Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1953

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2599 kB
29. 1. 1953 1/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění trestního řádu
 
Částka 2
pdf 4846 kB
29. 1. 1953 2/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění občanského soudního řádu
 
Částka 3
pdf 216 kB
31. 1. 1953 3/1953 Sb.
Vládní nařízení o podnicích státního obchodu
4/1953 Sb.
Nařízení o placené dovolené na zotavenou v roce 1953
 
Částka 4
pdf 117 kB
31. 1. 1953 5/1953 Sb.
Nařízení o nové organisaci vládních prací
6/1953 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují a zřízují některé orgány státní správy a upravuje jejich působnost
7/1953 Sb.
Nařízení , ktorým sa zrušujú a zriaďujú niektoré povereníctva a upravuje ich pôsobnosť
 
Částka 5
pdf 94 kB
14. 2. 1953 8/1953 Sb.
Nařízení o státní jakostní inspekci
 
Částka 6
pdf 82 kB
18. 2. 1953 9/1953 Sb.
Nařízení o hlavních energeticích
 
Částka 7
pdf 94 kB
26. 2. 1953 10/1953 Sb.
Nařízení o některých opatřeních v oboru pensijního nadlepšení
 
Částka 8
pdf 195 kB
28. 2. 1953 11/1953 Sb.
Nařízení o zdravotních obvodech
12/1953 Sb.
Nařízení o rozsahu a podmínkách přípustnosti exekuce na pohledávky z dodávek zemědělských výrobků státu
13/1953 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
 
Částka 9
pdf 182 kB
20. 3. 1953 14/1953 Sb.
Nařízení , kterým se zakládá řád "Řád budovaní socialistické vlasti"
15/1953 Sb.
Nařízení o ověřování listin a podpisů na listinách národními výbory
 
Částka 10
pdf 137 kB
28. 3. 1953 16/1953 Sb.
Zákon , kterým se mění rozpočtový zákon na rok 1952
17/1953 Sb.
Nařízení o volbě závodní rady a o hrazení nákladů její činnosti Pozn.: § 2 odst. 2 a 3 nabývá účinnosti až dnem 1.7.1953, § 2 odst. 4 až dnem 1.10.1953;
 
Částka 11
pdf 641 kB
30. 3. 1953 18/1953 Sb.
Vládní nařízení kterým se mění a doplňují ustanovení o sociálním zabezpečení osob povolaných k službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
19/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení, jímž se provádí zákon o sociálním zabezpečení osob povolaných ke službě v branné moci a jejich rodinných příslušníků
20/1953 Sb.
Nařízení o drobné úpravě hranic městských obvodů Praha 14 a Praha 15
 
Částka 12
pdf 140 kB
15. 4. 1953 21/1953 Sb.
Nařízení o občanské kontrole obchodu
 
Částka 13
pdf 64 kB
18. 4. 1953 22/1953 Sb.
Nařízení o úpravě důchodů z důchodového zabezpečení a zaopatření osob nepřátelských lidově demokratickému zřízení
 
Částka 14
pdf 93 kB
29. 4. 1953 23/1953 Sb.
Nařízení o státní inspekci sklizní zemědělských plodin
24/1953 Sb.
Nařízení o zřízení institutu tělesné výchovy a sportu v Praze
 
Částka 15
pdf 67 kB
29. 4. 1953 25/1953 Sb.
Nařízení o přesunu působnosti v některých věcech důchodového zabezpečení a nemocenského pojištění Pozn.: § 1 odst. 1 písm. b), § 2 odst. 1 a § 4 nabývají účinnosti až dnem 1.7.1953;
 
Částka 16
pdf 139 kB
30. 4. 1953 26/1953 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1953
 
Částka 17
pdf 331 kB
5. 5. 1953 27/1953 Sb.
Nařízení o ředitelských fondech v národních a komunálních podnicích průmyslových
28/1953 Sb.
Nařízení o ředitelských fondech v národních podnicích stavebních a montážních a v komunálních podnicích stavebních
29/1953 Sb.
Nařízení o ředitelských fondech na železnicích
30/1953 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňuje vládní nařízení o organizaci silniční, letecké a vodní dopravy a cestovního ruchu
 
Částka 18
pdf 194 kB
7. 5. 1953 31/1953 Sb.
Zákon o školské soustavě a vzdělávání učitelů (školský zákon)
32/1953 Sb.
Nařízení o přeměně dosavadních škol na školy podle nového školského zákona
 
Částka 19
pdf 109 kB
7. 5. 1953 34/1953 Sb.
Zákon , jímž některé osoby nabývají čs. státního občanství
33/1953 Sb.
Zákon o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
 
Částka 20
pdf 199 kB
12. 5. 1953 35/1953 Sb.
Zákon o státním požárním dozoru a požární ochraně
 
Částka 21
pdf 418 kB
13. 5. 1953 36/1953 Sb.
Zákon Celní zákon
 
Částka 22
pdf 391 kB
16. 5. 1953 37/1953 Sb.
Nařízení o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
 
Částka 23
pdf 72 kB
22. 5. 1953 38/1953 Sb.
Nařízení , kterým se mění, po případě doplňují měkterá ustanovení platových řádů pro správní zaměstnance, učitele, zaměstnance zdravotní péče a soudce z povolání, prokurátory a soudní čekatele
39/1953 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení o rejstříku trestů
 
Částka 24
pdf 73 kB
25. 5. 1953 40/1953 Sb.
Nařízení o občanské pracovní pomoci
 
Částka 25
pdf 86 kB
30. 5. 1953 41/1953 Sb.
Zákon o peněžní reformě
 
Částka 26
pdf 298 kB
30. 5. 1953 42/1953 Sb.
Nařízení o opatřeních v oboru mezd, důchodů a některých sociálních dávek v souvislosti se zrušením lístkového systému zásobování
43/1953 Sb.
Nařízení , kterým se upravují procenta zvýšení a snížení daně ze mzdy
44/1953 Sb.
Nařízení o volném prodeji zemědělských výrobků a o zemědělských trzích
 
Částka 27
pdf 126 kB
30. 5. 1953 45/1953 Sb.
Vyhláška o vydání peněz vzor 1953
 
Částka 28
pdf 429 kB
8. 6. 1953 47/1953 Sb.
Vládní nařízení o státní arbitráži
46/1953 Sb.
Nařízení , kterým se nově začleňují, mění nebo zrušují některé složky státního úřadu plánovacího Pozn.: § 7 písm. b) nabývá účinnosti až dnem 1.1.1953;
48/1953 Sb.
Nařízení o změnách v příslušnosti a v řízení ve věcech vynálezů, zlepšovacích námětů, ochranných známek a chráněných vzorů
49/1953 Sb.
Nařízení o seznamech thematických úkolů pro vynálezce a zlepšovatele v oborech výroby
 
Částka 29
pdf 34 kB
16. 6. 1953 50/1953 Sb.
Nařízení , kterým se částečně mění placení nájemného
51/1953 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou republiky Československé a vládou Lidové republiky Rumunské o ochraně zemědělských rostlin před škůdci a chorobami
 
Částka 30
pdf 143 kB
30. 6. 1953 52/1953 Sb.
Nařízení o opatřeních proti fluktuaci a absenci
 
Částka 31
pdf 316 kB
30. 6. 1953 53/1953 Sb.
Nařízení o úpravě všeobecných celních sazeb
 
Částka 32
pdf 204 kB
1. 7. 1953 54/1953 Sb.
Nařízení o provozu na silnicích
55/1953 Sb.
Nařízení o zasloužilých umělcích
 
Částka 33
pdf 97 kB
21. 7. 1953 56/1953 Sb.
Nařízení o rozmisťování dalších absolventů škol a o podmínkách pro nástup zaměstnání některých studentů a žáků škol
57/1953 Sb.
Nařízení o působnosti ministerstva vnitra v oboru územního plánování a výstavby obcí a v oboru péče o technické služby národních výborů
 
Částka 34
pdf 91 kB
22. 7. 1953 58/1953 Sb.
Nařízení o vládním výboru pro geologii a Ústředním ústavu geologickém
59/1953 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení ze dne 3. června 1953 o opatřeních proti fluktuaci a absenci
 
Částka 35
pdf 207 kB
24. 7. 1953 60/1953 Sb.
Nařízení o vědeckých hodnostech a o označení absolventů vysokých škol Pozn.: pro absolventy lékařských a veterinárních fakult nabývá účinnosti až 1.1.1954;
 
Částka 36
pdf 94 kB
27. 7. 1953 61/1953 Sb.
Nařízení o občanských průkazech
 
Částka 37
pdf 314 kB
29. 7. 1953 64/1953 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi Československou republikou a Libanonskou republikou
62/1953 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje železniční přepravní řád Pozn.: ust. čl. I č. 5 nabývá účinnosti až 1.1.1954;
63/1953 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví arbitrážní poplatky
65/1953 Sb.
Vyhláška o obchodní dohodě mezi republikou Československou a Syrskou republikou
 
Částka 38
pdf 54 kB
31. 7. 1953 66/1953 Sb.
Nařízení o vyšších pedagogických školách a vysokých školách pedagogických
67/1953 Sb.
Nařízení , jímž se upravují vysvětlivky k celnímu sazebníku
 
Částka 39
pdf 1090 kB
7. 8. 1953 68/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o vynálezech a zlepšovacích námětech
69/1953 Sb.
Vyhláška o úplném znění vládního nařízení k provedení zákona o vynálezech a zlepšovacích návrzích
 
Částka 40
pdf 98 kB
26. 8. 1953 70/1953 Sb.
Nařízení , kterým se provádí rozpočtový zákon na rok 1953
 
Částka 41
pdf 75 kB
29. 8. 1953 71/1953 Sb.
Nařízení o odborných školách pro vzdělání mistrů výrobního výcviku
72/1953 Sb.
Nařízení o řádu plavební bezpečnosti pro československý úsek Dunaje
 
Částka 42
pdf 104 kB
1. 9. 1953 73/1953 Sb.
Nařízení o vyznamenáních a čestných uznáních pro učitele a jiné školské pracovníky
 
Částka 43
pdf 70 kB
3. 9. 1953 74/1953 Sb.
Nařízení o pojištění příslušníků vojenských oddílů pracujících v podnicích socialistického sektoru
 
Částka 44
pdf 255 kB
14. 9. 1953 75/1953 Sb.
Nařízení , kterým se provádějí některá ustanovení zákona o námořní plavbě
76/1953 Sb.
Nařízení o novém znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.)
 
Částka 45
pdf 94 kB
14. 9. 1953 77/1953 Sb.
Nařízení o nové organisaci ministerstev a ústředních orgánů státní správy
78/1953 Sb.
Nařízení o novej organizácii povereníctev
 
Částka 46
pdf 79 kB
26. 9. 1953 79/1953 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních umělcích
80/1953 Sb.
Nařízení o změně působnosti ve věcech zdravotnických škol
 
Částka 47
pdf 53 kB
1. 10. 1953 82/1953 Sb.
Nařízení , kterým se zvýhodňuje placení nájemného
81/1953 Sb.
Ústavní zákon o řízení národních výborů vládou
 
Částka 48
pdf 608 kB
7. 10. 1953 83/1953 Sb.
Nařízení , jímž se mění a doplňují sazebníky správních poplatků a podrobnější předpisy o těchto poplatcích Pozn.: čl. II odst. 1 č. 2 písm. e) a čl. IV nabývají účinnosti již 1.7.1953;
 
Částka 49
pdf 56 kB
21. 10. 1953 84/1953 Sb.
Nařízení o úpravě pojistného národního pojištění
85/1953 Sb.
Nařízení , jímž se stanoví, které další podniky se zapisují do podnikového rejstříku
 
Částka 50
pdf 119 kB
30. 10. 1953 86/1953 Sb.
Nařízení o finanční pomoci jednotným zemědělským družstvům a soukromě hospodařícím rolníkům
 
Částka 51
pdf 159 kB
4. 11. 1953 87/1953 Sb.
Nařízení o hygienické a protiepidemické ochraně vody
88/1953 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje výše státního dětského příspěvku
 
Částka 52
pdf 46 kB
14. 11. 1953 89/1953 Sb.
Nařízení o zvláštním příspěvku k důchodům z důchodového zabezpečení v roce 1953
 
Částka 53
pdf 91 kB
12. 12. 1953 90/1953 Sb.
Nařízení , kterým se provádí ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 33/1953 Sb., o právní praxi a odborné zkoušce v oboru justice a prokuratury
91/1953 Sb.
Nařízení o Dodatkové úmluvě k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích ze dne 23. listopadu 1933 (M.Ú.Z.) a o některých přílohách k této úmluvě
 
Částka 54
pdf 68 kB
16. 12. 1953 92/1953 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Ústřední správa vodního hospodářství
 
Částka 55
pdf 66 kB
21. 12. 1953 93/1953 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje platnost zákona o národních podnicích průmyslových na národní podniky v oboru státního úřadu statistického
94/1953 Sb.
Nařízení o nové organisaci a financování strojních a traktorových stanic
 
Částka 56
pdf 688 kB
22. 12. 1953 95/1953 Sb.
Nařízení o organisaci státního požárního dozoru a požární ochrany
 
Částka 57
pdf 151 kB
28. 12. 1953 96/1953 Sb.
Nařízení o Hydrometeorologickém ústavu
98/1953 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
97/1953 Sb.
Nařízení o vysoké stranické škole při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
99/1953 Sb.
Vyhláška o účinnosti účetních zásad pro další okruhy účetních jednotek
 
Částka 58
pdf 601 kB
30. 12. 1953 100/1953 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o organisaci a provádění nemocenského pojištění zaměstnanců
 
Částka 59
pdf 262 kB
31. 12. 1953 101/1953 Sb.
Zákon o přechodné úpravě promlčení některých peněžních pohledávek
102/1953 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují některá ustanovení trestního práva správního
103/1953 Sb.
Nařízení o rejstříku trestů
104/1953 Sb.
Nařízení , ktorým sa ustanovujú sídla a obvody Ľudových súdov v Galante a v Senci
 
Částka 60
pdf 614 kB
31. 12. 1953 106/1953 Sb.
Zákon o bytové výstavbě, udržování a správě bytového majetku a jejich financování
107/1953 Sb.
Zákon o devizovém hospodářství
105/1953 Sb.
Zákon o místním průmyslu a komunálním hospodářství
 
Částka 61
pdf 754 kB
31. 12. 1953 112/1953 Sb.
Nařízení , kterým se mění procenta zvýšení daně ze mzdy
108/1953 Sb.
Nařízení o fondech dlouhodobého úvěru pro výrobní a spotřební družstva
109/1953 Sb.
Nařízení , kterým se doplňuje vládní nařízení č. 37/1953 Sb., o způsobu a lhůtách předkládání reklamací při dodávkách nekvalitních a nekompletních výrobků a výrobků, které neodpovídají státním standardům, normám a technickým podmínkám, a o majetkových sporech při nevyhovění reklamacím
110/1953 Sb.
Nařízení o správě národního majetku rozpočtovými organisacemi
111/1953 Sb.
Nařízení o základních fondech hospodářských organizací
113/1953 Sb.
Nařízení o ředitelských fondech v hospodářských organisacích dopravních
 
Částka 62
pdf 624 kB
31. 12. 1953 114/1953 Sb.
Nařízení o dodávkové povinnosti a o výkupu zemědělských výrobků
 
Částka 63
pdf 587 kB
31. 12. 1953 115/1953 Sb.
Zákon o právu autorském (autorský zákon)