Stejnopis sbírky zákonů
Československá socialistická republika.

Ročník 1986

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1015 kB
27. 1. 1986 1/1986 Sb.
Zákonné opatření o národních výborech v okrese Ústí nad Labem
2/1986 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva a kultúry č. 149/1961 Zb. o nákupe, zadávaní a predaji diel výtvarných umení a o niektorých iných opatreniach v odbore výtvarných umení
3/1986 Sb.
Vyhláška o podrobnom vymedzení územia mestských obvodov hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy
4/1986 Sb.
Vyhláška o hospodaření s obaly při dodávkách výrobků
5/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově vědeckých pracovníků a o studijních pobytech
V/1-138/86
Výnos o zdaňování odměn poskytovaných pracovníkům při příležitosti oceňování výsledků iniciativy pracujících
V/2-22 210/85
Výnos o opravách tiskových chyb a opravách provedených během tisku sazebníku daně z obratu platného od 1. ledna 1986
IV/1-19 445/1985
Výnos k usměrňování zásob
FM 041-2003/85
Směrnice o financování oběžných prostředků v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
1/1986 (1/1986)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 1/1980 o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům ve vícesměnných pracovních režimech na vybraných pracovištích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu
MH/13-370/90/86
Výnos o odměňování dělníků v organizacích místního hospodářství
FM 041-1940/85
Směrnice pro poskytování prostředků z fondu intenzifikace rozvoje zemědělství
SD/33-300/85
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 20. července 1982 čj. SD/33-100/82 o odměňování dělníků v organizacích dopravy, silničního hospodářství a automobilového opravárenství
PDS-1390/Spr-85
Výnos , kterým se vydávají vzorové směrnice pro zacházení se zbraněmi drženými na hromadný zbrojní průkaz
Vk 7/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek investiční výstavba "5 Iv"
Vk 8/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek projektová a inženýrská činnost "4 Proj"
Vk 33/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek průmysl "2 Prům" s přílohou "Seznamy výrobků a výkonů pro vyplňování výkazu Prům 3-12"
Vk 185/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek rozvoj vědy a techniky "3 Tech"
Vk 1/86
Směrnice státní statistické výkazy za úsek zemědělská výroba "8/1 Zem"
Vk 2/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek zemědělské meliorace a zúrodnění půdy "8/4 Zem Mel"
Vk 3/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek lesní hospodářství "9 Les"
Vk 4/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek vodní hospodářství "10 Vod Hosp"
Vk 5/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek nákup zemědělských výrobků "11 Nák"
Vk 9/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek stavebnictví "7 Stav"
Vk 10/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek silniční závodová doprava "12/2 Dop DZ"
Vk 89/86
Směrnice k státnímu statistickému výkazu o nákladech a výnosech podle činnosti Náklady 8A-01 "6 Nákl"
Vk 11/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek silniční doprava ČSAD "12/3 Dop ČSAD"
Vk 12/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek městská doprava "12/4 Dop Měst"
Vk 186/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské a výrobně spotřební vztahy "13/1 ODV" s přílohou č. 1 až 4 směrnic "13/1 ODV"
Vk 240/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek vnitřní obchod a veřejné stravování "14 VO" s přílohou "Seznam zboží pro celostátní vykazování ve vnitřním obchodě"
Vk 257/86
Směrnice 13/2 Energ "Přehled náplně ukazatelů měrných spotřeb paliv a energie"
Vk 37/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek žáci středních odborných učilišť v národním hospodářství "20 Kádr"
Vk 52/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek pracovní neschopnost pro nemoc a úraz "18 Nem Úr"
Vk 207/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek místní hospodářství a výrobní družstva "16/1 MH-VD"
Vk 254/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek ubytovací služby a cestovní ruch "15 CR"
Vk 264/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek výpočetní technika "19 VT"
Vk 285/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek místní hospodářství a veřejně prospěšné služby "16/2 MH-VPS"
Vk 287/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek bytové hospodářství "17 Byt"
Vk 6/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek základní prostředky "24 ZP"
Vk 32/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek pracovní místa v průmyslových podnicích "28 Pm"
Vk 38/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek pracovníci a mzdy "21/1 Práce Všeob"
Vk 39/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek rozvoj iniacitivy pracujících a socialistického soutěžení "21/2 IS"
Vk 87/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek ceny v zahraničním obchodě "23/3 Ceny ZO"
Vk 88/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek ceny dodávek do zemědělství "23/5 Ceny D-Zem"
Vk 208/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek demografie "22 Dem"
4/85
Výnos o zrušení penále za prodlení s dodávkami tříděných druhů tuhých paliv v roce 1986
VK 430/86
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek zahraniční obchod "29 ZO"
 
Částka 2
pdf 611 kB
17. 2. 1986 6/1986 Sb.
Nařízení o zavedení letního času v letech 1986 až 1988
7/1986 Sb.
Vyhláška o vydání stříbrných pamětních padesátikorun s tématikou městských památkových rezervací Prahy, Českého Krumlova, Telče, Bratislavy a Levoče
8/1986 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a trestních
9/1986 Sb.
Vyhláška o doplnení vyhlášky č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu, v znení vyhlášky č. 12/1981 Zb.
131/1617/1985
Úprava o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteĺne a Slovenskej štátnej poisťovne
MH-638/1985
Úprava o doplnení úpravy Ministerstva vnútra z 27. júna 1968 č. MH-IV/3-750/1968, ktorou sa vydávajú zoznamy prác a pracovísk zakázaných ženám, tehotným ženám, matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a mladistvým pracovníkom v organizáciách miestneho hospodárstva
OP-054-2.12.85
Směrnice o postavení, organizaci a činnosti ústavů národního zdraví
287/1986-05
Smernica k republikovému štatistickému výkazu Real/S 14-04 o inovácii a kvalite výrobkov v priemysle
AS01/86
Oznámení , že dne 14. října 1985 byla v Praze a Sofii podepsána Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem pro vědu a technický rozvoj Bulharské lidové republiky o podmínkách a postupu vzájemného uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel
 
Částka 3
pdf 2433 kB
13. 3. 1986 10/1986 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
11/1986 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů pro volby do Federálního shromáždění Československé socialistické republiky
12/1986 Sb.
Usnesení o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
13/1986 Sb.
Usnesení o stanovení volebních obvodů do České národní rady
14/1986 Sb.
Uznesenie o vyhlásení volieb do Slovenskej národnej rady a všeobecných volieb do národných výborov v Slovenskej socialistickej republike
15/1986 Sb.
Uznesenie o určení volebných obvodov pre voľby do Slovenskej národnej rady
16/1986 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o spolupráci při dobývání ložisek černého uhlí v oblasti společných československo-polských státních hranic
 
Částka 4
pdf 946 kB
14. 3. 1986 17/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 162/1976 Sb., o správních poplatcích ve znění vyhlášky č. 166/1980 Sb.
18/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva paliv a energetiky č. 175/1975 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení plynárenského zákona
19/1986 Sb.
Vyhláška o Dohodě o spolupráci v oblasti tvorby a používání referenčních materiálů Rady vzájemné hospodářské pomoci
20/1986 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby ve vyhlášce Československé akademie věd č. 5/1986 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška Československé akademie věd č. 53/1977 Sb., o výchově nových vědeckých pracovníků a o studijních pobytech, v českém vydání
457/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Zádielská tiesňava"
458/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Vihorlat"
360/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Hrdzavá"
459/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Javorníková"
461/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Jovsianska hrabina"
462/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Stinská"
463/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Livovská jelšina"
464/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Rozsutec"
465/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Tiesňavy"
466/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Temešská skala"
467/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Rohy"
468/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Rohoznianska jelšina"
469/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Devínska Kobyla"
470/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Chotínske piesky"
471/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Lupka"
472/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Zoborská lesostep"
473/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Bujačia lúka"
474/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Červenokamenské bradlo"
475/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Lednické bradlo"
476/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Rudné"
477/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Modrokamenská lesostep"
478/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Pod Demjatou"
479/1986-32
Úprava o vyhlásení chránenej študijnej plochy "Jelenská gaštanica"
480/1986-32
Úprava o vyhlásení chránenej študijnej plochy "Arborétum Kysihýbel"
481/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného parku "Horský park"
482/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Dogerské skaly"
1/1986 (4/1986)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu čj. 1/1971 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, pokud podléhají zákonu č. 41/1957 Sb., o využití nerostného bohatství (horní zákon)
2/1986 (4/1986)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 4/1980 Ú.v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu v organizacích, které podléhají státnímu odbornému dozoru orgánů státní báňské správy podle zákona České národní rady č. 24/1972 Sb., o organizaci a o rozšíření dozoru státní báňské správy
29/1985
Směrnice o zvláštních paušálních náhradách cestovného pro kominíky
483/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Mošnická jaskyňa"
39/1985
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby ve výrobních družstvech
41/1985
Rozhodnutí , kterým se doplňuje rozhodnutí o odměňování dělníků v Československé televizi
 
Částka 5
pdf 823 kB
15. 3. 1986 21/1986 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb
8 013/1986-025
Výnos o údržbě dálnic, silnic a místních komunikací
FM 01-1721/85
Výnos o odměňování členů a pracovníků vykonávajících dělnické pracovní činnosti v jednotných zemědělských družstvech
FM 01-1722/85
Výnos o odměňování členů a pracovníků vykonávajících technickohospodářské funkce v jednotných zemědělských družstvech
FM 01-1687/85
Výnos o usměrňování prostředků na odměňování za práci v jednotných zemědělských družstvech
FM 01-1968/85
Výnos o usměrňování mzdových prostředků ve společných zemědělských podnicích a melioračních družstvech
FM 01-2115/85
Výnos o poskytování ročních odměn vedoucím funkcionářům a některým vedoucím odborným pracovníkům v jednotných zemědělských družstvech
62.092/85-Pers.
Směrnice o resortním seznamu zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do II. pracovní kategorie
AS02/86
Oznámení , že dne 6. prosince 1985 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rumunské socialistické republiky o výměně zboží a platbách na období 1986-1990
AS03/86
Oznámení , že dne 16. prosince 1985 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o výměně zboží a platbách na období 1986-1990
 
Částka 6
pdf 735 kB
28. 3. 1986 22/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva financí, ministerstva financí České socialistické republiky a ministerstva financí Slovenské socialistické republiky č. 151/1978 Sb., o sdružování prostředků socialistických organizací ve znění vyhlášky č. 15/1984 Sb.
23/1986 Sb.
Vyhláška o dodatkové dovolené pracovníků, kteří pracují s chemickými karcinogeny
24/1986 Sb.
Vyhláška o fondu kulturních a sociálních potřeb jednotného zemědělského družstva
25/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška federálního ministerstva zemědělství a výživy č. 159/1975 Sb., o spolupráci v zemědělství a jejích formách (ve znění vyhlášky č. 100/1983 Sb.)
26/1986 Sb.
Vyhláška o rezervním fondu v jednotných zemědělských družstvech a společných zemědělských podnicích
 
Částka 7
pdf 1108 kB
25. 4. 1986 27/1986 Sb.
Vyhláška O odměňování objevů, vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů
28/1986 Sb.
Vyhláška o správě vynálezů, zlepšovacích návrhů a průmyslových vzorů a o jejich plánovitém využívání v národním hospodářství
29/1986 Sb.
Vyhláška o plánování tématických úkolů
VII/2-23316/85
Směrnice k účetní osnově pro společenské a ostatní organizace
VII/2-21 700/85
Směrnice k účetní osnově pro peněžní a pojišťovací ústavy
VII/1-1 851/86
Pokyny pro předkládání účetních a souhrnných účetních výkazů hospodářských organizací ústředně řízených od roku 1986 "M 25 a"
4/1985 (7/1986)
Výnos o změně a doplnění výnosu č. 6/1978, kterým se vydává resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení do I. a II. pracovní kategorie
4/1986 (7/1986)
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos č. 3/1982 Věstníku MO ČSR o odměňování dělníků
VII/1-1 791/86
Pokyny pro předkládání účetních a souhrnných účetních výkazů hospodářských organizací řízených národními výbory od roku 1986 "M 25 b"
AS04/86
Výnos o odměňování dělníků školních lesních podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních polesí škol spravovaných národními výbory
1/1985 (7/1986)
Směrnice pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků
2/1985 (7/1986)
Směrnice , kterými se stanoví vyjímky z výnosu FMPSV ze dne 12. září 1984 čj. 51-12430-3156 o odměňování technickohospodářských pracovníků a způsob jeho uplatnění
3/1985 (7/1986)
Směrnice o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby
AS05/86
Výnos o odměňování dělníků školních zemědělských podniků vysokých škol v působnosti ministerstva školství České socialistické republiky a školních statků škol spravovaných národními výbory
MH-611/203/1985
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 19. apríla 1982 č. MH-764/203/1982 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách miestneho hospodárstva
 
Částka 8
pdf 1314 kB
30. 4. 1986 30/1986 Sb.
Vyhláška o Úmluvě o Kodexu jednání liniových konferencí
 
Částka 9
pdf 1219 kB
14. 5. 1986 31/1986 Sb.
Vyhláška o základních podmínkách dodávky vývozních investičních celků
32/1986 Sb.
Vyhláška o Dlouhodobé dohodě o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky
118/86-04
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků Statistického a evidenčního vydavatelství tiskopisů v Praze
650
Úprava o zaistení bezpečnosti práce a prevádzky pri zriaďovaní banských skladov výbušnín pod povrchom a skladov výbušnín v povrchových lomoch a skrývkach
57 (9/1986)
Výnos o odměňování dělníků v organizacích Československého filmu
 
Částka 10
pdf 219 kB
29. 5. 1986 33/1986 Sb.
Nařízení o soustavě studijních oborů a o délce řádného studia na vysokých školách
 
Částka 11
pdf 1620 kB
30. 5. 1986 34/1986 Sb.
Nařízení o jednorázovém mimořádném odškodňování osob za poškození na zdraví při plnění úkolů požární ochrany
35/1986 Sb.
Nařízení o medaili Za hrdinský čin a čestném titulu Zasloužilý příslušník Sboru požární ochrany
36/1986 Sb.
Vyhláška o vydání bankovek po 10 Kčs
37/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady o požární ochraně
2805-FS/5-1985
Výnos o poskytování ročních stabilizačních odměn pracovníkům úzkoprofilových povolání v stavební výrobě v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
3040-FS/5-1985
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. února 1982 čj. 1400-FS/5-1981 o odměňování dělníků v hospodářských organizacích podle zvláštního statutu strojírenského charakteru v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
3060-FS/5-1985
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků ve výrobně hospodářských organizacích v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
3400-FS/5-1985
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 1. července 1982 čj. 1100-FS/5-1981 o odměňování dělníků v oborovém podniku Vojenské stavby v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
12150-FS/5-1986
Výnos o odměňování dělníků ve Vojenském kartografickém ústavu v působnosti Federálního ministerstva národní obrany
12176-FS/5-1986
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Federálního ministerstva národní obrany ze dne 26. dubna 1982 čj. 6580-FS/5-1982 o odměňování dělníků v národním podniku Naše vojsko, tiskárna
 
Částka 12
pdf 1655 kB
6. 6. 1986 38/1986 Sb.
Nariadenie o jednorazovom mimoriadnom odškodňovaní osôb za poškodenie na zdraví pri plnení úloh požiarnej ochrany
39/1986 Sb.
Nariadenie o medaile Za hrdinský čin a o čestnom titule Zaslúžilý príslušník Zboru požiarnej ochrany
40/1986 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane
2902/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Čergovský Minčol"
2903/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Marocká hola"
2904/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Malé Brdo"
2905/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie " Malý Milič"
2906/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Šimonka"
2907/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Vršatské bradlá"
2908/1986-32
Úprava o vyhlásení štátnej prírodnej rezervácie "Švihrová"
2909/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Raškovský luh"
2910/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Tarbucka"
2911/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Pastierske"
2912/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Vršatské hradné bralo"
2913/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Skalné okno"
2914/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Prepadlisko"
2915/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného náleziska "Čierna voda"
2916/1986-32
Úprava o vyhlásení chráneného prírodného výtvoru "Diviačia priepasť"
 
Částka 13
pdf 1111 kB
14. 6. 1986 41/1986 Sb.
Úplné znenie zákona SNR zo 14. marca 1968 č. 43 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave, ako vyplýva zo zmien a doplnkov vykonaných zákonom SNR č. 63/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave, zákonným opatrením Predsedníctva SNR č. 90/1971 Zb., ktorým sa mení zákon SNR č. 43/1968 Zb. o hlavnom meste Slovenska Bratislave, a zákonom SNR č. 127/1985 Zb., ktorým sa mení zákon SNR o hlavnom meste Slovenska Bratislave a zákon SNR o sídlach a obvodoch okresných a krajských súdov Slovenskej socialistickej republiky
42/1986 Sb.
Nariadenie o zmene územia Západoslovenského kraja a Stredoslovenského kraja
43/1986 Sb.
Vyhláška o Konzulární úmluvě mezi Československou socialistickou republikou a Jemenskou lidovou demokratickou republikou
AS28/86
Oznámení o zrušení oznámení o vydání Rozkazu ministra národní obrany č. 5 z 25. 5. 1969 o zřízení vojenských gymnázií
V/1-7399/86
Výnos o zdaňování odměn členům komplexních racionalizačních brigád a odměn za tematické úkoly
IV/2-6396/1986
Výnos o poskytování příspěvku státních hospodářských organizací na Účty iniciativy mládeže
VII/2-22 873/1985
Změny a doplňky účetní osnova a směrnice k účetní osnově pro rozpočtové organizace
18 268/1985-20
Výnos , kterým se vydává Předpis L 16 Ochrana životního prostředí, Svazek I Hluk letadel
51-21630-5102
Výnos usměrňování mzdových prostředků
51-24300-5116
Směrnice o rozšíření platnosti směrnic ze dne 19. července 1983 čj. 314-2472-3118,130483 k prohloubení osobní hmotné zainteresovanosti pracovníků na urychlení vědeckotechnického rozvoje
514-23628-5119; 2402
Výnos o věrnostních stabilizačních odměnách pracovníků ve vybraných okresech a místech Severočeského a Západočeského kraje
51-25345-5123, 08058
Výnos o odměňování pracovníků vysílaných na akce investiční výstavby na území Svazu sovětských socialistických republik
F 72-25133-7201-2904
Výnos o dodatkové dovolené pracovníků pracujících při výstavbě integračních akcí ve Svazu sovětských socialistických republik
F 72-25250-7202-2005
Výnos o poskytování náborových příspěvků v souvislosti s výstavbou integračních akcí ve Svazu sovětských socialistických republik
2/1986 (13/1986)
Výnos , kterým se mění a doplňuje příloha č. 2 a 3 k výnosu č. 1/1968 ministerstva chemického průmyslu ze dne 15. ledna 1968, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám, matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům
4/1986 (13/1986)
Výnos o poskytování odměn v organizacích textilního, oděvního a kožedělného průmyslu v souvislosti s návratem z vojenské základní (náhradní) služby a po uplynutí období péče o dítě
9/1986
Směrnice pro provádění doprodeje spotřebního zboží
221-7100/101-13.12.1
Směrnice o postupu při usměrňování mzdových prostředků v organizacích řízených a spravovaných národními výbory
3/1986
Výnos , kterým se mění a doplňuje příloha č. 2 a 3 k výnosu ministerstva průmyslu ČSR č. 3/1969, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce devátého měsíce po porodu a mladistvým pracovníkům spotřebního průmyslu
131/350/1986
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 131/1617/1985 z 29. decembra 1985 o odmeňovaní technicko-hospodárskych pracovníkov Slovenskej štátnej sporiteĺne a Slovenskej štátnej poisťovne
SD-1638/1986-4
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 1. júla 1982 č. SD-3233/82-4 o odmeňovaní robotníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
VK 561/86
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům "14 VO" za úsek vnitřní obchod a veřejné stravování a metodické listy ukazatelů k nim připojené
SE-31-65/2-86
Úprava , ktorou sa podrobnejšie upravujú niektoré pracovnoprávne vzťahy a hodnosti príslušníkov Zboru požiarnej ochrany
KM-203/P-86
Směrnice , kterým se podrobněji upravují některé pracovněprávní vztahy a hodnosti příslušníků Sboru požární ochrany
 
Částka 14
pdf 229 kB
11. 7. 1986 44/1986 Sb.
Vyhláška o vydání pamětních stříbrných stokorun k 150. výročí úmrtí Karla Hynka Máchy
45/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se vydává celní sazebník neobchodního zboží s vysvětlivkami
241/8 059/1986
Výnos o odměňování technickohospodářských pracovníků České státní spořitelny a České státní pojišťovny
7 791/1986-03
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice ze dne 5. dubna 1977 čj. 7 222/1977-03 o pracovní době jízdních pracovníků silničních motorových vozidel
FMS-6493/KP/1986
Doplněk k výnosu čj. 15 283/13/78 ze dne 1.12.1978, kterým byl vydán resortní seznam zaměstnání zařazených pro účely důchodového zabezpečení I. a II. pracovní kategorie
FM 031-592/86
Směrnice o ochraně proti šíření sněti zkrslé
PDS-90/40-86
Úprava , ktorou sa vydávajú vzorové smernice pre zaobchádzanie so zbraňami držanými na hromadný zbrojný preukaz
 
Částka 15
pdf 676 kB
25. 7. 1986 46/1986 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti vývoje prostředků robototechniky, robotizovaných komplexů, a pružných výrobních systémů a o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT Pozn.: Protokol vstoupil v platnost dnem 21.3.1986;
47/1986 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jordánského hášimovského království o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
AS06/86
Oznámení , že dne 14. listopadu 1985 byl ve Smolensku podepsán Protokol mezi Federálním ministerstvem dopravy ČSSR a Ministerstvem dopravy SSSR k otázkám, spojeným se způsobem odpočtů za používání nákladních vozů v přepravách mezi SSSR a státy, jejichž železnice nejsou členy Dohody o mezinárodní železniční přepravě zboží (SMGS)
AS07/86
Oznámení , že dne 7. února 1986 byla v Praze podepsána Dohoda mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a Ministerstvem chemického a naftového strojírenství, Ministerstvem naftového a petrochemického průmyslu SSSR o dvoustranné vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje nových a modernizace stávajících kompletních technologických linek pro výrobu etylénu o výkonu 300 a 450 tisíc tun za rok
AS08/86
Oznámení , že dne 10. dubna 1986 byla v Praze podepsána Dohoda o dvoustarnné vědeckotechnické spolupráci v oblasti těžkého a dopravního strojírenství na léta 1986-1990 mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a Ministerstvem těžkého a dopravního strojírenství SSSR
 
Částka 16
pdf 1033 kB
15. 8. 1986 48/1986 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Syrské arabské republiky o spolupráci v oblasti státní a místní správy
49/1986 Sb.
Vyhláška o školách pro mládež vyžadující zvláštní péči
V/1-8613/86
Výnos o zdaňování odměn poskytovaných pracovníkům při příležitosti ocenění v soutěži zručnosti ZENIT
VIII/6-12000/86
Výnos o financování, fakturování a placení vybraných integračních akcí v SSSR
LP/3-200.2-28.4.1986
Směrnice , jimiž se mění a doplňují směrnice č. 10/1975 Věst. MZ ČSR o poskytování zdravotnických služeb československým občanům při jejich cestách a pobytu v zahraničí
AS09/86
Výnos o poskytování příspěvků na úhradu za užívání družstevních bytů ve vymezeném území při západní hranici Československé socialistické republiky
8 639/1986-42
Výnos o některých opatřeních k získání a udržení pracovníků školních zemědelských podniků a školních statků
XI/2-9 386/86
Výnos o odměňování odborných pracovníků bank řízených Federálním ministerstvem financí
Z-3742/1986-B/2-08
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky - hlavného hygienika Slovenskej socialistickej republiky z 15. novembra 1977 č. Z-6342/1977-B/3-08 o hygienických požiadavkách na cudzorodé látky v poživatinách
Se I Leg 501/86
Príkaz , ktorým sa mení a dopĺňa príkaz generálneho prokurátora Slovenskej socialistickej republiky z 30. júna 1978 č. Se I Leg 511/78 o niektorých opatreniach v súvislosti so zriadením Mestskej prokuratúry v Bratislave a obvodných prokuratúr v Bratislave
AS10/86
Oznámení , že dne 20. ledna 1986 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě, rekonstrukci a modernizaci průmyslových podniků a jiných objektů na území ČSSR v letech 1986-1990
AS11/86
Oznámení , že dne 20. ledna 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci při výstavbě, rekonstrukci a modernizaci průmyslových podniků a jiných objektů na území ČSSR v letech 1986-1990
AS12/86
Oznámení , že dne 20. ledna 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o upřesnění vzájemných závazků vyplývajících z československo-sovětských dohod o hospodářské a technické spolupráci
 
Částka 17
pdf 808 kB
5. 9. 1986 51/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí celní zákon č. 44/1974 Sb.
50/1986 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Národního výboru hlavního města Prahy ve volebním obvodu č. 99 (Praha 5)
52/1986 Sb.
Redakční sdělení o opravě tiskové chyby
 
Částka 18
pdf 582 kB
15. 9. 1986 53/1986 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o zjednodušeném způsobu překračování státních hranic občany s trvalým pobytem v pohraničních obcích
54/1986 Sb.
Vyhláška o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o spolupráci v oblasti technické normalizace, metrologie a péči o jakost Pozn.: Ve vztahu k Ukrajině byla Dohoda ukončena k 28.2.2000 (viz 81/2000 Sb.m.s.). Ve vztahu k Rusku byla Dohoda ukončena k 2.12.1997 (viz 17/2002 Sb.m.s.).
55/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška ministerstva školství České socialistické republiky č. 83/1984 Sb., o poskytování stipendií a příspěvků studentům vysokých škol
56/1986 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 119/1980 Zb. o výkone ústavnej výchovy a ochrannej výchovy v školských výchovných zariadeniach v znení vyhlášky č. 46/1982 Zb.
6006/1986-03
Výnos o zvláštních paušálních náhradách cestovních výdajů pro některé pracovníky dopravy, u kterých častá změna místa výkonu práce vyplývá ze zvláštní povahy povolání
20 246/85-20
Výnos , kterým se vydává Předpis L 8/S o letové způsobilosti letadel, Oddíl S - Ultralehká letadla
21 684/85-20
Výnos , kterým se doplňuje Předpis L 2 Pravidla létání ze dne 14. června 1968 čj. 16 457/72-20
21 685/85-20
Výnos , kterým se mění a doplňuje Předpis L 1 o způsobilosti leteckého personálu civilního letectva
1/1986 (18/1986)
Výnos pro poskytování prémií projektantům za úkoly projektové činnosti
033/760/85
Výnos , kterým se mění výnos č. 4/1980 o poskytování náborových příspěvků dělníkům vybraných povolání získaných náborem prováděným organizacemi (volným náborem)
033/35/86
Výnos , kterým se mění výnos Federálního ministerstva hutnictví a strojírenství č. 4/1973, kterým se vydávají předpisy pro poskytování stejnokrojů, vybavení společenských zařízení a pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků pro požárníky v resortu hutnictví a těžkého strojírenství
R-36/1986
Směrnice o odměňování odborných pracovníků v Státní bance československé
3500/86
Výnos o báňské záchranné službě při vrtných a geofyzikálních pracích a při těžbě, úpravě a podzemním skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách
4601/86
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 23. července 1981 č. 17/1981 Ú.v. ČSR čj. 4600/81 o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu pro vrtné a geofyzikální práce a pro těžbu, úpravu a podzemní skladování kapalných nerostů a plynů v přírodních horninových strukturách
900/1986-21
Směrnice , kterými se mění směrnice Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 2. července 1981 č. 2600/1981-22 pro tvorbu Základní mapy velkého měřítka
2373/1986
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Českého báňského úřadu č. 12/1982 Ú.v. ČSR o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a o bezpečnosti provozu při svislé dopravě a chůzi v organizacích podléhajících dozoru státní báňské správy
2520/1986-22
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos Českého úřadu geodetického a kartografického ze dne 9.11.1982 č. 4600/1982-22 o odměňování dělníků
2087/1986
Výnos , kterým se ruší některé předpisy na úseku požární ochrany
 
Částka 19
pdf 554 kB
26. 9. 1986 57/1986 Sb.
Vyhláška o budování automatizovaných systémů řízení
MH/13-8390/2470/86
Výnos o poskytování náhrad pracovníkům v organizacích místního hospodářství za používání vlastního nářadí, strojů, zařízení a předmětů potřebných pro výkon práce a o poskytování režijních náhrad
AS13/86
Oznámení , že dne 22. dubna 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol o doplnění, změně a prodloužení na období 1986-1990 doby platnosti Dohody mezi Federálním ministerstvom hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a Ministerstvem energetického strojírenství SSSR o vědeckotechnické spolupráci na období 1984-1986 při řešení problému "Zdokonalení technologie a konstrukce zařízení pro jadernou energetiku" ze dne 29. prosince 1984
AS14/86
Oznámení , že dne 22. dubna 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol o doplnění, změně a prodloužení na období 1986-1990 doby platnosti Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a Ministerstvem energetického strojírenství SSSR o vědeckotechnické spolupráci na období 1984-1986 při řešení problému "Zdokonalení technologie a konstrukce zařízení pro vodní elektrárny" ze dne 29. prosince 1984
AS15/86
Oznámení , že dne 15. května 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol o prodloužení, doplnění a upřesnění na období 1986-1990 Dohody mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství, Federálním ministerstvem zahraničního obchodu ČSSR a Ministerstvem chemického a naftového strojírenství SSSR, Ministerstvem zahraničního obchodu SSSR o specializaci a kooperaci výroby kompletních technologických linek na výrobu čpavku s výkonem 400-450 tis. tun za rok ze dne 28. ledna 1976
AS16/86
Oznámení , že dne 7. února 1986 byla v Praze podepsána Dohoda o vědeckotechnické spolupráci v oblasti hutnictví železa na období 1986-1990 mezi Federálním ministerstvem hutnictví a těžkého strojírenství ČSSR a Ministerstvem černé metalurgie SSSR
AS17/86
Oznámení , že dne 2. dubna 1986 byla v Moskvě podepsána Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj Československé socialistické republiky a Státním výborem Svazu sovětských socialistických republik pro normy o vzájemném uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel
AS18/86
Oznámení , že dne 28. dubna 1986 byla v Praze podepsána Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o hospodářské spolupráci na období 1986-1990
AS19/86
Oznámení , že dne 5. června 1984 byla v Berlíně podepsána Dohoda mezi Státní komisí pro vědeckotechnický a investiční rozvoj ČSSR a Státním výborem pro normalizaci Rady ministrů Republiky Kuba o uznávání výsledků typových zkoušek a ověřování měřidel
 
Částka 20
pdf 383 kB
14. 10. 1986 58/1986 Sb.
Nařízení o ochranném pásmu Krkonošského národního parku
59/1986 Sb.
Vyhláška o Smlouvě mezi Československou socialistickou republikou a Belgickým královstvím o právní pomoci ve věcech občanských, rodinných a obchodních
60/1986 Sb.
Vyhláška o chránených druhoch nerastov
55/1986
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Slovenského banského úradu z 3. januára 1983 č. 5/1983 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pri zvislej doprave a chôdzi v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy
88/1986
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Slovenského banského úradu zo 4. januára 1981 č. 8/1981 o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o bezpečnosti prevádzky pre vrtné a geofyzikálne práce a pre ťažbu, úpravu a podzemné uskladňovanie kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach
2165/1986-20
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky z 27. júna 1979 č. 6464/1979-20 o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti školských družín a školských klubov
SD-2955/1986-4
Úprava o odmeňovaní robotníkov v národných podnikoch Cestné stavby
1311/1986
Úprava o banskej záchrannej službe pri vrtných a geofyzikálnych prácach a pri ťažbe, úprave a podzemnom uskladňovaní kvapalných nerastov a plynov v prírodných horninových štruktúrach
 
Částka 21
pdf 980 kB
27. 10. 1986 61/1986 Sb.
Vyhláška o prozatímní správě národního majetku
62/1986 Sb.
Vyhláška o Mezinárodní úmluvě o bezpečnosti kontejnerů
LP-210.3-7.1.86
Směrnice o náplni činností středních, nižších a pomocných zdravotnických pracovníků
1/1986 (21/1986)
Výnos o odměňování pracovníků Mezinárodního vědeckovýrobního sdružení ROBOT
14/1986
Směrnice o krátkodobém uvolňování pracovníků pro sportovní činnost v Československém svazu tělesné výchovy
Vk 581/87
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek palivo-energetické hospodářství "13/2 Energ"
9 (21/1986)
Směrnice o tvorbě a použití prostředků rehabilitačního fondu výrobních družstev invalidů
14 (21/1986)
Směrnice o usměrňování mzdových prostředků ve výrobních družstvech
10 (21/1986)
Směrnice o poskytování ročních odměn vedoucím pracovníkům ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev
11 (21/1986)
Směrnice o odměňování obchodně provozních pracovníků ve výrobních družstvech a podnicích Českého svazu výrobních družstev
17 (21/1986)
Směrnice k uplatňování výnosu Federálního ministerstva práce a sociálních věcí o odměňování technicko-hospodářských pracovníků v organizacích výrobního družstevnictví
19 (21/1986)
Směrnice o povolení práce přesčas nad hranice stanovené zákoníkem práce a výjimek ze zákazu noční práce žen na léta 1986 a 1987
21 (21/1986)
Směrnice o usměrňování mzdových prostředků na Českém svazu výrobních družstev a v podnicích jím řízených
33 (21/1986)
Směrnice o fondu kulturních a sociálních potřeb organizací výrobního družstevnictví
23 (21/1986)
Směrnice , kterými se mění a doplňují směrnice ze dne 4. listopadu 1981 č. 22/1982 o odměňování dělníků ve výrobních družstvech
AS20/86
Oznámení , že dne 18. prosince 1985 byla v Moskvě podepsána Dohoda o zřízení mezinárodního vědeckovýrobního sdružení "Interrobot" pro vývoj prostředků robototechniky
AS21/86
Oznámení , že dne 20. března 1986 byla v Budapešti podepsána Dohoda o schválení statutu a pracovního řádu mezinárodního vědeckovýrobního sdružení pro vývoj prostředků robototechniky " Interrobot "
AS22/86
Oznámení , že dne 21. března 1986 byla v Praze podepsána Dohoda o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Španělska
AS23/86
Oznámení , že dne 4. září 1986 byl v Moskvě podepsán Protokol o prodloužení do roku 2000, doplnění a upřesnění Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Svazu sovětských socialistických republik o kooperaci ve výrobě automobilových sklápěčů typu Belaz zvláště velké nosnosti ze dne 6. února 1980
 
Částka 22
pdf 666 kB
3. 11. 1986 63/1986 Sb.
Zákon o České zemědělské a potravinářské inspekci
64/1986 Sb.
Zákon o České obchodní inspekci
65/1986 Sb.
Zákon , kterým se doplňuje zákon č. 40/1956 Sb., o státní ochraně přírody, ve znění zákona České národní rady č. 96/1977 Sb., o hospodaření v lesích a státní správě lesního hospodářství
66/1986 Sb.
Zákon o umělém přerušení těhotenství
69/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 62/1970 Sb., o poskytování náborových příspěvků a jiných výhod doosídlencům ve vymezeném území pohraničí
67/1986 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Východočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 19
68/1986 Sb.
Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Severočeského krajského národního výboru v Ústí nad Labem ve volebním obvodu č. 16 (okr. Česká Lípa)
 
Částka 23
pdf 1003 kB
6. 11. 1986 70/1986 Sb.
Zákon o Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej inšpekcii
71/1986 Sb.
Zákon o Slovenskej obchodnej inšpekcii
72/1986 Sb.
Zákon , ktorým sa dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 100/1977 Zb. o hospodárení v lesoch a štátnej správe lesného hospodárstva
73/1986 Sb.
Zákon o umelom prerušení tehotenstva
74/1986 Sb.
Vyhláška , ktorou sa vykonáva zákon Slovenskej národnej rady č. 73/1986 Zb. o umelom prerušení tehotenstva
 
Částka 24
pdf 707 kB
28. 11. 1986 75/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se provádí zákon České národní rady č. 66/1986 Sb., o umělém přerušení těhotenství
76/1986 Sb.
Vyhláška o kontrole plánu rozvoje vědy a techniky a investic pro jeho realizaci
4 447/86-V/3
Směrnice , kterou se doplňuje směrnice ze dne 8. ledna 1980 čj. 24.796/79-Va/3 o nerovnoměrném rozvržení pracovní doby v období kalendářního roku a sezóny
387/SO/86
Výnos , kterým se doplňuje výnos ze dne 28.9.1978 čj. 59 060/SO/78 o vydání resortního seznamu zaměstnání zařazených do I. a II. pracovní kategorie pro účely důchodového zabezpečení
AS29/86
Oznámení o zrušení registrace směrnic
431-1111-25.7.1986
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos ze dne 7.2.1980 čj. 242-1484-24.9.1979, kterým se vydávají seznamy prací a pracovišť zakázaných ženám, těhotným ženám a matkám do konce 9. měsíce po porodu a mladistvým
1837/OELH/86
Výnos , kterým se ruší směrnice pro poskytování osobního ohodnocení pracovníků lesního hospodářství ze dne 15.6.1982 čj. 38 346/1982/OELH/82, ve znění výnosu ze dne 30.11.1982 čj. 38 580/2326/OELH/82 - registrovaných v částce 10/1983 Sb.
26084/86-42
Výnos , kterým se mění a doplňuje výnos MS ČSR ze dne 13.12.1985 čj. 32 400/85-42 o odměňování činností a prací na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr
AS24/86
Oznámení , že dne 14. srpna 1986 byla v Praze Československou socialistickou republikou vypovězená Úmluva mezi Československou socialistickou republikou a Švýcarskou konfederací o sociálním zabezpečení, která byla sjednána dne 4. června 1959 v Bernu
 
Částka 25
pdf 948 kB
19. 12. 1986 77/1986 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru některých druhů ropných výrobků
78/1986 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu za překročení závazných limitů odběru a stanovených dodávkových fondů některých druhů ropných výrobků ústředními orgány České socialistické republiky a národními výbory a jimi řízenými rozpočtovými a příspěvkovými organizacemi
79/1986 Sb.
Nariadenie o dodatkovom odvode za prekročenie záväzných limitov odberu a určených dodávkových fondov niektorých druhov ropných výrobkov ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi a nimi riadenými rozpočtovými a príspevkovými organizáciami
80/1986 Sb.
Vyhláška , ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 152/1984 Zb. o stredných školách
16 (25/1986)
Výnos o odchylném uplatňování některých mzdových forem
MH-122/203/1986
Úprava o poskytovaní ročných stabilizačných odmien robotníkom organizácií miestneho hospodárstva, ktorí poskytujú služby obyvateĺstvu
1/86
Výnos o zrušení povinnosti účtovat a vymáhat penále za prodlení s dodávkami hnědého prachového uhlí ve čtvrtém čtvrtletí roku 1986 a v roce 1987
Vk 658/87
Směrnice k státním statistickým výkazům za úsek velkoobchodní ceny v průmyslu "23/2 Ceny VC"
Vk 663/87
Výnos , kterým se mění a doplňují směrnice k státním statistickým výkazům za úsek odběratelsko-dodavatelské vztahy a výrobně spotřební vztahy (pro vykazující jednotky) "13/1 ODV"
SD-4566/86-4
Úprava , ktorou sa mení a dopĺňa úprava Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky z 8. októbra 1984 č. SD-4533/1984-4 o osobnom ohodnotení technicko-hospodárskych pracovníkov v organizáciách dopravy, cestného hospodárstva a automobilového opravárstva
AS25/86
Oznámení , že dne 30. ledna 1986 byla v Caracasu podepsána Obchodní dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Venezuelské republiky
AS26/86
Oznámení , že dne 23. října 1986 byl v Berlíně podepsán Dodatek č. 1 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti automobilového průmyslu
AS27/86
Oznámení , že dne 23. října 1986 byl v Berlíně podepsán Dodatek č. 2 k Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Německé demokratické republiky o dlouhodobé hospodářské a vědeckotechnické spolupráci v oblasti vývoje a výroby zemědělských strojů ze dne 18.6.1975
 
Částka 26
pdf 991 kB
22. 12. 1986 81/1986 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství Československé socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o osmém pětiletém plánu)
82/1986 Sb.
Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1987
83/1986 Sb.
Zákon o štátnom pláne rozvoja národného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky na roky 1986-1990 (zákon o ôsmom päťročnom pláne)
84/1986 Sb.
Zákon o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1987
85/1986 Sb.
Nařízení o doplnění vládního nařízení č. 36/1969 Sb., kterým se stanoví další případy, kdy lze přidělit byt ve státním zájmu, ve znění nařízení vlády České socialistické republiky č. 88/1970 Sb. a nařízení vlády České socialistické republiky č. 1/1985 Sb.
86/1986 Sb.
Vyhláška o združení rodičov a priateľov školy
 
Částka 27
pdf 976 kB
23. 12. 1986 87/1986 Sb.
Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství České socialistické republiky na léta 1986-1990 (zákon o pětiletém plánu)
88/1986 Sb.
Zákon o státním rozpočtu České socialistické republiky na rok 1987
89/1986 Sb.
Nařízení o dodatkovém odvodu na odčerpání dočasně volných zdrojů ze zisku v roce 1987
90/1986 Sb.
Vyhláška o financování některých zařízení společenské spotřeby a některých činností výrobních hospodářských jednotek a podniků
91/1986 Sb.
Vyhláška , kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 145/1983 Sb., o povolování zahájení staveb, potvrzování termínu jejich dokončení a o registraci staveb
203/86-OD
Instrukce , kterou se vydává jednací řád pro státní notářství
4135/85-50
Úprava , ktorou sa vydáva Rokovací poriadok pre štátne notárstva
5129398-5134
Výnos o poskytování mzdy po dobu léčebných pobytů pracovníkům hlubinných dolů
431-112-26.5.1986
Výnos o odměňování provozních pracovníků ve stravovacích provozech v zařízeních sociální péče
AS30/86
Oznámení o zrušení předpisů
1688/86-05
Smernica k republikovému štatistickému výkazu Real/S 15-01 o obmene výrobkov
3800/1986
Úprava o banskomeračskej dokumentácii na hlbinných baniach
4800/1986
Výnos o důlně měřické dokumentaci na hlubinných dolech