Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1951

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 322 kB
12. 1. 1951 1/1951 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví zásady pro jednotné oceňování v podnikovém početnictví
 
Částka 2
pdf 252 kB
29. 1. 1951 2/1951 Sb.
Nařízení o přesunech působnosti v oboru zemědělského úvěru
3/1951 Sb.
Nařízení , kterým se vydává sazebník soudních poplatků a některé předpisy o nich
 
Částka 3
pdf 79 kB
30. 1. 1951 4/1951 Sb.
Nařízení , kterým se mění počet a působnost pověřenectev
 
Částka 4
pdf 301 kB
5. 2. 1951 5/1951 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o ubytování branné moci a Sboru národní bezpečnosti
 
Částka 5
pdf 280 kB
15. 2. 1951 6/1951 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví počátek účinnosti zákona o zdokonalení živočišné výroby
7/1951 Sb.
Nařízení o organisaci a působnosti výběrových komisí
8/1951 Sb.
Nařízení o ochraně proti rozšiřování nebo zavlečení škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
9/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení o zajištění plnění dodávek některých plánovaných investic
10/1951 Sb.
Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní smlouvě mezi republikou Československou a Hospodářskou Unií belgicko-lucemburskou ze dne 28. prosince 1925, podepsané v Bruselu dne 3. července 1948
 
Částka 6
pdf 748 kB
17. 2. 1951 11/1951 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o provozu na veřejných silnicích Pozn.: §§ 35, 36, 65 až 71 a 81 nabývají účinnosti už 17.2.1951, §§ 46, 47, 73 až 80 už 1.3.1951;
 
Částka 7
pdf 87 kB
19. 2. 1951 12/1951 Sb.
Nařízení o náhradě škody příslušníkům hasičstva a jiným osobám v oboru ochrany před požáry a jinými živelními pohromami
 
Částka 8
pdf 818 kB
3. 3. 1951 13/1951 Sb.
Vyhláška o změnách úředních názvů míst v roce 1950
 
Částka 9
pdf 105 kB
5. 3. 1951 14/1951 Sb.
Nařízení o odměnách funkcionářů národních výborů
 
Částka 10
pdf 123 kB
6. 3. 1951 15/1951 Sb.
Nařízení , jímž se mění prováděcí nařízení k celnímu zákonu
16/1951 Sb.
Nařízení , jímž se přenáší na národní výbory provádění některých úkolů Ústředí pracujícího dorostu
 
Částka 11
pdf 96 kB
13. 3. 1951 17/1951 Sb.
Nařízení o dozoru a jiných opatřeních k zajištění ochrany rostlinné výroby
 
Částka 12
pdf 76 kB
17. 3. 1951 18/1951 Sb.
Zákon o povolávání náhradníků poslanců
19/1951 Sb.
Nařízení o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
20/1951 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další místní národní výbory jako stavební úřad prvé stolice
 
Částka 13
pdf 295 kB
22. 3. 1951 21/1951 Sb.
Nařízení , kterým se vydává organisační statut Svazu československých novinářů
 
Částka 14
pdf 59 kB
28. 3. 1951 22/1951 Sb.
Nařízení o správě majetkové podstaty pozemkových reforem
23/1951 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídlo okresního soudu v Novém Městě nad Metují
 
Částka 15
pdf 224 kB
10. 4. 1951 24/1951 Sb.
Nařízení o lékařích
25/1951 Sb.
Nařízení o dentistech
26/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují Ředitelství pro cestovní ruch a oblastní a místní sbory pro cestovní ruch
 
Částka 16
pdf 80 kB
12. 4. 1951 27/1951 Sb.
Nařízení o řízení státní mzdové politiky a zřízení státní mzdové komise
 
Částka 17
pdf 66 kB
13. 4. 1951 28/1951 Sb.
Nařízení o výkupu motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
 
Částka 18
pdf 872 kB
14. 4. 1951 29/1951 Sb.
Zákon , kterým se stanoví státní rozpočet republiky Československé na rok 1951 (rozpočtový zákon na rok 1951)
 
Částka 19
pdf 413 kB
21. 4. 1951 30/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zakládají řády a vyznamenání a upravuje udělování čestného titulu "Hrdina práce"
 
Částka 20
pdf 434 kB
24. 4. 1951 31/1951 Sb.
Nařízení o styku státních úřadů a jiných orgánů s úřady a orgány cizích států
32/1951 Sb.
Nařízení o zřízení Správy služeb diplomatickému sboru
33/1951 Sb.
Nařízení , kterým se nově upravují úkoly pětiletého hospodářského plánu
 
Částka 21
pdf 1092 kB
30. 4. 1951 34/1951 Sb.
Nařízení o sběrných surovinách
35/1951 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje Statut komunálních podniků
 
Částka 22
pdf 908 kB
8. 5. 1951 36/1951 Sb.
Nařízení , jímž se provádí zákon o úpravě podnikání v silniční dopravě
37/1951 Sb.
Nařízení o vybudování a provozu drah
 
Částka 23
pdf 61 kB
10. 5. 1951 38/1951 Sb.
Nařízení o poctách spojených s čestnými tituly v tělesné výchově a sportu
 
Částka 24
pdf 39 kB
15. 5. 1951 39/1951 Sb.
Nařízení o ražbě a vydání stříbrných stokorun na paměť 30. výročí založení Komunistické strany Československa
 
Částka 25
pdf 38 kB
25. 5. 1951 40/1951 Sb.
Nařízení , kterým se omezuje vyhlašování zápisů provedených v podnikovém rejstříku
41/1951 Sb.
Vyhláška o opravě tiskových chyb
 
Částka 26
pdf 367 kB
1. 6. 1951 42/1951 Sb.
Nařízení , kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1951
 
Částka 27
pdf 204 kB
11. 6. 1951 43/1951 Sb.
Nařízení o některých opatřeních v náboru a ve výchově pracujícího dorostu
44/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují Ústředna a úřadovny pro domáckou práci a ústřední a obvodní komise domácké práce
45/1951 Sb.
Nařízení o technické normalisaci
46/1951 Sb.
Nařízení o zrušení knihovních rad
 
Částka 28
pdf 132 kB
28. 6. 1951 47/1951 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
48/1951 Sb.
Nařízení , jímž se zrušuje Československý ústav práce
 
Částka 29
pdf 151 kB
30. 6. 1951 49/1951 Sb.
Nařízení , kterým se upravují některé nároky pracujících důchodců národního pojištění
50/1951 Sb.
Nařízení o schvalování a uveřejňování tarifů drah
 
Částka 30
pdf 1222 kB
9. 7. 1951 51/1951 Sb.
Vyhláška o předběžném provedení protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednanému v Torquay dne 21. dubna 1951
 
Částka 31
pdf 154 kB
16. 7. 1951 52/1951 Sb.
Nařízení o dalších přesunech působnosti ve finanční správě
 
Částka 32
pdf 804 kB
21. 7. 1951 53/1951 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut Československé pojišťovny, národního podniku
54/1951 Sb.
Nařízení o územních změnách v Karlovarském kraji
55/1951 Sb.
Nařízení o rozšíření plochy orné půdy a zajištění půdy pro zemědělskou výrobu
56/1951 Sb.
Nařízení o plaveckých knížkách
57/1951 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje působnost ve správě vysokých škol
 
Částka 33
pdf 720 kB
28. 7. 1951 58/1951 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o znárodnění ve stavebnictví Pozn.: ust. čl. I č. 6 až 10, 12 a 13 nabývají účinnosti dnem 1.1.1948;
59/1951 Sb.
Vyhláška úplné znění zákona o znárodnění ve stavebnictví
61/1951 Sb.
Zákon , kterým se ruší oprávnění civilních techniků a inženýrské komory
62/1951 Sb.
Nařízení o závazcích váznoucích na některém znárodněném majetku
60/1951 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva stavebního průmyslu
 
Částka 34
pdf 698 kB
30. 7. 1951 64/1951 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují předpisy o znárodnění obchodních podniků Pozn.: ust. čl. I č. 4 a 5, čl. II č. 3, čl: III č. 2 a čl. IV č. 3, pokud se dovolávají §§ 8a a 10 zákona č. 118/1948 Sb., nabývají účinnosti dnem 1.1.1948;
68/1951 Sb.
Zákon o dobrovolných organizacích a shromážděních
63/1951 Sb.
Zákon o odpovědnosti za škody způsobené dopravními prostředky
65/1951 Sb.
Zákon o převodech nemovitostí a pronájmech zemědělské a lesní půdy
66/1951 Sb.
Zákon o odborné správě lesů
67/1951 Sb.
Zákon o bezpečnosti při práci Pozn.: § 5 odst. 1 a § 7 odst. 1 nabývají účinnosti až 1.1.1952;
 
Částka 35
pdf 77 kB
31. 7. 1951 69/1951 Sb.
Zákon o ochraně státních hranic
70/1951 Sb.
Nařízení o právu příslušníka Pohraniční stráže použít zbraň
 
Částka 36
pdf 25 kB
18. 8. 1951 71/1951 Sb.
Vyhláška o Dodatkové dohodě k obchodní dohodě mezi republikou Československou a Nizozemím ze dne 20. ledna 1923, podepsané v Haagu dne 24. června 1948
 
Částka 37
pdf 32 kB
1. 9. 1951 72/1951 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových padesátníků
 
Částka 38
pdf 88 kB
8. 9. 1951 73/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje ministerstvo státní kontroly
74/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zřizují nová ministerstva
 
Částka 39
pdf 71 kB
20. 9. 1951 75/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zřizují nová pověřenectva
 
Částka 40
pdf 32 kB
28. 9. 1951 76/1951 Sb.
Nařízení o likvidaci majetku některých orgánů, které se zrušují
 
Částka 41
pdf 205 kB
10. 10. 1951 77/1951 Sb.
Nařízení o středních zdravotnických pracovnících
 
Částka 42
pdf 64 kB
22. 10. 1951 78/1951 Sb.
Nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů
79/1951 Sb.
Vyhláška o ražbě a vydání hliníkových dvacetníků
 
Částka 43
pdf 9 MB
24. 10. 1951 80/1951 Sb.
Nařízení o organizačních změnách na vysokých školách
81/1951 Sb.
Nařízení , kterým se vyhlašuje Dohoda o přepravě cestujících a cestovních zavazadel po železnicích v přímém mezinárodním styku (MPS) a Dohoda o přepravě zboží po železnicích v přímém mezinárodním styku (MGS)
 
Částka 44
pdf 2019 kB
2. 11. 1951 84/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zastavuje činnost Ústředí pro hospodaření se zemědělskými výrobky a Velkodistribučního podniku
82/1951 Sb.
Nařízení o organisaci státních statků
83/1951 Sb.
Nařízení o organisaci strojních a traktorových stanic
85/1951 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Maďarskou lidovou republikou a právní pomoci v občanských a trestních věcech, podepsané v Budapešti dne 6. března 1951
 
Částka 45
pdf 174 kB
15. 11. 1951 87/1951 Sb.
Vyhláška o rozšíření platnosti protokolu k Všeobecné dohodě o clech a obchodu ze dne 30. října 1947 (č. 59/1948 Sb.), sjednaného v Torquay dne 21. dubna 1951
86/1951 Sb.
Nařízení o investičním listu pro stavby na rok 1952
88/1951 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra vnitra č. 13/1951 Sb., o změnách úředních názvů míst v roce 1950
 
Částka 46
pdf 46 kB
1. 12. 1951 90/1951 Sb.
Nařízení o zániku účinnosti § 10 zákona o znárodnění ve stavebnictví
89/1951 Sb.
Nařízení , jímž se připojují některé obce k Českým Budějovicům
91/1951 Sb.
Nařízení o opatřování, rozdělování a zkoušení věcných prostředků požární ochrany
 
Částka 47
pdf 314 kB
6. 12. 1951 93/1951 Sb.
Zákon o státním svátku, o dnech pracovního klidu a o památných a významných dnech
92/1951 Sb.
Zákon o branné výchově
94/1951 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje ústředí výzkumu a technického rozvoje a ústředna hmotného zásobování
95/1951 Sb.
Nařízení , kterým se vydává statut státního úřadu plánovacího
96/1951 Sb.
Vyhláška o druhém vydání drobných peněz papírových po 20 Kčs s datem 1. května 1949 a po 50 Kčs s datem 29. srpna 1950
 
Částka 48
pdf 245 kB
22. 12. 1951 97/1951 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb na dovoz zboží
 
Částka 49
pdf 85 kB
26. 12. 1951 98/1951 Sb.
Nařízení o zrušení státních zastaváren
99/1951 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru ministerstva národní obrany
100/1951 Sb.
Nařízení o rejstříku trestů
101/1951 Sb.
Vyhláška o stažení některých drobných mincí
 
Částka 50
pdf 907 kB
27. 12. 1951 103/1951 Sb.
Zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
105/1951 Sb.
Zákon o správních poplatcích Pozn.: úprava týkající se poplatků vybíraných orgány cejchovní služby na Slovensku nabývá účinnosti již 1.1.1952. Úprava poplatků v řízení o vynálezech, ochranných známkách a chráněných vzorech nabývá účinnosti již 1.4.1952;
106/1951 Sb.
Zákon o úpravě financovaní národních a komunálních podniků
102/1951 Sb.
Zákon o přebudování národního pojištění Pozn.: Ustanovení upravující nemocenské pojištění pozbývají účinnosti dnem 1.1.1957 - viz zákon 54/1956 Sb., § 64 odst. 1 písm. d).
104/1951 Sb.
Zákon o vánočním přídavku za rok 1951 k důchodům z národního pojištění a k zaopatřovacím požitkům válečných poškozenců
107/1951 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o financování národních a komunálních podniků
 
Částka 51
pdf 483 kB
27. 12. 1951 108/1951 Sb.
Zákon o organisaci národohospodářské evidence
109/1951 Sb.
Nařízení o organisaci statistické služby
110/1951 Sb.
Zákon o státních pracovních zálohách
111/1951 Sb.
Nařízení , kterým se upravují vzájemné vztahy mezi odbornými učilišti nebo školami závodního výcviku a podniky
112/1951 Sb.
Nařízení o reorganisaci státní památkové péče
113/1951 Sb.
Nařízení o Státním meteorologickém ústavu
 
Částka 52
pdf 553 kB
28. 12. 1951 114/1951 Sb.
Zákon o advokacii
115/1951 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sazby odměn za úkony právní pomoci poskytované advokátními poradnami (advokátní tarif)
 
Částka 53
pdf 717 kB
28. 12. 1951 116/1951 Sb.
Zákon o státním notářství
117/1951 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o státním notářství
118/1951 Sb.
Nařízení o notářských poplatcích
 
Částka 54
pdf 651 kB
29. 12. 1951 122/1951 Sb.
Nařízení o dalších přesunech působnosti a o jiných zjednodušeních veřejné správy
119/1951 Sb.
Nařízení o tajemnících místních národních výborů
120/1951 Sb.
Nařízení o změnách v organisaci okresních národních výborů
121/1951 Sb.
Nařízení o změnách v referátech národních výborů
123/1951 Sb.
Nařízení o drobných úpravách hranic městských obvodů hlavního města Prahy
 
Částka 55
pdf 816 kB
29. 12. 1951 124/1951 Sb.
Nařízení o organisaci státních lesů a národních podniků pro těžbu dříví
125/1951 Sb.
Nařízení , kterým se působnost ve věcech cestovních pasů přenáší na ministerstvo zahraničních věcí
126/1951 Sb.
Nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 56
pdf 180 kB
31. 12. 1951 127/1951 Sb.
Nařízení o přesunech působnosti v osobních věcech státních zaměstnanců s ústředních úřadů na podřízené osobní úřady
130/1951 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
128/1951 Sb.
Nařízení o organisaci náboru pracovních sil
129/1951 Sb.
Nařízení o přenesení finanční a účetní služby majetkové podstaty pozemkových reforem