Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2013

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 4061 kB
7. 1. 2013 2/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Guernsey o výměně informací v daňových záležitostech
1/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kyperské republiky o spolupráci v oblasti obrany
3/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Ostrovem Man o výměně informací v daňových záležitostech
4/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Republikou San Marino o výměně informací v daňových záležitostech
 
Částka 2
pdf 785 kB
10. 1. 2013 5/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Republiky Kazachstán o spolupráci ve vojenské oblasti
 
Částka 3
pdf 1285 kB
14. 1. 2013 6/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Britských Panenských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 
Částka 4
pdf 1172 kB
18. 1. 2013 7/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2012-2015
 
Částka 5
pdf 27 MB
15. 2. 2013 8/2013 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Pozn.: Platnost Příloh A a B ve znění změn přijatých v letech 2009 a 2010, vyhlášených pod č. 17/2011 Sb.m.s., končí dnem 30.6.2013, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 6
pdf 896 kB
28. 1. 2013 9/2013 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Spolkového ministerstva zahraničních věcí ze dne 20. srpna 2012, kterou německá strana oznámila české straně změny v označení a působnosti orgánů příslušných k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o spolupráci policejních orgánů a orgánů působících při ochraně státních hranic v příhraničních oblastech, podepsané dne 19. září 2000 v Berlíně a vyhlášené pod č. 91/2002 Sb.m.s. a změněné pod č. 131/2002 Sb.m.s. a č. 88/2010 Sb.m.s.
10/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Rámcové dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem elektrické energie a obnovitelných zdrojů Ekvádorské republiky
11/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 
Částka 7
pdf 3138 kB
28. 1. 2013 12/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
13/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 
Částka 8
pdf 3708 kB
28. 1. 2013 14/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Dánským královstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 
Částka 9
pdf 514 kB
31. 1. 2013 15/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o propojení české dálnice D 47 a polské dálnice A 1 na česko-polských státních hranicích
 
Částka 10
pdf 851 kB
20. 2. 2013 16/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zrušení svěřenecké správy nad pozemky měst Aš, Cheb a Planá, jakož i právního nástupce původní obce Rathsam
17/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Francouzské republiky o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2012/2013
 
Částka 11
pdf 2126 kB
25. 2. 2013 18/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny přílohy I Rámcové úmluvy OSN o změně klimatu
19/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn článků 25 a 26 Úmluvy o ochraně a využívání hraničních vodních toků a mezinárodních jezer
20/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 
Částka 12
pdf 1248 kB
11. 3. 2013 21/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Thajského království
22/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem vnitra Spolkové republiky Německo o zřízení Společného centra česko-německé policejní a celní spolupráce Petrovice - Schwandorf
 
Částka 13
pdf 21 MB
28. 3. 2013 23/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 
Částka 14
pdf 2331 kB
15. 3. 2013 24/2013 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví České republiky v Arménské republice o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Prováděcího protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem územní správy Arménské republiky k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Arménskou republikou o předávání a přebírání protiprávně pobývajících osob
25/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky ke Stanovám Světové organizace cestovního ruchu
26/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou novely čl. 38 Stanov Světové organizace cestovního ruchu
 
Částka 15
pdf 3882 kB
25. 3. 2013 27/2013 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Dohoda o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé
28/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu k Dohodě o partnerství a spolupráci mezi Evropskými společenstvími a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, aby se přihlédlo k přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinské a Slovenské republiky k Evropské unii
 
Částka 16
pdf 799 kB
25. 3. 2013 29/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny článku 18 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj
30/2013 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady Evropské patentové organizace CA/D7/12 pozměňující Prováděcí předpis k Úmluvě o udělování evropských patentů
 
Částka 17
pdf 1170 kB
3. 4. 2013 31/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o spolupráci v oblasti ochrany svědků
 
Částka 18
pdf 515 kB
10. 4. 2013 32/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem spravedlnosti České republiky a Ministerstvem spravedlnosti Ruské federace
 
Částka 19
pdf 1578 kB
18. 4. 2013 33/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi vládou České republiky a vládou Marockého království
34/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Třetího dodatkového protokolu k Evropské úmluvě o vydávání
 
Částka 20
pdf 930 kB
18. 4. 2013 35/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládlu Moldavské republiky o rozvojové spolupráci
 
Částka 21
pdf 1363 kB
22. 4. 2013 36/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Republiky Srbsko k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Republikou Srbsko o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 
Částka 22
pdf 59 MB
17. 5. 2013 37/2013 Sb.m.s.
Sdělení o schválení nových hraničních dokumentů česko-polských státních hranic
 
Částka 23
pdf 1493 kB
17. 5. 2013 38/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Černé Hory o obranné spolupráci
 
Částka 24
pdf 5688 kB
24. 5. 2013 39/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Uzbekistán o leteckých službách
40/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Katar o letecké dopravě
 
Částka 25
pdf 2128 kB
30. 5. 2013 41/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o občanskoprávní odpovědnosti za škody způsobené znečištěním ropnými palivy
 
Částka 26
pdf 3639 kB
10. 6. 2013 42/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Království Saúdské Arábie o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 27
pdf 3564 kB
18. 6. 2013 43/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat
 
Částka 28
pdf 2323 kB
26. 6. 2013 44/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
45/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou rakouské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
46/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
47/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
 
Částka 29
pdf 1725 kB
27. 6. 2013 48/2013 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
49/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu o výsadách a imunitách Mezinárodní organizace pro pohyblivé služby
 
Částka 30
pdf 6795 kB
31. 7. 2013 50/2013 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Smlouva mezi Belgickým královstvím, Bulharskou republikou, Českou republikou, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Estonskou republikou, Irskem, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Italskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Polskou republikou, Portugalskou republikou, Rumunskem, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Chorvatskou republikou o přistoupení Chorvatské republiky k Evropské unii
 
Částka 31
pdf 604 kB
31. 7. 2013 51/2013 Sb.m.s.
Sdělení o změně názvu letiště uvedeného v článku 9 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a republikou Černá Hora o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
52/2013 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého znění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států, vyhlášené pod č. 26/2008 Sb.m.s.
 
Částka 32
pdf 1849 kB
31. 7. 2013 53/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o změně Dohody o Mezinárodní komisi pro ochranu Odry před znečištěním, přijaté v Bruselu dne 27. listopadu 2008
54/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Indonéské republiky o spolupráci v oblasti obrany
55/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Bezpečnostní smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Lucemburského velkovévodství o vzájemné výměně a ochraně utajovaných informací
56/2013 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava českého překladu Protokolu o udržitelném cestovním ruchu k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat, vyhlášeného pod č. 43/2013 Sb. m. s.
 
Částka 33
pdf 1115 kB
16. 8. 2013 57/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu kulturní spolupráce mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Chorvatské republiky na léta 2013, 2014 a 2015
 
Částka 34
pdf 1034 kB
19. 8. 2013 58/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Československou socialistickou republikou a Nizozemským královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 35
pdf 9625 kB
26. 8. 2013 59/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn předpisů přiložených k Evropské dohodě o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí o vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
Částka 36
pdf 1468 kB
3. 9. 2013 60/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem průmyslu a zahraničního obchodu Egyptské arabské republiky o hospodářské spolupráci
61/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Estonské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz
 
Částka 37
pdf 1266 kB
18. 9. 2013 62/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Maďarskem o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
 
Částka 38
pdf 521 kB
18. 9. 2013 63/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu vědeckotechnické spolupráce mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Státním výborem pro vědu a technologie Běloruské republiky
 
Částka 39
pdf 1065 kB
18. 9. 2013 64/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o změnách Dohody mezi Českou republikou a Státem Kuvajt o podpoře a ochraně investic, podepsané 8. ledna 1996 v Kuvajtu
65/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o předávání osob na společných státních hranicích
 
Částka 40
pdf 1279 kB
20. 9. 2013 66/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Saským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
67/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Bavorským státním ministerstvem vnitra k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o vzájemné pomoci při katastrofách a velkých haváriích z 19. září 2000
68/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního soudu, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního zbytkového mechanismu, Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního zbytkového mechanismu Organizace spojených národů pro trestní tribunály, Rezoluce Rady bezpečnosti Organizace spojených národů, jejíž přílohou je Statut Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii, a Jednacího a důkazního řádu Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii
 
Částka 41
pdf 4071 kB
11. 10. 2013 69/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Ústavě a Úmluvě Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Ženevě dne 22. října 1992, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Kjótu dne 14. října 1994, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Minneapolis dne 6. listopadu 1998, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Marrákeši dne 18. října 2002, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Antalyi dne 24. listopadu 2006, k Listině měnící Ústavu a Úmluvu Mezinárodní telekomunikační unie, přijaté v Guadalajaře dne 22. října 2010
 
Částka 42
pdf 1408 kB
11. 10. 2013 70/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Evropské komise ze dne 10. června 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
71/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 22. srpna 2011, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
72/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změn Dohody zřizující Mnohostrannou agenturu pro investiční záruky vyplývající z Rezoluce Rady správců MIGA č. 86
73/2013 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změn Dohody o Mezinárodní bance pro obnovu a rozvoj vyplývající z rezoluce Sboru guvernérů IBRD č. 596
 
Částka 43
pdf 1560 kB
11. 10. 2013 74/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte týkajícího se prodeje dětí, dětské prostituce a dětské pornografie
 
Částka 44
pdf 8078 kB
17. 10. 2013 75/2013 Sb.m.s.
Sdělení o Úmluvě Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
76/2013 Sb.m.s.
Sdělení o Protokolu proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
77/2013 Sb.m.s.
Sdělení o Protokolu proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
 
Částka 45
pdf 2867 kB
21. 10. 2013 78/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání změny Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti, podepsaného dne 4. listopadu 2011
79/2013 Sb.m.s.
Sdělení o změně Ujednání mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Mongolska o bezvízových stycích pro držitele diplomatických a služebních pasů
80/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky o prodloužení platnosti Prováděcího programu kulturní a školské spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2006 - 2008
81/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o změnách a doplnění Dohody mezi Českou republikou a Kazašskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 46
pdf 22 MB
25. 10. 2013 82/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté v Ženevě dne 19. září 1949
83/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o silničním provozu, přijaté ve Vídni dne 8. listopadu 1968
 
Částka 47
pdf 1847 kB
6. 11. 2013 84/2013 Sb.m.s.
Sdělení o změně názvu letiště uvedeného v článku 3 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Moldavské republiky k provedení Dohody mezi Evropským společenstvím a Moldavskou republikou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
85/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice
86/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 1 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994 Pozn.: Ustanovení čl. 11 nabývají účinnosti 1.1.1997.
87/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
88/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
89/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 5 k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o vypořádání zadluženosti bývalého SSSR a Ruské federace vůči České republice ze dne 17. června 1994
 
Částka 48
pdf 1074 kB
13. 11. 2013 90/2013 Sb.m.s.
Sdělení Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech
 
Částka 49
pdf 3327 kB
25. 11. 2013 91/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Panamskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokol k této smlouvě
 
Částka 50
pdf 1380 kB
25. 11. 2013 92/2013 Sb.m.s.
Sdělení Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Ruské federace o spolupráci v oblasti boje proti trestné činnosti
93/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího protokolu mezi vládou České republiky a radou ministrů Bosny a Hercegoviny k Dohodě mezi Evropským společenstvím a Bosnou a Hercegovinou o zpětném přebírání neoprávněně pobývajících osob
 
Částka 51
pdf 1481 kB
2. 12. 2013 94/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o mezinárodní silniční dopravě
 
Částka 52
pdf 3183 kB
2. 12. 2013 95/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Srbské republiky o spolupráci v oblasti vojenské geografie
96/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Ukrajiny o vzájemném ověřování jakosti produktů obranného určení v rámci vojenské a technické spolupráce
97/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem národní obrany Helénské republiky o spolupráci v oblasti vojenského vzdělávání
 
Částka 53
pdf 1355 kB
5. 12. 2013 98/2013 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 58/2007 Sb. m. s. a č. 46/2008 Sb. m. s. a nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 97/2012 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě proti dopingu ve sportu
 
Částka 54
pdf 2072 kB
11. 12. 2013 99/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o zamezení dvojího zdanění v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, podepsané v Praze dne 4. prosince 1995
 
Částka 55
pdf 1537 kB
18. 12. 2013 100/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
101/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
102/2013 Sb.m.s.
Sdělení o změně Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Jemenské lidové demokratické republiky o zrušení vízové povinnosti pro příslušníky smluvních států konající služební cesty
103/2013 Sb.m.s.
Sdělení o změně názvu letiště uvedeného v článku 5 Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky k provádění Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o předávání a přebírání občanů obou států
 
Částka 56
pdf 4129 kB
23. 12. 2013 104/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o počítačové kriminalitě
 
Částka 57
pdf 7697 kB
23. 12. 2013 105/2013 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy Organizace spojených národů proti korupci