Stejnopis sbírky
zákonů a nařízení
Protektorátu Čechy a Morava.

Ročník 1944

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 3660 kB
1. 1. 1944 1/1944 Sb.
Vládní nařízení o úrazovém pojištění Pozn.: ust. čl. I b. 13 § 7b nabývá účinnosti již dnem 1.7.1940;
 
Částka 2
pdf 1055 kB
1. 1. 1944 2/1944 Sb.
Vládní nařízení o některých změnách na poli pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 3
pdf 221 kB
7. 1. 1944 3/1944 Sb.
Vyhláška o udržování zásob mouky, těstovin a krup pekařskými závody a maloobchodníky a o předkládání některých odběrních listů k dodávce zboží
 
Částka 4
pdf 1706 kB
7. 1. 1944 4/1944 Sb.
Vládní nařízení o dani korporační a o výdělkové dani korporací
5/1944 Sb.
Vládní nařízení o východiskových bilancích
 
Částka 5
pdf 351 kB
10. 1. 1944 6/1944 Sb.
Vládní nařízení o některých změnách v oboru přímých daní a daně z obratu Pozn.: ust. § 5 nabývá účinnosti až dnem 9. 2. 1944;
7/1944 Sb.
Nařízení k provedení daňové srážky z kapitálového výtěžku (daň z kapitálového výtěžku)
 
Částka 6
pdf 325 kB
14. 1. 1944 11/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se znovu mění stanovy Českomoravského svazu pro řepu a cukr
9/1944 Sb.
Nařízení o nové úpravě obvodů okresních úřadů v Brandýse nad Labem a v Mělníku
10/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení
8/1944 Sb.
Vládní nařízení o některých zjednodušeních v oboru práva společenstevního
 
Částka 7
pdf 474 kB
21. 1. 1944 12/1944 Sb.
Vládní nařízení o změně řádu o připuštění k silniční dopravě
13/1944 Sb.
Vládní nařízení o převzetí okresních cestmistrů a cestářů, kteří jsou zaměstnáni při správě a udržování okresních silnic převzatých podle vládního nařízení ze dne 30. dubna 1941, Sb. č. 174, do protektorátních služeb
14/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 2. srpna 1943, Sb. č. 220, o opatřování bytů jejich dělením, jakož i stavbami a úpravami budov nebo jejich částí
 
Částka 8
pdf 2727 kB
21. 1. 1944 15/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, Sb. č. 103, o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců
16/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje učitelský zákon ze dne 24. června 1926, Sb. č. 104, o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (novela učitelského zákona, N. U. Z.)
17/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 24. června 1926, Sb. č. 105, o platových poměrech státních obecních (městských) a obvodních lékařů
18/1944 Sb.
Vládní nařízení o úpravě platových poměrů osob z počtu mužstva vládního vojska
19/1944 Sb.
Nařízení o nové úpravě platových poměrů protektorátních zaměstnanců, upravených podle zásad platového zákona Sb. č. 103/1926 (novela platového nařízení, N. P. N.)
 
Částka 9
pdf 445 kB
27. 1. 1944 22/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství ze dne 25. listopadu 1941, Sb. č. 400, o živnostenském zcizování cukroví
20/1944 Sb.
Vyhláška o výcviku k povolání ve výchovnách a polepšovnách
21/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. listopadu 1943, Sb. č. 286, o úpravě chovu králíků
 
Částka 10
pdf 2985 kB
28. 1. 1944 23/1944 Sb.
Nařízení o přenosných uzavřených nádobách na stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny (nařízení o stlačených plynech)
24/1944 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví poplatky za zkoušení přenosných uzavřených nádob na stlačené, zkapalněné a pod tlakem rozpuštěné plyny
 
Částka 11
pdf 233 kB
31. 1. 1944 25/1944 Sb.
Vládní nařízení o placení úroků z pevně úročitelných cenných papírů
26/1944 Sb.
Nařízení , kterou se doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, Sb. č. 206, kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
27/1944 Sb.
Vyhláška o zákazu porážení jaloviček
 
Částka 12
pdf 247 kB
2. 2. 1944 28/1944 Sb.
Nařízení , jímž se mění předpisy o školném na německých vyšších a českých středních školách
29/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náhradě kursové ztráty na pohledávkách v bývalém Polsku
30/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu uherských půjček
 
Částka 13
pdf 203 kB
3. 2. 1944 31/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 28. ledna 1919, Sb. č. 49, o organisaci statistické služby, jakož i vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, Sb. č. 634, o složení, kompetenci a způsobu jednání Statistické rady, a vládní nařízení ze dne 28. listopadu 1919, Sb. č. 635, o složení a způsobu jednání Ústředního statistického úřadu
32/1944 Sb.
Vyhláška o povinné dodávce angorské vlny
 
Částka 14
pdf 1080 kB
4. 2. 1944 33/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 20. února 1920, Sb. č. 133, jímž se zřizují zvěrolékařské komory
34/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí vládní nařízení ze dne 3. ledna 1944, Sb. č. 12, o změně řádu o připuštění k silniční dopravě Pozn.: ust. čl. I až III, VIII a IX nabývají účinnosti už dnem 11.2.1944;
 
Částka 15
pdf 848 kB
10. 2. 1944 35/1944 Sb.
Vládní nařízení o zařízení lesů
 
Částka 16
pdf 123 kB
11. 2. 1944 36/1944 Sb.
Nařízení o odměnách znalců v řízení konkursním a vyrovnacím
37/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. prosince 1943, Sb. č. 306, o úpravě domácích porážek skopového bravu ovčího
 
Částka 17
pdf 208 kB
11. 2. 1944 38/1944 Sb.
Vládní nařízení o finančních opatřeních v oboru územní samosprávy a fondu pro stavbu a podporu nemocnic a jiných ústavů léčebných a humanitních
 
Částka 18
pdf 585 kB
12. 2. 1944 39/1944 Sb.
Vládní nařízení o změně některých ustanovení civilního práva procesního
 
Částka 19
pdf 138 kB
12. 2. 1944 40/1944 Sb.
Vyhláška o některých změnách povinného osevu pro osevní hospodářský rok 1943/1944
 
Částka 20
pdf 851 kB
15. 2. 1944 41/1944 Sb.
Vládní nařízení o přenesení některých správních úkolů v justičním oboru
42/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje patentní zákon
43/1944 Sb.
Nařízení o zápisu odštěpných závodů do obchodního rejstříku
 
Částka 21
pdf 404 kB
21. 2. 1944 44/1944 Sb.
Vyhláška o přenesení koncese drobné dráhy Nemotice - Koryčany
45/1944 Sb.
Vyhláška o placení úroků z půjček Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 22
pdf 254 kB
28. 2. 1944 46/1944 Sb.
Vyhláška o vydání stokorunových státovek (tvaru IV.) s datem 20. srpna 1940 - II. vydání
47/1944 Sb.
Vyhláška o zrušení koncesí pro drobnou dráhu Králův Dvůr - Beroun - Koněprusy
 
Částka 23
pdf 255 kB
28. 2. 1944 48/1944 Sb.
Vládní nařízení o evidenci stavu zvířat ke kontrolním účelům
 
Částka 24
pdf 110 kB
29. 2. 1944 49/1944 Sb.
Vládní nařízení o následcích zatajení při sčítání hospodářského zvířectva
 
Částka 25
pdf 509 kB
3. 3. 1944 50/1944 Sb.
Vládní nařízení o příslušnosti ve věcech připuštění k silniční dopravě a chování v silniční dopravě
51/1944 Sb.
Vládní nařízení o úřednické správě obcí
52/1944 Sb.
Vyhláška o výcviku k povolání v peněžnictví, v soukromém pojišťovnictví a u výrobních a spotřebních družstev
 
Částka 26
pdf 67 kB
6. 3. 1944 53/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 7. března 1942, Sb. č. 86, o přídavkovém lístku pro dlouho pracující a pro pracující v noci
 
Částka 27
pdf 484 kB
9. 3. 1944 54/1944 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 26. června 1941, Sb. č. 278, o přikázání pravomoci železničního správního úřadu a zemskému úřadu
55/1944 Sb.
Vyhláška o kontingentaci dodávky drůbeže v roce 1944
56/1944 Sb.
Vyhláška o vyrovnávacích částkách za poražené vepře
 
Částka 28
pdf 105 kB
10. 3. 1944 57/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují ustanovení o akciové bance cedulové
58/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 20. března 1942, Sb. č. 95, o živnostenském zcizování cukroví v některých podnicích a ambulantními živnostmi
 
Částka 29
pdf 187 kB
11. 3. 1944 59/1944 Sb.
Vyhláška o vyrovnávacích částkách za poražený hovězí dobytek
 
Částka 30
pdf 173 kB
16. 3. 1944 60/1944 Sb.
Vládní nařízení o ztrátě akademických hodností
61/1944 Sb.
Vládní nařízení o doplnění vládního nařízení ze dne 30. dubna 1943, Sb. č. 118, o nové úpravě zákazu staveb
 
Částka 31
pdf 187 kB
18. 3. 1944 62/1944 Sb.
Nařízení k doplnění nařízení ze dne 30. května 1942, Sb. č. 188, jímž jsou stanovena všeobecná ustanovení o povinné službě mládeže
63/1944 Sb.
Nařízení k doplnění nařízení ze dne 30. května 1942, Sb. č. 188, jímž jsou stanovena všeobecná ustanovení o povinné službě mládeže
 
Částka 32
pdf 271 kB
24. 3. 1944 64/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění některé předpisy o nálezu
65/1944 Sb.
Nařízení o vysvědčeních na odchodnou učebních dílen (učební dílny pro obuvníky, pro živnost oděvnickou a pro šití prádla) pro hluchoněmé v Praze
66/1944 Sb.
Vyhláška o hospodaření jatečnými koňmi a o odběru koňského masa na lístky
 
Částka 33
pdf 252 kB
29. 3. 1944 68/1944 Sb.
Vyhláška o úpravě odběru masa a vepřového sádla podniky, které po živnostensku porážejí jatečný dobytek a obchodují s masem
67/1944 Sb.
Vládní nařízení o odúčtovnách ve směnečném a šekovém styku
69/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 9. července 1943, Sb. č. 198, o povinném nákupu a setí uznaného osiva ozimé řepky, některých druhů obilí a uznané sadby bramborové v osevním hospodářském roce 1943/1944
 
Částka 34
pdf 550 kB
31. 3. 1944 70/1944 Sb.
Vládní nařízení o desinfekci při přepravě zvířat železnicí a loďmi
71/1944 Sb.
Vládní nařízení o provádění cejchovních revisí cejchovními úředníky
72/1944 Sb.
Nařízení o svolávání a omezení valných hromad a členských shromáždění výdělkových a hospodářských společenstev
 
Částka 35
pdf 241 kB
1. 4. 1944 73/1944 Sb.
Vyhláška o zásobování dělníků, ubytovaných a stravovaných ve společných táborech dělníků, a o zavedení zvláštních přídavkových lístků S 3/LK a Sst 4/LK
74/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 16. srpna 1941, Sb. č. 306, o odvádění sádla při nutném porážení vepřů
75/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 3 odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství ze dne 15. ledna 1942, Sb. č. 23, o porážení zakrnělých vepřů
 
Částka 36
pdf 348 kB
1. 4. 1944 76/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 24. července 1942, Sb. č. 261, o domácké práci
77/1944 Sb.
Vládní nařízení o protektorátní policii
 
Částka 37
pdf 87 kB
1. 4. 1944 78/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 12. ledna 1944, Sb. č. 15
 
Částka 38
pdf 94 kB
1. 4. 1944 79/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje zákon o ochraně nájemníků
 
Částka 39
pdf 248 kB
7. 4. 1944 80/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o platebním styku mezi Protektorátem Čechy a Morava a Itálií
81/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí vládní nařízení ze dne 3. ledna 1944, Sb. č. 12, o změně řádu o připuštění k silniční dopravě
 
Částka 40
pdf 732 kB
13. 4. 1944 82/1944 Sb.
Vládní nařízení o zajištění a usměrnění potřeby místností určených k jiným účelům než k bydlení
85/1944 Sb.
Vyhláška o výhodách smluvního pěstování čekanky v roce 1944
83/1944 Sb.
Vládní nařízení o zcizení některých protektorátních dolových měr, nemovitostí a výhradních kutisk heřmanického dolového pole
84/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství ze dne 27. května 1941, Sb. č. 203, kterou se upravuje pěstování tabáku na území Protektorátu Čechy a Morava
 
Částka 41
pdf 3626 kB
13. 4. 1944 86/1944 Sb.
Nařízení o tvoření cen domácího jehličnatého řeziva
 
Částka 42
pdf 1266 kB
15. 4. 1944 87/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 21. listopadu 1941, Sb. č. 441, o zvláštních přídavcích početným rodinám
88/1944 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků protektorátní policie
 
Částka 43
pdf 744 kB
21. 4. 1944 89/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 18. srpna 1943, Sb. č. 232, o ochraně užitkových rostlin
90/1944 Sb.
Vládní nařízení o zamezení a potlačení nákaz včel
91/1944 Sb.
Vládní nařízení o podpoře nouzových staveb
92/1944 Sb.
Nařízení o použití surovin živočišného původu k výrobě polévkového koření
 
Částka 44
pdf 201 kB
24. 4. 1944 93/1944 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 3. července 1936, Sb. č. 223, o opatření proti škůdcům uloženého obilí
94/1944 Sb.
Vyhláška o hlášení zásob některých potravin maloobchodníky, pekařskými živnostmi a pekařským průmyslem
 
Částka 45
pdf 458 kB
24. 4. 1944 95/1944 Sb.
Vyhláška o vydání drobných mincí papírových po 20 K (tvaru III.) s datem 24. I. 1944
96/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 24. února 1942 - II. vydání
 
Částka 46
pdf 254 kB
27. 4. 1944 97/1944 Sb.
Vládní nařízení o omezení uveřejnění a zpráv v patentních věcech
98/1944 Sb.
Nařízení o povinném hubení vrabců
99/1944 Sb.
Vyhláška o rozšíření správního obvodu policejního presidenta v Praze na obec Modřany
 
Částka 47
pdf 701 kB
29. 4. 1944 100/1944 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení v oboru samosprávy
101/1944 Sb.
Vládní nařízení o zajištění domácké práce důležité pro válečné hospodářství a pro nezbytné životní potřeby
 
Částka 48
pdf 383 kB
29. 4. 1944 102/1944 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenské pracovny pro šití šatů při německé veřejné odborné škole pro ženská povolání v Plzni
103/1944 Sb.
Vyhláška o ustavení hornického soudu rozhodčího v Hradci Králové
104/1944 Sb.
Vyhláška o zajištění odstředivek mléka a máselnic obcemi
105/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o odvodu maďarských akcií
 
Částka 49
pdf 498 kB
11. 5. 1944 106/1944 Sb.
Vládní nařízení o nové úpravě přirážek svazků územní samosprávy k přímým daním
107/1944 Sb.
Vládní nařízení o nouzových způsobech staveb a okamžitých stavebních opatřeních
108/1944 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají prováděcí předpisy k vládnímu nařízení ze dne 23. června 1939, Sb. č. 168, o organické výstavbě hospodářství
 
Částka 50
pdf 222 kB
13. 5. 1944 109/1944 Sb.
Vládní nařízení o protektorátní technické nouzové pomoci
110/1944 Sb.
Nařízení o zrušení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně
 
Částka 51
pdf 244 kB
16. 5. 1944 111/1944 Sb.
Vládní nařízení o zvýšení tax, jež je platiti podle zákona o ochraně známek
112/1944 Sb.
Vyhláška o některých změnách nejmenší dodávky mléka, dobytka a olejnatých semen pro trh v kontingentním roce 1943/1944
 
Částka 52
pdf 984 kB
20. 5. 1944 113/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 3. července 1942, Sb. č. 242, o svazech výdělkových a hospodářských společenstev
114/1944 Sb.
Vládní nařízení o zachycení mimořádného zvýšení zisků za války (druhé nařízení o odvodu zisku)
115/1944 Sb.
Vyhláška o zřízení veterinárních vyšetřovacích ústavů v Budějovicích a v Jihlavě
 
Částka 53
pdf 117 kB
22. 5. 1944 116/1944 Sb.
Vyhláška o udržování zásob žitného chleba a o jeho uvádění do oběhu
 
Částka 54
pdf 251 kB
23. 5. 1944 117/1944 Sb.
Vládní nařízení o novém názvu protektorátních zaopatřovacích úřadů
118/1944 Sb.
Vládní nařízení o židovských míšencích v povolání civilních techniků
 
Částka 55
pdf 125 kB
25. 5. 1944 120/1944 Sb.
Vyhláška o stažení drobných peněz papírových po 10 K (tvaru I.) s datem 15. dubna 1919 a s datem 2. ledna 1927
119/1944 Sb.
Vládní nařízení o změně správního obvodu policejního ředitelství v Brně
 
Částka 56
pdf 362 kB
30. 5. 1944 121/1944 Sb.
Vládní nařízení o výhodách pro válečné invalidy ve veřejné osobní dopravě, o přednostním odbavování válečných invalidů před úřady, jakož i o zavedení průkazu pro těžké válečné poškozence
122/1944 Sb.
Nařízení o organisaci úřadu policejního presidenta v Praze a policejního ředitelství v Brně
123/1944 Sb.
Nařízení o přeložení sídla okresního soudu v Opočně
124/1944 Sb.
Vyhláška o povinné dodávce zvěřiny v honebním roce 1944/1945
 
Částka 57
pdf 292 kB
6. 6. 1944 125/1944 Sb.
Vyhláška o přechodném zastavení mletí ve mzdě pro samozásobitele a zavedení dopravních osvědčení
126/1944 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů obcí a jejich částí povolených v roce 1943
 
Částka 58
pdf 917 kB
15. 6. 1944 127/1944 Sb.
Vyhláška o povinném osevu některých hospodářských plodin pro sklizeň 1945
128/1944 Sb.
Vyhláška o změnách v organisaci správy z příkazu Říše (clo)
 
Částka 59
pdf 194 kB
16. 6. 1944 129/1944 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje nařízení ministra spravedlnosti ze dne 16. března 1943, Sb. č. 92, o dočasném zastavení revise výdělkových a hospodářských společenstev
130/1944 Sb.
Nařízení o nástupu služby, usídlení a změně sídla veterinářů
 
Částka 60
pdf 324 kB
19. 6. 1944 131/1944 Sb.
Nařízení o dopravě zvířat motorovými vozidly
 
Částka 61
pdf 782 kB
22. 6. 1944 133/1944 Sb.
Vyhláška o dodávce obilí, luštěnin, olejnatých plodin a olejnatých semen, jakož i sena a slámy ze sklizně 1944
132/1944 Sb.
Vyhláška o příplatcích na důlní dříví, vlákninu a tříslovou kůru
 
Částka 62
pdf 278 kB
23. 6. 1944 134/1944 Sb.
Nařízení o omezení valných hromad akciových společností a komanditních společností na akcie
 
Částka 63
pdf 104 kB
28. 6. 1944 135/1944 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 24. května 1943, Sb. č. 143, o povinném osevu a dodávkových kontingentech některých hospodářských plodin v osevním hospodářském roce 1943/1944
 
Částka 64
pdf 97 kB
30. 6. 1944 136/1944 Sb.
Vyhláška o zajištění lisů na olej a zařízení k lisování olejnatých semen obcemi
 
Částka 65
pdf 1087 kB
6. 7. 1944 137/1944 Sb.
Vládní nařízení o trestním příkazu ve správním trestním řízení
138/1944 Sb.
Vládní nařízení o provedení úmluv o vypořádání na poli sociálního pojištění z podnětu včlenění bývalých česko-slovenských území do Německé říše, království Maďarského a Slovenské republiky
139/1944 Sb.
Vládní nařízení o zabránění požárům v lesích
 
Částka 66
pdf 199 kB
10. 7. 1944 140/1944 Sb.
Vládní nařízení o policejní zajišťovací vazbě
141/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška předsedy vlády ze dne 6. března 1940, Sb. č. 107, o úpravě spotřeby kozího mléka
 
Částka 67
pdf 120 kB
11. 7. 1944 142/1944 Sb.
Vyhláška o platnosti říšského lístku "Heimatverpflegungszulage für Fronturlauber" v Protektorátu Čechy a Morava
143/1944 Sb.
Vyhláška o povinné dodávce ovoce
 
Částka 68
pdf 109 kB
13. 7. 1944 144/1944 Sb.
Vládní nařízení o přihlašovací povinnosti mužů a žen, kteří opustili z důvodu letecké války své dosavadní zaměstnání
 
Částka 69
pdf 544 kB
15. 7. 1944 145/1944 Sb.
Vládní nařízení o věcech nalezených v obvodu drah
146/1944 Sb.
Vládní nařízení o zřízení tarifního výboru pro vnitrozemskou plavbu
147/1944 Sb.
Vládní nařízení o úlevách pro udílení povolení říditi motorová vozidla, jichž se užívá k veřejné dopravě osob
148/1944 Sb.
Vládní nařízení o oprávnění nejvyššího mysliveckého úřadu zrušovati smlouvy o propachtování honitby
 
Částka 70
pdf 91 kB
20. 7. 1944 149/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o stažení bankovek pětisetkorunových (tvaru III.) s datem 2. května 1929
 
Částka 71
pdf 232 kB
20. 7. 1944 150/1944 Sb.
Nařízení o obecním správním řízení
 
Částka 72
pdf 777 kB
25. 7. 1944 151/1944 Sb.
Vyhláška o povinném nákupu a setí uznaného osiva ozimé řepky, některých druhů obilí a uznané sadby bramborové v osevním hospodářském roce 1944/1945
152/1944 Sb.
Vyhláška o nejmenší dodávce mléka, dobytka a olejnatých semen v kontingentním roce 1944/1945
 
Částka 73
pdf 837 kB
28. 7. 1944 153/1944 Sb.
Vládní nařízení o sociálním pojištění přikázaných v Čechách a na Moravě
154/1944 Sb.
Nařízení o pojistné povinnosti v nemocenském pojištění za války
155/1944 Sb.
Vládní nařízení o úpravě některých osobních poměrů bývalých vojenských gážistů z povolání
156/1944 Sb.
Nařízení o nové úpravě disciplinárního práva pomocných zřízenců a podobných zaměstnanců
 
Částka 74
pdf 883 kB
29. 7. 1944 157/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se částečně mění zákon, kterým se upravují právní poměry spořitelen
158/1944 Sb.
Vládní nařízení o dalších změnách a doplňcích předpisů, kterými se stanoví nejvyšší přípustné úrokové sazby, jakož i některých jiných ustanovení, která souvisí s úpravou úrokových sazeb
159/1944 Sb.
Nařízení o dohodném a provisi za nákupy akcií
160/1944 Sb.
Nařízení o organisaci úřadů a služeben podřízených cejchovnímu a puncovnímu ředitelství
161/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění ustanovení § 1 zákona ze dne 1. července 1926, Sb. č. 139, o finanční podpoře elektrisace venkova, ve znění zákonů ze dne 28. června 1928, Sb. č. 112, ze dne 22. března 1929, Sb. č. 46, a ze dne 19. května 1932, Sb. č. 72
162/1944 Sb.
Vyhláška o správě fondu pro zvelebení rybářství
 
Částka 75
pdf 228 kB
29. 7. 1944 163/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 16. června 1942, Sb. č. 254, o zmocnění ministra vnitra k mimořádným opatřením v oboru služebního a platového práva veřejných zaměstnanců
164/1944 Sb.
Vládní nařízení o protektorátních starobních podporách
165/1944 Sb.
Vyhláška o zavedení lístků na krmiva
 
Částka 76
pdf 250 kB
3. 8. 1944 166/1944 Sb.
Vládní nařízení o úřadu pro hospodaření s obytnými místnostmi
 
Částka 77
pdf 198 kB
11. 8. 1944 167/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se odkládá založení seznamů stálých soudních znalců
168/1944 Sb.
Nařízení o náhradě ztráty na výdělku příslušníkům hasičstev
 
Částka 78
pdf 383 kB
14. 8. 1944 169/1944 Sb.
Vládní nařízení o podpoře staveb nouzových obydlí
170/1944 Sb.
Vyhláška o zužitkování olejopřadného lnu sklizně 1944
 
Částka 79
pdf 129 kB
15. 8. 1944 171/1944 Sb.
Vyhláška o zavedení lítků na mléko s hnědým a modrým písmem
 
Částka 80
pdf 558 kB
17. 8. 1944 172/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se doplňuje a provádí druhé nařízení o odvodu zisku ze dne 6. května 1944, Sb. č. 114
 
Částka 81
pdf 57 kB
19. 8. 1944 173/1944 Sb.
Vyhláška o vedení záznamů vepřového sádla
 
Částka 82
pdf 125 kB
21. 8. 1944 174/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 6. března 1944, Sb. č. 56, o vyrovnávacích částkách za poražené vepře
175/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 10. března 1944, Sb. č. 59, o vyrovnávacích částkách za poražený hovězí dobytek
 
Částka 83
pdf 7293 kB
23. 8. 1944 176/1944 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají předpisy pro materiál a stavbu parních kotlů
 
Částka 84
pdf 112 kB
23. 8. 1944 177/1944 Sb.
Vládní nařízení o zmocnění ministrů a vedoucího pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu k mimořádným opatřením k provedení totálního válečného nasazení
 
Částka 85
pdf 412 kB
25. 8. 1944 178/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterou se mění zákon ze dne 20. května 1937, Sb. č. 86, o drahách (železniční zákon)
179/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 24. února 1944
180/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o stažení bankovek pětitisícikorunových (tvaru II.) s datem 6. července 1920
 
Částka 86
pdf 546 kB
28. 8. 1944 181/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají předpisy ku provedení vládního nařízení ze dne 8.července 1944, Sb. č. 146, o zřízení tarifního výboru pro vnitrozemskou plavbu
 
Částka 87
pdf 143 kB
28. 8. 1944 182/1944 Sb.
Nařízení o prozatímním zastavení dovolených v soukromém hospodářství
 
Částka 88
pdf 323 kB
29. 8. 1944 183/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení v občanském soudnictví (První nařízení o provedení totálního válečného nasazení v oboru občanského soudnictví Protektorátu Čechy a Morava)
 
Částka 89
pdf 1083 kB
29. 8. 1944 184/1944 Sb.
Nařízení ke zjednodušení protektorátního trestního soudnictví (První nařízení k provedení totálního válečného nasazení v oboru trestního soudnictví Protektorátu Čechy a Morava)
 
Částka 90
pdf 227 kB
30. 8. 1944 185/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se znovu doplňuje a mění zákon ze dne 17. února 1922, Sb. č. 76, o vojenských požitcích zaopatřovacích Pozn.: ust. § 75a nabývá účinnosti až 6. 9. 1944;
186/1944 Sb.
Nařízení o zastavení cejchovní a puncovní služby, pokud neslouží zbrojněhospodářským účelům
187/1944 Sb.
Nařízení o zastavení činnosti českých divadel, varieté a kabaretů
 
Částka 91
pdf 158 kB
31. 8. 1944 188/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 30. července 1942, Sb. č. 279, o veřejném zdravotnictví
189/1944 Sb.
Nařízení , kterým se za účelem provedení totálního válečného nasazení zastavuje v oboru působnosti pozemkového úřadu pro Čechy a Moravu schvalování obchodů s pozemky
 
Částka 92
pdf 402 kB
4. 9. 1944 190/1944 Sb.
Vyhláška o povinné dodávce vinných hroznů
191/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví a předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 10. května 1943, Sb. č. 133, o zcizování koní
 
Částka 93
pdf 318 kB
7. 9. 1944 193/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. června 1944, Sb. č. 133, o dodávce obilí, luštěnin, olejnatých plodin a olejnatých semen, jakož i sena a slámy ze sklizně 1944
192/1944 Sb.
Vyhláška o používání jedovatých a zdraví škodlivých prostředků na ochranu rostlin k postřiku a k poprašování
 
Částka 94
pdf 271 kB
7. 9. 1944 194/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení justiční organisace (První nařízení k provedení totálního nasazení v oboru justiční organisace Protektorátu Čechy a Morava)
 
Částka 95
pdf 5470 kB
9. 9. 1944 195/1944 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o úrazovém pojištění
 
Částka 96
pdf 453 kB
12. 9. 1944 196/1944 Sb.
Nařízení jímž se zrušuje nařízení předsedy vlády ze dne 7. listopadu 1940, Sb. č. 420, o tvoření cen dílenského řeziva
197/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají směrnice o přídavkovém dodání umělých jedlých tuků pěstitelům olejnatých plodin
198/1944 Sb.
Vyhláška o schvalování domácích porážek pro nezemědělské samozásobitele v porážkovém roce 1944/1945
 
Částka 97
pdf 112 kB
12. 9. 1944 199/1944 Sb.
Nařízení o zavedení 60hodiného týdne
 
Částka 98
pdf 301 kB
15. 9. 1944 200/1944 Sb.
Vládní nařízení o zabavení a odevzdání varhanních píšťal a vzduchovodů
 
Částka 99
pdf 489 kB
15. 9. 1944 201/1944 Sb.
Nařízení o uznávání některých plemeníků
202/1944 Sb.
Vyhláška o úpravě školkařství
 
Částka 100
pdf 231 kB
16. 9. 1944 203/1944 Sb.
Vládní nařízení o vlivu škod, způsobených válkou na budovách na nájemní poměry
 
Částka 101
pdf 421 kB
21. 9. 1944 204/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 4. července 1940, Sb. č. 226, o kategoriích důstojníků, vojenských úředníků a pragmatikálních úředníků vládního vojska Protektorátu Čechy a Morava a o úpravě některých jejich služebních a platových poměrů
205/1944 Sb.
Vládní nařízení o používání prozatímní úřední pečeti notářů
206/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydávají některá další zvláštní ustanovení o řízení před soudy Protektorátu Čechy a Morava
207/1944 Sb.
Nařízení o dočasném zjednodušení řízení při splynutí peněžních ústavů
208/1944 Sb.
Nařízení o přenesení úkolů plánovací komise pro hlavní město Prahu a okolí na zemský úřad Čechy
209/1944 Sb.
Vyhláška o dovozu živých psů a východních a jihovýchodních států
 
Částka 102
pdf 463 kB
22. 9. 1944 210/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení správního řízení
211/1944 Sb.
Vyhláška o přídavku mléka pro osoby, které jsou ve zvláštní míře vystaveny účinkům jedu
 
Částka 103
pdf 202 kB
27. 9. 1944 212/1944 Sb.
Nařízení o zastavení technického dozoru
213/1944 Sb.
Nařízení o některých opatřeních v oboru cejchovnictví a puncovnictví
214/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vyhláška ministra hospodářství a lesnictví ze dne 27. října 1943, Sb. č. 279, o zákazu zkrmování bramborů způsobilých k lidské spotřebě
 
Částka 104
pdf 71 kB
29. 9. 1944 215/1944 Sb.
Nařízení o zřízení kategorie telegrafních dozorců u ČMD
 
Částka 105
pdf 1014 kB
30. 9. 1944 216/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení ve veřejnoprávním nemocenském pojištění
217/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení dluhové služby stavebních losů
 
Částka 106
pdf 274 kB
30. 9. 1944 218/1944 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení služebního trestního řízení proti veřejným zaměstnancům
 
Částka 107
pdf 748 kB
30. 9. 1944 219/1944 Sb.
Nařízení o dalším zjednodušení veřejné správy
220/1944 Sb.
Nařízení o dočasném zastavení trhů na dobytek a koně
 
Částka 108
pdf 229 kB
4. 10. 1944 221/1944 Sb.
Vládní nařízení o změně a doplnění vládního nařízení ze dne 27. března 1941, Sb. č. 224, o těžbě dřeva, ve znění vládního nařízení ze dne 1. června 1942, Sb. č. 216
222/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení vojenského zaopatření
 
Částka 109
pdf 270 kB
5. 10. 1944 223/1944 Sb.
Vládní nařízení o hospodaření uhlím
 
Částka 110
pdf 204 kB
6. 10. 1944 224/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění zákon ze dne 24. dubna 1874, rak. ř.z. č. 49, o společném zastupování práv držitelů dílčích dlužních úpisů svědčících majiteli nebo rubopisem převoditelných a o knihovních jednáních v příčině hypotekárních práv pro takové dílčí úpisy zřízeních, ve znění vládního nařízení ze dne 23. října 1941, Sb. č. 407
225/1944 Sb.
Nařízení , jímž se mění vládní nařízení ze dne 13. července 1934, Sb. č. 168, o kategoriích státních profesorů a státních učitelů, o zvláštních podmínkách pro ustanovení zatímním nebo definitivním státním profesorem nebo učitelem a pro povýšení profesora nebo učitele a o úředních titulech
226/1944 Sb.
Nařízení o hlavních celních úřadech Praha-clo a Praha-spotřební daně
 
Částka 111
pdf 99 kB
7. 10. 1944 227/1944 Sb.
Vládní nařízení o právní závaznosti Německé úvěrové dohody 1944
 
Částka 112
pdf 210 kB
11. 10. 1944 228/1944 Sb.
Nařízení o opatřeních v oboru soukromého práva (První nařízení k provedení totálního válečného nasazení v oboru soukromého práva v Protektorátu Čechy a Morava)
 
Částka 113
pdf 239 kB
12. 10. 1944 229/1944 Sb.
Nařízení , kterým se mění železniční přepravní řád
230/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 1 a 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 6. března 1944, Sb. č. 56, o vyrovnávacích částkách za poražené vepře
231/1944 Sb.
Vyhláška o vystavování odběrních listů pro malorozdělovače a o předkládání odběrních listů velkoobchodníkům
 
Částka 114
pdf 262 kB
13. 10. 1944 232/1944 Sb.
Vládní nařízení o výmazu zástavních práv zapsaných v železničních knihách
233/1944 Sb.
Nařízení o omezení schvalování obchodů s pozemky v oboru ministerstva vnitra
234/1944 Sb.
Nařízení o přechodném zastavení činnosti Exportního ústavu
235/1944 Sb.
Vyhláška o účinnosti ustanovení § 2, odst. 2 vyhlášky ministra financí ze dne 10. srpna 1942, Sb. č. 278, o nové úpravě obvodů a sídel služeben správy z příkazu Říše (clo)
 
Částka 115
pdf 431 kB
14. 10. 1944 236/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušeních v oboru daní a poplatků
 
Částka 116
pdf 98 kB
14. 10. 1944 237/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění § 7, odst. 2 vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. května 1942, Sb. č. 172, o samozásobitelích zemědělskými výrobky
 
Částka 117
pdf 1494 kB
19. 10. 1944 238/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje hlava II. zákona o přímých daních (všeobecná daň výdělková) a kterým se zrušuje článek XVa uváděcích ustanovení k tomuto zákonu
239/1944 Sb.
Vládní nařízení o opatřeních proti osobám štítícím se práce v zemědělství a lesnictví
 
Částka 118
pdf 252 kB
25. 10. 1944 240/1944 Sb.
Nařízení , jímž se mění zákon ze dne 23. září 1930, Sb. č. 143, o poštovní spořitelně
241/1944 Sb.
Nařízení o příslušnosti při provádění okamžitých stavebních opatření a udržovacích prací
242/1944 Sb.
Vyhláška o prodloužení lhůty k uzavření smluv o pěstování čekanky v roce 1945
 
Částka 119
pdf 1145 kB
25. 10. 1944 243/1944 Sb.
Nařízení , kterou se doplňuje a mění železniční přepravní řád
244/1944 Sb.
Vyhláška o stažení stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931
 
Částka 120
pdf 252 kB
28. 10. 1944 245/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje dopravní řád silniční
 
Částka 121
pdf 978 kB
30. 10. 1944 246/1944 Sb.
Vládní nařízení o vybudování pojištění u bratrských pokladen Pozn.: ust. čl. I bod 19 až 25, 42 a 43 nabývají účinnosti 1. 4. 1943, ust. čl. I bod 29, 30 a 39 dnem 1. 4. 1944 a ust. čl. I b. 13 písm. b/ dnem 1. 10. 1944;
 
Částka 122
pdf 96 kB
31. 10. 1944 247/1944 Sb.
Nařízení o prodloužení lhůt směnečného a šekového práva
 
Částka 123
pdf 96 kB
31. 10. 1944 248/1944 Sb.
Nařízení o změnách v územní organisaci některých finančních úřadů
 
Částka 124
pdf 148 kB
4. 11. 1944 249/1944 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. března 1941, Sb. č. 149, o sekaném mase
250/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se doplňují zákonné předpisy o notářské praxi
 
Částka 125
pdf 285 kB
8. 11. 1944 251/1944 Sb.
Vyhláška o přemisťování koní a hříbat
252/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se znovu mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví a předsedy nejvyššího úřadu cenového ze dne 10. května 1943, Sb. č. 133, o zcizování koní, ve znění vyhlášky ze dne 1. srpna 1944, Sb. č. 191
253/1944 Sb.
Vyhláška o zcizování tažných volů
 
Částka 126
pdf 359 kB
16. 11. 1944 254/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 26. června 1943, Sb. č. 194, o veřejném veterinářství
255/1944 Sb.
Vládní nařízení k doplnění vládního nařízení ze dne 26. června 1942, Sb. č. 328, o úpravě veřejné veterinární služby
256/1944 Sb.
Vládní nařízení o organisačních změnách v oboru vládní policie
257/1944 Sb.
Vyhláška o stažení drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929
 
Částka 127
pdf 100 kB
18. 11. 1944 258/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se znovu mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 6. března 1944, Sb. č. 56, o vyrovnávacích částkách za poražené vepře, ve znění vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 6. října 1944, Sb. č. 230
 
Částka 128
pdf 130 kB
21. 11. 1944 259/1944 Sb.
Vyhláška o přídělu cukru pěstitelům řepy ze sklizně 1944/1945
 
Částka 129
pdf 5475 kB
22. 11. 1944 260/1944 Sb.
Nařízení , kterým se provádí (prováděcí nařízení o dani důchodové - p.n.d. d.) vládní nařízení o dani důchodové (nařízení o dani důchodové - n.d.d.)
 
Částka 130
pdf 483 kB
27. 11. 1944 261/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění §§ 12 a 38 vládního nařízení ze dne 24. prosince 1942, Sb. č. 420, o zjednodušení a o nové úpravě personálních poměrů ve veřejné správě Pozn.: ust. čl. I č. 2 nabývá účinnosti 8.4.1944;
262/1944 Sb.
Vládní nařízení o zjednodušení vyhlášek o cenných papírech
263/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení propachtování honebních okrsků během války
 
Částka 131
pdf 153 kB
2. 12. 1944 264/1944 Sb.
Nařízení o omezení prací při zařízení lesů
 
Částka 132
pdf 212 kB
2. 12. 1944 265/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 23. února 1944, Sb. č. 48, o evidenci stavu zvířat ke kontrolním účelům
 
Částka 133
pdf 275 kB
6. 12. 1944 266/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o stažení bankovek tisícikorunových (tvaru III.) - s datem 25. května 1934
267/1944 Sb.
Vyhláška o zákazu držeti drobné zvířectvo a o zákazu domácích porážek pro nesplnění nejmenší dodávky pro trh ve stanovené lhůtě
 
Částka 134
pdf 270 kB
11. 12. 1944 268/1944 Sb.
Vládní nařízení o přeměně nekultivovaných pastvisk na řádné pastviny
269/1944 Sb.
Vládní nařízení o právu majitelů obchodních živností přijímati zakázky na opravu obuvi a šatstva
270/1944 Sb.
Nařízení o zrušení společenstevních instruktorů
 
Částka 135
pdf 415 kB
12. 12. 1944 271/1944 Sb.
Vládní nařízení o zastupování oprávněných k výkonu myslivosti, kteří konají brannou službu
272/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 13. července 1942, Sb. č. 298, o soustředění věcí zeměměřičských a hraničních v oboru působnosti ministerstva vnitra a o zřízení zeměměřičského úřadu Čechy a Morava
 
Částka 136
pdf 595 kB
14. 12. 1944 273/1944 Sb.
Nařízení o dalším zjednodušení řízení před soudy sociálního pojištění
274/1944 Sb.
Vyhláška o změnách v organisaci správy z příkazu Říše (clo)
275/1944 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášek ministra zemědělství a lesnictví ze dne 4. září 1944, Sb. č. 197, kterou se vydávají směrnice o přídavkovém dodání umělých jedlých tuků pěstitelům olejnatých plodin
 
Částka 137
pdf 281 kB
23. 12. 1944 276/1944 Sb.
Vládní nařízení o dalších daňových, poplatkových a dávkových osvobozeních při zjednodušení poměrů v peněžnictví
277/1944 Sb.
Nařízení o zjednodušení výběru plemeníků
 
Částka 138
pdf 116 kB
29. 12. 1944 278/1944 Sb.
Vládní nařízení o prodloužení platnosti vládního nařízení ze dne 21. listopadu 1940, Sb. č. 460, kterým se upravují některé poměry organisace řádných soudů, ve znění vládního nařízení ze dne 25. listopadu 1943, Sb. č. 312
279/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 12. září 1942, Sb. č. 319, o prémiích za dodávky slepičích a kachních vajec
 
Částka 139
pdf 1019 kB
30. 12. 1944 280/1944 Sb.
Vládní nařízení o rozpočtu Protektorátu Čechy a Morava na rok 1944 a rok 1945
281/1944 Sb.
Vládní nařízení o zrušení finanční prokuratury v Brně
282/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 13. ledna 1943, Sb. č. 14, o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
283/1944 Sb.
Nařízení o výši odměn a náhrad znalců v trestním řízení soudním
284/1944 Sb.
Nařízení o výši odměn a náhrad znalců lékařů v řízení o zbavení svéprávnosti
 
Částka 140
pdf 869 kB
30. 12. 1944 285/1944 Sb.
Vládní nařízení o příspěvcích majitelům zastavených dopravních podniků
286/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se znovu prodlužuje účinnost vládního nařízení ze dne 18. prosince 1936, Sb. č. 328, o úpravě pěstování a zpracování papriky a obchodu s paprikou, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
287/1944 Sb.
Nařízení o změně prováděcích předpisů A, C a D k vládnímu nařízení ze dne 19. listopadu 1941, Sb. č. 43 z roku 1942, kterým se provádí vládní nařízení o prohlídce masa
288/1944 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. června 1944, Sb. č. 127, o povinném osevu některých hospodářských plodin pro sklizeň 1945
 
Částka 141
pdf 864 kB
30. 12. 1944 289/1944 Sb.
Vládní nařízení , jímž se mění opatření Stálého výboru ze dne 16. listopadu 1938, Sb. č. 291, o vyvlastnění a některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob
290/1944 Sb.
Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. dubna 1941, Sb. č. 254, o potírání přenosných nemocí
291/1944 Sb.
Nařízení o některých dalších opatřeních v oboru společenstevního práva (První nařízení k provedení totálního válečného nasazení v oboru společenstevního práva v Protektorátu Čechy a Morava)
292/1944 Sb.
Nařízení o dalším zjednodušení ve veřejnoprávním sociálním pojištění
 
Částka 142
pdf 85 kB
31. 12. 1944 293/1944 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 15. září 1944, Sb. č. 207, o dočasném zjednodušení řízení při splynutí peněžních ústavů
 
Částka 143
pdf 123 kB
31. 12. 1944 294/1944 Sb.
Nařízení , kterým se znovu prodlužuje zmocnění ministra vnitra, povolovati výjimky z ustanovení vládního nařízení ze dne 19. června 1931, Sb. č. 99, jímž se omezuje používání zdraví škodlivých kovů a kovových směsí při zacházení s potravinami (poživatinami) a kosmetickými prostředky, jakož i při dětských hračkách