Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2006

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 483 kB
2. 1. 2006 1/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Československem a Finskem o letecké dopravě
2/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a doplnění Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Polskou lidovou republikou o právní pomoci a úpravě právních vztahů ve věcech občanských, rodinných, pracovních a trestních, podepsané ve Varšavě dne 21. prosince 1987
 
Částka 2
pdf 1681 kB
9. 1. 2006 3/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Korejské lidově demokratické republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
4/2006 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení č. 69/2002 Sb.m.s., o Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva), přijaté v Mnichově dne 5. října 1973
5/2006 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 82/2001 Sb.m.s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o pravidelných leteckých službách
 
Částka 3
pdf 222 kB
9. 1. 2006 6/2006 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení č. 69/2002 Sb.m.s., o Úmluvě o udělování evropských patentů (Evropská patentová úmluva) Pozn.: Pravidlo 44a vstoupilo v platnost 1.7.2005.
7/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o hraničních přechodech na společných státních hranicích
8/2006 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2005 Sb.m.s.
 
Částka 4
pdf 77 kB
16. 1. 2006 9/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na nádražích Brno-hlavní nádraží, Břeclav, Hohenau a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží, jakož i o pohraničním odbavování během jízdy na trase mezi nádražími Brno-hlavní nádraží a Wien-Südbahnhof/Vídeň-Jižní nádraží
10/2006 Sb.m.s.
Sdělení Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Slavonice - Fratres
11/2006 Sb.m.s.
Sdělení Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť na hraničním přechodu Nová Bystřice - Grametten
 
Částka 5
pdf 74 kB
25. 1. 2006 12/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Československem a Irskem o leteckých službách mezi jejich územími
13/2006 Sb.m.s.
Sdělení o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko na léta 2003-2005
 
Částka 6
pdf 1442 kB
31. 1. 2006 15/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně přílohy Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
16/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Thajského království o změně Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
17/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory
14/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o leteckých službách mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Thajského království
 
Částka 7
pdf 1016 kB
31. 1. 2006 18/2006 Sb.m.s.
Sdělení o Mezinárodní úmluvě o potlačování financování terorismu
 
Částka 8
pdf 649 kB
7. 2. 2006 19/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely
20/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o výkladu Úmluvy o používání informační technologie pro celní účely prostřednictvím rozhodnutí o předběžné otázce vydávaných Soudním dvorem Evropských společenství
21/2006 Sb.m.s.
Sdělení doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášená pod č. 112/2004 Sb.m.s. a č. 84/2005 Sb.m.s.
 
Částka 9
pdf 1121 kB
10. 2. 2006 22/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o zřízení Evropské organizace pro jaderný výzkum
23/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o dočasné úpravě užívání pozemků ve vlastnictví Slovenské republiky, které se nacházejí v katastrálním území Hodonín v České republice Pozn.: Dohoda se uzavírá na dobu určitou do nabytí platnosti zvláštní smlouvy mezi ČR a SR podle čl. 32 ods. 1 smlouvy č. 246/1997 Sb. o společných státních hranicích.
 
Částka 10
pdf 1325 kB
20. 2. 2006 24/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi ministrem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, ministrem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému vedení a řízení vzdušných sil (NACMO), zastoupenou Generálním ředitelem Agentury NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC1 a Dodatku 1 k Memorandu o porozumění mezi Ministerstvem obrany Dánského království, ministrem obrany Řecké republiky, ministrem obrany Nizozemského království, Ministerstvem obrany Norského království, ministrem obrany Španělského království, ministrem obrany Turecké republiky, zastoupenými zmocněnci uvedenými v oddíle XV. a Organizací NATO pro řízení systému velení a řízení vzdušných sil (NACMA), o spolupráci při plánování a realizaci replikačních stanovišť ACCS LOC 1 Pozn.: Dodatek 1 vstoupil v platnost dne 30.11.2005.
 
Částka 11
pdf 78 kB
20. 2. 2006 25/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Československou republikou a Federativní lidovou republikou Jugoslávií o letecké dopravě a Ujednání mezi Správou civilního letectví Ministerstva dopravy Československé socialistické republiky a Svazovým sekretariátem pro dopravu a spoje Socialistické federativní republiky Jugoslávie
 
Částka 12
pdf 474 kB
22. 2. 2006 26/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
27/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 4 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
28/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 2 Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o malém pohraničním styku
 
Částka 13
pdf 877 kB
23. 2. 2006 29/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2006-2008
30/2006 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních ze dne 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
 
Částka 14
pdf 5113 kB
1. 3. 2006 31/2006 Sb.m.s.
Sdělení o podpisu a ratifikaci Protokolu o změně Mezinárodní úmluvy o zjednodušení a sladění celních režimů Pozn.: Dodatek č. III dosud nebyl Českou republikou ratifikován.
 
Částka 15
pdf 1490 kB
8. 3. 2006 32/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských vodních cestách (CMNI)
 
Částka 16
pdf 582 kB
9. 3. 2006 33/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o letecké dopravě mezi Československou republikou a Afgánským královstvím
 
Částka 17
pdf 264 kB
17. 3. 2006 34/2006 Sb.m.s
Sdělení o přijetí Dohody o tranzitu mezinárodních leteckých dopravních služeb
 
Částka 18
pdf 649 kB
22. 3. 2006 35/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny přílohy III a přijetí přílohy VI Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu Pozn.: Změna přílohy III vstoupila v platnost 1.2.2005 vyjma změn v odstavcích 1a) a b), které vstoupily v platnost 1.1.2006. Příloha VI vstoupila v platnost 12.1.2006.
 
Částka 19
pdf 351 kB
31. 3. 2006 36/2006 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20/2004 Sb.m.s., č. 21/2004 Sb.m.s., č. 22/2004 Sb.m.s. a č. 41/2005 Sb.m.s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
 
Částka 20
pdf 527 kB
7. 4. 2006 37/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání smlouvy mezi Českou republikou, Polskou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě silničního spojení v Euroregionu Nisa, v prostoru mezi městy Hrádek nad Nisou v České republice, Bogatynia v Polské republice a Zittau/Žitava ve Spolkové republice Německo
38/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství a potravinářském průmyslu mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství Čínské lidové republiky
39/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti lesního hospodářství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Státním lesnickým úřadem Čínské lidové republiky
 
Částka 21
pdf 3052 kB
7. 4. 2006 40/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 
Částka 22
pdf 166 kB
28. 4. 2006 41/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Republikou Československou a Republikou Francouzskou o leteckých službách, mezi jejich územími
42/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích
 
Částka 23
pdf 1365 kB
28. 4. 2006 43/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006-2008
44/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky na léta 2006-2008
 
Částka 24
pdf 1113 kB
9. 5. 2006 45/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o překračování státních hranic na turistických stezkách a o překračování státních hranic ve zvláštních případech
46/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách
47/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové úmluvy o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 
Částka 25
pdf 1633 kB
12. 5. 2006 48/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Druhého dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních
 
Částka 26
pdf 14 MB
15. 5. 2006 49/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o změně Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) z 9. května 1980
 
Částka 27
pdf 57 kB
16. 5. 2006 50/2006 Sb.m.s.
Sdělení týkající se změny dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Egyptskou arabskou republikou
51/2006 Sb.m.s.
Sdělení týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Mosambickou republikou
52/2006 Sb.m.s.
Sdělení týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Zambijskou republikou
53/2006 Sb.m.s.
Sdělení týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Súdánskou republikou
54/2006 Sb.m.s.
Sdělení týkající se změn dvoustranné mezinárodní smlouvy v oblasti zdravotnictví mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou
 
Částka 28
pdf 362 kB
9. 6. 2006 55/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi státy Evropské unie, vypracovaném Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
56/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech mezi členskými státy Evropské unie, vypracovanému Radou na základě článku 34 Smlouvy o Evropské unii
57/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti vzdělávání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání a vědy Polské republiky na léta 2006-2009
 
Částka 29
pdf 532 kB
9. 6. 2006 58/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
59/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
60/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí a přírodních zdrojů Spojených států mexických
61/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států
 
Částka 30
pdf 73 kB
30. 6. 2006 62/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství Spojených států mexických o vytvoření pracovní skupiny na vysoké úrovni pro posílení dvoustranné hospodářské spolupráce
63/2006 Sb.m.s.
Sdělení o změně oznámení České republiky podle článku 28 odst. 3 Evropské úmluvy o vydávání v souvislosti s přijetím právní úpravy k provedení rámcového rozhodnutí Rady Evropské unie ze dne 13. června 2002 o evropském zatýkacím rozkazu a postupech předávání mezi členskými státy
 
Částka 31
pdf 1203 kB
13. 7. 2006 64/2006 Sb.m.s.
Sdělení o Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství (Lucemburk, 14.4.2005)
 
Částka 32
pdf 507 kB
14. 7. 2006 65/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
66/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o hospodářské spolupráci
67/2006 Sb.m.s.
Sdělení doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 111/2004 Sb.m.s.
68/2006 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vnitrozemské plavbě a Podpisového protokolu (Lucemburk, 30. prosince 1992)
 
Částka 33
pdf 314 kB
18. 7. 2006 69/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Gruzie o spolupráci ve vojenské oblasti
 
Částka 34
pdf 1277 kB
25. 7. 2006 70/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Tamperské úmluvy o poskytování telekomunikačních zdrojů pro zmírňování následků katastrof a záchranné práce
71/2006 Sb.m.s.
Sdělení doplňující sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 111/2004 a 55/2005 Sb.m.s. Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k Ruské federaci, Běloruské republice a Kyrgyzské republice - viz pasivní derogace.
 
Částka 35
pdf 390 kB
14. 8. 2006 72/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království na léta 2006 a 2007
73/2006 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o zamezení vzniku dvojího státního občanství
 
Částka 36
pdf 1663 kB
22. 8. 2006 74/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
75/2006 Sb.m.s.
Sdělení k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu a Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
 
Částka 37
pdf 1266 kB
22. 8. 2006 76/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
77/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 
Částka 38
pdf 1115 kB
22. 8. 2006 78/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě proti mučení a jinému krutému, nelidskému či ponižujícímu zacházení nebo trestání
 
Částka 39
pdf 64 kB
31. 8. 2006 79/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemska
80/2006 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy mezi Československou republikou a Velkou Británií, týkající se vzorků obchodních cestujících, sjednané v Londýně dne 31. ledna 1923 a vyhlášené pod č. 185/1923 Sb., ve vztahu k Novému Zélandu
 
Částka 40
pdf 2186 kB
8. 9. 2006 81/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami
82/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
83/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Marockým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 41
pdf 271 kB
8. 9. 2006 84/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
85/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Generálním ředitelstvím daní při Ministerstvu hospodářství, financí a průmyslu ve Francii
86/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny, kterým se mění Protokol mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Ukrajiny ze dne 5. listopadu 1999 k provedení Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o spolupráci v boji proti organizovanému zločinu, terorizmu a nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropními látkami ze dne 30. června 1997
87/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Rumunska týkajícímu se ochrany vojenských utajovaných skutečností, podepsanému v Bukurešti dne 17. července 2000
 
Částka 42
pdf 232 kB
8. 9. 2006 88/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Kolumbijské republiky o spolupráci v oblasti obranného materiálu
 
Částka 43
pdf 743 kB
14. 9. 2006 89/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Čínskou lidovou republikou o podpoře a ochraně investic
90/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti kultury, školství, vědy a sportu mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky na léta 2006 - 2009
 
Částka 44
pdf 914 kB
19. 9. 2006 91/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční přepravě cestujících a zavazadel (CVR)
 
Částka 45
pdf 11 MB
20. 9. 2006 92/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o ochraně africko-euroasijských stěhovavých vodních ptáků
 
Částka 46
pdf 2139 kB
25. 9. 2006 93/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků ve znění Úmluvy ze dne 21. prosince 1995 a Protokolu ze dne 25. května 1999
 
Částka 47
pdf 532 kB
27. 9. 2006 94/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Přípravnou komisí Organizace Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek o provádění činností, včetně postcertifikačních činností, vztahujících se k mezinárodním monitorovacím zařízením Smlouvy o všeobecném zákazu jaderných zkoušek
95/2006 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb.m.s., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005
 
Částka 48
pdf 3031 kB
16. 10. 2006 96/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily Pozn.: Sdělením 75/2017 Sb.m.s. byla Smlouva vypovězena ve vztahu ke karibské části Nizozemska (ostrovy Bonaire, Sint Eustatius a Saba). Sdělením 38/2018 Sb.m.s. byla Smlouva vypovězena ve vztahu ke Curacao.
97/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky zastoupenou Ministerstvem obrany České republiky a Radou ministrů Srbska a Černé Hory o spolupráci v oblasti obrany
 
Částka 49
pdf 3589 kB
31. 10. 2006 98/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
99/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Anguilly
 
Částka 50
pdf 606 kB
31. 10. 2006 100/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Turks a Caicos
101/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a závislým zámořským územím Spojeného království Montserrat
 
Částka 51
pdf 608 kB
31. 10. 2006 102/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů
103/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Kajmanskými ostrovy
 
Částka 52
pdf 112 kB
1. 11. 2006 104/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vzájemném uznávání částí studia, rovnocennosti dokladů o vzdělání a dokladů o vědeckých hodnostech a titulech vydávaných v České republice a v Polské republice
 
Částka 53
pdf 73 kB
1. 11. 2006 105/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 54
pdf 1724 kB
3. 11. 2006 106/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcí dohody k Protokolu o výsadách a imunitách Evropských společenství v České republice
107/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o vodě a zdraví k Úmluvě o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer z roku 1992
 
Částka 55
pdf 946 kB
6. 11. 2006 108/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR)
109/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Finské republiky
110/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně přílohy k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o hraničních přechodech ve společných státních hranicích, podepsané v Praze dne 28. března 2000
111/2006 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 46/2006 Sb.m.s., o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách, podepsaného v Mikulově dne 9. prosince 2005
 
Částka 56
pdf 256 kB
9. 11. 2006 112/2006 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech (Varšava, 8. června 2000)
 
Částka 57
pdf 475 kB
16. 11. 2006 113/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o změně Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Ukrajinou o sociálním zabezpečení
114/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2006, 2007 a 2008
 
Částka 58
pdf 914 kB
6. 12. 2006 115/2006 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Změny Úmluvy o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980, a Protokolu o výbušných zbytcích války k Úmluvě o zákazu nebo omezení použití některých konvenčních zbraní, které mohou způsobovat nadměrné utrpení nebo mít nerozlišující účinky, přijaté v Ženevě dne 10. října 1980 (Protokol V)
 
Částka 59
pdf 655 kB
12. 12. 2006 116/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou, Polskou republikou a Slovenskou republikou o zrušení mnohonárodní brigády
117/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, kultury a vědy Mongolska o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2006-2009
118/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o změně Evropské dohody o ochraně obratlovců používaných pro pokusné a jiné vědecké účely
 
Částka 60
pdf 284 kB
27. 12. 2006 119/2006 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi vládou České republiky a vládou Dánského království o spolupráci při provádění Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu a jejího Kjótského protokolu, zvláště při snižování emisí skleníkových plynů v souladu s článkem 6 Kjótského protokolu
RS08/2006
Sdělení o opravě nesprávnosti v překladu do českého jazyka v Evropské úmluvě o vydávání, přijaté v Paříži dne 13. prosince 1957 a vyhlášené pod č. 549/1992 Sb.