Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1977

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 623 kB
20. 1. 1977 1/1977 Sb.
Vyhláška o srážkách z pracovní odměny osob, které jsou ve výkonu trestu odnětí svobody nebo ve vazbě, a o výkonu rozhodnutí srážkami z pracovní odměny těchto osob a chovanců výchovných zařízení
2/1977 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 103/1973 Zb. o združení rodičov a priateľov školy
3/1976
Výnos o poskytování zvláštních čtvrtletních odměn dělníkům vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hlavního města Prahy
SKU-0127/1976
Směrnice pro povolovaní styku cizinců se státním, hospodářským a služebním tajemstvím, jejich vstup a zaměstnávání v zařízeních k obraně vlasti a pro styk osob určených ke styku se státním tajemstvím s cizinci
 
Částka 2
pdf 728 kB
31. 1. 1977 3/1977 Sb.
Vyhláška o přepravním řádu lanových drah
4/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě o rozvoji hospodářské, průmyslové a technické spolupráce mezi Československou socialistickou republikou a Hospodářskou unií belgicko-luxemburskou
5/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Holandským královstvím
6/1977 Sb.
Vyhláška o ochraně jakosti povrchových a podzemních vod
 
Částka 3
pdf 567 kB
21. 2. 1977 8/1977 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spojených států mexických
9/1977 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlašuje chránená krajinná oblasť Muránska planina
10/1977 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú vodárenské toky a ich povodia a určuje sa zoznam vodohospodársky významných vodných tokov
11/1977 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 132/1976 Sb., o Úmluvě o uznávání a výkonu rozhodnutí o vyživovací povinnosti, v českém vydání
25 188/76-025
Výnos o pravidlech technického provozu železnic
26 343/76-025
Výnos , kterou se mění a doplňují Pravidla technického provozu metra
7/1977 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 27 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 4
pdf 364 kB
4. 3. 1977 12/1977 Sb.
Nariadenie , ktorým sa dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 136/1971 Zb. o zriaďovaní odborov národnych výborov
13/1977 Sb.
Vyhláška o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací Pozn.: příloha je v ASPI zařazena pod č. j. OP-321.6-12.1.77
OP-321.6-12.1.77
Směrnice Nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací - příloha k vyhlášce č. 13/1977 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
 
Částka 5
pdf 368 kB
11. 3. 1977 14/1977 Sb.
Vyhláška o ochrane zdravia pred nepriaznivými účinkami hluku a vibrácií
15/1977 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 36/1970 Zb. o zriadení inšpektorátov bezpečnosti práce
VI/2-20 958/76
Výnos , kterou se vydává nový vzor hlášení o dani z obratu
VI/2-25 256/76
Pokyny pro vyplňování hlášení o dani z obratu
 
Částka 6
pdf 621 kB
24. 3. 1977 16/1977 Sb.
Nařízení o některých změnách v organizaci Vysoké školy báňské v Ostravě
17/1977 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stokorun k 300. výročí úmrtí Václava Hollara
18/1977 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky
19/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě o vědecké a technické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou
20/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě o společném používání kontejnerů v mezinárodní dopravě
21/1977 Sb.
Vyhláška o Protokolu mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Indické republiky o rovnocennosti vysvědčení, titulů a diplomů udělovaných na středních školách, univerzitách a jiných vzdělávacích a vědeckých organizacích a institucích v Československé socialistické republice a v Indické republice
6540/1976-23
Výnos , kterým se stanoví funkce a pracovní činnosti, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření písemné dohody o hmotné odpovědnosti
AS01/77
Oznámení , že 3. prosince 1975 bzl v Budapěšti podepsán Protokol o mnohostranné spolupráci při poskytování technické a jiné pomoci silničním vozidlům provádějícím mezinárodní dopravu
AS02/77
Oznámení , že 22. prosince 1976 byl v Moskvě podepsán Protokol o prodloužení úpravy otázek spojených s platbami za železniční tranzitní přepravy zboží zahraničního obchodu a za používání nákladních vozů v mezinárodních přepravách
 
Částka 7
pdf 1439 kB
28. 3. 1977 22/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají bližší předpisy k zákonu o matrikách
23/1977 Sb.
Vyhláška o ochrane akosti povrchových a podzemných vôd
24/1977 Sb.
Vyhláška o vodohospodárskej evidencii
25/1977 Sb.
Vyhláška o zrážkach z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe, a o výkone rozhodnutí zrážkami z pracovnej odmeny týchto osôb a chovancov osobitných výchovných zariadení
26/1977 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a Ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích, v českém vydání
31/1976
Opatření , kterým se v rezortě všeobecného strojírenství stanoví funkce, pro jejichž výkon je nezbytné uzavření dohody o hmotné odpovědnosti
AS03/77
Dodatek k směrnicím pro pionýrské tábory ROH a směrnicím pro zahraniční odborářskou výměnnou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemí
12 775/SO/76
Výnos , kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým
242-1464-17.9.1976
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice z 11. dubna 1973 čj. VI/2-1464-20.3.1973 pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
18 (7/1977)
Rozkaz o ochranném léčení protialkoholním prováděném během výkonu trestu odnětí svobody
4640/77-210
Směrnice o třídách gymnásií pro vrcholové sportovce
SD/33-500/77
Pracovní řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy a silničního hospodářství řízených ministerstvem vnitra České socialistické republiky nebo národními výbory v České socialistické republice
SD/33-501/77
Disciplinární řád pro pracovníky organizací veřejné silniční a městské dopravy a silničního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice
 
Částka 8
pdf 672 kB
15. 4. 1977 27/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky geodetických a kartografických prací
28/1977 Sb.
Vyhláška o evidenci a kontrole jaderných materiálů
29/1977 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky
30/1977 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Peruánské republiky
VI/1-3 152/1977
Výnos o osvobození od daně ze mzdy náborových příspěvků poskytovaných pracovníkům zúčastněným na výstavbě plynovodu Orenburg
AS04/77
Výnos , kterou se vydává Dálnopisný řád
26 049/76
Výnos , kterou sa vydává Zkušební řád pro řidiče, průvodčí, dispečery, výpravčí a pracovníky přepravní kontroly městské hromadné dopravy
26 700/76-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ministerstva školství České socialistické republiky z 30. září 1971 č. 25 000/71-132, kterým se vydává platový řád pro učitele vysokých škol
4100/1976
Úprava o používaní výbušnin pri výstavbe tranzitného plynovodu II. línie
4821/1976
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu delaborovaný trinitrotoulen
 
Částka 9
pdf 320 kB
10. 5. 1977 32/1977 Sb.
Vyhláška o úpravě pracovní doby a o přesunu pracovního volna v roce 1978
VI/1-2017/77
Výnos o zdaňování mezd vyplácených subjekty se sídlem v cizině za práci vykonávanou v ČSSR osobám, které se zde zdržují pouze dočasně
Org-5-2 (práv.)
Předpis Vedení pomocné vojenské evidence v organizacích
AS05/77
Oznámení , že 6. prosince 1974 byla v Poznani podepsána Dohoda o spolupráci na problému "Kooperace a specializace v oblasti výzkumu, projektování a výroby prostředků pro železniční sdělovací a zabezpečovací techniku"
AS06/77
Oznámení , že 28. ledna 1976 byla v Moskvě podepsána Dohoda o specializaci a kooperacii výroby strojů a zařízení pro lehký průmysl mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik
AS07/77
Oznámení , že 1. října 1976 byla v Praze podepsána Dohoda o tranzitní přepravě obilí nakupovaného Československou socialistickou republikou v zahraničí přes území Svazu sovětských socialistických republik
31/1977 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 36 (obce okresu Brno-venkov, a to Čebín, Česká, Jinačovice, Kuřim, Lelekovice, Moravské Knínice, Rozdrojovice, Útěchov a Vranov)
 
Částka 10
pdf 221 kB
23. 5. 1977 33/1977 Sb.
Vyhláška o vydání mincí po 5 haléřích vzoru 1977
34/1977 Sb.
Vyhláška o úprave používania povrchových vôd na plavbu motorových plavidiel
HA 156/77/Ja
Opatření , kterým byla určena pro projednávání a rozhodování předsmluvních sporů a sporů o práva z odpovědnosti za vady týkající se investiční výstavby elektráren za příslušnou Státní arbitráž Československé socialistické republiky
 
Částka 11
pdf 687 kB
15. 6. 1977 35/1977 Sb.
Vyhláška o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
II/3-399/77-7300
Výnos o odměňování organizátorů a vedoucích mongolských pracovníků dočasně zaměstnávaných v organizacích v Československé socialistické republice
II/3-459/77-7303
Výnos o odměňování příslušníků závodních jednotek požární ochrany
8800-81/5.odd.-1976
Výnos o určování pracovní doby občanských pracovníků vojenské správy a národních podniků v oboru Federálního ministerstva národní obrany - řidičů silničních motorových vozidel a závozníků
1/1977 (11/1977)
Výnos o majetkových účastech na podnikání v zahraničí při získávání surovin a materiálů v nesocialistických zemích
6 (11/1977)
Pokyny o používání dřevěných oken a dveří v investiční výstavbě
14 293/76-R/1
Výnos , kterou se vydává "Předpis o povolování a evidování povelových a telemetrických stanic"
14/1976
Rozkaz o léčebné preventivní péči poskytované osobám ve výkonu trestu odnětí svobody
E/PM-602-22.10.1976
Výnos o poskytování náborových příspěvků pracovníkům Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR)
E/PM-600-13.9.1976
Výnos , kterým se mění platový řád pro učitele Institutu pro další vzdělávání lékařů a farmaceutů v Praze
E/PM-600-10.3.1977
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos z 8. dubna 1975 č. E/PM-600-25.3.1975 o odměňování pracovníků Závodního ústavu národního zdraví národního podniku Tranzitní plynovod se sídlem ve Volgogradu (SSSR)
401/1977
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu Polonit 3
MH-15/217/1977
Úprava o určovaní pracovného času vodičov a závozníkov cestných motorových vozidiel v organizáciach miestneho hospodárstva
HS-713/13-1976
Úprava o odmeňovaní príslušníkov verejných požiarnych útvarov a požiarníkov z povolania vo verejných požiarnych zboroch
AS08/77
Oznámení , že 1. června 1976 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Islámské republiky Pákistán o vyrovnání nezaplaceného pákistanského dluhu Československu
 
Částka 12
pdf 740 kB
17. 6. 1977 36/1977 Sb.
Nařízení o oblastním plánování v České socialistické republice
37/1977 Sb.
Nariadenie o oblastnom plánovaní v Slovenskej socialistickej republike
7222/77-03
Směrnice o pracovní době jízdních pracovníků silničních motorových vozidel
8827/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Babylon" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
8826/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Bořeň" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
8828/76
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Medový Újezd" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
9856/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Loužek" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
9855/76
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Pod Dračí skálou" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
9857/76
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Na skále" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
9854/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Lipská hora" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
9858/76
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Klíny" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 6/1977;
HC-865/14-1977
Výnos o platovém řádu pro příslušníky veřejných požárních útvarů a pro požárníky z povolání ve veřejných požárních sborech
2270/1977-II/1
Úprava o triedach gymnázií pre vrcholových športovcov
AS09/77
Oznámení , že 21. října 1976 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a Ministerstvem chemického průmyslu Německé demokratické republiky o specializaci a kooperaci výroby a vzájemných dodávkách vybraných druhů chemických vláken
AS10/77
Oznámení , že 15. března 1977 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při zlepšení obchodně technických služeb pro stroje, zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o zajišťování dodávek náhradních dílů
AS11/77
Oznámení , že výměnou nót mezi Federálním ministerstvem zahraničních věcí Československé socialistické republiky a Velvyslanectvím Spojených států amerických v Praze z 22. a 28. března 1977 bylo sjednáno Ujednání o obchodu s textilem mezi Československou socialistickou republikou a Spojenými státy americkými
 
Částka 13
pdf 373 kB
4. 7. 1977 38/1977 Sb.
Zákon o novém výtvarném řešení Řádu republiky
39/1977 Sb.
Zákon o výchově nových vědeckých pracovníků a o dalším zvyšování kvalifikace vědeckých pracovníků
 
Částka 14
pdf 705 kB
15. 7. 1977 40/1977 Sb.
Vyhláška o zvyšování kvalifikace a hodnocení tvořivé způsobilosti vědeckotechnických pracovníků
41/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemných bezvízových cestách státních občanů Československé socialistické republiky a státních občanů Mongolské lidové republiky
42/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
6257/77-03
Výnos , kterou se mění a doplňují směrnice Federálního ministerstva dopravy ze 14. března 1973 č. 10 649/73-09/2
14 110/1977-03
Výnos o odměňování příslušníků Sboru ozbrojené ochrany železnic a Sboru ozbrojené ochrany letišť
21 765/76-20
Předpis o způsobilosti leteckého personálu civilního letectví L1
VII/4-6220/77
Směrnice , kterou se provádí změna směrnic č. VII/4-8920/72 z 28. dubna 1972 o poskytování odběrních poukazů podniku zahraničního obchodu Tuzex u některých platů ze zahraničí v neobchodní oblasti
13 (14/1977)
Rozkaz , kterým se vydává Statut Hradní stráže Československé socialistické republiky a povolání vojáků ministerstva vnitra zařazených do Hradní stráže Československé socialistické republiky k plnění úloh Sboru národní bezpečnosti
16 761/77-25
Směrnice , jimiž se stanoví zásady pro brannou výchovu na vysokých školách
12 921/77-211
Výnos o započítávání předchozího studia, kursů a zkoušek pro účely dalšího studia při zaměstnání na školách poskytujících střední a vyšší vzdělání
12 000/77-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje pracovní řád pro výchovné a ostatní pracovníky škol a výchovných zařízení a pro pracovníky školních jídelen a jídelen ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory z 19. července 1971 č. 16 300/71-132
41 (14/1977)
Výnos o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu
932/1977
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánsky bezpečnú protiplynovú trhavinu II. kategórie Ostravit B
1560/1977
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánske časované (milisekundové) elektrické rozbušky DeR-N s Cu dutinkou
 
Částka 15
pdf 1285 kB
25. 7. 1977 1/1977 (15/1977)
Výnos , kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, při výrobě, manipulaci a používání exotermických směsí
5914/1977-R/1
Výnos , kterou se vydává Poplatkový řád pro neveřejné radiokomunikační služby
6002/1977
Výnos , kterou se mění a doplňuje Předpis o zkouškách palubních radiooperátorů č. 7574/73-R/1 z 5. července 1973
3573/1977-11
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v organizacích v působnosti Českého úřadu geodetického a kartografického
4975/1977-II/2
Úprava o započítavaní predchádzajuceho štúdia, kurzov a skúšok na učely ďaľšieho štúdia popri zamestnaní na školách poskytujúcich stredné a vyššie vzdelanie
1900/77
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánske časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP-N s Cu dutinkou
1901/77
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánske časované (štvrtsekundové) elektrické rozbušky DeD-N s Cu dutinkou
1902/77
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánske časované (polsekundové) elektrické rozbušky DeP s Al dutinkou
Z-1374/1977-BB/3-06
Úprava o určení spôsobu merania a hodnotenia hluku v stavbách na bývanie, v stavbách občianského vybavenia a vo vonkajšom priestore
Z-1375/1977-B/3-06
Úprava o určení spôsobu merania a hodnotenia hluku a ultrazvuku v pracovnom prostredí
Z-1376/1977-/2-06
Úprava o určení spôsobu merania a hodnotenia hluku z leteckej prevádzky
43/1977 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Jihomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 19
44/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky strojírenských výrobků a některých dalších dodávek pro tuzemskou investiční výstavbu
 
Částka 16
pdf 710 kB
10. 8. 1977 46/1977 Sb.
Nařízení o doplnění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 22/1971 Sb., kterým se stanoví seznam surovin, výrobků, výkonů a služeb, jejichž ceny určuje Federální cenový úřad, ve znění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 56/1972 Sb.
47/1977 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou
48/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 71/1964 Sb., o lázeňském poplatku
16/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobkov dovážených organizacemi zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava
17/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených organizacemi zahraničního obchodu Chemapol Praha a Chemapol Bratislava
6888/77-03
Směrnice o pracovní době posádek civilních letadel
14/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního obchodu Pragoexport
15/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního obchodu Pragoexport
18/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených organizacemi zahraničního obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava
19/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených organizacemi zahraničního obchodu Ligna Praha a Drevounia Bratislava
KP/2-600-15.7.1977
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
45/1977 Sb.
Uznesenie o vyhlášení doplňovacích voleb do Západoslovenského krajského národního výboru v Bratislavě ve volebním obvodě č. 47 - Zbehy
 
Částka 17
pdf 842 kB
5. 9. 1977 49/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských a některých jiných výrobků
50/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky potravinářských výrobků dodávaných organizacím státního a družstevního maloobchodu a spotřebitelským organizacím
51/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 63/1964 Sb., o ochraně proti zavlékání škůdců a chorob rostlin a plevelů při dovozu, průvozu a vývozu (vnější karanténa)
52/1977 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v Oznámení o vydání obecných právních předpisů v částce 15/1977 Sbírky zákonů, ve slovenském vydání
1214/1977
Úprava o povolení používať povrchové sklady výbušnin typového radu PSV 3, PSV 6, PSV 10 a PSV 20
 
Částka 18
pdf 1232 kB
19. 9. 1977 53/1977 Sb.
Vyhláška o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech
54/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se upravují některé podrobnosti o pracovněprávních vztazích účastníků vědecké výchovy a studijních pobytů a o poskytování stipendií
55/1977 Sb.
Vyhláška o dalším zvyšování kvalifikace a o hodnocení tvůrčí způsobilosti vědeckých pracovníků
FM 015-681/1976
Výnos , kterým se vydávají vzory organizačního, jednacího a pracovního řádu JZD
 
Částka 19
pdf 687 kB
27. 9. 1977 56/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Republiky Indonézie
57/1977 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Maďarskou lidovou republikou o společné kontrole na státních hranicích
58/1977 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o mezinárodní zodpovědnosti za škody způsobené kosmickými objekty
59/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o usnadnění cestovního styku občanů obou smluvních států
60/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 46/1966 Sb., o opatřeních proti přenosným nemocem, ve znění vyhlášky č. 17/1973 Sb.
 
Částka 20
pdf 1191 kB
28. 10. 1977 61/1977 Sb.
Zákon o lesích Pozn.: lesní zákon.
62/1977 Sb.
Zákon o úpravách soustavy odvodů a daní organizací
II/6-1071/77-7503
Výnos o úpravě poskytování mzdy a náhrady mzdy pracovníkům v souvislosti s opatřeními v zásobování elektrickou energií a plynem
FM 01-1560/76
Směrnice o některých opatřeních na získání a udržení pracovniků v zemědělství
FM 015-664/1977
Výnos , jímž se stanoví veterinární podmínky pro dovoz, průvoz a vývoz zvířat, potravin a surovin zivočišného původu a krmiv, popřípadě předmětů, které mohou být nositeli původců nákaz
9890/77-Va/3
Výnos o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy
242-1422-21.6.1977
Směrnice , kterými se stanoví podmínky pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v organizacích odvětví sociálního zabezpečení
63/1977 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodě č. 181 (Praha 4)
 
Částka 21
pdf 2197 kB
31. 10. 1977 64/1977 Sb.
Vyhláška o řízení při udělování vědeckých hodností
65/1977 Sb.
Vyhláška o konaní pri udelovaní vedeckých hodností
6085/77-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Na Loučkách" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 11/1977;
6084/77-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "U Výpustku" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 11/1977;
II/5-1152/77-7419
Výnos o poskytování odměn závodním obvodním lékařům
6086/77-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Skalka" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 11/1977;
6087/77-VI/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Zahořanský stratotyp" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 11/1977;
 
Částka 22
pdf 623 kB
3. 11. 1977 66/1977 Sb.
Vyhláška o stažení mincí po 10 haléřích vzoru 1953 a vzoru 1961
67/1977 Sb.
Vyhláška o povolávání příslušníků Lidových milicí k plnění úkolů Sboru národní bezpečnosti
68/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Prozatímní vojenskou vládou Socialistické Etiopie o vědeckotechnické spolupráci
69/1977 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské republiky a o Platební dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Afgánskou republikou
70/1977 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Východné Karpaty
71/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se pověřují městské a místní národní výbory v Severomoravském kraji výkonem státní správy ve vodním hospodářství
 
Částka 23
pdf 1509 kB
14. 11. 1977 72/1977 Sb.
Úplné znění zákona o odvodech do státního rozpočtu a příspěvku na sociální zabezpečení ze 7. října 1971 č. 111 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 15. prosince 1976 č. 154 Sb. a zákonem z 26. října 1977 č. 62 Sb.
73/1977 Sb.
Úplné znění zákona o důchodové dani a příspěvku na sociální zabezpečení ze 7. října 1971 č. 113 Sb., jak vyplývá ze změn a doplňků provedených zákonem z 23. října 1974 č. 103 Sb., zákonem ze 16. prosince 1975 č. 142 Sb., zákonem z 15. prosince 1976 č. 154 Sb. a zákonem z 26. října 1977 č. 62 Sb.
74/1977 Sb.
Úplné znění zákona o zemědělské dani z 23. října 1974 č. 103 Sb., jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem z 15. prosince 1976 č. 154 Sb. a zákonem z 26. října 1977 č. 62 Sb.
 
Částka 24
pdf 1059 kB
23. 11. 1977 75/1977 Sb.
Vyhláška o opakovaných projektech
76/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 163/1973 Sb., o dokumentaci staveb ve znění vyhlášky č. 31/1976 Sb.
77/1977 Sb.
Vyhláška o centrální regulaci výrobků a materiálů ve výstavbě
78/1977 Sb.
Vyhláška o zavádění jednotných vzorů prvotních záznamů a běžných zápisů v informační soustavě organizací
81/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhl. o vodní stráži
VI/1-21 551/77
Výnos o zdaňování náborových příspěvků u akce Orenburg
15 759/1977-09
Výnos , kterou se mění a doplňují disciplinární řády pro pracovníky organizací železniční dopravy, pracovníky československého civilního letectví a vodní dopravy
16 093/77-20
Předpis o letové způsobilosti letadel, Oddíl L 8/23 - Lehké letouny
26 079/77-211
Směrnice o organizaci kursů pro pracující
98/1977-A/3
Úprava , ktorou sa určujú zásady pre brannú výchovu na vysokých školách
SM 1976/77-23
Výnos , kterou se vydávají "Směrnice o předcházení škodám a vypořádání škod způsobených bojovou technikou ozbrojených sil na pozemních komunikacích" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku dopravy č. 22/1977;
2015/1977
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánske časované (milisekundové) elektrické rozbušky DeM-N s Al dutinkou
3512/1977
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu Permon 40
3513/1977
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach povrchovú trhavinu Permon 20
3547/1977
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach bánske časované (milisekundové) elektrické rozbušky DeM-N s Cu dutinkou
Z-1517/1977-B/3-04
Úprava o hygienických požiadavkách na zriaďovanie a prevádzku verejných saun
AS12/77
Oznámení , že 24. června 1976 byla v Nikósii podepsána Dohoda o hospodarské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky
AS13/77
Oznámení , že 2. září 1976 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Tuniské republiky
79/1977 Sb.
Vyhláška o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
80/1977 Sb.
Vyhláška o jednotném systému dalšího vzdělávání učitelů škol poskytujících základní, střední a vyšší vzdělání a ostatních pedagogických a výchovných pracovníků
 
Částka 25
pdf 1045 kB
12. 12. 1977 82/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky hutnických výrobků, rud, magnezitových výrobků a kovového odpadu
83/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 123/1976 Sb., o základních podmínkách dodávky zemědělských výrobků a potřeb
84/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Libyjské arabské republiky o pravidelných leteckých službách mezi jejich příslušnými územími a za těmito územími
 
Částka 26
pdf 1055 kB
15. 12. 1977 86/1977 Sb.
Vyhláška o prozatímní správě národního majetku
87/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
3/1977 (26/1977)
Výnos , kterou se mění a doplňuje úprava č. 3/1976 o poskytování zvláštních čtvrtletních odměn dělníkům vybraných povolání ve strojírenských organizacích na území hlavního města Prahy
28/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního obchodu Československá keramika
29/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního obchodu Československá keramika
30/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených organizacemi zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal
31/1977
Výnos , kterou se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených organizacemi zahraničního obchodu Metalimex a Kerametal
AS14/77
Oznámení , že 17. září 1976 bylo v Praze podepsané Ujednání o poštovní a telekomunikační službě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
AS15/77
Oznámení , že 31. října 1976 byla v Mogadiši podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické republiky
85/1977 Sb.
Vyhláška o podmínkách zahajování staveb a jejich registraci a evidenci
 
Částka 27
pdf 372 kB
20. 12. 1977 88/1977 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1978
89/1977 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1978, o správě důchodové daně u některých poplatníků a o promlčecích lhůtách u majetkových a mimořádných dávkách
90/1977 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1978
91/1977 Sb.
Zákon ,kterým se mění a doplňuje zákon č. 54/1963 Sb., o Československé akademii věd ve znění zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění č. 26/1970 Sb.
92/1977 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 74/1963 Zb. o Slovenskej akadémii vied v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 43/1970 Zb.
600/77-233
Prováděcí pokyny ke směrnici federálního ministerstva zemědělství a výživy č.j. FM 01-1 560/76 o některých opatřeních k získání a udržení pracovníků v zemědělství
LP-103/1977
Úprava , ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o organizácii a činnosti Archívu hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy, štátnych okresných archívov a Archívu mesta Košíc
93/1977 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 94 do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
94/1977 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovacích voleb ve volebním obvodu č. 39 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 28
pdf 1330 kB
22. 12. 1977 95/1977 Sb.
Vyhláška o typizaci ve výstavbě
14 (28/1977)
Pokyny , kterými se stanoví podmínky zpracování investičních programů komplexní bytové výstavby
VII Spr 649/77
Příkaz , kterým se vydává platový řád pro prokurátory a vyšetřovatele Generální prokuratury ČSSR
221-2160-19.12.1977
Směrnice o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče
AS16/77
Oznámení , že 5. října 1977 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě závodu na výrobu produkce obsahující nikl a kobalt v Punta Gorde v Republice Kuba
 
Částka 29
pdf 1124 kB
28. 12. 1977 96/1977 Sb.
Zákon o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
97/1977 Sb.
Vyhláška o odborné správě lesů a o příspěvcích za ni
98/1977 Sb.
Vyhláška o lesní stráži
99/1977 Sb.
Vyhláška o postupu při ochraně lesního půdního fondu
374
Usnesení , kterým bylo schváleno provedení změny území kraje Jihočeského a území kraje Západočeského
29 950/77-42
Výnos o odměňování vedoucích pionýrských skupin z povolání
336
Usnesení , kterým bylo schváleno provedení změny území kraje Středočeského a území kraje Jihočeského
 
Částka 30
pdf 1159 kB
29. 12. 1977 100/1977 Sb.
Zákon o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
101/1977 Sb.
Vyhláška o odbornej správe lesov
102/1977 Sb.
Vyhláška o lesnej stráži
103/1977 Sb.
Vyhláška o postupe pri ochrane lesného pôdneho fondu
R-19/1977
Směrnice o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel ve Státní bance československé
9/1977-240
Úprava o evidencii a bilančnom hodnotení zásob povrchových a podzemných vôd a ich akosti
6093/77-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Roštýnská obora" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1-2/1978;
6091/77-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Josefské údolí" Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 1-2/1978;
 
Částka 31
pdf 914 kB
30. 12. 1977 104/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva dopravy č. 209/1964 Sb., o zřízení Státní letecké inspekce a Správy dopravních letišť
105/1977 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných padesátikorun ke 100. výročí narození Zdeňka Nejedlého
106/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky tuhých paliv
108/1977 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě některých hospodářských závazkových vztahů u dodávek a odběru topných plynů a tuhých paliv
109/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě o letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalska
110/1977 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o činnosti Československého kulturního a informačního střediska v Budapešti a Maďarského kulturního střediska v Praze
AS17/77
Oznámení , že 31. května 1971 byl v Bagdádu podepsán Druhý protokol o pozměnění Dohody o hospodářské a technické spolupráci mezi vládou ČSSR a vládou Irácké republiky
107/1977 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1973 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky elektřiny a tepla