Stejnopis sbírky zákonů a nařízení
republiky Československé.

Ročník 1947

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 213 kB
11. 1. 1947 2/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba
1/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní smlouva mezi republikou Československou a republikou Spojených států brazilských, podepsaná v Rio de Janeiro dne 16. října 1946 Pozn.: informace o zrušení smlouvy nebyla ve Sbírce zákonů uveřejněna;
 
Částka 2
pdf 619 kB
21. 1. 1947 3/1947 Sb.
Nařízení , kterým se upravují některé otázky organisace a služební a platové poměry sboru uniformované vězeňské stráže Pozn.: §§ 13 až 15, 37 43, 44, 57 a § 58 odst. 3 nabývají účinnosti už 1.11.1945;
 
Částka 3
pdf 185 kB
27. 1. 1947 4/1947 Sb.
Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelek ručních prací (domácích nauk)
5/1947 Sb.
Nařízení o československém lékopisu
 
Částka 4
pdf 36 kB
28. 1. 1947 6/1947 Sb.
Zákon , jímž se doplňuje a mění učitelský zákon
 
Částka 5
pdf 3856 kB
3. 2. 1947 7/1947 Sb.
Nařízení , jímž se nahrazují sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních
 
Částka 6
pdf 720 kB
4. 2. 1947 8/1947 Sb.
Nařízení o soupisu československého majetku na Zakarpatské Ukrajině
9/1947 Sb.
Vyhláška o plném znění dekretu presidenta republiky o potrestání nacistických zločinců, zrádců a jejich pomahačů a o mimořádných lidových soudech a dekretu presidenta republiky o Národním soudu
10/1947 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1919 do vojenského výcviku v roce 1947
11/1947 Sb.
Vyhláška o vyvlastnění k účelům vojenských výcvikových táborů
 
Částka 7
pdf 96 kB
15. 2. 1947 12/1947 Sb.
Nařízení o nestavebních investicích a o zajištění dodávek ke splnění základních úkolů v rámci dvouletého hospodářského plánu
 
Částka 8
pdf 243 kB
20. 2. 1947 13/1947 Sb.
Zákon o úlevách v oboru daně z obohacení a poplatků pro pozůstalosti po účastnících národního boje za osvobození a po obětech nepřátelské persekuce a války, jakož i pro některá věnování
14/1947 Sb.
Nařízení o státních zkouškách a o přísných zkouškách doktorských na fakultách věd právních a státních
 
Částka 9
pdf 367 kB
21. 2. 1947 15/1947 Sb.
Zákon o stíhání černého obchodu a podobných pletich
16/1947 Sb.
Zákon o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků
 
Částka 10
pdf 542 kB
22. 2. 1947 17/1947 Sb.
Zákon o uznání nároků získaných u cizozemských nositelů sociálního pojištění
18/1947 Sb.
Zákon o sjednocení některých lhůt a podmínek ve veřejnoprávním důchodovém pojištění
19/1947 Sb.
Zákon o služebních a platových poměrech vojenských gážistek z povolání a délesloužících poddůstojnic
 
Částka 11
pdf 363 kB
25. 2. 1947 20/1947 Sb.
Zákon o povinných výtiscích
21/1947 Sb.
Nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
22/1947 Sb.
Nařízení o nejvyšší výměře učební povinnosti učitelů obecných, měšťanských a pomocných škol, o výši odměn za hodiny ji převyšující a o zvláštních odměnách za vyučování ve třídách s odděleními
 
Částka 12
pdf 144 kB
27. 2. 1947 23/1947 Sb.
Zákon o vrácení některých záloh poukázaných z ciziny na plnění dodávkových nebo některých jiných smluv a vyplacených pod tlakem okupace
24/1947 Sb.
Nařízení o náhradách příslušejících porotcům
25/1947 Sb.
Nařízení o započtení vojenské služby do právní služby kandidátů advokacie
26/1947 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje lhůta uvedená v § 2, odst. 2 a nově stanoví lhůta k přihláškám podle § 4, odst. 2 zákona ze dne 20. prosince 1946, č. 250 Sb., o jednorázovém osidlovacím příspěvku na úhradu mimořádných stěhovacích a zařizovacích výloh
 
Částka 13
pdf 200 kB
4. 3. 1947 27/1947 Sb.
Zákon o trestní ochraně provádění dvouletého hospodářského plánu
28/1947 Sb.
Nařízení o rozvržení úkolů vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1946/1947
 
Částka 14
pdf 136 kB
6. 3. 1947 29/1947 Sb.
Zákon o likvidaci tak zvaného vládního vojska, jakož i o umisťování a jiném zaopatření jeho zaměstnanců
 
Částka 15
pdf 1268 kB
13. 3. 1947 30/1947 Sb.
Vyhláška o Chartě Spojených národů a Statutu Mezinárodního soudního dvora, dohodnutých dne 26. června 1945 na konferenci Spojených národů o mezinárodní organizaci, konané v San Francisku
 
Částka 16
pdf 326 kB
17. 3. 1947 31/1947 Sb.
Zákon o některých zásadách při rozdělování nepřátelského majetku, konfiskovaného podle dekretu presidenta republiky ze dne 25. října 1945 č. 108 Sb., o konfiskaci nepřátelského majetku a Fondech národní obnovy
 
Částka 17
pdf 3484 kB
19. 3. 1947 32/1947 Sb.
Vládní nařízení o úpravě všeobecného celního sazebníku
 
Částka 18
pdf 35 kB
25. 3. 1947 33/1947 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání padesátníků
 
Částka 19
pdf 54 kB
26. 3. 1947 34/1947 Sb.
Nařízení , kterým se činí opatření ke snížení cen některého zboží lidové potřeby a k ustálení cen jiných důležitých statků
 
Částka 20
pdf 139 kB
31. 3. 1947 35/1947 Sb.
Nařízení , jímž se mění statut Vysoké školy politické a sociální v Praze
36/1947 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, a vládní nařízení ze dne 10. července 1931, č. 132 Sb., o zvláštních podmínkách pro ustanovení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech
37/1947 Sb.
Nařízení o ustanovovacích zkouškách úřednických v některých oborech státní správy
38/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba ve vládním nařízení ze dne 4. února 1947, č. 21 Sb., o nejvyšší výměře učební povinnosti ředitelů, profesorů a učitelů na středních a odborných školách a o výši odměn za hodiny ji převyšující
39/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
 
Částka 21
pdf 222 kB
1. 4. 1947 40/1947 Sb.
Nařízení , jímž se upravují sazby obecních dávek a poplatků a činí některá další opatření v tomto oboru
 
Částka 22
pdf 888 kB
3. 4. 1947 41/1947 Sb.
Zákon o státní podpoře na obytné stavby
42/1947 Sb.
Zákon o některých opatřeních ve stavebnictví souvisících s dvouletým hospodářským plánem
43/1947 Sb.
Nařízení , jímž se vydávají podrobné předpisy o odevzdávání povinných výtisků k účelům úředním nebo studijním
 
Částka 23
pdf 1111 kB
4. 4. 1947 44/1947 Sb.
Zákon o hornickém pensijním pojištění Pozn.: ust. §§ 69 až 77 nabývají na Slovensku účinnosti dnem 1.4.1947;
45/1947 Sb.
Zákon o úpravě pracovní doby v hornictví
46/1947 Sb.
Zákon o odškodnění nemocí z povolání
 
Částka 24
pdf 307 kB
8. 4. 1947 47/1947 Sb.
Zákon o exekuci na pracovní příjem a příjmy postavené mu na roveň (zákon o exekuci na platy)
 
Částka 25
pdf 371 kB
11. 4. 1947 48/1947 Sb.
Zákon o organisaci péče o mládež
49/1947 Sb.
Zákon o poradenské zdravotní péči
50/1947 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti některých berních správ a berních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
 
Částka 26
pdf 162 kB
11. 4. 1947 51/1947 Sb.
Zákon , kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
 
Částka 27
pdf 269 kB
14. 4. 1947 52/1947 Sb.
Zákon , jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 4. července 1923, č. 154 Sb., o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním, ve znění zákona ze dne 8. dubna 1927, č. 55 Sb., a zákona ze dne 4. dubna 1935, č. 64 Sb. Pozn.: čl. I č. 1 až 3 a 5 nabývá účinnosti dnem 14.4.1947;
53/1947 Sb.
Nařízení o letním čase v roce 1947
 
Částka 28
pdf 447 kB
16. 4. 1947 54/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se uvádí v prozatímní platnost obchodní a platební dohoda mezi republikou Československou a republikou Tureckou, podepsaná v Ankaře dne 5. prosince 1946
 
Částka 29
pdf 234 kB
17. 4. 1947 55/1947 Sb.
Zákon o pomoci rolníkům při uskutečňování zemědělského výrobního plánu
56/1947 Sb.
Vyhláška o telegrafním řádu, telefonním řádu a všeobecném řádu radiokomunikací (kahýrská revise 1938)
 
Částka 30
pdf 1022 kB
22. 4. 1947 57/1947 Sb.
Vyhláška o novém znění vojenského kárného zákona
 
Částka 31
pdf 324 kB
24. 4. 1947 58/1947 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 154 Sb., o rodinných přídavcích některých osob pojištěných pro případ nemoci
59/1947 Sb.
Zákon o odškodnění při nakažlivé obrně vepřů
60/1947 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 6. března 1946, č. 72 Sb., o úpravě některých právních poměrů důstojníků a rotmistrů z povolání a o převzetí některých osob do československé branné moci
61/1947 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
62/1947 Sb.
Nařízení o náhradě za součástky služebních oděvů civilních státních zaměstnanců a za součástky služebních stejnokrojů zaměstnanců československých státních drah, nepřidělené v letech 1943 až 1945
 
Částka 32
pdf 49 kB
29. 4. 1947 63/1947 Sb.
Nařízení , kterým se doplňují stanovy československého vojenského řádu "Za svobodu"
64/1947 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje použivatelnost nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 3. března 1943, č. 91 Sb., o opatřeních proti červci San José (Aspidiotus perniciosus) při dovozu a průvozu, ve znění nařízení ministra zemědělství a lesnictví ze dne 23. července 1943, č. 213 Sb.
 
Částka 33
pdf 198 kB
6. 5. 1947 65/1947 Sb.
Nařízení o zvýšení náhrad hotových vydání a presenčních platů přísedících některých soudů sociálního pojištění
66/1947 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 15. července 1927, č. 103 Sb., o úřednických kategoriích a úředních titulech, ve znění předpisů je pozměňujících a doplňujících
67/1947 Sb.
Vyhláška , jíž se mění vyhláška ministra průmyslu, obchodu a živností ze dne 4. listopadu 1939, č. 268 Sb., kterou se vydává všeobecné nařízení o určení hospodářských skupin odborného členění Ústředního svazu průmyslu pro Čechy a Moravu a oboru jejich působnosti, ve znění vyhlášek ze dne 8. ledna 1940, č. 31 Sb., ze dne 7. února 1941, č. 75 Sb. a ze dne 2. srpna 1941, č. 301 Sb. Pozn.: ust. čl. I bod 1, 4, 5 a 8 nabývá účinnosti dnem 4.8.1946;
 
Částka 34
pdf 260 kB
7. 5. 1947 68/1947 Sb.
Nařízení , kterým se vydávají podrobné předpisy k finančnímu zákonu na rok 1947
 
Částka 35
pdf 86 kB
7. 5. 1947 69/1947 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 13. prosince 1945, č. 159 Sb., o zvláštním přídavku státním a některým jiným veřejným zaměstnancům, jakož i poživatelům státních odpočivných (zaopatřovacích) platů
70/1947 Sb.
Vyhláška o vydání nových jednotných kolkových známek pozměněné emise 1938
 
Částka 36
pdf 224 kB
10. 5. 1947 71/1947 Sb.
Nařízení , jímž se krajanům vracejícím se do vlasti přiznávají některé úlevy při hodnocení školského a praktického vzdělání, zkoušek a vysvědčení a při nastupování živností
 
Částka 37
pdf 49 kB
17. 5. 1947 72/1947 Sb.
Zákon , kterým se mění předpisy o obnovení právního pořádku Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
73/1947 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
74/1947 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby v příloze k zákonu ze dne 19. prosince 1945, č. 12 Sb. z roku 1946, jímž se schvalují, doplňují a mění předpisy o obnovení právního pořádku
 
Částka 38
pdf 718 kB
23. 5. 1947 75/1947 Sb.
Dohoda Londýnská dohoda o německých patentech
76/1947 Sb.
Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Francií
 
Částka 39
pdf 98 kB
27. 5. 1947 77/1947 Sb.
Nařízení , jímž se určují součásti služebních příjmů veřejných zaměstnanců, které se při exekuci na plat považují za pracovní příjem
78/1947 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání dvoukorun
 
Částka 40
pdf 43 kB
31. 5. 1947 79/1947 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemných dodávkách zboží
80/1947 Sb.
Vyhláška o obchodní ohodě mezi republikou Československou a republikou Liberií
81/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se vyjímají další obce z účinnosti ustanovení § 1 vládního nařízení ze dne 21. března 1942, č. 109 Sb., o změně stavebních řádů (1. stavební novela)
 
Částka 41
pdf 357 kB
4. 6. 1947 82/1947 Sb.
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou
83/1947 Sb.
Zákon o sloučení některých peněžních ústavů v Praze a v Brně
84/1947 Sb.
Nařízení o některých opatřeních v chovu koní
 
Částka 42
pdf 596 kB
9. 6. 1947 85/1947 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou československou a vládou Jeho Veličenstva v Spojeném království o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a ve Spojeném království, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, dohodnuté dne 1. listopadu 1945 v Londýně
86/1947 Sb.
Vyhláška o dohodě mezi vládou československou a vládou indickou o peněžních pohledávkách a majetku v Československu a Britské Indii, které byly podrobeny zvláštním opatřením proto, že Československo bylo obsazeno nepřítelem, sjednané dne 27. února 1947 v Bombayi
 
Částka 43
pdf 1604 kB
10. 6. 1947 90/1947 Sb.
Zákon o zavedení knihovního pořádku ohledně konfiskovaného nepřátelského majetku a o úpravě některých právních poměrů vztahujících se na přidělený majetek
87/1947 Sb.
Zákon o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil Pozn.: ust. § 37 nabývá účinnosti až 10.7.1947. Celý předpis pozbývá účinnosti dnem 31.12.1948;
88/1947 Sb.
Zákon o právu stavby
89/1947 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
91/1947 Sb.
Zákon o daru Československé republiky dětem k svátku matek 1947
 
Částka 44
pdf 315 kB
12. 6. 1947 92/1947 Sb.
Zákon , kterým se stanoví náhrady a srážky při přechodném ubytování podle zákonů o ubytování vojska
93/1947 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o přímých daních Pozn.: ust. čl. 1 až 8, 12 a 16 nabývají účinnosti 1.1.1946, ust. čl. 9 až 11 dnem 1.1.1947;
 
Částka 45
pdf 188 kB
16. 6. 1947 94/1947 Sb.
Zákon o mimořádných ošetřovatelských diplomových zkouškách a o doplňovacím výcviku ošetřovatelského personálu
95/1947 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví konečný den lhůt podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 124 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných vzorků
96/1947 Sb.
Vládní nařízení , kterým se stanoví lhůty podle zákona ze dne 8. května 1946, č. 125 Sb., o mimořádných opatřeních v oboru ochranných známek
97/1947 Sb.
Nařízení , jímž se prodlužuje lhůta stanovená v § 1, odst. 5 vládního nařízení ze dne 20. března 1936, č. 60 Sb., o podmínkách, za jakých se nabývá zvláštní odborné způsobilosti pro zubní lékařství, a o platnosti ustanovení vydaných pro ostatní obory odborné praxe lékařské i pro obor zubního lékařství, ve znění vládního nařízení ze dne 30. srpna 1946, č. 171 Sb.
 
Částka 46
pdf 433 kB
19. 6. 1947 98/1947 Sb.
Vyhláška o Aktu o změně ústavy Mezinárodní organizace práce
 
Částka 47
pdf 243 kB
21. 6. 1947 99/1947 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
100/1947 Sb.
Nařízení o doplnění přílohy B (tárového sazebníku) k vládnímu nařízení ze dne 13. prosince 1927, č. 168 Sb., jímž se provádí celní zákon
 
Částka 48
pdf 419 kB
24. 6. 1947 101/1947 Sb.
Zákon o postavení redaktorů a o Svazech novinářů
102/1947 Sb.
Zákon o nabývání a pozbývání československého státního občanství sňatkem
103/1947 Sb.
Zákon , kterým se živnost foukače technického skla prohlašuje za řemeslnou
104/1947 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 18. prosince 1936, č. 320 Sb., o změně správní působnosti vojenských útvarů
 
Částka 49
pdf 813 kB
25. 6. 1947 105/1947 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení o soudní organisaci a o příslušnosti a řízení v občanských věcech právních Pozn.: ust. čl. XII odst. 2 č. 3 nabývá účinnosti dnem 25.6.1947;
 
Částka 50
pdf 1056 kB
1. 7. 1947 106/1947 Sb.
Vládní nařízení o přídělu drobných konfiskovaných živnostenských podniků (přídělové nařízení pro živnostenské podniky)
 
Částka 51
pdf 898 kB
1. 7. 1947 112/1947 Sb.
Zákon , kterým se zrušuje Zvláštní fond pro zmírnění ztrát vzniklých z poválečných poměrů a kterým se upravují některé právní poměry Všeobecného fondu peněžních ústavů v republice Československé
107/1947 Sb.
Zákon o opatřeních proti neoprávněnému přechodu státních hranic Pozn.: předpis pozbude účinnosti dnem 31.12.1950;
108/1947 Sb.
Zákon , jímž se mění a doplňuje zákon ze dne 20. prosince 1946, č. 256 Sb., o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
109/1947 Sb.
Zákon o dani ze mzdy
110/1947 Sb.
Zákon , kterým se živnost vulkanisérská prohlašuje za řemeslnou
111/1947 Sb.
Zákon , kterým se zrušují poplatky z obchodních a živnostenských knih a z knih notářských
113/1947 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
114/1947 Sb.
Vyhláška o vysvědčeních živnostenských pracoven pro šití šatů při některých odborných školách pro ženská povolání
 
Částka 52
pdf 553 kB
4. 7. 1947 115/1947 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon ze dne 12. dubna 1946 č. 86 Sb. o stavební obnově
116/1947 Sb.
Zákon o úpravě některých právních poměrů důstojníků, rotmistrů a poddůstojníků aspirantů v záloze
 
Částka 53
pdf 498 kB
7. 7. 1947 117/1947 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1946
118/1947 Sb.
Zákon o plnění závazků znějících na říšské marky na Slovensku a v poměru mezi zeměmi Českou a Moravskoslezskou a Slovenskem
119/1947 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákonných ustanovení o právu chudých
 
Částka 54
pdf 295 kB
8. 7. 1947 120/1947 Sb.
Nařízení o poskytování dovolené a placení požitků po dobu dovolené ve stavebních a vedlejších stavebních živnostech v roce 1947 podle t. zv. známkového systému
 
Částka 55
pdf 420 kB
9. 7. 1947 121/1947 Sb.
Nařízení o znalečném v trestním řízení soudním
 
Částka 56
pdf 174 kB
15. 7. 1947 122/1947 Sb.
Nařízení o uvolnění pálené krytiny (tašek)
123/1947 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů měst, obcí, osad a částí osad povolených v roce 1946
 
Částka 57
pdf 1072 kB
17. 7. 1947 124/1947 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje Vysoká škola sociální v Brně
125/1947 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o stavební obnově
 
Částka 58
pdf 498 kB
19. 7. 1947 126/1947 Sb.
Zákon o procesních opatřeních v soudních řízeních pro nároky ze smluv uzavřených v době nesvobody v souvislosti s válečnými dodávkami
127/1947 Sb.
Zákon , kterým se mění předpisy o ukládání peněz soudních chráněnců
128/1947 Sb.
Zákon , jímž se upravují živnosti radioetechnická, radiomechanická a obchod s radioelektrickými zařízeními
 
Částka 59
pdf 329 kB
22. 7. 1947 129/1947 Sb.
Zákon , jímž se zřizuje Československý ústav práce
130/1947 Sb.
Zákon , jímž se mění ustanovení branného zákona o povolování sňatků osob podléhajících branné povinnosti a s tím souvisící ustanovení zákona o vyživovacím příspěvku
131/1947 Sb.
Nařízení , kterým se nově upravují některá opatření k provedení dvouletého hospodářského plánu
132/1947 Sb.
Nařízení , jímž se vyjímají dodávky některých výrobků, určených pro vývoz, z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky
133/1947 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních v oboru územní organisace okresních soudů v zemi Moravskoslezské
 
Částka 60
pdf 857 kB
25. 7. 1947 134/1947 Sb.
Nařízení , jímž se vyjímají některé výrobky a výkony z povinnosti odváděti cenové vyrovnávací částky a jiné výrobky se této povinnosti podrobují
135/1947 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 1. dubna 1947, č. 51 Sb., kterým se zabezpečuje snížení cen některého zboží lidové potřeby a ustálení cen jiných důležitých statků
 
Částka 61
pdf 35 kB
1. 8. 1947 136/1947 Sb.
Vyhláška o mezinárodní působnosti obchodní dohody mezi republikou Československou a královstvím Afganistanským, sjednané výměnou nót v Berlíně dne 21. října 1937
137/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje zrušení vládního nařízení ze dne 17. května 1945, č. 6 Sb., o některých opatřeních v zásobování obyvatelstva potravinami
 
Částka 62
pdf 518 kB
6. 8. 1947 138/1947 Sb.
Zákon o péči o přistěhovalce, jakož i o některých jejich přednostních právech
139/1947 Sb.
Zákon o rozdělení pozůstalostí se zemědělskými podniky a zamezení drobení zemědělské půdy
 
Částka 63
pdf 965 kB
8. 8. 1947 140/1947 Sb.
Zákon o jednacím řádu ústavodárného Národního shromáždění
 
Částka 64
pdf 219 kB
11. 8. 1947 141/1947 Sb.
Zákon o Likvidačním fondu měnovém
 
Částka 65
pdf 547 kB
12. 8. 1947 142/1947 Sb.
Zákon o revizi první pozemkové reformy Pozn.: podle § 32 zák. č. 229/1991 Sb. se předpis ode dne 24.6. 1991 nadále nepoužije;
 
Částka 66
pdf 102 kB
13. 8. 1947 143/1947 Sb.
Zákon o převodu vlastnictví majetku hlubocké větve Schwarzenbergů na zem Českou
 
Částka 67
pdf 1035 kB
14. 8. 1947 144/1947 Sb.
Zákon o sjednocení některých předpisů o platových a služebních poměrech státních a jiných zaměstnanců Pozn.: ust. čl. I § 4 nabývá účinnosti dnem 1.8.1945, ust. čl. I § 5 dnem 1.1.1944 a čl. III § 3 ods. 1 dnem 1.12.1945;
145/1947 Sb.
Zákon o organisaci zemědělců republiky Československé
146/1947 Sb.
Zákon o úpravě některých poměrů v průmyslu cukrovarském
 
Částka 68
pdf 2138 kB
20. 8. 1947 147/1947 Sb.
Úmluva o mezinárodním civilním letectví Pozn.: do textu předpisu nejsou promítnuty změny vyplývající z vyhl. č. 29/1957 Sb., které nebyly ve Sbírce zákonů publikovány;
 
Částka 69
pdf 58 kB
20. 8. 1947 148/1947 Sb.
Zákon o opatřeních k provedení československo-maďarské dohody o výměně obyvatelstva
 
Částka 70
pdf 530 kB
23. 8. 1947 149/1947 Sb.
Zákon o národní bezpečnosti
 
Částka 71
pdf 1804 kB
27. 8. 1947 150/1947 Sb.
Dohoda o reparacích od Německa, o založení Mezispojeneckého reparačního úřadu a o vrácení měnového zlata
 
Částka 72
pdf 71 kB
28. 8. 1947 151/1947 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání stříbrných padesátikorun na paměť slovenského národního povstání
152/1947 Sb.
Vyhláška o obchodní a platební dohodě mezi republikou Československou a republikou Tureckou z 5. prosince 1946
153/1947 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
 
Částka 73
pdf 233 kB
1. 9. 1947 154/1947 Sb.
Smlouva o přátelství a vzájemné pomoci mezi Československou republikou a republikou Polskou
 
Částka 74
pdf 363 kB
2. 9. 1947 155/1947 Sb.
Dohoda o kulturní spolupráci mezi republikou Československou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií
 
Částka 75
pdf 435 kB
12. 9. 1947 156/1947 Sb.
Nařízení , kterým se částečně provádí ustanovení § 2 zákona o některých opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil Pozn.: předpis ztrácí účinnost dnem 31.12.1948;
157/1947 Sb.
Nařízení o podpůrných opatřeních k provedení národní mobilisace pracovních sil Pozn.: předpis ztrácí účinnost dnem 31.12.1948;
 
Částka 76
pdf 711 kB
20. 9. 1947 158/1947 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon ze dne 13. července 1922, č. 235 Sb., o nové úpravě statistiky zahraničního obchodu
159/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví číselná výše monopolní daně z lihu
 
Částka 77
pdf 165 kB
27. 9. 1947 160/1947 Sb.
Nařízení o některých opatřeních, jimž se zajišťuje splnění úkolů dvouletého hospodářského plánu v zemědělství Pozn.: předpis ztrácí účinnost dnem 15.7.1948;
161/1947 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje použivatelnost vládního nařízení ze dne 23. listopadu, č. 403 Sb., kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
162/1947 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 20. dubna 1934, č. 75 Sb., o výrobě mléka a výrobků z mléka a obchodu s těmito potravinami
 
Částka 78
pdf 1120 kB
1. 10. 1947 163/1947 Sb.
Nařízení o přídělu konfiskovaných rodinných domků (přídělové nařízení pro rodinné domky)
 
Částka 79
pdf 1376 kB
2. 10. 1947 164/1947 Sb.
Dohoda o stíhání a potrestání hlavních válečných zločinců Evropské Osy
 
Částka 80
pdf 36 kB
7. 10. 1947 165/1947 Sb.
Zákon , kterým se prodlužuje platnost poplatkových a dávkových úlev při změně jména
166/1947 Sb.
Zákon , jímž se mění zákon ze dne 17. února 1922, č. 85 Sb., o státní záruce zemědělským družstvům, vyjma družstva úvěrní a konsumní
 
Částka 81
pdf 415 kB
9. 10. 1947 167/1947 Sb.
Dohoda o zachování nebo obnově práv živnostenského vlastnictví dotčených druhou světovou válkou
 
Částka 82
pdf 159 kB
13. 10. 1947 168/1947 Sb.
Zákon o zřízení vysoké školy Janáčkovy akademie múzických umění v Brně
169/1947 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 219 prováděcího nařízení k celnímu zákonu
170/1947 Sb.
Nařízení o organisaci a řízení zahraničního obchodu k zabezpečení plnění úkolů stanovených dvouletým hospodářským plánem
 
Částka 83
pdf 68 kB
14. 10. 1947 171/1947 Sb.
Zákon o mírové smlouvě mezi Mocnostmi spojenými a sdruženými a Maďarskem Pozn.: do 31.12.1992 "ústavní zákon";
172/1947 Sb.
Zákon o opatřeních k provedení mírových smluv s Bulharskem, Finskem, Itálií, Maďarskem a Rumunskem
 
Částka 84
pdf 159 kB
18. 10. 1947 173/1947 Sb.
Nařízení o změně vládního nařízení ze dne 22. prosince 1925, č. 260 Sb., kterým se provádí zákon ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů československé republiky
174/1947 Sb.
Vyhláška o přenesení působnosti některých důchodkových kontrolních úřadů v zemích České a Moravskoslezské
 
Částka 85
pdf 215 kB
5. 11. 1947 175/1947 Sb.
Nařízení o náhradách za osobní úkony a věcná plnění
176/1947 Sb.
Nařízení , jímž se mění § 10 vládního nařízení ze dne 16. října 1924, č. 220 Sb., o požadování dopravních prostředků pro účely vojenské
177/1947 Sb.
Vyhláška o nástupních termínech příslušníků náhradní zálohy ročníku narození 1922 a starších do vojenského výcviku a o nástupních termínech lékařů, zvěrolékařů a magistrů farmacie do presenční služby a do vojenského výcviku v roce 1948
 
Částka 86
pdf 285 kB
12. 11. 1947 181/1947 Sb.
Zákon o poplatkových úlevách při úpravě právních poměrů přestěhovalců, přistěhovalců a některých jiných osob
178/1947 Sb.
Zákon o částečné změně sazby daně z obohacení
179/1947 Sb.
Zákon o použivatelnosti předpisů z doby nesvobody pro obor přímých daní
180/1947 Sb.
Zákon o novém sňatku žen, jejichž manželství zaniklo nebo bylo prohlášeno za neplatné
182/1947 Sb.
Zákon o stíhání trestných činů proti státu
183/1947 Sb.
Nařízení , jímž se určují zemědělské výrobní oblasti
184/1947 Sb.
Vyhláška o zrušení koncese pro drobnou dráhu Brno - Líšeň
 
Částka 87
pdf 305 kB
13. 11. 1947 185/1947 Sb.
Zákon o mimořádné jednorázové dávce a mimořádné dávce z nadměrných přírůstků na majetku
186/1947 Sb.
Zákon jímž se mění některá ustanovení zákona ze dne 15. října 1925, č. 225 Sb., o poplatcích za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
 
Částka 88
pdf 108 kB
14. 11. 1947 188/1947 Sb.
Nařízení o zřízení obvodní rady pro Prahu XX. Strašnice
187/1947 Sb.
Nařízení o územním rozdělení hlavního města Prahy
 
Částka 89
pdf 277 kB
17. 11. 1947 189/1947 Sb.
Nařízení o rozvržení úkolů, vyplývajících z dvouletého hospodářského plánu, na zemědělské podniky a na chovatele skotu, prasat a slepic v hospodářském roce 1947/1948
 
Částka 90
pdf 1432 kB
21. 11. 1947 190/1947 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o vojenském kázeňském a kárném právu, jakož i o odnětí vojenské hodnosti a přeložení do výslužby řízením správním
191/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje znění zákona o umístění a jiném zaopatření zaměstnanců na zkonfiskovaném zemědělském majetku a jejich rodinných příslušníků pro účely zákona o revisi první pozemkové reformy
 
Částka 91
pdf 3457 kB
22. 11. 1947 192/1947 Sb.
Mírová smlouva s Maďarskem Pozn.: Mírová smlouva byla publikována ve slovenské,ruské a anglické jazykové mutaci.
 
Částka 92
pdf 254 kB
3. 12. 1947 193/1947 Sb.
Nařízení o opatřeních proti svilušce chmelové (Epitetranychus althae)
194/1947 Sb.
Nařízení o soupisu pozemkového majetku pro revizi první pozemkové reformy a o jejím vyznačení ve veřejných knihách
195/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se opravuje tisková chyba v příloze k vyhlášce ministra techniky ze dne 4. července 1947, č. 125 Sb., o úplném znění zákona o stavební obnově
 
Částka 93
pdf 1124 kB
8. 12. 1947 196/1947 Sb.
Úmluva , jíž se zřizuje Organizace Spojených národů pro výchovu, vědu a osvětu
 
Částka 94
pdf 184 kB
10. 12. 1947 197/1947 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
198/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministra sociální péče ze dne 26. září 1946, č. 184 Sb., o vydávání pracovních průkazů a přihlášek k nemocenskému pojištění
199/1947 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí československé měny
 
Částka 95
pdf 1176 kB
12. 12. 1947 200/1947 Sb.
Zákon , dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
 
Částka 96
pdf 405 kB
13. 12. 1947 201/1947 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví cejchovní poplatky, přirážky k nim a způsob jejich vybírání, jakož i poplatky za zkoušení ručních střelných zbraní
 
Částka 97
pdf 385 kB
15. 12. 1947 202/1947 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o organisaci péče o mládež
203/1947 Sb.
Vyhláška o zrušení spolků uvedených v § 5, odst. 1 zákona ze dne 19. března 1947, č. 48 Sb., o organisaci péče o mládež
204/1947 Sb.
Nařízení , kterým se obnovuje pracovní soudnictví v zemích České a Moravskoslezské a mění jeho organisace
205/1947 Sb.
Nařízení , jímž se mění předpisy o náhradě hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů
 
Částka 98
pdf 284 kB
15. 12. 1947 206/1947 Sb.
Nařízení o majetkových opatřeních a o soupisu majetku a nároků podle mírové smlouvy s Maďarskem
 
Částka 99
pdf 2925 kB
16. 12. 1947 207/1947 Sb.
Mírová smlouva s Bulharskem
 
Částka 100
pdf 2587 kB
18. 12. 1947 208/1947 Sb.
Mírová smlouva s Finskem
 
Částka 101
pdf 3173 kB
22. 12. 1947 209/1947 Sb.
Mírová smlouva s Rumunskem
 
Částka 102
pdf 1477 kB
23. 12. 1947 210/1947 Sb.
Nariadenie o úpravě platových a s nimi souvisících služebních poměrech státních a jiných veřejných zaměstnanců, jakož i poživatelů odpočivných (zaopatřovacích) platů na Slovensku Pozn.: ust. dílu VII kromě §§ 77 až 82 nabývají účinnosti dnem 1.8.1945, ust. §§ 56 až 61 a § 81 odst. 2 mabývají účinnosti dnem 23.12.1947;
 
Částka 103
pdf 751 kB
24. 12. 1947 211/1947 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňují některé předpisy o služebních a platových poměrech příslušníků finanční stráže Pozn.: ust. čl. 1 č. 11, 12 a 14 nabývají účinnosti 1.12.1947, ust. čl. 2 č. 2, pokud se jím čl. III vl. nař. 119/1946 Sb. doplňuje novým odst. 6, nabývá účinnosti 31.10.1945, ust. čl. 2 č. 2, pokud se jím čl. III vl.nař. 119/1946 Sb. doplňuje novými odstavci 5 a 7 až 11, jakož i ust. čl. 2 č. 4 a čl. 3 odst. 2 nabývají účinnosti 1.11.1945;
212/1947 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon ze dne 31. října 1947, č. 200 Sb., o dani z předmětů zbytné potřeby (přepychová daň)
213/1947 Sb.
Nařízení , jímž se platnost vládního nařízení ze dne 15. února 1946, č. 46 Sb., rozšiřuje na území Slovenska
214/1947 Sb.
Nařízení o zřízení kategorie úředníků měřické služby ve služební třídě Ib
 
Částka 104
pdf 7117 kB
29. 12. 1947 215/1947 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet na rok 1948
 
Částka 105
pdf 659 kB
30. 12. 1947 216/1947 Sb.
Zákon o služebním příjmu a mzdě státních a některých jiných veřejných zaměstnanců, povolaných k presenční službě nebo vojenskému výcviku v některých nástupních termínech
217/1947 Sb.
Zákon o jednorázovém mimořádném vánočním přídavku poživatelům státních starobních podpor pro rok 1947
218/1947 Sb.
Zákon o vánočním příspěvku důchodcům, kteří mají nárok na zaopatření podle zákona o péči o vojenské a válečné poškozence a oběti války a fašistické persekuce
219/1947 Sb.
Zákon , jímž se stanoví nová lhůta k podání žádostí podle § 6 zákona ze dne 13. února 1946, č. 33 Sb., o odčinění některých křivd způsobených českému pracujícímu dorostu
220/1947 Sb.
Zákon o přechodné úpravě placené dovolené na zotavenou v roce 1948
221/1947 Sb.
Zákon o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání
222/1947 Sb.
Zákon , kterým se stanoví doba nové organisace řádných soudů
223/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje použivatelnost vyhlášky ministerstva zemědělství a lesnictví ze dne 2. listopadu 1944, č. 253 Sb., o zcizování tažných volů
224/1947 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje upravený sazebník poplatků za úřední úkony zastupitelských úřadů Československé republiky
 
Částka 106
pdf 2115 kB
31. 12. 1947 225/1947 Sb.
Zákon o myslivosti
226/1947 Sb.
Zákon , jímž se mění, doplňují a sjednocují některá ustanovení vojenských trestních řádů
227/1947 Sb.
Zákon o jednorázových mimořádných přídavcích k důchodům z veřejnoprávního sociálního pojištění pro rok 1947
228/1947 Sb.
Nařízení o přísaze členů Sboru národní bezpečnosti
229/1947 Sb.
Nařízení , jímž se vymezují úkoly národní bepečnosti
230/1947 Sb.
Vyhláška o úlevách z visové povinnosti ve styku s Bulharskem
231/1947 Sb.
Nařízení , jímž se nově upravují některé úkoly dvouletého hospodářského plánu