Stejnopis sbírky zákonů
Československé socialistické republiky.

Ročník 1967

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 132 kB
18. 1. 1967 1/1967 Sb.
Zákonné opatření o změnách v organizaci a působnosti některých ústředních orgánů
2200/66
Směrnice pro sestavení plánů na likvidaci závažných nehod při hornické činnosti prováděné povrchovým způsobem s výjimkou povrchových provozů hlubinných dolů (povrchové havarijní směrnice)
 
Částka 2
pdf 890 kB
29. 1. 1967 2/1967 Sb.
Vyhláška o pobídkových fondech a financování některých výdajů v rozpočtových a příspěvkových organizacích
4/1967 Sb.
Vyhláška o hájení a o době, způsobu a podmínkách lovu některých druhů zvěře
3/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají směrnice pro uzavírání, registraci a kontrolu kolektivních smluv
 
Částka 3
pdf 304 kB
15. 2. 1967 5/1967 Sb.
Nariadenie o zriadení Pieninského národného parku
6/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se uveřejňuje opatření Ústřední rady odborů o změnách v odvodu pojistného nemocenského pojištění
7/1967 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú ďaľšie mestské národné výbory v kraji ako stavebné úrady
 
Částka 4
pdf 386 kB
24. 2. 1967 8/1967 Sb.
Vyhláška o poskytování pracovního volna a o hospodářském zabezpečení pracovníků při účasti na odborném školení organizovaném formou krátkodobého internátního soustředění
9/1967 Sb.
Vyhláška o projektování a financování geologických prací Pozn.: ust. § 7 pozbývá platnosti až dnem 30.6.1967;
 
Částka 5
pdf 327 kB
28. 2. 1967 10/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o letecké dopravě Pozn.: Dohoda pozbyla ve vztahu k Ukrajině platnost dne 9.9.1998 (viz. Sb.m.s. č. 113/2001).
11/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti zdravotnictví mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky
12/1967 Sb.
Vyhláška o Úmluvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
 
Částka 6
pdf 140 kB
28. 2. 1967 13/1967 Sb.
Zákonné opatření o úpravě hospodářského zákoníku a některých dalších právních předpisů
14/1967 Sb.
Pokyny , kterými se upravují metodické pokyny Státní plánovací komise a ministerstva financí pro vypracování návrhu státního prováděcího plánu a státního rozpočtu na rok 1967 č. 69/1966 Sb.
 
Částka 7
pdf 315 kB
2. 3. 1967 15/1967 Sb.
Zákon o zmenách v organizácii a náplni úloh niektorých výkonných orgánov Slovenskej národnej rady
18/1967 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve slovenském vydání Sbírky zákonů: 1.v zákoně č. 82/1967 Sb., 2.v příloze č.1 vyhlášky č. 11/1965 Sb.
19/1967 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou arabskou republikou
20/1967 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší miestný národný výbor v kraji ako stavebný úrad
16/1967 Sb.
Nařízení o ekonomických nástrojích a o fondech jednotných zemědělských družstev
17/1967 Sb.
Vyhláška o úpravě sběratelské výměny poštovních známek a ostatních předmětů filatelistického zájmu se zahraničím
 
Částka 8
pdf 1216 kB
22. 3. 1967 21/1967 Sb.
Zákonné opatření o volbách komisí lidové kontroly
22/1967 Sb.
Vyhláška o fakturování a placení dodávek pro investiční výstavbu a dodávek geologických prací
23/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 42/1962 Sb., o úpravě mzdových podmínek pro řidiče silničních motorových vozidel, závozníky a průvodčí autobusů
24/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o dani ze mzdy
 
Částka 9
pdf 561 kB
1. 4. 1967 25/1967 Sb.
Vyhláška o úpravě autorských odměn za vydání slovesných děl
26/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška o správních poplatcích
 
Částka 10
pdf 386 kB
10. 4. 1967 28/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví pravidla pro styk drah s hornickou činností
27/1967 Sb.
Vyhláška o hospodářských závazcích v železniční přepravě vozových zásilek
 
Částka 11
pdf 129 kB
10. 4. 1967 29/1967 Sb.
Zákon o zřízení a působnosti ministerstva zemědělství a výživy
31/1967 Sb.
Vyhláška o určení podniku Československý Filmexport a Československá televize k některým činnostem při vývozu a dovozu filmů a televizních záznamů
30/1967 Sb.
Vyhláška o stažení bankovek po 100 Kčs a 50 Kčs vzoru 1953
 
Částka 12
pdf 392 kB
17. 4. 1967 32/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky
33/1967 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o výsadách a imunitách Dunajské komise
 
Částka 13
pdf 254 kB
18. 4. 1967 35/1967 Sb.
Zákon o opatřeních proti znečišťování ovzduší
34/1967 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
 
Částka 14
pdf 517 kB
20. 4. 1967 36/1967 Sb.
Zákon o znalcích a tlumočnících
37/1967 Sb.
Vyhláška k provedení zákona o znalcích a tlumočnících
 
Částka 15
pdf 298 kB
26. 4. 1967 38/1967 Sb.
Nařízení o umísťování absolventů vysokých škol, konzervatoří, středních odborných a odborných škol
39/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád) na Vysoké škole politické ústředního výboru Komunistické strany Československa
40/1967 Sb.
Vyhláška o zpětném přiznávání titulů Vysokou školou politickou ústředního výboru Komunistické strany Československa
41/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky ministerstva školství a kultury č. 26/1966 Sb., kterou se vydávají předpisy pro rigorosní zkoušky (rigorosní řád)
 
Částka 16
pdf 137 kB
6. 5. 1967 42/1967 Sb.
Vyhláška o mzdových podmínkách domovníků
43/1967 Sb.
Opatření , kterým se vyhlašuje usnesení vlády o prodloužení platnosti pravidel pro provádění periodických revizí hospodaření
 
Částka 17
pdf 160 kB
7. 5. 1967 45/1967 Sb.
Zákon o Protialkoholickom zbore na Slovensku
44/1967 Sb.
Zákon o organizaci a náplni činnosti výkonných orgánů Slovenské národní rady v oboru zemědělství a výživy
 
Částka 18
pdf 920 kB
17. 5. 1967 46/1967 Sb.
Nařízení o vypořádání škod způsobených provozní hospodářskou činností socialistických organizací na hmotném majetku jiných socialistických organizací a o náhradách v investiční výstavbě
47/1967 Sb.
Vyhláška o cenách
 
Částka 19
pdf 456 kB
26. 5. 1967 49/1967 Sb.
Vyhláška o postgraduálním studiu na vysokých školách
48/1967 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb a financování některých činností státních hospodářských organizací
 
Částka 20
pdf 89 kB
31. 5. 1967 53/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
54/1967 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú ďaľšie obvodné národné výbory v kraji ako stavebné úrady
50/1967 Sb.
Zákon o státním rozpočtu na rok 1967
51/1967 Sb.
Zákon , kterým se mění § 31 zákona č. 183/1964 Sb., o jednacím a pracovním řádu Národního shromáždění
52/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se zrušuje vládní vyhláška č. 120/1964 Sb., o úpravě důchodů některých osob
 
Částka 21
pdf 1888 kB
5. 6. 1967 55/1967 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
 
Částka 22
pdf 1025 kB
14. 6. 1967 56/1967 Sb.
Nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
57/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví
58/1967 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci
 
Částka 23
pdf 304 kB
20. 6. 1967 59/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají prováděcí předpisy k zákonu o myslivosti
60/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha 1 k vyhlášce č. 84/1965 Sb., o učebních oborech a o finančním a hmotném zabezpečení učňů
 
Částka 24
pdf 166 kB
21. 6. 1967 OP-602-6.5.1967
Výnos o obsazování některých funkcí v organizacích státní zdravotní správy konkursem
61/1967 Sb.
Vyhláška ,kterou se stanoví výše státního příspěvku na družstevní bytovou výstavbu zahajovanou v roce 1967, upravuje výše státního příspěvku na družstevní výstavbu rozestavěnou k 1.1.1967 a mění některá ustanovení vyhlášky č. 191/1964 Sb., o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní bytové výstavbě a výstavbě rodinných domků, ve znění vyhlášky č. 26/1965 Sb.
62/1967 Sb.
Vyhláška o nabytí účinnosti nového znění Přílohy I k Mezinárodní úmluvě o přepravě zboží po železnicích (CIM)
 
Částka 25
pdf 119 kB
1. 7. 1967 64/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Republikou Kongo (Brazzaville)
65/1967 Sb.
Vyhláška o plaveckých a námořnických knížkách
66/1967 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministerstev zdravotnictví a spravedlnosti č. 57/1967 Sb., kterou se provádí vládní nařízení o jedech a jiných látkách škodlivých zdraví, v českém vydání
63/1967 Sb.
Rozhodnutí o sjednávání mezinárodních smluv
 
Částka 26
pdf 612 kB
12. 7. 1967 67/1967 Sb.
Vyhláška o Madridské dohodě o mezinárodním zápisu továrních nebo obchodních známek ze 14. dubna 1891 revidované v Bruselu 14. prosince 1900, ve Washingtonu 2. června 1911, v Haagu 6. listopadu 1925, v Londýně 2. června 1934 a v Nice 15. června 1957 Pozn.: aktuální znění Dohody viz vyhl. 65/1975 Sb.;
68/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o mezinárodní automobilové dopravě
 
Částka 27
pdf 1664 kB
13. 7. 1967 69/1967 Sb.
Zákon o národních výborech Pozn.: §§ 58 až 60, § 70 ods. 2 a § 79 ods. 2 nabývají účinnosti už 13.7.1967;
71/1967 Sb.
Zákon o správním řízení (správní řád)
70/1967 Sb.
Zákon o komisích lidové kontroly
 
Částka 28
pdf 352 kB
14. 7. 1967 72/1967 Sb.
Zákon o Státní spořitelně
73/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky oprav zemědělských a lesních mechanizačních prostředků, polních a zemních prací, chemizace a jiných zemědělských prací
74/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se určují Městský národní výbor v Kostelci nad Orlicí stavebním úřadem
 
Částka 29
pdf 327 kB
20. 7. 1967 75/1967 Sb.
Vyhláška o dodatkové dovolené pracovníků, kteří vykonávají zdraví škodlivé nebo zvlášť obtížné práce, a o náhradě za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti u některých nemocí z povolání
76/1967 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných desetikorun k 500. výročí založení university v Bratislavě
4 (29/1967)
Směrnice , kterými se mění směrnice č. 51/1965 Věstníku MSv k zákoníku práce
 
Částka 30
pdf 196 kB
4. 8. 1967 79/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se určují další městské národní výbory v kraji stavebními úřady
80/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se odnímá některým městským národním výborům v kraji působnost stavebního úřadu
77/1967 Sb.
Zákon o Komisi Slovenské národní rady pro národní výbory
78/1967 Sb.
Zákon o Komisi lidové kontroly Slovenské národní rady
 
Částka 31
pdf 546 kB
24. 8. 1967 82/1967 Sb.
Nařízení , kterým se Komise pro klasifikaci zásob ložisek nerostných surovin podřizuje vládě
84/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 32/1965 Sb. o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění
88/1967 Sb.
Vyhláška o nemocenském pojištění členů výrobních družstev
81/1967 Sb.
Zákonné opatření , kterým se rozšiřuje působnost ministerstva hornictví
83/1967 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení č. 100/1966 Sb., o plánovitém řízení národního hospodářství
85/1967 Sb.
Vyhláška , jíž se mění a doplňuje vyhláška č. 82/1961 Sb., kterou se provádí celní zákon č. 36/1953 Sb.
86/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se upravuje uvolňování pracovníků a jejich umísťování a hmotné zabezpečení v souvislosti s likvidací neefektivních provozů a s jinými racionalizačními opatřeními
87/1967 Sb.
Vyhláška o finančním a hmotné zabezpečení učňů v internátních učňovských školách pro mládež vyžadující zvláštní péči a v učňovských školách navštěvovaných učni z ústavů sociální péče pro tělesně vadnou mládež
 
Částka 32
pdf 166 kB
12. 9. 1967 89/1967 Sb.
Vyhláška o zavedení a využívání Jednotné klasifikace stavebních objektů
90/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 44/1966 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
19 (32/1967)
Rozkaz 1. Směrnice o pracovní odměně odsouzených; 2. Směrnice o náhradě nákladů výkonu vazby a výkonu trestu odnětí svobody
 
Částka 33
pdf 165 kB
22. 9. 1967 91/1967 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství, spolupráci a vzájemné pomoci mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou
 
Částka 34
pdf 396 kB
26. 9. 1967 93/1967 Sb.
Vyhláška o určení Unicoopu, družstevního podniku pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
94/1967 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určuje ďaľší mestský národný výbor v kraji ako stavebný úrad
8 333/67-V/2
Výnos o úpravě platových poměrů pracovníků v církvích, náboženských společnostech, ostatních církevních organizacích a na bohosloveckých fakultách
VII/2-615/67
Výnos o náležitostech pracovníků vyslaných na pracovní výpomoc při sklizni chmele
92/1967 Sb.
Vyhláška o palivových a energetických základnách pro spotřebiče pevných, tekutých nebo plynných paliv a elektrické energie
PM 612-23.3.1967
Výnos o úpravě platových poměrů zdravotnických pracovníků
 
Částka 35
pdf 418 kB
4. 10. 1967 95/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o dani z obratu
33 011/66-21
Výnos o zvláštním příspěvku pro civilní letce
 
Částka 36
pdf 627 kB
24. 10. 1967 97/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá další ustanovení zákoníku práce a předpisů o nemocenském pojištění
98/1967 Sb.
Vyhláška o úhradě za užívání nebytových prostorů
1 001/67
Výnos - Bezpečnostně provozní pravidla pro lunaparky
96/1967 Sb.
Vyhláška o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
 
Částka 37
pdf 407 kB
25. 10. 1967 99/1967 Sb.
Zákonné opatření o zrušení Státní dřevařské inspekce
100/1967 Sb.
Vyhláška o změně článku II ods. 1 Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Německé demokratické republiky o pomoci při živelných pohromách podepsané v Praze dne 6. října 1956
101/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o bezvízovém styku
102/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 61/1963 Sb., o zajišťování správnosti měřidel a měření Pozn.: čl. I bod 6 a 7 nabývá účinnosti dnem 25.10.1967;
 
Částka 38
pdf 346 kB
7. 11. 1967 103/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o výměně studentů a absolventů vysokých škol
 
Částka 39
pdf 148 kB
14. 11. 1967 104/1967 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
105/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 73/1962 Sb. o inzerci v tisku
 
Částka 40
pdf 182 kB
24. 11. 1967 106/1967 Sb.
Zákonné opatření o změně a doplnění zákona o hospodářské arbitráži
107/1967 Sb.
Nařízení o zabezpečení vztahů organizací ke státnímu rozpočtu
 
Částka 41
pdf 857 kB
11. 12. 1967 OP-200-24.10.1967
Směrnice o znaleckých komisích
108/1967 Sb.
Usnesení o schválení zákonných opatření předsednictva Národního shromáždění
109/1967 Sb.
Usnesení , kterým se vydává Vzorový statut městských národních výborů
 
Částka 42
pdf 356 kB
12. 12. 1967 110/1967 Sb.
Ústavní zákon o národních výborech působících v hlavním městě Praze
111/1967 Sb.
Zákon o hlavním městě Praze
8/1967
Výnos , kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při lepení podlahových povlaků
13/1966
Výnos o zajištění bezpečnosti při používání ochranných sítí
13/1965 (42/1967-1)
Výnos , kterým se vydávají předpisy pro předvýrobní přípravu, přípravu práce a pracoviště při provádění stavebních prací z hlediska bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících - B3
13/1965 (42/1967-2)
Směrnice o zaistení bezpečnosti práce pri používaní elektrického prehrievania betonu (platí len v SSR)
25/1965
Výnos o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na lehkých střešních pláštích
AS01/67
Výnos , kterou se vydávají předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na strojích, se stroji a strojním zařízením - B6
AS02/67
Výnos , kterým se vydávají předpisy na zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví pracujících při betonářských a zednických pracích, při montážích prefabrikovaných prvků a při pracích, které s nimi bezprostředně souvisí - B5
AS03/67
Výnos , kterým se vydávají předpisy k zajištení bezpečnosti při bourání - B2
11 538/67
Výnos o odborné způsobilosti pracovníků umělecké řemeselné práce a lidové umělecké výroby a způsob jejího osvědčení
 
Částka 43
pdf 1171 kB
13. 12. 1967 115/1967 Sb.
Vyhláška o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o celních úlevách pro turistiku, vztahující se na dovoz turistických propagačních dokumentů a materiálů
112/1967 Sb.
Ústavní zákon o skončení volebního období Národního shromáždění, Slovenské národní rady. Nejvyššího soudu, krajských, okresních a vojenských soudů
113/1967 Sb.
Zákon o volbách do Národního shromáždění
114/1967 Sb.
Zákon o volbách do národních výborů
 
Částka 44
pdf 364 kB
14. 12. 1967 116/1967 Sb.
Zákon o některých dalších změnách v sociálním zabezpečení družstevních rolníků
117/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení družstevních rolníků, ve znění vyhlášky č. 142/1965 Sb.
118/1967 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
240
Uznesenie , ktorým bol vyhlásený martinský cintorín za národnú kultúrnu pamiatku
6900/67
Výnos o některých opatřeních pro těžbu ropy a zemního plynu
 
Částka 45
pdf 332 kB
21. 12. 1967 119/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se prodlužuje účinnost úprav některých závazkových vztahů
120/1967 Sb.
Vyhláška o některých opatřeních na úseku hospodářských smluv v silniční a vodní nákladní dopravě
121/1967 Sb.
Vyhláška o provádění periodických revizí hospodaření
122/1967 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 95/1967 Sb., kterou se provádí zákon č. 73/1952 Sb., o dani z obratu
 
Částka 46
pdf 450 kB
27. 12. 1967 123/1967 Sb.
Vyhláška o tom, co se podle trestního zákona považuje za nakažlivé nemoci domácích nebo jiných hospodářsky důležitých zvířat
124/1967 Sb.
Vyhláška o částečné úhradě nákladů na péči poskytovanou v některých zařízeních pro mládež
125/1967 Sb.
Vyhláška o určení Centrotexu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
126/1967 Sb.
Vyhláška o určení Exica, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
127/1967 Sb.
Vyhláška o určení Chemapolu, akciové společnosti pro zahraniční obchod, k provádění některých zahraničních obchodů
 
Částka 47
pdf 1412 kB
28. 12. 1967 128/1967 Sb.
Nařízení , kterým se zrušují další právní předpisy v souvislosti se zdokonalováním soustavy plánovitého řízení národního hospodářství
129/1967 Sb.
Vyhláška o zrušení dalších směrnic, instrukcí, výnosů a jiných obdobných předpisů některých ústředních orgánů státní správy
39 270/67-III/2
Směrnice pro státní jazykové zkoušky na vysokých školách
130/1967 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu při nesplnění stanovených úkolů dodávek pro zahraniční obchod
 
Částka 48
pdf 511 kB
30. 12. 1967 132/1967 Sb.
Vyhláška o odměňování a hmotném zabezpečení mladistvých nastupujících po skončení povinné školní docházky přímo do pracovního poměru
133/1967 Sb.
Vyhláška o zřízení Pragoinvestu, podniku zahraničního obchodu
134/1967 Sb.
Vyhláška o změně ve vyhlášce ministra zahraničního obchodu č. 312/1953 Ú.l. (357/1953 Ú.v.) o zřízení Strojexportu, podniku zahraničního obchodu, ve znění vyhlášky č. 95/1960 Sb. a vyhlášky č. 147/1965 Sb.
135/1967 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce č. 88/1967 Sb. o nemocenském pojištění členů výrobních družstev, v českém vydání
131/1967 Sb.
Vyhláška o prohloubení hmotné zainteresovanosti a odpovědnosti vedoucích pracovníků hospodářských organizací