Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2005

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 265 kB
4. 1. 2005 1/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států mexických o zrušení vízové povinnosti pro držitele cestovních pasů z 25. listopadu 1999
2/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Evropskou komisí a vládou České republiky o zavedení Přechodového nástroje
 
Částka 2
pdf 372 kB
10. 1. 2005 3/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti
4/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o propojení české rychlostní silnice R 49 a slovenské rychlostní silnice R 6 na česko-slovenských státních hranicích
5/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2005-2007
 
Částka 3
pdf 130 kB
10. 1. 2005 6/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Bezpečnostní dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
7/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
8/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Slovinsko k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o přebírání osob na státních hranicích
 
Částka 4
pdf 115 kB
13. 1. 2005 9/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, mládeže, tělovýchovy a sportu mezi vládou České republiky a Španělským královstvím na léta 2004 až 2007
10/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Vlámského společenství o spolupráci v oblasti středoškolského vzdělávání
 
Částka 5
pdf 678 kB
17. 1. 2005 12/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury Polské republiky na léta 2004-2006
11/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Estonské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 
Částka 6
pdf 635 kB
24. 1. 2005 13/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Evropské úmluvy o krajině
14/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných a mnohostranných mezinárodních smluv sjednaných v gesci Ministerstva průmyslu a obchodu
15/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o porozumění
 
Částka 7
pdf 1289 kB
24. 1. 2005 16/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o letecké dopravě
 
Částka 8
pdf 248 kB
31. 1. 2005 17/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky
 
Částka 9
pdf 702 kB
31. 1. 2005 18/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předání rukopisů a prvotisků pocházejících ze sbírky Židovského teologického semináře ve Vratislavi uložených v době druhé světové války v Zemské a universitní knihovně v Praze, právní předchůdkyni Národní knihovny České republiky
19/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Státním úřadem pro ochranu životního prostředí Čínské lidové republiky
 
Částka 10
pdf 1142 kB
3. 2. 2005 20/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Rakouskou republikou, Bulharskou republikou, Chorvatskou republikou, Českou republikou, Maďarskou republikou, Polskou republikou, Rumunskem, Slovenskou republikou a Slovinskou republikou o podpoře spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdělávání v rámci Středoevropského výměnného programu univerzitních studií ("CEEPUS II")
21/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Generálním štábem Turecké republiky o sociální a kulturní výměně personálu
 
Částka 11
pdf 585 kB
8. 2. 2005 22/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci, kterou se mění Smlouva o spolupráci mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací pro migraci ze dne 15. října 1997
23/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím o výsadách a imunitách styčných úředníků při Europolu
24/2005 Sb.m.s.
Sdělení o Oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání (Paříž, 13. prosince 1957) v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy (2002/584/SVV)
 
Částka 12
pdf 68 kB
23. 2. 2005 25/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy, školství, kultury, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Malty na léta 2005-2007
 
Částka 13
pdf 133 kB
23. 2. 2005 26/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
 
Částka 14
pdf 386 kB
4. 3. 2005 27/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Mongolska
 
Částka 15
pdf 240 kB
4. 3. 2005 28/2005 Sb.m.s.
Sdělení o dodatečném prohlášení České republiky k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat, otevřené k podpisu ve Štrasburku dne 28. ledna 1981
29/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat o orgánech dozoru a toku dat přes hranice
30/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Afghánskou demokratickou republikou, sjednané v Praze dne 24. června 1981 a vyhlášené pod č. 21/1983 Sb.
31/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Syrskou arabskou republikou, sjednané v Praze dne 9. října 1985 a vyhlášené pod č. 82/1987 Sb.
32/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy o přátelství a spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamahírijí, sjednané v Praze dne 9. září 1982 a vyhlášené pod č. 112/1983 Sb.
 
Částka 16
pdf 145 MB
22. 3. 2005 33/2005 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s. a č. 77/2004 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věci (ADR) Pozn.: Platnost Příloh A a B vyhlášených před 1.1.2005 končí dnem 30.6.2005, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 17
pdf 87 MB
31. 3. 2005 34/2005 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 274/1996 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb.m.s., č. 46/2003 Sb.m.s. a č. 8/2004 Sb.m.s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb. Pozn.: Platnost Přílohy I - Řád pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí přípojku B vyhlášené před 1. lednem 2005 končí 30.6.2005, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 18
pdf 1849 kB
31. 3. 2005 35/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci Norského finančního mechanismu 2004-2009 ustaveného v souladu s Dohodou z 14.10.2003 mezi Norským královstvím a Evropským společenstvím o Norském finančním mechanismu pro období 2004-2009 mezi Norským královstvím a Českou republikou
36/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění pro implementaci finančního mechanismu EHP 2004-2009 mezi Islandskou republikou, Lichtenštejnským knížectvím, Norským královstvím a Českou republikou
37/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace o prodloužení platnosti Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Ruské federace na léta 2002-2004
38/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Statutu Společné česko-slovenské mezivládní komise pro péči o válečné hroby
39/2005 Sb.m.s.
Sdělení o platnosti smluv mezi Českou republikou a Společenstvím Bahamských ostrovů - Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o vzájemném vydávání zločinců ze dne 11. listopadu 1924, Smlouvy mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Irska o právní pomoci ve věcech občanských ze dne 11. listopadu 1924, Dodatkové úmluvy o civilním řízení soudním mezi Republikou československou a Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska ze dne 15. února 1935
 
Částka 19
pdf 537 kB
31. 3. 2005 40/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2005-2007
41/2005 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20/2004 Sb.m.s., č. 21/2004 Sb.m.s. a č. 22/2004 Sb.m.s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
 
Částka 20
pdf 3355 kB
31. 3. 2005 42/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o ochraně životního prostředí ke Smlouvě o Antarktidě
 
Částka 21
pdf 79 kB
8. 4. 2005 43/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o vzájemném předávání a ochraně utajovaných skutečností
44/2005 Sb.m.s.
Sdělení , doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 113/2004 Sb.m.s.
 
Částka 22
pdf 98 kB
21. 4. 2005 45/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi republikou Československou a republikou Polskou o privilegované průvozní dopravě železniční z Československa přes Glucholazy Pozn.: Protokolem mezi vládami ČR a Polska o sukcesi do dvoustranných smluv a o revizi smluvně-právního systému (viz 53/2000 Sb.m.s.) byla potvrzena sukcese ČR do Dohody.
46/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Břeclav-Hohenau Pozn.: Výměnou nót (viz 104/2001 Sb.m.s.) byla potvrzena sukcese ČR do Ujednání.
47/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi ministrem dopravy Československé socialistické republiky a spolkovým ministrem pro veřejné hospodářství a dopravu Rakouské republiky o elektrizaci železničního hraničního přechodu Šatov-Retz Pozn.: Výměnou nót (viz 104/2001 Sb.m.s.) byla potvrzena sukcese ČR do Ujednání.
 
Částka 23
pdf 1056 kB
2. 5. 2005 48/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Finančního memoranda - Smlouva mezi Evropskou komisí a Českou republikou o poskytnutí pomoci formou nástroje předvstupních strukturálních politik (ISPA) pro níže uvedené opatření: Řízení odpadového hospodářství v Brně, Brno, Jižní Morava v České republice
49/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Rumunskem o sociálním zabezpečení
 
Částka 24
pdf 1248 kB
2. 5. 2005 50/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o nedovoleném obchodu na moři, kterou se provádí článek 17 Úmluvy Organizace spojených národů proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
 
Částka 25
pdf 638 kB
2. 5. 2005 51/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Roční finanční dohody mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
52/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2001 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
 
Částka 26
pdf 1066 kB
11. 5. 2005 53/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2002 mezi Českou republikou a Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství
54/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Roční finanční dohody pro rok 2003 mezi Komisí Evropských společenství jménem Evropského společenství a Českou republikou
55/2005 Sb.m.s.
Sdělení , doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb.m.s.
56/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv v gesci Ministerstva vnitra
 
Částka 27
pdf 1251 kB
18. 5. 2005 57/2005 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 119/1996 Sb., o přijetí Antidopingové úmluvy
58/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Antidopingové úmluvě
59/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o statusu spolupracujícího státu mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT) Pozn.: Dohoda zůstane v platnosti do 31.12.2009, pokud se ČR nestane plnohodnotným členským státem EUMETSATu dříve.
60/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o výměně stážistů
 
Částka 28
pdf 310 kB
30. 5. 2005 61/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guatemalské republiky o zrušení vízové povinnosti
 
Částka 29
pdf 1141 kB
20. 6. 2005 62/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi vládou České republiky a vládou Státu Kuvajt
63/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o mezinárodní silniční dopravě
64/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o změně znění článku 3 Všeobecné dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie
65/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii
 
Částka 30
pdf 1178 kB
21. 6. 2005 66/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, změněné Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podepsanou ve Varšavě dne 8. června 2000
 
Částka 31
pdf 237 kB
28. 6. 2005 67/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o spolupráci při mírovém využívání jaderné energie
68/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Státním úřadem pro cestovní ruch Argentinské republiky
 
Částka 32
pdf 87 kB
30. 6. 2005 69/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o výměně zaměstnanců za účelem rozšíření jejich odborných a jazykových znalostí
70/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o zaměstnávání občanů v příhraničních oblastech
 
Částka 33
pdf 1216 kB
15. 7. 2005 71/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o leteckých službách
 
Částka 34
pdf 238 kB
18. 7. 2005 72/2005 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropského policejního úřadu (Úmluva o Europolu), založené na článku K.3 Smlouvy o Evropské unii
73/2005 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 66/2005 Sb.m.s. o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku, podepsané v Praze dne 17. ledna 1995, změněné Smlouvou mezi Českou republikou a Polskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku podepsaná v Praze dne 17. ledna 1995, podepsanou ve Varšavě dne 8. června 2000 a publikovanou pod č. 79/2002 Sb.m.s.
 
Částka 35
pdf 470 kB
1. 8. 2005 74/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v mezinárodní kombinované dopravě
75/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o změně průběhu společných státních hranic v prostoru dálničního mostu na hraničním přechodu Rozvadov-Waidhaus
76/2005 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění sdělení č. 26/2005 Sb.m.s. o Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a při ochraně státních hranic
77/2005 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Mongolskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
78/2005 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Alžírskou demokratickou a lidovou republikou
 
Částka 36
pdf 173 kB
1. 8. 2005 79/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 37
pdf 3691 kB
2. 8. 2005 80/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
81/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Kjótského protokolu k rámcové úmluvě Organizace spojených národů o změně klimatu
 
Částka 38
pdf 1259 kB
5. 8. 2005 82/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou České republiky a vládou Macaa, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky
83/2005 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 123/2001 Sb.m.s. o výpovědi Úmluvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o úpravě otázek týkajících se dvojího státního občanství, podepsané ve Varšavě dne 17. května 1965, vyhlášené pod č. 71/1966 Sb.
84/2005 Sb.m.s.
Sdělení doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 112/2004 Sb.m.s.
 
Částka 39
pdf 642 kB
11. 8. 2005 85/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi vládou České republiky, vládou Francouzské republiky a vládou Slovenské republiky o majetkových důsledcích rozdělení České a Slovenské Federativní republiky na území Francie
86/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 40
pdf 806 kB
11. 8. 2005 87/2005 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou Dohody o prozatímním uplatňování Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely mezi některými členskými státy Evropské unie
 
Částka 41
pdf 1699 kB
18. 8. 2005 88/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmů a z majetku
 
Částka 42
pdf 1939 kB
24. 8. 2005 89/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Cartagenského protokolu o biologické bezpečnosti k Úmluvě o biologické rozmanitosti
 
Částka 43
pdf 1112 kB
1. 9. 2005 90/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o předávání žádostí o právní pomoc
91/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o styku s dětmi
92/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Maďarské republice
93/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
 
Částka 44
pdf 1764 kB
2. 9. 2005 94/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
95/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o péči o válečné hroby
 
Částka 45
pdf 802 kB
27. 9. 2005 96/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Panamskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
97/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 46
pdf 1048 kB
5. 10. 2005 98/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
99/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé republiky a vládou Albánské lidové republiky o letecké dopravě
100/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti námořní plavby
101/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o potlačování protiprávních činů proti bezpečnosti pevných plošin umístěných na pevninské mělčině
 
Částka 47
pdf 144 kB
7. 10. 2005 102/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
103/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k provádění Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o předávání a přebírání osob s neoprávněným pobytem (readmisní dohoda)
104/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Rumunska o bezvízovém styku ze dne 6. srpna 1991
105/2005 Sb.m.s.
Sdělení , doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí, vyhlášené pod č. 14/2005 Sb.m.s. a č. 55/2005 Sb.m.s.
 
Částka 48
pdf 1708 kB
13. 10. 2005 106/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě a Prováděcího protokolu o pravidlech k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Kazašské republiky o mezinárodní silniční dopravě
107/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky o změně Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Korejské republiky o leteckých službách
108/2005 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Novým Zélandem
 
Částka 49
pdf 597 kB
20. 10. 2005 109/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Portugalské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
 
Částka 50
pdf 228 kB
25. 10. 2005 110/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, práce a podnikání Chorvatské republiky
 
Částka 51
pdf 3175 kB
31. 10. 2005 111/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody evropského spolupracujícího státu mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou
112/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Listiny Programu evropského spolupracujícího státu
 
Částka 52
pdf 734 kB
3. 11. 2005 113/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
114/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
115/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně příloh č. 1 a 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
116/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
117/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 
Částka 53
pdf 293 kB
7. 11. 2005 118/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Brazilské federativní republiky o částečném zrušení vízové povinnosti
119/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 
Částka 54
pdf 1442 kB
7. 11. 2005 120/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kanady o letecké dopravě, podepsané v Praze dne 13. března 1996
 
Částka 55
pdf 1995 kB
29. 11. 2005 121/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů
122/2005 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o statutu Evropských škol
123/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech na společných státních hranicích z 28. března 2000
124/2005 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 2. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
 
Částka 56
pdf 374 kB
5. 12. 2005 125/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
126/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 
Částka 57
pdf 77 kB
7. 12. 2005 127/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
 
Částka 58
pdf 1494 kB
13. 12. 2005 128/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Srílanské demokratické socialistické republiky o leteckých službách
129/2005 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Slovenské republiky na léta 2005-2007