Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2004

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 127 kB
2. 1. 2004 1/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
2/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o předávání a přebírání osob na společných státních hranicích
 
Částka 2
pdf 1846 kB
20. 1. 2004 3/2004 Sb.m.s.
Sdělení Občanskoprávní úmluva o korupci
4/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody o vzájemné ochraně utajovaných skutečností mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky
5/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách
6/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem kultury a turismu Korejské republiky na léta 2003-2005
 
Částka 3
pdf 1433 kB
22. 1. 2004 7/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody, kterou se mění Protokol k Evropské dohodě zakládající přidružení mezi Českou republikou na jedné straně a Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na straně druhé o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
8/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb.m.s. a č. 46/2003 Sb.m.s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb.
9/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropským společenstvím a Českou republikou o účasti České republiky na programu Společenství v oblasti elektronické výměny dat mezi veřejnými správami (IDA)
10/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o zřízení Národního fondu
11/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 121/1997 Sb., o sjednání Prováděcího protokolu na léta 1997-2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977
12/2004 Sb.m.s.
Sdělení o prodloužení platnosti Prováděcího protokolu na léta 1997-2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1977, sjednané výměnou nót ze dne 26. září 2001 a 15. října 2001
13/2004 Sb.m.s.
Sdělení o změně článku 48 Prováděcího protokolu na léta 1997-2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1997, sjednané výměnou nót ze dne 20. prosince 2002 a 30. prosince 2002
14/2004 Sb.m.s.
Sdělení o změně článku 48 Prováděcího protokolu na léta 1997-2001 k Dohodě mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy, podepsané ve Vídni dne 22. listopadu 1997, sjednané výměnou nót ze dne 26. srpna 2003 a 3. listopadu 2003
 
Částka 4
pdf 304 kB
30. 1. 2004 15/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Ukrajiny o spolupráci v oblasti vzdělávání a vědy na léta 2003-2006
16/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Izrael o sociálním zabezpečení
17/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava v českém překladu anglického znění Smlouvy mezi Českou republikou a Estonskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu, vyhlášené pod č. 184/1995 Sb.
 
Částka 5
pdf 86 kB
9. 2. 2004 18/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o ochraně utajovaných skutečností z oblasti obrany, předávaných mezi oběma státy
 
Částka 6
pdf 1477 kB
13. 2. 2004 19/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 7
pdf 2456 kB
1. 3. 2004 20/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992, č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s. a č. 44/2002 Sb.m.s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
21/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s. a č. 20/2004 Sb.m.s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
22/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20/2004 Sb.m.s. a č. 21/2004 Sb.m.s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
 
Částka 8
pdf 1063 kB
1. 3. 2004 23/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
24/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Chilskou republikou o sociálním zabezpečení
25/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení
 
Částka 9
pdf 22 MB
11. 3. 2004 26/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Rakousko
27/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Německo
28/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2001 Česká republika - Polsko
29/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Německem
30/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Rakouskem
31/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2002 mezi Českou republikou a Polskem
32/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Finančnímu memorandu týkajícímu se Národního programu Phare 2001 pro Českou republiku
33/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2002 pro Českou republiku - část II
34/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část I
35/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se horizontálního programu zaměřeného k přípravě kandidátských zemí na rozšířenou decentralizaci (EDIS) řízení předvstupních fondů v České republice
 
Částka 10
pdf 103 kB
11. 3. 2004 36/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Keňské republiky
37/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o započítání zásob ropy a ropných produktů České republiky uskladněných ve Spolkové republice Německo
 
Částka 11
pdf 253 kB
11. 3. 2004 38/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Honduraské republiky o zrušení vízové povinnosti
 
Částka 12
pdf 121 kB
18. 3. 2004 39/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu dvoustranné spolupráce v oblasti vzdělávání mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky na léta 2004-2006
40/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství a lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky o spolupráci v oblasti zemědělství a lesního hospodářství
41/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky
 
Částka 13
pdf 1554 kB
1. 4. 2004 42/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
 
Částka 14
pdf 242 kB
1. 4. 2004 43/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
 
Částka 15
pdf 416 MB
28. 4. 2004 44/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
 
Částka 16
pdf 894 kB
7. 4. 2004 45/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi Českou republikou a Spojenými státy mexickými o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 17
pdf 454 kB
16. 4. 2004 46/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Bulharské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Estonské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Litevské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Lotyšské republiky k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Republiky Slovinsko k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Rumunska k Severoatlantické smlouvě, Protokolu o přístupu Slovenské republiky k Severoatlantické smlouvě, podepsaných v Bruselu dne 26. března 2003
 
Částka 18
pdf 1748 kB
16. 4. 2004 47/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou Evropy o právním postavení Informační kanceláře Rady Evropy v Praze
48/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 19
pdf 68 kB
21. 4. 2004 49/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 1/2004 Rady přidružení EU-Česká republika o připojení příloh k Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků
50/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí č. 2/2004 Rady přidružení EU-Česká republika, kterým se mění přílohy Protokolu k Evropské dohodě o posuzování shody a akceptaci průmyslových výrobků (PECA)
 
Částka 20
pdf 734 kB
3. 5. 2004 51/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nikaragujskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
52/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
53/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Španělským královstvím
54/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Francouzské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
55/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2003, 2004 a 2005
RS04/2004
Sdělení o opravě nesprávnosti v překladu do českého jazyka v Evropské úmluvě o předávání trestního řízení, vyhlášené pod č. 551/1992 Sb.
 
Částka 21
pdf 48 kB
30. 4. 2004 56/2004 Sb.m.s.
Sdělení o publikování právně závazných znění právních aktů Evropských společenství a Evropské unie v Úředním věstníku Evropské unie (Official Journal of the European Union)
 
Částka 22
pdf 6563 kB
18. 5. 2004 57/2004 Sb.m.s.
Sdělení o Evropské úmluvě o přeshraniční televizi ve znění Protokolu pozměňujícího Evropskou úmluvu o přeshraniční televizi
58/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Polskem
59/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Rakouskem
60/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se programu přeshraniční spolupráce Phare 2003 mezi Českou republikou a Německem
61/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda týkajícího se Národního programu Phare 2003 pro Českou republiku - část II
 
Částka 23
pdf 121 kB
18. 5. 2004 62/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnanců resortu obrany
 
Částka 24
pdf 7578 kB
24. 5. 2004 63/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o mezinárodní silniční dopravě
64/2004 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení úplného znění Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP), se změnami platnými od 7. listopadu 2003
 
Částka 25
pdf 82 kB
24. 5. 2004 65/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
66/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Slovenské republiky
 
Částka 26
pdf 578 kB
31. 5. 2004 67/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 11/2002 Sb.m.s., o přístupu České republiky k Dohodě z roku 1993, upravené a prodloužené v roce 1996, mezi Rakouskou republikou, zastoupenou Spolkovým ministerstvem vnitra, Maďarskou republikou, zastoupenou Ministerstvem vnitra, Švýcarskou konfederací, zastoupenou Spolkovým úřadem pro uprchlíky a Republikou Slovinsko, zastoupenou Ministerstvem vnitra, o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik
 
Částka 27
pdf 1835 kB
7. 6. 2004 68/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Spojených států mexických o letecké dopravě
69/2004 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky ke Smlouvě o uznání mezinárodní právní subjektivity Mezinárodního bramborářského centra (CIP)
 
Částka 28
pdf 101 kB
7. 6. 2004 70/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
71/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Chorvatské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
 
Částka 29
pdf 817 kB
15. 6. 2004 72/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Druhého protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003
 
Částka 30
pdf 1792 kB
29. 6. 2004 73/2004 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní smlouvě o rostlinných genetických zdrojích pro výživu a zemědělství
 
Částka 31
pdf 714 kB
29. 6. 2004 74/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o podpoře a ochraně investic mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
 
Částka 32
pdf 164 kB
29. 6. 2004 75/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem informatiky České republiky a Ministerstvem informací a komunikací Korejské republiky o spolupráci v oblasti informačních a komunikačních technologií
RS07/2004
Sdělení o opravě nesprávnosti v překladu do českého jazyka Evropské úmluvy o vydávání, přijaté v Paříži dne 13. prosince 1957 a vyhlášené pod č. 549/1992 Sb.
 
Částka 33
pdf 799 kB
1. 7. 2004 76/2004 Sb.m.s.
Sdělení o Evropské úmluvě o státním občanství
 
Částka 34
pdf 1049 kB
7. 7. 2004 77/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují opravy "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), přijaté v Ženevě dne 30. září 1957, vyhlášené pod č. 64/1987 Sb., jejíž změny a doplňky byly vyhlášeny pod č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s. a č. 65/2003 Sb.m.s.
 
Částka 35
pdf 1588 kB
15. 7. 2004 78/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Spojených arabských emirátů
79/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Panamské republiky o zrušení vízové povinnosti
 
Částka 36
pdf 943 kB
16. 7. 2004 80/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Švédského království o použití JAS 39 GRIPEN Českou republikou
81/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci a Dohody o vypuštění článku 4 z Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství a výživy Ukrajiny o ekonomické, vědeckotechnické a výrobní spolupráci
82/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2004-2006
 
Částka 37
pdf 367 kB
23. 7. 2004 83/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Československou socialistickou republikou a Rakouskou republikou o společných státních hranicích ze dne 21. prosince 1973
84/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Přílohy ke Všeobecné bezpečnostní dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Švédského království týkající se vojenských utajovaných skutečností
 
Částka 38
pdf 5050 kB
30. 7. 2004 85/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o změnách průběhu společných hranic
86/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko o změně Přílohy 1 k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultury Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
 
Částka 39
pdf 1268 kB
30. 7. 2004 87/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o leteckých službách
 
Částka 40
pdf 956 kB
30. 7. 2004 88/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání memoranda o porozumění mezi ministrem národní obrany Belgického království, ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Francouzské republiky, spolkovým ministrem obrany Spolkové republiky Německo, ministrem obrany Helénské republiky, ministrem obrany Italské republiky, ministrem veřejných sil Velkovévodství lucemburského, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Portugalské republiky, ministrem obrany Španělského království, ministrem národní obrany Turecké republiky, ministrem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení a Dodatku č. 1 k Memorandu o porozumění o účasti v Západoevropské organizaci pro vyzbrojování a zásadách její činnosti a řízení upravujícího přístup nových účastníků a zdokonalení Memoranda o porozumění
 
Částka 41
pdf 161 kB
4. 8. 2004 89/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Nikaragujské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
 
Částka 42
pdf 214 kB
10. 8. 2004 90/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Řecké republiky o ekonomické, vědecké a technické spolupráci v oblasti zemědělství
91/2004 Sb.m.s.
Sdělení týkající se jednostranného prohlášení Evropské investiční banky k úpravě závazků vyplývajících z Rámcové dohody mezi Českou republikou a Evropskou investiční bankou
 
Částka 43
pdf 110 kB
11. 8. 2004 92/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a spolkovou vládou Rakouské republiky
93/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o přechodném pobytu příslušníků ozbrojených sil České republiky a ozbrojených sil Spolkové republiky Německo na území druhého státu
 
Částka 44
pdf 166 kB
13. 8. 2004 94/2004 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Dohody o třetí změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodního centra pro rozvoj migračních politik
 
Částka 45
pdf 3490 kB
24. 8. 2004 98/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Evropský vlakový zabezpečovací systém (ETCS), pilotní projekt Poříčany - Kolín, Středočeský region, Česká republika
99/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Znojmě, Jihomoravský region, Česká republika
95/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Dálnice D8 Praha - Ústí nad Labem - česko-německá hranice: úsek 807 Trmice-hranice, region Ústí nad Labem, Česká republika
96/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Zajištění norem Evropské unie pro systém zásobování vodou v jižních Čechách, Jihočeský region, Česká republika
97/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Rekonstrukce kanalizace ve Žďáru nad Sázavou, region Vysočina, Česká republika
 
Částka 46
pdf 456 kB
15. 9. 2004 100/2004 Sb.m.s.
Sdělení o Druhém opčním protokolu k Mezinárodnímu paktu o občanských a politických právech týkajícím se zrušení trestu smrti
101/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Filipínské republiky o spolupráci v oblasti obrany
 
Částka 47
pdf 173 kB
17. 9. 2004 102/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými k Dohodě mezi Českou a Slovenskou Federativní republikou a Spojenými státy americkými o vzájemné podpoře a ochraně investic
 
Částka 48
pdf 6394 kB
8. 10. 2004 103/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Optimalizace železničního úseku Zábřeh na Moravě - Krasíkov, Střední Morava, Česká republika
104/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Ochrana vody v povodí řeky Dyje v České republice
105/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení nakládání s odpadními vodami a dodávka pitné vody pro region Jeseník v České republice
106/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Projekt Čistá Bečva v České republice
107/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Monitorování a hodnocení hydrosféry v souladu se směrnicemi Evropské komise o životním prostředí v České republice
 
Částka 49
pdf 1180 kB
15. 10. 2004 108/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o právním postavení osob bez státní příslušnosti
 
Částka 50
pdf 1650 kB
18. 10. 2004 109/2004 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě na ochranu nových odrůd rostlin z 2. prosince 1961 ve znění revidovaném v Ženevě 10. listopadu 1972, 23. října 1978 a 19. března 1991
110/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
111/2004 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva dopravy
112/2004 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva zemědělství
113/2004 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva informatiky
 
Částka 51
pdf 1894 kB
29. 10. 2004 114/2004 Sb.m.s.
Sdělení o Protokolu č. 13 k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod týkajícím se zrušení trestu smrti za všech okolností
115/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Paraguayské republiky o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů
116/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami, terorizmu a dalším druhům závažné trestné činnosti
117/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
118/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitřních věcí Moldavské republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o předávání a přebírání osob na státních hranicích
119/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem turistiky Spojených států mexických
 
Částka 52
pdf 343 kB
29. 10. 2004 120/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Rumunska
121/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem infrastruktury Mongolska
122/2004 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spojenými arabskými emiráty o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
123/2004 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva financí/Generálního ředitelství cel
 
Částka 53
pdf 1826 kB
29. 10. 2004 124/2004 Sb.m.s.
Sdělení o Úmluvě o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí
 
Částka 54
pdf 196 kB
2. 11. 2004 125/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro záležitosti životního prostředí Egyptské arabské republiky
 
Částka 55
pdf 373 kB
10. 11. 2004 126/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem pro ochranu životního prostředí a místní rozvoj Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
127/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Republiky Černá Hora
128/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o rozvoji spolupráce v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem průmyslu a obchodu Bolívarovské republiky Venezuela
129/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci při mimořádných událostech a krizových situacích v zahraničí
 
Částka 56
pdf 3333 kB
12. 11. 2004 130/2004 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 26/2002 Sb.m.s., kterým se publikoval sjednocený text Mezinárodní úmluvy o spolupráci při zajišťování bezpečnosti letového provozu - Evropské organizace pro bezpečnost leteckého provozu (EUROCONTROL)
 
Částka 57
pdf 358 kB
19. 11. 2004 131/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích
132/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a územního plánování Makedonské republiky
 
Částka 58
pdf 1877 kB
3. 12. 2004 133/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
134/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS) a Zvláštní dohody týkající se realizace článku 6 Dohody o zřízení a provozování letových provozních služeb a zařízení organizací EUROCONTROL ve společném středoevropském oblastním středisku řízení v horním vzdušném prostoru (CEATS)
 
Částka 59
pdf 1724 kB
7. 12. 2004 135/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
136/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení
 
Částka 60
pdf 931 kB
14. 12. 2004 137/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o ochraně utajovaných skutečností
138/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
139/2004 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Bulharské republiky
140/2004 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemné úpravě zdaňování silničních vozidel v mezinárodní dopravě