Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
republiky Československé.

Ročník 1945

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 45 kB
9. 1. 1945 1/1945 Sb.I
Vládní nařízení o odvodu zisku za kalendářní rok 1943 (nařízení o odvodu zisku 1943).
1/1945 Sb.II
Ústavní dekret o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
2/1945 Sb.I
Vyhláška o stažení drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926
 
Částka 2
pdf 66 kB
16. 1. 1945 3/1945 Sb.I
Nařízení o zjednodušení povinné kontroly mléčné užitkovosti skotu
5/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se zakazuje velkoobchodníkům s potravinami v místě neusedlým dodávati do určitých míst
4/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se prodlužuje lhůta stanovená k uzavření smluv o pěstování čekanky v roce 1945
6/1945 Sb.I
Vyhláška o změnách úředních názvů obcí a jejich částí, povolených v roce 1944
2/1945 Sb.II
Vyhláška o zrušení Státní rady
3/1945 Sb.II
Dekret , kterou se mění a doplňují některá ustanovení vojenského trestního zákona a branného zákona
 
Částka 3
pdf 100 kB
18. 1. 1945 7/1945 Sb.I
Vyhláška o zřízení veterinárního vyšetřovacího ústavu v Plzni
8/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o kursovém rozdílovém řízení
4/1945 Sb.II
Nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
 
Částka 4
pdf 307 kB
23. 5. 1945 5/1945 Sb.II
Dekret o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o národní správě majetkových hodnot Němců, Maďarů, zrádců a kolaborantů a některých organizací a ústavů
6/1945 Sb.II
Nařízení o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
7/1945 Sb.II
Nařízení o platidlech v zemích České a Moravskoslezské
9/1945 Sb.I
Vyhláška o vydání drobných peněz papírových po 50 K (tvaru V.) s datem 25. září 1944
 
Částka 5
pdf 82 kB
5. 6. 1945 8/1945 Sb.II
Dekret o věnování nemovitostí Svazu sovětských socialistických republik jako projev díků
9/1945 Sb.II
Nařízení o přechodných opatřeních na českých vysokých školách
10/1945 Sb.II
Nařízení , kterým se zmocňuje ministr výživy k úpravě výroby, oběhu a spotřeby potravin a poživatin
10/1945 Sb.I
Vládní nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 4. prosince 1941, Sb. č. 416, o přechodném používání říšskoněmeckých přenosných parních kotlů na území Protektorátu Čechy a Morava
11/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. listopadu 1943, Sb. č. 286, o úpravě chovu králíků, ve znění vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 18. ledna 1944, Sb. č. 21
 
Částka 6
pdf 73 kB
23. 6. 1945 11/1945 Sb.II
Vyhláška o provisorním vydání kolkových známek platných zatím v zemi České a Moravskoslezské a o výměně kolkových známek bývalého Protektorátu Čechy a Morava
12/1945 Sb.I
Vyhláška o úplném znění zákona o pojištění zaměstnanců pro případ nemoci, invalidity a stáří
 
Částka 7
pdf 211 kB
23. 6. 1945 12/1945 Sb.II
Dekret o konfiskaci a urychleném rozdělení zemědělského majetku Němců, Maďarů, jakož i zrádců a nepřátel českého a slovenského národa
13/1945 Sb.I
Vyhláška o povinném odsemenění olejopřadného lnu sklizně 1944
 
Částka 8
pdf 477 kB
3. 2. 1945 14/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky pro Čechy a Moravu v Praze o náhradě kursové ztráty na pohledávkách v bývalém Polsku
13/1945 Sb.II
Nařízení o zatímní výstavbě úřadů ochrany práce
14/1945 Sb.II
Nařízení , jímž se prohlašuje nepouživatelnost některých předpisů o řízení práce a o nouzové službě a zrušují se pracovní poměry, vzniklé přikázáním (nasazením)
15/1945 Sb.II
Nařízení o hlášení pracovního poměru a jeho zrušení
 
Částka 9
pdf 577 kB
3. 2. 1945 15/1945 Sb.I
Vyhláška o náhradě výdělku za práci, která za války mimořádně odpadla (vyhláška o náhradě výdělku)
16/1945 Sb.I
Vyhláška o změně vyhlášky ministra zemědělství a lesnictví ze dne 10. ledna 1945, Sb. č. 5, kterou se zakazuje velkoobchodníkům s potravinami v místě neusedlým dodávati do určitých míst
16/1945 Sb.II
Dekret o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
17/1945 Sb.II
Dekret o Národním soudu
18/1945 Sb.II
Nařízení , jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 16 Sb., o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
 
Částka 10
pdf 243 kB
10. 2. 1945 17/1945 Sb.I
Vyhláška o zákazu zkrmování bramborů způsobilých k lidské spotřebě
19/1945 Sb.II
Dekret o Sbírce zákonů a nařízení republiky Československé
21/1945 Sb.II
Ústavní dekret o výkonu moci zákonodárné v přechodném období (přetisk z roč. VI, č. 1 Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 27. února 1945) Pozn.: ztráta platnosti dnem ustavení Prozatímního Národního shromáždění;
20/1945 Sb.II
Ústavní dekret o prozatímním výkonu moci zákonodárné (přetisk z roč. I Úředního věstníku československého, vydaného v Londýně dne 4. prosince 1940) Pozn.: ztráta platnosti dnem ustavení Prozatímního Národního shromáždění;
22/1945 Sb.II
Ústavní dekret o vyhlášení právních předpisů, vydaných mimo území republiky Československé
 
Částka 11
pdf 145 kB
17. 2. 1945 18/1945 Sb.I
Vládní nařízení o trestněprávní ochraně sbírky "Národ svým dělníkům"
23/1945 Sb.II
Nařízení o placené dovolené pro zaměstnance v roce 1945
24/1945 Sb.II
Vyhláška o obnovení platnosti drobných mincí československé měny po 5 K z čistého niklu, po 1 K, 50 a 20 haléřích ze spěže (bronzu) niklové a po 10 haléřích ze směsi mědi se zinkem
 
Částka 12
pdf 35 kB
16. 7. 1945 25/1945 Sb.II
Dekret o sjednocení celního práva na území republiky Československé
19/1945 Sb.I
Vládní nařízení o zápisech úmrtí po leteckých útocích
26/1945 Sb.II
Dekret o zrušení zákona ze dne 4. července 1934, č. 165 Sb., o překládání soudců do výslužby podle věku
 
Částka 13
pdf 65 kB
28. 2. 1945 20/1945 Sb.I
Vyhláška o zrušení zákazu porážení jaloviček
27/1945 Sb.II
Dekret o jednotném řízení vnitřního osídlení
 
Částka 14
pdf 195 kB
26. 7. 1945 28/1945 Sb.II
Dekret o osídlení zemědělské půdy Němců, Maďarů a jiných nepřátel státu českými, slovenskými a jinými slovanskými zemědělci
21/1945 Sb.I
Nařízení o provádění lesních prací po dobu války
29/1945 Sb.II
Nařízení o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
 
Částka 15
pdf 203 kB
8. 8. 1945 30/1945 Sb.II
Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 3. srpna 1944, č. 11 Úř. věst. čsl., o obnovení právního pořádku
31/1945 Sb.II
Nařízení , kterým se určuje konec doby nesvobody pro obor předpisů o obnovení právního pořádku
22/1945 Sb.I
Vládní nařízení o dočasné úpravě příjmů svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva na místě dosavadních přirážek k přímým daním
23/1945 Sb.I
Vyhláška o další změně v organisaci správy z příkazu Říše (clo)
 
Částka 16
pdf 123 kB
14. 3. 1945 24/1945 Sb.I
Vládní nařízení o změně vládních nařízení ze dne 23. června 1939, Sb. č. 168, o organické výstavbě hospodářství, ze dne 13. března 1941, Sb. č. 114, o povinné organisaci peněžnictví, a ze dne 15. května 1941, Sb. č. 185, o povinné organisaci soukromého pojišťovnictví
25/1945 Sb.I
Vyhláška o zcizování zeleného krmiva
26/1945 Sb.I
Vyhláška o výhodách za smluvní dodávky průmyslových bramborů ze sklizně 1945
32/1945 Sb.II
Nařízení o mimořádných opatřeních k zabezpečení nutných zemědělských prací v roce 1945
 
Částka 17
pdf 96 kB
10. 8. 1945 33/1945 Sb.II
Ústavní dekret o úpravě československého státního občanství osob národnosti německé a maďarské
27/1945 Sb.I
Nařízení o dalším zjednodušení v oboru územní samosprávy
34/1945 Sb.II
Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
 
Částka 18
pdf 212 kB
14. 8. 1945 36/1945 Sb.II
Dekret o plnění závazků znějících na říšské marky
37/1945 Sb.II
Nařízení o zřízení Poštovní spořitelny, pobočky v Brně
28/1945 Sb.I
Nařízení , jímž se mění a doplňuje nařízení ministra hospodářství a práce ze dne 26. srpna 1944, Sb. č. 182, o prozatímním zastavení dovolených v soukromém hospodářství
35/1945 Sb.II
Dekret o přechodném omezení výplat vkladů u peněžních ústavů (peněžních podniků) v pohraničním území
 
Částka 19
pdf 94 kB
15. 3. 1945 29/1945 Sb.I
Vládní nařízení o sociálním pojištění zemědělců
39/1945 Sb.II
Dekret o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským Pozn.: účinnost předpisu omezena do 31. 12.1945;
38/1945 Sb.II
Dekret o přísném trestání drancování
40/1945 Sb.II
Nařízení , jímž se provádí dekret presidenta republiky ze dne 19. června 1945, č. 17 Sb., o Národním soudu
 
Částka 20
pdf 34 kB
16. 3. 1945 30/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se znovu mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 8. června 1944, Sb. č. 127, o povinném osevu některých hospodářských plodin pro sklizeň 1945
31/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se znovu prodlužuje lhůta stanovená k uzavření smluv o pěstování čekanky v roce 1945 a poskytuje se další výhoda
41/1945 Sb.II
Vyhláška o obnovení platnosti stokorunových státovek (tvaru III.) s datem 10. ledna 1931, drobných peněz papírových po 50 K (tvaru III.) s datem 1. října 1929 a drobných peněz papírových po 20 K (tvaru II.) s datem 1. října 1926
 
Částka 21
pdf 71 kB
17. 3. 1945 32/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální a zdravotní správy ze dne 25. července 1941, Sb. č. 291, o vydávání pracovních knížek
42/1945 Sb.II
Nařízení o poskytnutí dovolené zaměstnaným posluchačům vysokých škol
 
Částka 22
pdf 563 kB
23. 3. 1945 33/1945 Sb.I
Nařízení o zjednodušeních v oboru daní a poplatků (druhé nařízení o daňovém zjednodušení)
43/1945 Sb.II
Vyhláška o platnosti ústavního dekretu presidenta republiky ze dne 4. prosince 1944, č. 18 Úř. věst. čsl., o národních výborech a prozatímním Národním shromáždění
44/1945 Sb.II
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 5. května 1945, č. 4 Sb., o volbě a pravomoci národních výborů
45/1945 Sb.II
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o volbě a pravomoci národních výborů
46/1945 Sb.II
Nařízení o prozatímní organisaci státní správy hlavního města Prahy
 
Částka 23
pdf 287 kB
24. 3. 1945 35/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 6. března 1944, Sb. č. 56, o vyrovnávacích částkách za poražené vepře, ve znění vyhlášek ministra zemědělství a lesnictví ze dne 17. srpna 1944, Sb. č. 174, ze dne 6. října 1944, Sb. č. 230, a ze dne 16. listopadu 1944, Sb. č. 258
34/1945 Sb.I
Vyhláška , jíž se doplňuje vyhláška ministra zemědělství ze dne 28. března 1941, Sb. č. 133, kterou se stanoví zásady pro uznávání semen a sadby zeleninové
47/1945 Sb.II
Ústavní dekret o Prozatímním Národním shromáždění
48/1945 Sb.
Nařízení o volbě Prozatímního Národního shromáždění
49/1945 Sb.
Nařízení o prvních volbách do okresních a zemských národních výborů
 
Částka 24
pdf 98 kB
28. 8. 1945 50/1945 Sb.
Dekret o opatřeních v oblasti filmu
36/1945 Sb.I
Vyhláška o porážení zakrnělých vepřů
51/1945 Sb.
Vyhláška o lhůtě k podávání žádostí o vrácení československého státního občanství pro manželky a děti československých státních občanů
 
Částka 25
pdf 366 kB
30. 3. 1945 37/1945 Sb.I
Vyhláška o využití chmelnic pro pěstování zeleniny
38/1945 Sb.I
Vyhláška o povinné dodávce zvěřiny v honebním roce 1945/1946
52/1945 Sb.
Dekret o zatímním vedení státního hospodářství
53/1945 Sb.
Dekret o odčinění křivd československým veřejným zaměstnancům
 
Částka 26
pdf 176 kB
31. 8. 1945 54/1945 Sb.
Dekret o přihlašování a zjišťování válečných škod a škod způsobených mimořádnými poměry
39/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra zemědělství a lesnictví ze dne 18. čarvence 1944, Sb. č. 151, o povinném nákupu a setí uznaného osiva ozimé řepky, některých druhů obilí a uznané sadby bramborové v osevním hospodářském roce 1944/1945
55/1945 Sb.
Nařízení , kterým se zmocňuje ministr zemědělství k opatřením v zemědělské výrobě Pozn.: ztráta platnosti předpisu dnem 31.7.1946;
 
Částka 27
pdf 204 kB
1. 9. 1945 56/1945 Sb.
Dekret o úpravě platu presidenta Československé republiky
40/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se provádí zjednodušení výběru plemeníků
41/1945 Sb.I
Vyhláška o odlehčení dopravě v hlavním městě Praze a v politických okresích Praha-venkov-sever a Praha-venkov-jih
57/1945 Sb.
Dekret o platu a o činovním a representačním přídavku členů vlády
58/1945 Sb.
Dekret o platovém přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům
59/1945 Sb.
Dekret , jímž se zrušují jmenování veřejných zaměstnanců z doby nesvobody
 
Částka 28
pdf 123 kB
1. 9. 1945 61/1945 Sb.
Nařízení o přípravě opce podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině ze dne 29. června 1945
60/1945 Sb.
Ústavní dekret o přípravě provedení smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
42/1945 Sb.I
Vládní nařízení , kterým se mění a doplňují některá ustanovení o lékařských komorách
43/1945 Sb.I
Vyhláška o doplnění stanov Českomoravského svazu pro dobytek, maso a ryby
 
Částka 29
pdf 361 kB
7. 9. 1945 62/1945 Sb.
Dekret o úlevách v trestním řízení soudním
63/1945 Sb.
Dekret o Hospodářské radě
64/1945 Sb.
Vyhláška o úrazovém pojištění zemědělských a lesních podniků
65/1945 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech do presenční služby a do vojenského výcviku
44/1945 Sb.I
Vládní nařízení o prodloužení platnosti některých honebních lístků
45/1945 Sb.I
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření cejchovního a puncovního ředitelství, jimiž se povolují dočasné úchylky od předpisů o konstrukci, materiálu a úpravě některých předmětů předkládaných k úřednímu cejchování
 
Částka 30
pdf 71 kB
14. 9. 1945 66/1945 Sb.
Dekret o Úředním listě republiky Československé
46/1945 Sb.I
Nařízení o sběrné úschově směnek
 
Částka 31
pdf 271 kB
20. 9. 1945 69/1945 Sb.
Dekret o přeložení vysoké školy báňské z Příbrami do Moravské Ostravy
67/1945 Sb.
Dekret , jímž se obnovuje činnost disciplinárních a kvalifikačních komisí pro veřejné zaměstnance a zrušují se předpisy o omezení opravných prostředků
68/1945 Sb.
Dekret o reaktivaci veřejných zaměstnanců
70/1945 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává statut Národního pozemkového fondu při ministerstvu zemědělství
47/1945 Sb.I
Vládní nařízení (prováděcí nařízení o dani korporační - p.n.d.k.), kterým se doplňuje a provádí vládní nařízení ze dne 29. prosince 1943, Sb. č. 4 z roku 1944, o dani korporační a o výdělkové dani korporační (nařízení o dani korporační - n.d.k.)
 
Částka 32
pdf 104 kB
27. 9. 1945 71/1945 Sb.
Dekret o pracovní povinnosti osob, které pozbyly československého státního občanství
 
Částka 33
pdf 122 kB
29. 9. 1945 72/1945 Sb.
Vyhláška o statutu osidlovacího úřadu v Praze
 
Částka 34
pdf 268 kB
3. 10. 1945 73/1945 Sb.
Dekret , kterým se mění a doplňuje platový zákon ze dne 24. června 1926, č. 103 Sb., pokud jde o profesory vysokých škol a vysokoškolské asistenty
74/1945 Sb.
Dekret o reaktivaci a o opětovném ustanovení provdaných žen ve veřejné službě
75/1945 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů státních učitelů učňovských škol
 
Částka 35
pdf 224 kB
4. 10. 1945 76/1945 Sb.
Dekret o požadování dopravních prostředků po dobu mimořádných hospodářských poměrů
77/1945 Sb.
Dekret o některých opatřeních k urychlení nakládky a vykládky zboží v železniční dopravě
78/1945 Sb.
Dekret o přechodném finančním zabezpečení hospodářských podniků
 
Částka 36
pdf 355 kB
5. 10. 1945 79/1945 Sb.
Dekret o zatímní úpravě soudnictví v zemích České a Moravskoslezské
 
Částka 37
pdf 22 kB
1. 10. 1945 80/1945 Sb.
Dekret o opětovném zavedení středoevropského času
 
Částka 38
pdf 210 kB
10. 10. 1945 81/1945 Sb.
Dekret o některých opatřeních v oboru spolkovém
82/1945 Sb.
Dekret o zálohách na náhradu za některé válečné škody majetkové
83/1945 Sb.
Dekret o úpravě branné povinnosti osob povolaných jakož i dobrovolně nastoupivších do činné služby
84/1945 Sb.
Dekret o přechodné úpravě délky presenční služby
 
Částka 39
pdf 83 kB
15. 10. 1945 86/1945 Sb.
Dekret o znovuvybudování finanční stráže v zemích České a Moravskosleszké a o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže Pozn.: § 3 nabývá účinnosti až 15.10.1945;
85/1945 Sb.
Dekret , kterým se ruší školné na státních středních školách
87/1945 Sb.
Nařízení o územním rozšíření použivatelnosti vládního nařízení nařízení ze dne 10. května 1939, č. 121 Sb., o zřízení nejvyššího úřadu cenového, ve znění vládního nařízení ze dne 8. května 1940, č. 189 Sb., a o dalším dočasném úřadování nejvyššího úřadu cenového
 
Částka 40
pdf 344 kB
17. 10. 1945 88/1945 Sb.
Dekret o všeobecné pracovní povinnosti
89/1945 Sb.
Dekret o vyznamenáních za zásluhy o výstavbu státu a za vynikající pracovní výkony
 
Částka 41
pdf 284 kB
17. 10. 1945 90/1945 Sb.
Dekret o úpravě některých organisačních a služebních otázek v oboru soudnictví
 
Částka 42
pdf 256 kB
20. 10. 1945 91/1945 Sb.
Dekret o obnovení československé měny
 
Částka 43
pdf 473 kB
20. 10. 1945 92/1945 Sb.
Vyhláška o nových platidlech československé měny
 
Částka 44
pdf 72 kB
23. 10. 1945 93/1945 Sb.
Dekret o prozatímních opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
94/1945 Sb.
Dekret o úpravě některých otázek organisace a služebních a platových poměrů sboru uniformované vězeňské stráže
 
Částka 45
pdf 544 kB
23. 10. 1945 95/1945 Sb.
Dekret o přihlášení vkladů a jiných peněžních pohledávek v peněžních ústavech, jakož i životních pojištění a cenných papírů
96/1945 Sb.
Dekret o zřízení pobočky lékařské fakulty university Karlovy v Hradci Králové
 
Částka 46
pdf 969 kB
26. 10. 1945 97/1945 Sb.
Dekret , kterým se mění a doplňují ustanovení o zvláštní dani výdělkové
98/1945 Sb.
Dekret o přechodných opatřeních v oboru daně z obratu Pozn.: ust. § 3 nabývá účinnosti až dnem 1.7.1945, ust. § 6 dnem 26.10.1945;
99/1945 Sb.
Dekret o úpravě přímých daní za kalendářní roky 1942 až 1944 a o úpravě poplatků a daní obchodových
 
Částka 47
pdf 2136 kB
27. 10. 1945 100/1945 Sb.
Dekret o znárodnění dolů a některých průmyslových podniků
101/1945 Sb.
Dekret o znárodnění některých podniků průmyslu potravinářského
102/1945 Sb.
Dekret o znárodnění akciových bank
103/1945 Sb.
Dekret o znárodnění soukromých pojišťoven
104/1945 Sb.
Dekret o závodních a podnikových radách
 
Částka 48
pdf 1046 kB
30. 10. 1945 105/1945 Sb.
Dekret o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
108/1945 Sb.
Dekret o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
106/1945 Sb.
Dekret o platech členů Prozatímního Národního shromáždění
107/1945 Sb.
Dekret o přechodné úpravě poplatkového ekvivalentu v zemích České a Moravskoslezské
 
Částka 49
pdf 406 kB
7. 11. 1945 109/1945 Sb.
Dekret o řízení výroby
110/1945 Sb.
Dekret o organisaci lidové a umělecké výroby
111/1945 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty
 
Částka 50
pdf 473 kB
10. 11. 1945 112/1945 Sb.
Dekret o správě soudních věznic a trestních ústavů
113/1945 Sb.
Dekret o úpravě, řízení a kontrole zahraničního obchodu
114/1945 Sb.
Dekret o zřízení nových ředitelství pošt a o úpravě obvodů ředitelství pošt v zemích České a Moravskoslezské
115/1945 Sb.
Dekret o hospodaření uhlím a palivovým dřívím
116/1945 Sb.
Dekret o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb. a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 24 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém přídavku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
 
Částka 51
pdf 436 kB
13. 11. 1945 117/1945 Sb.
Dekret , kterým se upravují ustanovení o prohlášení za mrtvého
118/1945 Sb.
Dekret o opatřeních v řízení vyživovacího hospodářství
119/1945 Sb.
Dekret o přechodné úpravě vojenského trestního řádu
120/1945 Sb.
Dekret o přechodné úpravě vojenského polního trestního řízení
 
Částka 52
pdf 712 kB
13. 11. 1945 121/1945 Sb.
Dekret o územní organisaci správy, vykonávané národními výbory
 
Částka 53
pdf 198 kB
15. 11. 1945 123/1945 Sb.
Dekret o zrušení německých vysokých škol technických v Praze a v Brně
122/1945 Sb.
Dekret o zrušení německé univerzity v Praze
127/1945 Sb.
Dekret o zřízení vysoké školy "Akademie músických umění v Praze"
124/1945 Sb.
Dekret o některých opatřeních ve věcech knihovních
125/1945 Sb.
Dekret o zřízení Svazu brannosti
126/1945 Sb.
Dekret o zvláštních nucených pracovních oddílech
 
Částka 54
pdf 1043 kB
15. 11. 1945 128/1945 Sb.
Dekret o zatímní organisaci některých finančních úřadů a změnách s tím spojených v zemích České a Moravskoslezské
 
Částka 55
pdf 201 kB
20. 11. 1945 129/1945 Sb.
Dekret o státním orchestru Česká filharmonie
131/1945 Sb.
Dekret o vybudování Akademického domu - Památníku 17. listopadu
130/1945 Sb.
Dekret o státní péči osvětové
132/1945 Sb.
Dekret o vzdělání učitelstva
 
Částka 56
pdf 93 kB
21. 11. 1945 133/1945 Sb.
Dekret , kterým se zřizuje Výzkumný ústav pedagogický Jana Amose Komenského
135/1945 Sb.
Dekret o zřízení pobočky lékařské fakulty University Karlovy v Plzni
134/1945 Sb.
Nařízení o zrušení úrokování nových vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
136/1945 Sb.
Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 15. května 1944, č. 5 Úř. věst. čsl., o postavení žen v československých vojenských jednotkách
 
Částka 57
pdf 143 kB
26. 11. 1945 137/1945 Sb.
Ústavní dekret o zajištění osob, které byly považovány za státně nespolehlivé, v době revoluční
139/1945 Sb.
Dekret o přechodné úpravě právních poměrů Národní banky Československé
138/1945 Sb.
Dekret o trestání některých provinění proti národní cti
141/1945 Sb.
Vyhláška , kterou se zmírňuje omezení, stanovené pro výplatu vkladů, uložených u peněžních ústavů na vkladní (spořitelní) knížky (vkladní listy) se zákonnou výpovědní lhůtou
140/1945 Sb.
Dekret o zřízení Vysoké školy politické a sociální v Praze
 
Částka 58
pdf 47 kB
28. 11. 1945 142/1945 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 12. dubna 1933, č. 62 Sb., o zrušení úrokování vkladů v šekové službě a o vybírání vplatného z vkladů v hotovosti šekovými vplatními lístky Poštovní spořitelny při povinném používání šekové služby
143/1945 Sb.
Dekret o omezení žalobního práva v trestním řízení Pozn.: ztráta platnosti předpisu dnem 31.12.1946;
 
Částka 59
pdf 184 kB
3. 12. 1945 144/1945 Sb.
Nařízení o složení, organisaci a způsobu činnosti generálního sekretariátu Hospodářské rady
145/1945 Sb.
Nařízení o složení, organisaci a působnosti Státního úřadu plánovacího
146/1945 Sb.
Vyhláška o vydání prozatímních kolkových známek ve změněných barvách a o vydání těchto kolkových známek v dalších korunových hodnotách
 
Částka 60
pdf 196 kB
7. 12. 1945 147/1945 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních k účelům evidence majetku
148/1945 Sb.
Vyhláška o sociálním pojištění osob přidělených k práci
 
Částka 61
pdf 1754 kB
20. 12. 1945 149/1945 Sb.
Vyhláška o publikaci dohod o UNRRA a o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 5. března 1945, č. 11 Úř. věst. čsl., kterým se určuje postavení Správy Spojených národů pro okamžitou pomoc a první obnovu (United Nations Relief and Rehabilitation Administration)
150/1945 Sb.
Vyhláška o platnosti dekretu presidenta republiky ze dne 28. února 1942, č. 6 Úř. věst. čsl., o obnově trestního řízení a zmateční stížnosti k zachování zákona v řízení před polními soudy u československé armády v zahraničí
 
Částka 62
pdf 306 kB
21. 12. 1945 151/1945 Sb.
Vyhláška o sazbách poplatků za kopie (opisy, výpisy, otisky nebo snímky) s operátu pozemkového katastru
 
Částka 63
pdf 271 kB
22. 12. 1945 152/1945 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
153/1945 Sb.
Vyhláška o přihlášení některých majetkových hodnot
 
Částka 64
pdf 163 kB
22. 12. 1945 154/1945 Sb.
Zákon o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
 
Částka 65
pdf 676 kB
31. 12. 1945 155/1945 Sb.
Zákon o zvýšení státních starobních podpor
156/1945 Sb.
Zákon o přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
157/1945 Sb.
Zákon o jednorázových příplatcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění
158/1945 Sb.
Zákon o úpravě a rozšíření tříd ve veřejnoprávním sociálním pojištění
 
Částka 66
pdf 556 kB
31. 12. 1945 159/1945 Sb.
Zákon o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
162/1945 Sb.
Vyhláška o ukončení stavu branné pohotovosti státu
160/1945 Sb.
Zákon o zatímním vedení státního hospodářství Československé republiky v roce 1946
161/1945 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
163/1945 Sb.
Vyhláška o neplatn_sti obchodní dohody mezi Československou republikou a Spojenými státy americkými (č. 69/1938 Sb.)
 
Částka 67
pdf 504 kB
31. 12. 1945 164/1945 Sb.
Vyhláška o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
165/1945 Sb.
Zákon o poplatkových a dávkových úlevách při změně jména Pozn.: ztráta účinnosti předpisu dnem 31.12.1946;