.
Vládní nařízení o zrušení společenstev hostinských živností, jejich zemských jednot a Ústředního svazu zemských jednot společenstev hostinských, jakož i o jiných opatřeních s tím souvisících
 
Částka 165
pdf 292 kB
30. 12. 1941 449/1941 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 7. září 1939, č. 255 Sb., o zrušení vojenského soudnictví, ve znění vládního nařízení ze dne 29. května 1941, č. 262 Sb.
450/1941 Sb.
Vládní nařízení o zatímním vedení hospodaření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1942
451/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. března 1939, č. 35 Sb.II, o úpravě některých poměrů při zemědělských pachtech, ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 459 Sb., a současně prodlužuje jeho účinnost
452/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 3. června 1941, č. 240 Sb., o úpravě rozměrů, váhy a vlastností lehkých stavebních desek z dřevité vlny
453/1941 Sb.
Vyhláška o opatřování šrotovníků pro zemědělské podniky
 
Částka 166
pdf 96 kB
30. 12. 1941 454/1941 Sb.
Vládní nařízení o dodatečném rozpočtovém hospodaření Protektorátu Čechy a Morava na rok 1941
455/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 328 Sb., o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou, ve znění vládního nařízení ze dne 9. listopadu 1939, č. 22 Sb. z roku 1940
 
Částka 167
pdf 145 kB
30. 12. 1941 456/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poměrů Českomoravské plavební akciové společnosti Labské
457/1941 Sb.
Vyhláška o zákazu zkrmování prosa a pohanky a o nejvyšších spotřebních množstvích obilí pro samozásobitele
 
Částka 168
pdf 359 kB
31. 12. 1941 458/1941 Sb.
Vládní nařízení o obchodu s absintem
459/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě poměrů Českomoravské plavební akciové společnosti Oderské
460/1941 Sb.
Vládní nařízení o úpravě odvozu dříví
461/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 89 Sb. z roku 1941, o kontrole prostředků na ochranu rostlin a rostlinných produktů proti škodlivým činitelům a o obchodu s nimi
 
Částka 169
pdf 327 kB
31. 12. 1941 462/1941 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, č. 288 Sb., o mimořádných opatřeních bytové péče
463/1941 Sb.
Vládní nařízení o přechodné úlevě pro zápisy do knihy akcionářů Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze a o vzorech jejích akcií, kuponů a talonů
464/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodu platů mezi Protektorátem Čechy a Morava a Italsko-albánskou celní unií
 
Částka 170
pdf 119 kB
31. 12. 1941 465/1941 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví nové úřední puncovní značky pro stříbrné zboží vyrobené v Protektorátu Čechy a Morava a pro zlaté a stříbrné zboží dovezené z území ležících mimo Protektorát