Stejnopis sbírky zákonů
Republiky československé.

Ročník 1959

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 169 kB
2. 2. 1959 1/1959 Sb.
Nařízení o ochraně proti zavlečení a rozšiřování škůdců rostlin při dovozu, průvozu a vývozu
2/1959 Sb.
Nařízení o změně Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM) ze dne 25. října 1952
 
Částka 2
pdf 249 kB
20. 2. 1959 4/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o vypořádání nevyřízených majetkových otázek
3/1959 Sb.
Nařízení o zřízení Státního výboru pro rozvoj techniky
 
Částka 3
pdf 87 kB
28. 2. 1959 7/1959 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou republikou a Německou demokratickou republikou o prodloužení prioritních lhůt v oboru vynálezů a ochranných známek
5/1959 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
6/1959 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Lidový soud Bratislava-okolí a vymezuje jeho působnost
 
Částka 4
pdf 303 kB
12. 3. 1959 8/1959 Sb.
Zákon , kterým se stanoví základní pravidla o státním rozpočtu a o hospodaření s rozpočtovými prostředky
9/1959 Sb.
Zákon Rozpočtový zákon na rok 1959
 
Částka 5
pdf 103 kB
13. 3. 1959 11/1959 Sb.
Vládní nařízení o změně působnosti v oboru dovozu a vývozu drahých kovů pro průmyslové, technické nebo spotřební účely
10/1959 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o soudních poplatcích
 
Částka 6
pdf 409 kB
14. 3. 1959 12/1959 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o vodním hospodářství
 
Částka 7
pdf 1543 kB
24. 3. 1959 13/1959 Sb.
Vyhláška úplné znění zákona o vodním hospodářství
14/1959 Sb.
Nařízení , kterým se provádí zákon o vodním hospodářství
 
Částka 8
pdf 71 kB
25. 3. 1959 15/1959 Sb.
Nařízení o opatřeních týkajících se některých věcí užívaných organizacemi socialistického sektoru
 
Částka 9
pdf 461 kB
28. 3. 1959 16/1959 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o nemocenském pojištění zaměstnanců
17/1959 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o sociálním zabezpečení
18/1959 Sb.
Zákon o některých změnách v sociálním zaopatření příslušníků ozbrojených sil
19/1959 Sb.
Nařízení o úpravě nároků na starobní důchod po dobu zaměstnání
20/1959 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
 
Částka 10
pdf 21 kB
10. 4. 1959 21/1959 Sb.
Nařízení o změně sídla a názvu Okresního národního výboru Praha-východ
 
Částka 11
pdf 255 kB
22. 4. 1959 23/1959 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Polskou lidovou republikou o konečném vytyčení státních hranic
22/1959 Sb.
Nařízení o soudních poplatcích
 
Částka 12
pdf 166 kB
30. 4. 1959 24/1959 Sb.
Nařízení o úkolech orgánů státní správy a podniků v péči o absolventy vysokých škol a výběrových odborných škol
 
Částka 13
pdf 172 kB
16. 5. 1959 26/1959 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v oboru celnictví
25/1959 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení č. 33/1958 Sb., o organizaci výkonných orgánů národních výborů
 
Částka 14
pdf 168 kB
26. 5. 1959 27/1959 Sb.
Zákon o družstevní bytové výstavbě
 
Částka 15
pdf 1126 kB
17. 6. 1959 29/1959 Sb.
Nařízení o oprávněních k cizím nemovitostem při stavbách a provozu podzemních potrubí pro pohonné látky a ropu
31/1959 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou republikou a Rumunskou lidovou republikou o právní pomoci v občanských, rodinných a trestních věcech
33/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o vymáhání výživného v cizině
28/1959 Sb.
Nařízení Novela vl. nařízení o státní arbitráži
30/1959 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení č. 19/1951 Sb., o úpravě pracovní doby k zabezpečení plynulé dopravy pracujících a zásobování elektřinou, plynem a topnou parou
32/1959 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Rumunské lidové republiky o kulturní spolupráci
 
Částka 16
pdf 80 kB
18. 6. 1959 34/1959 Sb.
Nařízení , kterým se upravuje udělování čestného titulu "Hrdina socialistické práce"
 
Částka 17
pdf 103 kB
30. 6. 1959 35/1959 Sb.
Nařízení o změně působnosti na úseku řízení výkupu zemědělských výrobků
36/1959 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje Dukelská pamětní medaile
 
Částka 18
pdf 880 kB
21. 7. 1959 37/1959 Sb.
Zákon o postavení závodních výborů základních organizací Revolučního odborového hnutí Pozn.: Ustanovení § 3 vládního nařízení č. 17/1953 Sb. pozbývá platnosti dnem 31. prosince 1959.
38/1959 Sb.
Zákon o úpravě některých nároků a závazků mezi československými a polskými osobami
39/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
40/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o zřízení Mezinárodní organizace pro legální metronomii
 
Částka 19
pdf 738 kB
22. 7. 1959 41/1959 Sb.
Zákon o Státní plánovací komisi
42/1959 Sb.
Zákon o dokumentaci staveb
43/1959 Sb.
Nařízení o Správě státních hmotných rezerv
44/1959 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví statut Státní plánovací komise
45/1959 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví statut Slovenské plánovací komise
 
Částka 20
pdf 1467 kB
23. 7. 1959 46/1959 Sb.
Zákon o změně pravomoci soudů a o změně a doplnění některých ustanovení z oboru soudnictví a státních notářství
47/1959 Sb.
Zákon o úpravě právních poměrů znalců a tlumočníků
 
Částka 21
pdf 1131 kB
24. 7. 1959 48/1959 Sb.
Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
49/1959 Sb.
Zákon o jednotných zemědělských družstvech
50/1959 Sb.
Zákon o zemědělské dani
51/1959 Sb.
Zákon o výkupu zemědělských výrobků Pozn.: § 15 odst. 2 nabývá účinnosti už 24.7.1959;
 
Částka 22
pdf 665 kB
25. 7. 1959 52/1959 Sb.
Zákon o osvětové činnosti (osvětový zákon)
53/1959 Sb.
Zákon o jednotné soustavě knihoven (knihovnický zákon)
54/1959 Sb.
Zákon o muzeích a galeriích Pozn.: platí jen v českých krajích;
55/1959 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci na úseku veterinárním
 
Částka 23
pdf 82 kB
7. 8. 1959 56/1959 Sb.
Nařízení o využití motorových vozidel trvale nezpůsobilých k provozu
 
Částka 24
pdf 130 kB
20. 8. 1959 58/1959 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci vysokých škol
57/1959 Sb.
Nařízení o pedagogických institutech
 
Částka 25
pdf 128 kB
24. 8. 1959 59/1959 Sb.
Nařízení o občanské kontrole obchodu a provozoven
 
Částka 26
pdf 123 kB
4. 9. 1959 60/1959 Sb.
Nařízení o působnosti v oboru plánování, tvorby a kontroly cen
61/1959 Sb.
Nařízení , kterým se mění sídlo lidového soudu v Novém Městě nad Metují
 
Částka 27
pdf 26 kB
25. 9. 1959 62/1959 Sb.
Nařízení , kterým se stanoví správní poplatek za domácí porážky prasat
 
Částka 28
pdf 24 kB
30. 9. 1959 63/1959 Sb.
Nařízení o změnách v organizaci rozhlasu a televize
 
Částka 29
pdf 151 kB
23. 10. 1959 64/1959 Sb.
Zákonné opatření o udělování vědeckých hodností a o Státní komisi pro vědecké hodnosti
 
Částka 30
pdf 162 kB
30. 10. 1959 65/1959 Sb.
Nařízení o nové organizaci plemenářské služby
 
Částka 31
pdf 59 kB
10. 11. 1959 66/1959 Sb.
Nařízení o zřízení Správy pro rozvoj místního hospodářství
 
Částka 32
pdf 60 kB
28. 11. 1959 68/1959 Sb.
Nařízení o udělování čestných titulů "zasloužilý člen Národního divadla", "čestný člen Národního divadla v Praze" a "zasloužilý pracovník Národního divadla"
69/1959 Sb.
Nařízení , ktorým sa určuje názov univerzity v Košiciach
67/1959 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 33
pdf 9678 kB
10. 12. 1959 70/1959 Sb.
Vyhláška o úplném znění občanského soudního řádu
 
Částka 34
pdf 132 kB
14. 12. 1959 71/1959 Sb.
Zákon o opatřeních týkajících se některého soukromého domovního majetku
72/1959 Sb.
Zákon o dozoru nad bezpečností při práci ve výrobních družstvech
 
Částka 35
pdf 870 kB
15. 12. 1959 74/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů
75/1959 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi Československou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení
73/1959 Sb.
Zákon o místním hospodářství
 
Částka 36
pdf 324 kB
29. 12. 1959 76/1959 Sb.
Zákon o některých služebních poměrech vojáků
 
Částka 37
pdf 151 kB
30. 12. 1959 77/1959 Sb.
Zákon o Sbírce zákonů a o Úředním listě
78/1959 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon o jednotné preventivní a léčebné péči
79/1959 Sb.
Zákon o zrušení daně z představení
80/1959 Sb.
Nařízení , kterým se mění vládní nařízení č. 56/1956 Sb., o nemocenském a důchodovém pojištění členů jednotných zemědělských družstev a o důchodovém pojištění jednotlivě hospodařících rolníků a jiných osob samostatně hospodařících
 
Částka 38
pdf 502 kB
31. 12. 1959 81/1959 Sb.
Zákon o placené dovolené na zotavenou
82/1959 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona o placené dovolené na zotavenou