Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2003

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 114 kB
2. 1. 2003 1/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou a Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Kanadou
 
Částka 2
pdf 121 kB
8. 1. 2003 2/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním
3/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o provádění vojenských cvičení a výcviku a poskytování podpory hostitelskou stranou
 
Částka 3
pdf 1689 kB
15. 1. 2003 5/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu výměn v oblasti vědy, školství, sportu, mládeže a kultury mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství na léta 2002 - 2005
4/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se systému spolupráce v oblasti výzkumu a technologie v Evropě (SOCRATE), přijatého v Římě dne 16. listopadu 1998, Dodatku 1 k Memorandu, přijatého v Portu dne 15. května 2000, a Dodatku 2 k Memorandu, přijatého v Marseille dne 13. listopadu 2000, a Doprovodného dopisu ze dne 13. listopadu 2000
 
Částka 4
pdf 2147 kB
23. 1. 2003 6/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o značkování plastických trhavin pro účely detekce
7/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
8/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemném uznávání výsledků laboratorních zkoušek u zemědělských a potravinářských výrobků
 
Částka 5
pdf 2550 kB
24. 1. 2003 9/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Dohody o mezinárodní příležitostné přepravě cestujících autokarem a autobusem (INTERBUS)
10/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích
 
Částka 6
pdf 584 kB
28. 1. 2003 11/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003 - 2005
12/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi ministrem práce a sociálních věcí České republiky a ministrem práce a sociální politiky Polské republiky o výplatě dávek a provádění administrativní a lékařské kontroly
 
Částka 7
pdf 215 kB
30. 1. 2003 13/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně přílohy 1 Dohody o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 18. listopadu 1996
14/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o změně Přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 28. března 2000
 
Částka 8
pdf 643 kB
4. 2. 2003 15/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Marockým královstvím o vzájemné podpoře a ochraně investic
 
Částka 9
pdf 878 kB
11. 2. 2003 16/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Českou republikou a Evropským společenstvím o účasti České republiky v programech Společenství v oblasti podniků a podnikání, a zejména malých a středních podniků
17/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o vzájemném zabezpečení utajení vynálezů týkajících se obrany, na něž byla podána žádost o udělení patentu
18/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky, vládou Maďarské republiky, vládou Polské republiky a vládou Slovenské republiky o spolupráci při modernizaci vrtulníku Mi-24
 
Částka 10
pdf 714 kB
14. 2. 2003 19/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky v programu Společenství na podporu Energetické efektivity (SAVE) (1998 až 2002)
20/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře Organizace spojených národů pro uprchlíky (UNHCR) o právním postavení UNHCR a jeho personálu v České republice
 
Částka 11
pdf 11 MB
18. 2. 2003 21/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/2001 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Estonskou republikou
 
Částka 12
pdf 178 kB
18. 2. 2003 22/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
23/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním hraničním přechodu Mosty u Jablunkova - Svrčinovec
24/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o zřízení českého a slovenského pohraničního odbavovacího stanoviště na silničním přechodu Břeclav (D2) - Brodské (D2)
 
Částka 13
pdf 318 kB
20. 2. 2003 25/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vojensko-technické spolupráci
26/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Dodatkovém protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob (č. 167)
 
Částka 14
pdf 63 kB
25. 2. 2003 27/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o školské a kulturní spolupráci
 
Částka 15
pdf 71 kB
5. 3. 2003 28/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o vytvoření a působení společné česko-slovenské jednotky radiační, chemické a biologické ochrany v zahraničí
 
Částka 16
pdf 86 kB
2. 4. 2003 29/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
 
Částka 17
pdf 1057 kB
2. 4. 2003 30/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o leteckých službách
 
Částka 18
pdf 1180 kB
2. 4. 2003 31/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách
32/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vnitrozemské plavbě
 
Částka 19
pdf 576 kB
7. 4. 2003 33/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami a prekurzory, terorizmu a další závažné trestné činnosti
 
Částka 20
pdf 372 kB
9. 4. 2003 34/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
35/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Marockého království o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických, služebních a zvláštních pasů
 
Částka 21
pdf 600 kB
11. 4. 2003 36/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 1/2002
37/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí Společného výboru ESVO-Česká republika č. 2/2002
38/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy č. 181 o soukromých agenturách práce
 
Částka 22
pdf 272 kB
14. 4. 2003 39/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Usnesení č. 2/2002 Smíšeného výboru Evropského společenství a Evropského sdružení volného obchodu (ES-ESVO) "Společný tranzitní režim", kterým se mění Úmluva ze dne 20. května 1987 o společném tranzitním režimu
 
Částka 23
pdf 412 kB
22. 4. 2003 40/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska a Ministerstvem obrany Maďarské republiky o připojení maďarského důstojníka k Britskému vojenskému poradnímu a výcvikovému týmu pro střední a východní Evropu
 
Částka 24
pdf 681 kB
22. 4. 2003 41/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 1/2003 Rady přidružení EU-Česká republika z 04/02/2003 o prodloužení platnosti systému dvojité kontroly stanoveného Rozhodnutím č. 3/97 Rady přidružení na období od data vstupu tohoto Rozhodnutí v platnost do data vstupu České republiky do Evropské unie
42/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturních, vzdělávacích a vědeckých výměn mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2003, 2004 a 2005
 
Částka 25
pdf 594 kB
2. 5. 2003 43/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o úpravách obchodních aspektů Evropské dohody zakládající přidružení mezi Českou republikou na straně jedné a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé s ohledem na výsledky jednání mezi stranami o nových vzájemných zemědělských koncesích
 
Částka 26
pdf 894 kB
7. 5. 2003 44/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o implementaci Rozhodnutí Komise ze dne 11. prosince 2002, jímž se z Fondu solidarity Evropské unie poskytuje grant k financování nouzových opatření
45/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte o zapojování dětí do ozbrojených konfliktů
 
Částka 27
pdf 17 MB
16. 5. 2003 46/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb. a č. 9/2002 Sb. m. s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
 
Částka 28
pdf 29 MB
23. 5. 2003 47/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2000 pro Českou republiku
48/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Německo Phare 2000
49/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Rakousko Phare 2000
50/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Malé a střední podniky, Rovné příležitosti pro muže a ženy, SAVE II v roce 2000
51/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce pro Českou republiku a Polsko Phare 2000
52/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se zvláštního programu pro posílení občanské společnosti a přípravu na přistoupení deseti kandidátských zemí střední a východní Evropy
53/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se účasti České republiky v programech Společenství: Fiscalis, Leonardo da Vinci II, Socrates II, Mládež a kultura 2000 v roce 2001
54/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Dodatečné investiční podpory pro Českou republiku v roce 2000
55/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku
56/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - obchvat Bělotín v olomouckém regionu v České republice
57/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda o grantu: Podpora organizování monitorovacích výborů č. CCI2001.CE.16.P.A.T.002
58/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace čističky odpadních vod a kanalizačního systému v Jihlavě v České republice
59/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rychlostní komunikace R48 - Dobrá - Tošanovice - Žukov etapa 1 Dobrá - Tošanovice v moravsko-slezském a severomoravském regionu v České republice
60/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Vyhodnocení připravenosti Národního fondu a implementačních agentur ISPA na implementaci ISPA v rámci rozšířeného decentralizovaného implementačního systému (EDIS)
61/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Modernizace kanalizačního systému v Olomouci v České republice
62/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku
63/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se technické podpory jaderného dozoru při hodnocení havarijní analýzy reaktorů VVER 440/213 pro licenční účely: Omezení kritičnosti kyselinou boritou a události během stavů s nízkou úrovní výkonu a při odstávce
64/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou, výstavba kanalizačního systému, rekonstrukce úpravny vod a čistíren odpadních vod v regionu Podkrušnohoří (severní Čechy v České republice)
 
Částka 29
pdf 147 MB
12. 6. 2003 65/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s. a č. 6/2002 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Pozn.: Platnost Příloh A a B vyhlášených před 1.1.2003 končí dnem 30.6.2003, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 30
pdf 474 kB
26. 5. 2003 66/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Japonska o udělení grantu vlády Japonska na dodávku vybavení pro jazykovou laboratoř a audiovizuálního vybavení pro Univerzitu Palackého v Olomouci
67/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání o podmínkách provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o sociálním zabezpečení
 
Částka 31
pdf 1255 kB
12. 6. 2003 68/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění týkajícího se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Protokolu č. 1 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti Norského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Protokolu č. 2 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti Španělského království ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC), Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění týkajícího se provozu, financování, správy a statutu Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC) a Protokolu č. 3 k Memorandu o porozumění týkajícího se účasti České republiky, Maďarské republiky a Polské republiky ve Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)
69/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Memorandu o porozumění Velitelství sboru rychlé reakce spojeneckého velení v Evropě (HQ ARRC)
 
Částka 32
pdf 379 kB
12. 6. 2003 70/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o školské spolupráci
71/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vysílání německých učitelů na školy v České republice
72/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na Víceletém programu Společenství na povzbuzení rozvoje a využívání evropské digitální obsahové náplně na globálních sítích a na podporu jazykové různorodosti v informační společnosti (eContent)
 
Částka 33
pdf 3506 kB
12. 6. 2003 73/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a Českou republikou o účasti České republiky v policejní misi Evropské unie (EUPM) v Bosně a Hercegovině (BaH)
74/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Dohodě mezi Českou republikou a Mezinárodní agenturou pro atomovou energii o uplatňování záruk na základě Smlouvy o nešíření jaderných zbraní
 
Částka 34
pdf 269 kB
12. 6. 2003 75/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky k provádění článku 1 Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci v oblasti konzulárních služeb ze dne 4. února 1993
76/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava v textu Smlouvy mezi Českou republikou a Kanadou o vzájemné pomoci ve věcech trestních, podepsané dne 3. listopadu 1997 v Ottawě, vyhlášené pod č. 129/2000 Sb.m.s.
 
Částka 35
pdf 741 kB
12. 6. 2003 77/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodního úřadu pro mořské dno
78/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti malých a středních podniků mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem výrobních činností Italské republiky
 
Částka 36
pdf 325 kB
19. 6. 2003 79/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o Komisi J. Williama Fulbrighta
80/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vědeckotechnické spolupráci
81/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o železniční privilegované peážní dopravě v mimořádných situacích
 
Částka 37
pdf 11 MB
26. 6. 2003 82/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/2002 Společného výboru Dohody o volném obchodu mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
 
Částka 38
pdf 905 kB
30. 6. 2003 83/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o letecké dopravě
 
Částka 39
pdf 177 kB
7. 7. 2003 84/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 150/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a zvláštních pasů Peruánské republiky
85/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vědeckotechnické spolupráci
86/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 39/1996 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických a služebních pasů Státu Izrael
 
Částka 40
pdf 917 kB
14. 7. 2003 87/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 151/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chilské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických a služebních pasů České republiky a pro držitele diplomatických, úředních a zvláštních pasů Chilské republiky
88/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o leteckých službách
89/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje pozastavení provádění Evropské dohody o zrušení vízové povinnosti pro uprchlíky ze strany Velké Británie
90/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje rozšíření provozu na silničním hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck, uvedeném v bodu 8. oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb.m.s.
91/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje úprava rozsahu provozu na silničních hraničních přechodech uvedených v oddílu a) Seznamu hraničních přechodů na státních hranicích České republiky na úseku státních hranic s Rakouskou republikou, vyhlášeného pod č. 122/2000 Sb.m.s.
 
Částka 41
pdf 668 kB
25. 7. 2003 92/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky, Ministerstvem obrany Dánského království, Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem národní obrany Polské republiky a Vrchním velitelstvím spojeneckých sil v Evropě týkajícího se CIMIC - Skupiny Sever
93/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Republiky Slovinsko
 
Částka 42
pdf 17 MB
31. 7. 2003 94/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Smlouvy o konvenčních ozbrojených silách v Evropě
 
Částka 43
pdf 738 kB
4. 8. 2003 95/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o společném vlastnictví, hospodaření a užívání výstavního pavilonu v Benátkách
96/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
97/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Italské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
98/2003 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Polské lidové republiky o činnosti kulturních a informačních středisek Českou republikou
 
Částka 44
pdf 290 kB
8. 8. 2003 99/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi vládou České republiky a Vlámskou vládou
 
Částka 45
pdf 124 kB
12. 8. 2003 100/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 46
pdf 988 kB
14. 8. 2003 101/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Státu Izrael o letecké dopravě
 
Částka 47
pdf 236 kB
1. 9. 2003 102/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
103/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o propojení české dálnice D 8 a německé dálnice A 17 na společných státních hranicích výstavbou hraničního mostu
 
Částka 48
pdf 287 kB
3. 9. 2003 104/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Správnímu ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Slovenské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o poskytování a úhradě zdravotní péče
105/2003 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Irácké republiky o vzájemném uznávání dokladů o vzdělání, jakož i dokladů o vědeckých hodnostech a titulech udělovaných v Československé socialistické republice a v Irácké republice
 
Částka 49
pdf 112 kB
8. 9. 2003 106/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně Přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
RS05/2003
Sdělení o opravě nesprávností v překladu do českého jazyka v Dodatkovém protokolu k Úmluvě o předávání odsouzených osob (č. 167), vyhlášeném pod č. 26/2003 Sb.m.s.
 
Částka 50
pdf 5263 kB
10. 9. 2003 107/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí č. 2/2003 Rady přidružení EU - Česká republika pozměňující Protokol 4 k Evropské dohodě týkající se definice pojmu "původní výrobky" a metod administrativní spolupráce
 
Částka 51
pdf 4471 kB
30. 9. 2003 108/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Vídeňské úmluvě na ochranu ozonové vrstvy
109/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Montrealském protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
110/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
111/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
112/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
113/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Změně Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 
Částka 52
pdf 452 kB
30. 9. 2003 114/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské dohody o ochraně jatečních zvířat (č. 102)
 
Částka 53
pdf 597 kB
6. 10. 2003 115/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Maltou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 54
pdf 2842 kB
6. 10. 2003 116/2003 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely (č. 123)
 
Částka 55
pdf 192 kB
7. 10. 2003 117/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Sekretariátem Rady Evropské unie o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 
Částka 56
pdf 289 kB
24. 10. 2003 118/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
119/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2004 - 2007
 
Částka 57
pdf 207 kB
5. 11. 2003 120/2003 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 176/1995 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kolumbijské republiky o zrušení vízové povinnosti pro diplomatické, služební a úřední pasy
121/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o válečných hrobech
 
Částka 58
pdf 172 kB
13. 11. 2003 122/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky
 
Částka 59
pdf 1407 kB
18. 11. 2003 123/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Úmluvě o sjednocení některých pravidel o mezinárodní letecké přepravě
 
Částka 60
pdf 338 kB
28. 11. 2003 124/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
125/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání pro provádění Dohody v oblasti sociálního zabezpečení mezi vládou České republiky a vládou Quebeku
126/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o zrušení vízové povinnosti ze dne 28. dubna 1994
127/2003 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
128/2003 Sb.m.s.
Sdělení o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2001-2003
 
Částka 61
pdf 2019 kB
2. 12. 2003 129/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o letecké dopravě
130/2003 Sb.m.s.
Sdělení o Implementační dohodě o programu výzkumu a vývoje úspor energie v budovách a komunálních systémech
 
Částka 62
pdf 962 kB
12. 12. 2003 131/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o spolupráci při realizaci projektů na snižování emisí skleníkových plynů mezi Českou republikou a Mezinárodní bankou pro obnovu a rozvoj jako takovou a jako správcem Prototypového uhlíkového fondu
 
Částka 63
pdf 1607 kB
15. 12. 2003 132/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Filipínskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 64
pdf 2719 kB
15. 12. 2003 133/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Uzbekistán o právní pomoci a právních vztazích v občanských a trestních věcech
 
Částka 65
pdf 74 kB
15. 12. 2003 134/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany a vládou Jihoafrické republiky zastoupenou Ministerstvem obrany o ochraně vojenských utajovaných skutečností
 
Částka 66
pdf 67 kB
31. 12. 2003 135/2003 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném zaměstnávání československých a německých občanů za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
136/2003 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Angolské republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 19. března 2001
137/2003 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv na základě Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indické republiky o sukcesi do dvoustranných mezinárodních smluv sjednané výměnou nót ze dne 7. března 2001 a 24. května 2001