Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2009

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 524 kB
13. 1. 2009 1/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
2/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Doplňku k Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o spolupráci v oblasti vzdělávání a výcviku vojáků z povolání a občanských zaměstnaců resortu obrany
3/2009 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Smlouvy mezi Československou socialistickou republikou a Bulharskou lidovou republikou o úpravě dvojího státního občanství
4/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2008 Sb.m.s., o ukončení platnosti Dohody mezi Československou republikou a Svazem sovětských socialistických republik o sociálním zabezpečení a Protokolu k Dohodě ve vztahu k Ruské federaci
 
Částka 2
pdf 902 kB
15. 1. 2009 5/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Kabinetem ministrů Ukrajiny o spolupráci v oblasti obranného průmyslu
6/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a ministrem kultury a národního dědictví Polské republiky na léta 2008-2010
7/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb.m.s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 19/2008 Sb.m.s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 3
pdf 2433 kB
23. 1. 2009 8/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb.m.s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2008 Sb.m.s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
9/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, kultury, vědy, mládeže a sportu mezi vládou České republiky a vládou Maltské republiky na léta 2009 - 2011
 
Částka 4
pdf 1195 kB
19. 2. 2009 11/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem životního prostředí, bydlení a územního rozvoje Kolumbijské republiky
10/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb.m.s.
 
Částka 5
pdf 992 kB
20. 2. 2009 12/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Portugalskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 6
pdf 163 MB
24. 3. 2009 13/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňují sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb. m. s., č. 6/2002 Sb. m. s., č. 65/2003 Sb. m. s., č. 77/2004 Sb. m. s., č. 33/2005 Sb. m. s., č. 14/2007 Sb. m. s. a č. 21/2008 Sb. m. s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Pozn.: Platnost Příloh A a B vyhlášených před 1.1.2007 končí dnem 30.6.2009, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 7
pdf 17 MB
24. 3. 2009 14/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí vyhlášené pod č. 94/1997 Sb. o přijetí Úmluvy o zákazu vývoje, výroby, hromadění zásob a použití chemických zbraní a o jejich zničení
 
Částka 8
pdf 1471 kB
24. 3. 2009 15/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Kanady o spolupráci v oblasti kulturních, akademických a sportovních vztahů
16/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionálním úřadem Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2008-2009
 
Částka 9
pdf 2051 kB
24. 3. 2009 17/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí úprav článků 2A a 2B Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
18/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2D a 2E Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
19/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí úprav článků 5, 2F, 2H a Přílohy E Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu Pozn.: Úprava Přílohy E vstoupila v platnost 1.1.1997.
20/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí úprav článků 5 a 2H Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
21/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí úprav článků 2A, 2B, 2C a 2H Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
22/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí úprav článků 2F a 5 Montrealského protokolu o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu
 
Částka 10
pdf 852 kB
24. 3. 2009 23/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o hospodářské spolupráci
 
Částka 11
pdf 766 kB
30. 3. 2009 24/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o zřízení a zásadách činnosti společných pracovišť Chotěbuz a Kudowa Slone
25/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 75/2006 Sb.m.s.
 
Částka 12
pdf 1101 kB
22. 4. 2009 26/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství a vědy
27/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Korejské lidově demokratické republiky na léta 2008-2011
28/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Pákistánské islámské republiky na léta 2009-2011
 
Částka 13
pdf 3719 kB
4. 5. 2009 29/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Norským královstvím a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
30/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Bývalou jugoslávskou republikou Makedonií a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
31/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ukrajinou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
32/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Chorvatskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
33/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Islandskou republikou a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
34/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou unií a vládou Spojených států amerických o bezpečnosti utajovaných informací
35/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Švýcarskou konfederací a Evropskou unií o bezpečnostních postupech pro výměnu utajovaných informací
36/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Evropskou kosmickou agenturou a Evropskou unií o bezpečnosti a výměně utajovaných informací
37/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky o ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Italskou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 22. ledna 1996 v Římě
38/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o spolupráci v oblasti ochrany životního prostředí mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Ministerstvem ekologie a přírodních zdrojů Republiky Ázerbájdžán
 
Částka 14
pdf 1611 kB
15. 5. 2009 39/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou Úmluvy o zachování nemateriálního kulturního dědictví
40/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o propojení české rychlostní silnice R 52 a rakouské dálnice A 5 na česko-rakouských státních hranicích
 
Částka 15
pdf 2009 kB
29. 5. 2009 42/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání o provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
41/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Japonskem o sociálním zabezpečení
 
Částka 16
pdf 589 kB
29. 5. 2009 43/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 70/2002 Sb.m.s.
 
Částka 17
pdf 841 kB
29. 5. 2009 44/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi vládou České republiky a Úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky o spolupráci při přesídlování uprchlíků
 
Částka 18
pdf 962 kB
29. 5. 2009 45/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a výzkumu Estonské republiky o spolupráci v oblasti školství, vědy a mládeže na léta 2009-2012
46/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Bavorským státním ministerstvem pro vědu, výzkum a umění o spolupráci v oblasti vysokého školství
 
Částka 19
pdf 1750 kB
4. 6. 2009 47/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o strategické letecké přepravě
 
Částka 20
pdf 798 kB
8. 6. 2009 48/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
49/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o ekonomické, průmyslové a vědecko-technické spolupráci
 
Částka 21
pdf 2458 kB
23. 6. 2009 50/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o evropské unii o vzájemné pomoci a spolupráci mezi celními správami
51/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a kabinetem ministrů Ukrajiny o ekonomické, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
 
Částka 22
pdf 813 kB
26. 6. 2009 52/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s. a č. 88/2008 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
53/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rakouské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
54/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Francouzské republiky o zřízení a podmínkách činnosti kulturních středisek
 
Částka 23
pdf 657 kB
9. 7. 2009 55/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem cestovního ruchu Salvadorské republiky
 
Částka 24
pdf 1013 kB
9. 7. 2009 56/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 25
pdf 25 MB
17. 7. 2009 57/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé
58/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o stabilizaci a přidružení mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Albánskou republikou na straně druhé s ohledem na přistoupení Bulharské republiky a Rumunska k Evropské unii
 
Částka 26
pdf 1173 kB
30. 7. 2009 59/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Turecké republiky o průmyslové spolupráci v oblasti obrany
60/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 27
pdf 9404 kB
14. 8. 2009 61/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání změn Příloh 1, 2 a 3 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
 
Částka 28
pdf 1286 kB
14. 8. 2009 62/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Syrskou arabskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
63/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky
 
Částka 29
pdf 1450 kB
21. 8. 2009 64/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Čtvrtého protokolu o opravách Smlouvy mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii, která byla podepsána v Aténách dne 16. dubna 2003
 
Částka 30
pdf 1069 kB
4. 9. 2009 65/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Jemenskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 31
pdf 2987 kB
21. 9. 2009 66/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změnách Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. listopadu 1997 v Hanoji
67/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Finskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
68/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi Českou republikou a Švédským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
69/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Rakouskou spolkovou vládou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
70/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o vzájemné ochraně utajovaných skutečností
71/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
72/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Norského království o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 32
pdf 530 kB
23. 9. 2009 73/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Ázerbájdžánskou republikou
74/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Turkmenistánem
75/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Tádžikistán
76/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Arménskou republikou
77/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán
78/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou
79/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Běloruskem Pozn.: Ve vztahu k Bělorusku se zrušují všechny mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Československem a SSSR. V platnosti zůstávají pouze: Konzulární úmluva č. 143/1973 Sb.; Smlouva o zamezení vzniku dvojího státního občanství č. 71/1981 Sb.; Smlouva o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních č. 95/1983 Sb.
80/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Kyrgyzskou republikou Pozn.: Ve vztahu ke Kyrgyzstánu se zrušují všechny mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Československem a SSSR. V platnosti zůstávají pouze: Konzulární úmluva č. 143/1973 Sb.; Smlouva o zamezení vzniku dvojího státního občanství č. 71/1981 Sb.; Smlouva o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních č. 95/1983 Sb.
81/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Moldavskou republikou Pozn.: Ve vztahu k Moldavsku se zrušují všechny mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Československem a SSSR. V platnosti zůstávají pouze: Konzulární úmluva č. 143/1973 Sb.; Smlouva o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských č. 95/1983 Sb.; Dohoda o spolupráci v oblasti cestovního ruchu č. 126/1973 Sb.
82/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Gruzií Pozn.: Ve vztahu ke Gruzii se zrušují všechny mezinárodní smlouvy uzavřené mezi Československem a SSSR. V platnosti zůstává pouze Smlouva o právní pomoci a právních vztazích ve věcech občanských, rodinných a trestních č. 95/1983 Sb.
83/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 84/2007 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2009 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 33
pdf 9306 kB
24. 9. 2009 84/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
 
Částka 34
pdf 2259 kB
25. 9. 2009 85/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Evropské dohody o osobách účastnících se řízení před Evropským soudem pro lidská práva
86/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 35
pdf 944 kB
2. 10. 2009 87/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o mezinárodní silniční dopravě cestujících a zboží
88/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o výstavbě hraničního mostu na společných státních hranicích s napojením na státní silnici I/26 a spolkovou silnici B 20
89/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o novém propojení české silnice I/58 a polské státní silnice č. 78 a o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Odru v lokalitě Bohumín a Chalupki
90/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české rychlostní silnice R 11 a polské rychlostní silnice S 3 na česko-polských státních hranicích
91/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o výstavbě nového hraničního mostu přes řeku Divoká Orlice na hraničním přechodu Orlické Záhoří - Mostowice
 
Částka 36
pdf 8143 kB
6. 10. 2009 92/2009 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury
93/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou kosmickou agenturou o přistoupení České republiky k Úmluvě o založení Evropské kosmické agentury a o souvisejících podmínkách
 
Částka 37
pdf 895 kB
12. 10. 2009 94/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy mezi vládou Československé republiky a vládou Polské lidové republiky o vodním hospodářství na hraničních vodách
95/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Republiky Makedonie
96/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Estonskou republikou
97/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Lotyšskou republikou
98/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Litevskou republikou
 
Částka 38
pdf 726 kB
12. 10. 2009 99/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Dohoda o Mezinárodní komisi pro ochranu Labe
 
Částka 39
pdf 1689 kB
16. 10. 2009 100/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o spolupráci a vzájemné pomoci v celních otázkách
101/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českým statistickým úřadem, Generálním ředitelstvím cel České republiky, Státní celní službou Ukrajiny a Státním výborem Ukrajiny pro statistiku o spolupráci v oblasti výměny celních a statistických informací
 
Částka 40
pdf 1243 kB
16. 10. 2009 102/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jihoafrické republiky o vzájemné pomoci v celních otázkách
 
Částka 41
pdf 1053 kB
23. 10. 2009 103/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o hospodářské, průmyslové a vědeckotechnické spolupráci
104/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o podpoře a vzájemné ochraně investic
105/2009 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti Dohody mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 42
pdf 3480 kB
10. 11. 2009 106/2009 Sb.m.s.
Sdělení o Úmluvě o podpůrném rámci pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci (Úmluva č. 187)
107/2009 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/1999 Sb., o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Běloruské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
108/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek
 
Částka 43
pdf 1192 kB
25. 11. 2009 109/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Dánským královstvím o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou a Slovenskou Republikou a Dánským královstvím o podpoře a vzájemné ochraně investic
110/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Slovinsko o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 44
pdf 26 MB
1. 12. 2009 111/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Lisabonské smlouvy pozměňující Smlouvu o Evropské unii a Smlouvu o založení Evropského společenství
 
Částka 45
pdf 2438 kB
7. 12. 2009 112/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Gruzií o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
113/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Chorvatskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
114/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní, vzdělávací a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2009-2011
 
Částka 46
pdf 2176 kB
7. 12. 2009 115/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Syrské arabské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 
Částka 47
pdf 4001 kB
11. 12. 2009 116/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Mezinárodními silami a pozorovateli (MFO) o podmínkách účasti České republiky v misi MFO
117/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Království Bahrajn o podpoře a ochraně investic
118/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o dvoustranné spolupráci při podpoře průmyslového výzkumu a vývoje v soukromé sféře
 
Částka 48
pdf 1061 kB
15. 12. 2009 119/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a radou ministrů Albánské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 49
pdf 2038 kB
22. 12. 2009 120/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kyperskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
121/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o údržbě silničních hraničních mostních objektů a společných úseků silnic na česko-polských státních hranicích
 
Částka 50
pdf 1349 kB
23. 12. 2009 122/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Lotyšské republiky o spolupráci v oblasti obrany a vojenských vztahů
123/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
124/2009 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických o výměně inženýrů a výzkumných a vědeckých pracovníků
 
Částka 51
pdf 514 kB
31. 12. 2009 125/2009 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy o Europolu a souvisejících smluvních dokumentů