Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1982

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1083 kB
15. 1. 1982 1/1982 Sb.
Vyhláška o finanční, úvěrové a jiné pomoci družstevní a individuální bytové výstavbě
2/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky, ministerstva financí Slovenské socialistické republiky, Českého cenového úřadu a Slovenského cenového úřadu č. 47/1978 Sb., o prodeji bytů z národního majetku občanům a o finanční pomoci při modernizaci zakoupených bytů
3/1982 Sb.
Vyhláška o osvobození obchodního zboží dováženého a pocházejícího z rozvojových zemí od dovozního cla
4/1982 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení, ve znění vyhlášky č. 109/1979 Sb.
5/1982 Sb.
Vyhláška o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v znení vyhlášky č. 112/1979 Zb.
6/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce federálního ministerstva hutnictví a těžkého strojírenství č. 103/1981 Zb., kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva hutního průmyslu a rudných dolů č. 106/1960 Sb., o hospodaření s kovovým odpadem, v českém vydání a ve vyhlášce federálního ministerstva pro technický a investiční rozvoj č. 105/1981 Sb., o dokumentaci staveb
20/1981
Výnos , kterým se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků vyvážených podnikem zahraničního obchodu Artia a a.s. Slovart
21/1981
Výnos , kterým se vydává úplné znění základních podmínek dodávky výrobků dovážených podnikem zahraničního obchodu Artia a a.s. Slovart
18 963/80-Va/3
Výnos o odměňování zdravotnických pracovníků v charitních domovech České katolické Charity
1/81-E
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E z 1.2.1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
15 150/1981-22
Úprava o výučbe a skúškach žiakov a učnov vo zváraní na stredných školách
522/1981-12
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
AS01/82
Oznámení , že dne 30. ledna 1981 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi ministerstvem všeobecného strojírenství a ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem traktorového a zemědělského strojírenství a ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o specializaci a kooperaci výroby hydrostatických převodů pro zemědělské stroje
 
Částka 2
pdf 806 kB
29. 1. 1982 7/1982 Sb.
Zákonné opatření o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
8/1982 Sb.
Zákonné opatření o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
9/1982 Sb.
Nařízení o zvýšení některých sociálních dávek na děti
10/1982 Sb.
Zákonné opatření , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 129/1975 Sb., o působnosti orgánů České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
11/1982 Sb.
Zákonné opatrenie , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
14/1982 Sb.
Vyhláška o zvýšení hranice vlastního příjmu, která je rozhodující pro uznávání osob za vyživované poplatníkem u daní placených obyvatelstvem
15/1982 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečeni
16/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 57/1979 Sb., o náhradách za používání silničních motorových vozidel při pracovních cestách
17/1982 Sb.
Vyhláška o technických požadavcích na výstavbu skupinových rodinných domků do osobního vlastnictví
18/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení a zákon České národní rady o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
19/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečeni
V/2-22 521/1981
Směrnice , kterou se mění a doplňuje směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu federace
13343/221/81-I
Výnos změny a doplňky Poštovního řádu
15636/221/81
Výnos , kterým se vyhlašuje novelizované znění dodatku 8 Poštovního řádu
15 087/22-81
Výnos změny Poštovního sazebníku
15862/81-KP
Doplněk k úpravě z 1.12.1978 čj. 15 283/13/78, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
6/1981 (2/1982)
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
AS02/82
Oznámení , že vláda České socialistické republiky usnesením ze dne 19. srpna 1981 č. 227 osvobodila některé příjmy drobných chovatelů a pěstitelů od zemědělské daně a daně z příjmů obyvatelstva
17 (2/1982)
Směrnice o hodnocení efektivnosti investic
HOc-468/1981
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
SD-2968/1981-4
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
OP-200.1-29.12.81
Směrnice , jimiž se doplňují směrnice č. 2/1978 Ú.v. ČSR, o poskytování lázeňské péče v zařízeních státní zdravotní správy
MH-1334/207/1981
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
12/1982 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 77 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
13/1982 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 107
 
Částka 3
pdf 701 kB
26. 2. 1982 20/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 94/1972 Sb., o výcviku a dalším zvyšování odbornosti řidičů silničních motorových vozidel, ve znění vyhlášky č. 107/1979 Sb.
21/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů
22/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Kostarickou republikou
23/1982 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Španělskem o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňového úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
MK-4121/1981-13/PaM
Úprava o odmeňovaní činností a prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
XV/14 312/81
Výnos , kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro silniční automobilovu dopravu při automatizovaném zpracování informací
2261/81-03
Výnos , kterým se vyhlašují vzory prvotních záznamů a běžných zápisů pro silniční automobilovou dopravu při automatizovaném zpracování informací
 
Částka 4
pdf 424 kB
9. 3. 1982 24/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě o technické a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské arabské republiky
25/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
26/1982 Sb.
Vyhláška o změně a doplnění vyhlášky č. 44/1978 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky výrobků chemického průmyslu
27/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí č. 47/1964 Sb., o peněžních službách občanům, ve znění vyhlášky federálního ministerstva financí č. 136/1969 Sb.
28/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 112/1960 Zb. o zriaďovaní a činnosti súborov hudobníkov z povolania a súborov ľudových hudobníkov
29/1982 Sb.
Vyhláška o úprave odmien za hudobnú činnosť vykonávanú členmi súborov ľudových hudobníkov
1/1213/81
Úprava , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky a hospodárení s prostriedkami štátného rozpočtu Slovenskej socialistickej republiky č. 1/2526/71
KP-616-26.11.1981
Výnos , jímž se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věst. MZd ČSR
 
Částka 5
pdf 294 kB
16. 3. 1982 31/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 134/1964 Sb., o přepravním řádu vodní dopravy
32/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 109/1980 Sb., o přijímání ke studiu na vysokých školách
1863/81-222
Směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků
1864/81-222
Směrnice pro poskytování příplatků, prémií a subvencí u některých zemědělských výrobků
10 343/81-Ek
Smernica pre poskytovanie diferenciačných príplatkov
10 344/81-Ek
Smernica pre poskytovanie príplatkov, prémií a subvencií pri niektorých poľnohospodárskych výrobkoch
FM 041-1680/81
Směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků
FM 041-1681/81
Směrnice pro poskytování příplatků, prémií a subvencí u některých zemědělských výrobků
SD/33-3196/81
Výnos , kterým se doplňuje seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
Z-1135/1981-C/3
Úprava , ktorou sa vydáva zoznam liečiv a ostatných prípravkov, ktoré je povolené vydávať v lekárňach bez lekárskeho predpisu
AS03/82
Oznámení , že dne 12. listopadu 1981 byl v Praze podepsán Protokol o celních úlevách pro občany Československé socialistické republiky a občany Vietnamské socialistické republiky pracující nebo studující na území druhého státu
30/1982 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 125 (okres Příbram)
 
Částka 6
pdf 565 kB
30. 3. 1982 33/1982 Sb.
Vyhláška o úpravě spolupráce na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa
34/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě o mezinárodní silniční dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Turecké republiky
35/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 47/1964 Zb. o peňažných službách občanom v znení vyhlášky Federálneho ministerstva financií č. 136/1969 Zb.
36/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb. a vyhlášky č. 50/1981 Zb.
VI/2-21 357/81
Výnos , jímž se upravuje směrnice z 16. prosince 1976 čj. VI/3-28 571/76 pro finanční vypořádání cenových rozdílů v maloobchodních cenách v organizacích zabývajících se prodejem výrobků (zboží) z tržních fondů za maloobchodní ceny
VI/2-21 320/81
Výnos I. změny a doplňky sazebníku daně z obratu platného od 1.1.1982
VI/2-21 258/81
Výnos o odvodu obchodních srážek získaných v zařízeních závodního stravování z činností, které se závodním stravováním nesouvisí
17 060/81-03
Výnos , kterým se mění a doplňje směrnice o pracovní době posádek civilních letadel
22 699/81-03
Výnos o odměňování dělníků
4/1981 (6/1982)
Výnos o odměňování dělníků
8093/10/1981
Výměr Pravidla pro stanovení cen stavebních prací
18 (6/1982)
Směrnice pro kontrolu úkolů plánů technického rozvoje a realizace jejich výsledků v praxi, která stanoví způsob provádění kontroly plnění státních, resortních, oborových, případně podnikových úkolů plánů technického rozvoje, kontroly přípravy realizace a vlastní realizace výsledků těchto úkolů ve výrobě a ostatní společenské praxi
3059
Výměr Pravidla pro stanovení cen montážních prací
8084/10/1981
Výměr Pravidla pro stanovení cen důlně stavebních prací
61 483/EO/81
Směrnice "Doplňky resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie"
 
Částka 7
pdf 600 kB
14. 4. 1982 37/1982 Sb.
Ústavní zákon o změnách státních hranic s Německou demokratickou republikou
40/1982 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
41/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kubánské republiky o kulturní, školské a vědecké spolupráci
42/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění vyhlášky č. 166/1979 Sb. a vyhlášky č. 45/1981 Sb.
5/1981 (7/1982)
Výnos , kterým se mění a doplňuje resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
6/1981 (7/1982)
Výnos o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
3188/1982
Výnos , jímž se vydává Předpis o občanských radiostanicích
2/1981 (7/1982)
Výnos o odměňování dělníků
5907
Doplněk resortního seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
710/1982
Výnos o sledování překročení závazných limitů některých druhů ropných výrobků
38/1982 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení mateřského příspěvku a o změnách v nemocenském zabezpečení
39/1982 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva Federálního shromáždění o zvýšení důchodů a o některých změnách zákona o sociálním zabezpečení
 
Částka 8
pdf 605 kB
29. 4. 1982 43/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o železniční dopravě na průvozních tratích na společné státní hranici a v privilegované průvozní železniční dopravě
44/1982 Sb.
Vyhláška o Kulturní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bangladéšské lidové republiky
45/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty Pozn.: Provádění Dohody bylo pozastaveno od 15.3.2018, viz 19/2018 Sb.m.s.
46/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach
XV/1-15 670/1981
Směrnice pro rozpočetnictví hospodářských organizací
11 566/81-03
Výnos o odměňování pracovníků vybranných profesí v organizacích civilního letectví po dobu léčebné rehabilitační péče
XV/1-10 964/1981
Pokyny pro účtování oprav nesprávností zjištěných v účetnictví hospodářských organizací a organizací, které účtují podle účetní osnovy pro hospodářské organizace
VI/1-584/82
Výnos o zvýšení hranice vlastního příjmu pro uznávání osob za vyživované podle úpravy o výjimečném uznávání osob, u nichž došlo k zvýšení důchodů podle zákona č. 121/1975 Sb., o sociálním zabezpečení, za vyživované pro účely daně ze mzdy
313/1422/81-7203
Směrnice pro odměňování zdravotně vysoce rizikových prací při použití izolačních dýchacích přístrojů
18 965/81-V/3
Směrnice o náhradách cestovních výdajů členům kolektivů zájmové umělecké činnosti
AS04/82
Oznámení , že 14. prosince 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při předcházení činům nezákonného vměšování do činnosti civilního letectví Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k některým republikám bývalého SSSR - viz pasivní derogace.
 
Částka 9
pdf 2630 kB
6. 5. 1982 47/1982 Sb.
Nařízení , kterým se zrušuje vládní nařízení č. 53/1931 Sb., o ochraně zdraví a života dělníků při živnostenském provádění staveb, ve znění vládního nařízení č. 97/1948 Sb., a vládní nařízení č. 41/1938 Sb., jímž se vydávají všeobecné předpisy na ochranu života a zdraví pomocných dělníků
48/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení
7129/1982-025
Výnos , kterým se mění výnos o Zkušebním řádu řidičů, průvodčích, dispečerů, výpravčích a pracovníků přepravní kontroly městské hromadné dopravy
3 (9/1982)
Výnos o odměňování dělníků
5/1981-E
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava č. 1/1979-E z 1. februára 1979 o zaradení zamestnaní na účely dôchodkového zabezpečenia do I. a II. pracovnej kategórie
5 (9/1982)
Výnos o výjimkách při uplatňování mzdových forem
 
Částka 10
pdf 851 kB
11. 5. 1982 49/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost místních národních výborů ve střediskových obcích
50/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění zákon České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
52/1982 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť miestnych národných výborov v strediskových obciach
54/1982 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí zahájení dopravy na koněspřežné železnici České Budějovice - Linec
55/1982 Sb.
Vyhláška o agrochemickom skúšaní pôd
56/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se určují obvody působnosti obvodních báňských úřadů
57/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce ministra zahraničních věcí č. 33/1982 Sb., o úpravě spolupráce na státních hranicích mezi Československou socialistickou republikou a Spolkovou republikou Německa, v českém vydání
4/1982 (10/1982)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 12/1980 Věštníku FMZO o devizové zainteresovanosti na vývozu a dovozu zboží, investičních celků, na uzavírání aktivních licenčních a jim podobných smluv a na poskytování služeb do zahraničí
24 321/82-20
Směrnice o poskytování zaměstnaneckých letenek pracovníkům civilního letectví
1984/81-03
Výnos o novém vydání jednotné klasifikace výkonů
20 307-V/3
Výnos o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků jiných socialistických organizací v oboru působnosti ministerstva kultury České socialistické republiky
20 308-V/3
Výnos o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníku podniků a účelových zařízení kulturních fondů
7/1981
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 2/1977 ministerstva průmyslu České socialistické republiky ze dne 24. listopadu 1977 o určování pracovní doby řidičů silničních motorových vozidel a závozníků
3 (10/1982)
Nařízení , kterým se zmocňují útvary bezpečnostního úseku ministerstva vnitra České socialistické republiky a útvary Sboru národní bezpečnosti jednat v řízení před soudy, upravují se otázky s touto činností související a stanoví se zásady poskytování právní pomoci
MH/4-1172/12 633/198
Výnos o změně a doplňení výnosu ministerstva vnitra ČSR ze dne 21.11.1978 čj. MH/4-1266/13 648/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v místním hospodářství
221-2160-17.2.1982
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 19. prosince 1977 čj. 221-2160-19.12.1977 o stravovacích jednotkách v zařízeních sociální péče
4/1981 (10/1982)
Výnos o nařizování pracovní pohotovosti
4/1981-E
Úprava o odmeňovaní robotníkov
2/81-E
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd mimo pracovného pomeru
2 (CT)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr
3-3790/1981
Úprava o tvorbe Základnej mapy ČSSR veľkej mierky
51/1982 Sb.
Usnesení o schválení zákonného opatření předsednictva České národní rady
53/1982 Sb.
Uznesenie o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
 
Částka 11
pdf 2710 kB
26. 5. 1982 58/1982 Sb.
Nariadenie , ktorým sa zrušuje vládne nariadenie č. 53/1931 Zb. o ochrane zdravia a života robotníkov pri živnostenskom vykonávaní stavieb v znení vládneho nariadenia č. 97/1948 Zb. a vládne nariadenie č. 41/1938 Zb., ktorým sa vydávajú všeobecné predpisy na ochranu života a zdravia pomocných robotnikov
59/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa určujú základné požiadavky na zaistenie bezpečnosti práce a technických zariadení
5/1981 (11/1982-1)
Výnos , kterým se mění výnos č. 1 ministerstva stavebnictví České socialistické republiky ze dne 5. června 1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaných náborem prováděným organizacemi
2/1981 (11/1982)
Směrnice , kterými se mění a doplňuje účetní osnova a směrnice k účetní osnově pro hospodářské organizace
3/1981 (11/1982)
Směrnice o vyhlášení bilančních indexů pro přecenění dodávek stavebních prací k 1. lednu 1982
4/1981 (11/1982)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice č. 2/1980 ze dne 15. července 1980 o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací zajišťujících investiční výstavbu v šesté pětiletce
6/1981 (11/1982-1)
Výnos o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
5/1981 (11/1982-2)
Směrnice o mzdovém zvýhodnění pracovníků na společensky významných stavbách
1/1982 (11/1982)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům
6/1981 (11/1982-2)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice č. 2/1981 ministerstva stavebnictví ČSR ze dne 27. února 1981, kterými se mění a doplňují účetní osnova a směrnice k účetní osnově pro hospodářské organizace
8/1981 (11/1982)
Výnos o odměňování dělníků
AS05/82
Oznámení , že dne 22. prosince 1981 byla v Praze podepsána Dohoda mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem chemického a naftového strojírenství, ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik o vědeckotechnické spolupráci, specializaci a kooperaci výroby čerpacího, kompresorového a chladícího zařízení
 
Částka 12
pdf 416 kB
14. 6. 1982 60/1982 Sb.
Nařízení o úpravě některých náhrad za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti vzniklé pracovním úrazem nebo nemocí z povolání
61/1982 Sb.
Vyhláška o určených technických zařízeních
62/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se vyhlašuje změna Řádu Rozhodčího soudu Československé obchodní a průmyslové komory
63/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví
64/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě o kulturní a vědecké spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky
1/1982 (12/1982)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1981 ze dne 18. 11. 1981 o odměňování dělníků
X/1-18 632/1981
Pokyny k provedení některých ustanovení vyhlášky federálního ministerstva financí č. 123/1978 Sb., o provádění periodických revizí hospodaření
3 (12/1982)
Výnos o odměňování příslušníků celní správy pracujících na celnicích
769/81-223
Výnos o poskytování stravy podle letecké stravní normy členům posádek letadel zemědělských organizací
25 933/OEVH/3/81
Výnos o odměňování dělníků v organizacích vodního hospodářství České socialistické republiky a v organizacích vodního hospodářství řízených národními výbory v České socialistické republice
Z-7403/1981-C/4
Úprava o doplnení a zmene úpravy z 15. júla 1978 č. Z-8328/1978-C/4, ktorou sa vydáva zoznam zamestnaní zaradených v zdravotníctve do I. a II. pracovnej kategórie na účely dôchodkového zabezpečenia
65/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 13
pdf 1066 kB
25. 6. 1982 66/1982 Sb.
Zásady kontroly v národním hospodářství a ve státní správě, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 14. dubna 1982 č. 108, usnesením vlády České socialistické republiky ze dne 12. května 1982 č. 139 a usnesením vlády Slovenské socialistické republiky ze dne 28. dubna 1982 č. 129
67/1982 Sb.
Nařízení o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového obvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
68/1982 Sb.
Nariadenie o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizáciách a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
69/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 122/1980 Sb., o jednorázovém příspěvku na opatření náhradního bydlení občanům, kteří uvolní byt v objektu spravovaném státní socialistickou organizací
70/1982 Sb.
Vyhláška o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
71/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb v nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků, ve slovenském vydání
1400-FS/5-1981
Výnos o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti federálního ministerstva národní obrany
7645/82-VI/1
Výnos , kterým se prohlašuje historické jádro města Horšovský Týn za památkovou rezervaci Pozn.: uveřejněno ve Věstníku MŠ a MK ČSR č. 5/1982;
AS06/82
Výnos hmotného a finančního zabezpečení cizinců studujících na československých vysokých školách
1450-FS/5-1981
Výnos o odměňování dělníků ve vojenských lázeňských a rekreačních zařízeních
10 012/OSS/82
Směrnice o zrušení směrnic pro odkanalizování zemědělských závodů
13 204/OEVH/1/82
Výnos , kterým se stanoví úhrady nákladů za výkony Českého hydrometeorologického ústavu
 
Částka 14
pdf 981 kB
30. 6. 1982 73/1982 Sb.
Zákon o změnách zákona o sociálním zabezpečení a předpisů o nemocenském pojištění
72/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje § 105 zákoníku práce
74/1982 Sb.
Nařízení o některých úpravách v nemocenském pojištění a důchodovém zabezpečení pracujících v hornictví
75/1982 Sb.
Nařízení o zvláštní dodatkové dovolené pracovníků pracujících v podzemí hlubinných uhelných a lignitových dolů
77/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 139/1980 Sb., o vytěžování silničních nákladních vozidel
76/1982 Sb.
Nařízení , kterým se zřizuje čestné uznání Za zásluhy o rozvoj školství
78/1982 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky č. 128/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
79/1982 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky Ústřední rady odborů č. 143/1965 Sb., o poskytování peněžitých dávek v nemocenském pojištění
80/1982 Sb.
Vyhláška o změnách vyhlášky č. 104/1964 Sb., kterou se provádí zákon o zabezpečení družstevních rolníků v nemoci a o zabezpečení matky a dítěte
81/1982 Sb.
Vyhláška o jednotné klasifikaci oborů vzdělání
3/1982 (14/1982)
Výnos , kterým se stanoví stavby, na kterých se poskytuje preferenční odlučné pracovníkům stavební a stavebně montážní činnosti
24 726/1981
Výnos , kterým se vydává předpis L 14 Letiště
2/1982 (14/1982)
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům v provozech s nepřetržitými pracovními režimy
4717/1981-53
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
6 (14/1982)
Výnos o určení limitů nákladů na modernizaci bytového fondu
618/1.70/81/14.1
Výnos o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 
Částka 15
pdf 93 kB
30. 6. 1982 82/1982 Sb.
Nariadenie o zrušení nariadenia vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 78/1970 Zb., ktorým sa vydáva organizačný a rokovací poriadok Slovenskej komisie pre vedecké hodnosti
83/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 51/1978 Zb. o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike
84/1982 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č. 23/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti
 
Částka 16
pdf 519 kB
9. 8. 1982 85/1982 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských a obchodních
86/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 93/1979 Sb., o odměňování a hmotném zabezpečení žáků a učňů připravujících se na dělnická povolání v učebních a studijních oborech, ve znění pozdějších předpisů
87/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1979 Zb. o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných škôl pre pracujúcich
88/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 116/1980 Zb. o poskytovaní štipendií a príspevkov študentom vysokých škôl
89/1982 Sb.
Vyhláška o hmotnom a finančnom zabezpečení študentov-cudzincov, ktorí študujú v riadnom dennom štúdiu na vysokých školách
033/278/82
Výnos , kterým se mění výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaných náborem prováděným organizacemi (volným náborem)
8624/1982-25
Výnos , kterým se stanoví pevné částky náhrad za poškození železničních vozů a zařízení
7/1982 (16/1982)
Opatření , kterým se doplňuje opatření č. 11/1978, ke kontrole ražeb zlatých a stříbrných československých mincí
OP-249-25.5.82
Směrnice o odborném řízení zdravotnických služeb
AS07/82
Oznámení , že dne 15. května 1981 byla v Rize mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství československé socialistické republiky, federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik podepsána Dohoda o specializaci a kooperaci výroby zařízení pro hutnictví
AS08/82
Oznámení , že dne 15. května 1981 byla v Rize mezi federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství Československé socialistické republiky, federálním ministerstvem zahraničního obchodu Československé socialistické republiky a ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství Svazu sovětských socialistických republik, ministerstvem zahraničního obchodu Svazu sovětských socialistických republik podepsána Dohoda o specializaci a kooperaci výroby zařízení železničních kolejových vozidel
AS09/82
Oznámení , že dne 14. dubna 1982 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při architektonické úpravě stanice metra v Praze a stanice metra v Moskvě
 
Částka 17
pdf 1287 kB
16. 8. 1982 91/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Státní komise pro finance, ceny a mzdy č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů
92/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o podmínkách vzájemných cest občanů obou států Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k některým republikám bývalého SSSR - viz pasivní derogace
93/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 127/1981 Sb., o vnitřním obchodě
94/1982 Sb.
Vyhláška o hmotném a finančním zabezpečení studentů-cizinců, kteří studují v řádném denním studiu na vysokých školách
95/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví bližší podmínky nostrifikace diplomů a jiných dokladů o vysokoškolském studiu vydaných zahraničními vysokými školami a postup při ní
96/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb.
97/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 18/1979 Sb., kterou se určují vyhrazena tlaková zařízení a stanoví některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti
98/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 50/1978 Sb., o odborné způsobilosti v elektrotechnice
2/1982 (17/1982)
Výnos o poskytování stabilizačních odměn v provozech s nepřetržitými pracovními režimy
6/1982, 304/408/82
Výnos o odměňování dělníků s převažující báňskou činností
7/1982, 304/409/82
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků s převažující báňskou činností
VI/1-9362/82
Výnos o zdaňování odměn za sklizeň sena vykonávanou ve vedlejší činnosti a o daňovém posuzování hodnoty stravování poskytovaného brigádníkům přijatým na výpomoc při špičkových zemědělských pracích
5 (17/1982-I)
Výnos o pozemcích se stíženými zakládacími podmínkami určených pro výstavbu rodinných domků
13 228/1981-53
Výnos o odměňování dělníků
17/1982, 102.3/190/8
Opatření , kterým se stanoví bližší podmínky pro odměňování vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
11/1982 (17/1982)
Výnos , kterým se mění výnos ze dne 11. června 1979 č. 9/1979 Věstníku MO ČSR o sjednocení podmínek prodeje ojetých nebo poškozených motorových vozidel
5400/82-V/3
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 29. 5. 1981 čj. 11 333/81-V/3 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích vykonávaných mimo pracovní poměr
V-1/82
Úprava o cenách sjednávaných dohodou dodavatele s odběratelem
SD/33-100/82
Výnos o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
Z-1685/1981-C/4
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
SD/33-3100/82
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
SD/33-3101/82
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
MK 2104/1982-13/PaM
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky z 29. júna 1981 č. MK 4121/1981-13/PaM o odmeňovaní činností a prác na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
3 (17/1982)
Směrnice o odměňování obchodně provozních pracovníků
4 (17/1982)
Směrnice o odměňování dělníků
5 (17/1982-II)
Směrnice o odměňování technickohospodářských pracovníků
8 (17/1982)
Směrnice o výjimkách při uplatňování mzdových forem
10 (17/1982)
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení dělníkům
AS10/82
Oznámení , že dne 30. března 1982 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o podmínkách povinného minimálního vybavování občanů obou států devizovými prostředky při vzájemných cestách
AS11/82
Oznámení , že dne 30. března 1982 byl v Praze podepsán Protokol mezi federálním ministerstvem financí Československé socialistické republiky a ministerstvem financí Maďarské lidové republiky k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o podmínkách povinného minimálního vybavování občanů obou států devizovými prostředky při vzájemných cestách
90/1982 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 35 Zbehy
99/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb
 
Částka 18
pdf 740 kB
25. 8. 1982 100/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1981 Zb. o vnútornom obchode
6/1982
Výnos o poskytování svačin horníkům pracujícím v organizacích uhelného průmyslu
AS12/82
Dodatek k Směrnicím pro pionýrské tábory ROH a k Směrnicím pro zahraniční odborářskou výměnnou rekreaci dětí v pionýrských táborech v socialistických zemích
50 (18/1982)
Výnos o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
EP-600-26.5.1982
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve zdravotnických rozpočtových organizacích
EP-600-9.6.1982
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
MK 3621/1982-PaM
Smernica o náhradách cestovných výdavkov členom kolektívov záujmovej umeleckej činnosti
101/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 19
pdf 761 kB
10. 9. 1982 102/1982 Sb.
Změna zásad pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv, schválených usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 13. listopadu 1980 č. 366 (č. 175/1980 Sb.)
104/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 60/1981 Sb., o hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu
105/1982 Sb.
Vyhláška k zajištění bezpečnosti technických zařízení v jaderné energetice
106/1982 Sb.
Vyhláška na zaistenie bezpečnosti technických zariadení v jadrovej energetike
103/1982 Sb.
Usnesení o vyhlásení doplňovacej voľby do Severočeského krajského národného výboru vo volebnom obvode č. 95 (okres Louny)
 
Částka 20
pdf 1691 kB
22. 9. 1982 108/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává Telefonní řád
6180-FS/5-1982
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 25. 6. 1981 čj. 682-81/5-1981 o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
6580-FS/5-1982
Výnos o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna
F 314-4674-3145-040
Výnos o odměňování uměleckých pracovníků
587/82-222
Směrnice , kterou se mění a doplňují směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků
2932/82-Ek
Smernica , ktorou sa menia a dopĺňajú smernice pre poskytovanie diferenciačných príplatkov
7 (20/1982)
Výnos o centrální evidenci programového vybavení automatizace projektování
12 (20/1982)
Výnos , kterým se mění výnos federálního ministerstva zahraničního obchodu č. 9/1980 Věšt. FMZO o postupu při uzavírání a provádění zahraničně obchodních operací
FM 041-486/82
Směrnice , kterou se mění a doplňují směrnice pro poskytování diferenciačních příplatků
F 43-5434-4302-060 7
Výnos , kterým se stanoví odchylný způsob zjišťování průměrného výdělku při uplatnění osobního ohodnocení u technickohospodářských pracovníků
32 (20/1982)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr
51 (20/1982)
Výnos , kterým se doplňuje výnos ústředního řaditele Československého filmu ze dne 30. listopadu 1978 č. 46, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
FM 01-1422/81
Výnos o poskytování odměn při významných pracovních a životních výročích členům jednotných zemědělských družstev
153/7409/82
Opatření , kterým se osvobozují příjmy z provozu malých vodních elektráren na dobu 10 let po jejich uvedení do provozu od daní
38 260/1002/OELH/82
Výnos o odměňování dělníků v organizacích státních lesů
107/1982 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode číslo 125 Sobrance
 
Částka 21
pdf 482 kB
29. 9. 1982 111/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosáhnutém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů
112/1982 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Německou demokratickou republikou o společných státních hranicích Pozn.: Smlouva byla zrušena sdělením MZV č. 266/1997 Sb., s výjimkou hraniční dokumentace uvedené v příloze.
1/1982 (21/1982)
Výnos o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům v provozech s nepřetržitými pracovními režimy
38 071/295/OELH/82
Výnos o mzdovém zvýhodnění pracovníků organizací Státních lesů zajišťujících úkoly spojené s obnovou lesních porostů
540/15/1982
Výnos o povolení používat typový sklad výbušnin M 100 Pozn.: uveřejněno v č. 2/1982 Ú.v. ČSR;
1724/16/1982
Výnos o povolení používat elektrické rozbušky DeM-SICCA-S
5/1982
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 3. ledna 1971 čj. 1/1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon)
1960/1981
Úprava o používaní kondenzátorovej roznetnice KRAB 1200
3646/1981
Úprava o používaní kondenzátorovej roznetnice RKA-1
109/1982 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby ve volebním obvodu č. 109 pro volby do Sněmovny národů Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
110/1982 Sb.
Uznesenie o vyhlásení doplňovacích volieb do Stredoslovenského krajského národného výboru vo volebnom obvode číslo 4 v Banskej Bystrici
 
Částka 22
pdf 203 kB
6. 10. 1982 113/1982 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 100. výročí úmrtí Karla Marxe
114/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú bližšie podmienky nostrifikácie diplomov a iných dokladov o vysokoškolskom štúdiu vydaných zahraničnými vysokými školami a postup pri nej
115/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška č. 104/1980 Zb. o prijímaní na štúdium na vysokých školách
11 129/82-T/1
Oznámení Telegrafní řád
11 053-V/3
Výnos o odměňování pracovníků Československého svazu ochránců přírody
 
Částka 23
pdf 742 kB
15. 10. 1982 116/1982 Sb.
Opatření k zajištění a dalšímu zvyšování jakosti výrobní a obdobné hospodářské činnosti, schválené usnesením vlády Československé socialistické republiky ze dne 9. září 1982 č. 253
117/1982 Sb.
Vyhláška o změně vyhlášky č. 13/1974 Sb., kterou se vydává rozhlasový a televizní řád, ve znění vyhlášky č. 178/1975 Sb.
118/1982 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií
119/1982 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Socialistickou Etiopií
MH-764/203/1982
Úprava o odmieňaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva
230-143/22/82-EP
Úprava o nariaďovaní pracovnej pohotovosti v organizáciach lesného hospodárstva
MH-1112/217/1982
Úprava o nerovnomernom rozvrhnutí pracovného času v organizáciách miestneho hospodárstva
3 (23/1982)
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
 
Částka 24
pdf 659 kB
28. 10. 1982 121/1982 Sb.
Vyhláška o některých úpravách pracovní doby
122/1982 Sb.
Vyhláška o Smlouvě o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
123/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě o civilní letecké dopravě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Laoské lidově demokratické republiky
7/1982 (24/1982)
Výnos , kterým se doplňuje výnos č. 4/1978, ve znění výnosu č. 2/1979 o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům vybraných povolání v odvětvích energetiky a plynárenství
14/1982
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
6620/1982-03
Výnos , kterým se mění a doplňuje směrnice o úpravě pracovní doby turnusových pracovníků železniční dopravy
1, SZ: 70/12.0/839/8
Výnos o odměňování dělníků
AS13/82
Oznámení , že dne 7. dubna 1982 byla v Hanoji podepsána Dohoda o poštovních a telekomunikačních službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky
120/1982 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severomoravského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 169
 
Částka 25
pdf 690 kB
11. 11. 1982 124/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě
125/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se stanoví požadavky k zajištění bezpečnosti při práci s lasery
126/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa ustanovujú požiadavky na zaistenie bezpečnosti pri práci s lasermi
4/1982 (25/1982)
Výnos o prémiovém spoření mladých pro učně učebního odboru horník z prostředků organizací
II/12 029/82
Úprava , kterým se mění směrnice ze dne 6. června 1974 čj. II/6921/74 o náhradách cestovních a jiných výdajů pracovníků ze zahraničí při pracovních bezdevizových cestách v ČSSR
VI/1-14 491/82
Výnos o daňovém posuzování měsíčních odměn učňů
15/1982
Směrnice , kterou se vydávají pravidla pro provoz plynárenských zařízení
9 (25/1982)
Výnos o změně a doplnění Všeobecných servisních podmínek RVHP 1973
18 000/82-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 6. července 1981 čj. 18 010/81-42 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
20 785/82-42
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků Ústředního domu pionýrů a mládeže Julia Fučíka v Praze
5463/1982-31
Úprava o zriaďovaní, zrušovaní a prevádzke študentských jedální a bufetov vysokých škôl
5836/1982-31
Úprava o študentských domovoch vysokých škôl
3 (25/1982)
Úprava o odmeňovaní robotníkov v organizáciách štátneho obchodu
Z-7199/1981-B/3-06
Úprava o hygienických zásadách pre prácu s lasermi
41 (25/1982)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 26. června 1982 o odměňování činností a prací prováděných mimo pracovní poměr
Z-3942/1982-B/12
Úprava , ktorou sa mení úprava z 10. augusta 1980 č. Z-8296/1980-B/12 o dárcovstve krvi
 
Částka 26
pdf 717 kB
19. 11. 1982 127/1982 Sb.
Nařízení o závodním stravování
129/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maltské republiky o leteckých službách mezi jejich územím a za ním
130/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva zemědělství, lesního a vodního hospodářství č. 37/1963 Sb., o ochraně včel, ryb a lovné zvěře při hubení škůdců přípravky na ochranu rostlin, ve znění vyhlášky federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 35/1978 Sb.
SD/33-3428/82
Výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů jízdních pracovníků silniční a městské dopravy
13 494 OEVH/8/82
Výnos o odměňování dělníků n.p. Vodohospodářské opravny a strojírny Písek
18/1982
Směrnice o práci ve směnách určených těžebním režimem na sobotu
6300/1982
Směrnice o odměňování pracovníků základních organizací Svazu pro spolupráci s armádou a jejich vedlejších hospodářství
128/1982 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Západočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 1 v okresu Domažlice
 
Částka 27
pdf 1098 kB
22. 11. 1982 131/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský zákoník a upravují některé další majetkové vztahy
132/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o rodině
133/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje občanský soudní řád
134/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád)
135/1982 Sb.
Zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
136/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o státním zkušebnictví
F 43-5324-4303-82
Výnos , kterým se vydává pro účely důchodového zabezpečení srovnávací seznam vybraných zaměstnání v hornictví
8837/82-V
Prováděcí směrnice o výstavbě a financování výstavby některých telekomunikačních zařízení
12 857/82-33/333
Úprava o vysielaní študentov na štúdium na zahraničných vysokých školách
 
Částka 28
pdf 1138 kB
22. 11. 1982 137/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o národních výborech a upravuje působnost městských národních výborů na některých úsecích státní správy
138/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečeni
8/1982
Výnos k poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
9/1982
Výnos o poskytování svačin pracujícím v podzemí rudných a nerudných dolů
13 777/82-03
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům železniční, vodní a letecké dopravy
AS14/82
Výnos o odměňování činností a prací prováděných na základě dohod o pracích prováděných mimo pracovní poměr
 
Částka 29
pdf 1186 kB
1. 12. 1982 139/1982 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť mestských národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy
140/1982 Sb.
Zákon , ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
141/1982 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky č. 72/1973 Zb., ktorou sa vykonáva zákon č. 68/1957 Zb. o umelom prerušení tehotnosti
 
Částka 30
pdf 1659 kB
8. 12. 1982 142/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva práce a sociálních věcí České socialistické republiky č. 130/1975 Sb., kterou se provádí zákon o sociálním zabezpečeni a zákon České národní rady o působnosti orgánu České socialistické republiky v sociálním zabezpečení
143/1982 Sb.
Vyhláška o zmene a doplnení vyhlášky Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečeni a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení
2955/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Torozlín"
2956/1982-32
Úprava o spresnení rozsahu a podmienok ochrany chráneného náleziska "Veľká Lučivná"
2957/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Ivachnovský luh"
2960/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Udava"
2958/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Salatín"
2959/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Palotská jedlina"
2961/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Havrania skala"
2962/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Kráľova studňa"
2963/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Pod Fabiankou"
2964/1982-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Dreveník"
2965/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Periská"
2966/1982-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Občasná vyvieračka pod Bacharkou"
22 (30/1982)
Směrnice o odměňování dělníků ve výrobních družstvech
53 (30/1982)
Směrnice , kterým se doplňuje seznam zaměstnání II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
4600/1982-22
Výnos o odměňování dělníků
 
Částka 31
pdf 1976 kB
9. 12. 1982 144/1982 Sb.
Vyhláška o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetu TIR (Úmluva TIR)
Vk 1801/83
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek maloobchodní ceny zboží a služeb "23/1 Ceny MC"
AS15/82
Oznámení , že dne 16. listopadu 1981 byla v Budapešti podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Maďarské lidové republiky o zřízení podniku "HALDEX OSTRAVA"
 
Částka 32
pdf 1073 kB
13. 12. 1982 145/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 129/1979 Sb., o pracovním uplatnění a hmotném zabezpečení pracovníků trvale nezpůsobilých k dosavadní práci v podzemí hlubinných dolů, ve znění vyhlášky federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 21/1982 Sb.
146/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o hlášení a evidenci pobytu občanů
147/1982 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví
148/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva financí České socialistické republiky č. 161/1975 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění socialistických zemědělských organizací provozovaného Českou státní pojišťovnou, ve znění vyhlášky č. 161/1975 Sb.
149/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovnou, v znení vyhlášky č. 162/1979 Zb.
150/1982 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskových chyb ve vyhlášce Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 96/1982 Zb., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch v znení vyhlášky č. 167/1979 Zb., vyhlášky č. 50/1981 Zb. a vyhlášky č. 36/1982 Zb. a ve vyhlášce federálního ministerstva práce a sociálních věcí č. 121/1982 Sb., o některých úpravách pracovní doby, v českém i slovenském vydání
112/24 542/1981
Směrnice , kterou se mění a doplňuje směrnice o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České socialistické republiky
25 352/82-42
Výnos o odměňování dělníků v národním podniku Komenium
358/82-223
Výnos o mzdovém zvýhodnění za práci v nerovnoměrně rozvržené pracovní době v období celého kalendářního roku
2630/81-223
Výnos o odměňování dělníků ve státních organizacích a společných zemědělských podnicích v odvětví zemědělství v působnosti ministerstva zemědělství a výživy České socialistické republiky
EP-600-20.7.1982
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
185/26/82-320
Úprava o odmeňovaní robotníkov v organizáciách vodného hospodárstva
230-2100/200/82-EP
Úprava o odmeňovaní robotníkov v organizáciách lesného hospodárstva
EP-600-22.7.1982
Výnos o odměňování dělníků v hospodářských organizacích v působnosti ministerstva zdravotnictví České socialistické republiky
SD-3233/1982-4
Úprava o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
1 (32/1982)
Úprava o odmeňovaní robotníkov v organizáciách v pôsobnosti Slovenského geologického úradu
4 (32/1982)
Úprava o odmeňovaní činností a prác vykonávaných na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 
Částka 33
pdf 633 kB
14. 12. 1982 151/1982 Sb.
Nařízení o zřizování odborů a jiných útvarů národních výborů
152/1982 Sb.
Nařízení , kterým se určují významná velká města a významná lázeňská města
153/1982 Sb.
Nařízení , kterým se mění a doplňuje nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1972 Sb., o inspekcích veřejného pořádku národních výborů
154/1982 Sb.
Nařízení o poskytování služeb občany na základě povolení národního výboru
155/1982 Sb.
Nariadenie o zriaďovaní odborov a iných útvarov národných výborov
156/1982 Sb.
Nariadenie , ktorým sa určujú významné velké mestá a významné kúpelné mestá
157/1982 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 18/1972 Zb. o inšpekcii verejného poriadku národných výborov
158/1982 Sb.
Nariadenie o poskytování služieb občanmi na základe povolenia národného výboru
159/1982 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti č. 45/1964 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka, v znení vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1973 Zb.
10 (33/1982)
Výnos o navrhování kovových nosných konstrukcí v přípravné a projektové dokumentaci staveb
22 966/82-42
Výnos o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol řízených národními výbory
KP-616-27.8.1982
Výnos , jímž se mění a doplňuje výnos č. 16/1978 Věst. MZd ČSR, ve znění výnosu č. 18/1981 Věst. MZd ČSR, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie v odvětví zdravotnictví ČSR
 
Částka 34
pdf 669 kB
16. 12. 1982 160/1982 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1983
161/1982 Sb.
Zákon o odvodech do státního rozpočtu
162/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o dani z příjmů obyvatelstva
163/1982 Sb.
Vyhláška , kterým se provádí zákon o odvodech do státního rozpočtu
7000-FS/5-1982
Výnos o odměňování dělníků v organizacích rozpočtového úseku v působnosti federálního ministerstva národní obrany
1002-FS/5-1981
Směrnice pro poskytování osobního ohodnocení technickohospodářským pracovníkům výrobně hospodářských organizací v působnosti federálního ministerstva národní obrany
1100-FS/5-1981
Výnos o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti federálního ministerstva národní obrany
6384-FS/5-1982
Výnos o hmotné zainteresovanosti vedoucích pracovníků podniků trustu Vojenských lesů a statků se zemědělskou činností v působnosti federálního ministerstva národní obrany
315-5796-3161
Výnos o zvláštní úpravě náhrad cestovních výdajů pracovníků přijatých ze Slovenské socialistické republiky do aparátu federálních institucí
 
Částka 35
pdf 2575 kB
16. 12. 1982 164/1982 Sb.
Zákon o důchodové dani
165/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje hospodářský zákoník
166/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon o hospodářské arbitráži
167/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon o důchodové dani
XV/2-4066/1982
Směrnice k účetní osnově pro rozpočtové organizace
14 078/82-025
Výnos o uzavírkách dálnic
251/19 122/1982
Směrnice pro tvorbu a použití finančních rezerv a fondu intenzifikace v odvětví zemědělství
38 504/1007/OELH/82
Výnos , kterým se provádí některá ustanovení vyhlášky č. 96/1967 Sb., o náhradách cestovních, stěhovacích a jiných výdajů, ve znění vyhlášky č. 91/1982 Sb.
4/1982 (35/1982)
Výnos , kterou se vydávají pravidla pro čekatelskou praxi a arbitrážní zkoušku
 
Částka 36
pdf 1400 kB
17. 12. 1982 168/1982 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky
169/1982 Sb.
Zákon o rozpočtovom určení výnosu a správe odvodov, dôchodkovej dane a príspevku na sociálne zabezpečenie
170/1982 Sb.
Zákon , ktorou sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 179/1969 Zb. o Štátnom fonde na zúrodnenie pôdy
171/1982 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky elektřiny
172/1982 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky topných plynů, ropy a gazolinu
9058/1982-53
Výnos o poskytování stabilizačních odměn pracovníkům spojů
9501/82
Výnos , kterým se vydává Řád přenosu dat
31-7071-3130, 160982
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 12. dubna 1977 čj. II/3-459/77-7303 o odměňování příslušníků závodních jednotek požární ochrany
 
Částka 37
pdf 975 kB
22. 12. 1982 173/1982 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky
174/1982 Sb.
Zákon o rozpočtovém určení výnosu a správě odvodů, důchodové daně a příspěvku na sociální zabezpečení
175/1982 Sb.
Zákon , kterým se mění a doplňuje zákon České národní rady č. 77/1969 Sb., o Státním fondu pro zúrodnění půdy
176/1982 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády Československé socialistické republiky č. 40/1982 Sb., o dodatkovém odvodu a postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
177/1982 Sb.
Nařízení , kterým se mění nařízení vlády České socialistické republiky č. 67/1982 Sb., o postihu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobku u rozpočtových a příspěvkových organizací a o rozpočtovém určení výnosu dodatkového odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
178/1982 Sb.
Nariadenie , ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky č. 68/1982 Zb. o postihu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov v rozpočtových a príspevkových organizaciach a o rozpočtovom určení výnosu dodatkového odvodu za prekročenie záväzných limitov odberu niektorých druhov ropných výrobkov
179/1982 Sb.
Vyhláška o rozsahu a podmínkách smluvního pojištění socialistických organizací
180/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1980 Sb., o financování reprodukce základních prostředků
181/1982 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky k zabezpečení vědeckotechnického rozvoje
182/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška č. 70/1982 Sb., o osvobození některých druhů obchodního zboží od dovozního cla
183/1982 Sb.
Vyhláška , kterou se mění vyhláška ministerstva spravedlnosti č. 45/1964 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení občanského zákoníku, ve znění vyhlášky ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky č. 66/1973 Sb.