Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2011

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 518 kB
7. 1. 2011 1/2011 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Berlíně, kterou česká strana oznámila německé straně změnu v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo a dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání
2/2011 Sb.m.s.
Sdělení k platnosti dvoustranných mezinárodních smluv ve vztazích mezi Českou republikou a Republikou Kosovo
 
Částka 2
pdf 5630 kB
21. 1. 2011 3/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě o založení Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
5/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Evropskou organizací pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
4/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro využívání meteorologických družic (EUMETSAT)
 
Částka 3
pdf 773 kB
25. 1. 2011 6/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o ukončení platnosti Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Mongolské lidové republiky o vzájemném poskytnutí užívacího práva k pozemkům pro výstavbu administrativně-služebních budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976, včetně Doplňku k Dohodě o vzájemném poskytnutí užívacího práva ze dne 29. června 1982, tvořícího její nedílnou součást, Dohody o vzájemném prodeji budov Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Mongolské lidové republice a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Československé socialistické republice ze dne 4. června 1976 a Ujednání mezi Ministerstvem financí Československé socialistické republiky a Ministerstvem financí Mongolské lidové republiky o způsobu přepočtu národních měn na převoditelné ruble pro zúčtování výstavby objektů Velvyslanectví Československé socialistické republiky v Ulánbátaru a Velvyslanectví Mongolské lidové republiky v Praze ze dne 1. března 1984
 
Částka 4
pdf 1914 kB
14. 2. 2011 7/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Úmluvy o Mezinárodní družicové organizaci pro pohyblivé služby (IMSO)
 
Částka 5
pdf 8855 kB
14. 2. 2011 8/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje konsolidovaný text Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
9/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny Přílohy I Rámcové Úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu
10/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Evropské úmluvy o osvojení dětí, vyhlášené pod č. 132/2000 Sb.m.s.
 
Částka 6
pdf 882 kB
18. 2. 2011 12/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí Slovenské republiky o zjednodušených postupech při přepravě minerálních olejů režimu s podmíněným osvobozením od spotřební daně prostřednictvím produktovodu.
11/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Estonskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 24. října 1994 v Tallinnu
13/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění status ostrova Svatý Bartoloměj vůči Evropské unii
 
Částka 7
pdf 519 kB
4. 3. 2011 14/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Polskou republikou o provádění geologických prací v oblasti společných státních hranic
 
Částka 8
pdf 1202 kB
17. 3. 2011 15/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o podpoře a vzájemné ochraně investic
16/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Uzbeckou republikou o vzájemné podpoře a ochraně investic
 
Částka 9
pdf 179 MB
31. 3. 2011 17/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se ruší sdělení č. 159/1997 Sb., č. 186/1998 Sb., č. 54/1999 Sb., č. 93/2000 Sb.m.s., č. 6/2002 Sb.m.s., č. 65/2003 Sb.m.s., č. 77/2004 Sb.m.s., č. 33/2005 Sb.m.s., č. 14/2007 Sb.m.s. a č. 21/2008 Sb.m.s. o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Pozn.: Platnost Přílohy A a Přílohy B ve znění změn přijatých v letech 2007 a 2008, vyhlášených pod č. 13/2009 Sb. m. s., končí dnem 30. června 2011, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 10
pdf 964 kB
23. 3. 2011 18/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Gruzií o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 11
pdf 155 MB
12. 4. 2011 19/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je Přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 
Částka 12
pdf 3623 kB
28. 3. 2011 20/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Indickou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Indickou republikou o podpoře a ochraně investic, podepsané dne 11. října 1996 v Praze
21/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o změnách dohody mezi vládou České republiky a federální vládou Svazové republiky Jugoslávie o vzájemné podpoře a ochraně investic, podepsané dne 13. října 1997 v Bělehradě
22/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Indické republiky na léta 2010-2012
23/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Makedonie o spolupráci v boji proti trestné činnosti
24/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Arménské republiky o vojenské spolupráci
 
Částka 13
pdf 739 kB
28. 3. 2011 25/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o kulturní spolupráci na léta 2010-2011 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem vzdělávání, kultury a vědy Mongolska
 
Částka 14
pdf 2482 kB
1. 4. 2011 26/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko ke Smlouvě mezi vládou České republiky a radou ministrů Srbska a Černé Hory
27/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání 2. změny Přílohy 1 Rámcové dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou federální radou ve věci implementace Programu švýcarsko-české spolupráce na snížení hospodářských a sociálních rozdílů v rámci rozšířené Evropské unie
 
Částka 15
pdf 27 MB
15. 4. 2011 30/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Sedmého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
28/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Šestého dodatkového protokolu k Ústavě Světové poštovní unie
29/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Akt Světové poštovní unie - Peking 1999
31/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2011 Sb. m. s.
 
Částka 16
pdf 1879 kB
4. 6. 2011 32/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí nového znění Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
 
Částka 17
pdf 81 MB
27. 4. 2011 33/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republiku o společných státních hranicích ze dne 4. ledna 1996
 
Částka 18
pdf 673 kB
8. 4. 2011 34/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Bulharské republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti a při ochraně veřejného pořádku a bezpečnosti
35/2011 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Dohody mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společných pilotních projektů na ochranu životního prostředí ke snížení znečištění životního prostředí přecházejícího hranice a Ujednání mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem pro životní prostředí, ochranu přírody a bezpečnost reaktorů Spolkové republiky Německo o uskutečnění společného pilotního projektu na ochranu životního prostředí "Ekologická výroba tepla a elektřiny v Chebu"
 
Částka 19
pdf 2592 kB
13. 4. 2011 36/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
37/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
38/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 4/2010 Sb.m.s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 20
pdf 529 kB
15. 4. 2011 39/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Francouzské republiky o výměně údajů a spolupráci v oblasti pojistného a při potírání zneužívání dávek sociálního zabezpečení
 
Částka 21
pdf 794 kB
27. 4. 2011 40/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
 
Částka 22
pdf 1421 kB
4. 5. 2011 41/2011 Sb.m.s.
Rozhodčí smlouva o sjednání Dohody o Středoevropském výměnném programu univerzitních studií (CEEPUS III)
 
Částka 23
pdf 2934 kB
12. 5. 2011 42/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ázerbájdžánské republiky o letecké dopravě
 
Částka 24
pdf 1528 kB
17. 5. 2011 44/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o údržbě a opravách silničních mostních objektů a úseků silnic na česko-slovenských státních hranicích
43/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o vzájemné ochraně vyměněných utajovaných informací
 
Částka 25
pdf 2950 kB
20. 5. 2011 45/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury, školství, vědy, mládeže a sportu
46/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
47/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
 
Částka 26
pdf 2563 kB
20. 5. 2011 48/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění ohledně Evropských závazků v oblasti organizace výzkumu, programů a aktivit (EUROPA)
49/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Albánskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Albánskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 27. června 1994 v Praze
 
Částka 27
pdf 1044 kB
27. 5. 2011 50/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Srbsko o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 
Částka 28
pdf 3196 kB
1. 6. 2011 51/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Dohodě o výsadách a imunitách Mezinárodního trestního soudu
52/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky o spolupráci v oblasti školství, kultury, mládeže a sportu
 
Částka 29
pdf 1255 kB
1. 6. 2011 53/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 30
pdf 1328 kB
10. 6. 2011 54/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o spolupráci v oblasti vojenské geografie
55/2011 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení platnosti Úmluvy vypracované na základě článku K.3 Smlouvy o Evropské unii o používání informační technologie pro celní účely a souvisejících Protokolů
 
Částka 31
pdf 2113 kB
17. 6. 2011 56/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Chorvatské republiky o vzájemné ochraně utajovaných informací
57/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Španělským královstvím o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 32
pdf 1576 kB
17. 6. 2011 58/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
59/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Správního ujednání k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Austrálií o sociálním zabezpečení
60/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňují sdělení č. 296/1991 Sb., č. 529/1992 Sb., č. 105/1993 Sb., č. 26/1994 Sb., č. 10/1998 Sb., č. 11/1998 Sb., č. 340/1999 Sb., č. 23/2002 Sb. m. s., č. 44/2002 Sb. m. s., č. 20/2004 Sb. m. s., č. 21/2004 Sb. m. s., č. 22/2004 Sb. m. s., č. 41/2005 Sb. m. s., č. 36/2006 Sb. m. s., č. 41/2008 Sb. m. s., č. 88/2008 Sb. m. s., č. 52/2009 Sb. m. s. a č. 53/2010 Sb. m. s. o Smlouvě o patentové spolupráci a Prováděcím předpisu ke Smlouvě
 
Částka 33
pdf 5232 kB
24. 6. 2011 61/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Guatemalskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 8. července 2003 v Praze
62/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Arménské republiky o letecké dopravě
 
Částka 34
pdf 1379 kB
28. 6. 2011 63/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn příloh V a VII Protokolu o perzistentních organických polutantech k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států
64/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 35
pdf 3683 kB
8. 7. 2011 65/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Čínské lidové republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 36
pdf 913 kB
15. 7. 2011 66/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k dodatkovému protokolu k Úmluvě o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční nákladní dopravě (CMR), týkajícímu se elektronického nákladního listu
 
Částka 37
pdf 29 MB
19. 7. 2011 67/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání dodatku k Dohodě o spolupráci v oblasti ochrany lesa proti šíření lýkožrouta smrkového přes hranice států na území Šumavy mezi Ministerstvem životního prostředí České republiky a Spolkovým ministerstvem zemědělství, lesního hospodářství, životního prostředí a vodního hospodářství Rakouské republiky, podepsané dne 13. října 2009 ve Vídni
68/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, mládeže a vědy Bulharské republiky o spolupráci v oblasti školství a vědy na léta 2011-2014
 
Částka 38
pdf 759 kB
21. 7. 2011 69/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Základní dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou republikou a Argentinskou republikou
70/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Národní radou pro vědeckotechnický výzkum Argentinské republiky
71/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o vědeckotechnické spolupráci mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství, vědy a techniky Argentinské republiky
72/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti vědy a techniky - společné vědeckotechnické projekty 2010-2011
 
Částka 39
pdf 3649 kB
29. 7. 2011 73/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Úmluvy o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
74/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli o přístupu k Úmluvě o založení Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli a souvisejících podmínkách
75/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Evropské organizace pro astronomický výzkum na jižní polokouli
76/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Evropskou organizací pro astronomický výzkum na jižní polokouli ohledně splátkového kalendáře České republiky na E-ELT
 
Částka 40
pdf 2035 kB
29. 7. 2011 77/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o založení Mezinárodní protikorupční akademie jako mezinárodní organizace
78/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Chorvatské republiky o spolupráci v oblasti vojenských geoprostorových informací
 
Částka 41
pdf 578 kB
18. 8. 2011 79/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o projektu k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Spojených států amerických o výzkumných, vývojových, testovacích a vyhodnocovacích aktivitách ze dne 10. června 2010 - Ujednání o projektu č. D-CZ-10-0001 mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických týkajícím se vývoje podjednotkové vakcíny proti Francisella tularensis Dohoda s USA o výzkumu, vývoji, testování a vyhodnocování
 
Částka 42
pdf 1670 kB
19. 8. 2011 80/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko o policejní spolupráci v boji proti trestné činnosti
 
Částka 43
pdf 1017 kB
26. 8. 2011 81/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Moldavské republiky o spolupráci v oblasti obrany
82/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky o zřízení Společného česko-slovenského kontaktního pracoviště Hodonín-Holíč
 
Částka 44
pdf 3211 kB
6. 9. 2011 83/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o změně Dohody mezi Českou republikou a Moldavskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
84/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu EHP 2009-2014 mezi Českou republikou a Islandem, Lichtenštejnským knížectvím a Norským královstvím
85/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění o implementaci finančního mechanismu Norska 2009-2014 mezi Českou republikou a Norským královstvím
 
Částka 45
pdf 1403 kB
12. 9. 2011 86/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 46
pdf 3831 kB
3. 10. 2011 87/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny harmonogramu Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
 
Částka 47
pdf 825 kB
4. 10. 2011 88/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se opravuje a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 99/2009 Sb. m. s.
89/2011 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení Protokolu k Dohodě o Mezinárodní komisi na ochranu Labe
90/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářství, rozvoje a cestovního ruchu Chilské republiky
91/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
 
Částka 48
pdf 663 kB
12. 10. 2011 92/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
93/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
 
Částka 49
pdf 513 kB
27. 10. 2011 94/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 29/2010 Sb.m.s.
95/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 35/2011 Sb.m.s.
 
Částka 50
pdf 514 kB
3. 11. 2011 96/2011 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi Československou socialistickou republikou a Libyjskou arabskou lidovou socialistickou džamáhírijí o spolupráci v oblasti zdravotnictví
97/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 38/2011 Sb.m.s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 51
pdf 1126 kB
9. 11. 2011 98/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví Albánské republiky o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
99/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu ke Smlouvě mezi vládou České republiky a vládou Běloruské republiky o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 52
pdf 513 kB
23. 11. 2011 100/2011 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařských věd mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky s vládou Marockého království
101/2011 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 87/2011 Sb.m.s.
 
Částka 53
pdf 164 MB
27. 12. 2011 102/2011 Sb.m.s.
Sdělení o Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
Částka 54
pdf 564 kB
2. 12. 2011 103/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
104/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
 
Částka 55
pdf 2348 kB
8. 12. 2011 105/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Irskem o změnách a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Irskem o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 28. června 1996 v Dublinu
 
Částka 56
pdf 1694 kB
12. 12. 2011 106/2011 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
107/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o hospodářské a průmyslové spolupráci
 
Částka 57
pdf 2167 kB
21. 12. 2011 108/2011 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2012-2015