Stejnopis sbírky
zákonů a nařízení
Protektorátu Čechy a Morava.

Ročník 1942

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 48 kB
8. 1. 1942 1/1942 Sb.
Vládní nařízení o trestněprávní ochraně sbírky zimních předmětů pro frontu
 
Částka 2
pdf 196 kB
8. 1. 1942 2/1942 Sb.
Vládní nařízení o chudinském zaopatření židů
3/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o převodech mezd osob bydlících v pohraničním pásmu na Slovensko
 
Částka 3
pdf 892 kB
9. 1. 1942 4/1942 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění některých ustanovení vládního nařízení ze dne 14. února 1940, č. 79 Sb., o úpravě výroby a zpracování chmele, sladu a piva a obchodu s nimi
 
Částka 4
pdf 910 kB
12. 1. 1942 5/1942 Sb.
Vládní nařízení o částečné úpravě rybářství Pozn.: ust. § 1 ods. 1, § 5 ods. 1, 3 a 4 a § 9 ods. 3 nabývají účinnosti až dnem 11.2.1942;
6/1942 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 4. listopadu 1941, č. 381 Sb., o úplatách v některých oborech soukromého zprostředkování
7/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o kursovém rozdílovém řízení
8/1942 Sb.
Vyhláška o odběru česneku
 
Částka 5
pdf 165 kB
12. 1. 1942 9/1942 Sb.
Vládní nařízení o zákazu zcizení nemovitostí obecně prospěšných bytových podniků (obecně prospěšných stavebních sdružení)
10/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 23. ledna 1941, č. 46 Sb., jímž se činí některá opatření o řízení práce
 
Částka 6
pdf 418 kB
14. 1. 1942 11/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se v oboru veřejného pensijního zaopatření upravují právní poměry při zaopatřenosti některých poživatelů zaopatřovacích platů
12/1942 Sb.
Vyhláška o zjišťování překrmenosti jatečného dobytka
 
Částka 7
pdf 463 kB
15. 1. 1942 13/1942 Sb.
Vládní nařízení o zajištění stability mezd a platů a pracovní morálky
 
Částka 8
pdf 345 kB
16. 1. 1942 14/1942 Sb.
Vládní nařízení o nové organisaci některých ústředních úřadů
15/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje změna vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících
 
Částka 9
pdf 402 kB
17. 1. 1942 16/1942 Sb.
Vládní nařízení o právech ze správy při dodávkách podle předpisů o řízeném hospodaření
17/1942 Sb.
Vládní nařízení o odvodu některých zlatých mincí a medailí
18/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu některých zlatých mincí a medailí
19/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o hlášení účastí v cizině
 
Částka 10
pdf 388 kB
20. 1. 1942 20/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 9. listopadu 1939, č. 1 Sb. z roku 1940, o stavebním ruchu
21/1942 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých poměrů dělených hromadných sirotčícch pokladen
22/1942 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých otázek v oboru péče o chudé
23/1942 Sb.
Vyhláška o porážení zakrnělých vepřů
 
Částka 11
pdf 394 kB
26. 1. 1942 25/1942 Sb.
Vládní nařízení o změně jednacího řádu pro okresní a zemské úřady
26/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě platebního styku mezi Protektorátem Čechy a Morava s Tureckem
27/1942 Sb.
Vyhláška o hospodaření náhražkami tuku do pečiva a tukovými emulsemi
24/1942 Sb.
Vládní nařízení o pravomoci zemského vicepresidenta
 
Částka 12
pdf 487 kB
27. 1. 1942 28/1942 Sb.
Vládní nařízení o použití převodních částek veřejnoprávního pojištění (zaopatření) ve službě vyňaté z pojištění zaměstnanců pro případ invalidity a stáří
29/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě prodeje mléka mlékárensky ošetřeného
 
Částka 13
pdf 823 kB
27. 1. 1942 30/1942 Sb.
Vládní nařízení o věcech požární ochrany
31/1942 Sb.
Vládní nařízení o dani z požární ochrany
32/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu prodlužuje poplatkové osvobození některých osob podle vládního nařízení ze dne 22. prosince 1938, č. 367 Sb.
 
Částka 14
pdf 452 kB
29. 1. 1942 33/1942 Sb.
Vládní nařízení o placené dovolené pro zaměstnance
34/1942 Sb.
Vládní nařízení o zavedení lístků a známek pro dovolenou ve stavební živnosti a ve vedlejších stavebních živnostech
 
Částka 15
pdf 223 kB
29. 1. 1942 35/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 363 Sb., kterým se provádí opatření Stálého výboru ze dne 27. října 1938, č. 258 Sb., o zřizování mlýnů a o rozšiřování jejich výrobní schopnosti
36/1942 Sb.
Vyhláška o výplatě mezd a náhrady za mzdu, jakož i o zajištění vyrovnání mzdy, odpadne-li práce pro mimořádné okolnosti
 
Částka 16
pdf 185 kB
9. 2. 1942 37/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 17. dubna 1941, č. 147 Sb., o zavedení lístku na vejce
38/1942 Sb.
Vyhláška o uvádění umělého pokrmového tuku (ztuženého rostlinného oleje) do oběhu
39/1942 Sb.
Vyhláška o opětném odběru cibule
 
Částka 17
pdf 15 MB
10. 2. 1942 40/1942 Sb.
Vládní nařízení o prohlídce masa
41/1942 Sb.
Vládní nařízení o dovozu masa a masného zboží
42/1942 Sb.
Vyhláška o nepřípustných přísadách a úpravách masa
43/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádí vládní nařízení o prohlídce masa
 
Částka 18
pdf 377 kB
16. 2. 1942 44/1942 Sb.
Vládní nařízení o snížení výplaty veřejných odpočivných (zaopatřovacích) platů a čekatelského poživatelům vzatým do vazby orgány Říše Pozn.: ust. § 1 odst. 2 písm. b) nabývá účinnosti až dnem 1.3.1942;
45/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění § 2 vládního nařízení ze dne 6. února 1941, č. 86 Sb., jímž se vydávají bezpečnostní předpisy pro používání zápalnic s papírovou přízí a s přízí z odpadků umělého hedvábí
46/1942 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení účinnosti vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 287 Sb., o dani z vystěhování
47/1942 Sb.
Vládní nařízení o snížení požitků státního presidenta
48/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění stanovy Českomoravského svazu pro hospodaření obilím
49/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují stanovy Výsadní obilní společnosti
 
Částka 19
pdf 60 kB
18. 2. 1942 50/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náhradě kursové ztráty na některých pohledávkách v bývalém Polsku
 
Částka 20
pdf 4904 kB
23. 2. 1942 51/1942 Sb.
Vládní nařízení o náhradách cestovních výloh ve veřejné službě (N.C.)
52/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí vládní nařízení ze dne 15. ledna 1942, č. 51 Sb., o náhradách cestovních výloh ve veřejné službě (prováděcí nařízení o cestovních výlohách - P.C.)
53/1942 Sb.
Vládní nařízení o náhradách stěhovacích výloh ve veřejné správě (N.St.)
54/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí vládní nařízení ze dne 15. ledna 1942, č. 53 Sb., o náhradách stěhovacích výloh (prováděcí nařízení o stěhovacích výlohách - P.N.St.)
55/1942 Sb.
Vládní nařízení o náhradách při přechodném přidělení (P.P.)
56/1942 Sb.
Vládní nařízení o náhradách za používání motorových vozidel při výkonu veřejné služby (M.V.)
57/1942 Sb.
Vládní nařízení o řízení ve věcech náhrad služebních výloh ve veřejné službě (Ř.Ú.)
 
Částka 21
pdf 641 kB
24. 2. 1942 58/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se činí některá opatření pro včleňování do práce
59/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 6. dubna 1939, č. 112 Sb., o prodloužení funkčního období společenstevních funkcionářů, ve znění vládních nařízení ze dne 14. prosince 1939, č. 9 Sb. z roku 1940, a ze dne 5. prosince 1940, č. 462 Sb.
60/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění § 13 vládního nařízení ze dne 6. dubna 1939, č. 116 Sb., o úpravě obchodu s lahvovým pivem, ve znění vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 4 Sb. z roku 1941
61/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 5. července 1941, č. 266 Sb., o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího
 
Částka 22
pdf 208 kB
27. 2. 1942 62/1942 Sb.
Vyhláška o platech osob, které zastupují zaměstnance ve vyšších službách, povolané k branné službě
63/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě přídělu surovin továrním podnikům, které vyrábějí kakaové výrobky, cukrovinky a trvanlivé pečivo
 
Částka 23
pdf 530 kB
28. 2. 1942 64/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví nad Českomoravským svazem pro dobytek, maso a ryby, a o doplnění stanov tohoto svazu
65/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví nad Českomoravským svazem pro mléko a tuky, a o doplnění stanov tohoto svazu
66/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví nad Českomoravským svazem ovocnicko-zelinářským, a o doplnění stanov tohoto svazu
67/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví na Českomoravským svazem pro brambory a škrob, a o doplnění stanov tohoto svazu
68/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví nad Českomoravským svazem pro řepu a cukr, a o doplnění stanov tohoto svazu
69/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví nad Českomoravským svazem pro drůbež, vejce a med, a o doplnění stanov tohoto svazu
70/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví nad Českomoravským svazem pro hospodaření obilím, a o doplnění stanov tohoto svazu
71/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 7 vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 211 Sb., o úpravě hospodaření s jatečným dobytkem, masem a masnými výrobky
72/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 8 vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 212 Sb., o hospodaření s mlékem, mléčnými výrobky, tuky a vejci
73/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterou se vyjímají z účinnosti vládního nařízení ze dne 29. listopadu 1938, č. 307 Sb., dílčí dlužní úpisy vydané Moravsko-slezskými elektrárnami, akc. spol. v Moravské Ostravě
 
Částka 24
pdf 163 kB
4. 3. 1942 74/1942 Sb.
Vládní nařízení o změně správního obvodu vládního policejního úřadu v Olomouci
75/1942 Sb.
Vyhláška o povinném osevu čekanky
 
Částka 25
pdf 87 kB
5. 3. 1942 76/1942 Sb.
Vyhláška o dodávkové povinnosti cukrovky ze sklizně 1942
 
Částka 26
pdf 99 kB
6. 3. 1942 77/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje výroba a dodávka bramborů v roce 1942
 
Částka 27
pdf 163 kB
6. 3. 1942 78/1942 Sb.
Vládní nařízení o taxách za některé služební výkony úředních veterinářů
 
Částka 28
pdf 71 kB
6. 3. 1942 79/1942 Sb.
Vyhláška o vyrovnávacích částkách za poražené vepře
 
Částka 29
pdf 58 kB
6. 3. 1942 80/1942 Sb.
Vládní nařízení o správní působnosti vlády Protektorátu Čechy a Morava a o zastupování členů vlády
 
Částka 30
pdf 77 kB
11. 3. 1942 81/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se nově upravuje spotřební dávka mléka pro samozásobitele
 
Částka 31
pdf 410 kB
13. 3. 1942 82/1942 Sb.
Vládní nařízení o vlivu soudního trestního řízení na služební poměr veřejných zaměstnanců a na veřejnoprávní pensijní zaopatření
83/1942 Sb.
Vládní nařízení o tanečních zábavách ve válce
 
Částka 32
pdf 365 kB
13. 3. 1942 84/1942 Sb.
Vládní nařízení o řízení motorových vozidel, hnaných generátorovým plynem, a o přestavbě motorových vozidel na jiné druhy pohonu
85/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají další předpisy o židech a židovských míšencích Pozn.: ust. § 6 nabývá účinnosti až dnem 1.7.1942;
 
Částka 33
pdf 177 kB
13. 3. 1942 86/1942 Sb.
Vyhláška o přídavkovém lístku pro dlouho pracující a pro pracující v noci
87/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 25. dubna 1941, č. 153 Sb., o přihlašování a odhlašování příjemců přídavkových lístků
 
Částka 34
pdf 586 kB
17. 3. 1942 88/1942 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních k udržení závodních a revírních rad při hornictví a podnikových rad
89/1942 Sb.
Vládní nařízení o preventivním potírání zločinnosti
 
Částka 35
pdf 173 kB
19. 3. 1942 90/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o způsobu vyrovnání některých závazků dlužníků v Protektorátu Čechy a Morava vůči věřitelům v království Švédském
91/1942 Sb.
Vyhláška o dozoru na provádění úředně řízené mzdové politiky
 
Částka 36
pdf 55 kB
23. 3. 1942 92/1942 Sb.
Vyhláška o účinnosti železničního přepravního řádu
 
Částka 37
pdf 135 kB
27. 3. 1942 93/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se povoluje užití dílčích dlužních úpisů 4% výpůjčky zemského hlavního města Brna z roku 1942 v úhrnné jmenovité hodnotě 120,000.000 K k ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů
94/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě výroby cukroví
 
Částka 38
pdf 129 kB
27. 3. 1942 95/1942 Sb.
Vyhláška o živnostenském zcizování cukroví v některých podnicích a ambulantními živnostmi
96/1942 Sb.
Vyhláška o vyplácení prémie za mimořádné výkony při výrobě jatečného dobytka
 
Částka 39
pdf 1921 kB
30. 3. 1942 97/1942 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění některých ustanovení vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 157 Sb., o úpravě výroby ovoce, zeleniny a ovocnářských školkařských výpěstků, obchodu s těmito výrobky, jakož i zpracování ovoce a zeleniny
 
Částka 40
pdf 1117 kB
31. 3. 1942 98/1942 Sb.
Vládní nařízení o vybudování důchodového pojištění dělníků Pozn.: čl. I bod 1, 3 a 6 nabývá účinnosti až dnem 1.1.1943;
99/1942 Sb.
Vládní nařízení o nemocenském pojištění důchodců Ústřední sociální pojišťovny
100/1942 Sb.
Vládní nařízení o zlepšení dávek v provisním pojištění horníků
 
Částka 41
pdf 177 kB
31. 3. 1942 101/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují některé záležitosti učňovské
 
Částka 42
pdf 59 kB
31. 3. 1942 102/1942 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení platnosti některých honebních lístků
 
Částka 43
pdf 59 kB
1. 4. 1942 103/1942 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví úlevy pro výkon valných hromad organisačních složek Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu
 
Částka 44
pdf 609 kB
2. 4. 1942 104/1942 Sb.
Vládní nařízení o příspěvku k náhradě mzdy při omezení práce z mimořádných příčin
105/1942 Sb.
Vládní nařízení o doplnění vládního nařízení ze dne 7. srpna 1940, č. 270 Sb., o příslušnosti ministerstva zemědělství
106/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje § 3 vyhlášky předsedy vlády ze dne 31. ledna 1940, č. 46 Sb., o zavedení přídavkových lístků pro těžce a velmi těžce pracující
107/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění odběr a dávky masa
108/1942 Sb.
Vyhláška o opětném zavedení lístku na vejce 19
 
Částka 45
pdf 1067 kB
4. 4. 1942 109/1942 Sb.
Vládní nařízení o změně stavebních řádů (1. stavební novela) Pozn.: ust. § 19 nabývá účinnosti již dnem 1.1.1942;
110/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se určité obce vyjímají z ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
111/1942 Sb.
Vládní nařízení o stavebně-policejní úpravě reklamních a informačních zařízení
112/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se působnost plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí rozšiřuje na další obce
 
Částka 46
pdf 40 kB
4. 4. 1942 113/1942 Sb.
Vyhláška o zákazu zkrmování bramborů způsobilých k lidské spotřebě
 
Částka 47
pdf 271 kB
7. 4. 1942 114/1942 Sb.
Vyhláška o dodávkových smlouvách pro mák
115/1942 Sb.
Vyhláška o osetí vymrzlých ploch ozimé řepky
 
Částka 48
pdf 374 kB
8. 4. 1942 116/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení ze dne 21. dubna 1876, č. 60 ř.z., o obchodu s jedy, drogami jed obsahujícími a chemickými přípravky zdravotně nebezpečnými, ve znění vládního nařízení ze dne 24. října 1940, č. 10 Sb. z roku 1941
117/1942 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje § 1, odst. 1 a § 6 vyhlášky ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. února 1940, č. 82 Sb., kterou se určují hospodářské skupiny Ústředního svazu obchodu pro Čechy a Moravu, obor jejich působnosti a upravuje řízení přihlašovací
118/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru mléčných přípravků od XXXIV. zásobovacího období
119/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 8, odst. 3 vyhlášky předsedy vlády ze dne 7. října 1939, č. 225 Sb., o přídělu potravin pro těžce pracující a velmi těžce pracující, pro ženy těhotné, kojící matky, šestinedělky a pro nemocné a choré osoby
120/1942 Sb.
Vyhláška o podávání jednoduchého jídla v hostincích, kantinách a v podobných podnicích v určitých dnech týdne
 
Částka 49
pdf 161 kB
9. 4. 1942 121/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vyhlášky ministra zemědělství ze dne 8. ledna 1941, č. 13 Sb., o úpravě výroby a zužitkování obilí, luštěnin, mlýnských výrobků a výrobků z mouky, olejnatých plodin, olejnatých semen, čekanky, kávových náhražek, sena a slámy a krmiv, jakož i zužitkování rýže
 
Částka 50
pdf 915 kB
9. 4. 1942 122/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě zpracování kakaových bobů, výroby kakaových výrobků, cukrovinek a trvanlivého pečiva a o obchodu s těmito výrobky a kakaovými boby
 
Částka 51
pdf 167 kB
10. 4. 1942 123/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě spotřebních dávek obilí pro samozásobitele
124/1942 Sb.
Vyhláška o platností říšských lístků pro dovolence v Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 52
pdf 73 kB
10. 4. 1942 125/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o kursovém rozdílovém řízení
 
Částka 53
pdf 395 kB
13. 4. 1942 126/1942 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru obecních přirážek Pozn.: ust. čl. I č. 1 je účinné od 1.7.1941;
127/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje platnost hromadných smluv pracovních
128/1942 Sb.
Vládní nařízení o řízení o uložení pořádkové pokuty před úřady práce
 
Částka 54
pdf 415 kB
15. 4. 1942 129/1942 Sb.
Vládní nařízení o změně správního obvodu vládního policejního úřadu v Českých Budějovicích
130/1942 Sb.
Vládní nařízení o povolování odkladu a přerušení trestu z důvodů válečného hospodářství
131/1942 Sb.
Vyhláška o povolování odkladu a přerušení trestu z důvodů válečného hospodářství
132/1942 Sb.
Nařízení o povinném moření osiva obilnin
 
Částka 55
pdf 160 kB
16. 4. 1942 133/1942 Sb.
Vládní nařízení o přizpůsobení průmyslu, obchodu a živností válečným poměrům
 
Částka 56
pdf 121 kB
18. 4. 1942 134/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. dubna 1940, č. 278 Sb., ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 90 z roku 1941
135/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 6. srpna 1941, č. 289 Sb., o povinném osevu obilí v hospodářském roce 1941/42
 
Částka 57
pdf 304 kB
20. 4. 1942 136/1942 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti politických úřadů v řízení o výpovědi nájemních smluv a o odkladu exekučního vyklizení bytů
137/1942 Sb.
Vládní nařízení o židovských míšencích ve veřejné službě
138/1942 Sb.
Vládní nařízení o dalším prodloužení některých lhůt při úpravách poměrů Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Vídni
 
Částka 58
pdf 180 kB
22. 4. 1942 139/1942 Sb.
Vládní nařízení o povinném pojištění jatečného skotu, jatečných telat a jatečných vepřů
 
Částka 59
pdf 595 kB
22. 4. 1942 140/1942 Sb.
Vládní nařízení o dalších změnách a doplňcích vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 209 Sb., kterým se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby, ve znění čl. I vládního nařízení ze dne 28. září 1940, č. 325 Sb.
141/1942 Sb.
Vládní nařízení o rozdělování zisku v některých kapitálových společnostech a o změně jejich společenského kapitálu
 
Částka 60
pdf 377 kB
25. 4. 1942 142/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prohlašuje Plzeň za město se zvláštním statutem
143/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se protektorátní trestní právo přizpůsobuje právu říšskému
 
Částka 61
pdf 232 kB
25. 4. 1942 144/1942 Sb.
Vyhláška o dodávkových smlouvách na kukuřici
 
Částka 62
pdf 98 kB
28. 4. 1942 145/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují některé předpisy o označování měst, obcí a osad místními tabulkami
146/1942 Sb.
Vládní nařízení o ukládání nadačních, sirotčích a podobných kapitálů v dílčích dlužních úpisech 4% výpůjčky hlavního města Prahy z roku 1942
 
Částka 63
pdf 69 kB
28. 4. 1942 147/1942 Sb.
Vyhláška o povinném osevu máku do okopanin
 
Částka 64
pdf 186 kB
30. 4. 1942 148/1942 Sb.
Nařízení o povinném hlášení spalniček
149/1942 Sb.
Vyhláška o poskytnutí placené dovolené zaměstnancům, kteří jsou za války povoláni k vojenské službě
150/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí vládní nařízení ze dne 18. prosince 1941, č. 33 Sb. z roku 1942, o placené dovolené pro zaměstnance
 
Částka 65
pdf 332 kB
30. 4. 1942 151/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. října 1940, č. 410 Sb., o udržování některých životních pojištění
152/1942 Sb.
Vyhláška o dodávkových smlouvách pro hořčici
153/1942 Sb.
Vyhláška o včlenění všeobecného ústavu pro zkoumání potravin při české universitě Karlově v Praze do zdravotního ústavu Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 66
pdf 934 kB
5. 5. 1942 154/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se činí některá opatření o řízení práce
 
Částka 67
pdf 364 kB
5. 5. 1942 155/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o poplatcích z dluhopisů a z jejich zajištění
156/1942 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních v oboru veřejnoprávního důchodového pojištění pro osoby, jichž se týká vládní nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících
157/1942 Sb.
Vyhláška o prohlášení místní dráhy Moravská Ostrava - Karwin za dráhu drobnou
158/1942 Sb.
Vyhláška o prohlášení zemských drah v Moravské Ostravě za dráhu drobné a o doplnění jejich koncesí
159/1942 Sb.
Vyhláška o uvádění chleba do oběhu
 
Částka 68
pdf 182 kB
7. 5. 1942 160/1942 Sb.
Vládní nařízení o osvobození věnování k některým účelům od daně z obohacení
161/1942 Sb.
Nařízení , kterým se doplňují a mění některá ustanovení železničního přepravního řádu
162/1942 Sb.
Vyhláška o omezení chovu hus a kachen
 
Částka 69
pdf 197 kB
7. 5. 1942 163/1942 Sb.
Vládní nařízení o částečném zdanění staveb dočasně osvobozených od domovní daně
164/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 7. května 1941, č. 196 Sb., o uvádění margarinu do oběhu
165/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 5. února 1942, č. 38 Sb., o uvádění umělého pokrmového tuku (ztuženého rostlinného oleje) do oběhu
166/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě rozdělování potravin a poživatin, které nejsou na lístky
 
Částka 70
pdf 191 kB
8. 5. 1942 167/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se upravují obvody ředitelství pošt v Praze, v Pardubicích a v Brně
168/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění předpisy o zjišťování totožnosti účastníků a svědků při notářském a soudním osvědčování
 
Částka 71
pdf 212 kB
9. 5. 1942 169/1942 Sb.
Vládní nařízení o změně § 5 zákona ze dne 26. prosince 1893, č. 193 ř.z., jímž se upravují koncesované stavební živnosti
170/1942 Sb.
Vládní nařízení o hlášení některých cenných papírů
 
Částka 72
pdf 461 kB
9. 5. 1942 171/1942 Sb.
Vyhláška o zavírání mlýnských závodů v případě obzvláště těžkého provinění majitele
172/1942 Sb.
Vyhláška o samozásobitelích zemědělskými výrobky
 
Částka 73
pdf 231 kB
12. 5. 1942 173/1942 Sb.
Vyhláška , jíž se upravují pracovně-právní nároky při zastavení provozu závodů, podmíněném válkou Pozn.: ust. §§ 1 až 7 platí i pro zastavení a omezení provozu závodů, ke kterým došlo po 16.4.1942;
 
Částka 74
pdf 213 kB
14. 5. 1942 174/1942 Sb.
Vládní nařízení o počátku účinnosti vládního nařízení ze dne 20. listopadu 1941, č. 78 Sb. z roku 1942, o taxách za některé služební výkony úředních veterinářů
175/1942 Sb.
Nařízení o báňsko-železničním rozhodčím soudu
 
Částka 75
pdf 57 kB
14. 5. 1942 176/1942 Sb.
Vládní nařízení o zákazu cpaní drůbeže
 
Částka 76
pdf 89 kB
16. 5. 1942 177/1942 Sb.
Vyhláška o hlášení zásob bramborů v hostincích
 
Částka 77
pdf 86 kB
18. 5. 1942 178/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opětně mění zákon o prodeji zboží za jednotné ceny
179/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužují lhůty ku prodeji lnu sklizně 1941
 
Částka 78
pdf 211 kB
21. 5. 1942 180/1942 Sb.
Vládní nařízení o Českomoravském svazu pro ochranu zvířat a o některých opatřeních v oboru ochrany zvířat
181/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě spotřebních dávek masa a tuku pro samozásobitele z domácích porážek vepřů po případě skopového bravu ovčího
 
Částka 79
pdf 78 kB
22. 5. 1942 182/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru masa podniky, které obchodují s masem
 
Částka 80
pdf 64 kB
23. 5. 1942 183/1942 Sb.
Vyhláška o osazování rybníků neosazených rybami
 
Částka 81
pdf 481 kB
28. 5. 1942 184/1942 Sb.
Vládní nařízení o změnách obvodů a názvů některých finančních úřadů
185/1942 Sb.
Nařízení o nové úpravě obvodů a sídel okresních úřadů
 
Částka 82
pdf 58 kB
29. 5. 1942 186/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují předpisy o potravní dani na čáře
 
Částka 83
pdf 69 kB
29. 5. 1942 187/1942 Sb.
Vládní nařízení o povinné službě mládeže
 
Částka 84
pdf 299 kB
30. 5. 1942 188/1942 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zásady pro povinnou službu mládeže
189/1942 Sb.
Nařízení o rozsahu povinné služby mládeže
 
Částka 85
pdf 179 kB
1. 6. 1942 190/1942 Sb.
Vládní nařízení o zcizení některých protektorátních nemovitostí v Týnci nad Sázavou a Peceradech
191/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o platebním styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a říšským komisariátem Východní země (Ostland)
 
Částka 86
pdf 298 kB
2. 6. 1942 192/1942 Sb.
Nařízení o jednotných a skupinových cenách
 
Částka 87
pdf 121 kB
5. 6. 1942 193/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 31. března 1942, č. 102 Sb., o prodloužení platnosti některých honebních lístků
194/1942 Sb.
Vyhláška , jíž se upravují pracovně-právní nároky osob povolaných k vojenské službě při zastavení provozu závodů, podmíněném válkou
 
Částka 88
pdf 849 kB
6. 6. 1942 195/1942 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních k zajištění dalšího vedení podniků vyživovacího hospodářství
196/1942 Sb.
Vládní nařízení o zkrácení učební doby a převedení učňů
197/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňují některé předpisy hlavy VII živnostenského řádu (o živnostenských společenstevních organisacích)
198/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon o požitcích válečných poškozenců
 
Částka 89
pdf 51 kB
6. 6. 1942 199/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. dubna 1942, č. 113 Sb., o zákazu zkrmování bramborů způsobilých k lidské spotřebě
 
Částka 90
pdf 421 kB
9. 6. 1942 200/1942 Sb.
Vládní nařízení o odpočívání důchodů sociálního pojištění při činnosti Říši nepřátelské
201/1942 Sb.
Vládní nařízení o závaznosti technických norem, obchodních a dodacích podmínek a předpisů o jakosti a označování
202/1942 Sb.
Nařízení o úpravě služebních a platových poměrů sekundárních lékařů v civilních protektorátních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze a asistentů v protektorátních ústavech pro vzdělání a výcvik porodních asistentek a v protektorátním ústavě pro zubní lékařství
 
Částka 91
pdf 164 kB
10. 6. 1942 203/1942 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese drobné dráhy Brno - Líšeň
204/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se zakazuje pěstitelům (sběračům) přenechávati ovoce a lesní plody přímo spotřebitelům
 
Částka 92
pdf 45 kB
12. 6. 1942 205/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru bramborů od 37. zásobovacího období
 
Částka 93
pdf 542 kB
13. 6. 1942 206/1942 Sb.
Vyhláška o nové úpravě obvodů a sídel úřadů práce a jejich poboček
 
Částka 94
pdf 721 kB
13. 6. 1942 207/1942 Sb.
Vyhláška o povinném osevu a dodávkových kontingentech některých hospodářských plodin v hospodářském roce 1942/1943
 
Částka 95
pdf 421 kB
15. 6. 1942 209/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další druh automobilních pracovních strojů, jež podle § 18, odst. 2, č. 1 řádu o připuštění k silniční dopravě jsou vyňaty z předpisů o připouštěcím řízení pro motorová vozidla a jejich vlečné vozy
208/1942 Sb.
Vládní nařízení o nové organisaci některých ústředních úřadů (reorganisační nařízení)
 
Částka 96
pdf 338 kB
17. 6. 1942 210/1942 Sb.
Vládní nařízení o zabezpečení úvěrů, poskytovaných z prostředků ústavu pro péči o přestěhovalce při ministerstvu vnitra
211/1942 Sb.
Vládní nařízení o zrušení soudních prázdnin
212/1942 Sb.
Nařízení o povinném hlášení polní horečky a serosního zánětu mozkových plen
213/1942 Sb.
Vyhláška o povinné dodávce zvěřiny v honebním roce 1942/1943
214/1942 Sb.
Vyhláška o příspěvku k náhradě mzdy při omezení práce z mimořádných příčin
215/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1942, č. 77 Sb., kterou se upravuje výroba a dodávka bramborů v roce 1942
 
Částka 97
pdf 132 kB
19. 6. 1942 216/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 27. března 1941, č. 224 Sb., o těžbě dřeva
217/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují opatření ústředního inspektorátu pro službu cejchovní, jimiž se povolují dočasné úchylky od předpisů o konstrukci, materiálu a úpravě některých předmětů předkládaných k úřednímu cejchování
 
Částka 98
pdf 133 kB
20. 6. 1942 218/1942 Sb.
Vyhláška o vyobrazení říšských značek ručních střelných zbraní
219/1942 Sb.
Vyhláška o zkrmování bramborů způsobilých k lidské spotřebě
 
Částka 99
pdf 362 kB
20. 6. 1942 220/1942 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají nové předpisy o provozu lékáren
221/1942 Sb.
Vyhláška o zřízení katastrálního měřického ústavu v Říčanech
222/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušují přihlášky zákazníků na maso a lístek pro cestující a hostince na maso
 
Částka 100
pdf 77 kB
22. 6. 1942 223/1942 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje řád o vybudování a provozu pouličních drah
224/1942 Sb.
Vyhláška o přídavkovém dodání umělých jedlých tuků pěstitelům olejnatých plodin
 
Částka 101
pdf 548 kB
27. 6. 1942 225/1942 Sb.
Vládní nařízení o úpravě nedělního a svátečního klidu po dobu mimořádných hospodářských poměrů, způsobených válkou
226/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. června 1939, č. 150 Sb., o zřízení dozorčí úřadovny při ministerstvu průmyslu, obchodu a živností, ve znění vládních nařízení ze dne 7. května 1940, č. 153 Sb., ze dne 11. prosince 1940, č. 442 Sb., a ze dne 19. prosince 1940, č. 447 Sb.
 
Částka 102
pdf 88 kB
27. 6. 1942 227/1942 Sb.
Vládní nařízení o Národním soudě
 
Částka 103
pdf 532 kB
27. 6. 1942 228/1942 Sb.
Vládní nařízení o otevřeném uskladňování obilí a jiných žňových plodin
229/1942 Sb.
Vládní nařízení o zřízení lesních dohlédacích úřadů
230/1942 Sb.
Vládní nařízení o náhradě mzdy při leteckém poplachu nebo při škodách způsobených leteckými útoky
 
Částka 104
pdf 170 kB
1. 7. 1942 231/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se zavádí použití pomocných knížek ku statkovému archu pro účely Českomoravských trhových svazů
232/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru mléčných přípravků od 37. zásobovacího období
 
Částka 105
pdf 167 kB
2. 7. 1942 233/1942 Sb.
Vládní nařízení o početní úrokové míře v životním pojištění
 
Částka 106
pdf 318 kB
2. 7. 1942 234/1942 Sb.
Vládní nařízení o revisní službě finanční správy
235/1942 Sb.
Vládní nařízení o technickém dozoru
236/1942 Sb.
Vládní nařízení o 6. červenci 1942
 
Částka 107
pdf 249 kB
3. 7. 1942 237/1942 Sb.
Vyhláška o hlášení zásob některých potravin maloobchodníky a velkoobchodníky, pekařskými živnostmi a pekařským průmyslem a velkospotřebiteli
 
Částka 108
pdf 110 kB
4. 7. 1942 238/1942 Sb.
Vyhláška o provedení vládního nařízení ze dne 6. června 1942, č. 229 Sb., o zřízení lesních dohlédacích úřadů
 
Částka 109
pdf 97 kB
4. 7. 1942 239/1942 Sb.
Vládní nařízení o záruce Protektorátu Čechy a Morava za výpůjčky Východočeských elektráren, akciové společnosti v Hradci Králové, a o přiznání finančních a právních výhod dílčím dluhopisům na tyto výpůjčky vydaným
 
Částka 110
pdf 71 kB
6. 7. 1942 240/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 10, odst. 3 vyhlášky předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 212 Sb., o hospodaření s mlékem, mléčnými výrobky, tuky a vejci, ve znění vyhlášky předsedy vlády ze dne 15. srpna 1940, č. 261 Sb., a vyhlášky ministra zemědělství ze dne 16. srpna 1941, č. 305 Sb.
 
Částka 111
pdf 784 kB
7. 7. 1942 241/1942 Sb.
Vládní nařízení o pozemkovém úřadu pro Čechy a Moravu
242/1942 Sb.
Vládní nařízení o svazech výdělkových a hospodářských společenstev
 
Částka 112
pdf 316 kB
11. 7. 1942 243/1942 Sb.
Vládní nařízení o příspěvcích na výživu rozloučeným manželkám protektorátních zaměstnanců
244/1942 Sb.
Nařízení , jímž se rozšiřuje platnost nařízení předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 21. listopadu 1940, č. 416 Sb., o tvoření cen stavebních úkonů
245/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě trestních okresů
 
Částka 113
pdf 474 kB
11. 7. 1942 246/1942 Sb.
Vyhláška o nucené dodávce plodin
 
Částka 114
pdf 413 kB
13. 7. 1942 247/1942 Sb.
Vyhláška o prodeji užitkových koní
 
Částka 115
pdf 190 kB
14. 7. 1942 248/1942 Sb.
Nařízení o doplnění a změně některých ustanovení nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 8. března 1940, č. 85 Sb., kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
249/1942 Sb.
Vyhláška o samozásobitelích jedlými luštěninami a mákem od 27. září 1942
 
Částka 116
pdf 313 kB
15. 7. 1942 250/1942 Sb.
Vládní nařízení o obecní výkonné policii
251/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje obchod osivem jetelovin, travin, pícnin, zelenin a květin
 
Částka 117
pdf 103 kB
17. 7. 1942 252/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o platebním styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a říšským komisariátem Ukrajinou
 
Částka 118
pdf 3425 kB
20. 7. 1942 253/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává železniční stavební a provozní řád
 
Částka 119
pdf 287 kB
20. 7. 1942 254/1942 Sb.
Vládní nařízení o zmocnění ministra vnitra k mimořádným opatřením v oboru služebního a platového práva veřejných zaměstnanců
 
Částka 120
pdf 173 kB
22. 7. 1942 255/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 24. dubna 1942, č. 241 Sb., o pozemkovém úřadu pro Čechy a Moravu
256/1942 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění služební právo zaměstnanců Protektorátních drah Čechy a Morava
257/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o náhradě kursové ztráty na některých pohledávkách v bývalém Polsku
 
Částka 121
pdf 153 kB
25. 7. 1942 258/1942 Sb.
Vládní nařízení o odbytném zaměstnanců v přípravné (počáteční) službě
259/1942 Sb.
Nařízení o zrušení zvláštního dozoru na vyměřování a vybírání obecní dávky ze zábav
 
Částka 122
pdf 951 kB
28. 7. 1942 260/1942 Sb.
Vládní nařízení o zaměstnávání Židů
261/1942 Sb.
Vládní nařízení o domácké práci
 
Částka 123
pdf 128 kB
29. 7. 1942 262/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 10. října 1940, č. 410 Sb., o udržování některých životních pojištění, ve znění vládního nařízení ze dne 11. dubna 1942, č. 151 Sb.
263/1942 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru lékárnictví
 
Částka 124
pdf 1784 kB
30. 7. 1942 264/1942 Sb.
Nařízení o tvoření cen v obchodu s čerstvým zbožím a se sušenými plody (nařízení o čerstvém zboží)
 
Částka 125
pdf 131 kB
31. 7. 1942 265/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se opětně mění vládní nařízení ze dne 31. března 1942, č. 102 Sb., o prodloužení platnosti některých honebních lístků
266/1942 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 21. prosince 1938, č. 376 Sb., o znalečném v trestním řízení soudním
 
Částka 126
pdf 455 kB
1. 8. 1942 267/1942 Sb.
Vládní nařízení o vzájemné hospodářské pomoci
268/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví přirážky k cejchovním poplatkům za úřední cejchovní úkony, provedené mimo místnosti cejchovních úřadů Pozn.: ust. § 7 nabývá účinnosti dnem 1.10.1942;
 
Částka 127
pdf 360 kB
4. 8. 1942 269/1942 Sb.
Vládní nařízení o úpravě živnostenské činnosti zprostředkovatelské a náborové
270/1942 Sb.
Nařízení o provedení §§ 2 a 3 vládního nařízení ze dne 24. července 1942, č. 269 Sb., o úpravě živnostenské činnosti zprostředkovatelské a náborové
271/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se zbavuje účinnosti vládní nařízení ze dne 20. srpna 1920, č. 491 Sb., o zákazu přeregistrování a prodeje říčních lodí do ciziny
272/1942 Sb.
Nařízení o zvýšení presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění
 
Částka 128
pdf 91 kB
6. 8. 1942 273/1942 Sb.
Nařízení o změně obvodů některých okresních soudů
274/1942 Sb.
Vyhláška o určení příslušnosti dráhy Dolní Kounice - Oslavany
 
Částka 129
pdf 114 kB
6. 8. 1942 275/1942 Sb.
Vládní nařízení o přesunu některých agend z působnosti zemských úřadů na města se zvláštním statutem
276/1942 Sb.
Nařízení o výstavbě Kuratoria pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě
 
Částka 130
pdf 1048 kB
10. 8. 1942 277/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 26. září 1940, č. 326 Sb., o změně organisace a příslušnosti finančních úřadů v oboru cla, spotřebních daní a monopolů
278/1942 Sb.
Vyhláška o nové úpravě obvodů a sídel služeben správy z příkazu Říše (clo)
 
Částka 131
pdf 153 kB
12. 8. 1942 280/1942 Sb.
Vyhláška o vypásání sklizených pozemků vepřovým a ovčím bravem
279/1942 Sb.
Vládní nařízení o veřejném zdravotnictví
 
Částka 132
pdf 2255 kB
14. 8. 1942 281/1942 Sb.
Vládní nařízení o dani z dopravy motorovými vozidly
282/1942 Sb.
Vládní nařízení o dani z přepravy kolejovými drahami
 
Částka 133
pdf 183 kB
14. 8. 1942 284/1942 Sb.
Vyhláška o zákazu vydávati určité zboží Židům
285/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 3 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 19. září 1941, č. 336 Sb., o obchodním provádění výkupu a dodávky bramborů
283/1942 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky ministra zemědělství ze dne 28. března 1941, č. 132 Sb., kterou se stanoví zásady pro uznávání osiva a sadby zemědělských kulturních plodin
 
Částka 134
pdf 135 kB
15. 8. 1942 286/1942 Sb.
Vyhláška o dodávkových smlouvách pro kukuřici
 
Částka 135
pdf 694 kB
21. 8. 1942 287/1942 Sb.
Vládní nařízení o pracovní době po čas války
 
Částka 136
pdf 150 kB
21. 8. 1942 288/1942 Sb.
Vládní nařízení o služebním pozdravu veřejných zaměstnanců
289/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 1. srpna 1940, č. 295 Sb., o poplatkových úlevách pro říšskou hospodářskou pomoc a pro podobné akce
290/1942 Sb.
Vládní nařízení o užití předpisů zákona o přímých daních pro obor poplatků
 
Částka 137
pdf 192 kB
22. 8. 1942 291/1942 Sb.
Vládní nařízení o poplatcích za vydávání úplných výpisů z církevních matrik
292/1942 Sb.
Vládní nařízení o hubení vrabců
293/1942 Sb.
Nařízení k vládnímu nařízení ze dne 15. června 1942, o nové organisaci některých ústředních úřadů (reorganisační nařízení), č. 208 Sb.
 
Částka 138
pdf 413 kB
25. 8. 1942 294/1942 Sb.
Vládní nařízení o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě
295/1942 Sb.
Vyhláška o výměně pšenice za žito pro samozásobitele obilím
 
Částka 139
pdf 818 kB
26. 8. 1942 296/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. listopadu 1941, č. 397 Sb., o kárných opatřeních proti politicky nespolehlivým veřejným zaměstnancům Pozn.: ust. čl. I č. 1 nabývá účinnosti už dnem 25.11.1941;
297/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje úplné znění vládního nařízení ze dne 19. listopadu 1941, č. 397 Sb., o kárných opatřeních proti politicky nespolehlivým veřejným zaměstnancům, ve znění vládního nařízení ze dne 19. června 1942, č. 296 Sb.
298/1942 Sb.
Vládní nařízení o soustředění věcí zeměměřičských a hraničních v oboru působnosti ministerstva vnitra a o zřízení zeměměřičského úřadu Čechy a Morava
 
Částka 140
pdf 197 kB
27. 8. 1942 299/1942 Sb.
Vládní nařízení o změně správního obvodu vládního policejního úřadu v Hradci Králové
300/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zvyšují sazby náhrad za přechodné ubytování podle zákona o ubytování vojska
301/1942 Sb.
Nařízení o cenách v obchodním styku s ostatním říšským územím
 
Částka 141
pdf 531 kB
28. 8. 1942 302/1942 Sb.
Vládní nařízení o sdělování trestních rozsudků a jiných rozhodnutí a opatření justičních úřadů Protektorátu Čechy a Morava
303/1942 Sb.
Vládní nařízení o ochraně známek ve prospěch maďarských podniků
304/1942 Sb.
Vyhláška o dovozu a průvozu kostní moučky, podobných výrobků a kostí
 
Částka 142
pdf 2421 kB
29. 8. 1942 305/1942 Sb.
Vládní nařízení o rozšíření platnosti českého zemského vodního zákona ze dne 28. srpna 1870, č. 71 čes.z.z., na celé území Protektorátu Čechy a Morava a o změně a doplnění některých předpisů tohoto vodního zákona
 
Částka 143
pdf 137 kB
29. 8. 1942 306/1942 Sb.
Vládní nařízení o soudech porotních a kmetských
307/1942 Sb.
Vyhláška o hospodaření jedlým kostním tukem a lojovými škvarky
 
Částka 144
pdf 56 kB
31. 8. 1942 308/1942 Sb.
Vládní nařízení o změnách organisace školské správy
 
Částka 145
pdf 241 kB
3. 9. 1942 309/1942 Sb.
Vyhláška o výměně kolkovaných železničních nákladních listů za nekolkované a o náhradě kolkové hodnoty některých průvodních listin při přepravě kolejovými drahami
 
Částka 146
pdf 3369 kB
4. 9. 1942 310/1942 Sb.
Vládní nařízení o dani z motorových vozidel
 
Částka 147
pdf 450 kB
7. 9. 1942 311/1942 Sb.
Vládní nařízení o ochranné službě myslivecké
 
Částka 148
pdf 168 kB
10. 9. 1942 312/1942 Sb.
Vládní nařízení o osvobození od dodržení obchodněprávních předpisů
313/1942 Sb.
Vyhláška o povinném sběru a povinné dodávce plodů jeřabin, černého bezu a šípkových keřů
 
Částka 149
pdf 126 kB
10. 9. 1942 314/1942 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňují a doplňují vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
 
Částka 150
pdf 56 kB
12. 9. 1942 315/1942 Sb.
Vládní nařízení o nahlížení do soudních veřejných knih a rejstříků
 
Částka 151
pdf 342 kB
15. 9. 1942 316/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 4. května 1942, č. 154 Sb., jímž se činí některá opatření o řízení práce
317/1942 Sb.
Vyhláška o nejmenší dodávce mléka a o stanovení prémií ke zvýšení dodávek mléka pro trh zemědělskými podniky
318/1942 Sb.
Vyhláška o prémiích za dodávky jatečné drůbeže
319/1942 Sb.
Vyhláška o prémiích za dodávky slepičích a kachních vajec
320/1942 Sb.
Vyhláška o prémii za dodávky medu
 
Částka 152
pdf 96 kB
17. 9. 1942 321/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se znovu doplňují předpisy o připuštění osob a vozidel k dopravě na silnicích
 
Částka 153
pdf 417 kB
21. 9. 1942 322/1942 Sb.
Vládní nařízení o zřizování mlýnů a zvětšování jejich výkonnosti
323/1942 Sb.
Vládní nařízení o odčinění škod na poli sociálního pojištění
 
Částka 154
pdf 394 kB
22. 9. 1942 324/1942 Sb.
Vládní nařízení o úročení dlouhodobých komunálních zápůjček a komunálních dlužních úpisů
325/1942 Sb.
Vládní nařízení o zalesňování pozemků, které nejsou plně výnosné
 
Částka 155
pdf 357 kB
23. 9. 1942 326/1942 Sb.
Vládní nařízení o zavedení ministerského stejnokroje
327/1942 Sb.
Vládní nařízení o zachycení mimořádného zvýšení zisků za války (nařízení o odvodu zisku)
 
Částka 156
pdf 348 kB
24. 9. 1942 328/1942 Sb.
Vládní nařízení o úpravě veřejné veterinární služby
329/1942 Sb.
Vládní nařízení o právní závaznosti Německé úvěrové dohody 1942
330/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu dluhopisů 4,5 % budapešťské městské půjčky z roku 1914
 
Částka 157
pdf 605 kB
25. 9. 1942 331/1942 Sb.
Vládní nařízení o doplnění a změně některých ustanovení o pojišťovnách
332/1942 Sb.
Vyhláška o odběru ovocných syrupů
 
Částka 158
pdf 298 kB
26. 9. 1942 333/1942 Sb.
Vládní nařízení o Ústavu lidské práce (Institut für Arbeitswissenschaft)
334/1942 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 17. července 1925, č. 167 Sb., o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum), ve znění vládních nařízení ze dne 22. února 1940, č. 133 Sb., a ze dne 6. března 1941, č. 227 Sb.
 
Částka 159
pdf 194 kB
26. 9. 1942 335/1942 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 24. února 1942
 
Částka 160
pdf 90 kB
26. 9. 1942 336/1942 Sb.
Vládní nařízení o úpravě svátkového práva za války
 
Částka 161
pdf 179 kB
29. 9. 1942 337/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují předpisy o dani z požární ochrany
 
Částka 162
pdf 594 kB
30. 9. 1942 338/1942 Sb.
Vládní nařízení o dalším trvání smluv o propachtování honitby po dobu války
339/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 31. března 1941, č. 128 Sb., kterým se provádí vládní nařízení o myslivosti
340/1942 Sb.
Vládní nařízení o zkoušce pro myslivce z povolání
341/1942 Sb.
Nařízení o kostním tuku
 
Částka 163
pdf 196 kB
1. 10. 1942 342/1942 Sb.
Vládní nařízení o vynětí pojistné povinnosti a o poměru veřejnoprávního nemocenského pojištění k soukromému
 
Částka 164
pdf 204 kB
5. 10. 1942 343/1942 Sb.
Vládní nařízení o zajištění dodávky energie
344/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 5. června 1942, č. 213 Sb., o povinné dodávce zvěřiny v honebním roce 1942/1943
 
Částka 165
pdf 99 kB
5. 10. 1942 345/1942 Sb.
Nařízení o zrušení zlevněného poplatku na zpáteční lístky sociálních pojišťoven
346/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu o kursovém rozdílovém řízení
 
Částka 166
pdf 75 kB
7. 10. 1942 347/1942 Sb.
Vyhláška o zákazu zabíjeti ssající a odstavená jehňata
 
Částka 167
pdf 647 kB
10. 10. 1942 348/1942 Sb.
Vládní nařízení o převzetí a konečné úpravě bývalého vnitřního státního dluhu československého
349/1942 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 133 Sb., o služebním oděvu civilních státních zaměstnanců
 
Částka 168
pdf 187 kB
10. 10. 1942 350/1942 Sb.
Vládní nařízení o poskytování čestného žoldu, čestné odměny a žoldu vysloužilců příslušníkům bývalé rakousko-uherské branné moci
351/1942 Sb.
Vládní nařízení o trestněprávní ochraně sbírky starého šatstva a tkanin
 
Částka 169
pdf 198 kB
14. 10. 1942 352/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 18. prosince 1941, č. 30 Sb. z roku 1942, o věcech požární ochrany
353/1942 Sb.
Vládní nařízení o provádění úmluvy mezi Německou říší a Protektorátem Čechy a Morava ze dne 4. října 1941 o státním majetku a vnitřním státním dluhu bývalé Československé (Česko-Slovenské) republiky a o jiných s tím souvisících finančních otázkách, vzniklých včleněním bývalých československých území do Říše
 
Částka 170
pdf 442 kB
16. 10. 1942 354/1942 Sb.
Vládní nařízení o kárných opatřeních proti politicky nespolehlivým advokátům a kandidátům advokacie
355/1942 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 117 Sb. z roku 1941, o obchodu s kachními vejci
356/1942 Sb.
Vyhláška o osvobození automobilních pracovních strojů a motorem hnaných vozíků pro nemocné od daně z motorových vozidel
357/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví povinné členství některých léčebných ústavů, léčebných zařízení a zařízení pro cestovní ruch v Hospodářské skupině lázní a sportovních míst Ústředního svazu pro cizinecký ruch v Čechách a na Moravě
 
Částka 171
pdf 117 kB
21. 10. 1942 358/1942 Sb.
Vládní nařízení o oprávněních, která jsou spojena s úspěšným vychozením čtvrté třídy hlavní školy
359/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňují ustanovení § 1, odst. 7 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 8. ledna 1941, č. 13 Sb., o úpravě výroby a zužitkování obilí, luštěnin, mlýnských výrobků a výrobků z mouky, olejnatých plodin, olejnatých semen, čekanky, kávových náhražek, sena a slámy a krmiv, jakož i zužitkování rýže, ve znění vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 31. března 1942, č. 121 Sb.
 
Částka 172
pdf 92 kB
24. 10. 1942 360/1942 Sb.
Vyhláška o koncesování normálně rozchodné elektrické drobné (pouliční) dráhy z Moravské Ostravy-Zábřehu do Bělského lesa Studňa
361/1942 Sb.
Vyhláška o pojetí jistých částí města Plzně do policejního obvodu města Plzně
 
Částka 173
pdf 473 kB
27. 10. 1942 362/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje odbyt a zpracování lnu
363/1942 Sb.
Vyhláška o přídělu cukru pěstitelům řepy ze sklizně 1942/1943
 
Částka 174
pdf 77 kB
28. 10. 1942 364/1942 Sb.
Nařízení o tvorbě cen při dodávkách do obsazených nizozemských území
 
Částka 175
pdf 46 kB
30. 10. 1942 365/1942 Sb.
Vládní nařízení o zrušení vojenského spisového úřadu
 
Částka 176
pdf 55 kB
4. 11. 1942 366/1942 Sb.
Nařízení o zrušení zemských školních rad
 
Částka 177
pdf 221 kB
6. 11. 1942 367/1942 Sb.
Vládní nařízení o obecních desinfektorech
368/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náhradě kursové ztráty na některých pohledávkách v bývalém Polsku
 
Částka 178
pdf 54 kB
7. 11. 1942 369/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 12. září 1942, č. 317 Sb., o nejmenší dodávce mléka a o stanovení prémií ke zvýšení dodávek mléka pro trh zemědělskými podniky
 
Částka 179
pdf 67 kB
10. 11. 1942 370/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se opětovně mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 5. června 1942, č. 213 Sb., o povinné dodávce zvěřiny v honebním roce 1942/1943
 
Částka 180
pdf 183 kB
13. 11. 1942 371/1942 Sb.
Vládní nařízení o převzetí pensijního zaopatření a o skončení služebního poměru bývalých veřejnoprávních zaměstnanců české národnostní příslušnosti z území dřívějšího Česko-Slovenského státu, jež bylo v říjnu 1938 obsazeno bývalým státem Polským
372/1942 Sb.
Vládní nařízení o zaokrouhlování haléřových platů
 
Částka 181
pdf 190 kB
14. 11. 1942 373/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu bulharských státních půjček
374/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu obligací železniční společnosti Donau-Save-Adria
 
Částka 182
pdf 448 kB
14. 11. 1942 375/1942 Sb.
Vyhláška ku provedení vládního nařízení ze dne 22. srpna 1942, č. 294 Sb., o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě
 
Částka 183
pdf 186 kB
19. 11. 1942 376/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se živnost leptání skla prohlašuje za řemeslnou živnost
377/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 26. června 1941, č. 248 Sb., o ochraně nájemníků proti výpovědi
378/1942 Sb.
Vládní nařízení o Sociální pomoci pro Čechy a Moravu
 
Částka 184
pdf 641 kB
21. 11. 1942 379/1942 Sb.
Vládní nařízení o omezeném podávání zpráv z rejstříku trestů a o zahlazení záznamů o trestech
380/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění předpisy o správě soudních věznic a trestních ústavů
381/1942 Sb.
Vládní nařízení o praktickém výcviku v zemědělství
382/1942 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky ministra sociální a zdravotní správy ze dne 4. prosince 1941, č. 15 Sb., z roku 1942, kterou se vyhlašuje změna vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a prohližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisících
 
Částka 185
pdf 97 kB
21. 11. 1942 383/1942 Sb.
Vládní nařízení o zrušení zákona ze dne 7. února 1888, č. 17 ř.z., o přidělování státních orgánů ku projektování a ke správě staveb pro hrazení bystřin
384/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění ustanovení o dozoru ministerstva zemědělství a lesnictví nad Českomoravským svazem pro chmel, slad a pivo, a o doplnění stanov tohoto svazu
 
Částka 186
pdf 599 kB
26. 11. 1942 385/1942 Sb.
Vládní nařízení o směnečné dani
386/1942 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 24. června 1942, č. 247 Sb., o prodeji užitkových koní
387/1942 Sb.
Vyhláška o nucené dodávce některých olejnatých semen
388/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se znovu mění stanovy Českomoravského svazu pro hospodaření obilím
 
Částka 187
pdf 93 kB
30. 11. 1942 389/1942 Sb.
Vládní nařízení o výkonu práva milosti
 
Částka 188
pdf 197 kB
1. 12. 1942 390/1942 Sb.
Vládní nařízení o přechodu pohledávek dřívějšího Slezského pozemkového a komunálního úvěrního ústavu v Troppau
391/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje § 13, odst. 5 vládního nařízení ze dne 29. srpna 1940, č. 367 Sb., o umisťování bývalých vojenských gážistů z povolání a déle sloužících v soukromých službách
392/1942 Sb.
Vládní nařízení o přestavbě polních zemědělských traktorů na pohon generátorovým plynem
 
Částka 189
pdf 413 kB
2. 12. 1942 393/1942 Sb.
Vládní nařízení o dalším prodloužení účinnosti některých opatření týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Wien
394/1942 Sb.
Nařízení k provádění a doplnění vládního nařízení ze dne 18. září 1942, č. 327 Sb., o zachycení mimořádného zvýšení zisků za války
 
Částka 190
pdf 200 kB
3. 12. 1942 395/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění některá ustanovení živnostenského řádu o průkazu způsobilosti
396/1942 Sb.
Vládní nařízení o sejmutí a odevzdání částí budov z mědi a slitin mědi
 
Částka 191
pdf 442 kB
4. 12. 1942 397/1942 Sb.
Vládní nařízení o rozpočtovém hospodaření Protektorátu Čechy a Morava na rok 1942
398/1942 Sb.
Nařízení , jímž se doplňují vzorná pravidla pro obecní dávku ze psů Pozn.: ust. čl. I nabývá účinnosti až dnem 1.1.1943;
 
Částka 192
pdf 175 kB
5. 12. 1942 399/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují rozměry řeziva
400/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, č. 172 Sb., o samozásobitelích zemědělskými výrobky
401/1942 Sb.
Vyhláška o stanovení dávky mléka na lístek na mléko 16 A
 
Částka 193
pdf 10 MB
7. 12. 1942 402/1942 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje a mění železniční přepravní řád
403/1942 Sb.
Vyhláška o přechodných změnách některých ustanovení železničního přepravního řádu
 
Částka 194
pdf 909 kB
11. 12. 1942 404/1942 Sb.
Vládní nařízení o zajištění stability mezd a platů a pracovní morálky
405/1942 Sb.
Vyhláška o zákazu vydávati určité zboží Židům
 
Částka 195
pdf 122 kB
11. 12. 1942 406/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě trestních okresů
 
Částka 196
pdf 167 kB
18. 12. 1942 407/1942 Sb.
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 10 K (tvaru II.) s datem 8. VII. 1942
 
Částka 197
pdf 133 kB
19. 12. 1942 408/1942 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení platnosti vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, č. 460 Sb., ve znění vládního nařízení ze dne 6. listopadu 1941, č. 426 Sb., kterým se upravují některé poměry organisace řádných soudů
409/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se pozměňuje vládní nařízení ze dne 7. dubna 1942, č. 180 Sb., o Českomoravském svazu pro ochranu zvířat a o některých opatřeních v oboru ochrany zvířat
 
Částka 198
pdf 1976 kB
22. 12. 1942 410/1942 Sb.
Vládní nařízení o dani z majetku
411/1942 Sb.
Vládní nařízení o oceňování majetku pro účely daňové (oceňovací nařízení)
412/1942 Sb.
Vládní nařízení o zrušení poplatkového ekvivalentu
 
Částka 199
pdf 169 kB
23. 12. 1942 413/1942 Sb.
Vládní nařízení o zřízení "Spořitelny Pražské"
 
Částka 200
pdf 80 kB
23. 12. 1942 414/1942 Sb.
Vyhláška o vyrovnávacích částkách za poražené vepře
 
Částka 201
pdf 985 kB
24. 12. 1942 415/1942 Sb.
Vládní nařízení o úpravě podkovářství
416/1942 Sb.
Vyhláška o výcviku podkovářů, organisaci podkovářských kursů a o zkoušce pro podkováře
 
Částka 202
pdf 191 kB
29. 12. 1942 417/1942 Sb.
Nařízení o výdělkových listech
 
Částka 203
pdf 92 kB
30. 12. 1942 418/1942 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. března 1939, č. 35 Sb.II, o úpravě některých poměrů při zemědělských pachtech, ve znění vládního nařízení ze dne 19. prosince 1940, č. 459 Sb., a ze dne 18. prosince 1941, č. 451 Sb., a prodlužuje jeho účinnost
419/1942 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 21. března 1942, č. 96 Sb., o vyplácení prémie za mimořádné výkony při výrobě jatečného dobytka
 
Částka 204
pdf 1255 kB
31. 12. 1942 420/1942 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení a o nové úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě
 
Částka 205
pdf 522 kB
31. 12. 1942 421/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se opětně mění vládní nařízení ze dne 26. října 1939, č. 274 Sb., o lahvích a sifonech na sodovou vodu a limonády, ve znění vládního nařízení ze dne 27. března 1941, č. 158 Sb.
422/1942 Sb.
Vládní nařízení o zatímním vedení hospodaření Protektorátu Čechy a Morava v roce 1943
423/1942 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních k přípravě zrušení sirotčích pokladen
424/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterou se prodlužuje lhůta k úpravě místností určených pro ubytování zemědělských dělníků
425/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost některých opatření zákona o stavebním ruchu
426/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. srpna 1942, č. 294 Sb., o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě
427/1942 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, č. 328 Sb., o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou, ve znění vládních nařízení ze dne 9. listopadu 1939, č. 22 Sb. z roku 1940, a ze dne 18. prosince 1941, č. 455 Sb.
428/1942 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění zákon ze dne 8. dubna 1920, č. 309 Sb., o dávce z majetku a dávce z přírůstku na majetku
429/1942 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 11. dubna 1940, č. 283 Sb., kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. června 1931, č. 99 Sb., jímž se omezuje používání zdraví škodlivých kovů a kovových směsí při zacházení s potravinami (poživatinami) a kosmetickými prostředky, jakož i při dětských hračkách
430/1942 Sb.
Nařízení o zrušení Ústřední lékařské rady
 
Částka 206
pdf 1307 kB
31. 12. 1942 431/1942 Sb.
Vyhláška o úpravě praktického výcviku salašníků, ovčáků, ošetřovatelů vepřového bravu, ošetřovatelů drůbeže, rybářů, ošetřovatelů kožišinových zvířat, včelařů, lihovarníků, jakož i zahradníků a vinařů (řád praktického výcviku)