Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2008

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 680 kB
8. 1. 2008 1/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Maďarské republiky
 
Částka 2
pdf 1619 kB
16. 1. 2008 2/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb.m.s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 59/2007 Sb.m.s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
 
Částka 3
pdf 1749 kB
29. 1. 2008 3/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd
4/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Slovinsko na období 2007 - 2009
5/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení společného centra Mikulov - Drasenhofen
6/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, sportu a mládeže
7/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o transformaci Společného podniku Mongolčechoslovakmetall a o ukončení platnosti Rámcové dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o spolupráci při provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9.1979 a Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o zřízení společného podniku k provádění geologickoprůzkumných prací, těžbě a úpravě jednotlivých druhů nerostných surovin v Mongolské lidové republice ze dne 1.9.1979, sjednané výměnou nót (Ulánbátar, 27.6.2006)
8/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Panamské republiky o ustavení mechanismu politických konzultací o otázkách zajímajících obě strany
9/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem zahraničního obchodu a cestovního ruchu Peruánské republiky
10/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí České republiky a Ministerstvem sociálních věcí a zaměstnanosti Nizozemského království o výměně údajů a přeshraniční spolupráci při potírání podvodů při mezinárodním vysílání pracovníků a boji proti nelegálnímu zaměstnávání
11/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 98/2006 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy ve formě výměny dopisů o zdanění příjmů z úspor a její prozatímní provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Arubu
 
Částka 4
pdf 3692 kB
29. 2. 2008 13/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací, podepsané dne 19. září 1995
14/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Slovinsko o spolupráci v oblasti vojenské geografie
15/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství
12/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o opatřeních k ochraně utajovaných vojenských informací
 
Částka 5
pdf 1192 kB
14. 3. 2008 16/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o změně a doplnění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o letecké dopravě podepsané v Praze dne 10. září 1996
17/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu dvoustranné spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky v oblasti školství a jazykového vzdělávání na léta 2008-2010
18/2008 Sb.m.s.
Sdělení o Statutu Haagské konference mezinárodního práva soukromého
19/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb.m.s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 6
pdf 1185 kB
19. 3. 2008 20/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně informací v oblasti výzkumu a vývoje
 
Částka 7
pdf 1247 kB
4. 4. 2008 21/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují opravy Příloh Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí, vyhlášených pod č. 14/2007 Sb. m. s.
22/2008 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou
23/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
 
Částka 8
pdf 1283 kB
24. 4. 2008 24/2008 Sb.m.s.
Sdělení o Úmluvě o nejnižším věku pro vstup do zaměstnání (Úmluva 138)
25/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v zemědělství mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem zemědělství, potravin a ochrany spotřebitelů Albánské republiky
 
Částka 9
pdf 1755 kB
29. 4. 2008 26/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
27/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
28/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou, kterým se mění a doplňuje Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o zřízení určených míst na turistických stezkách z 9. prosince 2005, ve znění jeho změny z 29. června 2007
 
Částka 10
pdf 848 kB
30. 4. 2008 29/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou podle článku 2 odst. 4 Dohody mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Rakouskou republikou o ulehčení pohraničního odbavování v železniční, silniční a vodní dopravě ze dne 17. června 1991
30/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výchovy Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2008-2011
 
Částka 11
pdf 766 kB
12. 5. 2008 31/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu a památek Jordánského hášimovského království
32/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Egyptské arabské republiky
33/2008 Sb.m.s.
Sdělení ke Smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci a vzájemné pomoci při katastrofách, živelních pohromách a jiných mimořádných událostech
 
Částka 12
pdf 1452 kB
30. 5. 2008 34/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bulharskou republikou o vzájemné ochraně a výměně utajovaných informací
35/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hospodářství, obchodu a energetiky Albánské republiky
 
Částka 13
pdf 2141 kB
6. 6. 2008 36/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií, Evropským společenstvím a Švýcarskou konfederací o přidružení Švýcarské konfederace k provádění, uplatňování a rozvoji schengenského acquis
37/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2007-2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
 
Částka 14
pdf 46 MB
17. 6. 2008 38/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o otevřeném nebi
 
Částka 15
pdf 681 kB
17. 6. 2008 39/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky
40/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o organizaci oprav vrtulníků
 
Částka 16
pdf 5203 kB
26. 6. 2008 41/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb.m.s., č. 44/2002 Sb.m.s., č. 20/2004 Sb.m.s., č. 21/2004 Sb.m.s., č. 22/2004 Sb.m.s., č. 41/2005 Sb.m.s. a č. 36/2006 Sb.m.s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě Pozn.: Změny pravidel 4, 12bis, 16, 26bis, 29, 41 a změny Sazebníku poplatků vstupují v platnost 1.7.2008.
42/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se oznamuje zahájení plné aplikace schengenského acquis
 
Částka 17
pdf 893 kB
26. 6. 2008 43/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
44/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky, kterým se mění Dohoda mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Rakouské republiky o úpravě otázek společného zájmu týkajících se jaderné bezpečnosti a ochrany před zářením
 
Částka 18
pdf 841 kB
4. 7. 2008 45/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o spolupráci v oblasti energetiky a hornictví mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem hornictví a energetiky Kolumbijské republiky
46/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s.
47/2008 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Bulharské lidové republiky o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání a o vědeckých hodnostech a titulech, vydávaných v Československé socialistické republice a v Bulharské lidové republice
 
Částka 19
pdf 1689 kB
17. 7. 2008 48/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o včasném oznamování jaderné nehody a výměně informací o mírovém využívání jaderné energie, jaderné bezpečnosti a radiační ochraně
49/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey a jejím prozatímním provádění Pozn.: Provádění Smlouvy bylo pozastaveno ode dne 11. dubna 2016, viz 26/2016 Sb.m.s.
50/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey a jejím prozatímním provádění Pozn.: Provádění Smlouvy bylo pozastaveno ode dne 1. dubna 2016, viz 27/2016 Sb.m.s.
51/2008 Sb.m.s.
Sdělení o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Ostrovem Man a jejím prozatímním provádění Pozn.: Provádění Smlouvy bylo pozastaveno ode dne 23. února 2017, platnost Smlouvy končí dne 23. února 2018, viz sdělení 37/2017 Sb.m.s.
 
Částka 20
pdf 877 kB
17. 7. 2008 52/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o změně přílohy číslo 1 Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o hraničních přechodech, přechodech na turistických stezkách protínajících státní hranice a zásadách překračování státních hranic mimo hraniční přechody, podepsané ve Varšavě dne 22. listopadu 1996
53/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti mládeže mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zdravotnictví, sociálních věcí a rodiny Korejské republiky na léta 2008-2010
 
Částka 21
pdf 2369 kB
1. 8. 2008 54/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Etiopskou federativní demokratickou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
55/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o změně Dodatku k Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním ministerstvem kultu Svobodného státu Sasko o spolupráci při realizaci dvojnárodnostního dvojjazyčného česko-německého vzdělávacího cyklu na gymnáziu Friedricha Schillera v Pirně
56/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2005 Sb.m.s., o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zrušení vízové povinnosti sjednané výměnou nót
 
Částka 22
pdf 893 kB
13. 8. 2008 57/2008 Sb.m.s.
Sdělení o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Rakouskem po zahájení plné aplikace schengenského acquis
 
Částka 23
pdf 725 kB
15. 8. 2008 58/2008 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii týkajícímu se rozsahu úpravy praní výnosů obsažené v Úmluvě o používání informační technologie pro celní účely a týkajícímu se zahrnutí registrační značky dopravního prostředku do Úmluvy
59/2008 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu vypracovanému v souladu s článkem 34 Smlouvy o Evropské unii, kterým se mění Úmluva o používání informační technologie pro celní účely, pokud jde o vytvoření identifikační databáze celních spisů
 
Částka 24
pdf 618 kB
19. 8. 2008 60/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Spolkové republiky Německo o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání v oblasti vysokého školství
 
Částka 25
pdf 55 MB
10. 9. 2008 61/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje vyhláška ministra zahraničních věcí č. 144/1982 Sb., o Celní úmluvě o mezinárodní přepravě zboží na podkladě karnetů TIR (Úmluva TIR)
 
Částka 26
pdf 17 MB
12. 9. 2008 62/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství mezi africkými, karibskými a tichomořskými státy na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé
 
Částka 27
pdf 625 kB
12. 9. 2008 63/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
64/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení č. 248/1996 Sb. a č. 63/2008 Sb. m. s., o Protokolu k Madridské dohodě o mezinárodním zápisu ochranných známek
 
Částka 28
pdf 5897 kB
7. 10. 2008 65/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou týkající se implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
66/2008 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Iráckou republikou
 
Částka 29
pdf 4013 kB
13. 10. 2008 67/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané dne 18. září 2000 v Bruselu
68/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody, kterou se mění Dohoda o partnerství mezi členy skupiny afrických, karibských a tichomořských států na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Cotonou dne 23. června 2000
69/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, kterou se mění Vnitřní dohoda ze dne 18. září 2000 o opatřeních, která mají být přijata, a o postupech, které mají být dodrženy při provádění Dohody o partnerství AKT-ES, podepsané v Lucemburku dne 10. dubna 2006
70/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Vnitřní dohody mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování pomoci Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsané dne 17. července 2006 v Bruselu
71/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rozhodnutí Rady , kterým se mění Vnitřní dohoda ze dne 17. července 2006 mezi zástupci vlád členských států, zasedajícími v Radě, o financování podpory Společenství v rámci víceletého finančního rámce pro období 2008-2013 v souladu s Dohodou o partnerství AKT-ES a o přídělu finanční pomoci zámořským zemím a územím, na které se vztahuje část čtvrtá Smlouvy o ES, podepsaného dne 16. července 2007 v Bruselu
72/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vzdělávání, výzkumu a mládeže Rumunska
 
Částka 30
pdf 1066 kB
20. 11. 2008 73/2008 Sb.m.s.
Sdělení o provádění bilaterálních mezinárodních smluv mezi Českou republikou a Slovenskou republikou po zahájení plné aplikace schengenského acquis oběma státy
74/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2008-2011
75/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Novým Zélandem o zamezení dvojímu zdanění a zabránění úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 31
pdf 623 kB
25. 11. 2008 76/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o spolupráci v oblasti činnosti daňové správy mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem daní Ázerbájdžánské republiky
 
Částka 32
pdf 2376 kB
15. 12. 2008 77/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Ukrajinou, kterým se mění Smlouva mezi Českou republikou a Ukrajinou o právní pomoci v občanských věcech
78/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské a průmyslové spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Argentinské republiky
79/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o hospodářské spolupráci
80/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
81/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Korejskou republikou
82/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Bulharské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
83/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009-2011
84/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Brazilské federativní republiky o spolupráci v oblasti vysokého školství a vědy na léta 2009-2011
 
Částka 33
pdf 543 kB
30. 12. 2008 85/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
86/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
87/2008 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci
 
Částka 34
pdf 2097 kB
30. 12. 2008 88/2008 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s. a č. 41/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
89/2008 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Peruánské republiky o hospodářské a průmyslové spolupráci