Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2007

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 576 kB
9. 1. 2007 1/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení a rozšíření turistických stezek protínajících státní hranice
 
Částka 2
pdf 1290 kB
11. 1. 2007 2/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republiku a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení
3/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení
4/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o letecké dopravě
 
Částka 3
pdf 1432 kB
11. 1. 2007 5/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách
 
Částka 4
pdf 66 kB
11. 1. 2007 6/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o železniční dopravě přes státní hranice
 
Částka 5
pdf 3277 kB
19. 1. 2007 7/2007 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
8/2007 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu k Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
 
Částka 6
pdf 210 kB
23. 1. 2007 9/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem pro vědu a ochranu životního prostředí Srbské republiky
 
Částka 7
pdf 150 kB
24. 1. 2007 10/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o ukončení platnosti Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti zabezpečení výměny překladů standardizačních dokumentů Organizace Severoatlantické smlouvy
 
Částka 8
pdf 67 kB
1. 2. 2007 11/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích ze 17. září 2004, ve znění jeho změny z 9. března 2006
12/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo k Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení předsunutých pohraničních odbavovacích stanovišť a o stanovení tras pro pohraniční odbavování během jízdy ve vlacích a na lodích ze 17. září 2004, ve znění jeho změny z 9. března 2006
 
Částka 9
pdf 490 kB
6. 2. 2007 13/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci vojenské geografie
 
Částka 10
pdf 143 MB
1. 3. 2007 14/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s. a č. 33/2005 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Pozn.: Platnost Příloh A a B vyhlášených před 1.1.2007 končí dnem 30.6.2007, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 11
pdf 1449 kB
1. 3. 2007 15/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání podpisu Evropské charty regionálních či menšinových jazyků
 
Částka 12
pdf 179 kB
1. 3. 2007 16/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení hraničního přechodu Krásný Les - Breitenau (dálnice), kterým se mění Příloha 1 a Příloha 2 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech a společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
17/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
18/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 
Částka 13
pdf 108 MB
28. 3. 2007 19/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 61/1991 Sb., č. 251/1991 Sb., č. 29/1998 Sb., č. 60/1999 Sb., č. 9/2002 Sb.m.s., č. 46/2003 Sb.m.s., č. 8/2004 Sb.m.s. a č. 34/2005 Sb.m.s. o vyhlášení změn a doplňků Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF), přijaté v Bernu dne 9. května 1980, vyhlášené pod č. 8/1985 Sb., změněné Protokolem z roku 1990, vyhlášeným pod č. 274/1996 Sb. a Protokolem z roku 1999, vyhlášeným pod č. 49/2006 Sb.m.s.
 
Částka 14
pdf 63 kB
12. 3. 2007 20/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o změně Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Spolkovým ministerstvem obrany Spolkové republiky Německo o vzájemné výměně vojáků a civilních příslušníků jejich ozbrojených sil za účelem získání nebo doplnění vzdělání
 
Částka 15
pdf 505 kB
16. 3. 2007 21/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 64/2006 Sb.m.s. o Úmluvě o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Úmluvě o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy, otevřené k podpisu v Římě dne 19. června 1980, a k Prvnímu a Druhému protokolu o jejím výkladu Soudním dvorem Evropských společenství, podepsané v Lucemburku dne 14. dubna 2005 Pozn.: Úmluva o přistoupení Řecké republiky vstoupila v platnost 1.4.1991. Úmluva o přistoupení Španělského království a Portugalské republiky vstoupila v platnost 1.9.1993. Úmluva o přistoupení Rakouské republiky, Finské republiky a Švédského království vstoupila v platnost 1.12.1998.
22/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o změně Správního ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Rakouské republiky o praktických způsobech provádění nařízení Rady (ES) č. 343/2003 ze dne 18. února 2003, kterým se stanoví kritéria a postupy pro určení členského státu příslušného k posuzování žádosti o azyl podané státním příslušníkem třetí země v některém z členských států, z 9. prosince 2005, sjednané výměnou dopisů (Vídeň, 31. srpna 2006)
 
Částka 16
pdf 1015 kB
22. 3. 2007 23/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
 
Částka 17
pdf 252 kB
28. 3. 2007 24/2007 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Přílohy G Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 
Částka 18
pdf 3338 kB
2. 4. 2007 25/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Uzbecké republiky o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
26/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Třetího protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, podepsané v Athénách dne 16. dubna 2003
 
Částka 19
pdf 768 kB
7. 5. 2007 27/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 114/1996 Sb., o přijetí Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
28/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Generálním komisariátem pro mezinárodní vztahy Francouzského společenství Belgie (Valonsko - Brusel) o rozvoji česko-francouzských tříd a jejich činnosti v Gymnáziu Písek v České republice (Brusel, 22. března 2007)
 
Částka 20
pdf 671 kB
9. 5. 2007 29/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Irácké republiky o vypořádání závazku Irácké republiky vůči České republice
30/2007 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky s vládou Afghánské demokratické republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o dosaženém vzdělání a dokladů o udělení vědeckých hodností a titulů
 
Částka 21
pdf 1483 kB
22. 5. 2007 31/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu
 
Částka 22
pdf 435 kB
24. 5. 2007 32/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Radou ministrů Albánské republiky o vypořádání závazku Albánské republiky vůči České republice
 
Částka 23
pdf 243 kB
1. 6. 2007 33/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem přírodních zdrojů a životního prostředí Vietnamské socialistické republiky
 
Částka 24
pdf 432 kB
1. 6. 2007 34/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o zřízení nových turistických stezek protínajících státní hranice a změně režimů na stávajících turistických stezkách
 
Částka 25
pdf 517 kB
8. 6. 2007 35/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Libanonské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
36/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vzájemné ochraně duševního vlastnictví během dvoustranné vojensko-technické spolupráce
37/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
38/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. litopadu 1996
39/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 31/2007 Sb.m.s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu
 
Částka 26
pdf 1597 kB
20. 6. 2007 40/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a orgánem výkonné moci Gruzie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 27
pdf 1009 kB
21. 6. 2007 41/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o skladování nouzových zásob ropy a ropných produktů Slovenské republiky na území České republiky
42/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
43/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
44/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
45/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
46/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
47/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
48/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
 
Částka 28
pdf 618 kB
27. 6. 2007 49/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
50/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
51/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
52/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
53/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 1 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu pro střední a východní Evropu
 
Částka 29
pdf 171 kB
2. 7. 2007 54/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury a hromadných sdělovacích prostředků Ruské federace na léta 2007 - 2009
55/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o spolupráci v oblastech zdravotnictví a lékařské vědy
 
Částka 30
pdf 618 kB
10. 7. 2007 56/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Organizací spojených národů o relokaci svědků Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
 
Částka 31
pdf 1263 kB
10. 7. 2007 57/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Mezinárodní úmluvy o potlačování činů jaderného terorismu
 
Částka 32
pdf 3705 kB
19. 7. 2007 58/2007 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
59/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s., o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
 
Částka 33
pdf 64 kB
19. 7. 2007 60/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o změně rozsahu provozu na hraničním přechodu Cínovec - Altenberg, kterým se mění Příloha 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o hraničních přechodech na společných státních hranicích ze dne 18. listopadu 1996
 
Částka 34
pdf 62 MB
31. 7. 2007 61/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi členskými státy Evropské unie a Bulharskou republikou a Rumunskem o přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
 
Částka 35
pdf 109 kB
2. 8. 2007 62/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech
63/2007 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a Lidovou revoluční radou Kambodžské lidové republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd, sjednané ve Phnom Penhu dne 16. února 1980, vyhlášené pod č. 25/1982 Sb.
 
Částka 36
pdf 336 kB
20. 8. 2007 64/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005
65/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Federální agenturou pro cestovní ruch (Ruské federace) o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 
Částka 37
pdf 635 kB
24. 8. 2007 66/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
67/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem kultury a cestovního ruchu Ukrajiny
68/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem turismu a životního prostředí Republiky Černá Hora
 
Částka 38
pdf 1040 kB
24. 8. 2007 69/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Organizací spojených národů o zapůjčení vězeňského personálu Mezinárodnímu trestnímu tribunálu pro bývalou Jugoslávii
70/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství při rozvojové spolupráci mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce
 
Částka 39
pdf 1237 kB
28. 8. 2007 71/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Druhého protokolu k Haagské úmluvě na ochranu kulturních statků za ozbrojeného konfliktu z roku 1954
 
Částka 40
pdf 119 kB
19. 9. 2007 72/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o finanční pomoci při likvidaci přenosných protiletadlových raketových kompletů
 
Částka 41
pdf 422 kB
25. 9. 2007 73/2007 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o Evropském lesnickém institutu
 
Částka 42
pdf 69 kB
1. 10. 2007 74/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 43
pdf 409 kB
9. 10. 2007 75/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Spojených států amerických o poskytování pomoci v boji proti terorismu a při vojenských a stabilizačních operacích
76/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a vědy Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy na léta 2007-2010
 
Částka 44
pdf 76 kB
31. 10. 2007 77/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o vědeckotechnické spolupráci
78/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem energetiky Spojených států amerických týkající se spolupráce v oblasti zabránění šíření jaderných materiálů a technologií
 
Částka 45
pdf 452 kB
7. 11. 2007 79/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
80/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy č. 3 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
81/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí, mezinárodního obchodu a církevních záležitostí Argentinské republiky na léta 2008 až 2010
 
Částka 46
pdf 92 kB
12. 11. 2007 82/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 277/1998 Sb., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob
83/2007 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 65/2005 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky, kterou se mění a doplňuje Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o předávání a zpětném přebírání osob podepsaná dne 9. dubna 1998 v Sofii
84/2007 Sb.m.s.
Sdělení k Dohodě mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 47
pdf 509 kB
23. 11. 2007 85/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Ženevským úmluvám z 12. srpna 1949 o přijetí dalšího rozeznávacího znaku (Protokol III)
 
Částka 48
pdf 21 MB
28. 12. 2007 86/2007 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Reviznímu aktu Úmluvy o udělování evropských patentů (Evropské patentové úmluvy)
87/2007 Sb.m.s.
Sdělení k Dohodě o programu pracovní dovolené mezi vládou České republiky a vládou Nového Zélandu
 
Částka 49
pdf 4960 kB
31. 12. 2007 88/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Jordánského hášimovského království o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
89/2007 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Tádžickou republikou o zamezení dvojímu zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku