Stejnopis sbírky zákonů
republiky Československé.

Ročník 1957

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 2495 kB
25. 1. 1957 1/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění trestního zákona
 
Částka 2
pdf 24 kB
31. 1. 1957 2/1957 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Šuranech a mění obvod lidového soudu v Nových Zámcích
 
Částka 3
pdf 100 kB
5. 2. 1957 3/1957 Sb.
Nařízení o zriadení Povereníctva štátnej kontroly
4/1957 Sb.
Nařízení o organisaci filmového podnikání
 
Částka 4
pdf 725 kB
15. 2. 1957 5/1957 Sb.
Nařízení , kterým se rozšiřuje působnost národních výborů ve věcech výkupu zemědělských výrobků a sjednocují předpisy na tomto úseku
 
Částka 5
pdf 403 kB
11. 3. 1957 6/1957 Sb.
Zákonné opatření o hospodářských stavebních smlouvách
 
Částka 6
pdf 63 kB
11. 3. 1957 7/1957 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení o organisaci výkonných orgánů národních výborů
 
Částka 7
pdf 61 kB
15. 3. 1957 8/1957 Sb.
Nařízení o vojenských zdravotnících
9/1957 Sb.
Nařízení o změnách územních obvodů některých národních výborů
 
Částka 8
pdf 862 kB
16. 3. 1957 10/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech
11/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o volbách do národních výborů
12/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona o volbách do národních výborů
 
Částka 9
pdf 163 kB
16. 3. 1957 13/1957 Sb.
Zákon o čestném odznaku "Mateřství"
16/1957 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám J. A. Komenského v roce 1957
14/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje trestní zákon správní
15/1957 Sb.
Nařízení o odměnách k státním cenám Klementa Gottwalda
 
Částka 10
pdf 566 kB
23. 3. 1957 17/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
18/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
19/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 103/1951 Sb., o jednotné preventivní a léčebné péči
20/1957 Sb.
Vyhláška o úplném znění zákona č. 4/1952 Sb., o hygienické a protiepidemické péči
 
Částka 11
pdf 33 kB
29. 4. 1957 22/1957 Sb.
Vyhláška , kterou se určují orgány rad dalších místních národních výborů jako stavební úřad prvního stupně
21/1957 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 12
pdf 157 kB
10. 5. 1957 23/1957 Sb.
Zákon o podnikových fondech pracujících
24/1957 Sb.
Zákon o kárném (disciplinárním) stíhání rozkrádání a poškozování majetku v socialistickém vlastnictví
 
Částka 13
pdf 482 kB
11. 5. 1957 25/1957 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1957
26/1957 Sb.
Zákon o notářských poplatcích
 
Částka 14
pdf 28 kB
21. 5. 1957 27/1957 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k oslavám 250. výročí založení inženýrských škol v Praze
 
Částka 15
pdf 183 kB
13. 6. 1957 29/1957 Sb.
Vyhláška o Protokolu o některých změnách Úmluvy o mezinárodním civilním letectví a o změně Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, sepsaných v Montrealu dne 14. června 1954
28/1957 Sb.
Nařízení o organisaci a působnosti vysokých škol a jejich složek
 
Částka 16
pdf 670 kB
1. 7. 1957 30/1957 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o notářských poplatcích
 
Částka 17
pdf 25 kB
3. 7. 1957 31/1957 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávie o vypořádání otevřených majetkových otázek
 
Částka 18
pdf 724 kB
23. 7. 1957 32/1957 Sb.
Zákon o nemocenské péči v ozbrojených silách
33/1957 Sb.
Zákon o sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
 
Částka 19
pdf 493 kB
24. 7. 1957 34/1957 Sb.
Zákon o vynálezech, objevech a zlepšovacích návrzích
35/1957 Sb.
Zákon o technické normalisaci
 
Částka 20
pdf 391 kB
29. 7. 1957 38/1957 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o právních stycích v občanských, rodinných a trestních věcech se Závěrečným protokolem
36/1957 Sb.
Zákon o volbách soudců a soudců z lidu lidových a krajských soudů a o úpravě některých jejich poměrů
37/1957 Sb.
Zákon o kárné odpovědnosti soudců lidových a krajských soudů
 
Částka 21
pdf 127 kB
30. 7. 1957 39/1957 Sb.
Zákon o chmelařských výrobních oblastech, chmelařských polohách, povinném známkování chmele a o evidenci chmelnic
40/1957 Sb.
Nařízení o zevním označení Pomocníků Pohraniční stráže
 
Částka 22
pdf 695 kB
3. 8. 1957 41/1957 Sb.
Zákon o využití nerostného bohatství (horní zákon)
42/1957 Sb.
Nařízení o označování absolventů institutu tělesné výchovy a sportu
 
Částka 23
pdf 1113 kB
15. 8. 1957 43/1957 Sb.
Nařízení o vynálezech
44/1957 Sb.
Nařízení o objevech
45/1957 Sb.
Nařízení o zlepšovacích návrzích
46/1957 Sb.
Nařízení o technické normalisaci
 
Částka 24
pdf 29 kB
16. 8. 1957 48/1957 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 1 Kčs
47/1957 Sb.
Nařízení o doplnění soustavy zákonných peněz mincemi 1 Kčs
 
Částka 25
pdf 743 kB
29. 8. 1957 49/1957 Sb.
Nařízení o výkupu zemědělských výrobků
50/1957 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje ministerstvo pracovních sil a pověřenectvo pracovních sil
 
Částka 26
pdf 58 kB
1. 9. 1957 51/1957 Sb.
Nařízení o rejstříku trestů
 
Částka 27
pdf 160 kB
31. 10. 1957 52/1957 Sb.
Nařízení o další změně nařízení a správních poplatcích
 
Částka 28
pdf 158 kB
12. 11. 1957 53/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o Československé akademii věd
54/1957 Sb.
Vyhláška o opravě tiskové chyby
 
Částka 29
pdf 334 kB
16. 11. 1957 56/1957 Sb.
Zákon o umělecké řemeslné práci a o lidové umělecké výrobě (pozn.: platí jen v českých krajích)
57/1957 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a jugoslávskými občany
55/1957 Sb.
Zákon o divadelní činnosti (divadelní zákon)
 
Částka 30
pdf 86 kB
28. 11. 1957 59/1957 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci na poli sociální politiky se Závěrečným protokolem
60/1957 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Bulharskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky
58/1957 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti lidského života na moři, sjednané dne 10. června 1948 v Londýně
61/1957 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Bulharské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
 
Částka 31
pdf 113 kB
2. 12. 1957 62/1957 Sb.
Nařízení o nové organisaci rozhlasu a televise
63/1957 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje státní inspekce sklizní zemědělských plodin
64/1957 Sb.
Nařízení o místní bezpečnosti
 
Částka 32
pdf 77 kB
9. 12. 1957 66/1957 Sb.
Vyhláška o změně ve stavu vázanosti Úmluvou o vykonatelnosti cizích rozhodčích výroků
67/1957 Sb.
Vyhláška o změně v okruhu smluvních stran vázaných Protokolem o doložkách o rozsudím
65/1957 Sb.
Nařízení o trestní pravomoci místních národních výborů
 
Částka 33
pdf 64 kB
30. 12. 1957 68/1957 Sb.
Zákon o umělém přerušení těhotenství
 
Částka 34
pdf 143 kB
30. 12. 1957 71/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňují ustanovení zákonů o dani ze mzdy, zemědělské dani, dani z příjmů obyvatelstva a živnostenské dani
72/1957 Sb.
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o spolupráci na poli sociální politiky a správy ze dne 5. dubna 1948
73/1957 Sb.
Vyhláška o Prvém dodatkovém protokolu k Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o sociálním pojištění z 5. dubna 1948
74/1957 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
69/1957 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou v roce 1958 a 1959
70/1957 Sb.
Zákon o Institutu společenských věd při Ústředním výboru Komunistické strany Československa
 
Částka 35
pdf 201 kB
31. 12. 1957 75/1957 Sb.
Zákon o občanských průkazech
76/1957 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o hlášení obyvatelstva a povolování pobytu cizincům
77/1957 Sb.
Nařízení o změně sídla okresního národního výboru v Karlových Varech
78/1957 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví sídlo a obvod lidového soudu v Ostrově a mění obvod lidového soudu v Karlových Varech
 
Částka 36
pdf 904 kB
31. 12. 1957 79/1957 Sb.
Zákon o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
80/1957 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon č. 79/1957 Sb. o výrobě, rozvodu a spotřebě elektřiny (elektrisační zákon)
81/1957 Sb.
Zákon o koncertní a jiné hudební činnosti
82/1957 Sb.
Zákon o estrádách, artistických produkcích a lidové zábavě