Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2002

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 1511 kB
11. 1. 2002 1/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě mezi smluvními stranami Severoatlantické smlouvy o statutu jejich ozbrojených sil
2/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Dalšího dodatkového protokolu k Dohodě mezi členskými státy Severeotlantické smlouvy a ostatními státy zúčastněnými v Partnerství pro mír o statutu jejich ozbrojených sil
3/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hlavních směrech spolupráce v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírody a životního prostředí Mongolska
 
Částka 2
pdf 9722 kB
22. 1. 2002 5/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o Statutu mezinárodních vojenských velitelství ustavených podle Severoatlantické smlouvy
4/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
 
Částka 3
pdf 127 MB
14. 2. 2002 6/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb. a č. 93/2000 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR)
 
Částka 4
pdf 1001 kB
29. 1. 2002 7/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
8/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na Gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 
Částka 5
pdf 120 MB
28. 2. 2002 9/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb. a č. 60/1999 Sb. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb. Pozn.: Aktuální znění Přílohy I Přípojku B - viz pasivní derogace.
 
Částka 6
pdf 1524 kB
28. 2. 2002 10/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního tribunálu pro mořské právo
11/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky, a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministersvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik
12/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Bosny a Hercegoviny
 
Částka 7
pdf 6035 kB
28. 2. 2002 13/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o pravidlech původu zboží a metodách administrativní spolupráce
 
Částka 8
pdf 695 kB
28. 2. 2002 14/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v Evropské agentuře pro životní prostředí a Evropské informační a pozorovací síti
15/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2002- 2005
16/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o spolupráci v oblasti vojenské historie, vojenské muzeologie a vojenských publikací
17/2002 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o inventarizaci smluvně-právní základny a platnosti dvoustranných smluv a dohod ve vztazích mezi Českou republikou a Ruskou federací ze dne 18. července 1997
 
Částka 9
pdf 228 kB
5. 3. 2002 18/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
19/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou o zřízení Podvýboru pro zemědělský obchod
RS01/2002
Sdělení o opravě nesprávností v překladu do českého jazyka v Mezinárodní úmluvě o odstranění všech forem rasové diskriminace, vyhlášené pod č. 95/1974 Sb.
 
Částka 10
pdf 711 kB
22. 3. 2002 20/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o mezinárodní silniční dopravě
21/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Peruánské republiky o spolupráci v oblasti veterinární a oblasti ochrany rostlin
22/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o technické a vědecké spolupráci mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a rozvoje venkova Kolumbijské republiky v oblasti zemědělství, chovu skotu, lesnictví, rybářství a rozvoje venkova
23/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb. a č. 340/1999 Sb. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu k ní, přijaté ve Washingtonu dne 19. června 1970, změněné v roce 1979 a v roce 1984
24/2002 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení Prohlášení, které bylo učiněno podle článku 14 odst. 1 Mezinárodní úmluvy o odstranění všech forem rasové diskriminace
25/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 6/2001 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 16.11.2001 o zřízení Společného konzultativního výboru mezi Výborem regionů a Společným výborem pro spolupráci s Výborem regionů, kterým se mění rozhodnutí č. 1/95 o jednacím řádu Rady přidružení
 
Částka 11
pdf 1534 kB
22. 3. 2002 26/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 159/1996 Sb., o přijetí Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
27/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 5/2001 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika ze dne 16.10.2001 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu "Kultura 2000"
 
Částka 12
pdf 822 kB
22. 3. 2002 28/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu č. 9 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
29/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se vytvoření a zabezpečení Společných operačních středisek letectva (CAOCs) ve Spojeneckém velitelství v Evropě
 
Částka 13
pdf 9 MB
29. 3. 2002 30/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o přístupu Bulharské republiky ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
 
Částka 14
pdf 210 kB
29. 3. 2002 31/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o mezinárodní kombinované dopravě
32/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ústavem slovanských a východoevropských studií Univerzitní koleje Londýnské univezity o lektorském stipendijním programu pro česká studia pro akademické roky 2001/2002, 2002/2003 a 2003/2004
 
Částka 15
pdf 1410 kB
3. 4. 2002 33/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o právu autorském
34/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Obchodní dohody mezi vládou České republiky a vládou Jordánského Hášimovského království
35/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o technické spolupráci mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky týkající se spolupráce v oblasti vojenské geografie a výměny produktů vojenské geografie
36/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Belgického království o zabezpečení letecké přepravy
 
Částka 16
pdf 205 MB
14. 5. 2002 37/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o hraničním dokumentárním díle společných státních hranic
 
Částka 17
pdf 1903 kB
23. 4. 2002 38/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu č. 6 ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
 
Částka 18
pdf 820 kB
23. 4. 2002 39/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o vzájemné pomoci v celních otázkách
40/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dalším usnadnění styku při poskytování právní pomoci na základě Haagských úmluv ze dne 1. března 1954 o civilním řízení, ze dne 15. listopadu 1965 o doručování soudních a mimosoudních písemností v cizině ve věcech občanských nebo obchodních a ze dne 18. března 1970 o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských nebo obchodních
41/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy
 
Částka 19
pdf 31 MB
30. 4. 2002 42/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o volném obchodu mezi státy Evropského sdružení volného obchodu (Island, Lichtenštejnsko, Norsko a Švýcarsko) a Českou republikou
 
Částka 20
pdf 1408 kB
14. 5. 2002 43/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o omezení případů bezdomovectví
44/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb. a č. 23/2002 Sb.m.s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
45/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o odvracení nebezpečné vojenské činnosti
46/2002 Sb.m.s.
Sdělení o Evropské úmluvě o kontrole nabývání a držení střelných zbraní jednotlivými osobami
 
Částka 21
pdf 985 kB
21. 5. 2002 47/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
48/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky ke Smlouvě Světové organizace duševního vlastnictví o výkonech výkonných umělců a o zvukových záznamech
49/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 
Částka 22
pdf 94 kB
24. 5. 2002 50/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002-2004
51/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání části dokumentace vzniklé před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
52/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vzájemném využívání kapacit pro pozemní přepravu osob, techniky a materiálu
 
Částka 23
pdf 4219 kB
29. 5. 2002 53/2002 Sb.m.s.
Sdělení o Úmluvě Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe
54/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o dodávkách výrobků vojenského určení v rámci částečné úhrady zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
55/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ruské federace o spolupráci
 
Částka 24
pdf 251 kB
4. 6. 2002 56/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Chorvatské republiky
57/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Svazovým ministerstvem zahraničních věcí Svazové republiky Jugoslávie
 
Částka 25
pdf 2532 kB
5. 6. 2002 58/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 
Částka 26
pdf 1528 kB
10. 6. 2002 59/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
60/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o hospodářské, průmyslové a technické spolupráci
 
Částka 27
pdf 1358 kB
12. 6. 2002 61/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Ústí nad Orlicí - Česká Třebová v severovýchodním regiomu v České republice
62/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Kanalizační systém města Brna v Brně, v jihomoravském regionu v České republice
63/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rozšíření kanalizačního systému města Ostrava v Ostravě, v moravském regionu v České republice
64/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace železničního úseku Záboří - Přelouč v severovýchodním regionu v České republice
65/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouvy mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Úsek rychlostní komunikace R48 Frýdek-Místek - Dobrá v ostravském regionu v České republice
 
Částka 28
pdf 194 kB
12. 6. 2002 66/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o jeho procedurálních pravidlech
 
Částka 29
pdf 168 kB
19. 6. 2002 67/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vydávání ze 13. prosince 1957 a usnadnění jejího používání
68/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
 
Částka 30
pdf 10 MB
1. 7. 2002 69/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvě)
 
Částka 31
pdf 1064 kB
1. 7. 2002 70/2002 Sb.m.s.
Sdělení o Trestněprávní úmluvě o korupci
 
Částka 32
pdf 998 kB
28. 6. 2002 71/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o statutu Rady celní unie České republiky a Slovenské republiky a statutu Stálého sekretariátu Rady celní unie
72/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úhradě výdajů spojených s činností celní unie
73/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a státem Izrael o sociálním zabezpečení
74/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné výpomoci zemědělských subjektů zemědělskou technikou
 
Částka 33
pdf 691 kB
11. 7. 2002 75/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské úmluvy o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli
 
Částka 34
pdf 102 kB
12. 7. 2002 76/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o vzájemné pomoci v celních otázkách
77/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 1/2002 Rady přidružení EU - Česká republika ze dne 20. března 2002 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od 1. ledna do 31. prosince 2002
 
Částka 35
pdf 319 kB
23. 7. 2002 78/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Austrálie o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie a převodech jaderného materiálu
79/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995
80/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vyrovnání vzájemných pohledávek a závazků v clearingovém platebním systému
81/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení
82/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem pro vědu, výzkum a umění Bádenska-Wurttemberska o spolupráci v oblasti vysokého školství
 
Částka 36
pdf 149 kB
30. 7. 2002 83/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
84/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 2/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republiky z 27/03/2002 o přijetí všeobecných podmínek účasti České republiky v programech Společenství
 
Částka 37
pdf 59 kB
2. 8. 2002 85/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích České Velenice a Gmund, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Veselí nad Lužnicí a Schwarzenau a České Budějovice a Schwarzenau
86/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2002 Sb.m.s., o sjednání Víceleté finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství, podepsané v Praze dne 5. února 2001
 
Částka 38
pdf 11 MB
20. 8. 2002 87/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o přístupu Rumunska ke Středoevropské dohodě o volném obchodu
 
Částka 39
pdf 1324 kB
28. 8. 2002 88/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
89/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o stavbě hraničního mostu na společných státních hranicích na tahu evropské silnice E49
 
Částka 40
pdf 446 kB
28. 8. 2002 90/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o zákazu a okamžitých opatřeních k odstranění nejhorších forem dětské práce (Úmluvy č. 182)
91/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
92/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D5 a německé dálnice A6 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
 
Částka 41
pdf 428 kB
3. 9. 2002 93/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o exportu dávek sociálního pojištění
 
Částka 42
pdf 161 kB
3. 9. 2002 94/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
95/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o provádění Smlouvy ze dne 27. července 2001 mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o sociálním zabezpečení
 
Částka 43
pdf 81 kB
10. 9. 2002 96/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v hraničních otázkách
 
Částka 44
pdf 392 kB
10. 9. 2002 97/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v komunitárních programech MEDIA Plus a MEDIA-Training
98/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání Mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a výzkumu Rumunska o spolupráci v oblasti školství na léta 2002 - 2005
99/2002 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Svazové republiky Jugoslávie o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 2. července 2002 a 6. srpna 2002
 
Částka 45
pdf 308 kB
10. 9. 2002 100/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programu Společenství Customs 2002
101/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2002 Sb.m.s., o přijetí Úmluvy Organizace spojených národů o boji proti desertifikaci v zemích postižených velkým suchem a/nebo desertifikací, zejména v Africe, přijaté dne 17. června 1994 v Paříži
 
Částka 46
pdf 586 kB
20. 9. 2002 102/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
103/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
104/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
105/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 1 a Přílohy číslo 2 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
106/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy číslo 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 
Částka 47
pdf 408 kB
25. 9. 2002 107/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Thajským královstvím o předávání pachatelů a o spolupráci při výkonu trestních rozsudků
108/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem a změna Smlouvy o spolupráci mezi Českou republikou a Evropským policejním úřadem sjednaná výměnou nót ze dne 13. února 2002 a 5. března 2002
 
Částka 48
pdf 137 kB
7. 10. 2002 109/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 3/2002 Rady přidružení Evropská unie - Česká republika z 18/06/2002 o přijetí podmínek účasti České republiky v programu Společenství Fiscalis
110/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům nebezpečné trestné činnosti
111/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických zastoupeným Národním úřadem pro snímkování a mapování o výměně a spolupráci v oblasti geoprostorových informací a služeb
 
Částka 49
pdf 1029 kB
14. 10. 2002 112/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou Rakouské republiky zastoupenou spolkovým ministrem obrany a ministrem národní obrany Belgického království a ministrem obrany České republiky a ministrem obrany Dánského království a ministrem obrany Finské republiky a ministrem obrany Francouzské republiky..........
 
Částka 50
pdf 132 kB
25. 10. 2002 113/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
114/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky na straně jedné a vládou Francouzského společenství Belgie a vládou Valonského regionu na straně druhé
 
Částka 51
pdf 1048 kB
31. 10. 2002 115/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
116/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Makedonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 52
pdf 124 kB
8. 11. 2002 117/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení
118/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o používání Úmluvy mezi republikou Československou a republikou Polskou o sociálním pojištění
119/2002 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Protokolu o rovnocennosti dokumentů o vzdělání, vědeckých hodnostech a titulech, které jsou vydávány nebo udělovány v Československé socialistické republice a ve Svazu sovětských socialistických republik, ve vztahu k Ruské federaci
 
Částka 53
pdf 2837 kB
11. 11. 2002 120/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o ustavení Mezinárodního visegrádského fondu
121/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou týkající se obchodu zemědělskými výrobky
122/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/2000 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Litevskou republikou
 
Částka 54
pdf 216 kB
15. 11. 2002 123/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
124/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 
Částka 55
pdf 1179 kB
22. 11. 2002 125/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o mnohonárodní brigádě
126/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje nóta Ministerstva zahraničních věcí České republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
127/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o úplném financování mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Programem dobrovolníci Organizace spojených národů
128/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Litevské republiky o spolupráci litevského vojenského zdravotnického personálu s polní nemocnicí Armády České republiky
 
Částka 56
pdf 59 kB
25. 11. 2002 129/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o podpoře poskytované Ministerstvem obrany Spojených států amerických ozbrojeným silám České republiky během konání summitu NATO
 
Částka 57
pdf 849 kB
5. 12. 2002 130/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení a Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou Jugoslávií o sociálním zabezpečení
131/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje nóta Ministerstva zahraničních věcí ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech
132/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o včasném oznamování jaderné nehody
133/2002 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů a Dodatkovému protokolu k Úmluvě o založení společnosti "EUROFIMA" Evropské společnosti pro financování železničních vozů
134/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé stanovující opatření pro obchod s některými druhy ryb a výrobky z ryb
135/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výstavby a regionálního rozvoje Slovenské republiky o způsobech a podmínkách využívání dokumentů posuzování shody stavebních výrobků a uznávání výsledků zkoušek stavebních výrobků, které jsou předmětem obchodu mezi podnikatelskými subjekty České republiky a Slovenské republiky
136/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje změna orgánů pověřených a zodpovědných za provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků, podepsané v Praze dne 28. května 2001, vyhlášené pod č. 7/2002 Sb.m.s.
 
Částka 58
pdf 366 kB
5. 12. 2002 137/2002 Sb.m.s.
Sdělení o Změně Dohody o ochraně netopýrů v Evropě
138/2002 Sb.m.s.
Sdělení o Protokolu o boji s protiprávními činy na letištích sloužících mezinárodnímu civilnímu letectví, doplňujícím Úmluvu o potlačování protiprávních činů ohrožujících bezpečnost civilního letectví, přijatou v Montrealu 23. září 1971
139/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prvního doplňku k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky v operaci JOINT GUARDIAN (KFOR)
 
Částka 59
pdf 11 MB
17. 12. 2002 140/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci při pohraničním odbavování
141/2002 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje text Rozhodnutí č. 2/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Tureckou republikou o změně Protokolu 3 týkajícího se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce, podepsaného v Praze dne 21. května 2002, vyhlášeného pod č. 113/2002 Sb.m.s.
 
Částka 60
pdf 2080 kB
18. 12. 2002 142/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o vzájemném využívání státních zkušeben přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku č. 1 k Memorandu, přijatého v Bruselu dne 15. května 2001, a Dodatku č. 2 k Memorandu, přijatého v Římě dne 16. května 2002 Pozn.: Dodatky č.1 a 2 jsou zapracovány do textu Memoranda ke dni, kdy vstoupily v platnost, tj. Dodatek č. 1 před vstupem Memoranda pro ČR v platnost, Dodatek č. 2 dnem vstupu Memoranda pro ČR v platnost.
 
Částka 61
pdf 917 kB
31. 12. 2002 143/2002 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o obchodu s některými ocelářskými výrobky