Stejnopis sbírky
zákonů a nařízení
Protektorátu Čechy a Morava.

Ročník 1943

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 200 kB
9. 1. 1943 1/1943 Sb.
Vládní nařízení o čištění veřejných chodníků
 
Částka 2
pdf 65 kB
9. 1. 1943 2/1943 Sb.
Vyhláška o vydávání čerstvého odstředěného mléka na lístek na mléko 16 A
 
Částka 3
pdf 114 kB
9. 1. 1943 3/1943 Sb.
Vyhláška o hospodaření záměnnou látkou za vejce
 
Částka 4
pdf 481 kB
12. 1. 1943 5/1943 Sb.
Vyhláška o odnětí zákonného uznání české pravoslavné eparchii
6/1943 Sb.
Vyhláška o zřízení veterinárního vyšetřovacího ústavu v Brně
7/1943 Sb.
Vyhláška , jíž se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 28. března 1941, č. 132 Sb., kterou se stanoví zásady pro uznávání osiva a sadby zemědělských kulturních plodin
8/1943 Sb.
Vyhláška o zřízení katastrálního měřického úřadu v Kralupech nad Vltavou
9/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje rozhodnutí státního presidenta Protektorátu Čechy a Morava o výkonu práva udíleti milost
10/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 30. března 1942, č. 108 Sb., o opětném zavedení lístku na vejce 19
4/1943 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení řízení před soudy sociálního pojištění
 
Částka 5
pdf 502 kB
16. 1. 1943 11/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost některých opatření bytové péče
12/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádějí některé změny v oboru daní, poplatků a dávek Pozn.: ust. §§ 2 a 3 nabývají účinnosti už dnem 31. 12. 1942;
13/1943 Sb.
Vládní nařízení o vývozu darů, cenných předmětů a stěhovaných svršků
 
Částka 6
pdf 279 kB
18. 1. 1943 14/1943 Sb.
Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
 
Částka 7
pdf 446 kB
23. 1. 1943 15/1943 Sb.
Prohlášení o vzájemném uznání a vykonatelnosti soudních rozhodnutí v poměru k obsazeným územím nizozemským
16/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení o poplatku admisním
 
Částka 8
pdf 256 kB
25. 1. 1943 17/1943 Sb.
Vládní nařízení o zřízení Ústavu pro výzkum půdy v Čechách a na Moravě
 
Částka 9
pdf 103 kB
29. 1. 1943 18/1943 Sb.
Nařízení o telegrafních zařízeních protektorátních úřadů
19/1943 Sb.
Nařízení , kterým se nově stanoví lhůta týkající se pověřování spolků
 
Částka 10
pdf 44 kB
30. 1. 1943 20/1943 Sb.
Vyhláška o zřízení Ústředí pro pryskyřici v Čechách a na Moravě
 
Částka 11
pdf 91 kB
30. 1. 1943 21/1943 Sb.
Vyhláška ku provedení vládního nařízení ze dne 22. srpna 1942, č. 294 Sb., o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě
22/1943 Sb.
Vyhláška o dobropisu u daní přímých a daně z obratu
 
Částka 12
pdf 1432 kB
1. 2. 1943 23/1943 Sb.
Vládní nařízení o vedlejší činnosti veřejných zaměstnanců
24/1943 Sb.
Nařízení o přesunu některých věcí samostatných učňovských škol z působnosti ministerstva školství na zemské úřady
25/1943 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů obcí a jejich částí, povolených v roce 1942
 
Částka 13
pdf 284 kB
5. 2. 1943 26/1943 Sb.
Nařízení o služebním trestním řízení nad poživateli vojenských zaopatřovacích platů, kteří byli v bývalé česko-slovenské armádě vojenskými osobami z povolání
27/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 211 Sb., o úpravě hospodaření s jatečným dobytkem, masem a masnými výrobky
 
Částka 14
pdf 306 kB
6. 2. 1943 28/1943 Sb.
Vládní nařízení o zrušení okresních finančních ředitelství a změnách ve finanční správě s tím spojených
29/1943 Sb.
Nařízení , kterým se provádí vládní nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 28 Sb. z roku 1943, o zrušení okresních finančních ředitelství a změnách ve finanční správě s tím spojených
 
Částka 15
pdf 252 kB
6. 2. 1943 30/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření ústředního inspektorátu pro službu cejchovní, jímž se povolují, po případě odvolávají dočasné úchylky od předpisů o konstrukci, materiálu a úpravě některých předmětů, předkládaných k úřednímu cejchování
31/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, č. 172 Sb., o samozásobitelích zemědělskými výrobky
32/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 20. června 1941, č. 260 Sb., o přidělování umělých jedlých tuků pro živnosti a průmyslové podniky, které zpracovávají umělé jedlé tuky
 
Částka 16
pdf 107 kB
9. 2. 1943 33/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o číselné kontrole cenných papírů
 
Částka 17
pdf 258 kB
10. 2. 1943 34/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 9. července 1942, č. 250 Sb., o obecní výkonné policii
35/1943 Sb.
Vyhláška o nové úpravě názvů a obvodů úřadoven pro pozemkovou reformu
 
Částka 18
pdf 229 kB
10. 2. 1943 36/1943 Sb.
Vládní nařízení o zrušení některých domácích lékařských lékáren
37/1943 Sb.
Vládní nařízení o nabývání a provozu umělých líhní
 
Částka 19
pdf 189 kB
12. 2. 1943 38/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 14. srpna 1942, č. 303 Sb., o ochraně známek ve prospěch maďarských podniků
39/1943 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje instituce privatistů na německých vyšších a na českých středních školách
40/1943 Sb.
Vyhláška o kontingentaci dodávky drůbeže v roce 1943
 
Částka 20
pdf 93 kB
13. 2. 1943 41/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. dubna 1940, č. 159 Sb., o zajištění řádného provozu zemědělských podniků
 
Částka 21
pdf 1201 kB
13. 2. 1943 43/1943 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění § 5 vyhlášky ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 29. dubna 1940, č. 82 Sb., kterou se určují hospodářské skupiny Ústředního svazu obchodu pro Čechy a Moravu, obor jejich působnosti a upravuje řízení přihlašovací
42/1943 Sb.
Nařízení , kterým se provádí vládní nařízení ze dne 31. července 1942, č. 282 Sb., o dani z přepravy kolejovými drahami
 
Částka 22
pdf 225 kB
13. 2. 1943 44/1943 Sb.
Vládní nařízení o uvolnění pracovních sil k válečně důležitým úkonům
 
Částka 23
pdf 247 kB
19. 2. 1943 45/1943 Sb.
Vyhláška o povinném osevu máku a o přísevu máku do okopanin
 
Částka 24
pdf 695 kB
23. 2. 1943 46/1943 Sb.
Vládní nařízení o nabytí místních drah Častolovice - Rychnov - Solnice a Skalice- Boskovice - Velké Opatovice Protektorátem Čechy a Morava
47/1943 Sb.
Nařízení o doplnění nařízení ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 16. prosince 1940, č. 451 Sb., kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, č. 168 Sb., o organické výstavbě hospodářství
48/1943 Sb.
Vyhláška o doplnění vyhlášky ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 5. března 1941, č. 104 Sb., kterou se určují dopravní skupiny Ústředního svazu dopravy pro Čechy a Moravu, obor jejich působnosti a upravuje se řízení přihlašovací
49/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. října 1941, č. 432 Sb., o vstupném pro těžké válečné poškozence do kulturních podniků
50/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další druh automobilních pracovních strojů, jež podle § 18, odst. 2, č. 1 řádu o připuštění k silniční dopravě jsou vyňaty z předpisů o připouštěcím řízení pro motorová vozidla a jejich vlečné vozy
 
Částka 25
pdf 833 kB
24. 2. 1943 51/1943 Sb.
Vládní nařízení o židovských míšencích v povolání notářském
52/1943 Sb.
Vládní nařízení o kárných opatřeních proti politicky nespolehlivým notářům, kandidátům notářství, obhájcům ve věcech trestních, zástupcům ve věcech patentových a kandidátům patentního zastupitelství
53/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některé předpisy zákona ze dne 21. května 1868, č. 46 ř.z., o kárném řízení proti soudcovským úředníkům a o jejich nedobrovolném přeložení na jiné místo nebo do výslužby
54/1943 Sb.
Vládní nařízení o jmenování veřejných zaměstnanců za války
 
Částka 26
pdf 391 kB
26. 2. 1943 55/1943 Sb.
Vládní nařízení o dalším prodloužení účinnosti vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1939, č. 287 Sb., o dani z vystěhování
56/1943 Sb.
Vládní nařízení o úročení některých dlouhodobých zápůjček a o úročení zástavních listů a jiných bankovních dlužních úpisů
 
Částka 27
pdf 194 kB
3. 3. 1943 57/1943 Sb.
Vládní nařízení o sjednocení sazeb pokut za správní přestupky
58/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se znovu mění příloha A k vyhlášce předsedy vlády ze dne 7. října 1939, č. 225 Sb., o přídělu potravin pro těžce pracující a velmi těžce pracující, pro ženy těhotné, kojící matky, šestinedělky a pro nemocné a choré osoby
 
Částka 28
pdf 238 kB
4. 3. 1943 59/1943 Sb.
Vládní nařízení o označování lesních služeben
60/1943 Sb.
Vyhláška o zhodnocení zboží uzavřených podniků, které náleží do působnosti ministerstva zemědělství a lesnictví
 
Částka 29
pdf 107 kB
5. 3. 1943 61/1943 Sb.
Vládní nařízení o zrušení vládního nařízení ze dne 7. května 1941, č. 180 Sb., kterým se vydávají některé předpisy o sporech o rodový nebo pokrevní původ
62/1943 Sb.
Vyhláška o výkonu policejní služby v obvodu policejního ředitelství v Plzni na území bývalých obcí Bukovce, Černic, Hradiště a Koterova
 
Částka 30
pdf 150 kB
10. 3. 1943 63/1943 Sb.
Nařízení o změně vládního nařízení ze dne 23. května 1930, č. 64 Sb., jímž se částečně provádějí hlavy II., II. a IV. zákona o pozemkovém katastru a jeho vedení (katastrálního zákona)
64/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 24. června 1942, č. 247 Sb., o prodeji užitkových koní, ve znění vyhlášky ze dne 5. listopadu 1942, č. 386 Sb.
 
Částka 31
pdf 89 kB
13. 3. 1943 65/1943 Sb.
Vyhláška o vedení záznamů masa a masných výrobků
 
Částka 32
pdf 194 kB
17. 3. 1943 66/1943 Sb.
Vládní nařízení o některých zjednodušeních na poli pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 33
pdf 190 kB
18. 3. 1943 67/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje § 5 vládního nařízení ze dne 24. července 1942, č. 269 Sb., o úpravě živnostenské činnosti zprostředkovatelské a náborové
68/1943 Sb.
Vládní nařízení o úpravě správního obvodu a působnosti policejního ředitelství v Moravské Ostravě Pozn.: ust. § 2 nabývá účinnosti až 1. 7. 1943;
69/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění správní obvod a působnost vládního policejního úřadu v Náchodě
 
Částka 34
pdf 6549 kB
18. 3. 1943 70/1943 Sb.
Vládní nařízení o pojištění u bratrských pokladen
 
Částka 35
pdf 1097 kB
20. 3. 1943 71/1943 Sb.
Vládní nařízení o soudcovské pomoci z podnětu války při smlouvách (nařízení o pomoci při smlouvách)
 
Částka 36
pdf 90 kB
20. 3. 1943 72/1943 Sb.
Vyhláška o podpůrných opatřeních za účelem zajištění zelinářských ploch v roce 1943
 
Částka 37
pdf 307 kB
24. 3. 1943 73/1943 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení funkčního období a o povolávání a odvolávání členů závodních výborů a závodních, revírních a podnikových rad v hornictví
 
Částka 38
pdf 134 kB
26. 3. 1943 74/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňují stanovy Výsadní obilní společnosti
75/1943 Sb.
Vyhláška o odběru vajec spotřebiteli
 
Částka 39
pdf 577 kB
27. 3. 1943 76/1943 Sb.
Nařízení k provedení a doplnění vládního nařízení ze dne 20. listopadu 1942, č. 385 Sb., o směnečné dani
 
Částka 40
pdf 820 kB
30. 3. 1943 80/1943 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 10. března 1939, č. 35 Sb.II, o úpravě některých poměrů při zemědělských pachtech, ve znění vládního nařízení ze dne 21. prosince 1942, č. 418 Sb., a zároveň prodlužuje jeho účinnost
77/1943 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení řízení v oblasti práva osvědčovacího
78/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje a provádí vládní nařízení ze dne 22. dubna 1942, č. 141 Sb., o rozdělování zisku v některých kapitálových společnostech a o změně jejich společenského kapitálu
79/1943 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 19. června 1931, č. 104 Sb., o opatřeních proti škodlivým činitelům na ovocných stromech a keřích a révě vinné, ve znění vládních nařízení ze dne 3. července 1936, č. 187 Sb., a ze dne 29. února 1940, č. 160 Sb.
81/1943 Sb.
Vyhláška o kontingentaci výroby jedlých ryb a vyplácení prémie za mimořádné výkony při výrobě jedlých ryb
82/1943 Sb.
Vyhláška o odkornění jehličnatého dříví
 
Částka 41
pdf 324 kB
31. 3. 1943 83/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v účinnost nařízení ministra dopravy a techniky ze dne 15. října 1942, č. 402 Sb., jímž se doplňuje a mění železniční přepravní řád
84/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření ministerstva dopravy a techniky, jímž se odsunuje počátek účinnosti některých ustanovení železničního přepravního řádu
 
Částka 42
pdf 170 kB
1. 4. 1943 85/1943 Sb.
Vyhláška o zavedení lístku pro dovolence (Wehrmachtsangehörige atd.) 29 U.
86/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení
 
Částka 43
pdf 523 kB
1. 4. 1943 87/1943 Sb.
Vládní nařízení o zachování čekatelství a o dobrovolném pojištění v důchodovém pojištění dělníků a v důchodovém pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
 
Částka 44
pdf 756 kB
3. 4. 1943 88/1943 Sb.
Vládní nařízení o osvobození soukromého nemocenského pojištění od poplatků
89/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. května 1942, č. 195 Sb., o opatřeních k zajištění dalšího vedení podniků vyživovacího hospodářství
90/1943 Sb.
Vládní nařízení o odevzdání pomníků z mědi a bronzu
91/1943 Sb.
Nařízení o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu
92/1943 Sb.
Nařízení o dočasném zastavení revise výdělkových a hospodářských společenstev
 
Částka 45
pdf 195 kB
10. 4. 1943 93/1943 Sb.
Vládní nařízení o řízení při doručování příslušníkům branné moci, říšské pracovní služby a Todtovy organisace
94/1943 Sb.
Vládní nařízení o připuštění přístrojů k výrobě acetylenu, uznaných v Říši, v Protektorátě Čechy a Morava
 
Částka 46
pdf 1161 kB
12. 4. 1943 95/1943 Sb.
Nařízení o některých nových úpravách v oboru náhrad služebních výloh ve veřejné službě
96/1943 Sb.
Nařízení o náhradách při přechodném přidělení (P.P.)
 
Částka 47
pdf 231 kB
15. 4. 1943 97/1943 Sb.
Nařízení o školských úřadovnách
98/1943 Sb.
Nařízení o přesunu působnosti ve věcech protektorátních národních škol
 
Částka 48
pdf 475 kB
15. 4. 1943 99/1943 Sb.
Vládní nařízení o nahrazení zničených nebo ztracených soudních nebo notářských listin
100/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 6. června 1939, č. 139 Sb., o umisťování a jiném zaopatření zaměstnanců vojenské správy a déle sloužících
101/1943 Sb.
Vládní nařízení o příspěvcích majitelům zastavených obchodních podniků
 
Částka 49
pdf 107 kB
19. 4. 1943 102/1943 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky ministerstva financí ze dne 23. června 1932, č. 109 Sb., o okolnostech, kdy může měřický úředník pozemkového katastru vykonati měření na žádost a náklad stran, a o sazbách za takováto měření
 
Částka 50
pdf 796 kB
23. 4. 1943 103/1943 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních, jimž se usměrňuje bytový trh
104/1943 Sb.
Nařízení o zrušení okresního soudu v Místku
 
Částka 51
pdf 4365 kB
28. 4. 1943 105/1943 Sb.
Vládní nařízení o srážce daně důchodové ze mzdy (daň ze mzdy)
 
Částka 52
pdf 470 kB
29. 4. 1943 106/1943 Sb.
Vládní nařízení o opětném prodloužení lhůty k postátnění odborných škol pro ženská povolání
107/1943 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování berních úlev při sloučení některých zdejších podniků nebo při přeměně jejich právního útvaru
108/1943 Sb.
Nařízení o změně prováděcího předpisu A k vládnímu nařízení ze dne 19. listopadu 1941, č. 43 Sb. z roku 1942, kterým se provádí vládní nařízení o prohlídce masa
109/1943 Sb.
Vyhláška o odbytu chovného a užitkového dobytka do ostatního území Říše
110/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náhradě kursové ztráty na pohledávkách v bývalém Polsku
 
Částka 53
pdf 421 kB
30. 4. 1943 111/1943 Sb.
Vládní nařízení o zřízení protektorátních zaopatřovacích úřadů
112/1943 Sb.
Vládní nařízení o potírání pohlavních nemocí
113/1943 Sb.
Nařízení o sloučení obvodů revírních báňských úřadů v Plzni a v Budějovicích
 
Částka 54
pdf 197 kB
3. 5. 1943 114/1943 Sb.
Vyhláška o koncesování troleybusové dráhy ve Zlíně
 
Částka 55
pdf 169 kB
3. 5. 1943 115/1943 Sb.
Vládní nařízení o vybírání válečného příspěvku
 
Částka 56
pdf 798 kB
5. 5. 1943 116/1943 Sb.
Vládní nařízení o dalším poskytování finančních úlev při sloučení peněžních ústavů, prováděném pro zjednodušení poměrů v peněžnictví, při sloučení některých soukromých pojišťoven a při některých převodech stavů pojištění
117/1943 Sb.
Vládní nařízení o potírání slepičího moru
118/1943 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě zákazu staveb
119/1943 Sb.
Vládní nařízení o vybírání sociální vyrovnávací dávky v Protektorátě Čechy a Morava
 
Částka 57
pdf 84 kB
7. 5. 1943 120/1943 Sb.
Vládní nařízení o zkrácení uschovacích lhůt obchodněprávních a daňověprávních
 
Částka 58
pdf 244 kB
10. 5. 1943 121/1943 Sb.
Vládní nařízení o zániku živnostenských oprávnění neprovozováním živnosti
122/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se znovu mění vyhláška předsedy vlády ze dne 29. září 1939, č. 211 Sb., o úpravě hospodaření s jatečným dobytkem, masem a masnými výrobky
123/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 30. června 1942, č. 238 Sb., o provedení vládního nařízení ze dne 6. června 1942, č. 229 Sb., o zřízení lesních dohlédacích úřadů
 
Částka 59
pdf 213 kB
13. 5. 1943 124/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují ustanovení o akcioví bance cedulové
125/1943 Sb.
Vyhláška o změnách v organisaci správy z příkazu Říše (clo)
 
Částka 60
pdf 108 kB
15. 5. 1943 126/1943 Sb.
Vládní nařízení o organisaci veřejné osvětové činnosti
 
Částka 61
pdf 78 kB
20. 5. 1943 127/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 22. prosince 1942, č. 414 Sb., o vyrovnávacích částkách za poražené vepře
 
Částka 62
pdf 1066 kB
20. 5. 1943 128/1943 Sb.
Nařízení o dávce ze zábav Pozn.: ust. týkající se divadelních představení nabývají účinnosti až dnem 1.6.1943;
 
Částka 63
pdf 382 kB
22. 5. 1943 129/1943 Sb.
Vládní nařízení o některých opatřeních v oboru pojištění bývalých česko-slovenských podporučíků a poručíků v další činné službě
130/1943 Sb.
Vyhláška o delegaci berních správ k vyměření daně z majetku
131/1943 Sb.
Vyhláška o povinné dodávce zvěřiny v honebním roce 1943/1944
 
Částka 64
pdf 1932 kB
22. 5. 1943 132/1943 Sb.
Vyhláška o přenesení oprávnění předsednictva a správní rady na předsedu nebo jeho stálého zástupce v Českomoravských trhových svazech
133/1943 Sb.
Vyhláška o zcizování koní
 
Částka 65
pdf 509 kB
25. 5. 1943 134/1943 Sb.
Vládní nařízení o provádění dozoru na podzemní dobývání nerostů a na hlubinné vrty
135/1943 Sb.
Vládní nařízení o dalším prodloužení některých opatření týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Wien
136/1943 Sb.
Vládní nařízení o sběrné úschově cenných papírů u Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze
137/1943 Sb.
Nařízení o tvoření cen zboží dovezeného z ciziny
 
Částka 66
pdf 220 kB
26. 5. 1943 138/1943 Sb.
Vyhláška o úpravě povinných dodávek palivového dříví
139/1943 Sb.
Vyhláška o hlášení zásob některých potravin maloobchodníky a velkoobchodníky, pekařskými živnostmi a pekařským průmyslem
 
Částka 67
pdf 284 kB
29. 5. 1943 140/1943 Sb.
Vyhláška o zavedení týdenních přídavkových lístků S 3, Sst 4 a L 21
141/1943 Sb.
Nařízení , jímž se pozměňuje po případě doplňuje nařízení zemského presidenta v Praze ze dne 8. května 1934, č. 119 Sb., kterým se zavádí nový všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou, ve znění nařízení zemského presidenta v Praze ze dne 22. března 1937, č. 47 Sb.
 
Částka 68
pdf 122 kB
1. 6. 1943 142/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. října 1941, č. 356 Sb., o evidenci stavu hovězího dobytka a vepřů ke kontrolním účelům
 
Částka 69
pdf 713 kB
2. 6. 1943 143/1943 Sb.
Vyhláška o povinném osevu a dodávkových kontingentech některých hospodářských plodin v osevním hospodářském roce 1943/1944
 
Částka 70
pdf 2667 kB
3. 6. 1943 144/1943 Sb.
Vládní nařízení k provedení a doplnění vládního nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 410 Sb., o dani z majetku (prováděcí nařízení k dani z majetku - P.N.M.)
145/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se provádí a mění vládní nařízení ze dne 16. prosince 1942, č. 411 Sb., o oceňování majetku pro účely daňové (prováděcí nařízení oceňovací - PNO)
 
Částka 71
pdf 1018 kB
4. 6. 1943 146/1943 Sb.
Vládní nařízení o přenesení báňské inspekce na báňská hejtmanství a revírní báňské úřady
147/1943 Sb.
Vládní nařízení o vyhledávání a dobývání nerostných ložisek
148/1943 Sb.
Vládní nařízení o vyhledávání užitkových ložisek
149/1943 Sb.
Nařízení , kterým se provádí vládní nařízení ze dne 27. května 1943, č. 148 Sb., o vyhledávání užitkových ložisek
 
Částka 72
pdf 252 kB
5. 6. 1943 150/1943 Sb.
Vládní nařízení o rodopisném úřadu pro Čechy a Moravu
151/1943 Sb.
Nařízení Provedení vl. nař. o zrušení okresních fin. ředitelství
152/1943 Sb.
Vyhláška o zavedení zvláštního lístku na potraviny LS
 
Částka 73
pdf 499 kB
5. 6. 1943 153/1943 Sb.
Vyhláška o převodu dodavatelských vztahů uzavřených podniků
154/1943 Sb.
Vyhláška o dovozu zvířat do zoologických zahrad a obor
 
Částka 74
pdf 103 kB
5. 6. 1943 155/1943 Sb.
Vyhláška o výrobě náhradních a záměnných látek za jedlé oleje a omáčky
 
Částka 75
pdf 454 kB
7. 6. 1943 156/1943 Sb.
Vyhláška o zřízení zemědělských obecních a okresních komisí
157/1943 Sb.
Vyhláška o nákupu selat, běhounů, jakož i ovcí, skopců a jehňat
158/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 22. prosince 1942, č. 414 Sb., o vyrovnávacích částkách za poražené vepře, ve znění vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 7. května 1943, č. 127 Sb.
 
Částka 76
pdf 484 kB
5. 6. 1943 159/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterou se mění vládní nařízení ze dne 8. července 1942, č. 242 Sb., o svazech výdělkových a hospodářských společenstev
160/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zjednodušuje řízení o opravných prostředcích ve věcech obcí a okresů
161/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 9. dubna 1935, č. 69 Sb., o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy, ve znění vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 72 Sb., z roku 1941
162/1943 Sb.
Vládní nařízení o přiměřování dolových polí
 
Částka 77
pdf 455 kB
15. 6. 1943 163/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 23. října 1941, č. 393 Sb. z. a n., o správním trestním právu a řízení v oboru vyživovacím, zásobovacím a cenovém
164/1943 Sb.
Vyhláška o přechodném zastavení mletí ve mzdě pro samozásobitele
165/1943 Sb.
Vyhláška o stanovení dávky mléka pro spotřebitele nad 14 let
 
Částka 78
pdf 777 kB
21. 6. 1943 166/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění § 36a řádu o připuštění k silniční dopravě, týkající se obřích pneumatik
167/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se částečně upravuje obhospodařování rybníků
168/1943 Sb.
Vyhláška o zavedení lístku na mléko pro nemocné atd. a o odběru mléka spotřebiteli
169/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se určuje další druh automobilních pracovních strojů
170/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 25. listopadu 1941, č. 402 Sb., o obchodu s vepři
 
Částka 79
pdf 866 kB
21. 6. 1943 171/1943 Sb.
Vyhláška o úpravě dodávky ovoce, zeleniny, lesních plodů a hub od pěstitelů přímo spotřebitelům
172/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kontrole vývozu zboží
 
Částka 80
pdf 176 kB
24. 6. 1943 173/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu dluhopisů Rakouské společnosti Jižní dráhy (nyní železniční společnosti Donau-Save-Adria)
 
Částka 81
pdf 66 kB
25. 6. 1943 174/1943 Sb.
Nařízení o některých opatřeních v oboru dávky ze zábav
 
Částka 82
pdf 275 kB
28. 6. 1943 175/1943 Sb.
Vládní nařízení o oběhu zboží
 
Částka 83
pdf 814 kB
29. 6. 1943 176/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 30. dubna 1943, č. 118 Sb., o nové úpravě zákazu staveb
177/1943 Sb.
Vládní nařízení o povinné kontrole mléčné užitkovosti skotu
178/1943 Sb.
Prohlášení o vzájemném uznání a vykonatelnosti rozsudků v poměru k obsazeným územím norským
179/1943 Sb.
Vyhláška o koncesování pouličních drah v Brně a o přenesení koncese drobné dráhy Brno - Líšeň
180/1943 Sb.
Vyhláška o povinném sběru a povinné dodávce plodů kaštanu koňského
181/1943 Sb.
Vyhláška o včlenění Všeobecného ústavu pro zkoumání potravin v Brně do Zdravotního ústavu Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 84
pdf 8764 kB
5. 7. 1943 182/1943 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních Pozn.: sazebník U nabývá účinnosti dnem 1.1.1941 a sazebník I, čl. 181 až 184 dnem 7.4.1942;
 
Částka 85
pdf 440 kB
8. 7. 1943 183/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 667 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád)
184/1943 Sb.
Vládní nařízení o zřízení katastrálního měřičského úřadu při zeměměřičském úřadu pro Čechy a Moravu
185/1943 Sb.
Vyhláška o uzavírání obchodních podniků s dobytkem a masných podniků
186/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 30. června 1942, č. 231 Sb., kterou se zavádí použití pomocných knížek ke statkovému archu pro účely českomoravských trhových svazů
187/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 12. listopadu 1941, č. 386 Sb., o dočasném zastavení provozu některých mlýnů
 
Částka 86
pdf 441 kB
9. 7. 1943 188/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o platebním styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a Italsko-albánskou celní unií
189/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu rumunských státních půjček a kuponů rumunských státních půjček
 
Částka 87
pdf 68 kB
13. 7. 1943 190/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. února 1943, č. 40 Sb., o kontingentaci dodávky drůbeže v roce 1943
 
Částka 88
pdf 248 kB
14. 7. 1943 191/1943 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek tisícikorunových s datem 24. října 1942
 
Částka 89
pdf 538 kB
15. 7. 1943 192/1943 Sb.
Vyhláška o dodávce obilí, luštěnin, olejnatých plodin a olejnatých semen ze sklizně 1943
193/1943 Sb.
Vyhláška o připočítávání dodané ovčí vlny k dodanému množství mléka v roce 1942
 
Částka 90
pdf 190 kB
16. 7. 1943 194/1943 Sb.
Vládní nařízení o veřejném veterinářství
 
Částka 91
pdf 1292 kB
17. 7. 1943 195/1943 Sb.
Vládní nařízení o Výsadní obilní společnosti
196/1943 Sb.
Vládní nařízení o vyrovnávání vyšších a nižších výtěžků v obilním hospodářství
197/1943 Sb.
Vyhláška o nejmenší dodávce mléka, dobytka a olejnatých semen pro trh v hospodářském roce 1943/1944
198/1943 Sb.
Vyhláška o povinném nákupu a setí uznaného osiva ozimé řepky, některých druhů obilí a uznané sadby bramborové v osevním hospodářském roce 1943/1944
 
Částka 92
pdf 67 kB
20. 7. 1943 199/1943 Sb.
Nařízení o přeložení sídla okresního úřadu v Sedlčanech
 
Částka 93
pdf 2340 kB
22. 7. 1943 200/1943 Sb.
Vládní nařízení o úpravě výcviku k povolání
201/1943 Sb.
Vyhláška o výcviku horníků k povolání
 
Částka 94
pdf 456 kB
23. 7. 1943 202/1943 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení finančního hospodářství obcí a okresů
203/1943 Sb.
Vládní nařízení o změně zákona ze dne 12. srpna 1921, č. 329 Sb., o přechodné úpravě finančního hospodaření obcí
204/1943 Sb.
Vládní nařízení o přestavbě polních zemědělských traktorů na pohon generátorovým plynem
205/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu nevylosovaných kuponů dluhopisů Spojené jihorakouské, lombardské a středoitalské železniční společnosti (Společnosti Jižní dráhy)
 
Částka 95
pdf 563 kB
24. 7. 1943 206/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se slučují "Zemská banka pro Čechy" a "Ústřední banka spořitelen" a doplňují předpisy pro "Zemskou banku pro Moravu"
207/1943 Sb.
Vyhláška o smluvním pěstování a dodávkách raných a poloraných bramborů, lnu a čekanky v roce 1944
 
Částka 96
pdf 650 kB
27. 7. 1943 209/1943 Sb.
Vyhláška o obchodním provádění výkupu a dodávky mléčných výrobků, tuků, drůbeže, vajec, medu a dalších výrobků
208/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 19. května 1939, č. 171 Sb. z roku 1940, o scelování hospodářských pozemků a o jiných úpravách pozemkové držby
210/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o úpravě platebního styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a Tureckem
 
Částka 97
pdf 150 kB
30. 7. 1943 211/1943 Sb.
Vládní nařízení o zcizení některých protektorátních nemovitostí v katastrálním území Praha-Staré Město
212/1943 Sb.
Nařízení o cenách při dodávkách do Generálního Gouvernementu
 
Částka 98
pdf 454 kB
31. 7. 1943 213/1943 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu
214/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, č. 172 Sb., o samozásobitelích zemědělskými výrobky
215/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají směrnice o přídavkovém dodání umělých jedlých tuků pěstitelům olejnatých plodin
216/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. června 1943, č. 164 Sb., o přechodném zastavení mletí ve mzdě pro samozásobitele
 
Částka 99
pdf 458 kB
4. 8. 1943 217/1943 Sb.
Vládní nařízení o dalších opatřeních v sociálním pojištění Protektorátu z důvodu války
218/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 103 Sb., o opatřeních, jimiž se usměrňuje bytový trh
219/1943 Sb.
Vyhláška Novela vyhl. o nejmenší dodávce mléka, dobytka a olejnatých semen
 
Částka 100
pdf 261 kB
5. 8. 1943 220/1943 Sb.
Vládní nařízení o opatřování bytů jejich dělením, jakož i stavbami a úpravami budov nebo jejich částí
221/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 9. dubna 1943, č. 101 Sb., o příspěvcích majitelům zastavených obchodních podniků
 
Částka 101
pdf 311 kB
11. 8. 1943 222/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňují a mění předpisy o soudních peněžitých trestech a o nákladech trestního soudního řízení
223/1943 Sb.
Prohlášení o vzájemném prohlášení vykonatelnosti rozhodnutí v útratách v poměru k obsazeným řeckým územím
 
Částka 102
pdf 68 kB
13. 8. 1943 224/1943 Sb.
Nařízení o přeložení sídla okresního soudu v Sedlčanech a o zrušení okresního soudu v Neveklově Pozn.: K rozdílné účinnosti §2 viz vyhl. 274/1943 Sb.
 
Částka 103
pdf 181 kB
18. 8. 1943 225/1943 Sb.
Vládní nařízení o osvobození přestěhovalců od poplatků a dávek za úřední úkony ve věcech správních
226/1943 Sb.
Vládní nařízení o huštění obručí u motorových vozidel a jejich vlečných vozů
 
Částka 104
pdf 403 kB
21. 8. 1943 227/1943 Sb.
Vládní nařízení o přepočítávání cizozemských hodnot pro účely daní a poplatků
228/1943 Sb.
Vládní nařízení o organisaci cejchovní a puncovní služby a zkoušení ručních střelných zbraní
229/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují ustanovení o akciové bance cedulové
230/1943 Sb.
Nařízení o nové úpravě obvodů okresních úřadů Benešov a Praha-venkov-jih
231/1943 Sb.
Vyhláška o převzetí rozdělování palivového dříví k topným účelům Úřadovnou pro uhelné hospodářství v Čechách a na Moravě
 
Částka 105
pdf 203 kB
23. 8. 1943 232/1943 Sb.
Vládní nařízení o ochraně užitkových rostlin
 
Částka 106
pdf 5199 kB
30. 8. 1943 233/1943 Sb.
Vládní nařízení o dani důchodové
234/1943 Sb.
Vládní nařízení o zrušení některých přímých daní a o úpravě úrokové míry některých pevně zúročitelných cenných papírů
 
Částka 107
pdf 79 kB
30. 8. 1943 235/1943 Sb.
Nařízení o právu nakládati s telefonními přístroji
 
Částka 108
pdf 1128 kB
31. 8. 1943 236/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje praktický výcvik pro některé vedoucí činnosti v zemědělství (Řád praktického výcviku)
 
Částka 109
pdf 246 kB
1. 9. 1943 237/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se zrušují poplatky z některých obchodních písemností
238/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 28. března 1941, č. 132 Sb., kterou se stanoví zásady pro uznávání osiva a sadby zemědělských kulturních plodin, ve znění vyhlášky ze dne 5. srpna 1942, č. 283 Sb.
239/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 15. ledna 1942, č. 23 Sb., o porážení zakrnělých vepřů
240/1943 Sb.
Vyhláška o povinné dodávce vinných hroznů ze sklizně 1943, určených ke zpracování
 
Částka 110
pdf 197 kB
4. 9. 1943 241/1943 Sb.
Vládní nařízení o ochraně zaměstnanců po čas války
 
Částka 111
pdf 209 kB
9. 9. 1943 242/1943 Sb.
Vládní nařízení o výkonu ochrany myslivosti po dobu války
243/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu maďarských půjček a kuponů maďarských půjček
 
Částka 112
pdf 1053 kB
10. 9. 1943 244/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 2. března 1939, č. 32 Sb.II, o mimořádných opatřeních personálních na vysokých školách, ve znění vládního nařízení ze dne 23. ledna 1941, č. 374 Sb.
245/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se upravuje řízení o náhradě schodků na veřejném jmění (náhradové nařízení - N.N.)
246/1943 Sb.
Vládní nařízení o ochranné službě
 
Částka 113
pdf 1983 kB
14. 9. 1943 247/1943 Sb.
Vládní nařízení o zaopatření válečných poškozenců (nařízení o zaopatření Protektorátem)
 
Částka 114
pdf 178 kB
16. 9. 1943 248/1943 Sb.
Vyhláška o úpravě chovu koz
249/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 17. června 1943, č. 171 Sb., o úpravě dodávky ovoce, zeleniny, lesních plodů a hub od pěstitelů přímo spotřebitelům
 
Částka 115
pdf 2614 kB
16. 9. 1943 250/1943 Sb.
Vládní nařízení o podpoře při včleňování do práce
 
Částka 116
pdf 656 kB
16. 9. 1943 251/1943 Sb.
Vládní nařízení o náhradě mzdy, která odpadla při leteckém poplachu nebo při škodách způsobených leteckými útoky a protileteckou palbou
252/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. června 1943, č. 164 Sb., o přechodném zastavení mletí ve mzdě pro samozásobitele
 
Částka 117
pdf 117 kB
20. 9. 1943 253/1943 Sb.
Vládní nařízení o úpravě placení nájemného
254/1943 Sb.
Vyhláška o přenesení koncesí zemských drah v Moravské Ostravě
 
Částka 118
pdf 926 kB
21. 9. 1943 255/1943 Sb.
Nařízení o bezpečnostních opatřeních proti výbuchům parních kotlů
256/1943 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví poplatky za prohlídky a zkoušení parních kotlů
 
Částka 119
pdf 300 kB
24. 9. 1943 257/1943 Sb.
Vládní nařízení o Hasičské výstrojní ústředně pro Čechy a Moravu
258/1943 Sb.
Vyhláška , jíž se vydávají stanovy Hasičské výstrojní ústředny pro Čechy a Moravu
 
Částka 120
pdf 353 kB
27. 9. 1943 259/1943 Sb.
Nařízení k provedení daňové srážky z kapitálového výtěžku (daň z kapitálových výtěžků)
260/1943 Sb.
Vyhláška o výrobě a rozdělování syrovátkového syrupu
 
Částka 121
pdf 98 kB
28. 9. 1943 261/1943 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje všeobecný výpovědní a stěhovací řád pro zemi Českou
 
Částka 122
pdf 1993 kB
30. 9. 1943 262/1943 Sb.
Vládní nařízení o odškodněních a podporách při nákazách a hromadných onemocněních zvířat Pozn.: ust. § 2 a §§ 10 až 13 nabývají účinnosti už dnem 1.10.1943;
263/1943 Sb.
Nařízení o nákazové pokladně Pozn.: ust. §§ 7 až 17 a ust. §§ 7 až 12 a 14 až 19 přílohy A nabývají účinnosti až 1.1.1944;
 
Částka 123
pdf 148 kB
1. 10. 1943 264/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se uvádějí v účinnost některá ustanovení dopravního řádu silničního a mění se tento řád
265/1943 Sb.
Vyhláška o zajištění chmele
 
Částka 124
pdf 115 kB
6. 10. 1943 266/1943 Sb.
Vyhláška o změnách v organisaci správy z příkazu Říše (clo)
267/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. června 1943, Sb. č. 164, o přechodném zastavení mletí ve mzdě pro samozásobitele, ve znění vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví 15. září 1943, Sb. č. 252
 
Částka 125
pdf 222 kB
7. 10. 1943 268/1943 Sb.
Vládní nařízení o právní závaznosti Německé úvěrové dohody 1943
269/1943 Sb.
Vyhláška o zajištění násadových ryb
 
Částka 126
pdf 129 kB
14. 10. 1943 270/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 6. července 1943, Sb. č 192, o dodávce obilí, luštěnin, olejnatých plodin a olejnatých semen ze sklizně 1943
271/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 7, odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky
 
Částka 127
pdf 103 kB
19. 10. 1943 272/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu 2,5% losů Stoliční Bělehrad-Ráb-Graz a příslušných poukázek
 
Částka 128
pdf 537 kB
26. 10. 1943 273/1943 Sb.
Vládní nařízení o provádění dozoru na trhu v živnostenském hospodářství a o zjednodušení organisace v oboru úpravy trhu
274/1943 Sb.
Vyhláška o stanovení účinnosti zrušení okresního soudu v Neveklově
275/1943 Sb.
Vyhláška o poskytování vyrovnávacího příspěvku ke mzdě za práci, která odpadla z mimořádných příčin
 
Částka 129
pdf 110 kB
26. 10. 1943 276/1943 Sb.
Nařízení o oznamování některých usnesení obecních a okresních orgánů
 
Částka 130
pdf 116 kB
29. 10. 1943 277/1943 Sb.
Vládní nařízení o změně správního obvodu policejního ředitelství v Českých Budějovicích
278/1943 Sb.
Vládní nařízení o trestněprávní ochraně sbírky tkanin a obuvi 1943
 
Částka 131
pdf 107 kB
29. 10. 1943 279/1943 Sb.
Vyhláška o zákazu zkrmování bramborů způsobilých k lidské spotřebě
280/1943 Sb.
Vyhláška o zkrácení lhůty k dodávce máku sklizně 1943
 
Částka 132
pdf 219 kB
30. 10. 1943 281/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 29. srpna 1940, Sb. č. 409, o ručení soukromých pojišťoven za válečné nebezpečí a o úhradě nákladů vzniklých jim z tohoto ručení a ze zvýšené úmrtnosti za války
 
Částka 133
pdf 1000 kB
4. 11. 1943 282/1943 Sb.
Vládní nařízení o všeobecných předpisech ke zjednodušení rozpočtování
 
Částka 134
pdf 186 kB
5. 11. 1943 283/1943 Sb.
Vládní nařízení o omezení členských shromáždění u vzájemných pojišťovacích spolků
284/1943 Sb.
Vládní nařízení o pozbytí platnosti u některých dosavadních povolení výjimek ze zákazu staveb
285/1943 Sb.
Vyhláška o změně koncesní listiny drobné dráhy Moravská Ostrava-Karwin
 
Částka 135
pdf 122 kB
8. 11. 1943 286/1943 Sb.
Vyhláška o úpravě chovu králíků
 
Částka 136
pdf 599 kB
11. 11. 1943 287/1943 Sb.
Vládní nařízení o nemocenském a úrazovém pojištění osob činných při odstraňování škod způsobených leteckými útoky a protileteckou obranou
288/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují opatření býv. ústředního inspektorátu pro službu cejchovní, jimiž se povolují dočasné úchylky od předpisů o konstrukci, materiálu a úpravě některých předmětů, předkládaných k úřednímu cejchování
289/1943 Sb.
Vyhláška o následcích nesplnění některých dodávkových kontingentů
 
Částka 137
pdf 96 kB
13. 11. 1943 290/1943 Sb.
Vyhláška o úpravě dopravy mléka a mléčných výrobků
 
Částka 138
pdf 270 kB
16. 11. 1943 291/1943 Sb.
Vládní nařízení o ustanovení odborných lesních hospodářů a zaměstnanců lesní výkonné služby a lesních hajných
292/1943 Sb.
Vyhláška o úpravě obchodu s koňmi
 
Částka 139
pdf 102 kB
17. 11. 1943 293/1943 Sb.
Vládní nařízení o zřízení protektorátního podniku "Plynárenské podniky Protektorátu Čechy a Morava"
 
Částka 140
pdf 102 kB
18. 11. 1943 294/1943 Sb.
Vyhláška o obchodu s násadovými rybami
 
Částka 141
pdf 376 kB
24. 11. 1943 295/1943 Sb.
Vládní nařízení o hubení bobříka pižmového (ondatry)
296/1943 Sb.
Nařízení o delegaci berních správ k dozoru nad srážením a odvodem daňové srážky z kapitálového výtěžku (daně z kapitálových výtěžků)
 
Částka 142
pdf 212 kB
24. 11. 1943 297/1943 Sb.
Vládní nařízení o postavení dobrovolně zastavených podniků
298/1943 Sb.
Vyhláška o přídělu cukru pěstitelům řepy ze sklizně 1943/1944
 
Částka 143
pdf 500 kB
27. 11. 1943 299/1943 Sb.
Vládní nařízení o změně některých předpisů IV. hlavy obecného horního zákona
300/1943 Sb.
Vládní nařízení o zabavení, povinném hlášení a odevzdání kotlů z mědi a slitin mědi
 
Částka 144
pdf 145 kB
2. 12. 1943 301/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňují opatření býv. ústředního inspektorátu pro službu cejchovní, jimiž se povolují dočasné úchylky od předpisů o konstrukci, materiálu a úpravě některých předmětů předkládaných k úřednímu cejchování
 
Částka 145
pdf 234 kB
3. 12. 1943 302/1943 Sb.
Nařízení o místní školní správě
303/1943 Sb.
Vyhláška o splnění dodávkové povinnosti bramborů
 
Částka 146
pdf 135 kB
8. 12. 1943 304/1943 Sb.
Vládní nařízení o započtení nepojištěné služební doby v pensijním pojištění soukromých zaměstnanců ve vyšších službách
 
Částka 147
pdf 552 kB
11. 12. 1943 305/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o vydání bankovek tisícikorunových s datem 24. října 1942 - II. vydání
306/1943 Sb.
Vyhláška o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího
307/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky Pozn.: ust. bodu 2. nabývá účinnosti až dnem 1.1.1944;
 
Částka 148
pdf 903 kB
15. 12. 1943 308/1943 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje a mění železniční přepravní řád
 
Částka 149
pdf 240 kB
22. 12. 1943 309/1943 Sb.
Vládní nařízení o dalším prodloužení účinnosti některých opatření, týkajících se Fénixu, životní pojišťovací společnosti ve Wien
310/1943 Sb.
Vyhláška o změnách v organisaci správy z příkazu Říše (clo)
311/1943 Sb.
Vyhláška o hospodaření dětskou moučkou vyrobenou z pečiva
 
Částka 150
pdf 224 kB
23. 12. 1943 312/1943 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení platnosti vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 460, kterým se upravují některé poměry organisace řádných soudů, ve znění vládního nařízení ze dne 23. listopadu 1942, Sb. č. 408
313/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu uherských válečných půjček
 
Částka 151
pdf 2522 kB
28. 12. 1943 314/1943 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení veřejné správy
 
Částka 152
pdf 122 kB
29. 12. 1943 315/1943 Sb.
Vládní nařízení o rozpočtu Protektorátu Čechy a Morava na rok 1943
 
Částka 153
pdf 455 kB
30. 12. 1943 316/1943 Sb.
Vládní nařízení o osvobození od tržních poplatků
317/1943 Sb.
Vládní nařízení o omezení obchodněprávních vyhlášek po dobu války
318/1943 Sb.
Vyhláška o smluvním pěstování a dodávce zeleniny v roce 1944
 
Částka 154
pdf 466 kB
31. 12. 1943 319/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se uvádějí v účinnost některá ustanovení řádu o připuštění k silniční dopravě pro vlečné vozy, které byly dány po prvé do provozu před 1. říjnem 1940
320/1943 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 27. října 1943, Sb. č. 283, o omezení členských shromáždění u vzájemných pojišťovacích spolků
321/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 24. prosince 1942, Sb. č. 420, o zjednodušení a o nové úpravě některých personálních poměrů ve veřejné správě
322/1943 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví poplatky za prohlídky a zkoušení parních kotlů
323/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o stažení bankovek tisícikorunových (tvaru II.) s datem 8. dubna 1932
 
Částka 155
pdf 475 kB
31. 12. 1943 324/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. dubna 1940, Sb. č. 278, o bytové péči o zemědělské dělníky
325/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, Sb. č. 328, o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou, ve znění vládních nařízení ze dne 9. listopadu 1939, Sb. č. 22 z roku 1940, ze dne 18. prosince 1941, Sb. č. 455, a ze dne 31. prosince 1942, Sb. č. 427
326/1943 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. srpna 1942, Sb. č. 294, o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě, ve znění vládního nařízení ze dne 31. prosince 1942, Sb. č. 426
327/1943 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 5. listopadu 1942, Sb. č. 375, ku provedení vládního nařízení ze dne 22. srpna 1942, Sb. č. 294, o organisaci zemědělství a lesnictví v Čechách a na Moravě
328/1943 Sb.
Vládní nařízení o době ubytování v hotelích
329/1943 Sb.
Nařízení o cenách při dodávkách do obsazených východních území
330/1943 Sb.
Vyhláška o zrušení a převodu Fondu československých legionářů pro pozemkovou reformu na kolonisační fond