Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
republiky Československé.

Ročník 1946

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 7790 kB
16. 1. 1946 1/1946 Sb.
Nařízení , jímž se vydává železniční přepravní řád
 
Částka 2
pdf 143 kB
21. 1. 1946 2/1946 Sb.
Zákon o Zakarpatské Ukrajině a úpravě státních hranic se Svazem sovětských socialistických republik Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
3/1946 Sb.
Nařízení o změně úrokové sazby ze vkladů na vkladní knížky Poštovní spořitelny
4/1946 Sb.
Vyhláška o odvádění srážek daně důchodové, srážek daně rentové, daně z tantiem a mimořádné daně postihující dividendy a úroky z některých cenných papírů pevně zúročitelných
5/1946 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech v roce 1946
 
Částka 3
pdf 608 kB
25. 1. 1946 6/1946 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut národních podniků průmyslových
 
Částka 4
pdf 439 kB
30. 1. 1946 7/1946 Sb.
Zákon o hromadném poručenství
8/1946 Sb.
Zákon o řízení v některých sporech z rodinného práva
9/1946 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
10/1946 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje podnik "Státní statky zemědělských škol a výzkumných ústavů zemědělských" a nahrazuje samostatnými podniky "Státní statky zemědělských škol" a "Státní statky výzkumných ústavů zemědělských"
 
Částka 5
pdf 245 kB
7. 2. 1946 11/1946 Sb.
Vyhláška o otištění smlouvy o přátelství, vzájemné pomoci a poválečné spolupráci mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik, podepsané v Moskvě dne 12. prosince 1943
 
Částka 6
pdf 381 kB
13. 2. 1946 12/1946 Sb.
Zákon , kterým se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
13/1946 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje Exportní ústav československý
14/1946 Sb.
Zákon o zatímní úpravě vojenské služby žen v československé branné moci
15/1946 Sb.
Zákon o zvýšení státního příspěvku vyživovacího
16/1946 Sb.
Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání, sjednaných mezi republikou Československou a Rakouskem
17/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 20. prosince 1945, č. 161 Sb., jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
 
Částka 7
pdf 204 kB
15. 2. 1946 18/1946 Sb.
Zákon o pracovních poměrech osob nastoupivších presenční službu
19/1946 Sb.
Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru a katastrální práce autentifikační v zemích České a Moravskoslezské
 
Částka 8
pdf 70 kB
16. 2. 1946 20/1946 Sb.
Zákon o výchovném a zaopatřovacích platech u dětí veřejných zaměstnanců, kteří studují na vysokých školách
21/1946 Sb.
Nařízení o prodloužení opční lhůty podle smlouvy mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
 
Částka 9
pdf 481 kB
19. 2. 1946 22/1946 Sb.
Zákon , jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
23/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech
 
Částka 10
pdf 422 kB
19. 2. 1946 24/1946 Sb.
Zákon o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským Pozn.: účinnost předpisu omezena do 31.12.1946;
25/1946 Sb.
Vyhláška o přihlášení částek zaplacených jako prémie jednou provždy za připojištění u nositelů veřejnoprávního pojištění a za pojištění u jinýh zaopatřovacích zařízení
26/1946 Sb.
Vyhláška o přihlášení závodních (členských) podílů a zápůjček členů výdělkových a hospodářských společenstev (družstev), podílů a zápůjček u společností s ručením omezeným a peněžitých závazků podniků proti vlastním zaměstnancům
27/1946 Sb.
Vyhláška o pozbytí platnosti obchodních smluv, dohod, úmluv a ujednání mezi republikou Československou a státy nepřátelskými, jakož i o neplatnosti všech smluv, dohod, úmluv a ujednání téhož druhu, uzavřených v době nesvobody
 
Částka 11
pdf 525 kB
25. 2. 1946 28/1946 Sb.
Zákon o úpravě stálých seznamů voličských
 
Částka 12
pdf 127 kB
27. 2. 1946 29/1946 Sb.
Zákon , kterým se zavádějí pracovní průkazy
 
Částka 13
pdf 1305 kB
28. 2. 1946 30/1946 Sb.
Zákon o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů Pozn.: ust. o dani z uhlí nabývá účinnosti dnem 1.1.1947;
 
Částka 14
pdf 1726 kB
28. 2. 1946 31/1946 Sb.
Zákon o dani z obratu Pozn.: Zákon je zrušen k 1.1.1949 s výjimkou ustanovení o poplatku z prodlení, která zůstávají v platnosti pro obor zákonů č. 49/1948 Sb., o zemědělské dani, a 50/1948 Sb., o živnostenské dani, v rozsahu stanoveném v těchto zákonech.
 
Částka 15
pdf 591 kB
1. 3. 1946 32/1946 Sb.
Zákon o sjednocení a úpravě některých poplatkových předpisů
 
Částka 16
pdf 227 kB
4. 3. 1946 35/1946 Sb.
Zákon o obnovení university v Olomouci
33/1946 Sb.
Zákon o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
34/1946 Sb.
Zákon , kterým se vymezuje pojem "československého partyzána"
 
Částka 17
pdf 106 kB
4. 3. 1946 36/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádí § 24, odst. 3 zákona ze dne 21. února 1946, č. 28 Sb., o úpravě stálých seznamů voličských
 
Částka 18
pdf 115 kB
6. 3. 1946 37/1946 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 31. května 1932, č. 83 Sb., o úpravě náležitostí vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených, jakož i o zaopatření déle sloužících, a kterým se stanoví zvláštní přídavek déle sloužících, a kterým se zároveň mění vládní nařízení ze dne 15. června 1934, č. 111 Sb., o náležitostech vojenských osob z počtu mužstva v činné službě a některých jiných osob jim co do náležitostí na roveň postavených
 
Částka 19
pdf 110 kB
7. 3. 1946 38/1946 Sb.
Zákon o některých opatřeních ve vedení seznamů soudních znalců, vnucených správců, správců konkursní podstaty a vyrovnacích správců
39/1946 Sb.
Zákon o drahotním přídavku poživatelů státních odpočivných (zaopatřovacích) platů a o úpravě některých jejich právních poměrů
40/1946 Sb.
Nařízení o rozdělení podniku "Státní lesy a statky"
 
Částka 20
pdf 340 kB
7. 3. 1946 41/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 4/1941 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československý válečný kříž z r. 1939
42/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. prosince 1940, č. 5/1941 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československá medaile za chrabrost před nepřítelem
43/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 9. února 1945, č. 7 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československý válečný řád Bílého lva "Za vítězství"
 
Částka 21
pdf 110 kB
11. 3. 1946 44/1946 Sb.
Vyhláška o zapravování kolkových poplatků ze železničních nákladních listů, přepravních a spěšninových lístků, zavazadlových lístků a železničních odběrných listů
 
Částka 22
pdf 275 kB
14. 3. 1946 45/1946 Sb.
Vládní nařízení , kterým se vydává statut a jednací řád Fondů národní obnovy
46/1946 Sb.
Nařízení , jímž se mění předpisy vládního nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úřednikem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech, pokud jde o stanovení zvláštních podmínek pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem v kategoriích úředníků vyšší pomocné soudní služby a úředníků soudní kancelářské služby
 
Částka 23
pdf 371 kB
18. 3. 1946 47/1946 Sb.
Zákon o odstranění křivd a o některých ochranných opatřeních v oboru veřejnoprávního sociálního pojištění
48/1946 Sb.
Zákon o hospodaření minerálními oleji a pohonnými látkami
49/1946 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 22. května 1935, č. 111 Sb., jímž se provádí § 34, odst. 2 vojenského kárného zákona
 
Částka 24
pdf 182 kB
16. 3. 1946 50/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví obrazec a barva kolku z hracích karet a vydávají předpisy o způsobu a podmínkách okolkování hracích karet
51/1946 Sb.
Vyhláška o způsobu zapravování poplatku z obchodních a živnostenských knih
 
Částka 25
pdf 36 kB
26. 3. 1946 53/1946 Sb.
Zákon o zřízení "Vysoké školy umělecko-průmyslové v Praze"
54/1946 Sb.
Zákon o letním čase
52/1946 Sb.
Zákon , kterým se prohlašuje 7. březen za památný den
 
Částka 26
pdf 95 kB
27. 3. 1946 55/1946 Sb.
Vyhláška o umístění kolků na účtech a o placení poplatků z účtů paušálem
 
Částka 27
pdf 87 kB
29. 3. 1946 56/1946 Sb.
Vyhláška o platnosti nařízení vlády republiky Československé ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československá vojenská medaile za zásluhy
 
Částka 28
pdf 113 kB
3. 4. 1946 57/1946 Sb.
Zákon , kterým se schvalují a vyhlašují za zákon dekrety presidenta republiky Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
58/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
 
Částka 29
pdf 8241 kB
4. 4. 1946 59/1946 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1946
 
Částka 30
pdf 106 kB
8. 4. 1946 60/1946 Sb.
Zákon , jímž se schvalují, mění a doplňují předpisy o některých opatřeních ve věcech knihovních
61/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o některých opatřeních ve věcech knihovních
 
Částka 31
pdf 337 kB
13. 4. 1946 62/1946 Sb.
Nařízení o opatřeních proti rakovině bramborů (Synchytrium endobioticum)
63/1946 Sb.
Nařízení o zřízení správního okresu Nové Město nad Metují
64/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví způsob zapravení kolkových poplatků z poštovních průvodek
 
Částka 32
pdf 1034 kB
18. 4. 1946 65/1946 Sb.
Ústavní zákon o Ústavodárném Národním shromáždění
66/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se činí opatření podle čl. 1, odst. 4 ústavního zákona o ústavodárném Národním shromáždění
67/1946 Sb.
Zákon o volbě ústavodárného Národního shromáždění
 
Částka 33
pdf 5086 kB
20. 4. 1946 68/1946 Sb.
Dohoda o Mezinárodním měnovém fondu Pozn.: aktuální text Dohody viz sdělení č. 500/1992 Sb.;
69/1946 Sb.
Dohoda o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj Pozn.: aktuální znění Dohody viz vyhl. č. 500/1992 Sb.;
 
Částka 34
pdf 77 kB
23. 4. 1946 70/1946 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1943, č. 5 Úř. věst. čsl., kterým se zřizuje Československá medaile za zásluhy
71/1946 Sb.
Vyhláška o stažení poukázek z roku 1944, znějících na jednu korunu
 
Částka 35
pdf 362 kB
13. 4. 1946 72/1946 Sb.
Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
 
Částka 36
pdf 40 kB
25. 4. 1946 73/1946 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání mincí po 1 Kčs
 
Částka 37
pdf 198 kB
29. 4. 1946 74/1946 Sb.
Zákon o udělení státního občanství krajanům vracejícím se do vlasti Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
75/1946 Sb.
Zákon o přiznávání hospodářských a právních úlev krajanům vracejícím se do vlasti, především z Maďarska
76/1946 Sb.
Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí v občanských věcech právních z doby nesvobody
 
Částka 38
pdf 928 kB
2. 5. 1946 77/1946 Sb.
Nařízení , kterým se vydává Statut národních podniků potravinářských
 
Částka 39
pdf 212 kB
3. 5. 1946 78/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 436 Sb., o poplatcích za prohlídku jatečných zvířat a masa (poplatkový řád za prohlídky masa)
79/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje změna sazeb vládního nařízení ze dne 5. prosince 1940, č. 437 Sb., o úpravě některých služebních poměrů veterinářů a přihližitelů, vykonávajících prohlídku jatečných zvířat a masa, a některých otázek s tím souvisejících
80/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se rozšiřuje výpočet přípravků podrobených úřednímu dozoru podle opiového zákona
81/1946 Sb.
Vyhláška o právní neúčinnosti celně-sazebních ustanovení dodatkové úmluvy z 30. března 1931 k obchodní a plavební smlouvě mezi republikou Československou a Jugoslávií ze dne 14. listopadu 1928 a dodatkových dohod k ní ze dne 10. listopadu 1936 a 1. července 1938
82/1946 Sb.
Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
 
Částka 40
pdf 190 kB
3. 5. 1946 83/1946 Sb.
Zákon o pracovních (učebních) poměrech Němců, Maďarů, zrádců a jejich pomahačů
84/1946 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v roce 1946
85/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětitisícikorunových s datem 1. listopadu 1945
 
Částka 41
pdf 924 kB
8. 5. 1946 86/1946 Sb.
Zákon o stavební obnově
87/1946 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 14. července 1927, č. 115 Sb., o úpravě zeměměřičského studia na vysokých školách technických
88/1946 Sb.
Vyhláška o zatímním přenesení působnosti okresního národního výboru v Dobrušce ve volebních věcech na okresní národní výbor v Novém Městě nad Metují
89/1946 Sb.
Vyhláška o venkovských správních okresech se sídlem v Praze
 
Částka 42
pdf 19 kB
9. 5. 1946 90/1946 Sb.
Zákon , podle kterého lze prohlásiti dny 9. května a 29. srpna v roce 1946 za dny pracovního klidu
 
Částka 43
pdf 1477 kB
15. 5. 1946 91/1946 Sb.
Zákon o právních předpisech pro statistiku zahraničního obchodu na území republiky Československé a o přechodném zrušení povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu osvědčení o výrobním původu zboží
92/1946 Sb.
Zákon o vázaném devisovém hospodářství (devisový zákon)
93/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé k některým ustanovením devisového zákona
94/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o vývozu, dovozu a průvozu platidel v cestovním styku
95/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o hlášení pohledávek a závazků vůči cizině, jakož i o hlášení některých majetkových hodnot a práv
96/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o nakládání s drahými kovy
97/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Národní banky Československé o dovozu a průvozu říšských marek
 
Částka 44
pdf 462 kB
16. 5. 1946 98/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
 
Částka 45
pdf 113 kB
17. 5. 1946 99/1946 Sb.
Zákon o daňových úlevách na opravy domů prováděné z důvodu poškození válečnými událostmi
100/1946 Sb.
Zákon , kterým se zřizují pedagogické fakulty
 
Částka 46
pdf 482 kB
18. 5. 1946 101/1946 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 1. března 1932, č. 39 Sb., o užívání titulu odborného lékaře
102/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o užívání titulu odborného lékaře
 
Částka 47
pdf 328 kB
21. 5. 1946 105/1946 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje československý vojenský řád "Za svobodu"
103/1946 Sb.
Zákon o zvláštních služebních přídavcích soudců z povolání a ostatních justičních zaměstnanců
104/1946 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
106/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádí § 9, odst. 4 zákona ze dne 14. dubna 1920, č. 303 Sb., o zubním lékařství a zubní technice, ve znění zákona ze dne 11. července 1934, č. 171 Sb.
 
Částka 48
pdf 532 kB
29. 5. 1946 107/1946 Sb.
Zákon o úpravě stavební činnosti a přídělu stavebních hmot
108/1946 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje Úschovna hromadných sirotčích pokladen v Brně
109/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
110/1946 Sb.
Vládní nařízení o zrušení nebo změně rozhodnutí správních úřadů z doby nesvobody a o úřadech zřízených v době nesvobody Pozn.: § 9 nabyl účinnosti dnem 5.5.1945
 
Částka 49
pdf 75 kB
17. 5. 1946 111/1946 Sb.
Zákon o zmocnění k sjednávání zahraničních úvěrů
 
Částka 50
pdf 215 kB
3. 6. 1946 112/1946 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 12. srpna 1921, č. 304 Sb., o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné Pozn.: zapracován do textu novelizovaného zákona č. 304/1921 Sb.;
113/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o zabírání budov neb jejich částí pro účely veřejné
 
Částka 51
pdf 590 kB
4. 6. 1946 115/1946 Sb.
Zákon o právnosti jednání souvisejících s bojem o znovunabytí svobody Čechů a Slováků
114/1946 Sb.
Zákon o zvýšení tax stanovených zákonem o ochraně známek
116/1946 Sb.
Zákon o jednotné organisaci podnikového početnictví
117/1946 Sb.
Zákon o úpravě celního sazebníku v době přechodné
118/1946 Sb.
Nařízení , jímž se určité činnosti prohlašují za odbornou činnost lékárnickou
119/1946 Sb.
Nařízení o úpravě některých služebních a platových poměrů příslušníků finanční stráže
 
Částka 52
pdf 212 kB
6. 6. 1946 120/1946 Sb.
Nařízení o obnovení národních výborů na podkladě výsledku voleb do ústavodárného Národního shromáždění
 
Částka 53
pdf 409 kB
12. 6. 1946 121/1946 Sb.
Zákon o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
122/1946 Sb.
Zákon o studiu statisticko-pojistném
123/1946 Sb.
Zákon , kterým se doplňují ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 138 Sb., o trestání některých provinění proti národní cti
124/1946 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorů
125/1946 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
126/1946 Sb.
Zákon o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
 
Částka 54
pdf 736 kB
14. 6. 1946 127/1946 Sb.
Stanovy Potravinové a zemědělské organisace Spojených národů
 
Částka 55
pdf 472 kB
17. 6. 1946 128/1946 Sb.
Zákon o neplatnosti některých majetkově-právních jednání z doby nesvobody a o nárocích z této neplatnosti a z jiných zásahů do majetku vznikajících
130/1946 Sb.
Zákon o doplnění a změně dekretu presidenta republiky ze dne 4. října 1945, č. 105 Sb., o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
129/1946 Sb.
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro některé nároky z doby nesvobody
131/1946 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 19. prosince 1934, č. 279 Sb., o započítání vojenské služby v některých služebních poměrech
132/1946 Sb.
Zákon o výměře výslužného některých státních a jiných veřejných zaměstnanců
133/1946 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní, ve znění předpisů je měnících a doplňujících
 
Částka 56
pdf 2157 kB
18. 6. 1946 134/1946 Sb.
Zákon o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
135/1946 Sb.
Zákon o daňové a důchodové (poplatkové) amnestii
137/1946 Sb.
Zákon o Národních kulturních komisích pro správu státního kulturního majetku
136/1946 Sb.
Zákon o umisťování a jiném zaopatření účastníků národního boje za osvobození
 
Částka 57
pdf 711 kB
19. 6. 1946 138/1946 Sb.
Zákon o úpravě některých otázek týkajících se notářství
139/1946 Sb.
Zákon , jímž se zatímně upravují platové a některé služební poměry vojenských a četnických gážistů Pozn.: ust. o četnických gážistech nabývají účinnosti dnem 19.6.1946;
140/1946 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilovém provozu Československé pošty, ve znění vládního nařízení ze dne 18. října 1945, č. 111 Sb.
 
Částka 58
pdf 176 kB
22. 6. 1946 141/1946 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
142/1946 Sb.
Vyhláška o změně lhůt pro podávání zpráv o úvěrech podléhajících evidenci obchodních úvěrů
 
Částka 59
pdf 395 kB
24. 6. 1946 143/1946 Sb.
Zákon o úpravě pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce
144/1946 Sb.
Zákon o jednotné odborové organisaci
 
Částka 60
pdf 520 kB
27. 6. 1946 145/1946 Sb.
Dohoda o výměně obyvatelstva
 
Částka 61
pdf 1888 kB
28. 6. 1946 146/1946 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah, ve znění nařízení je doplňujících a pozměňujících
147/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení ze dne 5. března 1927, č. 15 Sb., o úpravě platových a některých služebních poměrů zaměstnanců československých státních drah
148/1946 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 105 Sb., o úředních titulech úředníků československých státních drah
 
Částka 62
pdf 38 kB
9. 7. 1946 149/1946 Sb.
Zákon o prodloužení účinnosti dekretů presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví
150/1946 Sb.
Vyhláška o přenesení agendy Úschovny hromadných sirotčích pokladen v Brně na berní úřad Brno-venkov
 
Částka 63
pdf 106 kB
10. 7. 1946 151/1946 Sb.
Nařízení o uvolnění některých stavebních hmot
152/1946 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Československý velitelský řád Jana Žižky z Trocnova
 
Částka 64
pdf 96 kB
17. 7. 1946 153/1946 Sb.
Ústavní zákon , jímž se mění ústavní dekret presidenta republiky ze dne 2. dubna 1945, č. 1 Sb., o nové organisaci vlády a ministerstev v době přechodné
155/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba v zákoně ze dne 16. května 1946, č. 126 Sb., o úpravě zemědělských pachtovních poměrů
154/1946 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Československá Jánošíkova medaile
 
Částka 65
pdf 327 kB
31. 7. 1946 156/1946 Sb.
Dohoda o založení Evropské uhelné organizace
 
Částka 66
pdf 205 kB
1. 8. 1946 157/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost Dohoda mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží, podepsaná v Moskvě dne 12. dubna 1946
 
Částka 67
pdf 76 kB
5. 8. 1946 158/1946 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 22. ledna 1946, č. 24 Sb., o dočasné příslušnosti ve věcech náležejících soudům porotním a kmetským
159/1946 Sb.
Nařízení , jímž se částečně mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 25. září 1924, č. 206 Sb., kterým se provádí zákon o úpravě hospodaření ve státních závodech, ústavech a zařízeních, jež převahou nemají plniti úkoly správní
160/1946 Sb.
Vyhláška o příslušnosti úřadů vyměřujících poplatkový ekvivalent průmyslových podniků znárodněných
 
Částka 68
pdf 2075 kB
9. 8. 1946 161/1946 Sb.
Zákon o zálohách na náhradu za některé válečné škody a škody způsobené mimořádnými poměry
162/1946 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon ze dne 19. února 1946, č. 30 Sb., o nové úpravě československého práva v oboru nepřímých daní a státních finančních monopolů
163/1946 Sb.
Zákon o mimořádných opatřeních bytové péče
164/1946 Sb.
Zákon o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
 
Částka 69
pdf 120 kB
12. 8. 1946 165/1946 Sb.
Zákon o trestní ochraně národních podniků, znárodněných podniků a podniků pod národní správou
166/1946 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují trestní řády
 
Částka 70
pdf 45 kB
20. 8. 1946 167/1946 Sb.
Zákon , kterým se rozšiřuje na území Slovenska platnost dekretu presidenta republiky ze dne 27. října 1945, č. 116 Sb., o změně zákona ze dne 25. června 1926, č. 122 Sb., a vládního nařízení ze dne 17. července 1928, č. 124 Sb., o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných, a o platovém příplatku k nejnižšímu ročnímu příjmu duchovenstva
 
Částka 71
pdf 179 kB
28. 8. 1946 168/1946 Sb.
Smlouva o přátelství, vzájemné pomoci a mírové spolupráci mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
 
Částka 72
pdf 238 kB
31. 8. 1946 169/1946 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1946
 
Částka 73
pdf 110 kB
2. 9. 1946 170/1946 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut pedagogických fakult a určuje studijní doba učitelů
 
Částka 74
pdf 250 kB
19. 9. 1946 171/1946 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
172/1946 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení o podmínkách, zajakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné prakse lékařské i pro obor zubního lékařství
 
Částka 75
pdf 133 kB
27. 9. 1946 174/1946 Sb.
Vyhláška o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
173/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví den počátku účinnosti zákona ze dne 15. května 1946, č. 134 Sb. o dávce z majetkového přírůstku a o dávce z majetku
175/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
 
Částka 76
pdf 161 kB
2. 10. 1946 177/1946 Sb.
Zákon o úpravě pracovní doby v pekárnách
176/1946 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje zákon ze dne 16. května 1946, č. 121 Sb., o zajištění pracovních sil pro zemědělskou výrobu v rámci národní výstavby státu
178/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ze dne 21. prosince 1945, č. 164 Sb., o obvodech a sídlech okresních úřadů ochrany práce a jejich poboček
 
Částka 77
pdf 100 kB
4. 10. 1946 179/1946 Sb.
Zákon o udělení státního občanství krajanům z Maďarska Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
180/1946 Sb.
Nařízení o přechodných úlevách při průkazu praktického zaměstnání podle § 11 ministerského nařízení ze dne 7. května 1913, č. 77 ř.z., o civilních technicích (civilních inženýrech a civilních geometrech)
181/1946 Sb.
Nařízení o konci letního času v roce 1946
 
Částka 78
pdf 22 kB
5. 10. 1946 182/1946 Sb.
Zákon jímž se mění zákon ze dne 15. května 1946 č. 135 Sb., o daňové a důchodkové (poplatkové) amnestii
 
Částka 79
pdf 39 kB
15. 10. 1946 183/1946 Sb.
Zákon o celních slevách na dovoz strojů a přístrojů
 
Částka 80
pdf 446 kB
18. 10. 1946 184/1946 Sb.
Vyhláška o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
185/1946 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška ministra financí ze dne 23. března 1946, č. 58 Sb., kterou se stanoví výše výrobních, skladních a manipulačních výtrat u nápojů z hroznů a číselná výše monopolní daně z lihu
 
Částka 81
pdf 502 kB
21. 10. 1946 186/1946 Sb.
Smlouva mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o Zakarpatské Ukrajině
 
Částka 82
pdf 236 kB
21. 10. 1946 187/1946 Sb.
Zákon , kterým se zřizuje společnost pro obnovu Lidic
188/1946 Sb.
Nařízení o statutu společnosti pro obnovu Lidic
 
Částka 83
pdf 202 kB
26. 10. 1946 189/1946 Sb.
Zákon o povinném očkování proti záškrtu
190/1946 Sb.
Zákon o započítání vojenské služby a o odčinění křivd lékárnickým osobám
191/1946 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 7. července 1926, č. 114 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů pomocných zřízenců, a rozšiřuje platnost ustanovení §§ 62 a 63 služební pragmatiky zákon č. 15/1914 ř.z.) na některé státní zaměstnance
 
Částka 84
pdf 308 kB
29. 10. 1946 192/1946 Sb.
Zákon o dvouletém hospodářském plánu
 
Částka 85
pdf 210 kB
30. 10. 1946 193/1946 Sb.
Zákon o úpravě některých poměrů sirotčích pokladen
194/1946 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje a mění vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 104 Sb., o služebních kategoriích vojenských a četnických důstojníků
 
Částka 86
pdf 613 kB
31. 10. 1946 195/1946 Sb.
Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody
196/1946 Sb.
Zákon , jímž se doplňují některá ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům
197/1946 Sb.
Zákon o ústavním výboru ústavodárného Národního shromáždění
 
Částka 87
pdf 280 kB
8. 11. 1946 198/1946 Sb.
Zákon o zrušení a o změně soudních rozhodnutí o rozvodu anebo o rozluce z doby nesvobody
199/1946 Sb.
Zákon o uznání rozhodnutí v manželských věcech, vydaných soudy nebo úřady v cizině, v oblasti československého právního řádu
200/1946 Sb.
Zákon o některých opatřeních v oboru obchodního a společenstevního práva
 
Částka 88
pdf 202 kB
14. 11. 1946 201/1946 Sb.
Zákon o úpravě některých otázek týkajících se advokacie
202/1946 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení o dani důchodové
203/1946 Sb.
Vyhláška o přistoupení republiky Československé k Úmluvě a ujednáním Světové poštovní unie z roku 1939 (Buenos Aires)
 
Částka 89
pdf 346 kB
19. 11. 1946 204/1946 Sb.
Zákon , kterým se mění některé předpisy o obchodních knihách
205/1946 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví jednotné účetní zásady
 
Částka 90
pdf 81 kB
20. 11. 1946 206/1946 Sb.
Zákon o zvláštních služebních přídavcích justičních důstojníků z povolání, důstojníků a gážistů mimo služební třídy soudní kancelářské služby z povolání a ostatních zaměstnanců vojenských justičních úřadů
207/1946 Sb.
Zákon o udělování státní novinářské ceny Karla Havlíčka Borovského
208/1946 Sb.
Zákon o vyměřování obecní dávky z nájemného a obecních poplatků, vybíraných na podkladě nájemného nebo nájemní hodnoty, na léta 1944 až 1946
 
Částka 91
pdf 138 kB
26. 11. 1946 209/1946 Sb.
Vyhláška , jíž se upravuje příslušnost úřadů ve věcech dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku osob, které po 1.listopadu 1945 změnily bydliště, a mění vyhláška ministerstva financí ze dne 12. září 1946, č. 174 Sb., o delegaci berních správ k přijetí přihlášek (přiznání) a k vyměření dávky z majetkového přírůstku a dávky z majetku
210/1946 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1947
211/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje oznámení Národní banky Československé o vydání bankovek pětisetkorunových s datem 12. března 1946
 
Částka 92
pdf 32 kB
27. 11. 1946 213/1946 Sb.
Nařízení o zavedení zimního času v období 1946/1947
212/1946 Sb.
Zákon o zimním čase
 
Částka 93
pdf 543 kB
3. 12. 1946 215/1946 Sb.
Vládní nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
214/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se opravují tiskové chyby v dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 103 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven
 
Částka 94
pdf 1057 kB
6. 12. 1946 216/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení dekretu presidenta republiky ze dne 24. října 1945, č. 104 Sb., o závodních a podnikových radách Pozn.: ust. § 45 odst. 2 nabývá účinnosti až 1.1.1947;
 
Částka 95
pdf 46 kB
7. 12. 1946 217/1946 Sb.
Vládní nařízení , jímž se stanoví konec doby zvýšeného ohrožení republiky
218/1946 Sb.
Vyhláška o úpravě příslušnosti v trestních věcech důchodkových
 
Částka 96
pdf 160 kB
10. 12. 1946 219/1946 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
 
Částka 97
pdf 166 kB
13. 12. 1946 220/1946 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 5. března 1927, č. 16 Sb., o úpravě služebních a platových poměrů řemeslných zaměstnanců v technické službě stavební a udržovací a v automobilním provozu Československé pošty, ve znění předpisů je měnících a doplňujících Pozn.: změny podle čl. I č. 6 a 7 platí pouze v zemích České a Moravskoslezské (pozor však na novelu č. 210/1947 Sb.);
221/1946 Sb.
Nařízení , jímž se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustavení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
 
Částka 98
pdf 469 kB
13. 12. 1946 222/1946 Sb.
Zákon o poště (poštovní zákon)
223/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 7. listopadu 1946, č. 222 Sb., o poště (poštovní zákon)
224/1946 Sb.
Vyhláška o rozšíření koncese pro troleybusovou dráhu ve Zlíně
 
Částka 99
pdf 150 kB
14. 12. 1946 225/1946 Sb.
Vyhláška o částečném uvolnění vývozu věcných darů a stěhovaných svršků
226/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost dohoda o vyclívání jihoslovanských vín
 
Částka 100
pdf 499 kB
19. 12. 1946 227/1946 Sb.
Zákon o některých opatřeních v občanských věcech právních
228/1946 Sb.
Zákon o rozhodčích soudech pro úpravu některých závazků národních podniků
229/1946 Sb.
Nařízení o úpravě služby vnitřního státního dluhu
 
Částka 101
pdf 69 kB
19. 12. 1946 230/1946 Sb.
Nařízení o zřízení správního okresu lanškrounského
231/1946 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
 
Částka 102
pdf 879 kB
23. 12. 1946 232/1946 Sb.
Zákon o porotních soudech
 
Částka 103
pdf 1752 kB
27. 12. 1946 233/1946 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 21. února 1946, č. 31 Sb., o dani z obratu
 
Částka 104
pdf 7575 kB
28. 12. 1946 234/1946 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1947
 
Částka 105
pdf 456 kB
28. 12. 1946 235/1946 Sb.
Zákon , kterým se mění některá ustanovení zákona o finanční podpoře elektrisace venkova
236/1946 Sb.
Zákon o náhradě poštovného za zásilky v soudním řízení
237/1946 Sb.
Nařízení o výměře náhrady poštovného za zásilky v soudním řízení
238/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona o umisťování délesloužících
239/1946 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 27. března 1931, č. 57 Sb., o použití úředníků vyšší pomocné soudní služby u soudů a poručenských (sirotčích) úřadů
240/1946 Sb.
Vyhláška o skončení platnosti vládního nařízení ze dne 18. ledna 1929, č.9 Sb., o zákazu soudně vymáhati vklady učiněné ve starých rakousko-uherských korunách u poštovních úřadů na nynějším území republiky Československé pro poštovní spořitelnu budapešťskou nebo vídeňskou
241/1946 Sb.
Vyhláška o Statutu Osidlovacího úřadu pro Slovensko v Bratislavě
243/1946 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemích České a Moravskoslezské
242/1946 Sb.
Vyhláška , kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
 
Částka 106
pdf 936 kB
30. 12. 1946 244/1946 Sb.
Zákon o parlamentní kontrolní a úsporné komisi
245/1946 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňují dekrety presidenta republiky o mimořádném lidovém soudnictví a prodlužuje jejich účinnost
246/1946 Sb.
Zákon , kterým se mění ustanovení dekretu presidenta republiky o trestání některých provinění proti národní cti
247/1946 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o očistných komisích pro přezkoumání činnosti veřejných zaměstnanců
248/1946 Sb.
Zákon o úpravě svátkového práva
249/1946 Sb.
Zákon o zatímní úpravě finančního hospodářství svazků územní samosprávy a některých jiných osob veřejného práva
250/1946 Sb.
Zákon o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
251/1946 Sb.
Zákon o vyvlastnění Pražského sanatoria v Praze-Podolí
252/1946 Sb.
Zákon o jednorázové výpomoci a o přídavcích k zaopatřovacím požitkům bývalých zaměstnanců na velkém majetku pozemkovém a jejich rodinných příslušníků
253/1946 Sb.
Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu VII
254/1946 Sb.
Vyhláška o lhůtě k podání žádosti o vrácení československého státního občanství manžely československých státních občanek
 
Částka 107
pdf 696 kB
31. 12. 1946 255/1946 Sb.
Zákon o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození
256/1946 Sb.
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
257/1946 Sb.
Vyhláška o obvodech rozhodčích soudů pro úpravu pracovních poměrů dotčených důsledky národní revoluce