Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2015

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 3847 kB
12. 1. 2015 1/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a Švýcarskou spolkovou radou o vzájemném zastupování ve vydávání víz
2/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 2 Prováděcí dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Maďarska k Dohodě mezi vládou České republiky a vládou Maďarské republiky o vzájemném zastupování jejich diplomatických misí a konzulárních úřadů při zpracování víz
3/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 2 k Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Belgického království o zastupování při udělování schengenských víz
4/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Arménské republiky o spolupráci v oblasti kultury na léta 2015-2018
5/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 
Částka 2
pdf 6727 kB
16. 1. 2015 7/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn přílohy IX Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
6/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Basilejské úmluvy o kontrole pohybu nebezpečných odpadů přes hranice států a jejich zneškodňování
 
Částka 3
pdf 2028 kB
21. 1. 2015 8/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání odsouzených osob
9/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatkového protokolu k Úmluvě o počítačové kriminalitě o kriminalizaci činů rasistické a xenofobní povahy spáchaných prostřednictvím počítačových systémů
 
Částka 4
pdf 1647 kB
28. 1. 2015 10/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Prováděcího programu kulturní, školské a vědecké spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Egyptské arabské republiky na léta 2014-2017
 
Částka 5
pdf 21 MB
20. 2. 2015 11/2015 Sb.m.s.
Sdělení o vyhlášení přijetí změn a doplňků "Přílohy A - Všeobecná ustanovení a ustanovení týkající se nebezpečných látek a předmětů" a "Přílohy B - Ustanovení o dopravních prostředcích a o přepravě" Evropské dohody o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR) Pozn.: Platnost Příloh A a B ve znění změn přijatých v letech 2011 a 2012, vyhlášených pod č. 8/2013 Sb.m.s., končí dnem 30.6.2015, pokud není v nových přechodných ustanoveních stanoveno jinak.
 
Částka 6
pdf 693 kB
6. 2. 2015 12/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy
 
Částka 7
pdf 595 kB
11. 2. 2015 13/2015 Sb.m.s.
Sdělení a nóta Velvyslanectví Švýcarska v České republice, kterou švýcarská strana oznámila české straně změnu názvu orgánu uvedeného v článku 6 Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Spolkovým ministerstvem spravedlnosti a policie Švýcarské konfederace k provádění Smlouvy mezi Českou republikou a Švýcarskou konfederací o předávání a přebírání osob pobývajících neoprávněně na jejich území
 
Částka 8
pdf 3079 kB
18. 2. 2015 14/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o předávání osob hledaných pro trestní řízení
15/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Zvláštní administrativní oblastí Čínské lidové republiky Hongkong o vzájemné právní pomoci v trestních věcech
 
Částka 9
pdf 1268 kB
26. 2. 2015 16/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o kulturní spolupráci na léta 2015-2018 mezi Ministerstvem kultury České republiky a Ministerstvem kultury Čínské lidové republiky
 
Částka 10
pdf 2260 kB
3. 3. 2015 17/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Českou republikou a Belgickým královstvím ke Smlouvě mezi Českou republikou a Belgickým královstvím o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
18/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o předcházení, potlačování a trestání obchodování s lidmi, zejména se ženami a dětmi, doplňujícího Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu
 
Částka 11
pdf 20 MB
31. 3. 2015 19/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Řádu pro mezinárodní železniční přepravu nebezpečných věcí (RID), který je přípojkem C k Úmluvě o mezinárodní železniční přepravě (COTIF)
 
Částka 12
pdf 1141 kB
10. 3. 2015 20/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
21/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Slovenské republiky ke Smlouvě mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o spolupráci na úseku evidence obyvatel a rodných čísel
22/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o provádění Rozhodnutí Komise ze dne 9. prosince 2013, kterým se poskytuje grant z Fondu solidarity Evropské unie na financování nouzových opatření v České republice
 
Částka 13
pdf 778 kB
27. 3. 2015 23/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o vzájemném uznávání rovnocennosti dokladů o vzdělání vydávaných v České republice a ve Slovenské republice
 
Částka 14
pdf 921 kB
31. 3. 2015 24/2015 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 86/2007 Sb. m. s.
 
Částka 15
pdf 1435 kB
14. 4. 2015 25/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Litevské republiky o vzájemném zastupování ve vydávání víz Pozn.: Litevská republika zastupuje Českou republiku v Bělorusku od 1.3.2015. Česká republika zastupuje Litevskou republiku v Mongolsku od 1.4.2015.
26/2015 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 12/2014 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
 
Částka 16
pdf 677 kB
14. 4. 2015 27/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
28/2015 Sb.m.s.
Sdělení o korekturách anglického autentického znění Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států
 
Částka 17
pdf 933 kB
28. 4. 2015 29/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 2 Protokolu mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o provádění Dohody mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Slovenské republiky o vzájemném zastupování prostřednictvím diplomatických misí a konzulárních úřadů svých států při výkonu vízové činnosti
30/2015 Sb.m.s.
Sdělení o odvolání výhrad České republiky k Evropské úmluvě o vydávání, Evropské úmluvě o dohledu nad podmíněně odsouzenými a podmíněně propuštěnými pachateli a Meziamerické úmluvě o výkonu trestních rozsudků v cizině
 
Částka 18
pdf 16 MB
6. 5. 2015 31/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou konsolidovaného seznamu změn a doplňků k přílohám Evropské dohody o mezinárodní přepravě nebezpečných věcí po vnitrozemských vodních cestách (ADN)
 
Částka 19
pdf 2177 kB
7. 5. 2015 32/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Úmluvě Světové meteorologické organizace, přijaté ve Washingtonu
33/2015 Sb.m.s.
Sdělení o ukončení Dohody mezi vládou České a Slovenské Federativní Republiky a vládou Polské republiky o bezvízovém styku
 
Částka 20
pdf 1165 kB
18. 5. 2015 34/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech
 
Částka 21
pdf 608 kB
22. 5. 2015 35/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 3 k Dohodě mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Slovenské republiky o rozdělení a využívání dokumentů vzniklých před zánikem České a Slovenské Federativní Republiky
 
Částka 22
pdf 2192 kB
10. 6. 2015 36/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o obchodu se zbraněmi
 
Částka 23
pdf 778 kB
19. 6. 2015 37/2015 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují změny pravidel 49ter, 76, 90 a Sazebníku poplatků prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
38/2015 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Českou republikou Dohody mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Socialistické federativní republiky Jugoslávie o zrušení vízové povinnosti Pozn.: Dohoda pozbyla platnost ve vztahu k některým republikám bývalé Socialistické federativní republiky Jugoslávie - viz pasivní derogace.
 
Částka 24
pdf 3597 kB
3. 7. 2015 39/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Kolumbijskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
 
Částka 25
pdf 2386 kB
17. 7. 2015 40/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací
41/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Bosnou a Hercegovinou o mezinárodní silniční dopravě
 
Částka 26
pdf 11 MB
21. 7. 2015 42/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Osmého dodatkového protokolu k Ústavě světové poštovní unie, Prvního dodatkového protokolu ke Generálnímu řádu Světové poštovní unie, Světové poštovní úmluvě a Ujednání o poštovních peněžních službách
 
Částka 27
pdf 1411 kB
10. 8. 2015 43/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny článku 1 Dohody o založení Evropské banky pro obnovu a rozvoj, vyplývající z Rezoluce Rady guvernérů Evropské banky pro obnovu a rozvoj č. 137
44/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny Dohody o Mezinárodní finanční korporaci vyplývající z usnesení Správní rady Mezinárodní finanční korporace č. 256
 
Částka 28
pdf 50 MB
21. 8. 2015 45/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
46/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou Manilských změn přílohy Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků
 
Částka 29
pdf 2032 kB
20. 8. 2015 47/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny přílohy A Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 
Částka 30
pdf 807 kB
9. 9. 2015 48/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Rumunska o válečných hrobech
 
Částka 31
pdf 3360 kB
23. 9. 2015 49/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci v oblasti obrany mezi vládou České republiky a vládou Alžírské demokratické a lidové republiky
50/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o letecké dopravě
 
Částka 32
pdf 1222 kB
14. 10. 2015 51/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy o účasti cizinců na veřejném životě na místní úrovni
 
Částka 33
pdf 34 MB
30. 11. 2015 52/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí (MARPOL) a k Protokolu z roku 1978 týkajícího se Mezinárodní úmluvy o zamezení znečištění moří z lodí
53/2015 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Protokolu z roku 1997 pozměňujícího Mezinárodní úmluvu o zamezení znečištění z lodí z roku 1973
 
Částka 34
pdf 1246 kB
30. 11. 2015 54/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Polské republiky o spolupráci na hraničních vodách v oblasti vodního hospodářství
55/2015 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2015 Sb. m. s.
 
Částka 35
pdf 7664 kB
2. 12. 2015 56/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o poskytnutí záruky mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
57/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Smlouvy o správě nedoplatků mezi členskými státy Evropské unie a Evropskou investiční bankou upravující postupy pro platby a náhrady podle Smlouvy o poskytnutí záruky týkající se úvěrů, jež má poskytnout Evropská investiční banka ve prospěch investičních projektů ve státech Afriky, Karibiku a Tichomoří a v zámořských zemích a územích
 
Částka 36
pdf 4259 kB
2. 12. 2015 58/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Pákistánskou islámskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu
59/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Ministerstvem pro místní rozvoj České republiky a Ministerstvem hospodářského rozvoje, cestovního ruchu, obchodu a podnikání Albánské republiky o spolupráci v oblasti cestovního ruchu
60/2015 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje oprava Dohody mezi vládou České republiky a vládou Kajmanských ostrovů o výměně informací v daňových záležitostech, vyhlášené pod č. 90/2013 Sb. m. s.
 
Částka 37
pdf 1831 kB
7. 12. 2015 61/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o Visegrádském patentovém institutu
 
Částka 38
pdf 988 kB
16. 12. 2015 62/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o zavedení zjednodušené vízové praxe pro cestující za účelem obchodu, na základě rovného a recipročního přístupu
63/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky a Ministerstvem zahraničních věcí Čínské lidové republiky o vzájemném udělování vícevstupových víz držitelům diplomatických pasů ke krátkodobým oficiálním návštěvám
 
Částka 39
pdf 1162 kB
23. 12. 2015 64/2015 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání o školských výměnách mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky na léta 2016 - 2019