Stejnopis sbírky mezinárodních smluv.
Ročník 2016

  Rozeslána Číslo Obsah
 
Částka 1
pdf 4244 kB
13. 1. 2016 3/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o spolupráci mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky a Ministerstvem financí vlády Nepálu
4/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o obchodní a hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Republiky Myanmarský svaz
1/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
5/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství a sportu Albánské republiky o spolupráci v oblasti školství na léta 2015 - 2018
6/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o přijetí českých žáků ke studiu na Carnotově Lyceu v Dijonu
7/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky zastoupeným ministryní Kateřinou Valachovou a Ministerstvem zahraničních věcí a mezinárodního rozvoje Francouzské republiky zastoupeným ministrem Laurentem Fabiusem o podpoře činnosti česko-francouzských dvojjazyčných tříd ve školním roce 2015/2016
2/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 7/2007 Sb. m. s. o Mezinárodní úmluvě o regulaci velrybářství a č. 87/2011 Sb. m. s., kterým byl vyhlášen harmonogram Mezinárodní úmluvy o regulaci velrybářství
 
Částka 2
pdf 3980 kB
19. 1. 2016 9/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 26/2015 Sb. m. s. o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
8/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokolu k ní
 
Částka 3
pdf 1120 kB
20. 1. 2016 10/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Srbské republiky o rozvojové spolupráci
11/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se mění a doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 61/2008 Sb. m. s.
 
Částka 4
pdf 1592 kB
4. 2. 2016 12/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi vládou České republiky a vládou Ukrajiny o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
 
Částka 5
pdf 692 kB
26. 2. 2016 13/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny č. 2 Memoranda o porozumění mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojeného království Velké Británie a Severního Irska o zřízení Britského vojenského poradního a výcvikového týmu v České republice
 
Částka 6
pdf 750 kB
14. 3. 2016 14/2016 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny přílohy Dohody o ochraně populací evropských netopýrů
 
Částka 7
pdf 1173 kB
4. 4. 2016 15/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o akvizici a vzájemném poskytování služeb (USA-CZE-02) mezi Ministerstvem obrany České republiky a Ministerstvem obrany Spojených států amerických
 
Částka 8
pdf 1154 kB
13. 4. 2016 16/2016 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí Českou republikou změny čl. 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu
 
Částka 9
pdf 1873 kB
18. 4. 2016 17/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech
18/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Ministerstvem zdravotnictví a sociální ochrany obyvatelstva Republiky Tádžikistán o spolupráci v oblasti zdravotnictví a lékařské vědy
 
Částka 10
pdf 1568 kB
25. 4. 2016 19/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 82 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 9/15)
20/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Rakouskou republikou, kterou se mění a doplňuje Smlouva mezi Českou republikou a Rakouskou republikou o policejní spolupráci a o druhém dodatku k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959
 
Částka 11
pdf 2016 kB
29. 4. 2016 21/2016 Sb.m.s.
Sdělení sjednání Doplňkové smlouvy pozměňující Smlouvu o sociálním zabezpečení mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými
 
Částka 12
pdf 735 kB
13. 5. 2016 22/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dodatku č. 4 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 
Částka 13
pdf 994 kB
16. 5. 2016 23/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Mezinárodní organizací kriminální policie - INTERPOL o výsadách a imunitách poskytovaných v souvislosti s konáním 44. Evropské regionální konference
 
Částka 14
pdf 1376 kB
23. 5. 2016 24/2016 Sb.m.s.
Sdělení změna Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států
25/2016 Sb.m.s.
Sdělení o opravě sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 17/2016 Sb. m. s.
 
Částka 15
pdf 1693 kB
8. 6. 2016 26/2016 Sb.m.s.
Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Guernsey, vyhlášené pod č. 49/2008 Sb. m. s.
27/2016 Sb.m.s.
Sdělení o pozastavení provádění a výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor mezi Českou republikou a Jersey, vyhlášené pod č. 50/2008 Sb. m. s.
28/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Opčního protokolu k Úmluvě o právech dítěte zavádějícího postup předkládání oznámení
 
Částka 16
pdf 1445 kB
13. 6. 2016 29/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašují změny pravidel 9, 26bis, 48, 82quater, 92 a 94 prováděcího předpisu ke Smlouvě o patentové spolupráci
 
Částka 17
pdf 2186 kB
15. 6. 2016 30/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Programu spolupráce v oblasti školství, vědy a kultury mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael na léta 2016 - 2019
 
Částka 18
pdf 1647 kB
27. 6. 2016 31/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Srílanskou demokratickou socialistickou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic
 
Částka 19
pdf 19 MB
11. 7. 2016 32/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 3/2014 Sb. m. s. o sjednání Dohody o mezinárodních přepravách zkazitelných potravin a o specializovaných prostředcích určených pro tyto přepravy (ATP)
 
Částka 20
pdf 1507 kB
11. 7. 2016 33/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o hospodářské spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Tuniské republiky
34/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Cookovými ostrovy o výměně informací v daňových záležitostech
 
Částka 21
pdf 2326 kB
11. 7. 2016 35/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Charty Mezinárodního energetického fóra
 
Částka 22
pdf 2987 kB
22. 7. 2016 36/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Nagojského protokolu o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání k Úmluvě o biologické rozmanitosti
 
Částka 23
pdf 902 kB
29. 7. 2016 37/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Ministerstvem zemědělství České republiky a Ministerstvem životního prostředí, vodního a lesního hospodářství Rumunska o spolupráci v oblasti lesního hospodářství
 
Částka 24
pdf 3191 kB
3. 8. 2016 38/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
39/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi Ministerstvem vnitra České republiky a Ministerstvem vnitra Republiky Kazachstán o provádění Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zpětném přebírání osob s neoprávněným pobytem
 
Částka 25
pdf 5392 kB
19. 8. 2016 40/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dvouleté smlouvy o spolupráci mezi Ministerstvem zdravotnictví České republiky a Regionální úřadovnou Světové zdravotnické organizace pro Evropu na období 2016/2017
41/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím ve vztahu k Arubě o výměně informací v daňových záležitostech
 
Částka 26
pdf 4318 kB
19. 8. 2016 42/2016 Sb.m.s.
Sdělení o přístupu České republiky k Prohlášení některých evropských vlád o fázi využívání nosných raket Ariane, Vega a Sojuz z Vesmírného střediska Guayana
43/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu, který upravuje Smlouvu mezi Českou republikou a Republikou Kazachstán o zamezení dvojího zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku
44/2016 Sb.m.s.
Sdělení o výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curacaem
 
Částka 27
pdf 982 kB
26. 8. 2016 45/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Státu Izrael o programu pracovní dovolené
 
Částka 28
pdf 2057 kB
7. 9. 2016 46/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Jamajky o letecké dopravě
 
Částka 29
pdf 3596 kB
16. 9. 2016 47/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a Protokolu k ní
 
Částka 30
pdf 2223 kB
16. 9. 2016 48/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o policejní spolupráci a o změně Smlouvy mezi Českou republikou a Spolkovou republikou Německo o dodatcích k Evropské úmluvě o vzájemné pomoci ve věcech trestních z 20. dubna 1959 a usnadnění jejího používání ze dne 2. února 2000
 
Částka 31
pdf 1053 kB
26. 9. 2016 49/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Albánské republiky k Severoatlantické smlouvě
50/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu o přístupu Chorvatské republiky k Severoatlantické smlouvě
51/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o zrušení vízové povinnosti pro držitele diplomatických pasů České republiky a držitele diplomatických pasů Republiky Kazachstán
 
Částka 32
pdf 1153 kB
26. 9. 2016 52/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Protokolu mezi vládou České republiky a vládou Černé Hory o spolupráci v oblastech energetiky a infrastruktury
 
Částka 33
pdf 780 kB
3. 10. 2016 53/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 9/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
54/2016 Sb.m.s.
Sdělení sjednání Dodatku č. 5 k Ujednání mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o zastupování při udělování schengenských víz
 
Částka 34
pdf 1620 kB
7. 10. 2016 55/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
56/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Francouzskou republikou o spolupráci v oblasti ochrany obyvatelstva, prevence a řešení mimořádných situací
 
Částka 35
pdf 1147 kB
19. 10. 2016 57/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Změny Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002
 
Částka 36
pdf 620 kB
31. 10. 2016 58/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se vyhlašuje Rozhodnutí správní rady ze dne 14. října 2015 pozměňující pravidlo 147 Prováděcího předpisu k Úmluvě o udělování evropských patentů (CA/D 10/15)
 
Částka 37
pdf 3175 kB
4. 11. 2016 59/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Úmluvy Rady Evropy o ochraně dětí proti sexuálnímu vykořisťování a pohlavnímu zneužívání
 
Částka 38
pdf 889 kB
14. 11. 2016 60/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o usnadnění vzájemného uznávání vysokoškolského vzdělání a kvalifikací mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem školství Čínské lidové republiky
61/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se doplňuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 55/2016 Sb. m. s., o sjednání Dohody mezi Českou republikou a Chilskou republikou o programu pracovní dovolené
 
Částka 39
pdf 3320 kB
25. 11. 2016 62/2016 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změn příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
63/2016 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny přílohy III Rotterdamské úmluvy o postupu předchozího souhlasu pro určité nebezpečné chemické látky a pesticidy v mezinárodním obchodu
 
Částka 40
pdf 1891 kB
30. 11. 2016 64/2016 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny Úmluvy o fyzické ochraně jaderných materiálů
 
Částka 41
pdf 4558 kB
19. 12. 2016 65/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 49/2006 Sb. m. s.
66/2016 Sb.m.s.
Sdělení o přijetí změny Úmluvy COTIF z roku 2009 a o odvolání výhrady k Úmluvě COTIF učiněné v roce 2008
 
Částka 42
pdf 1542 kB
30. 12. 2016 67/2016 Sb.m.s.
Sdělení , kterým se nahrazuje sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 53/2016 Sb. m. s., o skutečnostech k provádění Dohody mezi Českou republikou a Kanadou o usnadňování dočasných pracovních pobytů mládeže
68/2016 Sb.m.s.
Sdělení o neplatnosti výpovědi Smlouvy o zdanění příjmů z úspor a jejího prozatímního provádění mezi Českou republikou a Nizozemským královstvím se zřetelem na Nizozemské Antily ve vztazích mezi Českou republikou a Curacaem
69/2016 Sb.m.s.
Sdělení o sjednání Dohody o partnerství v oblasti rozvojové spolupráce mezi vládou České republiky a Mezinárodní organizací práce