Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1981

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 729 kB
23. 1. 1981 1/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o změnách a doplňcích Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Federativní lidovej republiky Jugoslávie o mezinárodní silniční dopravě, sjednané v Praze dne 22. října 1962
2/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
3/1981 Sb.
Vyhláška o provádění inspekce na vysokých školách
4/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se měni a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 95/1978 Sb., o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
5/1981 Sb.
Vyhláška o závěrečných učňovských zkouškách v učebních a studijních oborech
6/1981 Sb.
Vyhláška o vykonávaní inšpekcie na vysokých školách
8/1980 (1/1981)
Výnos o poskytování stabilizačních odměn dělníkům povolání šamotář
9/1980 (1/1981)
Výnos , kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v kovárnách
10/1980
Výnos , kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci ve slévárnách
2 (1/1981)
Směrnice , kterými se mění a doplňují některá ustanovení směrnic federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 2 z 15. února 1972 o soustavách technickohospodářských ukazatelů v investiční výstavbě
316-1465/80-7420
Výnos o odměňování externích učitelů v pomaturitním studiu v resortních a oborových vzdělávacích zařízeních
7/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby na titulní stránce částky 45 Sbírky zákonů
 
Částka 2
pdf 1127 kB
30. 1. 1981 8/1981 Sb.
Vyhláška o odběrních poukazech PZO Tuzex
9/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Švédským královstvím o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku
10/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
11/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť
12/1981 Sb.
Vyhláška o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu
13/1981 Sb.
Vyhláška o zkouškách a posuzování odborné způsobilosti některých pracovníků
17/1980
Výnos o hospodaření s majetkem organizací zahraničního obchodu
24 334/80-025
Výnos , kterým se mění a doplňuje příloha vyhlášky č. 155/1973 Sb., kterou se vydává Řád plavební bezpečnosti na vnitrozemských vodních cestách, ve znění výnosu federálního ministerstva dopravy ze dne 4. dubna 1975 č. 9 806/75
2754/80-032-1504
Výnos o doplnění a změnách jednotné klasifikace průmyslových oborů a výrobků
9 (2/1981)
Výnos o úpravě prodeje osobních ochranných pracovních prostředků socialistickým organizacím
10 (2/1981)
Směrnice , kterým se mění směrnice ministerstva obchodu ČSR ze dne 25. října 1972 č. 5/1972 Věstníku MO ČSR, pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
2/1980 (2/1981)
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
17 443/1980-21
Úprava o maturitných skúškach na stredných školách
34/1980
Sdělení o tiskové a redakční opravě resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Z-6544/1980-B/3-06
Úprava , ktorou sa určuje spôsob merania a hodnotenia vibrácií
Z-7100/1980-C/4
Úprava o prémiovaní zubných laborantov
3 (2/1981)
Směrnice o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev
Z-6300/1980-C/4
Úprava o platových pomeroch zdravotníckych pracovníkov
2 (2/1981)
Směrnice o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy ve výrobních družstvech
13 (2/1981)
Směrnice k provedení některých ustanovení zákoníku práce v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev
27 (2/1981)
Směrnice , kterými se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým ve výrobních družstvech a podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev
34 (2/1981)
Směrnice , kterými se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
12 (2/1981)
Směrnice k provedení některých ustanovení zákoníku práce ve výrobních družstvech
24 (2/1981)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 14.12.1976 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy ve výrobních družstvech
17 (2/1981)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice č. 12 ze dne 10. 5. 1977 k provedení některých ustanovení zákoníku práce ve výrobních družstvech
25 (2/1981)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 14. 12. 1978 o určování pracovní doby jízdních pracovníků silniční dopravy v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev
18 (2/1981)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice č. 13 ze dne 10.5.1977 k provedení některých ustanovení zákoníku práce v podnicích řízených Českým svazem výrobních družstev
26 (2/1981)
Směrnice , kterými se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
29 (2/1981)
Směrnice o odměňování odborných a administrativních pracovníků Českého svazu výrobních družstev, krajských (městského) výboru Českého svazu výrobních družstev a pracovníků Správy nemocenského pojišťění členů výrobních družstev
 
Částka 3
pdf 1203 kB
18. 2. 1981 14/1981 Sb.
Zásady o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění plánu v letech 1981-1985 schválené usnesením vlády ČSSR č. 401 ze dne 9. prosince 1980
15/1981 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou
16/1981 Sb.
Vyhláška o záverečných učňovských skúškach v učebných a študijných odboroch
18 091/80-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Prameny Labe" v Krkonošském národním parku
18 092/80-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Prameny Úpy" v Krkonošském národním parku
43
Rozhodnutí , kterým se mění a doplňuje rozhodnutí ústředního ředitele Československé televize č. 27 z 1. listopadu 1977 o odměňování pracovníků útvarů centrálního řízení v působnosti Československé televize
18 093/80-VI/2
Výnos o zřízení státní přírodní rezervace "Boberská stráň" v Krkonošském národním parku
18 094/80-VI/2
Výnos o zřízení chráněného naleziště "Herlíkovické štoly" v Krkonošském národním parku
EP-600-24.7.1980
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků
2630/80-11
Výnos o určování pracovní doby řidičů a závozníků silničních motorových vozidel v organizacích řízených ministerstvem a v organizacích zemědělství a potravinářského průmyslu řízeného národními výbory
230-5256/563/80-EP
Úprava , ktorou sa dopĺňa úprava Minsterstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky z 3. júla 1973 č. 2101/218/1973-231 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva v pôsobnosti Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky
EP-600-18.8.1980
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníku Státního sanatoria v Praze
 
Částka 4
pdf 840 kB
26. 2. 1981 17/1981 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1981 a 1982
18/1981 Sb.
Vyhláška o schvalování drážních vozidel a zvláštních drážních mechanizačních zařízení
19/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ, o Protokolu ke Smlouvě a o Dohodě o provádění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o ochraně údajů o původu, označení původu a jiných označení zemědělských a průmyslových výrobků odkazujících na původ
20/1981 Sb.
Vyhláška o skúškach a posudzovaní odbornej spôsobilosti niektorých pracovníkov
21/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v předpisu Zásady vlády Československé socialistické republiky a Ústřední rady odborů pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366, českého vydání
V/1-24 125/1980
Výnos o vymezení zásob státních hospodářských organizací, ostatních státních socialistických organizací, jednotných zemědělských družstev, společných zemědělských podniků a melioračních družstev družstev
VI/1-23 894/1980
Výnos o zdaňování odměn vyplácených okresní správou spojů vedoucím předplatitelských středisek poštovní novinové služby, kolportérům a kamelotům
12 (4/1981)
Směrnice o usměrňování mzdových prostředků v samostatných projektových a inženýrských organizacích
13 (4/1981)
Výnos o zásadách pro začlenění televizních kabelových rozvodů do komplexní bytové výstavby
6 (4/1981)
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
 
Částka 5
pdf 1062 kB
12. 3. 1981 22/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o konzulárních stycích
23/1981 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření spůsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání v průmyslu (č. 77)
24/1981 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření spůsobilosti dětí a mladistvých k zaměstnání neprůmyslovými pracemi (č. 78)
25/1981 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o lékařském vyšetření spůsobilosti mladistvých k zaměstnání pod zemí v dolech (č. 124)
26/1981 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o ochraně proti ohrožení otravou benzenem (č. 136)
27/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky zdravotnických a veterinárních výrobků
 
Částka 6
pdf 1041 kB
19. 3. 1981 28/1981 Sb.
Vyhláška o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu 8. října 1968
29/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, zvláštních a služebních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám
30/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
31/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví podrobnosti o rovnocennosti a o podmínkách uznávání vysvědčení o maturitní zkoušce vydaných cizozemskými školami
 
Částka 7
pdf 2304 kB
3. 4. 1981 32/1981 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
33/1981 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
34/1981 Sb.
Usnesení o vyhlásení volieb do Českej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Českej socialistickej republike
35/1981 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
36/1981 Sb.
Uznesenie o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národnych výborov v Slovenskej socialistickej republike
37/1981 Sb.
Uznesenie o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
 
Částka 8
pdf 544 kB
16. 4. 1981 38/1981 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 20. výročí prvního letu člověka do vesmíru
39/1981 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Otakara Španiela
40/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských a trestních, o uznání a výkonu justičních rozhodnutí a o vydávání, s Dodatkovým protokolem
41/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rovnocennosti a o podmienkach uznávania vysvedčeni o maturitnej skúške vydaných zahraničnými školami
42/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby a o doplnění 1. ve vyhlášce federálního ministerstva financí č. 94/1980 Sb., o odpisování základních prostředků slovenského vydání 2. v redakčním sdělení č. 21/1981 Sb., českého i slovenského vydání
 
Částka 9
pdf 1096 kB
29. 4. 1981 43/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů a cestovních pasů používaných ke služebním cestám
44/1981 Sb.
Vyhláška o Konzulárním úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Tuniskou republikou
45/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb.
46/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 35/1977 Sb., o požární bezpečnosti při skladování a používání topné nafty
11/1980 (9/1981)
Výnos , kterou se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v koksovnách
12/1980
Výnos , kterým se vydávají pravidla o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci v provozech vysokých pecí
FMS-4382/81-T/1
Výnos , kterou se vydává Telefonní sazebník VC/MC 21/81
SD/33-4678/80
Výnos o odměňování dělníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice
SD/33-4680/80
Výnos o odměňování obchodně provozních pracovníků v národních podnicích Československé automobilové opravny v České socialistické republice
707/1980
Výnos , kterým se stanoví podmínky pro uvádění některých druhů elektrických zařízení do provozu v organizacích, podléhajících dozoru orgánů státní báňské správy
4270
Úprava , ktorou sa povoluje používať pri trhacích prácach elektrické mihové palníky SO-anti
AS01/81
Směrnice o odměňování některých prací (činností) konaných mimo pracovní poměr
4400/1980
Úprava , ktorou sa vydáva zoznam vybraných strojových a elektrických zariadení a určujú podmienky organizáciám na overovaciu prevádzku a používanie týchto zariadení
4800/1980
Úprava o nedeštruktívnej kontrole lán
AS02/81
Oznámení , že dne 14. listopadu 1980 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o vzájemném poskytnutí pozemků pro výstavbu technických středisek pro pomoc službám pro stroje , zařízení a přístroje dodávané ve vzájemném obchodě a o podmínkách výstavby těchto středisek
 
Částka 10
pdf 1044 kB
30. 4. 1981 47/1981 Sb.
Nařízení o úpravě osobních požitků poskytovaných československým státem duchovním církví a náboženských společností
48/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní výměně mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kolumbijské republiky
49/1981 Sb.
Vyhláška o hospodaření s nevyužitými zásobami
50/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb.
51/1981 Sb.
Vyhláška o zaistení bezpečnosti práce a technických zariadení vo vnútrozemskej plavbe
VI/1-421/1981
Výnos o zdaňování odstupného vypláceného horníkům
VI/1-1871/81
Výnos o zdaňování podílů na hospodářských výsledcích organizace vyplácených pracovníkovi po skončení pracovního poměru
2 (10/1981)
Výnos o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
57 (10/1981)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos z 19.12.1977 o odměňování pracovníků Československého rozhlasu - útvarů centrálního řízení
154/3021/1981
Výnos o vymezení oprávnění krajských finančních správ k povolování úlev na penále za opožděné nebo neúplné platby odvodu za odnětí zemědělské půdy zemědělské výrobě
23-8722-17.6.1980
Směrnice k zařizování a provozu zvláštních zařízení pro výkon pěstounské péče
 
Částka 11
pdf 600 kB
11. 5. 1981 52/1981 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove
53/1981 Sb.
Vyhláška o podmínkách poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti dopravy
54/1981 Sb.
Vyhláška o provozních radách podniků zahraničního obchodu
55/1981 Sb.
Vyhláška o umeleckej ašpirantúre
56/1981 Sb.
Vyhláška o zajištění bezpečnosti práce a technickych zařízení ve vnitrozemské plavbě
 
Částka 12
pdf 665 kB
21. 5. 1981 57/1981 Sb.
Vyhláška o udělování, změně a odnímání povolení k poskytování zahraničně hospodářských služeb v oblasti kultury a o kontrole těchto služeb
58/1981 Sb.
Vyhláška o umělecké aspirantuře
59/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 152/1980 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 146/1961 Sb., kterou se provádí zákon č. 145/1961 Sb., o dani z příjmů obyvatelstva, českého vydání
1/1981 (12/1981)
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků stomatologického střediska federálního ministerstva zahraničního obchodu
4/1981 (12/1981)
Výnos o nošení a používání služebních zbraní a používání mírnějších prostředků příslušníků celní správy
210/81-03
Výnos o jednotné údajové základně organizací v oblasti základních osobních charakteristik
3151/80
Výnos o jednotné údajové základně organizací v oblasti práce, mezd a sociálních věcí
250/81-03-160
Výnos o dalším doplnění a změnách jednotné klasifikace výrobků v zemědělství a v lesnictví
Vk 409/81
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek nákupní ceny zemědělských výrobků "23/4 Ceny NC-Pol"
Vk 407/81
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek velkoobchodní ceny v průmyslu "23/2 Ceny VC"
 
Částka 13
pdf 912 kB
15. 6. 1981 60/1981 Sb.
Vyhláška o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovu dopravu
61/1981 Sb.
Vyhláška o udieľaní, zmene a odnímaní povolení na poskytovanie zahraničnohospodárskych služieb v oblasti kultúry a o kontrole týchto služieb
62/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se doplňuje vyhláška č. 88/1980 Sb., o bezpečnosti práce a technických zařízení při provozu silničních vozidel
F 223/29/81-6550
Zásady pro uplatňování metody třístupňové kontroly a veřejných prověrek stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
208/81-03
Výnos o jednotné údajové základně organizací v oblasti charakteristik všeobecné povahy
209/81-03
Výnos o obsahu a formě katalogů jednotné údajové základny organizací
XV/1-1768/81
Výnos o jednotné údajové základně organizací v oblasti charakteristik všeobecné povahy
XV/1-1769/81
Výnos o obsahu a formě katalogů jednotné údajové základny organizací
230-9859/1052/80-EP
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava z 3. júla 1973 č. 3200/339/73-231 o kvalifikačnom katalógu robotníckych povolaní lesného hospodárstva
811/22/1980
Výnos o povolení používat pyrozapalovač
4448/19/1980
Výnos o povolení používat elektrické mžitkové palníky SO-anti
93/21/1980
Výnos o povolení používat trhavinu Ostravit C
3738/20/1980
Výnos o povolení používat tritolové válcové nálože VN 4, VN 5 a VN 10
Z-9682/1980-B/1
Úprava o zákaze fajčenia v zdravotníckych zariadeniach
Z-9884/1980-B/11
Úprava , ktorou sa mení úprava č. 30/1975 Vestníka Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o hospodárení s liekmi a zdravotníckymi potrebami
7583/1980
Výnos , kterým se stanoví bližší podmínky pro výdej a převzetí výbušnin k silniční dopravě
 
Částka 14
pdf 811 kB
30. 6. 1981 63/1981 Sb.
Vyhláška Protokol o změnách Statutu RVHP
64/1981 Sb.
Vyhláška o školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a ochranné výchovy
65/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 14/1978 Zb. o kategorizácii lesov, spôsoboch hospodárenia a hospodárskej úprave lesov
1/1980 (14/1981)
Směrnice , kterým se mění a doplňují směrnice ministerstva stavebnictví č. 2 ze dne 27. června 1973 pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích stavební a průmyslové výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky a v podnicích stavební výroby řízených národními výbory
2/1980 (14/1981)
Směrnice o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací, zajišťujících investiční výstavbu v šesté pětiletce
3/1980 (14/1981)
Výnos o mzdových opatřeních při nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
5/1980 (14/1981)
Výnos o odměňování dělníků zaškolovaných a přeškolovaných na povolání tesař a šamotář
1/1981 (14/1981-1)
Směrnice o pracovní době řidičů a závozníků v silniční motorové dopravě
7/1980 (14/1981)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 3 ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích průmyslové výroby a ve výrobnách stavebních hmot organizací stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky
8/1980 (14/1981)
Výnos , kterým se stanoví výrobky v oboru 583 - kámen přírodní a štěrkopísky, podléhající výkonu resortního zkušebnictví
6/1980 (14/1981)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky
9/1980 (14/1981)
Výnos , kterým se stanoví obecné kondice nerudných surovin
2/1981 (14/1981)
Výnos , kterým se doplňuje výnos č. 2 ze dne 27. června 1973 o odměňování dělníků v organizacích stavební výroby v působnosti ministerstva stavebnictví České socialistické republiky
7958/81-42
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 30. října 1978 čj. 30 021/78-42 o odměňování dělníků ve Státním pedagogickém nakladatelství, národní podnik
8201/81
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 9. srpna 1978 čj. 23 248/78-42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na vysokých školách, ve výzkumných ústavech a ostatních přímo řízených rozpočtových organizací v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky
34 395/80-42
Výnos o odměňování pracovníků odvětvových středisek vrcholového sportu a pracovníků sportovních škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky
1/1981 (14/1981-2)
Výnos o dalším rozšíření seznamu stavebních strojů, k jejichž obsluze je třeba oprávnění
7970/81-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 28. 3. 1979 č. 10 800/79-42 o odměňování pracovníků dělnických povolání na školách a ve výchovných zařízeních spravovaných národními výbory v oboru působnosti Ministerstva školství a Ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
 
Částka 15
pdf 497 kB
8. 7. 1981 66/1981 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady
67/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Grenady o vědeckotechnické spolupráci
68/1981 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jamajky
5877/1980-32
Úprava o spresnení podmienok ochrany a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie "Klenovský Vepor"
5878/1980-32
Úprava o spresnení podmienok ochrany a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie "Starý hrad"
2/1981 (15/1981)
Směrnice o změně a doplnění směrnic č. 46/1975 Věst. MZd ČSR, jimiž se vydávají zásady pro organizaci ústavů národního zdraví
5879/1980-32
Úprava o spresnení podmienok ochrany a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie "Šrámková"
5880/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kapušiansky hradný vrch"
5881/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Zamutovské skaly"
5882/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hermanovské skaly"
5883/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Humenský Sokol"
5884/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Oľchov"
5885/1980-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Mirolská slatina"
5886/1980-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Dobrotínske skaly"
5887/1980-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Mašianske skalky"
5888/1980-32
Úprava o spresnení podmienok ochrany, názvu a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie "Veľká Bránica"
5890/1980-32
Úprava o spresnení podmienok ochrany a vymedzenia územia štátnej prírodnej rezervácie "Kremnický Štós"
AS03/81
Oznámení , že dne 13. června 1980 byla v Hradci Králové podepsána Dohoda o spolupráci při provádění výzkumných a vývojových prací na problému "Vývoj reaktorů o velkém výkonu s rychlými neutrony (se sodíkovým chlazením a využitím jako chladiva disociujících plynů)"
AS04/81
Oznámení , že dne 13. června 1980 byla v Hradci Králové podepsána Dohoda o spolupráci při řešení problému "Osvojení energetických bloků s vodovodními reaktory o výkonu řádově 1000 MW(e) a další zdokonalování reaktorů tohoto typu"
AS05/81
Směrnice , že jménem Československé socialistické republiky byla dne 9. prosince 1980 v Ženevě podepsána Dohoda o dovozním licenčním řízení, sjednaná v Ženevě dne 12. dubna 1979
AS06/81
Oznámení , že dne 12. prosince 1980 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o dočasném umístnění radiového a světelného zabezpečovacího zařízení na území Československé socialistické republiky pro přistávání letounů na letišti Užhorod
 
Částka 16
pdf 413 kB
17. 7. 1981 69/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva vnitra č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.), o provozu na silnicích, ve znění pozdějších předpisů
70/1981 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky
8/1980 (16/1981)
Směrnice pro výkon ochranné služby lesní stráže ve vojenských lesích
033/159/81
Výnos , kterým se mění výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaným náborem prováděným organizacemi (volným náborem)
6400/1981-03
Výnos o odměňování členů posádek československých námořních lodí
8978/1981-03
Směrnice o poskytování naloďovacího příplatku členům posádek československých námořních lodí
25 228/80-20
Výnos , kterým se vydává předpis L 14 Z Letiště pro letecké práce v zemědělství, lesním a vodním hospodářství
1/1981 (16/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
31-588/81-7308
Výnos o odměňování redaktorů-novinářů
365/5914/81
Směrnice o převodech vybraných objektů občanské vybavenosti, financovaných z účelové státní subvence národními výbory na jiné uživatele
34 650/80-42
Výnos o odměňování řídících a ostatních hospodářskosprávních pracovníků vysokých škol v oboru působnosti ministerstva školství České socialistické republiky
FD 377-0-4/81/Fa
Opatření , jímž určil odchylně příslušnost k projednávání a rozhodování a) majetkových sporů týkajících se výstavby elektráren, které vedou finální dodavatelé a dodavatelé výrobků pro generální dodávku technologie proti koncernovému podniku Škoda Plzeň; b) sporů o uzavření hospodářských smluv vedených mezi koncernovým podnikem Škoda Plzeň jako hlavním dodavatelem vyvážených elektráren a jeho dodavateli
Z-1090/1981-B/3-08
Úprava o hygienických požiadavkách na stánkový predaj poživatín
8/1981 (16/1981)
Úprava o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a ťažbu, úpravu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach
AS07/81
Nariadenie o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu v hlavnom meste SSR Bratislave
S 137/81
Opatření o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
765/1981
Úprava o povolení používať tritolové válcové nálože s obalom označené ako VN 4, VN 5 a VN 10
AS08/81
Oznámení , že dne 3. února 1981 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky o spolupráci při výstavbě a rekonstrukci průmyslových podniků a jiných objektů
 
Částka 17
pdf 453 kB
31. 7. 1981 71/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Ukrajině dne 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.). Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice 5.7.2006. (viz 73/2006 Sb.m.s.)
72/1981 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě některých hospodářských závazků u dodávek a odběru elektřiny
73/1981 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 102/1979 Sb., kterou se stanoví nomenklatury studijních oboru na středních odborných učilištích, gymnáziích, středních odborných školách, konzervatořích, středních školách pro pracující, odborných školách, na středních školách pro mládež vyžadující zvláštní péci a soustava učebních oborů na středních odborných učilištích, a o studiu na nich
2/1981 (17/1981)
Výnos o úhradě výdajů spojených se získáváním žáků pro přípravu na dělnická povolání v důlních učebních a studijních oborech v organizacích uhelného průmyslu v působnosti federálního ministerstva paliv a energetiky
XI/1-9518/81
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
XII/2/10.000/81
Výnos o financování výstavby a provozu soustavy tranzitních plynovodů pro přepravu zemního plynu ze SSSR přes uzemí ČSSR
23 (17/1981)
Uznesenie , ktorým vydala štatút kúpeľného miesta Piešťany
7441/22/81
Výnos , kterým se provádějí změny a doplňky Poštovního řádu
3 (17/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
314-388/81-7204
Výnos o mzdovém zvýhodnění pracovníků na společensky významných stavbách
F 12-155/81-1426
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
1454/81-03
Pokyny pro postup při podávání návrhů na resortní statistické zjišťování a pro vytváření dílčích systémů statistických zjišťování
5 (17/1981)
Směrnice o převodu nákladů staveb na cenovou úroveň platnou od 1. ledna 1982
SD-381/81-4
Úprava o vyrovnávacom príplatku vodičom organizácií verejnej cestnej a mestskej hromadnej dopravy
13 580/81-42
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 29. října 1976 čj. 28 522/76-42 k provedení některých ustanovení zákoníku práce
AS09/81
Oznámení , že dne. 31 března 1980 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky
 
Částka 18
pdf 488 kB
4. 8. 1981 74/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva dopravy č. 133/1964 Sb., o silničním přepravním řádu
75/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě o mezinárodní soustavě pro spolupráci v oblasti transplantace ledvin "Intertransplant"
76/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 32/1965 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhlášky č. 84/1967 Sb.
4/1981 (18/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
9/1981
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
785/81-51/213-389
Směrnice o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
1242/81
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
9 (18/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích státního obchodu
R-28/1981
Směrnice o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
710/81-14
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
R 27/1981
Výnos , kterou se vydává Sazebník poplatků a náhrad při provádění směnárenských a zahraničních operací, při vedení účtů v zahraniční měně a v odběrních poukazech PZO Tuzex Státní bankou československou a jí pověřenými devizovými bankami a devizovými místy, kterým se upravuje výše poplatků a náhrad účtovaných organizacím a fyzickým osobám Státní bankou československou, československými devizovými bankami a devizovými místy za provádění směnárenských a zahraničních operací, za vedení účtů v zahraniční měně a v odběrních poukazech PZO Tuzex
Z-353/1980-B/3-04
Úprava o zriaďovaní a prevádzke sietí staníc na meranie znečisteného ovzdušia
Z-4546/1980-B/3-04
Úprava o zásadných hygienických požiadavkách pri určovaní najvyššie prípustných koncentrácií najzávažnejších škodlivín vo voľnom ovzduší a o hodnotení stupňa znečistenia
 
Částka 19
pdf 706 kB
10. 8. 1981 77/1981 Sb.
Vyhláška o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví
 
Částka 20
pdf 1019 kB
14. 8. 1981 78/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňovaní bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb.
79/1981 Sb.
Vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
774/1.1/81
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
12 190/81-03
Směrnice o úpravě pracovní doby, práce přesčas a dovolené na zotavenou lodních posádek při přepravě energetického uhlí
FMS-8614/81-PN
Výnos , kterou se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu
8/1981 (20/1981)
Výnos o zkoušení zařízení na přepravu a ukládání radioaktivních materiál
431/8300-10.2.1981
Směrnice o ústavní sociální péči
5 (20/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
47 (20/1981)
Výnos o odměňování některých pracovníků Ústředního ředitelství Československého filmu
6671/81-210
Směrnice o maturitních zkouškách na středních školách
Z-2199/1981-A/1-II
Úprava o začlenení zdravotníckych škôl do pôsobnosti krajských ústavov národného zdravia
1/1981 (20/1981)
Výnos o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
14 (20/1981)
Směrnice o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v organizacích spotřebního družstevnictví
11 (20/1981)
Směrnice o odměňování nákupní činnosti v organizacích spotřebního družstevnictví
23-892/81
Směrnice o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
27 (20/1981)
Směrnice o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků výrobních družstev
011/481/81
Rozhodnutí k převodu majetku, práv a závazků zrušené státní hospodářské organizace TESLA - Podniky elektroniky a slaboproudé techniky, generální ředitelství Praha
 
Částka 21
pdf 1026 kB
17. 8. 1981 80/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou o vzájemné právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
81/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodže
82/1981 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o předávání a využívání údajů dálkového průzkumu Země z kosmického prostoru
83/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afgánské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráci
84/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziach, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivost, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich
700/81-03
Výnos , kterým se vyhlašují jednotné vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro oblast veřejného a závodního stravování
Vk 1102/82
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice "23/2 Ceny VC"
 
Částka 22
pdf 593 kB
2. 9. 1981 85/1981 Sb.
Nařízení o chráněných oblastech přirozené akumulace vod Chebská pánev a Slavkovský les, Severočeská křída, Východočeská křída, Polická pánev, Třeboňská pánev a Kvartér řeky Moravy
86/1981 Sb.
Vyhláška o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
87/1981 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Laoskou lidově demokratickou republikou
LP/4-210.4-8.6.1981
Směrnice o pohotovostních zdravotnických službách
42-3931/81
Úprava o odmeňovaní činností alebo prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
220-FS/5-1981
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos federálního ministerstva národní obrany ze dne 29. srpna 1980 č. 380-FS/5-1980 o odměňování zdravotnických pracovníků
 
Částka 23
pdf 463 kB
4. 9. 1981 88/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o kulturních a informačních střediscích v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice a o Protokolu k Dohodě
89/1981 Sb.
Vyhláška o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou národní obnovy Nicaragujské republiky
90/1981 Sb.
Vyhláška o změně Úmluvy mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o vzájemném zřízení domů kultury
241/15 919/1981
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
11 333/81-V/3
Výnos o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
10 468/81-V/3
Výnos o poskytování mzdové preference pracovníkům Paláce kultury v Praze
18 560/81-42
Výnos o odměňování mistrů odborné výchovy a odborných instruktorů ve výchovných ústavech pro mládež a v diagnostických ústavech pro mládež
40 469/81-V/3
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům Paláce kultury v Praze
1772/1980-05
Smernica k republikovému štatistickému výkazu Real/S 15-01 o obmene výrobkov
6 (23/1981)
Výnos , kterým se určuje pracovní doba řidičům silničních osobních motorových vozidel státní báňské správy
4/1981 (23/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 
Částka 24
pdf 606 kB
16. 9. 1981 91/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se vydávají základní podmínky dodávky zeleniny a ovoce mezi organizacemi vnitřního obchodu a pro průmyslové zpracování
92/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 71/1981 Sb. o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství, ve slovenském vydání
1/1981 (24/1981)
Výnos k zajištění péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci a bezpečnost technických zařízení v resortu elektrotechnického průmyslu
8 (24/1981)
Směrnice o přidělování a používání prostředků na mimořádné odměny za vyřešení a realizaci významných úloh plánu rozvoje vědy a techniky, typizace a experimentálního ověřování ve výstavbě a standardizace
15 326/81-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje předpis L 3 Meteorologie č. 16 967/80-20 ze dne 1. září 1980
VII Spr 435/81-19
Příkaz o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
MH/4-770/8627/1981
Výnos o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr v místním hospodářství
AS10/81
Oznámení , že dne 1. dubna 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o využívání televizních vysilačů malého výkonu na vysílání programů Ústřední televize Svazu sovětských socialistických republik v posádkách sovětských vojsk dočasně se nacházejících na území Československé socialistické republiky
 
Částka 25
pdf 334 kB
24. 9. 1981 78
Uznesenie štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry
3 (25/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
9 (25/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
21 778/81-211
Směrnice o studiu jednotlivých předmětů na středních školách
2650/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Horný les"
2651/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Dolný les"
2652/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Klenovské Blatá"
2653/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Strážov"
2654/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Červené skaly"
2655/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hradová hora"
2656/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Zamutovská jelšina"
2657/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Haburské rašelinisko"
2658/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneního náleziska "Zlatnianské skalky"
2659/1981-32
Úprava o vyhlásení chránenej študijnej plochy "Arborétum Borová hora"
2660/1981-32
Úprava o vyhlásení chránenej plochy "Vajmutovkový porast"
2661/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Prepoštská jaskyňa"
2662/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Mažarná"
2663/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Čertova diera"
3234/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hajdúky"
3235/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Dolina Hlboče"
3236/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Chynoranský luh"
3237/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Mačianský háj"
3238/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Tlstá"
3239/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Borišov"
3240/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Šútovská dolina"
93/1981 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 4
 
Částka 26
pdf 307 kB
2. 10. 1981 94/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 36/1972 Sb., o místním poplatku ze psů, ve znění vyhlášky č. 180/1975 Sb.
95/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky č. 77/1981 Sb., o zdravotnických pracovnících a jiných odborných pracovnících ve zdravotnictví, ve vyhlášce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1981 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 32/1965 Zb. o odškodňování bolesti a sťaženia spoločenského uplatnenia v znení vyhlášky č. 84/1967 Zb. a ve vyhlášce Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 79/1981 Zb. o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve
3241/1981-32
Úprava o spresnení vymedzenia podmienok ochrany a názvu štátnej prírodnej rezervácie "Chleb"
3242/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Malý Polom"
3243/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Mních"
3244/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kečovské škrapy"
3245/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Sokolia skala"
3246/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Gerlachovské skaly"
3247/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hliňanská jelšina"
3248/1981-32
Úprava o vyhlášení štátnej prírodnej rezervácie "Gimešský jarok"
3249/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Beskyd"
3250/1981-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Zemplínská jelšina"
3251/1981-32
Úprava o vyhlásení chraneného náleziska "Breznianska skalka"
3252/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Horné lazy"
3253/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Spálený grúnik"
3254/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyňa Čertova pec"
3255/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodneho výtvoru "Jelenská jaskyňa"
3256/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Jaskyne Horná Túfna a Dolná Túfna"
3257/1981-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Alabastrová jaskyňa"
3258/1981-32
Úprava o vyhlásení chránenej záhrady "Kochova záhrada"
SD-3123/81-4
Úprava o zmene a doplnení úpravy Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 27. septembra 1978 č. SD-4275/1978-4, ktorou sa vydáva rezortný zoznam zamestnaní zaradených na účely dôchodkového zabezpečenia do II. pracovnej kategórie
 
Částka 27
pdf 315 kB
9. 10. 1981 97/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Poľana
98/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby v nadpisu vyhlášky federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 86/1981 Sb., o uzavírání a provádění smluv o vědeckotechnické spolupráci se zahraničím
14 699/1981-03
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice o úpravě pracovní doby pracovniků železniční dopravy (turnusový řád) ze dne 23. října 1978 č. 23 000/1978-03
15 756/1981-03
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
682-81/5-1981
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
Všeob-P-64
Předpis "Evidence mechanizačních prostředků v národním hospodářství"
10 (27/1981)
Výnos obsahující průřezový oborový kalkulační vzorec pro projektové práce a inženýrskou činnost a pokyny k němu
96/1981 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Západoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 35 so sídlom v Leviciach
23/1981
Rozkaz Odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 
Částka 28
pdf 115 kB
20. 10. 1981 99/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci na úseku veterinárním
8/1981 (28/1981)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
1723/81-04
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
2600/1981-22
Směrnice pro tvorbu Základní mapy ČSSR velkého měřítka
 
Částka 29
pdf 121 kB
29. 10. 1981 101/1981 Sb.
Vyhláška o zadržování řidičských průkazů řidičům, kteří nemohou na místě zaplatit pokutu uloženu jim v blokovém řízení za přestupek v silničním provozu
11919/81-VI/2
Výnos o zřízení chráněné zahrady "Valašské muzeum v přírodě"
12 (29/1981)
Nařízení o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
21 612/81-220
Směrnice pro výuku a zkoušky žáků a učňů ve svařování na středních školách
AS11/81
Oznámení , že dne 7. července 1981 byl v Luandě podepsán Protokol o všeobecných podmínkách vysílání československých expertů do Angolské lidové republiky
100/1981 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 3 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 30
pdf 515 kB
10. 11. 1981 102/1981 Sb.
Zákonné opatření , kterým se zrušuje zákon č. 51/1959 Sb. o výkupu zemědělských výrobků, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 67/1962 Sb., o nákupu zemědělských výrobků od drobných uživatelů zemědělské půdy a chovatelů krav
103/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření s kovovým odpadem
104/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje Řád Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
 
Částka 31
pdf 5541 kB
8. 12. 1981 105/1981 Sb.
Vyhláška o dokumentaci staveb
 
Částka 32
pdf 567 kB
5. 12. 1981 106/1981 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí narození Ivana Olbrachta
107/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 135/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky strojírenských výrobků, ve znění vyhlášky č. 57/1972 Sb.
108/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 59/1980 Sb., o neobchodních vývozech a dovozech věcí
109/1981 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 112/1960 Sb., o zřizování a činnosti souboru hudebníků z povolání a souborů lidových hudebníků
110/1981 Sb.
Vyhláška o úpravě odměn za hudební činnost vykonávanou členy souboru lidových hudebníků
111/1981 Sb.
Vyhláška o čištění komínů
112/1981 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov v znení vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 65/1976 Zb.
K 515/81
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
3684/1981-32
Úprava o vymedzení ochranného pásma národnej kultúrnej pamiatky "Bratislava-hrad a jeho areál"
Z-1053/1981-B/12
Úprava o starostlivosti o zdravie pri vykonávaní telesnej výchovy, športu a brannej športovej činnosti
K 1123/80
Instrukce , kterou se stanoví podmínky pro uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
AS12/81
Oznámení , že dne 6. října 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při rozvoji vědy a techniky do roku 1990
AS13/81
Oznámení , že dne 31. března 1981 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi federálním ministerstvem pro technický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Úřadem pro normalizaci a měření a zkušebnictví ministerské rady Německé demokratické republiky o podmínkách a způsobu vzájemného uznávání výsledků státních typových zkoušek a ověřování měřidel
AS14/81
Oznámení , že dne 4. července 1981 byla v Sofii podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o spolupráci při komplexním rozvoji zemědělské výroby a průmyslovém zpracování citrusových plodů v Kubánské republice
113/1981 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 33
pdf 950 kB
22. 12. 1981 115/1981 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mozambické lidové republiky
116/1981 Sb.
Vyhláška o přechodné úpravě změny a zrušení hospodářských závazků
117/1981 Sb.
Vyhláška o zavedení a využívání jednotné klasifikace průmyslových prací výrobní povahy
118/1981 Sb.
Vyhláška o odměňování některých prací konaných mimo pracovní poměr
119/1981 Sb.
Vyhláška o agrochemickém zkoušení půd
120/1981 Sb.
Vyhláška o odmeňovaní niektorých prác vykonávaných mimo pracovného pomeru
XII/2/20 000/81
Výnos o financování, fakturování a placení výstavby čs. úseku plynovodu Sojuz (Orenburg - záp. hranice ZSSR)
13 733/1981-03
Výnos , kterým se doplňují směrnice pro nerovnoměrné rozvržení pracovní doby v organizacích federálního ministerstva dopravy
13 734/1981-03
Výnos , kterým se doplňují směrnice federálního ministerstva dopravy ze dne 14. března 1973 č. 10 649/73-09/2 o pracovní pohotovosti
15 525/81
Výnos o postupu československých organizací při poskytování zahraničně hospodářských služeb při přepravě věcí
16 532/1981-03
Směrnice o poskytování paušálních náhrad za používání vlastních kancelářských potřeb pracovníků
242-1112-21.7.1981
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základe dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
11 819/22-81
Výnos , kterým se provádějí změny Poštovního sazebníku
25 (33/1981)
Rozkaz - odměňování učitelů Vysoké školy Sboru národní bezpečnosti - občanských pracovníků
2323/1981
Úprava o používaní kondenzátorovej roznetnice RKC 1
114/1981 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 101 pro volby do Sněmovny lidu Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
 
Částka 34
pdf 2468 kB
29. 12. 1981 121/1981 Sb.
Ústavní zákon o souhlasu ke změnám hranic České socialistické republiky s Německou demokratickou republikou
122/1981 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1981-1985 (zákon o sedmém pětiletém plánu)
123/1981 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1982
125/1981 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1981-1985 (zákon o pětiletém plánu)
126/1981 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1982
127/1981 Sb.
Zákon o vnitřním obchodě
128/1981 Sb.
Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1981-1985 (zákon o siedmom pätročnom pláne)
129/1981 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1982
130/1981 Sb.
Zákon o vnútornom obchode
3/1981 (34/1981)
Výnos o odměňování dělníků
316-1099/81-7300
Výnos o odměňování a poskytování cestovních náhrad vietnamským občanům dočasně zaměstnaným v Československé socialistické republice
Všeob-P-41 (práv.)
Předpis Lékařské posuzování schopnosti k vojenské službě a přezkumné řízení v ČSLA
13 (34/1981)
Výnos o odměňování dělníků v samostatných projektových a inženýrských organizacích a útvarech hlavních architektů
26 (34/1981)
Rozkaz - Úprava podrobností o závazku setrvání ve vojenské činné službě v Pohraniční stráži a ve vojscích ministerstva vnitra a výše náhrady nákladů vynaložených na výcvik
FMS-1420/81-PN/I-II
Výnos , kterou se vyhlašují změny a doplňky Poštovního řádu a Poštovního sazebníku
16 429/81-VI/1
Výnos , kterým se prohlašuje historické jádro města Chebu za památkovou rezervaci
901/1981
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
902/1981
Výnos o státní značce schválení typu měřidla na typové ověřování měřidel, popř. schvalování vzorků měřidel
22 (34/1981)
Rozhodnutí , kterým se doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
61 197-EO/1981
Směrnice o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
16 428/81-VI/1
Výnos , kterým se prohlašuje historické jádro města Prachatice za památkovou rezervaci
29 194/SO/81
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základe dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
29 271/SO/81
Výnos , kterým se doplňuje výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 29.11.1979 čj. 18 586/SO/79 a výnos ministerstva lesního a vodního hospodářství České socialistické republiky ze dne 28.9.1978 čj. 590/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie
202/1981-Kádr.
Úprava o odmeňovaní pracovníkov odborného a administratívneho aparátu Najvyššieho súdu Slovenskej socialistickej republiky v Bratislave
2113/16/1981
Výnos , jimiž se mění a doplňuje výnos téhož úřadu čj. 5832/21/1974 ze dne 18. listopadu 1974, kterým se povoluje používat k trhacím pracím kondenzátorovou roznětnici KRAB 1200
2548/81-11
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
14 (34/1981)
Výnos , kterým se stanoví podmínky prodeje spotřebičů na propan-butan
47 (34/1981)
Směrnice o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
4045/1981
Výnos , kterým se mění výnos Českého báňského úřadu ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/71, o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb.
5031/1981-22
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovný poměr
AS15/81
Oznámení , že dne 15. září 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci při intenzifikaci geologicko-průzkumných prací na území Vietnamské socialistické republiky
124/1981 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění